W. Berghoef (D66): Adams is geen milieucrimineel Bieb uit de Kern, bulldozers er in Restauratie Hervormde Kerk Kiel-Windeweer begonnen A.s. zaterdag grote Paas- voorverkoop op de mark! De Paashaas deelt eieren uit GRATIS Boomfeestdag bij Jan Tuinschool STftflTSLOTEW VISON „De Boer" kijken vergelijk Coffeng B.V. U E NS 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER Hartekreet" Onderzoek Buitenschoolse Opvang Noodlokalen verkocht VVV-enquete DE MARKT BEZELLIGHEID Dure sloop KEI Frekie VW-AUDI ANDERE MERKEN lente-b(r)oden Paardenmest Op Op mm 500 struiken geplant Sociale contrôle weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving KROPSWOLDE - Woedend is de D66-fractie in de gemeenteraad van Hoogezand- Sappemeer over de manier waarop het Collège van B W heeft besloten tôt sluiting van het landbouwloonbedrijf Dekro B.V. in Kropswolde. Dekro-eigenaar Jan Adams is vastbesloten tegen het sluitingsbevel in beroep te gaan bij de Raad van State. Hij heeft het volste vertrouwen in de juristen van het Landbouwschap, de BOVAL, BOVAG, EVO en DAS, die hem daarbij terzijde staan. Adams: „Ik hen hier bijna 8 ton geinvesteerd. Acht gezinnen zijn van het bedrijf afhankelijk. Ik vind het schunnig zoals de gemeente mij behandelt". Toen Adams de uitnodiging kreeg woensdagmiddag op het gemeentehuis te komen ver- wachtte hij niet dat hem een sluitingsbevel zou worden overhandigd.Adams rekende op een gesprek over de milieu- controle die 24 januari op het bedrijf had plaats gevonden en waarvan hij nog steeds niets had gehoord. Dat het Collège het bedrijf wilde slui- ten kwam in de openbaarheid doordat E. de Haan (D66) die de mededeling in zijn postbak- je had gevonden, er dinsdag- middag vragen over stelde in de commissie Middelen en Openbare Werken. Volgens wethouder H. Mobers heeft het Collège tôt deze drastische vorm van bestuurs- dwang besloten omdat Adams ondanks herhaalde aanschrij- vingen de voorschriften van de Hinderwet niet nakwam. Toch is er nooit procesverbaal opgemaakt. Volgens Mobers is dat een zaak van de politie en niet van het gemeentebestuur. ,,We hebben het ettelijke ke- ren goedschiks geprobeerd, maar Dekro heeft de grenzen overtreden", aldus de wethou der. Adams heeft 30 dagen de tijd in beroep te gaan bij de Raad van State of in die tijd ailes in orde te maken. Mobers denkt dat de werkgelegenheid bij Dekro niet in gevaar komt. „Zij kunnen werken vanaf de mestopslag aan de Kielster- achterweg". Volgens Adams is dat onmogelijk. Er is geen stalling en geen werkplaats. ,,Ik wil daar wel heen verhui- zen als de gemeente mijn be drijf in Kropswolde koopt. Ik zou daar een miljoen moeten investeren". De overtredingen die op 24 ja nuari bij Dekro werden ge- constateerd hebben vooral be- trekking op de geluidsover- last, opslag van materialen op het terrein, een olietank te- veel, en de opslag van 8 kubie- ke meter paardenmest zonder vergunning. Dat laatste is volgens Adams helemaal onzin, omdat de paarden geen onderdeel uit- maken van de B.V. maar pri- ve-eigendom zijn. ,,Bovendien zijn er in Kropswolde talloze paardenliefhebbers die een hoeveelheid mest hebben lig- gen". Gemeenteraadslid W. Berg hoef (D66) vindt de geconsta- teerde overtredingen voor een HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het filiaal van de openbare bi- bliotheek, gehuisvest in wijkcentrum De Kern, staat letterlijk en figuurlijk op de tocht. De vleugel waar de boeken staan is in zeer slechte staat en een opknapbeurt gaat veel geld kosten. Daarom