i#T GPV/RPF wil totale sociale vernieuwing Ontbreken beleid karakteristieke panden is ,,Tantaluskwelling" Commissie ongelukkig met nasleep Zwedenbrug VISON mi „De Boer" 'DE TABAKSPOT' «aS1 12: 10% KORTING Slijterij Sappemeer p Afbakening winkelkernen niet onaantastbaar Régionale artiesten studio Spits- bergen in voor Radio Compagnie Voorlopig geen buizenpost voor stimuleringsfonds 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER R, NfFOREN E NS 95 STAP OVER naar uw echte bakker ITER Groen Links A School inpakken en wegwezen Hoogezandster Lasertherapeut Danhof op TV 5 GR0TE SLAGR00M S0EZEN RAVARIA ALC0H0LVRIJE FILS LEUKE WIJNEN Wet van Murphy Rotpanden \p**[ weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving HOOGEZAND-SAPPEMEER - De stap voor stap benadering van het collège van B en W van Hoogezand-Sappemeer inzake de sociale vernieuwing is niet toereikend. Er moet een totaalplan worden gemaakt, zodat aile mensen die minder kansen hebben persoonlijk kunnen worden begeleid. Met als doel het verkrijgen van werk. Dat stelt de fractie van het GPV/RPF in de deze week verschenen nota ,,Weg van de zijlijn". Het stoort de GPV/RPF frac tie dat sociale vernieuwing steeds meer verwordt tôt een containerbegrip. Heelveel ou- de ideeën worden er in ge- dumpt. Vergeten wordt dat herstel van de verantwoorde- lijkheid voor elkaar een be- langrijk onderdeel van de soci ale vernieuwing zou moeten zijn. ,,Àls ik morgen arbeidsonge- schikt wordt dan ga ik naar het GAK. Die instelling zal haar best doen een uitkering voor me te regelen. Vervol- gens mag ik vissen. Fout. Het GAK zou moeten proberen voor mij omscholing te rege len, of aanpassingen zodat ik mijn werk wei kan doen. Nog een voorbeeld. Een maat- schappelijk werker probeert iemand te begeleiden, zodat hij of zij gelukkiger wordt in de bestaande leefsituatie. Veelmeer moet geprobeerd- worden zo iemand nieuwe mo- gelijkheden aan te reiken", al- dus Th. Niemeyer fractievoor- zitter van het GPV/RPF. Niemeyer en de zijnen willen dat het collège met een totaal visie op het gebied van de soci ale vernieuwing komt. Zij vin- den het fout dat er slechts fragmenten, zoals de banen- pool worden uitgelicht. Niemeyer realiseert zich, dat sociale vernieuwing tijd kost. ..Het is vooral een kwestie van mentaliteit en we kunnen niet ailes in een dag veranderen". Dat er ook in Hoogezand-Sap pemeer wat moet gebeuren to- nen de bij het rapport gevoeg- de cijfers aan. Tegenover elke tien mensen met een baan staan in de gemeente vier die niet (meer) werken. De arbeidsongeschiktheid in Hoogezand-Sappemeer is tweemaal zo sterk gestegen als gemiddeld in de provincie Groningen en in Nederland. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Ook dit jaar is door het Collège van B W van Hoogezand- Sappemeer bij de verdeling van de gelden voor de stads- en dorpsvernieuwing geen bedrag opgevoerd voor behoud van karakteristieke panden. Tôt ongenoegen van veel fracties, zo bleek in de commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. R. Zuidema van collegepartij Groen Links noemde de gang van zaken totnutoe een ,,tanta- luskwelling". Zeker al een tiental jaren staat de formulering van een beleid tôt behoud van karakteristie ke panden op de politieke agenda in Hoogezand- Sappe meer. Om zo'n beleid te kun nen formuleren moeten eerst de betreffende panden gein- ventariseerd worden. Daar- mee is de gemeente onder meer door steun van de Herin- richting al een heel eind gevor- derd, maar in 20 procent van de gemeente (rond Wester- broek) is nog niets gebeurd. Vorig jaar stelde het Collège voor de impasse te doorbreken door de resterende werkzaam- heden uit te besteden. Maar weer kwam het er niet van. Volgens adjunctdirecteur W. Nauta van gemeentewerken is het net zoiets als de „wet van Murphy", de wet van behoud van ellende, of ailes wat mis kan gaan, gaat ook echt mis". WtBÊÊIÊIÊKISÊMÊm, R. Zuidema, Groen links. De Provinciale Planologische Dienst zou het resterende stukje van de gemeente mee- nemen bij het inventariseren van de jonge monumenten in de provincie Groningen, maar heeft dit volgens Nauta ver geten" en er schijnt niemand anders te zijn