i#T \T S Brief burgemeester over Dekro olie op het vuur atïfflaK'.ïwïïB- ss-srgssziSSZ'iR i u Jenaplanschool verhuisd Waar bleef de vervuilde grond van het Erica-terrein? Wensen en behoeften van ouderen tegen het licht S1AATSL0TEN 2e PAASDAG GEOPEND w/dorenbos RANDI0ZE IJWIELSH0W Borghoof on Bodowos willon gorochtighoid 500 M2 FIETSPLEZIER M2 FITNESSPLEZIER Opel/dorenbos ki{k en vergelijk Coffeng Mobers ™schiiniyk 1 Vanavond koopavond EGD schenkt eerste Wind- Kiel wil per bus door het lint obligatie AUDI- MAANDAG2e PAASDAG SPECIALE PAAS- AANBIEDING :RE MERKEN DEMONSTRATI WAGENS r De Echte Bakker op z'n Paasbest! Geen blaam Regentenstijl Face-to-face Hout snijden van 11.00-16.00 uur 1 N Weekblad voor Hoogezand -Sappemeer en wijde omgeving PAASBROOD, ZOETE BROODJES, VOGELNESTJES, BROODHAZEN, PAASTAARTEN, NZ. ENZ. EGTIEfô middels een interpellatie in de gemeenteraad aan de orde stellen. Geen goed woord hebben de gemeenteraadsleden W. Berg- hoef van D66 en R. Bodewes van de Progressieve lijst Ron- da over voor de procédure die Wethouder Mobers heeft ge- volgd bij het sluitingsbevel voor het landbouwloonbedrijf Dekro in Kropswolde. De in- formatie die de wethouder hen had toegezegd, een rapport over een milieuinspectie bij het bedrijf, kregen ze pas na het B W besluit. Beide raadsleden vinden dat de wet houder bewust belangrijke in- formatie heeft achtergehou- den. Ze hebben zich bij de ge- meentesecretaris beklaagd en D66 diende een schriftelijk protest in bij het Collège van B W. De andere raadsfrac- ties kregen een afschrift met het verzoek de kwestie in hun fractievergadering te behan- delen. Reacties op dat verzoek heeft D66 nog niet ontvangen. Burgemeester Van der Linde reageerde heel snel. Kort sa- mengevat luidt zijn reactie. .Wethouder Mobers treft geen blaam. Hij heeft de raadsleden geinformeerd na het B W besluit en dat had hij ook be- loofd. De raadsleden verwisse len de bevoegdheden van de gemeenteraad en het Collège van B W. De uitvoering van de Hinderwet is een zaak van het Collège, niet van de Raad. Van achterhouden van infor- matie is geen sprake. We zien geen aanleiding het B W besluit tôt sluiting van Dekro te herzien". In het persgesprek verklaarde de burgemeester het merk- waardig te vinden dat juist die partijen die altijd opkomen voor het milieu nu Dekro in bescherming nemen. Berghoef noemt het antwoord van de burgemeester typisch regentenstijl". ,,Het gaat hier niet om bevoegdheden. Het gaat om de houding van de wethouder. Door de brieven van omwonenden was het geen zaak meer van het Collè ge alleen. Wethouder Mobers heeft zelf in januari ingestemd met behandeling van de kwestie Dekro in de commis sie VROM en toegezegd aile re levante informatie beschik- baar te stellen. De rapportage over de milieuinspectie van 24 januari noemde hij zelf essen- tieel. Op 5 februari beloofde hij de informatie op 12 rnaart te zullen geven", die belofte is lij niet nagekomen. De burge meester probeert ons de roi van „onwetenden" op te plak- ken, maar ook ervaren raadsleden zijn zeer ontstemd. Zo'n ervaren raadslid is R. Bo dewes van de progressieve lijst Ronda. Ontstemd is hij ze- ker. ,,Belazerd heeft de wet houder ons. Op het verkeerde been gezet. Door te doen of hij niets wist van een rapport over een mi lieuinspectie". Volgens Bode wes kan de burgemeester hele- maal niet weten wat Mobers precies heeft toegezegd. ,,Hoe weet de burgemeester dat. Is hij bij de commissie geweest. Nee immers." Zowel de fractie van D66 als van de Progressieve lijst Ron da nemen geen genoegen met het antwoord van de burge meester. Ze willen de kwestie bespreken in de raadsvergade- ring van aanstaande woens- dag en denken daarvoor van het recht op interpellatie ge- bruik te maken. (Bij een interpellatie wordt een wethouder of het collège van B W via mondelinge vragen ter verantwoording geroepen), De burgemeester en de onder- zoeker tekenen de overeen- komst. Wethouder Drost en ouderenraad voorzitter Hen Besten kijken of het wel goed gaat Niet morgen, maar van- daag (donderdag)is het koopavond in Hooge zand-Sappemeer. Morgen