bestaat grote kans dat het filiaal gesloopt gaat worden. Lekkage en andere ongemak- ken bedreigen het voortbe- staan van het bibliotheekfili- aal. Het is nog niet duidelijk of de gemeente nog geld wil besteden aan handhaving van het filiaal, maar de geluiden zijn somber. Als de bieb qit de Kern verdwijnt, dan komen de buldozers waarschijnlijk een dag later al om de ruimte te slopen. In de notitie, die werd gepresenteerd tijdens de commissievergadering, is sprake van een gebruikerson- derzoek van de bieb waaruit moet gaan blijken hoe de spreiding van de bibliotheek voorzieningen op de beste ma nier geregeld kan worden. Door de komst van Boswijk is er een verschuiving opgetre- den van bibliotheekgebrui- kers richting Sappemeer. Mis- schien moet daarom ook het fi liaal verplaatst worden in die richting of moet de route van de bibliobus worden uitge- breid. In de nieuwe plannen voor de bibliotheek is ook een nieuwe financieringswijze meegeno- men. Er is overgestapt op bud- getfinanciering. Dat betekent meer vrijheid voor de directie bij de besteding van het geld, maar ook: niet aankloppen bij de gemeente als het geld op is. Hart- en vaatziekten zijn nog steeds volksvijand nummer één. Elk jaar worden 60 duizend men- sen het slachtoffer van een hartinfarct of beroer- te. Daarom moet de strijd van de Hartstichting doorgaan. Dat kan niet zonder uw hulp. Uw hulp als collectant. In de Nati onale Hartweek van 14 tôt 20 april heeft de Hartstichting maar liefst 80 duizend collectanten nodig. Ook het comité in Hoogezand-Sappemeer zoekt vrijwilligers. Help het hart een handje en meldt u vandaag nog bij mevrouw G. Vogelen- zang (tel. 20510) of me vrouw A.M. Bodewes (96211). Morgen mag na- tuurlijk ook. KIELWINDEWEER - Deze week is een start gemaakt met de restauratiewerkzaamheden aan de Hervormde Kerk aan de Pieter Venemakade. Daarmee wordt de jarenlange geleidelijke achteruitgang van de kerk een hait toegeroepen. De eerste fase van de begroting is goedge- keurd en wordt bekostigd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De restauratie aan de kerk wordt verricht in het kader van de Herinrichting van Oost-Groningen en de Drents- Groningse Veenkoloniën. In de eerste fase worden kap en dak hersteld en de goten en houten ramen vemieuwd. Te- vens wordt aandacht besteed aan de gevels en de dakruiter met de klok. De kerk en pastorie, die bouw- kundig één geheel vormen, zijn in 1755 gezamenlijk ge- bouwd. In 1763 werd de kerk, door de groei van de bevol- king in het lintdorp, uitge- breid in oostelijke richting. Sinds 1986 valt het gebouw, als enige Veenkoloniale kerk, De Hervormde Kerk van Kiel- onder de Stichting Oude Gro- windeweer fQto: jan Hovinga mnger Kerken. groot deel ,,mierengeneuk". Het bevel tôt sluiting is vol gens Berghoef niet terecht. Adams moet de Hinderwet natuurlijk wel naleven, maar de laatste tijd heeft hij veel voorstellen gedaan om de situ- atie teverbeteren. Maar een bouwvergunning voor een ge- luidsarme loods is hem gewei- gerd. Er zijn bedrijven die veel schadelijker zijn en die on- gestraft regelmatig de Hinder wet overtreden. Dekro is mis- schien wel hinderlijk voor de omgeving, maar Adams is geen milieucrimineel". Woe dend is Berghoef op wethou der H.Mobers die de informa- tie pas aan de raadsleden heeft verstrekt toen het Collège het besluit al had genomen. ,,Ik ben belemmerd in mijn functi- oneren als raadslid". HOOGEZAND-SAPPEMEER - Binnenkort start er een haal- baarheidsonderzoek naar bui tenschoolse opvang in de ge