i#T Stimuleringsfonds onvoldoende toegesneden op ouderen „De Boer" Aile noviteiten op HiFi- gebied op Groninger Landschap in Veenkoloniaal Muséum 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER Fa N&OREN Hoogezand weer in gesprek met Sportraad en KNVB NIEUWSi Bezoek de ,,buurtpost" Vakantiewerk in de natuur Verkeersles mini-rotonde BELASTINGGIDSEN IÛTIIF5 JE KNOL'S KANT- KOEK Sneu JONKER db OPTIEK y Kaartje Inhaaleffekt reisboekingen Vragen over Woldwijck midden? Astrid van Helden Direkteur Probe Orgelconcert Piet Wiersma De moeilijkste puzzel nog niet opgelost? i weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving Ontdek iets unieks: brood HOOGEZAND-SAPPEMEER - Bijna aile aktiviteiten die speci- fiek zijn opgezet voor ouderen komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het gemeentelijk stimuleringsfonds van Hooge zand-Sappemeer. Die klacht uitte Henk Reijnen van de Stich- ting Welzijn Ouderen (SWO) gisteren toen hij aan wethouder C. Drost de eerste 29 verzoeken van ouderen overhandigde voor een bijdrage in de kosten van de warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje. Reijnen liet zijn klacht vergezeld gaan van een lijst van aktiviteiten waarvoor volgens de Stichting een bijdra ge verleend zou moeten worden zoals de kosten van dagvoorzie- ning d'Oetkomst en allerlei aktiviteiten en cursussen die de Stichting zelf organiseert. Het stimuleringsfonds dat sinds 1 januari van dit jaar in Hoogezand-Sappemeer be- staat is bedoeld om mensen met een laag inkomen te sti- muleren tôt deelname aan so ciale en culturele aktiviteiten. Wie minder inkomen heeft dan 110 procent van de bijstandsnorm kan restitutie krijgen van een deel van de kosten van lidmaatschappen, cursussen, theatherbezoek, zwemabonnementen n ook van de kosten van de warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje. De inkomensgrens wordt strikt gehanteerd. ,,Laatst kwam er iemand die net twee kwartjes te veel verdiende, dat is wel sneu", vertelt Gerda Grissen die met de uitvoering is belast. Sinds de instelling van het fonds hebben 40 aan- vragers de weg naar het spéci ale kantoor in het gemeente- huis weten te vinden. De meeste kwamen voor een bij drage in de kosten van zwem- en bibliotheekabonnementen. De SWO bemiddelt bij de aan- vragen van ouderen omdat ook elders is gebleken dat deze groep moeite heeft de hand bij de gemeente op te houden. Een derde deel van de ouderen zou qua inkomen voor bijdragen in aanmerking komen. De Stichting Welzijn Ouderen vindt dat de gemeente ook bij- dragenmoet verstrekken aan ouderen in aanleun- 'of service- woningen die tegen betaling VEENDAM - Negenentwintig hedendaagse Groninger kunste- naars tonen hun visie op het landschap. In het Veenkoloniaal Muséum te Veendam is van 16 maart tôt en met 14 september de tentoonstelling „Groninger Landschap" te zien. De deelnemende kunstenaars hebben zich laten inspireren door het Groninger landschap. Het resultaat is een diversiteit aan realistische en abstracte vormen van landschapskunst. Deze wisselexpositie van het muséum in het voormalige Winkler Prins gebouw, omvat ondermeer schilderijen, tex- tiel en (foto)grafisch werk. Eén van de deelnemers met ruimtelijk werk is de fotogra- fe Sjan Bijman uit Kiel-Win- deweer. Zij exposeert ,,de PARTYCATERING KANT EN KLARE WARME MAALTIJDEN pootgoed-installatie", geïnspi- reerd op de Veenkoloniale ak- kerbouw. Rijen fabrieksaar- dappelen in ontsmette aarde en aardappelkistjes met op linnen gedrukte foto's zijn de gebruikte materialen voor dit werk. De bedrijfs- en plaats- namen op de aardappelkistjes zijn een verdwijnende tradi- tie. Zij geven symbolisch het lot weer, dat veel akkerbou- wers boven het hoofd hangt. Tijdens de opening op 16 maart zal ook het boek Gro ninger Landschap" gepresen- teerd worden. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan burgemeester H. Apothe- ker van Veendam. Elke lief- hebber van het Groninger landschap is daarbij, vanaf 14.00 uur, welkom. De exposi- tie te zien tijdens de openings- tijden op dinsdag tôt en met vrijdag van 11.00 tôt 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tôt 17.00 uur. (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 Henk Reijnen (SWO) vertelt wethouder C. Drost hoe het stimuleringsfonds heter kan worden toegesneden op de ou- dere inwoners van de gemeen te. In het midden Gerda Gris sen, die de aanvragen hehan- delt. meeëten in de verzorgingste- huizen of voor een vast bedrag meedoen aan aktiviteiten die het tehuis organiseert. Dat geldt ook voor cursussen, clubs en sportieve bezigheden die die de SWO zelf organi seert. Deelnemers komen nu niet voor een bijdrage in aan merking omdat de contributie op jaarbasis beneden het drempelbedrag blijft, of om dat ze geen lid zijn van een lid- maatschap van een officiële vereniging. Wethouder C. Drost beloofde de aanbevelingen van de SWO in positieve zin bij de eerstko- mende evaluatie te betrekken. ,,In de praktijk kom je zaken tegen die bij de start niet in het blikveld lagen, maar de bedoeling is dat de regelingge- ving geen belemmering mag vormen", aldus Drost. Hij kreeg van Henk Reijnen een vrijkaartje voor de musical ,,Grunneger laifde is echte laifde", die op 4 april door ou deren in het Kielzog wordt op- gevoerd. ,,Voor u is het dan fi- nanciëel geen probleem de voorstelling bij te wonen",al dus Reijnen. Het bleef bij een symbolische aanbieding. Het echte kaartje bleek de aanbie- der vergeten te hebben. GRONINGEN - Bij de ANWB is sinds het beëindigen van de Golfoorlog een toename te merken van het aantal boekin- gen van vliegreizen. Ook het aantal geboekte autovakan- ties binnen Europa is de laat- ste week gestegen. Volgens de ANWB-vestiging in Groningen laten reizigers zich niet meer weerhouden verre-reizen-plannen te ma- ken. Het Ministerie van Buite- landse Zaken ontraadt nog steeds een aantal landen in het Midden Oosten te bezoeken, als het niet uiterst noodzake- lijk is. Informatie hierover kan men beluisteren via de ANWB-informatielijn, tele foon 06-32037020 (50 cent per minuut) HOOGEZAND-SAPPEMEER - Sportraad, KNVB en de ge meente Hoogezand- Sappemeer zijn weer on speaking terms. Maandag vond er overleg plaats tussen directie en besturen van genoemde instellingen en het complété collège van B en W. Inzet van het gesprek was de vertroebelde verhoudingen op te klaren Met name de Sportraad heeft de laatste tijd meermalen ge- roepen Hoogezand-Sappemeer de rug toe te keren. Vertrek naar Groningen ofMenterwol- de werd aangekondigd. Met als reden de vestiging van het activiteitencentrum voor Suri- namers en Antillianen op het sportpark waardoor de expan- sie mogelijkheden van het Sportservice-centrum beperkt zijn en het feit dat het sport park de Kalkwijck zich niet heeft ontwikkeld tôt het be loofde Klein Papendal". Volgens directeur W. Mensen van de Sportraad is het Sport service-centrum daarom aan geboden aan het ministerie van WVC voor de opvang van asielzoekers. WVC zou al een inspectie hebben gepleegd. Volgens burgemeester J.L.D. van der Linde bestaan er bij WVC geen plannen om een asielzoekerscentrum in het ge bouw van de Sportraad te vestigen. ,,WVC heeft aan ons verklaard dat ze ook niet naar het gebouw heeft gekeken. Desalniettemin vertrouwen we de Sportraad als die zegt dat er wel bezoek van WVC is geweest. Klaarblijkelijk is het ministerie onderhand zo groot dat er contact op een ,,ander" niveau is geweest", aldus de burgemeester. Het gesprek tussen Sportraad, KNVB en gemeente is in goede sfeer verlopen. Afgesproken is, dat beide sportinstellingen een lijstje maken met daarop hun wensen, zodat de gemeen te kan bezien, welke proble- men opgelost kunnen worden. HOOGEZAND - De inspraak over de ingrijpendebuurt- verbeteringsoperatie van het gebied Woldwijck Midden is vorige week volop losgebarsten. De inspraakavonden worden goed bezocht, maar niet iedereen gaat voldaan naar huis omdat het nu eenmaal niet mogelijk is op elke individuele vraag een bevredigend antwoord te geven. Dat kan veel beter in een direkt gesprek met de betrok- ken instanties. Daarom is er in het Wijkcentrum Wold wijck een ,,buurtpost" ingericht, waar iedere bewoner terecht kan met zijn zorgen, maar ook met ideeën, wen sen en klachten. Elke dinsdagochtend van 10.00 tôt 12.00 uur en elke don- derdagmiddag van 14.00 tôt 16.00 uur zitten de mensen van Volksbelang, Talma, Gemeentewerken, projectlei- ding en Werkgroep Buurtverbetering klaar om u aan te horen. Leuk idee bedacht voor uw straat? Maak een te- kening en ga ermee naar de buurtpost. Het is uw wijk, u heeft nu de kans mee te bepalen hoe leuk het er straks gaat worden. Werken in de natuur (Foto Hans Frieling). Achttien vakantieweken voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar organiseert het IVN deze zomervakantie. Ze zijn goedkoop, maar er moet wel gewerkt worden. In de natuur, tôt behoud van die natuur. De vakantieweken worden ge- houden in de verschillende