op Goede Vrijdag zijn de winkels om 17.00 uur gesloten. school gevierd. KROPSWOLDE - Is de met lood vervuilde grond afkomstig van de voormalige aardewerkfabrieken Erica en Irene ^at slechts men op verschillende plaatsen in Kropswolde of is dat slechts fantasie van de heer J. Heeringa, die daaroyer een mtvoerige brief heeft geschreven aan de gemeenteraad van Hoogeza Sappemeer. teraad £aar genoegen irnee- neemt of een nader onderzoek wenst. Volgens Heeringa staat dit rapport vol onwaarheden. week zal blijken of de gemeen- KIELWINDEWEER - De Ver- eniging Plaatselijke Belangen Kielwindeweer en Nieuwe Compagnie wil dat de gemeen- te bij de GADO een aanvraag doet voor experimenteel open- baar vervoer door de lintbe- bouwing. De loopafstand naar de bushaltes aan de Kielste- rachterweg bedraagt nu mini- maal 700 meter, maar zal door het verdwijnen van enkele bushaltes oplopen tôt 2 dui- zend meter. De Vereniging Plaatselijk Be- angen (VPBK) wil de leef- aaarheid van het dorp niet verder terug zien gaan. Mid- denstand en postagentschap zijn al verdwenen. Openbaar vervoer is straks vrijwel onbe- reikbaar. Uit contacten met de GADO heeft de vereniging vernomen dat er een mogelijk- heid bestaat tôt het inzetten van openbaar vervoer door het lint. Van de Vereniging voor Kleine dorpen heeft Plaatse lijk Belang gehoord dat er ook mogelijkheden zouden zijn voor aansluiting op het Oostermoerproject, waar ook experimenteel vervoer wordt ingezet. De behoefte op aansluiting naar Hoogezand en Groningen is volgens de dorpsvereniging het grootst en wel tussen 7.00 en 9.00 uur 's morgens en tus sen 16.00 en 18.00 uur 's namid- dags. Of het Collège van B W het openbaar vervoerexperiment wil aanvragen bij de GADO is op dit moment nog niet be- kend. EMMEN - Het Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD) stelt beleggers in staat een aktieve bijdrage te leveren aan de toepassing van winde- nergie. Afgelopen dinsdag is het bedrijf gestart met het uit- geven van obligaties, voor een totale lening van 5 miljoen gulden. Windenergie is één van de speerpunten van het Milieu Actie Plan (MAP). Het moet de komende jaren leiden tôt een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Met het geld, dat binnenkomt via de obligatielening, gaat het EGD kleinschalige windener- gieprojecten realiseren. Bij boerderijen, poldergemalen en bedrijven is het gebruik van windturbines gemakkelijk te combineren met energie uit het elektriciteitsnet. De eerste obligatie werd ge- schonken aan de directie van het Scheperziekenhuis te Em- men. hoeften en wensen van ouderen in Hoogezand-Sappemeer. In aanwezigheid van de complété Ouderenraad werd daartoe dins- dagmiddag een overeenkomst getekend tussen door burgemees ter J L D. van der Linde namens de gemeente en coordinator R. Ch Boom van het instituut. Het onderzoek dat op 1 februari 1992 moet zijn afgerond kost ruim 62 duizend gulden. De provin- cie neemt daarvan 15 duizend gulden voor haar rekemng. SHOP 'DE TABAKSPOT' Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de Ouderenraad. Toch had secretaris Rob Noor- da nog een puntje van kritiek: „De inhoud van het contract dat u sluit is ons niet bekend. In procedurele kwesties be- wandelt u nog niet de juiste weg". Wethouder C. Drost wees de kritiek van de hand: „De hele zaak is uitputtend met u over- legd. Bovendien zit de hele ou derenraad in de begeleidings- commissie". Het onderzoek bestaat uit 2 fa- sen. Eerst worden ,,face-to-fa- ce" gesprekken gevoerd met een aselekte steekproef van driehonderd ouderen over hun specifieke behoeften en wen sen ten aanzien van zorgvoor- zieningen en huisvesting en de behoefte aan voorzieningen in de sociaal-culturele, educatie- ve en recreatieve sfeer. Ook wordt de ouderen gevraagd welke roi hun inkomensposi- tie speelt bij hun behoefte aan die voorzieningen en het ge bruik ervan. Met de uitkomsten worden vervolgens een dertigtal hulp- verleners geconfronteerd. Aan hen de vraag wat er met de geinventariseerde wensen en behoeften van ouderen moet of kan worden gedaan, welke knelpunten zij ervaren in