meente Hoogezand-Sappe meer. De raad zal gevraagd worden hiervoor ruim 14 dui zend gulden beschikbaar te stellen. Tôt dusver is er alleen opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. De op vang voor kinderen van 4 - 12 jaar buiten de schooltijden is nooit goed van de grond geko- men. Het onderzoek, zal wor den uitgevoerd door de Pro vinciale Vereniging Kinderop- vang Groningen. HOOGEZAND-SAPPEMEER De noodlokalen van de bijna ontruimde Jenaplanschool ,,'t Vlot" aan de Neptunus zijn verkocht voor ruim vier dui zend gulden. De lokalen wor den afgebroken en de vrijko- mende grond blijft voorlopig braakliggen. De grond be- houdt de bestemming bijzon- dere doeleinden. De koper uit Veendam wil de materialen van de noodlokalen gebruiken als isolatie voor een oefen- ruimte voor het Popgebeuren Oost-Groningen. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Op woensdag 27 maart wordt door studenten van de Hanze- hogeschool Groningen onder inwoners van de gemeente H- S een enquete gehouden. Deze enquete wordt uitgevoerd in opdracht van de VW, om te onderzoeken hoe de bevolking denkt over het dienstenpakket van de plaatselijke VW. In dien u wordt benaderd, stelt de VW uw medewerking zeer op prijs. Volgens de heer H.de Olde, voorzitter van deze stichting, gaat de restauratie van de eerste fase tôt begin volgend jaar duren. ,,De tweede fase, het intérieur, wordt niet meer door het Ministerie van Land bouw betaald. We proberen via het gemeentelijke meerja- renplan voor momumenten, van het Rijk de volgende fasen bekostigd te krijgen. Er is eni ge hoop dat het gebouw door de Kielster gemeenschap weer gebruikt zal gaan worden als het intérieur hersteld is." t HOOGEZAND - De kinderen van groep 7 en 8 van de Jan Tuinschool vierden gisteren Boomfeestdag". In een strook grond langs de rand van het schoolplein werden met groot en thousiasme wel 500 struiken geplant. En wee je gebeente als je ze vernielt. ,,Het zijn immers onze struiken", zo klinkt het dreigend. Hoe de struiken precies heten Kinderen van de Jan Tuin school fanatiek in het groen. weten'ze niet, maar het en thousiasme van de leerlingen van de Jan Tuinschool is er niet minder om. Ronnie (11) heeft er wel 13 geplant, es- dooms denkt ie, en is daar zeer voldaan over. ,,We zullen wel zorgen dat de kleuters er niet doorheen lopen" verkla- ren twee heren sV°r, ,,het zijn immers onze struiken". Gat graven, struikje erin, grond weer bijvullen en stevig aan- staTnpen. Het gaat de kinderen van de Tuinschool prima af. Vooral de Surinaamse kinde ren tonen zich ware tuinman- nen en - vrouwen, zoals Manod (13) en Urscha (11). Hun erva- ring deden op in Surina me,waar ze regelmatig werk- ten in de ouderlijke groente- tuin. Manod moppert als hij een struikje aantreft dat wat zielig is scheef gezakt. ,,Hoe heb je dat nou gedaan joh!" In een uurtje is de zaak ge- piept. In de school wacht de li monade. De mensen van de ge meentelijke plantsoenen- dienst vullen hier en daar nog een gaatje op en egaliseren de boel een beetje. Directeur P.C.A. Inberg is reu- ze in zijn sas met de nieuwe groenvoorziening. Vroeger was het een wildemis. De school doet er van ailes aan om de omgeving netjes te hou- den. Elke week ruimt de groep die pleindienst heeft de rom- mel op. Inberg zou best een echte schooltuin willen. ,,Na- tuuronderwijs dat moet je in de praktijk geven. Maar daar heb je een schoolbioloog bij nodig en dat kost veel geld. De prioriteit ligt bij de lichamelij- ke opvoeding". Het schoolplein van de Jan