i#T Uw Echte Bakker Staking op Hoogezandster scheepswerven Tweede sporthal ten koste van openluchtbad en/of spelhal 95 VISON STAATSLOTEN BROODJES Ongenadige analyse van bureau Rijnconsult Molen met wimpels open ENS FaNO'OREN 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER k en ir:. 14.990,- M Coffeng B.V. HEERLIJKE SLAGROOM SCHNITT VW - AUDI AUTO V.D. WEEK ANDERE MERKEN Criminaliteits- preventie Raad in het kort Raad in het kort KS39 MEIMAAND WIMA MUZIEKMAAND 05980 - 9 30 66 weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving Picknicken of dauwtrappen met Hemelvaart VAN HOOGEZAND-SAPPEMEER - ,,Een organisatiestudie vanuit een blanco gezichtspunt". Zo noemde burgemeester J.L.D. van der Linde in december vorig jaar het onderzoek dat het organisatie-advies bureau Rijnconsult zou gaan vernchten^Onvrede was er niet en reorganLsatie of bezuiniging was niet de opzet. „Gewoon kijken of sommige dingen misschien beter kunnen. Of de oreanisaOe nof wel op de huidige taken is toegesneden". Dat laatste blijkt totaal niet het geval De gemeentelijke organisatie van Hoogezand- Sappemeer is absoluut niet met de tijd meegegroeid. Maar Rijnconsult heeft veel ernstiger gebreken geconsta- teerd, die de politieke bestuurders en het ambtelijk management zwaar diskwaliticeren. De onderzoekers van Rijncon sult winden er geen doekjes om: In de gemeente Hooge zand-Sappemeer ontbreekt een samenhangende beleidsvi- sie, de medezeggenschaps- structuur is onvolwaardig, het werkklimaat vertoont trek- ken van slijtage, er zijn teveel ,,eigen winkels". Er zijn ern- stige conflict- en crisissituaties die snel aangepakt moeten worden om nog erger te voor- komen. De afgelopen maanden hebben de ondérzoekers 80 gesprek- ken gevoerd met diensthoof- den, chefs en medewerkers van aile afdelingen, met colle- geleden, fractievoorzitters, met de leden en voormalige le- den van medezeggenschap- scommissies en met vertegen- woordigers van een aantal ex terne instanties en organisa- ties. Met verbluffende uit- komsten. Hokjesgeest Er wordt wel met de nodige zorg en toewijding gewerkt, maar niet op de goede manier. Dat kan ook niet, want er is geen visie is en in de hele be- drijfsvoering ontbreekt het aan systematiek, samenhang en coordinatie. Met andere woorden: Ambtenaren weten niet wat het bestuur eigenlijk wil. Dat werkt door van hoog naar laag. Daarom blijven ze zitten in hun hokjes, beheren hun winkeltjes, nemen geen initiatieven, onderdrukken hun creativiteit, houden hun mond, spelen op safe. Resultaat: stilstand, ineffi- ciëntie, slechte coordinatie, ad hoc-beleid, te lange lijnen. De .hokjesgeest" die het gevolg is van de overmatige opdeling in allerhande ,,eigen winkels" ontneemt velen binnen het ge- HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het aantal aantal inbraken in de wijken Woldwijck, Go- recht en Plan Noord moet blij- vend met 20 procent vermin- derd worden. Om dat te berei- ken is de politie met een preventieproject voor bedrij- ven, woningcorporaties en particulieren gestart. Een onderdeel daarvan zijn een drietal informatieavonden in de wijken zelf. Op 13 mei in de Reensche Compagnie voor de bewoners van Gorecht, op 14 mei in wijkcentrum Wold wijck en op 23 mei aanstaande in wijkcentrum De Kern voor bewoners van Plan Noord. De avonden beginnen om 19.30 uur. De film 'inbraakpreven- tie' wordt getoond en bewo ners krijgen informatie over te treffen maatregelen om inbra ken zoveel mogelijk