i#T Belegger haakt af Otis B.V. voorlopig nog niet naar Sappemeer STAATSLOTEN VISON Fa N&VRFN Het heilige systeem van de entreekosten Gemeente ,,sluit benzinestation NAB NIEUWS Occasionhal "On the road" PLAVUIZEN WANDTEGELS NATUURSTEEN Berends Haren KEI U E NS 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER VEGTER'S WARME BRADERIE BOILEN gHf ECHTE FRIESE ORANJE KOEKEN IORANJE SOEZEN iJsfîAARDREIEN RROODJES B W-krediet voor sportpark „Wegens Koninginnedag" il I Nog steeds geen nieuwe kabelkrant Oranje boven bij Radio Compagnie MEIJER'S SUCADE KOEK RUILT ALLES IN Plan ontsluiting bedrijven- terrein Foxhol Plantjes ruilen bij de Heemtuin Clausule weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving EQTHK HOOGEZAND-SAPPEMEER - In januari van dit jaar werd met veel bombarie aangekondigd dat Otis Engineering, een service- verlenend bedrijf voor de olie- en aardgasindustrie in Groningen, zich zou gaan vestigen op het industrieterrein Sappemeer- Oost. Het bedrijf dat in de jaren 70 in Hoogezand is gestart en later naar Groningen verhuisde is daar in de Rouaanstraat uit zijn jasje gegroeid. De gemeente verkocht ruim 8 duizend vierkante meter industriegrond aan het architectenbureau dat bemid- delt voor projectontwikkelaar Bakels en Ouwerkerk uit Zoeterwoude die de bedrijfsgebouwen zou neerzetten. Vervolgens zou Otis ze huren. Maar met het bouwrijp maken van het terrein is de gemeente nog steeds niet begonnen. Volgens R. Wolthof van het bureau Promotie Bedrijfsle- ven van de gemeente Hooge zand-Sappemeer is het Ameri- kaanse moederbedrijf Halli burton Company uit Dallas/- Texas op de rem gaan staan. Dat zou te maken hebben met de Golfoorlog. Wolthof zegt dat de grond wel is verkocht, maar komt daar later op te- rug. ,,Als Otis niet komt blijft de gemeente ermee zitten". Manager Koos Kremer van HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het Collège van B W wil een krediet van /f54.000,~ be- schikbaar stellen voor de bere- geningsinstallatie van het Sportpark aan de Julia- nastraat. Het gaat hierbij om het vervangen van de oude in- stallatie. Dit maakt deel uit van het beleidsplan over bui-, tensportaccommodaties in de gemeente. HOOGEZAND-SAPPEMEER - ,,Gesloten" zult u bij een aan- talgemeentelijke instellingen aantreffen op Koninginnedag, dinsdag 30 april. Zoals bij de Bibliotheek Boekhoven en het filiaal in wijkcentrum De Kern. Ook de bibliobus rijdt deze dag niet. Bij de gemeente- werken, de Reiningingsdienst en de huisvuildienst, alsmede de gemeentesecretarie en de sociale dienst treft u noch op maandag 29 noch op dinsdag 30 april ambtenaren aan. De routes van de huisvuildienst worden 1 week verschoven, de containers worden woensdag 1 mei opgehaald. SHOP 'DE TABAKSPOT' gespecialiseerd in Otis Groningen wijt de vertra- ging aan misverstanden tussen het Amerikaanse moederbe drijf en het architektenbu- reau. Dit wordt ontkend door architect en projectontwikke laar. Niet de Golfoorlog of een mis- verstand, maar het afhaken van de Scandinavische beleg ger is de oorzaak van de ver- traging. Otis zou liever van- daag als morgen naar Sappe meer willen komen. Een nieuwe belegger vinden is moeilijk omdat Otis een huur- contract wil voor 10 jaar met een ontsnappingsclausule na vijf jaar. ,Dan zit je na vijf met een soort schuur voor poo- taardappelen van 2 a 3 mil- joen", zegt Directeur J. Ou werkerk. Hij denkt overigens in eigen land een nieuwe be legger gevonden te hebben, maar definitief rond is de zaak nog niet. Als de transactie lukt Leven onder hoogspanning (Foto Dennis F. Beek) Stel: je besluit van woning te ruilen met je overbuurman. Allebei heb je kabelaansluiting en betaal je via je gasreke- ning trouva je abonnementsgeld. Het CAGD hoeft geen en- kele handeling te verrichten. Toch moet je allebei omdat je verhuist toch opnieuw 50gulden entreekosten betalen voor de kabel. En als je weer verhuist nog eens, en nog eens.... Onbillijk lijkt het en onredelijk. De huurdersvereniging heeft er al eens tegen geprotesteerd en dinsdag bleek ook de kabeladviesraad hoogst ongelukkig met dit systeem. Want het ligt allemaal aan het systeem, zo betoogde CAGD voorlichter