het huidige ouderenbeleid en wel ke oplossingen zij daarvoor kunnen aandragen. Wethouder C. Drost van Socia le Zaken benadrukte dat het Gerontagogisch Instituut de opdracht heeft met beleid- saanbevelingen te komen die hout snijden, zodat de gemeen te daar de eerste 10 jaar mee uit de voeten kan. Drost ver- wacht dat vooral het aantal hoog-bejaarden in Hoogezand- Sappemeer de komende 10 jaar explosief zal toenemen. De begeleidingscommissie be staat uit de ouderenraad, amb- tenaren van gemeente en pro- vincie en maatschappelijk werkster mevrouw L. Longfur als vertegenwoordigster van de allochtone ouderen. De brief van Heeringa staat vol beschuldigingen aan het adres van zij h buurman com posteerbedrijf Postmus, ge- meenteambtenaren, politie en wethouder Mobers. Het gaat allemaal om met lood vervuilde grond van de voor malige aardewerkfabrieken die afgevoerd had moeten worden naar ,,De Stainkoeln", maar volgens Heeringa voor het grootste deel in Kropswol de terecht zou zijn gekomen Heeringa noemt onder meer de plek waar de padvinders een nieuw onderkomen krij- gen, de hoek van de A. Kuy- persingel, bij de kerk van Kropswolde waar nieuw bouwwoningen zijn gekomen en het terrein 50 meter van zijn woning dat eigendom is van het composteerbedrijf van A.A. Postmus. Volgens Heeringa is daar in 1988 ernstige loodvervuiling geconstateerd, die bijna nade- re onderzoekingen verdwenen bleek. Postmus zou volgens Heeringa degrond deels heb ben ondergespit, deels ver- spreid over achterliggend bouwland. Heeringa diende tal van klach ten in bij milieuzaken, politie, milieuwachter en provincie, maar vond nergens gehoor. Hij meent dat de gemeente het composteerbedrijf beschermt omdat Postmus ook voor de gemeente werkt en wendt zich nu tôt de gemeenteraad. ook van 10.00 uur tôt 17.00 uur li 801.8 S zilvermet. ,5bak. 4-89 20.û00 kitif24.990.- 9-85 75.009 km 112.880.- Golf1.8i Memphis uitv. l f 19.880.- Passat 1.6 CL automaat4-86 65.000 km 115.990.- 1.3 CL, 2-89 45.000 km 121.! I.3C 4-ors11-82 75.000 km I 5.990.- >1.15 >1.11 zeer r y? 58,000 km f 12.990.- 4-83 82.000 km f 6.750.- In het conceptantwoord aan Heeringa verwijst het Collège van B W naar het rapport van een onderzoek dat in fe bruari is verricht door de dienst gemeentewerken. In de raadsvergadering volgende /Golf 1.3Game II spec. uitvoering,zilvermet.i bele koplampen, bumpers i enz. bouwjaar 1988 i Escort, spec. uitv. o.a. 'Ghia bekleding' me- NIEUW... 5-bak enz2-89 15.000 km! 121.88 Ford Escort1.4 Bravo 5-drs. blauw met10-'88 slechts 34.000 km f 18.55 Peugeot 309 XR, luxe uitvoering!3-881116.88 Nissan Sunny 1.3 SU 5-bak mit2-87 113.990.-1 i GT 75. Kleur zwart, spo laie stereo inst. enz, Let i, sport 5-bak, de snelle uitvoering met opgevoerde Paasprijs 126.990.-! N Transporter (T4) 1.9 diesel, extras 5-bak, stuurbekrachtiging, o.a. 10 km op de klok! Normaal JJiMC- Paasprijs128.750.- t.m. a.s. zaterdag nog meer paasaanbiedingen! Rondeboslaan 17 Farmsum (Delfzijl) Telefoon 05960-16475. HET VWiEUW; LAD DONDEBDAG 28 MAART1991 45e JAARGANG NO. 13 Als de natuur op springen staat en ailes naar het groen ver- langt dan is hel gauw Pasen. Dan bakt uw Echte Bakker dat het een lieve lust is aan zijn Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 ï&SBWiÊSS (kopen of huren) Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 VOORDŒEL IN KWALITEIT Slophterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 Otî-oeei Opel dea'er Ambachtsweg4 Hoogezand - Tel. 05980-95700 f 1.3 Ci ALLE VERKEN UITLATEN ENTREKHAKEN VOOR DOE MET ZELVERSOF SNELLE MONTAGE OOOR ONS BEL VOOR DE LAAGSTE PRIJS! AUTOSHOPS Ri,klv>c9 129k (0 GfOl) Tel 090 412458 °°'t Veninq«Ti»t 30 T05980 91 I2C U gelooft uw ogen niet... 500 m' optimaal fietsplezier met keus uit vele typen, kleuren en modellen. Wedden dat uw nieuwe fiets bij ons staat? Tôt ziens op 2e Paasdag in Sappemeer! striping j 117.990.- Sparta-Rabbit en de 2-zits Peugeot SC 50 Geautoriseerde dealer van Cornelo- racefietsen Peugeot en Sparta race-, sport-, ATB- en Hybride fietsen. uv iiivivy

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1