Sportservicecentrum en KNVB nog niet weg uit Hoogezand Hengst ter keuring avontuur Fraeylemaborg in bij huweiijken Ouderbijdrage mag besteed aan extra kindplaatsen KUK EN VERGEUJK!! COFFENG SPECTACULAIRE OPRUIMING 19.- 'ERWERDA ruu m G.J. MULDER WINTERSPORT? 20°/o-50°/o EXTRA KORTING ^.ïTLjassen DE MARKT GEZELLIGHEID Fokkerspremie Frekie Paaltje in de recycling? Gebed voor de Eenheid 40 sollicitanten op functie gemeentesecretaris Ongeciviliseerde struiken GADO breidt uit REGENPAKKEN EN REGENJASSEN T0MP0UCEN IftUU weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving 'Sleeping Apart Together* onder een SAT-dekbed! HOOGEZAND-SAPPEMEER - Burgemeester en Wethouders van Hoogezand- Sappemeer gaan met de sportraad en de KNVB om de tafel zitten om te bekijken of beide instellingen in Hoogezand-Sappemeer kunnen blijven. Sportraad en KNVB uitten het laatste jaar regelmatig dat ze hun biezen zouden pakken omdat door de mogelijke komst van het activiteitencentrum voor Surinamers en Antillianen hun uitbreidingsmogelijkheden zouden worden beperkt. Sportservicecentrum en KNVB tekenden protest aan tegen de bouw van het activi teitencentrum. De arob-rech- ter stelde hen niet in het ge- lijk. Inmiddels tonen andere gemeenten 00k belangstelling voor vestiging van de sport raad binnen de gemeente gren- zen. Burgemeester J.L.D. Van der Linde vindt het weinig col- legiaal van de andere gemeen ten, waaronder Menterwolde, dat ze zonder contact op te ne- men met B en W van Hooge zand-Sappemeer onderhande- lingen met het sportservice centrum voeren. Bestuurlijk overleg is er door B en W van Hoogezand-Sappe meer met de sportorganisaties in een eerder stadium niet ge- voerd omdat de zaak nog on der de rechter was. Nieuwe buren??? De heer Terpstra en zoon met troetelkindje de hengst Gento. ZUIDLAREN - Aanstaande vrijdag en zaterdag staat de Prins Bernhard Hoeve in Zuidïaren bol van paardespektakel. Louter jonge hengsten zullen de hallen vullen. De hengsten worden voorge- bracht om aangekeurd te worden voor de hengstenkeuring te Utrecht op 1 en 2 februari. Maar een klein pereentage zal zich in Utrecht mogen laten zien en een nog veel kleiner percentage zal het predikaat dekhengst verwerven. Toch doen ieder jaar meer hengsten aan de keuring mee. Dit jaar mag zekervan een topaanvoer worden gesproken. Maar liefst 842 hengsten dingen mee. Hoe komt iemand ertoe om een jonge hengst te laten keuren. Denkt iedereen dé kanshebber te hebben, hopen de opfokkers het paard voor veel geld te kunnen verkopen, of doen ze het gewoon uit liefhebberij? Voor H.F. Terpstra uit Zuidïa ren, eigenaar van de hengst Gento is het de tweede keer dat hij een hengst voorbrengt. Behalve deze jonge hengst is Terpstra eigenaar van enkele sportpaarden en fokt hij 00k zelf met eigen hengst en eigen merries. Gento werd door Terpstra aangekocht als veulen, nadat hij op de lokale keuring het kampioenschap veroverd had en op de centrale keuring als reserve kampioen uit de bus kwam. Desondanks denkt Terpstra niet dat hij een kans hebber op stal heeft staan. ,,Hij komt nog erg jong over voor zijn leeftijd, maar mis- schien dat de jury daar door- heen kan kijken", aldus Terpstra hoopvol. Terpstra doet vooral mee om een leuke, spannende dag te hebben. ,,Het is voor ons geen kwestie van professioneel bezig zijn met paarden, maar meer een hobby. Al het werk en tijd die wij in de hengst steken, en dat is nogal wat wil de hengst enigzins voorbereid en goed getraind voor de dag komen, het gebeurt puur uit liefhebbe rij", zegt Terpstra. ,,Wij paardemensen zijn nu eenmaal besmet met de paar- debacil, en dan wil je ailes een keer proberen, 00k een hengst voorbrengen