i#T HS heeft de hele dag Golf in het hoofd „Gebed is geen in een automaat kwartje gooien ri j Otis komt weer naar HS KABEL „De Boer" 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITIIIESSPLEZIER Fa NC'ORFN Madi voor hulpj bereikbaar 100 keer Toezeboudel CNN mogelijk op kabel Elke maandag gebedsdienst CENTRA AKKU'S PRIJSKRAKERS Gorbatsjov plein 1 Voor 30 duizend gulden heibef DE MARKT GEZELLIGHEID WADDEN- 4 Aft VV? Schaatsen in de Groeve Bange dromen Kar lucifers JONKER db OPTIEK Heeft U ook zo'n zin in CNN op de RROflD - Cthm ]r"en.s Frekie KANT EN KLARE WARME MAALTIJDEN weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving 45e JAARGANG NO DONDEROAG 17 JANUARI 1991 (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 ,,Ik heb drie nachten alleen maar van oorlog gedroomd," zegt een jonge Turkse moeder die boodschappen doet met haar twee kinderen. ,,Van bombardementen, brandende huizen, wapens en gasmas- kers. Nu ben ik naar de dokter geweest en heb ik een kalme- ringsdmiddel gekregen. Mijn kinderen zijn ook bang". Voor haar is de mogelijke oorlog heel dichtbij omdat haar hele familie in Turkije woont, een buurland van Irak. Een neef van 20 jaar moet in dienst. ,,Ik moet steeds denken aan aile moeders waarvan de kinderen dood zullen gaan en aan al die arme mensen die weg moesten van hun kleine bedrijfjes in de buurt van de grens". Hoop op vrede heeft ze niet meer. ,,Hu- sayn en Bush kunnen geen van tweeën kan meer terug". Hamsteren doet ze niet, deze jonge Turkse. ,,In Turkije daar is moeilijk aan eten en drin ken te komen. Hier niet". Bedrijfsleider Henk Hoeve van Super Wynia in Sappe meer schat dat de omzet in de hamsterartikelen is vervijf- voudigd. ,,En wij moeten wel meedoen, we hebben enorme bestellingen geplaatst bij de grossier". Het hamsteren is in de winkels duidelijk het ge- sprek van de dag. Een me- vrouw vertelt dat ze iemand met een kar vol lucifers heeft zien rijden. Niemand ver- wacht dat het wel mee zal val- len met de oorlog in de Golf. „De spanningen zijn nu zo op- gebouwd. Ze kunnen niet 5 5 Lege schappen, ook in Hoogezand Sappemeer wovdt stevig gehamsterd. meer terug", zegt Elly van Die. Twee jonge knullen hebben een oplossing voor het conflict bedacht.,,Er moet eigenlijk geen echte oorlog komen. De Irakezen zijn volledig ge- fixeerd op Saddam Husayn. Een fikse commando eenheid moet die vent gewoon uitscha- kelen. Dan is het gedaan met de oorlogsdreiging want dan is de leider weg", dat zeggen A. Schmeltz en vriend V. Ischers. Hun idee hebben ze nog niet bij Bush op tafel gelegd. Be- lang bij vrede heeft het twee- tal zeer, want op 3 maart moe ten beide de dienst in. ,,En cjat is geen prettig vooruitzicht op het moment dat de wereld in brand lijkt te staan", aldus de heren. Verdwaasd staat een groep da mes bij het koffieschap van de Albert Heyn. Het winkelper soneel gebruikt dezelfde mé thode als de Russische super- markten. Eén merk koffie twee pak dik, vult meterslang het schap. ,,Mijn merk is er niet eens, wat een waanzin". ,,Bah, ik heb geen kruimel koffie meer in huis. Nu moet ik van die rotzooi kopen en je zult zien dat door die hamster- woede de prijzen zullen stij- gen". Een andere dame is blij dat ze tenminste koffie yindt. Ze meldt afkomstig te zijn uit Muntendam, waar momenteel geen pak meer is te krijgen. Bij de wasmiddelep tek. uer