"M*** D „De Boer" Huurdersvereniging boos op C.A.G.D. Zwerfgroepjongeren op vaste stek in Triocantine Akkerbouwers weer boos VISON 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER fzN&OpeN Geen drank, geen drugs, maar veel gehaktballen Geen cultureie proeftuin in HS K0IÛTEIFS STAP OVER naar uw echte bakker DE MARKT G JONKER db OPTIEK Leer uw gemeente kennen Soepzooitje Niet afgelegen Uitnodiging om naar Den Haag te trekken Landbouwwerk- tuigenbeurs Frekie Mozart in Puur Cultuur Vrijdag Drive-in show CENTRA AKKU'S PRIJSKRAKERS 10 OUDERWETSE VLOERKADETTEN 10 KRENTENROLLEN gespecialiseerd in Jonkerbrillen: betere zijn er niet en wij leveren niet in op kwaliteit, service en vakmanschap.| (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 j PARTYCATERING KANT EN KLARE WARME MAALTIJDEN weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving HOOGEZAND-SAPPEMEER - De Huurdersvereniging Hooge zand-Sappemeer vindt dat kabelexploitant C.A.G.D. ten on- rechte een bedrag van 60 gulden in rekening brengt voor het aansluiten van de kabel als mensen een huurwoning betrekken. De vereniging vindt bovendien dat het abonnementsgeld met te- rugwerkende kracht verlaagd moet worden omdat de kabel- krant van het Nieuwsblad van het Noorden van de kabel is af- gevoerd en er dus minder waar wordt geleverd voor hetzelfde geld. Volgens de H VHS behoren de aansluit- en administratie- kosten bij verhuizingen deel uit te maken van de totale ex- ploitatiekosten van de kabel. Dat aan een huurder die ver- huist 60 gulden in rekening wordt gebracht vindt de ver eniging niet redelijk. In een brief sommeert de vereniging de kabelexploitant daar met ingang van 1991 mee te stop- pen. Voorlichter B. Kolk van het CAGD legt uit stelt dat een abonnement op de kabel niet van het ene huis naar het an dere kan worden meegeno- men. ,,Daar heeft het C.A.G.D. voor gekozen. Zo staat het in de leveringsvoorwaarden". Wie verhuist krijgt net als bij de PTT een afrekening en moet zich opnieuw abonneren. Iedere nieuwe bewoner krijgt bericht of hij wel of geen aan- sluiting wil. ,,Administratie- kosten maken de grootste hap uit van die 60 gulden", aldus Kolk. Ook abonnements- kosten die het bedrijf derft als een huis enige tijd leeg staat zijn erin verdisconteerd. De weggevallen kabelkrant zal mogelijk op korte termijn door kabelkrant van de Drents Groningse Pers wor den vervangen. De soos in de kantine van de Trio. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Vanavond houdt de NIVON- adeling Hoogezand-Sappe meer in het kader van het the- maprogramma ,,Leer uw ge meente kennen", een voorlich- tingsavond over de Ruimtelij- ke Ordening van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Om u een beetje wegwijs te la- ten worden in de materie van planologie en ruimtelijke or dening en inzicht te geven in de meest recente plannen is de heer Mobers, wethouder Ruimtelijke Ordening aanwe- zig om hierover informatie te geven en vragen te beantwoor- den. De voorlichtingsavonc wordt vanavond gehouden in het wijkcentrum Woldwijck in Hoogezand en begint om 20.00 uur. SAPPEMEER - „Haal de jeugd van de straat, dan heb je minder vandalisme". Geen uitspraak dit keer van een politicus of wel- zijnswerker, maar van voorzitter Jacob Hooyer van de jonge- rengroep die elke maandagavond jeugdsoos houdt in de kantine van de Trio-bedrijven in Sappemeer. Zwerfgroepjongeren wer- den ze genoemd. Die voor overlast zorgden en daarom steeds verjaagd werden van de plek waar ze bij elkaar kwamen. Nu is het een club met een echt bestuur. Hun grootste wens: een eigen gebouwtje. In de Triocantine was het maandagavond niet druk. ,,Dat komt door het schaatsen. Bijna iedereen is op de ijs- baan. Anders zijn er wel meer dan 30 mensen hier!". Wini Emmens verzekert het ons wel 3 keer. In de grote ruimte een twaalftal jongeren. Wat spot- jes en vlaggen voor de sfeer. Er wordt gepingpongd, gebil- jart, op de video draait een ko- mische oorlogsfilm. Er is fris- drank, koffie en snoep ver- krijgbaar en er worden veel door Wini gemaakte gehakt ballen verorberd. ,,Lekker joh, neem er nog een, dan spek je de jeugdsoos". Zijn dit ze nu, de zwerfjonge ren waarover iedereen zich op- windt? Omdat ze herrie ma ken en vernielingen plegen? ,,Echt vernielzuchtig waren we niet", zegt Wini. ,,Als er eens wat gebeurde kwam dat door verveling. Er ging na- tuurlijk wel eens een bal door een ruit". Bij de Théo Thijs- senschool waren ze vroeger te vinden. Daarna bij de bio