die het kan. Uit deze impasse is volgens Nauta alleen te komen als de politiek 50 duizend gulden be- schikbaar stelt voor inschake- ling van een extern bureau of ervoor zorgt dat iemand bij ge meentewerken er 4 weken lang aan één stuk aan kan werken en dan kost het onge- veer de helft. Een fitte deskun- dige vutter zou ook uitkomst kunnen bieden. Mobers bood de commissie geen enkel uitzicht op één van deze mogelijkheden. ,,Zeg dan: de boom in met je rotpanden. Dit is onhelder. Een Tantaluskwelling", Zo riep Zuidema de wethouder toe in de commissievergade- ring. Door E. de Haan (D66) werd Zuidema uitgedaagd bij de aanstaande raadsvergade- ring dan zelf maar een voor- stel in te dienen. ,,Onze steun hebt u bij voorbaat", aldus de Haan. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Nu het winkelcentrum Groot Gorecht vrijwel is volgebouwd bestaat de kans dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer in de toekomst niet meer zal vasthouden aan de strikte afbakening van de oude winkelkernen Hooge zand, Sappemeer en Martenshoek, zoals die een twaalftal jaren geleden is vastgesteld. Winter Rose Projects heeft na- mens garagebedrijf Wil- brink/Rotman de gemeente heeft verzocht vestiging van detailhandel mogelijk te ma- ken op een braakliggend ter- rein aan de Meint Venin- gastraat, onmiddelllijk gren- zend aan de winkelkem Martenshoek. Het garagebe drijf wil wijziging van de bestemming omdat het terrein onverkoopbaar is gebleken nu er geen winkels gevestigd mo- gen worden. De winkeliers- vereniging van Martenshoek (Wima) heeft het verzoek van het garagebedrijf onder- steund. Een afwijzend antwoord krijgt de aanvrager van de ge meente omdat er geen concreet plan werd ingediend. Maar er is hoop voor de aanvragers en voor Martenshoek. Over de af bakening van de oude winkel- centra wordt binnenkort ge- diskussieerd als de nota ,,Dis- tributieve structuur" aan de orde komt. Volgens wethou der Mobers gaat dat al heel gauw gebeuren. HOOGEZAND - Alweer biedt de gemeente Hoogezand-Sap pemeer een schoolgebouw bij inschrijving tekoop aan. Dit keer het noodgebouw van 4 lo- kalen aan de Neptunus, dat momenteel nog gebruikt wordt door de Jenaplanschool. Voor de eventuele koper van de oude school geldt zoiets als inpakken en wegwezen". Een week na het vertrek van de schoolkindertjes moet de ko per het gebouw van de huidige plek hebben verwijderd. Na- dere informatie en inschrijf- biljetten (tôt 1 maart) ver- krijgbaar bij de afdeling Grondzaken op het Gemeente- huis. HOOGEZAND-SAPPE- MEER/HILVERSUM Vanavond komt G. Dan hof, voormalig huisarts, momenteel laserthera peut en acupuncturist uit Hoogezand-Sappemeer op de televisie. Hij zal te zien zijn om half zes, na het nieuws op Nederland 1 in de actualiteitenru- briek Tijdsein. Danhof vertelt daarin over zijn nieuwste boek. ,,Lasertherapie bij sport- blessures". Met name het verband tussen arbeids- verzuim en de snellere genezing met behulp vàn de laser bij dit soort bles sures wordt belicht. Ritme in het landschap (fotù H ans Zuidema). HOOGEZAND-SAPPEMEER - Morrend en zware verwijten uitend ging de commissie voor finan- ciën en openbare werken dinsdag akkoord met het ter beschikking stellen van de nodige gelden om de Zwedenbrug te onderhouden en te bedienen. De brug is gemeentelijk eigendom. De verwij ten waren pittig, „u neemt de Raad op de Hak" (VVD), „het is een staaltje van wanprestatie" (Ronda). Boos waren de raadsleden omdat de 550 duizend gulden die extra voor het onderhoud nodig blijken te zijn, niet waren voorzien toen de brug werd gebouwd. Twee jaar heeft Hoogezand- Sappemeer over het bedrag geredetwist met de provincie. Hoogezand ging er al die tijd van uit dat de automatische bediening van de bruggen in het Winschoterdiep niet meer dan 250 duizend gulden zou kosten, dat bleek echter 312 duizend gulden te zijn. De pro vincie beweert dat aan de ge meente nimmer een vaste toe- zegging over de hoogte van het bedrag is gedaan. De gemeente SPITSBERGEN/HOOGE ZAND-SAPPEMEER - Nee, naar de Noordpool hoeven ze niet, Tineke Rouw, Erwin de Vries, Hans van der Lijke en Grensgeval. Studio Spitsber- gen bevindt zich al jaren in het wijde veld tussen 't Achter- diep en Noordbroek. Een pro- fessionele studio, de beginnen- de régionale artiesten zijn dan ook zeer vereerd, dat de studio een hele dag tôt hun beschik king staat. Doel is het maken van een band, die door Radio Compag nie kan worden gedraaid in haar programmai. Het hele projekt vindt plaats met geslo- ten beurs. Eigenaar van Spits- bergen Jan Willem Ludolph vindt het gewoon leuk om een zaterdag aan dit werk te beste den. Radio Compagnie vindt het natuurlijk geweldig. Voor de artiesten is het een he le ervaring. 