Tuinschool is tevens speelter- rein voor de hele buurt. De laatste tijd zijn er nieuwe speelvoorzieningen gekomen en met geld uit de pot ,,Spelen in Gorecht" worden binnen kort nog spelletjes op het plein geschilderd. ,,Van vandalisme hebben we heel weinig last", zegt Inberg. ,,Dat komt door de sociale contrôle. De school staat midden in de wijk". Ook andere scholen hebben op de boomfeestdag aandacht be steed aan de schoolomgeving. Kinderen van De Schakel en De Badde deelden huis aan huis pennen uit van de Huur- dersraad van Volksbelang met de boodschap: ,,Samen sterk, voor een goede woonomge- ving". Volgende week start de Huurdersraad een grote vee- gactie waarvoor ook de mede werking van de bewoners wordt gevraagd. HOOGEZAND - Mogelijk nog deze week gaat het voormalig bejaardentehuis Voor Anker tegen de vlakte. Het gebouw dat een jaar dienst deed als asielzoekerscentrum, zal gesloopt worden door de firma Steenhuis voor een bedrag van 150 duizend gulden. Onlangs kocht de gemeente het gebouw van de NCHB voor 250 dui zend gulden. Na de sloop komt 6000 vierkante meter grond beschikbaar voor particulière woningbouw tegen een prijs van ongeveer 70 gulden per meter. SHOP 'DE TABAKSPOT' gcspecialiseerd in Y* M" PARTYCATERING KANT EN KLARE WARME MAALTIJDEN Frekie:,,Doe kinst goud svoem- men." Antje:,,Koa, k swem aal vanof mien daarde joar. Frekie:..Wat zelst din muid wezen. Audi 801.8 S extr. 89 f32.550,- Audi 801.8 S extr. '87 f 25.880,- Audi 80 1,6 85 f 13.550,- Passât 1.6 CL, automaat 86 f 15.990,- Jetta1.3Cdiv.ex1r. 86 f 14.550- Jetta 1.3 Fashion, LPG '89 f 20.990,- Jetta 1.3 "Avance sportief 87 f 16.880,- Golf 1.6 CL, 5-deurs '86 f 16.550,- Golf 1,3 CL, div. extr. 89 f 21.990,- Golf 1.3 CL extr. 8/ .116.990,- Polo "Avance sportief 88 .113.990,- Polo Pointer '87 f 12.880,- Ford Sierra 2.0 spec, stationcar, veel extra's! '88 f25.990,- Ford Sierra 1,6 Laser'85 f 10.880,- Ford Escort 1.4 Bravo '88 f 17.990,- Nissan Sunny 1.3 SLX "87 f 13.990,- Honda Accord 2.0 EX 89 f 26.990,- Peugeot 309 XR 88 f 16.880,- Opel Kadett 1.3,4-drs. 88 f 17.880,- Enkelezeer leuke autos (2e auto!) in prijsklassef 2.000 --f 5.000,- Rondeboslaan 17 Farmsum (Delfzijl) Telefoon 05960-16475. H ET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 12 DONDERDAG 21 MAART 1991 Dat zijn die wonderlijke geurige, wonderlijk knappe- rige meesterwerken van uw Echte Bakker zo tegen Pa- sen. Met de voorjaarsprik- kel in de handen smeedt die broodvirtuoos het dartele deeg tôt duizend broden. Lente boden van jewelste, die elk ontbijt tôt een banket en het paasmaal tôt een happening maken ECHU Noofdetstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 Dekro-eigenaar bij Raad van State in beroep tegen sluiting JJ IEDERE ZATERDAG WEER Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 keukens, functioneel en passend bi| uw inteneur staan m onze toonzaal SUiiskadc 30 Winkclcontrum M.irt«*nshock 9601 LC Hoogczând 05980 93405 Deze maaltijden van f 12.50 kunt u telefonisch bestellen. Per 2 maaltijden is bezorging mogelijk. Samenstelling van de maaltijd is: vleesgerecht, 2 soorten warme groente, rauwkostsalade, gekookte of gebakken aardappelen Bestellen voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur Bezorgkosten f 2.50 Vraag ook naar onze folder over afhalen/bezorgen van salades en borrelhapjes etc. Telefoon 05980-93066 Telefax 95738 Korte Groningerweq 47 FOXHOL (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 9>

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1