scoop, bij de werf Wolthuis en op steeds weer andere plek- ken, omdat de politie ze tel- kens wegstuurde. ,,Soms was dat wel lollig. Je lachte ze recht in hun gezicht uit". Maar toen ze door de inspanningen van de belangenvereniging Boswijk en de Stichting Wel- zijnsbevordering het gebouw tje van DFS aan de Parkstraat mochten gebruiken waren ze hardstikke blij. ,,We hielden ons aan aile regels en maakten ailes weer keurig schoon. Het was er smeriger als we kwa men dan als we weggingen", zegt Jacob. Toch kwamen er klachten uit de buurt. Over plassen tegen de heg (,,De eerste keer kon- den we de W.C. niet vinden") en over brommers die voor la- waaioverlast zorgden (,,Dat was al zo voordat wij er kwa men"). Een gesprek tussen buurt, jongeren en Stichting Welzijnsbevordering lostte niets op en DFS hield het na 3 maanden voor gezien. Vanwe- ge de goede naam van de ver eniging. Weer stond de groep op straat, maar niet voor lang. Sinds eind november gebruiken ze elke maandagavond de kanti ne van Trio. ,,De ervaringen zijn prima", zegt Trio-direc teur D. E. Jacobs, die even langs wipt. Iedereen houdt zich aan de regels: niet in an dere ruimten komen, geen drank, geen drugs, na afloop opruimen. ,,Logisch", vinden ze zelf anders wordt het een soepzooitje". Gaby Berken van de Stichting Welzijnsbe vordering is er altijd bij, maar heeft eigenlijk niets te doen. Jacobs Hooyer, Wini Emmens, Richard Eggens, Marcel Wolt- man en Gerrit Pama zijn door een kadertraining bij de SWB echte bestuurders geworden. Hoe ga je met degemeente om, hoe schrijf je een persbericht, wat doet een penningmeester? Ze weten het precies. Regel- matig zijn er bestuursvergade- ringen. Waarom hebben jongeren be- hoefte aan een plek om bij el kaar te komen? ,,Voor de ge- zelligheid. Sommigen hebben het thuis niet leuk, ik wel, maar ik wil toch niet altijd thuis zitten", zegt Wini. Zijn het echte randgroepers, voor- tijdige schoolverlaters, jonge ren zonder werk, die in ledig- heid hun dagen doorbrengen? Dat beeld blijkt maandag avond in elk geval niet te kloppen. Ze hebben allemaal een baan(tje) of gaan nog naar school. Naar de jeugdsoos gaan ze voor ontmoeting en ontspanning. Lekker bijpra- ten. Het pilsje wordt niet ge- mist. ,,Dat drinken we in het weekend wel, in de disco". Of een eigen gebouw er ooit in- zit voor deze jongerengroep.. ze hopen het vurig. ,,Dan zijn we elke avond open en ieder een mag er komen", zegt Wini. ,,Een eigen gebouw kunnen we veel leuker aankleden. Nu moeten we 's avonds aile spul- len weer opruimen". ,,Dan gaan we ook meer aktiviteiten organiseren, zoals een tafel- tennistoernooi en een reisje", kondigt de voorzitter aan. ,,Dit bestuur zou het aankun- nen", zegt Gaby Berken ,,ook omdat er ondersteuning is van de Belangenvereniging Bos wijk. Maar iets geschikts vin den blijft moeilijk. Iedereen vindt zoiets een goede zaak, maar niet in zijn eigen buurt. Bovendien mag het niet te af gelegen zijn. Dat is te onveilig voor de meisjes". LEERMENS/HOOGEZAND-SAPPEMEER - Boos, heel boos zijn de aktievoerende akkerbou wers in Groningen op minister Bukman van Landbouw. Als slag bij heldere hemel kondigde Bukman vorige week een veriaging van dé braâkpréinie aan van 1850 tôt gerniddeld 1400 gulden per hectare. De premie van 1850 gulden was een van de weinig tastbare resultaten van de vorig jaar gehouden akkerbouwacties. De akkerbouwers wilden toen dat er produktiebeperking zou komen. Zij gingen voor een quoteringssysteem de straat op, dat hebben ze niet gekre- gen, maar de braakpremie van 1850 gulden heeft tenminste een produktiebeperkend ef- fect. Het onderuit halen van de pre mie vinden de boeren een schandaal. ,,De minister wil hiermee zeggen. Boeren pro- duceer maar weer zoveel mo gelijk, produktiebeheersing is niet meer belangrijk, en vol- gens het stabilisatorebesluit gaat de graanprijs de komende jaren dus weer fors omlaag", aldus aktieleider Willem Schaap uit Leermens. Nu waren de aktieboeren ook niet onverdeeld gelukkig met de huidige regeling. Zij willen dat de braakplusregeling in gang vindt. Braakplus bete- kent, dat er op de grond pro- dukten mogen worden ver- bouwd die niet in het voedsel terechtkomen, zoals koolzaad voor biodiesel en olifantsgras voor energieopwekking. De boeren beschouwen het domweg kappen van de rege ling als een uitnodiging om op nieuw naar Den Haag te trek ken. ZUIDLAREN - Tôt en met 8 februari wordt in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren de internationale