Nieuw politiebureau Hoogezand „omarmt" bezoeker Scholengemeenschap wint 6 kleurige glas-in-loodramen AGENTSCHAP NIEUWSBLAD HOOGEZAND-SAPPEMEER KAD0SH0P JANSEN Klaas Adema Huurdersvereniging H.S. Service Buro Commissie tevreden over vandalismebestrijding staat voor de huurders op de bres Scharreleieren in Gorecht Kleine sprongen Gevangen Waterstaat naar Foxham Omroep Menterwolde flink beluisterd Spelen om half varken Tempel Rood-wit-blauw SBHS geeft het goede voorbeeld Stiefkind Ruime pot 60-jarig bestaan Dash Kunst Antiekbeurs Zuîdlaren Belasting- orochure 1500 keer trouwen Nieuw meubilair in Slochteren Voor het inleveren van kleine advertenties en nieuws Huurders van Woldwijck 'Midden' die van de gemeente of hun verhuurder bericht hebben gekregen dat zij het gehuurde pand moeten verlaten, kunnen voor raad en ondersteuning contact opnemen met de HVHS. Tevens kunnen zij in het bezit komen van een verhuiscontract waarin aile zaken die van belang zijn voor U, zijn vastgelegd, o.a. de geldelijke en morele verplichtingen van Uw verhuurder. Op werkdagen van 10.00-12.00 uur kunt U het Serviceburo van de HVHS bellen. van Houtenlaan 18 Telefoon 05980-21215 Kontributie f 8.50 per jaar Bent U al id? HOOGEZAND-SAPPEMEER - Een roodstenen politiebureau met witte houten kozijnen zal volgend jaar verrijzen aan de rand van het nieuwe bestemmingsplan de Dreven in Hoogezand Het bureau is berekend op 80 politiemensen en bevat 6 cellen. Maandag presenteerde architect A. Flapper van architectenbureau Leesberg B.V. in Helmond het schetsontwerp aan de com- missie Algemene Zaken. Voor het architectenbureau is Hoogezand-Sappemeer de 56ste gemeente waarvoor een politiebureau wordt ontwor- pen. Daarvan zijn er 30 vol- tooid en 25 in voorbereiding. Toch krijgt ieder gebouw een eigen gezicht afgestemd op de omgeving waarin het wordt gebouwd. Alleen de cellen zijn standaard. Volgens Flapper gaat het in Hoogezand om een unieke locatie, direkt aan een 30 duizend vierkante meter grote vijver, vlak bij de nieuw aan te leggen rotonde, waar- van de vorm terugkeert in de halfronde vorm van een deel van de gevel. Flapper is er vanuit gegaan dat het gebouw ,,begrijpelijk" moet zijn als je het van verre ziet. Door grote elementen, „het grote gebaar", zoals hij het noemt. Een onderverde- ling van die elementen via verticale lijnen en kleine sprongen" moet het van dicht- bij toch toegankelijk maken, niet onherbergzaam, om de dienstverlening uit te stralen waar de politie voor wil staan Bij nadering via de toegangs- weg vanaf de Van der Duyn van Maasdamweg wordt de bezoeker als het ware in twee armen gevangen. Via een sluis, die 's nachts wordt af- gesloten komt men binnen in centrale hal, een soort open- HOOGEZAND-SAPPEMEER - Provinciale Waterstaat heeft serieiszebelangstelling voor het bedrijfsterrein van de voormalige ijzergieterij in Foxham om er een nieuw dis- trictskantoor te vestigen met werkruimte en zoutopslag. Het kantoor van Provinciale Waterstaat in Oosterhogebrug is onlangs opgeheven en Fox ham wordt misschien de nieu we locatie. De commissie Mid- delen en Openbare Werken stemde er gisteren mee in het terrein voor 60 duizend gulden bedrijfsklaar te maken. Als ailes doorgaat zal ook een stuk van het terrein worden aangeboden aan de honden- club die nu in het Gorechtpark traint, maar daar geen club- huis mag bouwen. Naar een geschikte plek voor de club wordt al langere tijd gezocht MENTERWOLDE - De lokale omroep Menterwolde is tevre- den over de luisterdichtheid in haar gemeente. Uit het begin dit jaar gehouden onderzoek blijkt dat 58 procent van de in- woners gemiddeld 3 keer per week afstemt op de radio-om- roep. De zaterdagmiddagpro- gramma's worden het best be luisterd. Doordeweeks wordt vooral afgestemd op het sport- en jongerenprogramma. De programma's van Om roep Menterwolde" hebben een duidelijke lokale invals- hoek en de voertaal is zoveel mogelijk het Gronings. Vol- gens omroepmedewerker Men- no van Duinen is de luister dichtheid van 58 procent erg hoog, voor een lokale omroep. De procenten, die hij onder- meer in het landelijke blad