te voorko- men. Waar letten inbrekers op bij het kiezen van een geschikt pand? Hoe maakt u het de in- breker vooraf zo moeilijk mo gelijk. De inbraakspecialist van het politiecorps kan u op deze avonden handige tips ge- ven. meentelijk het zicht op het to taal. Door goede contacten in de persoonlijke sfeer wordt dit deels gecompenseerd, maar op veel plekken leidt deze situa- tie toch tôt weinig arbeids- vreugde. Metaalmoeheid De administratie van de socia le dienst voelt zich achter- gesteld ten opzichte van de buitendienst. Bij de dienst ge- meentewerken is het juist an- dersom. Geconstateerd werd dat de sfeer daar wel zeer te wensen over laat. Het ziekte- percentage is er zeer hoog. Bij gemeentewerken is weinig hoop dat de uitkomsten van^ het onderzoek tôt verbetering zullen leiden. De dienst is al zo vaak doorgelicht. ,,Er lijkt zich een zekere metaalmoe heid" ten aanzien van organi- satieonderzoeken te hebben ontwikkeld", schrijven de on derzoekers. Moeras Triest is de constatering dat bestuur en leidinggevenden onmachtig zijn om signalen op te pakken die duiden op man- kementen. ,,Met medewerkers in knelsituaties wordt bepaald niet altijd even adequaat om- gegaan". Over de afdeling per- soneelszaken wordt door velen met cynisme en verbittering gesproken. ,,Een verlengstuk van de politiek-ambtelijke top. Ze is er niet voor het per- soneel, je ziet ze nooit". Van dit slechte imago is de afde ling zich terdege bewust, maar men voelt zich niet in staat zich ,,aan de eigen haren uit het moeras te trekken", aldus de onderzoekers. Rijnconsult adviseert een stapsgewijze verandering van De bewoners van Foxham krijgen een geruststellend be richt. De gemeente overweegt niet de hondenclub uit het Go- rechtpark naar het industrie- terrein Martenshoek-Noord te verplaatsen. het ambtelijk apparaat, te be ginnen bij de hoofdstructuur. Er moet een eenduidige bestu- rings-, organisatie en manage- mentfilosofie ontwikkeld worden die duidelijkheid brengt in de verhouding tus- sen het politieke en ambtelij- ke deel van de organisatie. De taakvelden moeten logi- scher gebundeld worden, ook politiek. en de structuur moet platter worden. Meer verant- woordelijkheid dus aan de ba- sis. Voor de afdeling perso- neelszaken moet met voorrang een aktieplan worden op- gesteld. In een besloten bijeenkomst van personeel en gemeente- raad hebben de onderzoekers hun bevindingen gepresen- teerd. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd geen ge- bruik gemaakt. Wie het niet met de conclusies van Rijncon sult eens is heeft de gelegen heid dat bij de onderzoekers te melden. Op 31 mei zal het rap port besproken worden in de commissie voor georganiseerd overleg. De molenaar van de korenmolen De Hoop in Kropswolde. Za- terdag is de molen open. HOOGEZAND-SAPPEMEER/SLOCHTEREN/ZUIDLAREN Meer dan zeshonderd molens in heel Nederland doen zaterdag voor de negentiende keer mee aan de Nationale Molendag. Daar waar de wimpel wappert bent u van harte welkom. In on ze omgeving doen in ieder geval De Hoop in Kropswolde, De Noordstar in Noordbroek en de Wachter in Noordlaren mee. In dit huis der gemeente loopt lang niet ailes gesmeerd De Théo Thijssenschool krijgt nieuwe vloerbedekking en een valput met rooster bij de ingang om de inloop van zand te verminderen. Voeten vegen dus!. A/a mislukt overleg CAO voor de metaalindustrie HOOGEZAND-SAPPEMEER - Vandaag bleven de poorten gesloten van de plaatselijke scheepswerven. Praktisch