i#T Wethouder Mobers enthousiast over De Dreven Provincie wil met sanering Kerkstraat beginnen NIEUWS Geen ruimte op kabel voor Turkse zender Je Boer" Rennen en kegelen in één WINTER- PRIJZEN! 500 M! FIETSPLEZIER 100 W FITNESSPLEZIER fa NWP kijk en vergelijk Coffeng B.V. STAP OVER naar uw echte bakker Hoe groot wordt Playland? BANKETBAKKERS GEVULBE K0EKEN 41 Zangavond Nel Benschop Middeleeuwen in Hortus Joepie verhuisd Geen sex- advertenties Flavium in Nije Achterkamertjes DEM0NSTRATIE- WAGENS weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving HOOGEZAND-Sappemeer - Enthousiasme en zelfverzekerdheid straalt wethouder Hans Mobers uit als hij praat over de nieuwe wijk in spé, De Dreven in Hoogezand-Sappemeer. Het kan niet missen of de provincie Groningen zal de nieuwe woonlocatie in tweede instantie zaker het predikaat kwaliteitslocatie geven. Aanvankelijk verwierf Hoogezand dat stempel met. De geplan- de bebouwing zou te dicht zijn en de „beeldbepalende" gebouwen te hoog. Die bezwaren zijn nu voldoende ondervangen. Hoogstens 17 woningen op een bunder, maximale hoogte drie woonlagen met een puntdak, veel groen, vijvers, openbaar vervoer bij de hand, winkel- centrum op een steenworp, bos reeds geplant naast de wijk, voetbal- hockey en tennisvel- den aan de overkant van de weg. Het kan niet missen, De Dreven dat is wat de woning- markt zoekt. Nu zullen sceptici misschien hun schouders ophalen. ,,Wie wil er nu wonen in Hooge zand". De praktijk wijst ech- ter uit dat veel mensen dat willen. Kleinere bouwterrei- nen zijn binnen een mum van tijd uitgegeven en ook het prestigieuze Meerwijck 3, wo nen aan schiereiland in Zuid- laardermeer, liep razendsnel vol. De Dreven ligt in de drie- hoek die gevormd wordt door de Kielsterachterweg, het Kieldiep en het Drevenbos. Aan de noordzijde ligt het winkelcentrum Groot-Go- recht. Echt goedkoop wordt De Dre ven niet. Inclusief notaris- kosten en BTW moet er 145 gulden per vierkante meter worden neergeteld. Ter verge- lijking. Bouwgrond in Haren kost 165 a 185 gulden. Veen- dam vraagt 120 a 142 gulden en Menterwolde en Slochteren kunnen bouwkavels leveren rond de 90 gulden. De toegangsweg tôt De Dre ven wordt een echte laan. Maar liefst 25 meter breed. Een middenberm en veel bo- men. Aan beide zijden moeten il woningen komen met ,,een gesloten" gevelwand. Saai hoeft dat volgens Mobers ab- soluut niet te worden. Laat ar- chitecten hun tanden er maar inzetten. Volgens het bestem- mingsplan zullen er ook ten zuiden van de vijvers wonin gen op een rij moeten komen. Verder is er veel plaats voor losse woningen. De wethou- derverwacht dat er weinig huurwoningen in De Dreven zullen worden gebouwd. De prijzen van de woningen zul len naar verwachting zo tus- sen de 150 duizend en een half miljoen liggen. De gemeente hoopt het plan in negen jaar vol te bouwen. Daarvan wordt in de financiering ook uitgege- gaan. Het bouwrijp maken van het plan kost een slordige 20 miljoen. Er komt veel groen en water in de wijk. Peddelen naar het Kieldiep kan echter niet om- dat het waterniveau van de wijk verschilt met dat van het Kieldiep. Ondanks het vele groen zal de wijk toch niet ,,eng" worden. Rekening wordt gehouden met dag- en avondroutes, zodat niemand over een donker fietspad hoeft, maar bijvoor- beeld ook een route langs de huizen kan kiezen. De inspraak over het bestem- mingsplan De Dreven start binnenkort. Zodra het plan ter visie ligt starten ook drie on- HOOGEZAND - De provincie wil niet langer wachten met de saneringswerkzaamheden in de Kerkstraat. Het pand van schoonmaakbedrijf Korrekt kan blijven staan, omdat de grond eron- der vandaan gehaald kan worden. De werkplaats van podoloog Ruchti en de Amusementshal van Playland zullen in elk geval worden afgebroken. Hoewel nog onduidelijk