OLON vond over andere on- derzoeken, waren beduidend lager. ,,Voor zover bekend zijn we de best beluisterde lokale omroep in het land. De verkla- ring, die ik ervoor geef, is dat de betrokkenheid in een klei- nere gemeenschap al gauw groter is dan in een stad." ZUIDLAREN - In het Dorps- huis De Schoel aan de Hoge- weg zal op 23 maart stevig ge- kaart worden. Dan wordt er vanaf 19.30 uur een wedstrijd gehouden, inzake het kaarten om een half varken. Iedereen is van harte welkom. baar plein met trappenhuis, waaraan de vreemdelingen- dienst, de afdeling bijzondere wetten en de surveillance- dienst hun ruimten krijgen. Vanaf de meldkamer is het cellencomplex met luchtplaats direkt bereikbaar, dat is het private gedeelte. Op de le ver- dieping worden recherche en administratie gehuisvest. Een 2e etage met kleine raampjes dekt een deel van het gebouw, ,,als een soort pet", zoals Flap per het uitdrukt. Daarin ko- men kantine, theorielokalen en vergaderruimten. De royale binnenplaats met de garages wordt omringd door een ruim 2 meter hoge muur. De totale oppervlakte van het complex is ongeveer 6 duizend vierkan te meter. De leden van de commissie Al gemene Zaken waren niet on- verdeeld enthousiast over het ontwerp. P.v.d.A. fractievoor- zitter Roelof Stàbler zei te moeten wennen aan de verti cale strakke lijnen, die vol- gens de architect een,,truc" zijn om het vrij kleine gebouw loger te doen lijken zoals bij Griekse tempels". R. Coops (WD) vindt drie bouwlagen juist al te hoog. Het platte dak, waarover Stâbler zich zorgen maakte is volgens Flapper van dergelijke zware betonconstructie dat daarmee geen problemen te verwachten zijn. Het binnenklimaat is be- heersbaar door de grote massa van het pand en het ventilatie- systeem. ,,Ambtenaren die geen problemen hebben met de 60 a 65 decibel verkeersla- waai van de Abrahm Kuyper- singel kunnen gerust de ramen open zetten", aldus Flapper. Commissielid H. Visker(CDA) maakte zich zorgen dat de vormgeving van het nieuwe rood-bakstenen politiebureau een te zware wissel zal trek- ken op de te bouwen woningen in De Dreven, die zich, zo vreest hij, daar bij aan zullen moeten aanpassen. Ook over de combinatie van een rood politiebureau met het wit/- blauwe gemeentehuis aan de overkant van de Kuypersingel had Visker zijn twijfels. Als ailes volgens plan verloopt zullen de 76 politiemensen van Hoogezand- Sappemeer om- streeks juni 1993 hun nieuwe onderkomen kunnen betrek- ken. De kosten bedragen zes en half zeven zeven miljoen gulden, enkele tonnen meer dan de vergoedingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ondanks de besparin- gen die bereikt worden door het meeliften in een bouw- stroom van meerdere politie- bureaus. Het tekort zal Hooge zand-Sappemeer moeten op- hoesten uit de politiereserves die ongeveer een miljoen be dragen. De exacte bedragen zijn nog niet bekend. Maquette van de nieuwe ro tonde met aan de vijver het nieuwe politiebureau. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Tevreden toonde de commis sie Algemene Zaken zich maandag over de resultaten van de vandalismebestrijding. De schade daalde van ruim 138 dui zend gulden in 1989 tôt ongeveer lOOduizend gulden in 1990. Een vermindering met ongeveer 30 procent. P.v.d.A.-fractievoorzitter Roe lof Stâbler vindt dat bij de AJS na 6 jaar praten nu einde- lijk maar eens een fietsenstal- ling gerealiseerd moet wor den. Hij wil net als Jan Anne- veldt (Gemeentebelangen) het experiment voortzetten om fietsen te stallen in de gangen van de gymlokalen. In ieder geval tôt daarvoor een andere oplossing is gevonden. Stàbler pleitte ervoor snel te zoeken naar een altematieve locatie voor de jeugdsoos Sap- HOOGEZAND-SAPPEMEER - In eendrachtige samenwerking met twee leerlingen onthulde gedeputeerde Gérard Beukema gistermiddag 6 kleurige glas-in-lood ramen in de gang van de SBHS aan de Erasmusweg in Hoogezand. Ze zijn ontworpen door de kunstenaar Thomas van der Linde uit Eindhoven en vervaardigd door glazenier Maarten Fleuren. De famen vormen de prijs die de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs al 