op de hengsten keuring." Een hengst voorbereiden op de keuring is geen sinecure. Zo wordt Gento drie maal per dag licht getraind. ,,Bovendien", zegt Terpstra, ,,is gezelligheid 00k erg be- langrijk. Ik doe het werk aan de hengst samen met mijn ge- zin en met bekenden, en 00k het showen voor de jury op de hengstenkeuring gebeurt door een goede bekende, zodat we een hele gezellige dag hebben. De glans en glitter uit de pro- fessionele paardewereld, kun nen wij er toch niet op leggen, maar," benadrukt Terpstra nogmaals, ,,misschien dat de jury daar 00k doorheen wil- en kan kijken." Als het paard niet aangekeurd wordt voor de volgende selec- tie in Utrecht, zal de hengst door Terpstra zadelmak en vervolgens aangereden wor den. ,,We maken er dan een sportpaard van, want ik heb zeer veel vertrouwen in zijnspringcapaciteiten, die hij waarschijnlijk van zijn vader Pele geërfd heeft". Iemand die waarschijnlijk 00k niet zal ontbreken in Zuidïa ren op de hengstenkeuring, is de heer T. Wilbrink uit Sappe meer. Wilbrink is de fokker van de donkerbruine hengst Gucarlo, een zoon van de hengst Zuid- horn. Gucarlo wordt dit jaar 00k drie jaar, zoals de meeste aangeboden hengsten. Wilbrink heeft het paard als veulen verkocht, nadat hij op de centrale keuring te Gronin- gen een derde plaats behaald had. Hij heeft hem destijds verkocht omdat het een hengstveulen was, terwijl hij liever een merrieveulen wilde hebben. „Als beginnend fok ker in die tijd wilde ik een merriestam opbouwen, en aangezien ik er de ruimte en de mogelijkheden niet voor heb om aile veulens, inclusief hengstveulens, maar te hou- den, heb ik het veulen destijds verkocht". De moeder van Gucarlo heeft hij inmiddels 00k verkocht, omdat de merrie niet weer dr- achtig wilde worden. Dit spijt hem zeer, omdat het een goede merrie was. Spijt van de verkoop van het veulen heeft hij niet, maar hij vindt het wel jammer dat er in Nederland nog geen fokkers premie bestaat. ,,Om er als fokker nog enigzins uit te springen, wordt een veulen meestal direkt verkocht als er een redelijke prijs voor gebo- den wordt. Blijkt dat het veu len een goed paard wordt, dan gaat een ander met de grote winst strijken, "aldus Wil brink. Wilbrink heeft het paard als 1-jarige nog weer gezien, maar sindsdien niet meer en is dan 00k heel benieuwd hoe het paard er nu uit ziet. Gucarlo wordt vrijdagavond voorge- bracht en de eigenaar zal zeker niet de enige zijn die met span- ning het paard in actie zal zien. ,,Ik ben zeker van de partij, en gelukkig hoef ik er geen vrij voor te nemen, want hij wordt tegen de avond voorgebracht," aldus Wilbrink. Pa:,,Wenneer wordt t feest hol- den?" Frekie:,,As t smôrgens regent, snommerdags en as t snommer- dags regent, smôrgens." Het staat er nog, maar het is nu wel zeker: het paaltje voor Selekt Wo- nen Wortelboer heeft zijn langste tijd gehad. Ge meente ambtenaren heb ben na grondig onder- zoek de finitie f vast- gesteld dat het op gemeentelijke, dus ,,ver- boden" grond staat. WetK houder M. Laaning heeft in hoogst eigen persoon de heer Wortelboer vrien- delijk verzocht het paalt je te verwijderen. Zo ver- telde hij in de commissie Openbare Werken. Niks geen gedreig, een klant- vriendelijke benadering. P.v.d.A. fractievoorzitter Roelof Stàbler zag je den- ken: Gelukkig, dan ben ik van die klachten ver- lost". Even geduld moet hij nog wel hebben. Wortelboer gaat zich in overleg met zijn archUeet. wend.en tôt 'de grote heren van ge- meentewerken die bouw- kundig onderlegd zijn", zoals hij ze noemt. ,,Dat moet u mij toestaan", heeft Wortelboer tegen de wethouder gezegd. Die grote heren moeten een andere oplossing zien te vinden. Zodat de