i#T Jenaplanscholen hebben toekomst il „Uitbreiding glashiinbouwcomplex kan succès worden" Brigitte Kaandorp's nieuwe spullen NIEUWS „leder heeft z'n eigen oorlog beleefd" fa NfFOREN STAflTSLOTEN 't Vlot geopend 1 «I 9e -M 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER Proef eens een lekker vers stokbrood Frekie Gezamenlijke promotie van Noordnederlandse tuinbouw Nieuwe lozings- verordening riolering Juwelierszaak geopend 05980 - 9 30 66 2 DOZEN TOMPOUCEN Jaarverslagen SBHS en AJS geïntegreerd behandeld Tarievenbeleid sport- accomodaties weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving EGTUR HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het zou heel slecht zijn als vernieuwingsscholen, waaronder Jena planscholen, ten onder gaan aan de door het ministerie van onderwijs voorgestane schaalvergro- ting. Dat stelde mevrouw T. Nijdam, regio coôrdinator van de Nederlandse Jenaplan Verenigmg, gisteren tijdens de opening van het nieuwe schoolgebouw van de Jenaplanschool 't Vlot in Hooge zand-Sappemeer. Het ministerie wil flink in het scholenbestand snoeien. Dat betekent zowel in Hoogezand-Sappemeer als in heel Nederland dat de helft van de basisscholen moet verdwijnen. En voor de tien Jenaplanscholen in het Noorden geldt dat geen enkele school de snoeidrift zou overleven. Nijdam stelde dat inkrimping van het Jenaplanonderwijs slecht is voor het onderwijs in het algemeen. De inspecteurs van het basisonderwijs bekla- gen zich in een recent rapport over het feit dat op veel scho- len de differentiatie, de indivi- dualisering en de doorgaande lijn van het onderwijs onvol- doende tôt stand komen. In het Jenaplanonderwijs staan deze aspecten voorop. Kinde- ren kunnen in hun eigen tem po leren. Zij krijgen meerdere jaren les van dezelfde groepsleider, door uitwisse- ling tussen de verschillende bouwen kennen ze echter de andere groepsleiders en de kinderen in de jongere of ou- dere bouwen ook goed. Nijdam opende de nieuwe school samen met de wethou- der van onderwijs mevrouw M. Lantinga. Deze laatste sprak de hoop uit dat de schaalvergroting in het onderwijs geen tranendal op gaat leveren voor 't Vlot. „Sa- menwerking, mogelijk een an dere bestuursvorm en dan moet het lukken om 't Vlot een prima bestaansrecht te ge- ven", aldus de wethouder. De directeur van 't Vlot H. Ve- neman haalde nog eens de voordelen van de kleine school aan. Minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs. Een platte structuur. Herkenbaar- heid voor de kinderen. ,,Goed onderwijs geven dat kan op een kleine school. Wat wij hier op 't Vlot proberen is niet een vat vol te gieten, maar in de kinderen een heilig vuurtje te ontsteken". Vijf jaar geleden is 't Vlot door ouders gesticht. De leerlingen huisden aanvankelijk alle- maal in een noodgebouw aan de Neptunus al snel werd dat te klein en vertrokken de kleuters naar de Dreeslaan. Nu is de school weer verenigd in het gebouw van de voorma- lige „Kinderplaneet", vroeger ,,De Martin Luther King- school". HOOGEZAND- „De Glastuinbouw in het Noorden kan een suc- ces worden, op voorwaarde dat er wordt samengewerkt tussen de 3 tuinbouwgebieden" stelde Gedeputeerde J. van Dijk gister- avond tijdens de presentatie van het rapport „Uitbreiding Glastuinbouwcomplex Hoogezand-Sappemeer/Menterw olde Initiatiefnemer en stuurgroep-voorzitter van het uitbreidings- projekt Burgemeester J. van der Linde, overhandigde het rap port aan de Gedeputeerde van de provincie Groningen tijdens de jaarvergadering van het Vakorgaan voor de Tuinbouw. Wethouder M. Lantinga laat 't Vlot te water, terwijl mevrouw T. Nijdam van de Nederlandse Jenaplan Vereniging de scheeps- hel luidt. Met deze bel worden de kinderen van 't Vlot dagelijks naar binnen geroepen als de lessen beginnen. De opening van 't Vlot vond plaats onder grote publieke belangstelling ook de open morgen die aan de officiële opening vooraf ging leverde een groot aantal belangstellende op. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Tijdens de commissieverga- dering V.R.O.M. gaven aile raadsleden hun instemming met de plannen van B W om een nieuwe lozingsverorde- ning 1991 vast ste stellen. Onder de nieuwe lozingsveror- dening zullen 14 ,,zware" en 350 andere bedrijven vallen, die stoffen lozen op het riole- ringsstysteem. Gemeentebe- langen en de Progressieve Lijst Ronda vroegen de ver- antwoordelijke wethouder Mobers op welke wijze er kon- trole zal worden uitgevoerd op de naleving. Volgens Mobers worden aile bedrijven op de hoogte gesteld van wat er voor 1993 van ze verwacht wordt, om naleving te garanderen. Ook is er voldoende mens- kracht om in te zetten voor kontrole. Er wordt een nauwe relatie gelegd naar andere wetgevingen, zoals op het ge- bied van de hinderwet in het produktieproces en het bouw- proces. Lokkertjes Volgens het rapport zijn er goede uitbreidingsmogelijkhe- den van het bestaande circa 35 ha grote complex naar circa 250 ha. Om dit te bereiken zal door de betrokken partijen, vooral de toekomstige tuin- ders en de veilingen, nauw moeten worden samenge werkt. Volgens Van Dijk moeten de bestaande tuinbouwconcen- tratiegebieden, rond Emmen in Drenthe, rond Sexbierum in Friesland en Sappemeer/Zuid- broek in Groningen niet ver- spreid de markt opgaan. ,,Dat is een vrijbrief voor het westen. We moeten ze naar het Noorden halen, gezamenlijk." De lokkertjes van het nieuwe complex zijn vooral de grote lichtsterkte, de goedkope grond en de aanwezige ar- beidskrachten. De 45 glastuinbouwbedrijven in de gemeenten Hoogezand- Sappemeer en Menterwolde, die zich voornamelijk op de bloementeelt richten, zijn de laatste jaren tegen de verdruk- king in gegroeid. Pas dit jaar zegde het Ministe rie van Vrom het centrum in Hoogezand-Sappemeer be- perkte uitbreidingsmogelijk- heden toe. Het nieuwe Collège van de provincie Groningen zegt in haar beleid toe, de glastuinbouw te willen bevor- deren, al benadrukt Van Dijk dat deze steun niet meteen fi- nancieel mag worden opgevat. Potplanten Gisteravond konden geïnte- resseerden de inrichtings- schets bekijken van de meest geschikte lokatie voor uitbrei- ding: het gebied ten westen van het huidige tuinbouwcom- plex ,,De Akkers", met een bruto-oppervlakte van 50 ha. Voor de percelen wordt vooral aan snijbloemen en potplanten gedacht, volgens voorzitter C. Oltshoorn van het Vakorgaan. Naast jonge tuinders, en tuin- ders uit het westen, zal de wer- ving zich ook richten op ak- kerbouwers, die willen om- schakelen. Ook al kan de glastuinbouw, volgens Gede puteerde Van Dijk, de akker- bouw niet redden. Het kan wel een positieve uitstraling erop hebben. Wordt het ooit een glazen stad? (Archieffoto). MARTENSHOEK - In een ad-' vertentiebericht van vorige week is een fout geslopen, die even recht gezet moet worden: Juwelier H. Meyer in Martens- hoek is elke maandagmiddag geopend. HOOGEZAND - Een lichtbundel zoekt het toneel af. Onder pompeuze muziek stapt een geridderde Brigitte Kaandorp door het rookgordijn het fraaie toneeldecor in. Een spectaculair be- gin van de voorstelling „KUNST" in het Kielzog. De spanning, die enthousiasme bij het publiek oproept, wordt verder in het programma niet meer geëvenaard. Al worden er énige meezin- gers ten beste gegeven, ,,waar de honden geen brood van lusten" maar waar heel Hoogezand bij meezingt. Het was gezellig bij Kaandorp. Het was niet, zoals werd aangekondigd ,,onduidelijk en vol diepgang". Het was lachen gehlazen, soms om haar ,,domme herhalingen" en watersnelle taalgebruik, soms om de grappen over voormalige taboes. Zoals over ,,je nieuwe spullen" in de puberteit ('t stinkt, 't hloedt en het doet pijn) of tijdens de berekening van de hoeveelheid sperma die per minuut geprodu- ceerd wordt (,,zoveel krijg je niet uit je kraan"). „Je moet ailes helemaal alleen doen" volgens de Haarlemse ca- baretière. In een bomvolle zaal was een andere Kaandorp te zien, dan we gewend zijn van haar vorige programmais en CD. De gekke-bekken waren er weer. Maar geen malle liedjes dit maal, ,,Kunst" is serieus: een prachtige voordracht over Maria Callas deed haast filmisch aan. De gezongen liedjes gingen over de bijna normaal-menselijke treurnis bij een verloren liefde. Je zou gaan denken, dat het haarzelf is overkomen. Dat we daar se rieus mee geconfronteerd worden, is even wennen. Het jaar, dat het rond Kaandorp, een CD uitgezonderd, ,,stil" was, heeft ze gebruikt om een nieuwe weg te zoeken en in te slaan. ,,Als je maar wist HOE" laat ze diverse personages uit- roepen. Hoe te leven, hoe gelukkig te worden? Het leven en de theater,,Kunst" kan -blijkbaar- niet altijd ongecompliceerd ,,Meester" Bos met boek ,,H-S tijdens de Tweede Wereldoorlog" HOOGEZAND-SAPPEMEER - Zowel wethouder C. Drost als Burgemeester J. van der Linde legden in hun speech de link naar het heden. De Twee- de Wereldoorlog is ruim 45 jaar terug, maar het leeft nog. Niet alleen door het onver- werkte verdriet of de schaam- te, maar ook, zoals Drost zei, ,,als waarschuwing tegen hui dige vooroordelen en diskri- minatie tegen mensen, die er niet zo uitzien