i#T Mobers blijft staande tijdens interpellatie Politieke discussie Dekro niet afgerond Cor Drost schittert als filmster STflflTSLOTEH Gemeente wil meer geld van sportclubs m Opnieuw financiële tegen- valler activiteitencentrum kijk en vergelijk ES3 Coffeng B.V. VISON U fa NC'OREN VOOR UITLAAT OF TREKHAAK KE< E NS 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER OVENVERSE APPEL KOEKEN OptiueeP VW-AUDI ANDERE MERKEN Politie pakt inbrekers op §fJl 4 B Azaleashow in Hortus Haren Molen in De Groeve weer in gebruik Zuidlaarder Voorjaarsmarkt Hartekreet Het geheim van optimale konditie... JONKER (jb OPTIEK weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving EûTHK HOOGEZAND-SAPPEMEER - Twee uur lang duurde de interpellatie van D'66 en de Progressie- ve lijst Ronda tijdens de gisteravond gehouden raadsvergadering. Woordvoerder R. Bodewes riep het Collège van B W ter verantwoording over de procédure rond de sluiting van het loonbedrijf Dekro te Kropswolde. Het werd voornamelijk een débat over bestuurlijke bevoegdheden en spel- regels. De verantwoordelijke wethouder J.P. Mobers gaf, eerst bedekt, later openlijk toe dat hij de commissie VROMA onjuist had geïnformeerd. Een ingediende motie werd zonder stemming aangenomen. Komende dinsdag staat de inhoudelijke gang van zaken rond de in te trekken hin- derwetvergunning aan Dekro wederom op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Vorige week heeft de ge- meentepolitie van Hoogezand twee inwoners aangehouden, die worden verdacht van een dertigtal inbraken. De aantal van de inbraken werden in de Het loonbedrijf Dekro in Kropswolde transporteert on- dermeer mest en ontving in 1986 ,,met vol vertrouwen van de gemeente" een hinderwet- vergunning, ondanks de be- zwaren die er geuit waren. En- kele omwonenden klagen al jaren over stank- lawaai- en zichtoverlast. In 1990 werd het bedrijf meermalen verzocht zich aan de regels van de Hin- derwet te houden. Op 19 maart jl besprak het Collège van B&W een inspectierapport van 24 januari. Tijdens de inspec- tie bleken velen overtredingen van de Hinderwet. Het Collège van Burgemeester en Wethouders sommeerde eigenaar J. Adams het bedrijf met onmiddellijke ingang te sluiten. Tôt hun grote veront- waardiging, werden commis- sieleden hiervan achteraf op de hoogte gebracht. De raadsleden Berghoef en Bode wes voelden zich „belazerd" door de wethouder, die naar hun zeggen informatie had achtergehouden. Burgemees ter Van der Lindekorrigeerde hen schriftelijk en wees de raadsleden erop, dat de be- voegdheid bij B&W ligt, en de toetsing achteraf bij de raadsleden. De brief was olie op het vuur bij de fracties van D'66 en de Progressieve lijst Ronda, die een interpellatie aanvroegen. Demagogisch gepraat Misverstanden en gemiste kansen waren troef tijdens de gisteravond gehouden raads vergadering, waarbij veel pu- bliek aanwezig was. De inter pellatie (het ter verantwoor ding roepen van een wethouder of het collège van B&W via mondelinge vragen) van de partijen D'66 en de Pro gressieve Lijst Ronda bestond uit tien vragen over de bestuurlijke gang van zaken en de procédure van de slui ting zelf. ,,ls er opdracht gegeven, aan de ambtenaren, om de raadsle den het inspectie-rapport niet ter inzage te leggen, en door wie?" vroeg woordvoerder de heer R. Bodewes. Het berust- te, volgens P.v.d.A wethouder Mobers, allemaal op een mis- verstand: ,,Het is heel gebruikelijk dat onderdelen van een advies naar B&W, nog niet ter inzage liggen. Dat gebeurt pas na de besluitvorming van B&W. Daar hoeven ambtenaren dus niet over te worden in- geïnstrueerd". Er bleek veel heen en weer gekaats en de magogisch gepraat" nodig, voor het misverstand voorie- dereen duidelijk was. Mobers hield zich stevig vast aan de regels en bleef staande tijdens de stroom van vragen en ver- wijten. Maar de diskussie over de gang van zaken rond Dekro schoot er weinig mee op. Precedent ,,Om welke reden werd het be drijf pas in 1990 per aangete- kend schrijven opgedragen om de overtredingen van de hin derwet ongedaan te maken?" Als antwoord op deze vraag legde de wethouder uit, dat er toch steeds het vertrouwen is geweest, dat het loonbedrijf de HOOGEZAND-SAPPEMEER - Leuk, heel leuk. Morgen wordt om 19.39 op Nederland 3 een film over Hoogezand-Sappemeer uitgezonden. Cor Drost, wethouder sociale zaken, speelt