bevoor- rading van buurman sla- ger niet ten koste gaat Wortelboers nieuwe ge- vel. Als zo'n achteruitrij- dende vrachtauto de lui- fel raakt gaat het complé té staal- en raamwerk in beweging. De wethouder betoonde zich heel be- gripvol. Voor het paaltje gloort mogelijk een nieuwe zin- volle toekomstOp ge- meentegrond. Tegenover wijkcentrum de Kern. Fractievoorzitter R. Coops (WD) heeft het be- dacht. Dat de groen- strook tegenover wijk centrum de Kern her- haaldelijk wordt ge- bruikt als parkeerterrein is hem een doorn in het 00g. „Kan de gemeente geen paaltjes plaatsen om dat te verhinderen vroeg Coops aan de wet houder. Laaning gaat ok dat door zijn ambtenaren laten bekijken. Eén paaltje is al beschikbaar. In spanning wacht het af wat de hoge heren beslis- sen. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Zondag worden door de geza- menlijke kerken, welke zijn aangesloten bij het Beraad van Kerken in H-S, oecumeni- sche diensten gehouden; dit in verband met de week van Ge bed voor de Eenheid van Ker ken. De twee diensten zullen worden gehouden in de R.K.kerk te Sappemeer en in de Vredekerk te Hoogezand. Beide diensten beginnen om 10.00 uur en zullen onder lei- ding staan van voorgangers van de verschillende kerken. Er zal kindernevendienst wor den gehouden en voor de kleintjes is er oppas! Iedereen is van harte welkom. Radio Compagnie besteedt aandacht aan de diensten op zondag- avond van 18.00 tôt 19.00 uur. SLOCHTEREN - Het aantal huweiijken van jonge stellen die niet in de gemeente Slochteren wonen maar er wel trouwen is opnieuw gestegen. Van de 208 huweiijken waren er 117 gasthu- welijken een stijging met 36 ten opzichte van 1988. Het aantal bezoekers aan de borg bedroeg 16 duizend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting Fraeylemaborg. Sombere woorden vinden we echter 00k in het jaarverslag en die komen van de penning- meester. Het tekort over het boekjaar 1989 bedraagt ruim 12 duizend gulden. Geld dat moet worden gehaald uit re serves van de stichting. Die re- senzes waren nu net bedoeld voor het plegen van onder- houd aan de borg. In dit jaar moet het bestuur strategische besluiten nemen, zodat 00k het onderhoud plaats kan vin den. Aangetaste vloeren moe ten worden vernieuwd, de bonté houtkever moet worden bestreden en de fundering van de borg moet worden gerepa- reerd. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Moeite heeft P.v.d.A.-fractie- voorzitter Roelof Stâbler ermee dat het aantal kindplaatsen dat de gemeente koopt van de Stichting Kinderopvang in de toe komst ïiedc afhankelijk is van de ouderbijdrage die de ambte naren naar rato van hun inkomen zelf voor de kinderopvang moeten betalen. Het Collège van B W stelt voor het aantal plaatsen voor de op- vang van kinderen van de ambtenaren uit te breiden van 2 naar 3 stuks, zoals aangekondigd in het beleidsplan voor 1991. De ou- derbijdrages worden in een soort bufferpotje gestort. Is de be- hoefte onder het personeel groter dan drie kindplaatsen, dan mag dat geld worden gebruikt voor uitbreiding. Een kindplaats bij de Stichting Kinderopvang kost f. 12.500 gulden. „Ik vindt dat eventuele uitbreiding moet gebeuren via het akti- viteitenprogramma. De ouderbijdrage behoort terug te vloeien naar de algemene middelen", aldus Stâbler. Wethouder M. Laa ning verdedigde de voorgestelde constructie als een puur prag- matische. ,,Zo is het een systeem dat zichzelf versterkt". HOOGEZAND-SAPPEMEER - Ruim veertig personen heb ben gesolliciteerd naar de functie van gemeentesecreta ris in Hoogezand-Sappemeer. Onder hen waren 00k vrou- wen. Ongeveer tien sollicitan ten zijn uitgenodigd voor een gesprek. Burgemeester