is wat er na de sanering op deze plek zal worden gebouwd wil de provincie geen verder uitstel, omdat hogere temperatu- ren bij het afgraven van de met benzeen, teer en cyanide vervuilde grond, voor complicaties kun nen zorgen. Provinciaal beleidsmedewer- ker B. Boender vindt het ver- velend dat door de gemeente Hoogezand allerlei zaken aan de sanering worden gekop- peld. ,,W hebben ailes gere- geld. We hadden al in januari willen beginnen. We gaan nu beslist in maart van start. Als de gemeente nog met derden in onderhandeling is, regelen ze dat later maar". Eigenaar van de grond waarop de af te breken panden staan is de familie Ruchti, die zelf verhuist naar de Hoofdstraat. Volgens R. Ruchti wil de fir- ma Playland de grond kopen om er een nieuwe automaten- hal op te bouwen van 560 vier kante meter, 4 keer zo groot als de huidige. Een investering van meer dan een miljoen. Daarvoor zou ook de woning van de Ruchti's gesloopt moe ten worden. ,,In oktober zijn er al twee mensen geweest van de Zwitserse directie van' Playland". Ik was direkt met ze rond, maar de gemeente ligt dwars. Ze willen dat Playland achter de nieuwe hal dertig parkeerplaatsen gaat realise- ren, maar het bedrijf vindt dat een zaak van de gemeente", al- dus Ruchti. Gelukkig Merkwaardig zijn in dit ver- band de uitspraken van de heer D. Snoek, een soort alge- meen manager van de Neder- landse Playland vestigingen. ,,We wachten rustig af wat de gemeente wil. Als ze bejaar- denwoningen willen bouwen vinden wij dat ook prima. Wij zijn exact even gelukkig als we net zo'n ruimte weer terug krijgen als we nu hebben. We moeten wel een tijdelijk on- derkomen hebben natuurlijk. Daarvoor moet de gemeente nog toestemming geven. Ruch ti: ,,Ik ken die meneer Snoek niet. Hij is kennelijk niet goed geinformeerd". Dollartekens Chef Bouw- en woningtoezicht L. Scheepstra zegt dat de ge meente niet weet wat Play land wil. Het bedrijf zou nog DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER in onderhandeling zijn met Provinciale Waterstaat. ,,Die moeten weten of ze hetzelfde er weer neer moeten zetten of iets anders". Volgens Scheep stra moeten partijen elkaar maar eens diep in de ogen kij- ken. ,,Maar de kans is groot dat ze dan alleen maar dollar tekens zien". Dat Playland bij een een eventuele verregaande uitbreiding extra parkeer- ruimte moet realiseren vindt hij vanzelfsprekend. ,,Meer speelautomaten geven meer publiek en waarschijnlijk ook meer gemotoriseerd verkeer. Volgens Scheepstra komt de tijdelijke huisvesting van Playland prima voor elkaar. Achter bloemenhuis Sprenger schuin aan de overkant kan een semipermanent bouwsel verrijzen. Daarover doet de gemeente niet moeilijk. De pé riode van afbraak, afgraving en wederopbouw schat Scheepstra op anderhalf jaar. De kosten op meer dan een miljoen. Tien procent daarvan is voor rekening van de ge meente. Gesloten gevelwanden, los- staande bungalows, misschien zelfs grasdaken. Iedereen mag zijn fantasie botvieren op het nieuwe bestemmingsplan De Dreven. Onze buur- en kinde- ren bouwden al vast wat mo- dellen. Wethouder Hans Mo bers showt ze op de grond waar, als ailes volgens plan verloopt, in 1992 al kan wor den gebouwd. teigeningsprocedures voor grond die de gemeente nog niet in handen heeft kunnen krijgen. Loopt ailes volgens plan, dan kunnen volgend jaar de eerste woningen al worden gebouwd. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Tijdens een Grote Zangavond op 19 februari in de Vredekerk in Hoogezand zal de bekende dichteres Nel Benschop een aantal van haar gedichten voordragen. Verder zal medewerking ver- leend worden door het Chr. Gemengd Koor Soli Deo Glo ria, het Baptistenkoor Sursum Corda en het Chr. Gemengd Koor Soli Deo Gloria uit Gro ningen. Ook is er samenzang van bekende en geliefde geestelijke liederen. De netto opbrengst van de avond komt ten goede aan het zendings- werk van de stichting Ver- volgd Christendom. De toe- gang is gratis en het begint om 20.00 uur. HAREN - Hortus Haren houdt op 16 en 17 februari een expo- sitie over de Middeleeuwse Keuken. Samenstelling en smaak van de gerechten wor den behandeld, evenals afwij- kende eetgewoonten. Tijdens het weekend wordt er een spé ciale route uitgezet langs de verschillende specerijen. HOOGEZAND-SAPPEMEER ,- Afgelopen maandag is het kinderdagverblijf en gastou- derprojekt Joepie verhuisd van het terrein van Nieuw Woelwijck naar de Groen van Prinstererstraat 94 in Hooge zand. Het telefoonnummer is nu: 05980- 21158. (W1M miPQENS) BUDOB» J^DEK»]RAPfKËÎP De directie van drukkerij Ebel Noorman heeft besloten in het Nieuws- blad geen plaats te bie- den aan ,,sexadverten- ties". Volgens directeur F. Noorman gaat achter dit soort advertenties vaak veel menselijke el- lende schuil. ,,Bovendien waarderen de lezers het niet dat je ze opneemt". De redaktie is het hele- maal met dit standpunt eens. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Jongerencentrum de Nije is vanaf januari begonnen met een hrede programmering. laarom speelt de Bluesband 7lacium op 15 februari in de Nije in Hoogezand. _'lavium maakt muziek in de stijl van de Cityblues. Blues .iefhebbers kunnen hun hart ophalen bij dit concert. De zaal gaat om 21.00 uur open en de band begint om 21.30 uur te spelen. Steeds vaker moeten ge- meenteraadsleden in Hoogezand-Sappemeer nog even nablijven voor een ,,geheime" bespre- king zonder aanwezig- heid van de pers. Of ze worden gevraagd voor een vertrouwelijk onder- ronsje een half uurtje vroeger te komen opdra- ven. D66 is het zo langza- merhand spuugzat. Waar blijft het beginsel van openbaar bestuur, zo vra- gen de democraten zich af. In de commissie On- derwijs spuugde fractie- voorzitter Wim Berghoef zijn gai: ,,Waarom nu weer op 7 maart een besloten vergadering over de toekomst van het voortgezet onderwijs? Het gaat toch om een zaak waarbij de hele ge- meenschap is betrokken. Daarover behoor je in het openbaar te verga- deren. Aan die geheim- zinnigheid doen wij (D66) niet mee". Ger Jacobs (WD) viel hem bij: ,,Kan er vlak voor de verkie- zingen niet in het open baar over deze kwestie gepraat worden?" Volgens wethouder Meia. Lantinga hadden de he- ren het helemaal mis. „Niets geheimzinnigs aan. Gewoon een infor- mele bijeenkomst waar zo objectief mogelijke in- formatie zal worden ver- strekt". Waarom de pers daar niet bij mag zijn is ons een raadsel. Een objectieve, goed geinformeerde pers is immers nooit weg. Des te beter kan toch de be- volking worden geinfor meerd. Hadden vrijwel aile partijen daarover in hun verkiezingsprogram- ma's geen prachtige vol- zinnen opgenomen? Over achterkamertjes hebben we daarin geen woord ge- lezen. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Hoewel een overgrote meerder- îeid van politiek Hoogezand-Sappemeer positief staat tegeno- ver het doorgeven van de Turkse zender TRT via de kabel van îet CAGD, is de kans klein dat dit op korte termijn kan worden geregeld. De beslissing ligt niet bij de gemeente maar bij het CAGD zelf. Bovendien is de kabel van het CAGD in feite vol. Er is wel een experimenteerkanaal, maar daarop is net een proef begonnen genomen met het uitzenden van ,,Sportnet". Voorzitter S. Cetin van de Turkse Vereniging voerde in de gemeentelijke commissie- vergadering tal van argumen- ten aan om de Turkse zender via de kabel door te geven. ,,Oudere mensen kunnen op die manier de ontwikkeling volgen in het eigen land. De Culturele programmai zijn voor die ouderen ,,balsem voor de ziel" Voor de jonge- ren zijn ze belangrijk voor hun identiteitsontwikkeling. Bo vendien vormen