landbouw- werktuigenbeurs gehouden. De vakbeurs geeft een vrijwel volledig beeld van het huidige aanbod van werktuigen, trac- toren, melkwinningsappara- tuur, stalinrichting, transport en banden,management en au- tomatisering op de Nederland- se markt. De organisatie heeft het tekort aan beschikbare expositie- ruimte dit jaar deels opgelost door het plaatsen van een tij- delijke accomodatie met een oppervlakte van 3000 m2, waardoor de totale beursop- pervlakte komt op 35.000 m2. De beurs is dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur. Ik moet en ik zal en ik leer het zeker. Sportvrouw in de dop. Frekie:,,Der is guster ienbroken ien Kerkstroat". Pellietsie:,,Hou waist dat?" Frekie:,,t Ston ien kraant". Verhuizen moet de jeugdsoos in elk geval. In augustus gaan de Triobedrijven uit het ge bouw en is de kantine niet lan ger beschikbaar. Wie weet een plekje. Wie heeft een gebouw tje. Meld het bij Gaby Berken van de SWB (94148). Anders moeten ze weer de straat op. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het gaat dus niet door, dat proeftuinproject sociaal-culturele educatie. De omschrijving voor een uitgebreide cultuurcursus voor mensen met een lage opleiding. In Heerenveen loopt de cursus al jaren en met groot succès. Ex-cursisten vormen ,,cultuurkringen" en hebben de weg naar theater en muséum definitief gevonden. Wethouder C. Drost was en is over het proeftuinproject heel enthousiast, maar vond onvol- doende politieke medestan- ders om de proeftuin van de grond te tillen. De tegenstan- ders zien het directe nut er niet van in. Drost wil nu proberen om met behulp van vrijwilli- gers toch iets soortgelijks van de grond te tillen. Het proeftuinproject zou geor- ganiseerd worden in he+ kader van het plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk. Nu komt er een basiscursus volks- huisvesting voor besturen van huurdersorganisaties en bij- voorbeeld de Vrouwen Advies Raad (VAC) en er komt een cursus kennismaken met el- kaars culturen. In de toekomst zullen aan dit beperkte aanbod andere cur- sussen worden toegevoegd. HOOGEZAND-SAPPE MEER - In het stukje dat we vorige week plaatsten over de drive-in show van de Jeugdsoos Sappe meer hadden we (dorn! dom!) vergeten de datum te vermelden. Maar raor- gen (8 februari dus) gaat het gebeuren. In de kanti ne van de Triogebouwen aan de Noorderstraat in Sappemeer. Het begint om 20.00 uur en het jeugdbestuur verwacht drommen mensen. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur zendt Puur Cul tuur, een programma van Ra dio Compagnie een spécial over Mozart uit. De spécial is samengesteld door Wim Splin- ter. ,,Voor sommigen niets nieuws onder de zon en voor anderen een nieuw licht op een fonkelende musicale ster", zegt Wim Splinter over het programma. 36 amp. nu 79.- 43 amp. nu 89.- 44 amp. nu 79.- 55 amp. nu 109.- 60 amp. nu 99.- 63 amp. nu 129.- 66 amp. nu 139.- 88 amp. nu 169.- DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER! P wêê (BHOOB» JtOEK.BANK.E I SAMEN 0P 0p Elke zaterdag op de markt (WIM iRrpK.'ENS Een top-bakker die Vraag ook naar onze folder over afhalen/bezorgen van salades en borrelhapjes etc. Sluiskade 30 Winkelcentrum Martenshoek 9601 LC Hoogezand 05980-93405 m Groningen. Rijksweg 129a (D-Gros) Telefoon 050-412458 Hoogezand. Meint Veningastraat 30 Telefoon 05980-91120 AUTOSHOPS Deze maaltijden van f 12.50 kunt u telefonisch bestellen. Per 2 maaltijden is bezorging mogelijk. Samenstelling va$rde maaltijd is: vleesgerecht, 2 soorten warme groente, rauwkostsalade, gekookte of gebakken aardappelen Bestellen voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur Bezorgkost&n f 2.50 Telefoon 05980-93066 Telefax 95738 Korte Groningerweq 47 FOXHOL HET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 6 DONDERDAG7 FEBRUARI 1991 beslist niet over één nacht ijs zal gaan. Die al z'n baksels terdege voorbereidt zonder concessies te doen aan kwaliteit en karakter. Waar al- leen het beste van het beste goed genoeg is en een tweede plaats niet telt. In de top meedraaien is zwaar, maar ja, niet iederéén is ook een Echte Bakker! Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 HOOGEZAND-HAREN-RODEN j De nieuwste keukens, functioneel en passend bij uw intérieur staan in onze toonzaal Met 1 jaar garantie Tevens zijn wij leverancier voor BERGA en VARTA akku's met twee jaar garantie Bel voor een voordelige prijsopgave IEDERE ZATERDAG WEER

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1