daarin zichzelf op treffende wijze. Je ziet hem broodjes kopen op de markt en filosoferend in de kroeg. - Tolérant vindt Drost de sa- menleving in Hoogezand-Sappemeer. Een samenleving waarin begrip is voor mensen die niet veel bezitten. Dat komst volgens Drost, omdat Hoogezand-Sappemeer is opgebouwd door pio- niers, die over het algemeen uit armoede naar de Veenkoloniën trokken. Overigens is Drost niet de eni- ge ,,artiest" in de film. We zien ook cabaretier Bert Vischer, die vertelt over het hectische begin van de huwelijksreis van zijn ouders vanaf station Kropswolde. Verder Tees Scheen, tevreden bewoner van Meerwijck. - Als SHOP 'DE TABAKSPOT' Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 je hier woont ben je binnen vijf minuten op vakantie -. John de Beer dirigeert zijn muziekschoolorkest. We wer- pen een blik in de moskee. Aandacht is er voor Aletta Ja- cobs en er zijn prachtige histo- rische beelden over de ontgin- ning. HAREN - Hortus Haren besteedt dit voorjaar extra aandacht aan een bijzondere groep uit de Rododendronfa- milie, de Azalea's. Van 6 tôt 12 april organiseert de Hortus, in samenwerking met de Neder- landse Azaleavereniging een show over deze schitterend bloeiende struiken. DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER overeenkomst na zou komen. De reden van dit vertrouwen werd niet duidelijk. In juni af- gelopen jaar zag B&W zich ge- noodzaakt de naleving van de regels schriftelijk te eisen en te wijzen op eventuele dwang- som en sluiting. Volgens Mo bers kan het sluitingsbesluit nu niet onverwachts aanko- men bij Dekro. WD'er E. Schmied merkte op, dat B&W wel een brief gestuurd heeft, maar het er verder bij liet zit- ten en kontrole achterwege liet. Daarmee zou, zijns in- ziens, een precedent geschapen kunnen zijn. Een andere vraag ,,Om welke redenen is er nooit proces-ver- baal opgemaakt tegen de over tredingen van Dekro?" werd door wethouder Mobers afge- daan met het antwoord dat B&W geen opdrachten ver- strekt. Het leek erop, dat de raadsleden, in navolging van de brief van de burgemeester, vooral les kregen in (de spelre- gels van) het besturen. De wet houder had geen hoge pet op, van de kennis van de vra- genstellers over de zaak en het niveau van de vragen. Burgemeester J. van der Linde stelde voor, de bestuurlijke procédures op een ander tijdstip nog eens rustig met el- kaar door te nemen. Ondanks de sommering van B&W heeft het bedrijf in de praktijk tôt 19 april de tijd om aan de regels van de hinder wet te voldoen. Vandaag heeft de eigenaar beroep aangete- kend tegen het B&W-besluit bij de Raad van State. De toegang tôt het loonbedrijf Dekro te Kropswolde HOOGEZAND-SAPPEMEER - Vooral de sportclubs in Hooge zand-Sappemeer die gebruik maken van buitensportaccomoda- ties zullen de komende jaren met meer geld en zelfwerkzaam- heid over de brug moeten komen. De gemeente wil dat de bedra- gen die de clubs betalen voor velden meer in overeenstemming zijn met de kosten. Nu bedraagt het dekkingsper- centage voor de sporttereinen slechts 15 procent. De huur die de clubs met elkaar opbren- gen, 52 duizend gulden, dekt niet eens het energieverbruik, dat op 60 duizend gulden ligt. Het dekkingspercentage van de Europahal is 36 procent. Wethouder M. Lantinga zegt dat de velden meer geld op moeten brengen, omdat de ge meente anders onvoldoende in renovatie kan investeren. Lan tinga denkt overigens niet al- leen aan het verhogen van de tarieven, ook zullen clubs de gelegenheid krijgen kleedka- mers en tennisvelden over te nemen. Overname van voet- De film over Hoogezand-Sap pemeer geeft een goed beeld en wordt nergens alleen maar mooi praterij. Pijnlijk is het wel dat tijdens het verhaal over de succesvolle ontwikke- ling van de werkgelegenheid net glasvezels in beeld zijn. De In deze karakteristieke pose is wethouder Cor Drost te zien in ,,Het gezicht van Nederland". film is voor de ontslaggolf bij Silenka gemaakt. Allemaal kijken en zet de vi- deo-recorder aan. HOOGEZAND-SAPPEMEER - 8.5 ton zou het activiteitencen trum voor Surinamers en Antillianen aanvankelijk kosten. Vanwege een tegenvallende aanbesteding, tijdverlies door be- roepsprocedures en het niet gebruiken van tropisch hardhout in het gebouw was er 168 duizend gulden extra nodig. De raad stelde dat bedrag in februari van het vorig jaar be- schikbaar. Later was er