's Morgens wordt eerst een aantal uren uitleg ge- geven over de mogelijkheden die de studio biedt. Vervol- gens starten de opnamen. Omdat de dag duidelijk ook een instructief karakter heeft, mogen aile vaste medewer- kers van Radio Compagnie de opnamen meemaken. Zij moe ten dan wel om 9 uur in de stu dio aanwezig zijn. heeft dat wel zo opgevat. Ver- der handelde het conflict over het doorberekenen van de overhead kosten. Toch vindt Hoogezand dat de provincie de brug moet onder houden omdat ze de brug ook ontworpen heeft. Het collège wilde in eenmal 550 duizend gulden van de commissie, zodat met dat geld een fonds kan worden ge- vormd waaruit het extra onderhouds- en bedienines- geld kan worden geput. Voor die manier van financie- ring voelt de commissie voor- alsnog niets. Het geld, af- komstig uit het rekeningover- schot over 1989, wil de raad vrijhouden voor andere zaken die mogelijk in 1991 op haar afkomen. Wethouder M. Laaning werd gesommeerd een andere finan- cieringsvorm te zoeken. Daar in heeft hij niet veel zin, maar hij gaat het toch maar doen. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Zoals het nu lijkt komt er voor lopig geen buizenpost in het gemeentehuis van Hoogezand-Sap pemeer. Een dergelijk systeem wilden B en W voor een kleine 19 duizend gulden laten aanleggen, zodat de ambtenaar die de uitkeringen in het kader van het stimuleringsfonds doet geen cash geld op de afdeling hoeft te hebben. De buizenpost zou ook gebruikt kunnen worden door de sociale dienst. De sociale dienst, waarvan het stimuleringsfonds een onder deel vormt, wil geen geld in huis hebben, omdat ze bang is voor bedreigingen en berovin- gen. De commissie vindt de in- vestering niet in verhouding staan tôt de bedragen die door de buizen zullen worden ge- schoten, het gaat in het kader van het stimuleringsfonds om tientjes-werk. Bij wijze van proef moet er eerst maar eens een half jaar met een kleine kas worden ge- werkt. Bevalt dat slecht, dan kan alsnog worden overwogen buizenpost aan te schaffen. Wethouder M. Laaning neemt dit advies mee terug naar B en W. DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER gespecialiseerd in Ait'ïi PARTYCATERING KANT EN KLARE WARME MAALTIJDEN Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 Wegens gezondheidsredenen is onze slijterij m.i.v. 3 maart Nu Nu HET IEUWSDLAD 45e JAARGANG NO. 8 DONDERDAG 21 FEBRUARI 1991 Een top-bakker die beslist niet over één nacht ijs zal gaan. Die al z'n baksels terdege voorbereidt zonder concessies te doen aan kwaliteit en karakter. Waar al- leen het beste van het beste goed genoeg is en een tweede plaats niet telt. In de top meedraaien is zwaar, maar ja, niet iederéén is ook een Echte Bakker! 7T7T® m Noofderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 a WEGENS ENORM SUCCES: 32 JWIM RT/KENS BRDOP.KDEK.IBANK et Elke zaterdag op de markt (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 keukens, functioneel en passend bij uw intérieur staan in onze toonzaal Sluiskade 30 Winkelcentrum Martenshoek 9601 LC Hoogezand 05980-93405 Deze maaltijden van f 12.50 kunt u telefonisch bestellen. Per 2 maaltijden is bezorging mogelijk. Samenstelling van de maaltijd is: vleesgerecht, 2 soorten warme groente, rauwkostsalade, gekookte of gebakken aardappelen Bestellen voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur Bezorgkosten f 2.50 Vraag ook naar onze folder over afhalen/bezorgen van salades en borrelhapjes etc. Telefoon 05980-93066 Telefax 95738 Korte Groningerweg 47 FOXHOL STAATSLOTEN GESL0TEN!! Hendrik Dijkhuis

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1