B. Kolk. Het systeem dat als het ware het huis en niet de persoon op de kabel is geabonneerd. De persoon krijgt bij elke verhuizing per kaartje de vraag voorgelegd of hij/zij op het nieuwe adres wel of geen kabel wil. Wel 90 procent van de mensen schijnt twee maanden te wachten met het insturen van dat bewuste kaartje. Gevolg: een ton aan inkomstenderving van abonnementsgeld voor het ka- belbedrijf. Kolk had het allemaal exact uitgerekend. Aile 4277 mutaties per jaar kosten het kabelbedrijf ruim 217 duizend gulden. Behalve die ton inkomstenderving ook nog eens 90 duizend gulden voor servicebezoeken en 30 dui zend gulden aan administratiekosten. Daarin zitten ook de kosten verwerkt van geheel nieuwe aansluitingen die het CAGD natuurlijk wel geld kosten. Helaas waren die er niet uitgesplitst. Gemiddelde kosten per mutatie f 50,82, een bedrag dat wonderbaarlijk overeenkomt met wat de verhuizende abonnée moet betalen. Kabelabonnementen bij verhuizing gewoon laten doorlo- pen schijnt niet te kunnen. Het hele systeem zou daarvoor op de helling moeten en het CAGD schijnt dit onredelijke en onbillijke systeem heilig te hebben verklaard. De verhuizende inwoner van de CAGD gemeenten blijft daardoor echt maar één alternatief over om de onbillijk- heid een beetje recht te trekken: Inderdaad zo lang moge- lijk wachten met het opsturen van het kaartje. Op die ma nier heb je twee maand gratis kabel en verdien van de wel berekende, maar niet gemaakte kosten het grootste deel te- rug. Het systeem vraagt er gewoon om. kan er in september met de bouw worden begonnen. Bij Otis in Groningen werken 45 mensen. Wereldwijd heeft het concern 4 duizend mensen in dienst. Devision Manager John Black sprak in januari van een omzetstijging van 10 procent per jaar. Het werkge- bied van het bedrijf omschreef hij als ailes op het gebied van gas- en oliewinning, behalve een put boren". HOOGEZAND-SAPPEMEER - De van het TV-scherm ver- dwenen kabelkrant van het Nieuwsblad van het Noorden kan nog niet vervangen wor den door de Kabelkrant van de Drents/Groningse Pers, zo bleek tijdens de vergadering van de Kabeladviesraad. Pro- bleem is dat het TV-kanaal nog tôt midden volgend jaar is verhuurd aan het Nieuwsblad van het Noorden. Ontstemd waren de leden van de adviesraad over deze situa- tie. De kijkers betalen voor een kabelkrant en krijgen al- leen een testbeeld, zo werd er gemopperd. Kan het Nieuws blad van het Noorden niet worden afgekocht? Volgens CAGD-voorlichter B. Kolk wordt wel geprobeerd een oplossing te vinden. Hij denkt dat er over een maand of twee meer duidelijkheid zal zijn. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Vorige maand hebben mensen van gemeentewerken samen met de politie van Hoogezand-Sap pemeer de vulpunten verzegeld van het benzinestation bij het Noorder Auto Bedrijf (NAB) aan de Noorderstraat in Sappe meer, omdat oliemaatschapij Halma uit Zwijns weigerde de meer dan 25 jaar oude tanks door de KIWA te laten keuren. Of er sprake is van bodemverontreiniging is tôt op dit moment niet bekend. Al op 7 augustus 1990 werd het bedrijf door de gemeente een sluitingsbevel overhandigd. De tanks moesten gekeurd worden of verwijderd. De olie- maatschappij heeft lange tijd geaarzeld over al of niet hand- haven van het verkooppunt. ,,Dat duurde ons te lang. Daar- om hebben we besloten de sluiting te effectueren", zegt gemeentelijk woordvoerster mevrouw L. Luitjes. Mensen van gemeentewerken hebben geprobeerd te onderzoeken of de tanks lekken, maar konden niet onder de tanks komen. De verkoop van benzine vanaf de NAB-garage gaat nog door tôt de tanks leeg zijn. Opnieuw vullen is door de verzegeling onmogelijk geworden. Hoe- veel voorraad hij nog heeft wil NAB-eigenaar R. Brands niet zeggen. De garage-eigenaar noch de oliemaatschappij zijn tegen de sluiting in beroep gegaan. Halma wilde toch al stop£>en met de verkoop. Het was eco- nomisch niet meer verant- woord. Aile kleine pompjes verdwijnen. Je hebt er veel werk van en het levert niets op", aldus Brands, die niet verwacht dat de bodem onder de tanks is vervuild. ,,De tanks zullen tezijnertijd wel worden opgeruimd. Dat heeft geen haast. Een