we één optimistisch.geluid op. ,,Ik heb nooit geWeten dat wasmiddelen uit olie worden gemaakt. Hier hebik dus wat van geleerd". „Ik durf haast geen bood schappen te doen. Ik heb veel nodig omdat ik bezoek krijg. Maar dan lijkt het net of'ik' hamster", vertelt de vrouwe- lijke helft van een winkelend echtpaar. De zes pakjes koffie- melk in de kar staan ook in verband met het aanstaande bezoek. Enkele mensen hebben nog hoop dat een oorlog niet zal doorgaan. Maar de meesten denken dat het wel snel zal losbarsten: ,,Er moet wel iets gedaan worden, anders wordt die Saddam net als Hitler". ..X^dnirolv;'.wetejarivhtor staajt, moet het toch maar oor log iworden. Ik hôop alleen maaj" dat het snel gebeurd is". Een laatste optimiste: ,,Ik kan het me niet indenken al dat bloedvergieten. Ik denk nog steeds: dat doen ze niet". HOOGEZAND-SAPPEMEER - Zo'n tweehonderd mensen hebben maandagavond de ge bedsdienst in de Doopsgezinde kerk in Sappemeer bezoeht om te bidden voor de vrede. Een hoge opkomst die als graadmeter kan worden be- schouwd voor de bezorgdheid die ook in onze gemeente heerst over de dreigende oor log de Golf. ,,De mensen zijn er erg mee bezig", dat mag ook geconcludeerd worden uit de reacties die we mochten opte kenen uit de mond van enkele predikanten. Een gebedsdienst zoals die was georganiseerd door het Beraad van Kerken heeft vol- gens doopsgezind predikante Els du Rieu een tweeledig doel. „Je vindt er steun aan el kâar. Het is heel anders dan alleen thuis zijn met je buik vol angst" en „de kracht van gêbed hwwrdt vergroot als je het sômei beleeft, als je samen éémGod/âanbidt. Dan wordt je eigen intlividualiteit onderge- "schikt"/ Behalve schriftlezing, korte oVerdenking en voorbedes wordt er gebeden voor de vre de, voor een oplossing van het golfconflict. Hoe stelt men zich zo'n oplossing voor? Wordt God gevraagd persoon- lijk in te grijpen? „Mensen kunnen dat heel verschillend beleven'-', zegt Els du Rieu. Zie vervolg i?n hetTandffw^errnu°snph °.okvroe&er een vestiging in Hoogezand-Sappemeer, namelijk huisde naar^ron?ngli inteneurverzorSmS Zlt- Daar groeide het bedrijf uit en het ver- gezand-Sappdemeerinmi^delS geworden en is het besluit gevallen terug te gaan naar Hoo- De belangrijkste reden om voor het industrieterrein Sap- pemeer-Oost te kiezen is dat het bedrijf op die plaats haast buur van de NAM is. Bij het bedrijf werken 45 mensen. Mo gelijk wordt de werkgelegen- heid in de toekomst met enke le mensen uitgebreid. Zo ver- klaarde gisteren de heer Koos Kremer base manager van Otis Groningen. Wereldwijd werken er bij Otis 4000 men- sen. Volgens devision manager 36 ampnu 79.- 43 amp. nu 89.- 44 ampnu 79.- 55 amp. nu 109.- 60 ampnu 99.- 63 ampnu 129.- 66 ampnu 139.- 88 amp169.- John Black doet het bedrijf het goed. De omzetgroei is de laatste jaren 10 procent per jaar. ,,Wij doen ailes op het gebied van de gas- en oliewinning be halve een put boren", zo om- schrijft Black het werkgebied van Otis. Vanuit Hoogezand-Sappemeer wordt in Nederland gewerkt, maar ook in de rest van Euro- pa en in Noord-Afrika. Otis in- vesteert 1.7 miljoen in de nieu- we gebouwen. De grond kost ruim 3 ton. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Eigenlijk ben ik blij dat we nog geen Gorbatsjov plein hebben", dat liet burger- meester Van der Linde zich gisteren ontvallen tijdens het wekelijks persuurtje, toen na al het HS nieuws ook de Golf en Rusland uitgebreid werden besproken. D66 opperde vorig jaar, dat er best een plein naar deze Russische leider ver- noemd zou kunnen worden. En op dat moment vonden ve- len dat een goed idee. En de re gel van de commissie straat- naamgeving, dat alleen de na- men van mensen die overleden zijn kunnen worden gebruikt, dat leek een te ambtelijke in- valshoek. Nu luttele maanden later is de glans van Gorbats jov toch een beetje verdwenen. Gorbatsjov geef je Nobelprijs terug", zetten de mensen in de Baltische republieken op hun spandoeken. En een Gorbats- jov-plein in HS, daarvoor zijn vast niet meer zoveel mensen te porren. Wie door de oorlogsdreiging gestresst raakt en niet zijn toe- vlucht wil zoeken bij de ker ken kan terecht bij het alge- meen maatschappelijk werk en de telefonische hulp- diensten. De Madi in Hooge zand heeft een dergelijke hulp- vraag nog niet gehad, maar re- kent er wel op dat die zal komen. Wat heeft de Madi te bieden? ,,Een goed gesprek", zegt directeur N. Tempel. ,,Hulp in crisissituaties is voor ons een standaardtaak. De aanleiding maakt niet uit. Stress die door de Golfcri- sis wordt veroorzaakt is op zichzelf niet zo bijzonder. Al leen de aanleiding is bijzon der". De Madi is 24 uur per et- maal bereikbaar op telefoon- nummer 05980 - 20345. Brieven onder nr. 3 buro dezes Predikante Els du $eu. GiHeren ijjg vpl hoop dat het niet tôt een dorlog zou ftnmen irt de. Golf HOOGÈZANI)-SAPPEMEER - Het projectplan voor het Bob Bruinsbâd met de erin gebakken drastische tariefsverhogingen heeft totnutoe alleen maar ergernis opgeroepen. Ook het derde voorstel van het Collège was gisteren weer goed voor meer dan 2 uur diskussie, verwijten en verwarring. Totnutoe gaat alleen Groen Lmks zonder morren akkoord. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Radio Compagnie zendt za terdag van 20.00 tôt 23.00 uui zijn honderdste Groningerpro- gramma Toezeboudel uit. Hier werken lokale en régionale ar- tiesten aan mee. Ook wordt de schets ,,Jantje Doalder en Alie Viefje" opgevoerd. Presenta- tie is in handen van Margriet Venema en Gérard Lunshof. Radio Compagnie zendt uit via de kabel op 94,4 en in de ether op 105,2. V00R0P BIJ UW WAR(M)E T~ MARKTBAKKER! STUNTH JLf HOOGEZAND-SAPPEMEER - Ook kabelexploitant CAGD overweegt het nieuwsnet CNN tijdelijk een plaatsje te geven op de kabel. Het net zendt 24 uur per dag nieuwsberichten uit. Sinds in december de ka- belkrant van het scherm ver- dween is er een kanaal vrij. ,,Veel mensen hebben ons ver- zocht tijdens de Golfcrisis CNN uit te zenden", zegt voor- lichter Bert Kolk. „We zullen daar snel over beslissen". Kolk ziet nog wel een pro bleem: ,,Als de mensen aan CNN gewend zijn willen ze de zender misschien niet meer missen". Want eigenlijk is het de bedoeling de verdwenen kabelkrant van het Nieuws- blad van het Noorden te ver- vangen door die van de Win- schoterkrant (DGP). Er heeft al een oriënterend gesprek plaats gevonden, maar de DGP heeft nog geen offerte ge daan. Dat komt volgens pro- jectleider Nico Visser omdat de landelijke richtprijs die per aansluiting zal gaan gelden nog niet is vastgesteld. Kabel- netten berekenen nu een be- drag per abonnée per jaar dat ligt tussen de nul en tweeën- halve gulden. Als de DGP op de kabel komt van het CAGD zullen er voor