nog eens 120 duizend gulden extra nodig, waarmee de raad op nieuw, zei het ietwat morrend, akkoord ging. Nu blijkt er voor de derde keer onvoldoen de geld te zijn. Nu de bouw is begonnen wordt duidelijk dat de onder- grond dermate onregelmatig instabiel is dat de fundering voor 30 duizend gulden moet worden verstevigd. Daarmee zijn de kosten voor het activi teitencentrum gestegen tôt 1 miljoen 168 duizend gulden. Burgemeester J.L.D. van der Linde verwacht dat de Raad met deze derde tegenvaller zeer ongelukkig zal zijn. DE GROEVE - De poldermo- len ,,De Boezemvriend" is ge- heel gerestaureerd. Op vrijdag 5 april om 15.30 uur wordt de molen weer ingebruikgesteld balvelden lijkt vooralsnog niet voor de hand te liggen, omdat het onderhoud van deze velden teveel cultuurtechni- sche maatregelen vraagt. De komende maanden zullen gesprekken met de sportclubs starten over het nieuwe be- leid. gemeente H-S gepleegd, zoals in de dierenzaak aan de Kerk- straat. Een deel van de buit uit de dierenzaak is achterhaald, middels het aanhouden van enige helers. Het onderzoek in nog in voile gang en meer ar- restaties moeten, volgens de politie, niet uitgesloten wor den. ZUIDLAREN - Jaarlijks vindt op de tweede woensdag in april de Zuidlaarder voor jaarsmarkt plaats. Deze markt, die op 10 april van 7.00 tôt 16.00 uur gehouden wordt, is de eerste jaarmarkt in de re- gio. Er worden paarden, run- deren en kleinvee aangevoerd, daarnaast zijn er 80 stand- plaatsen voor de warenmarkt. Ter opluistering speelt op de Brink een 90 jaar oud nostal- gisch Caroussel. Volgende week van 14 tôt en met 20 april vindt de collecte van de Hartstich- ting plaats. 80 duizend collectanten in heel Ne derland gaan op stap. Het werk van de Hart- stichting is nog steeds hard nodig. Onze oproep om u als col lectant te melden in Hoo gezand-Sappemeer heeft succès gehad. Tien men sen meldden zich spon- taan aan. Meer collectan ten kan het comité in Hoogezand nog steeds ge bruiken. Wilt u voor de Hartstichting op pad, meldt u dan bij mevrouw G. Vogelenzang 20510 of mevrouw A. Bodewes 26211. adviseur voor beter slapen De komfortabele basis voor 'n optimale konditie! homan ÊÊinterieurverzorging ALLE MERKEN UITLATEN EN TREKHAKEN VOOR DOE HET-ZELVERSOF SNELLE MONTAGE DOOR ONS BEL VOOR DE LAAGSTE PRIJS! AUTOSHOPS Audi804-drs. 1.6mod. 86 nu 12.990. VW Passai autom. CL 86 nu 14.990. VW Jetta Avance Sportief '87 nu 116.880. Audi 801.8 S 89 nu 1 30.990. VW Polo Shopper '87 nu 12.990. VW Golf 1.3 extra 's '89 nu 1 20.990. VW Jetta 1.6 diesel 87 nu 1 18.990. Audi 801.8 S 87 nu 124.880. VW Golf 1.3 C '85 nu 1 11.990. Ford Esoort 1.3 CL '88nu f 14.990.- Volvo 340 DL, div. extra s, '86nu 113.880 - Nissan Sunny 1.3 SLX '87nu f 12.990 - Peugeol 309 XR 88 nu 1 14.990.- Opel Kadett 1.3 LS sedan, kleur wit, sunroof, radio, bumpers in kleur gespoten, achterspoiler enz. enz. Bouwjaar 1988, nu f 16.990.-. Rondeboslaan 17 Farmsum (Delfzijl) Telefoon 05960-16475. gespecialiseerd in -ç>t (kopen of huren) Jf VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 Jonkerbrillen: betere zijn er niet en wij leveren niet in op kwaliteit, service en vakmanschap. HET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 14 DONDERDAG 4 APRIL 1991 1Afyj Echte Bakker Ncx)rderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 h met roomboter bereid Geen 7 maar 8 (WIM RUONS) B'ROOD. K OEK BA NJK ET y Elke zaterdag op de markt I en komfortabel slapen met Optisleep Matrassen-bedbodems-dekbedden-kussens. I HET KWALITEITSMERK VAN DE I IADV1SEURS VOOR BETER SLAPEN I Homan Haren, 3 speciaalzaken op 1000 m', 75jaariongi Rijksstroatweg 167 Haren (Gr.) Telefoon 050-344235 Kopehj DE BRINKEN' Groningen Rijksweg 129a (D-Gros) Tel 050 412458 Hoogezand Meint Veningastraat 30 Tel. 05980 91 120 itiAfvl/ «s L4 g\\ i; AÛIs I m» I \t0 V W ^^0 ^^0 av (aanb Un. a. Kom en profiteer van deze super lage prijzen! (slechts geldig t. m. a.s. zaterdag) klârtnor w H wook ixiappoi v»vi» v*cvf\ Dit is slechts een greep uit onze se- lektie superaanbiedingen. Kom nu langs. Aanbiedingen zijn geldig t.m. a.s. zaterdag 17.00 uur. Tôt ziens! _e.fiJ nie v6' lté!* keukens. functioneel en passend bi| uw intérieur staan in onze toonzaal Sluiskade 30 Winkelcentrum Martenshoek 9601 LC Hoogezand 05980-9340S HOOGEZAND-HAREN-RODEN

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1