J.L.D. van der Linde wilde niet mee- delen of zich daarbij vrouwen bevonden. Als ailes volgens planning verloopt is op 19 fe bruari bekend welke man of vrouw de nieuwe gemeentese cretaris wordt. Op die dag wil- len B en W de voordracht aan de raad klaar hebben. SKI-B0XEN SNEEUWKETTINGEN IMPERIAALS Verkoop Verhuur WESTERBROEK - Rond het snelgroeiende populierenbos dat wordt aangelegd op een deel van het Industrieterrein komt een rand met bloeiende struiken. ,,Wat voor struiken" wilde Roelof Ronda als na- tuurliefhebber weten. Wethou der M.Laaning wist het niet. Teun van de Berg, chef afde- ling financiën sloeg er een slag naar: ,,Het wordt een bloeien de kruidachtige rand. Bijvoor- beeld met elzen en fluitekruid. Gewoon ongeciviliseerde struiken". De honden en hun bazen die het terreintje ernaast als oe- fenveldje gebruiken, mogen blijven. Er komt dus niet een tweede hondeclubkwestie. De paarden moeten wel weg. Zij hebben het terreintje gratis in bruikleen. GRONINGEN - Met ingang van afgelopen maandag rijdt de GADO 's morgens recht- streeks van Annen, via Zuidïa ren naar het Augustinuscolle- ge en het Willem Lodwijk Gymnasium in Groningen. De reistijd wordt op deze wij- ze met 20 minuten verkort. In zowel Annen als Zuidïaren kunnen de leerlingen bij aile reguliere haltes instappen. Tussen deze plaatsen en Gro ningen wordt geen halte meer aangedaan omdat de route via de A28 loopt. V.W.-AUDI AUTO V.D. WEEK ANDERE MERKEN AUTOMAAT RONDEBOSIAAN 17 FARMSUM/DELFZIJL TEL 05960 16475 AGU REGEN UW BOVAG VAKMAN Deze week J J CwilM jRFjKlNS) 2 DOZEN I BiRDOiD.KOKKBAbTR ET1 HET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 4 DONDERDAG 24 JANUARI 1991 Kent u dal probicem ook? de ideale oplossmg ge- Uw partner Moudt van warn, vonden 'Sleeping Apart siapen en u ligl liever icts Together' is sanien koeler maar toch wiit u siapen onder één dekbed samen onder éen dekbed lerwijl u loch individueei Met hel 'Bonnett' de gewensle warmte- SAT-dekbed heeft graad kunt kie/en Polydaun voor dit probicem Oat is wel 20 komlortabei DEKBEDDEN Verkriigbaar bi| HET CENTRUM VOOR SLAAPKOMFORT 9611 AH SAPPEMEER - Noorderstraat 305 TELEFOON 05980-92365 vSVHLi De grootste keuze Alléén kwaliteits- produkten! Skiboxen van Jetbag, Kamei, Fabri-Skibox Sneeuwkettingen: Konig Imperiaals: Automaxi - Fapa Kom langs of bel voor In for mat ie AUTOSHOPS 'Groningen, Rijksweg 129a (D-Gros) Telefoon 050-412458 Hoogezand, Meint Veningastraat 30 Telefoon 05980-91120 AUDI 80 1.8 SC .5-84 f 10.250,- AUDI801.6 (mod. '86) 12-85 112.990,- AUDI801.8 S spec. uitv6-88 f 28.990,- JETTA 1.3 CL extr. 2-89 f 21.550,- JETTA1.6 Diesel extr7-87 f 17.990,- G0LF 1.3 CL 3-89 f 21.990,- G0LF 1.3 CL extr. 4-87 f 17.880,- GOLF 1A CL 5-drs. 7-86 f 16.880 - P0L0 1.3 3-drs. 1-89 f 16.990,- GOLF 1.6 SPORT kleur zwart, sport- stoelen, rondom Zender verbredings- set, sportgrille, decorstriping, alumi nium sportvelgen etc. Van 1e eige naar, slechts 35.000 km's! Nu 121.550,- FORD FIESTA 1.1 CL 2-86 f 10.880,- F0RD ESC0RT 1.3 CL 1-88 f 16.990,- F0RD ESC0RT 1.4 CL 5-88 f 17.900,- F0RD ESC0RT 1.4 BRAV0-GHIA uitv. zeer spec. auto, veel extr. 15.000 km's! 3-89 f 21.990,- BMW 316i div. extr. 6-88 f 27.550,- NISSAN SUNNY SLX 2-87 f 14.550,- H0NDA ACCORD 2.Oi EX 3-89(26.990,- GOLF 1.8i Manhattan Automaat4-89 f 27.900,- AUDI801.8 S Automaat div. extr1-90 f 39.900,- Vrijdagavond koopavond 10.000 stuks Aile maten - aile merken Bijvoorbeeld: Vanaf maat 36 Van 98.- NU Steentilstraat 47 - GRONINGEN - Telefoon 050-124096 s MAANDAGSMIDDAGS GEOPEND DONDERDAGAVOND KOOPAVOND IEDERE ZATERDAG WEER OP OP Elke zaterda9 op de markt

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1