als wij". Afge- lopen woensdagmiddag pre- senteerden de makers K. en J. Bos het boek Hoogezand- Sappemeer tijdens de tweede wereldoorlog". In een vol Kielzog werd met de ongeveer 70 „informanten" teruggeke- ken op de produktie en de in- houd van het boek. Het begon 3 jaar geleden met een op de Théo Thijssenschool door leerlingen gemaakte les- brief over het onderwerp. Ad- junct-drecteur Jacob Bos en zijn vader, de voormalige ,,meester" Klaas Bos stelden een werkgroep samen, die de produktie ter hand namen. Klaas Vos kreeg op een oproep ongeveer 70 informanten. Hij schreef hun verhalen op, over de Duitse inval, het verzet, de jodenvervolging en de bevrij- ding. Zoals over de spoorlijn vanaf Westerbork, die over de gemeentegrenzen liep, waarin de joden werden afgevoerd. In het boek komen niet alleen de dapperen aan het woord, ook het leven van alledag wordt beschreven. Naast da- den van verzet staan er de da- den van verraad. Verhalen van bewoners, die ,,fout" wa ren in de oorlog, verhalen, die niet zonder moeite loskwa- men. Het resultaat is, zoals sa- mensteller Jacob Bos zei, ,,een boek over de geschiedenis van onze woonplaats". JJ*t rtycafenn</ DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER ÇwiM mirroNs) HOOGEZAND-SAPPEMEER - Ook al stond er van de even- tueel komende integratie of fusie tussen beide scholen nog weinig te lezen in hun jaar verslagen, de raadsleden lie- pen hierop al vooruit, door de stukken gelijktijdig te behan- delen. Tijdens de woensdag- avond gehouden commissie- vergadering voor Onderwijs en Rekreatie werd teruggeke- ken op het schooljaar 1989/1990. De jaarverslagen van de Dr. Aletta Jacobs Scholengemeen- schap en de SBHS oogsten bei de veel waardering, wat be- treft duidelijkheid en lees- baarheid. Vooral de kreatieve oplossing van de SBHS-scho- lengemeenschap om de saaie jaarverslagreeks eens te door- breken, viel goed. Bestuurders van beide scholen gaven infor- matie over de vragen, die bij de raadsleden leefden. Zoals het hoge ziekteverzuim, wat GPV/RPV zorgen baart. Volgens L. Groeneveld van de SBHS is het een landelijk ge geven en werkt de toename van het aantal oudere docen- ten langdurige ziekte in de hand. Voor D'66 was de vak- kenkeuze zeer rolbevestigend. Rector IJdens van de AJS stel de, dat zowel decanen als do- centen zich er voor inspannen dit te veranderen. Komende vrijdag heeft het Collège van B W een infor- matieve bijeenkomst met de leiding van beide scholen, over een mogelijke samenwerking of integratie. Bij het ter perse gaan van deze krant was niet officieel be kend of, en wat voor acties er door de scholen gehouden wor den aanstaande vrijdag. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Sport drukt zwaar op de ge- meentelijke begroting, onder- meer als gevolg van de Rijks- bezuinigingen naar gemeenten toe. B W heeft het voorstel gedaan voor een nieuw tarie venbeleid voor sportaccomo- daties, op basis van kostprijs. Het gaat in de eerste plaats om een kostenverlaging, die de ge- meente wil bereiken door het afstoten van onderdelen, het doorbereken van energie- kosten en de zelfwerkzaam- heid van de verenigingen te vergroten. Tijdens de bespre- king van de notitie onder- schreef de commissie Onder wijs en Rekreatie het voorstel van B W. Het voorgestelde beleid wordt verder uitge- werkt en binnenkort wordt er een kostenplaatje van ver wacht. Brigitte Kaandorp tijdens de openingsscène van ,,Kunst' ,,Zo raar, ik kwam op en dachtik doe 't niet meer' SHOP 'DE TABAKSPOT' HET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 15 DONDERDAG 11 APRIL 1991 Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 Mm Frekie: ,,Opoe, hebben ie goie tanden" Opoe: „Hou komst der bie, k heb hail- dail gain tanden meer". Frekie: Din maggen ie mien appel even vastholden". .Hoogezand-Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog" Samengesteld door KLaas G. Bos en Jacob H. Bos. Uitgeverij Profiel, Bedum. Verkoopsprijs in de boekhandel f 43,50, in de voorverkoop f 29,75 warme en koude buffetten salades hors d'oeuvres blttergamituren diners Komplete organisatie en professionele verzorging op elke lokatie O.a.: bij u thuis, in uw bedrijf of in één van onze zalen Korte Groningerweg 47 - Hoogezand/Foxhol - Telefax 05980-95738 Bestellingen voor afhaal-maaltijden of salades e..d.: voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur met dikke streep slagroom OP OP V BRDOP.-KDEK.BAN'.KET Elke zaterdag op de markt Bekend van Radio en TV (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1