lege tank kan immers niet lekken". HOOGEZAND-SAPPEMEER - Wie op Koninginnedag is uit- geslenterd op de Sappemeer- ster braderie kan de studio gaan bekijken van Radio Compagnie aan de achterkant van het DGN-gebouw. Van 2 tôt 5 wordt daar ,,Open huis" gehouden. U valt dan midden in de rechtstreekse uitzending van aile Koninginnedagakti- viteiten die de hele dag plaats vinden op verschillende plek- ken in de gemeente. Een dag eerder, op 29 april, besteedt de locale omroep ook al aandacht aan het koningin- nefeest. In Puur Cultuur van 7 tôt 8 wordt koninginnemuziek met een knipoog gedraaid. Maar er is meer: de muziekbe- oefenaars die meededen aan 'het rondomconcert afgelopen Zondag kunnen zichzelf terug- horen en voorzitter E. Poppe- ma van de Culturele Raad wordt aan de tand gevoeld over het nieuwe culturele 5-jarenplan. DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER HOOGEZAND-SAPPEMEER - Deze week besloot B W aan de Grontmij opdracht te geven een plan voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Foxhol voorte bereiden. De aanliggende be- drijven zoals Bijlholt, de Volharding en Blauw zijn bereid fi- nanciëel bij te dragen aan een nieuwe toegang tôt hun terrein. Gedacht wordt aan een nieuwe weg, van de Energieweg via Fé rus Smit en een aan te leggen vaste brug over het Winschoter- diep. Het plan moet in de zomer klaar zijn. Het verkeer voor het bedrij venterrein Foxhol moet tôt nu toe over het terrein van de Avebe, lang het Oude Win- schoterdiep. Dit is, door de toenemende omvang van de transporten vooral naar de scheepswerven, niet alleen een belasting voor Avebe, maar ook de bedrijven zelf vinden deze situatie niet prettig. De weg van Férus Smit naar de Energieweg is al enige tijd aan verbetering toe, vooral omdat het verkeer van en naar dit be drijf sterk toeneemt. Burgemeester en Wethouders laten de Grontmij de moge- lijkheid van een vaste brug over het Winschoterdiep on derzoeken. Voorwaarde is dat het Foxholster meer voor vis- sers bereikbaar dient te blij- ven. Als de plannen en het prijskaartje worden goedge- keurd, zal de Grontmij ook de uitvoering van de werkzaam- heden onder haar beheer ne- men. De gemeente heeft al eer der een bedrag van /f300.000,~ uit eigen middelen gereser- veerd voor dit doel. Al vele jaren ijvert Scheeps- werf de Volharding voor een betere toegangsweg naar het I bedrijf. Eindelijk wordt er nu leen plan gemaakt. MUNTENDAM- Traditiegetrouw organiseert de Vereniging Vrienden van de Heemtuin ook dit jaar weer een ..Plantenruil- dag". Op zaterdag 27 april bent u vanaf 10.00 uur met uw te ruilen planten welkom aan de Nieuweweg 125. De Heemtuin zorgt zelf voor een ruime sortering waardevolle tuinplanten. Verder wordt medewerking verleend door natuurvoedingswinkel De Morgenster uit Hoogezand en Biologisch zaadteeltbedrijf De Bolster uit Kiel-Windeweer. Er zullen dia's getoond worden van kikkers en padden door de heer W. Scheepstra. SPECIAAL VOOR U INGEK0CHT: 25 x 25 cm. qq flfi 42.00 - 36.00 ZO.UU 30 X 30 cm. qq nn 55.00 - 45.00 A9.UU 40 x 40 cm. on rn 60.00 - 50.00 JJ.jU OOK M0GELIJK 0P H0UT! NIEUW! HET IEUWS0LAD DONDERDAG 25 APRIL 1991 45e JAARGANG NO. 17 Dp hpkpnrlp Zo uit de oven in de kraam ÎEchte Bakker Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 \l/O0* - keukens, functioneel en passend bij uw intérieur staan in onze toonzaal. Sluiskade 30 Winkelcentrum Martenshoek 9601 LC Hoogezand 05980-93405 (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 9 9 zo van de bakplaat Van 4.60 4? WIM IRTTKXNS (b:rdo:d..ko:e:k.b>\n.ketj Elke zaterdag op de markt Bekend van Radio en TV Produktieweg 7 - Hoogezand - tel.: 05980 - 92006 Gideonweg 7b - Groningen - tel.: 050 - 143885 ZIE PAGINA 2 Franko thuis!!! Inklusief B. T. W. Nu ook een grote kollektie met gekristalliseerd oppervlak Fabrieksgarantie 10 jaar! Het leggen wordt onder garantie verzorgd! Huurwoningen: verhuisbaar systeem! Flats: geluiddempend systeem! Ook mogelijk op bestaande tegels en kurk KIJK EN VERGELIJK VOORDAT U BESLIST Middelhorsterweg 48 - Tel. 050-345718 Toonzaal: dagelijks 14.00-18.00 uur Vrijdag koopavond Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1