na- tuurreservaten. De groepen verblijven meestal in een boe- renschuur ofin IVN-tenten aan de rand of in het natuurreser- vaat. De deelnemers helpen bij het hooien van bloemrijke graslanden, heide plaggen of bomen rooien. Werk waar de beheerders van de natuurge- bieden zelf niet aan toe ko men, of op terreintjes waar ze niet met machines kunnen ko men. In de avonduren wordt op een leuke creatieve manier aan- dacht besteed aan natuur en milieu. Zo'n week kost slechts f 47,50. Èr zijn ook recreatieve weken (halve dagen werken, halve dagen recreëren) en internatio nale weken", die twee weken duren. Die kosten ongeveer twee keer zoveel. Vraag de fol der aan via telefoonnummer 020 - 6228115. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Vorig jaar was ze één van de klappers van de Weense avond. Daarom is ze vrijdag 15 maart terug in het Kielzog, maar dan avondvullend: Astrid van Helden, soprano in concerto absurdo"! Astrid van Helden zingt, pro- voceert, ontroert, shokeert en amuseert. Ze is eigenlijk een concertzangeres, maar met een groot gevoel voor humor en entertainement. Met haar klassiek geschoolde stem (een bereik van 4 oktaven!) ver- tolkt ze aile genres muziek. Jazz, opéra, pop, eigen materi- aal van het levenslied worden op een parodistische wijze ge- bracht, met muzikale mede- werking van Walter Willem- sen aan de vleugel en Rob Kit- selaar op gitaar. Het lijkt een ,,heerlijk" avondje te worden zowel voor de ,,kenner" als voor de caba- retliefhebber. Aanvang 20.00 uur. HOOGEZAND - Hoe maak je een goed gebruik van een mi ni-rotonde? Het Collège van B W verwacht dat vooral ou deren en schoolgaande kinde- ren moeite zullen hebben met de nieuwe verkeerssituatie die in augustus ontstaat op de kruising van de Abraham Kuypersingel en Van der Duyn van Maasdamweg. Daarom gaat het Regionaal Orgaan voor de Verkeersvei- ligheid een voorlichtingsplan maken vooral gericht op oude ren en de schoolgaande jeugd. Er zal allerlei voorlich- tingsmateriaal worden ge- maakt, waaronder een lesbrief en een rotondespel. Dat kost 10 duizend gulden waarvan Rijkswaterstaat de helft gaat betalen en de gemeente de an dere helft. Gemeenteraadslid Th. Niemieijer (GPV) had het er moeilijk mee. ,,Er zijn toch genoeg rotondes in Nederland. Moet je mensen daarvoor nu een soort cursus geven?" Vol gens R. Zuidema is de mini-ro tonde kennelijk een vereen- voudiging die zo ingewikkeld is dat je er les in moet hebben. Eendoordenkertje! Wethouder Mobers wees erop dat elke wijziging in een verkeerssitua tie het risico van ongelukken vergroot. Théo NiemeijerGrote moeite met verkeersles voor de mini rotonde HOOGEZAND-SAPPEMEER - Met ingang van 1 maart is de heer drs. E.T. Boersma uit Woldendorp benoemd als di rekteur van PROBE. De heer Boersma volgt daarmee de heer P.M. de Bruyne op, die per 1 februari een benoeming aanvaardde als direkteur van de Woningstichting Volksbe lang te Hoogezand. ZUIDLAREN - In de Ontmoe- tingskerk op het terrein van ..Dennenoord" te Zuidlaren zal zaterdag 16 maart het con- certseizoen 1991 geopend wor den. De organist Piet Wiersma speelt vanaf 20.00 uur werken van onder meer Bach en Men- delssohn. Piet Wiersma is ver- bonden als organist aan de Grote- of Sint Nicolaaskerk te Monnickendam en geeft regel- matig concerten in binnen- en buitenland. in SHOP 'DE TABAKSPOT' Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 DEZE WEEK BIJ UW WAR(IVI)E MARKTBAKKER 500 gram B:R00D..K0KKB>\ITitET? Çwim :r:bk:en5 i HET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 11 DONDERDAG 14 MAART 1991 Brood van de Echte vakman is en blijft uniek Stap daarom eens binnen bij De Echte Bakker Die heeft op ambachtelijke wijze de lekkerste broden gebakken in vele variaties en smaken Noorderstraat 192 Sappemeer Teietoo" 93382 Deze maaltijden van f 12.50 kunt u telefonisch bestellen. Per 2 maaltijden is bezorging mogelijk. Samenstelling van de maaltijd is: vleesgerecht, 2 soorten warme groente, rauwkostsalade, gekookte of gebakken aardappelen Bestellen voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur Bezorgkosten f 2.50 Vraag ook naar onze folder over afhalen/bezorgen van salades en borrelhapjes etc. Telefoon 05980-93066 Telefax 95738 Korte Groningerweg 47 FOXHOL Jonkerbrillen: betere zijn er niet wij leveren niet in op kwaliteit, service en vakmanschap. r HOOGEZAND-HAREN-RODEN AUTO Zie pag. 11-12-13 zolang de voorraad strekt Elke zaterdag od de markt

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1