1989 werd toegekend door de lan delijke Stichting Fonds Kunst en Educatie voor de wijze waarop binnen de school aandacht wordt gegeven aan kunstzinnige vorming. pemeer, die in augustus de cantine van de Triobedrijven moet verlaten, omdat Trio dan naar het nieuwe gebouw ver- luist. Wim Berghoef (D66) verbaasde zich dat de schade door ,,die- rencriminaliteit" als vanda- ismeschade is gerekend. Hij doelde daarmee op de honden die respectievelijk een gans en een pauw te grazen namen. Berghoef vindt dat een goede aanpak van het vandalisme gepaard moet gaan met een goed jeugdbeleid. Volgens bur- gemeester J.L.D. van der Lin de mogen jongeren zich echter niet verbergen achter het ont- breken- van voorzieningen. ,Dat vormt geen enkel alibi voor zinloze vemielingen", al dus de burgemeester. Volgens Théo Niemeijer (GPV/RPF) kunnen voor van dalismebestrijding, zoals het realiseren van een fietsenstal- ing ook gelden worden inge- zet die bestemd zijn voor de sociale vemieuwing. Burge meester Van der Linde noem- de dat een intéressante" ge- dachte, die hij mee zou nemen naar het Collège van B W. „Halt" De ervaringen met het ,,Halt- bureau" zijn goed. Door da- ders van vandalisme door te verwijzen naar dit bureau krijgen ze de kans de schade te herstellen of op een andere wijze ,,goed te maken". Ze krijgen dan geen strafblad. Waamemend korpschef G. Engberts prees de samenwer king met het bureau. ,,Halt werkt preventief, ook naar vriendjes". Dat er in het eerste halfjaar van 1990 15 jongeren verwezen zijn en in het tweede halfjaar slechts één, kon hij echter niet verklaren. Eng berts kondigde aan dat het aantal verkooppunten van vuurwerk dit jaar mogelijk verminderd zal worden, even- als het aantal dagen waarop het afsteken van vuurwerk is toegestaan. ,,Maar overtreders op heterdaad betrappen blijft moeilijk", aldus Engberts. In de hal van de SBHS staat een gigantisch door leerlingen vervaardigd ,,zelfportret" van Vincent van Gogh. Het lijkt een symbool voor de manier waarop de SBHS de leerlingen in aanraking brengt met aller- lei vormen van kunst. Jacelien Pistoor (17) heeft het gezicht geschilderd, vorig jaar tijdens de culturele weken die dit jaar al voor de zesde keer worden gehouden. Samen met ,,echte" kunstenaars worden dan door de leerlingen allerlei vormen van kunst beoefend. ,,Deze weken zijn niet meer weg te denken", zei cultuur-wethou- der Meia Lantinga, tevens voorzitter van de bestuur- scommissie van de SBHS. Ja celien en Peter van der Veen (18) die gedeputeerde G. Beu kema assisteerden bij de ont- hulling van de 6 glas-in- loo- dramen, hebben er de beste herinneringen aan, al heeft de kennismaking met kunst en kunstenaars hen nog niet ge- bracht tôt museumbezoek. Toch zijn ze wel allebei crea- tief. Jacelien doet aan tekenen en Peter speelt gitaar. Hij is 1989 nog meegeweest naar Utrecht toen de prijs symbo- lisch werd uitgereikt in de vorm van een oorkonde. De lovende wooorden van toen werden nu nog eens over gedaan door secretaris Ver- beek van de Stichting met de moeilijke naam" die sprak van een ,,voorbeeldfunctie" en van ,,vemieuwende maat- schappelijke initiatieven". Be- halve voor de culturele dagen prees Verbeek de SBHS van- wege het samenhangend pro gramma kunstzinnige vor ming dat de leerlingen van de onderbouw wordt geboden en het vak ,,esthetische vorming" in de bovenbouw. Ook gede puteerde Beukema uitte zijn waardering. ,,Op andere scho- len is dit vak maar al te vaak het stiefkind van de bezuini- gingen in het onderwijs". Beu kema meldde dat hij ooit op de SBHS enkele proeflessen heeft gegeven maar „gelukkig ben ik nooit in het onderwijs terecht gekomen". De keus viel op kunstenaar Thomas van der Linde, nadat een commissie van de school ontelbare dia's had bekeken. Voor de kunstenaar is het zijn eerste glas-in-lood werk. Hij ontwierp de ramen speciaal voor de plek waar ze nu han- Het kunstwerk dat de SHBS gewonnen heeft. gen. Het zijn een soprt kleuri ge puzzels die elk eén portret Directeur B. Martens voor- spelde dat de glas-in-lood kunst van de kunstenaar dit jaar tijden de culturele weken wel eens