de nieuwe ge- bieden 3 nieuwe redacties wor den gevormd, zodat de mensen het nieuws uit hun eigen om geving op de kabelkrant krij gen. Landelijke berichten wor den door de DGP niet uitge- zonden. Het compromisvoorstel waar het collège nu mee is gekomen betekent dat het tekort van het zwembad daalt met ,,ronc de 30 duizend" gulden en niet met 70 duizend gulden zoals eerst was berekend. Het groot- ste deel van dit bedrag moeten de tariefsverhogingen voor de zwemclubs opbrengen. ,,Voor 30 duizend gulden heibel, dat vind ik van de verkante keert", zei Théo Niemeijer (GPV). Als de verenigingen aktiviteiten moeten schrappen bereiken we het tegenover- gestelde van wat we willen". ,,Duurdere kaartjes en meer bezoek. Dat gebeurt niet", voorspelde Ger Jacobs (WD), die zich ook hevig blijft ver- zetten tegen de afschaffing van het 65-plus tarief, en Her- man Visker (CDA) denkt dat de 7duizend extra bezoekers alleen op papier zullen be- staan als het zwembad niet aantrekkelijker wordt ge maakt. ,,Ik voel nattigheid", verkondigde Frans ten Horn (D66) heel toepasselijk. DE GROEVE - Op natuurijs kan er al geschaatst worden op de ijsbaan van De Groeve. De baan bevindt zich achter de school. Bang voor natte voeten hoeven schaatsers niet te zijn. De baan werd bedekt met 10 centimeter water en dat is nu helemaal bevroren. De baan is helemaal verlicht. Iedereen is welkom. Voor de nieuwelin- gen, de Groeve ligt aan de weg Hoogezand-Sappemeer Zuid- laren. Als het dooit op het mo ment dat u dit bericht leest, laat dan de schaatsen in het vet. Wat de P.v.d.A. gaat doen met het voorstel is ook nog niet duidelijk. Frits Kramer, te- vens voorzitter van zwemclub de Watervrienden, verzet zich met hand en tand tegen het zo- genaamde „primaat" op de zwemlessen dat de gemeente zich toe eigent. Dat betekent dat de zwemclubs alleén zwemlessen mogen geven als er bij de gemeente wacht- lijsten zijn. Voor dit primaat lijkt zeker geen meerderheid in de Raad te vinden. René Bo- dewes verbaas- de zich dat Groen Links ak koord gaat met tariefsverho gingen tôt 100 procent. „Staat dat in jullie programma?" vroeg hij aan Zuidema. Aile fracties gaan zich verder bera- den. Wordt vervolgd in de Raadsvergadering. Frekie:,,Barrometer is doald". Pa:,,Houveul?" Frekie:, ,Vaaier meter. k Heb hom tou t roam oet valen loaten". 1 PARTYCATERING MET IEUWS0LAD Met 1 jaar garantie Tevens zijn wij leverancier voor BERGA en VARTA akku's met twee jaar garantie Bel voor een voordelige prijsopgave AUTOSHOPS Groningen. Bijksweg 129a (D-Gros) Telefoon 050-412458 Hoogezand. Meint Veningastraat 30 Telefoon 05980-91120 Jonkerbrillen: betere zijn er niet wij leveren niet in op kwaliteit, service en vakmanschap. HOOGEZAND-HAREN-RODEN IEDERE ZATERDAG WEER van 2^5 nu Elke zaterdag op de markt GRATIS GESNEDEN Deze maaltijden van f 12.50 kunt u telefonisch bestellen. Per 2 maaltijden is bezorging mogelijk. Samenstelling van de maaltijd is: vleesgerecht, 2 soorten warme groente, rauwkostsalade, gekookte of gebakken aardappelen Bestellen voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur Bezorgkosten f 2.50 Een menulijst wordt op verzoek toegezonden Vraag ook naar onze folder over afhalen/bezorgen van salades en borrelhapjes etc. Telefoon 05980-93066 Telefax 95738 Korte Groningerweg 47 FOXHOL

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1