ze een extra les in de moedertaal", aldus Cetin. Het verzoek van de Turkse gemeenschap wordt ondersteund door het provin ciaal centrum buitenlanders Groningen. Voorliçhter Bert Kolk van het kabelbedrijf kon de 800 Turk se inwoners van Hoogezand- Sappemeer voor de korte ter mijn weinig hoop geven. Het CAGD is voorlopig niet van plan te investeren in uitbrei ding van de capaciteit van de kabel of in segmentering, waarbij ieder zijn eigen pak- ket zou kunnen kiezen. De mo- gelijkheid om TRT op zeer be- perkte schaal in een deel van Hoogezand uit te zenden wordt nog wel onderzocht. PARTYCATERING KANT EN KLARE WARME MAALTIJDEN HOOGEZAND-SAPPEMEER - B en W van Hoogezand-Sappe meer zijn er in meerderheid niet op tegen dat bij het drafsport- centrum in ruste aan de rijksweg te Sappemeer kegelbanen wor den aangelegd. Alleen wethouder Hans Mobers is het niet eens met die plannen. Hij vreest dat het centrum zich tôt een groot- schalige horeca-gelegenheid gaat ontwikkelen. Ook al komen er bij het drafsportcentrum mogelijk ze- ven kegelbanen, de Vereniging Voor Volksvermaken blijft zich inspannen om ook weer draverijen in Sappemeer te krijgen. B en W willen ge- sprekken starten over het ge- deeltelijk privatiseren van de baan, die momenteel hevig lijdt aan achterstallig onder- houd. Verkoop van de baan is niet aan de orde, omdat op het middenterrein de voetbalclub HSC haar speelterreinen heeft liggen. De gebouwen van het drafsportcentrum in Sappe meer zijn fonkelnieuw. Ver- breding van de rijksweg maakte afbraak van de be- staande accomodatie noodza- kelijk. Zicht op reguliere koer- sen is er nog niet. Vooralsnog wordt het aantal drafbanen in Nederland alleen maar inge- krompen. C. Cetin pleit namens de Turk se gemeenschap pleit voor een eigen" zender op de kabel. Gezien de sombere blik van B. Kolk (CAGD) valt voor hen van het CAGD weinig heil te verwachten. (koDen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 Polo Pointer 1.14-85 f-tft8807=1 9.881 Polo 1.3 C 10.000 km! 1-89 f4Wf 15.991 Golf 1.6CL5-deurs ..7-8614*115.991 Golf 1.6CL 6-88fi*119.201 Golf1.3CLdiv.extr. 4-87 l-W 16.551 Jetta 1.3 CL, LPG .3-89 «2» 19.901 Jetta1.3Cdiv.extr. 1-86f4*d 13.881 Jetta 1.5 LX, schuifd. .2-84 MMSOrl 8.99! Audi 80 cc12-85 f4499ft=111.990,- V.W. Transporter T4 Diesel, nieuwste model! Div. extr. o.a. stuurbekrachtiging. slechts 900 km gereden!f 3.000,- korting V.W. Polo coupé GT-75, nieuwste model! Zeer complété en sportieve auto, kleur zwart, slechts 5.000 km geredenf 2.800,- korting! Nissan Sunny 1.3 SLX .1-87M4558rH3.550,- Ford Sierra 1.6 Laser.2-85 f+F55ûr1 10.550,- Ford Escort 1.4 Bravo .2-88 f4fr695r117.550,- Opel Corsa 1.2 S "Van" 9-86 f-MSOFl 7.990, Ford Restait CL.2-86MftBMFl 9.880,- Rondeboslaan 1 7 Farmsum (Delfzijl) Telefoon 05960-16475 HET IEUW LAD 45e JAARGANG NO. 7 DONDERDAG 14 FEBRUARI 1991 Een top-bakker die beslist niet over één nacht ijs zal gaan. Die al z'n baksels terdege voorbereidt zonder concessies te doen aan kwaliteit en karakter. Waar al- leen het beste van het beste goed genoeg is en een tweede plaats niet telt. In de top meedraaien is zwaar, maar ja, niet iederéén is ook een Echte Bakker! V_ Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382_ WEGENS ENORM SUCCES: geen 8 maar 10 Elke zaterdag op de markt Deze maaltijden van f 12.50 kunt u telefonisch bestellen. Per 2 maaltijden is bezorging mogelijk. Samenstelling van de maaltijd is: vleesgerecht, 2 soorten warme groente, rauwkostsalade, gekookte of gebakken aardappelen Bestellen voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur Bezorgkosten f 2.50 Vraag ook naar onze folder over afhalen/bezorgen van salades en borrelhapjes etc. Telefoon 05980-93066 Telefax 95738 Korte Groningerweq 47 FOXHOL

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1