enige navolging zal kunnen krijgen. Tegelijk met het kunstwerk werd de school namelijk een lesbrief over glas-in-lood aangeboden, ver vaardigd door het Centrum voor Amateurkunst in Gronin gen dat door de provincie wordt gesubsidieerd. De gede puteerde kondigde aan dat de provincie de komende jaren haar beleid gaat intensiveren om dit soort culturele aktivi- teiten te ondersteunen. Daar voor hebben we een ruime pot". En verder waren heel vee heerlijke ,,creatieve" hapjes Uiteraard door SBHS leerlin gen vervaardigd. zijn van een ,,gestalte". Meer toelichting wil hij er niet bij geven. Iedereen kan er zijn ei- gen fantasie op loslaten. SAPPEMEER - De Mixed Hoc keyclub ,,Dash" viert binnen kort haar 60-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan geeft de vereniging een receptie op za terdag 30 maart van 16.00 tôt 18.00 uur in Hôtel Struvé te Sappemeer. Pr. Bernhardhoeve SAPPEMEER - Het Ministerie van Financiën wil het publiek graag uitleggen waarom er be- asting moet worden betaald. Daarom heeft zij debrochure uitgegeven Belastingen in Nederland 1991". De rechten van de belastingplichtige ko- men erin aan bod. Tevens wordt er een overzicht gege ven van de verschillende be lastingen, geïllustreerd met voorbeelden. De brochure is geschreven voor een breed pu- Dliek. U kunt gratis een exem plaar aanvragen bij de SDU DOP, Postbus 11594, 2502AN Den Haag. HOOGEZAND - In de kraam van de Dierenbescherming die elke derde zaterdag van de maand te vinden is in het win kelcentrum Gorecht worden aanstaande zaterdag ook scharreleieren verkocht. Van- wege de naderende Paasda- gen. ,,Als je iets om dieren geeft dan smaken produkten van scharreldieren gewoon beter dan van dieren die een misera bel bestaan hebben in de bio industrie. Bovendien heb je ook nog de zekerheid dat ze geen groeihormonen bevat ten", aldus de Dierenbescher ming Hoogezand-Sappemeer. HOOGEZAND-SAPPEMEER - De heer B.J. Eikema, sinds 23 maart 1945 ambtenaar van de burgelijke stand, viert morgen een uniek jubileum. Willem Mulder en Aaffien Kolthof zijn het 1500ste paar dat hij in de echt zal verbinden. Dat ge- beurt om 15.30 uur in de borg Welgelegen in Sappemeer, waar hij als kind nog heeft ge- woond, toen zijn vader burge meester was van Sappemeer. De heer Eikema werd in 1916 geboren in Stavoren. Op 1 april 1937 werd hij volontair ter secretarie waar hij op 23 maart 1945 werd beë- digd als onbezoldigd ambte naar van de burgerlijke stand, vanaf 1 januari 1964 werd hij daarvoor wel ,,bezoldigd' Op 7 februari 1964 begon Eike ma regelmatig huwelijken te voltrekken. Op 2 december 1977 had hij al duizend paart- jes in het huwelijksbootje ge- zet. Ook na zijn pensionering op 1 mei 1981 bleef Eikema onver- moeibaar ja-woorden aanho- ren, maar nu hij op 28 april 75 jaar hoopt te worden wil hij het toch wat kalmer aan gaan doen. Voor bruidsparen die dat wen- sen kalligrafeert hij nog steeds hoogstpersoonlijk het trouw- boekje. HARKSTEDE - Afgelopen dinsdag is bij het multifuncti- onele centrum De Roemte te Harkstede de eerste bank ei- genhandig geplaatst door het Gemeentebestuur van Slochte ren. Tijdens de tweejaarlijkse ,,dorpenronde", die de afgelo pen maanden plaats vond, had het Collège elk dorp in de ge meente Slochteren een derge lijke zitbank beloofd. De eerste van de dertien banken werd in een pakket aan de Vereniging van Dorpsbelan- gen te Harkstede aangeboden. Daarna werden de onderdelen eigenhandig door de bestuur- ders in elkaar gezet. Het Collè ge van B&W wilde met het ge- bruikte materiaal van de bank een goed voorbeeld geven op milieu-gebied. De bank bestaat voor het grootste ge- deelteuit recycled landbouw- plastic. Ook de andere dorpen krijgen binnenkort een derge lijke buitenmeubel van het Gemeentebestuur. Meint Veningastraat 28 - Martenshoek - Tel. 05980-98507 Noorderstraat 184 Sappemeer tel.: 06980-94105 HET NIEUWSBLAD - DONDERDAG 21 MAART 1991 - PAGINA 3 Ned. Antiquairs Gilde vr. 22 maart 19-22 uur. za. 23 maart 14-22 uur. zo. 24 maart 11-18 uur. Organisatieburo Bezemer tel. 01612-20151.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 3