aile FNV-werknemers en ongeorganiseerde collega's in de metaalin dustrie hielden een 24 uur staking. De Hoogezandster bedrijven zijn tezamen één van de 40 plaatsen in het land, waar door FNC en CNV-leden in estafette 24 uur gestaakt wordt. De staking is een reactie op het CAO-conflict met de werkgeversorganisatie. Op de actievergadering vanmorgen in Foxhol besloten de werk- nemers van Bodewes en Férus Smit unaniem de 24-uurs actie met een dag te verlengen. Volgende week gaan de andere wer- ven nog een dag eruit tijdens de landelijke actiedag op 16 mei. ,,Een groot gedeelte van de werknemers is ongeorgani- seerd. Die hebben zich toch op- gegeven voor de staking, das een hele beslissing. Aile respect voor die mensen" al dus de stakende metaalarbei- ders Rein de Boer en Annet Brouwer. Vanmorgen tussen 6.00 en 8.00 uur werd er gepost bij de ingang van de scheeps werven van Bodewes-Volhar- ding, Bodewes Schaapswer- ven zowel Hoogezand als Westerbroek, Pattje Shipy- ards Waterhuizen, Férus Smit en Bijlholt. De honderden me- taalwerknemers bleven buiten de poort staan. Daarna gingen zij naar Foxhol, om zich als stakende in te schrijven en in vergadering te beslissen over eventuele vervolgacties. Bij de scheepswerf Van Die- pen te Waterhuizen werd niet gestaakt, daar ging de ketting aan de poort en werden de werknemers na binnenkomst op hun eigen bedrijf opgeslo- ten, volgens één der colle ga's.,,Ze zitten nu in een soort werkkamp. Die mensen heb ben dus eigenlijk dubbel mee- gedaan" aldus actievoerder Frans Westenbrink. De afgelopen dagen was in de kantines van de werven de ac- tiebereidheid gepolst. Die bleek, zowel van leden als niet-leden, groot te zijn. Net als op de eerder gehouden FNV-ledenvergadering eind april, waar meer dan drie- kwart van de werknemers zich vôôr acties uitspraken. Bestuurder van het district Groningen/Drenthe Hermen Pol, op de avond voor de sta king: ,,Het moet de werkge versorganisatie FME duide- lijk worden dat het ons mee- neens is. Ik verwacht dat het een langdurige zaak wordt. Wij willen de werkgevers on- der druk zetten om in te gaan op de CAO-eisen." Eind vorige week zijn van bei- de kanten al concessies gedaan in het cao- conflict. Er moet nog onderhandeld worden over de eisen van de vakbon- den betreffende de regelingen voor ouderen, zoals de 4-daagse werkweek voor 57- plussers, de VUT na 40 dienst- jaren, aanvullende WAO voor 55-plussers. en de extra vakan- tiedagen, de 4% loonsverho- ging. HOOGEZAND-SAPPEMEER - De meerderheid van politiek Hoogezand-Sappemeerlijkt be- reid het openluchtbad de Kalkwijk en de gemeentelijke spelhal op te offeren als op die manier een tweede sporthal in sportpark Kalkwijk kan worden gerealiseerd. Zo bleek tijdens de com missie sport en recreatie. Alleen Groen Links vindt een tweede sporthal te duur en wil liever de spelhal renoveren. Een tweede sporthal is een al 10 jaar lang gekoesterde wens, die vanwege de grote financie- le consequenties steeds weer op een laag pitje werd gezet. De meerderheid van het Collè ge van B W ziet nu toch weer een kansje door de nieuwe hal te clusteren met de bestaande Europahal, of met het over- dekte Bob Bruinsbad dat dan met allerlei fitness-voorzienin- gen moet worden uitgebreid tôt een sport- en vrije tijdsac- comodatie. In beide modellen wordt de spelhal in Sappe meer die dringend aan een du re renovatie toe is, afgebroken en zullen een aantal gym- nastieklokalen gesloten wor den voor buitenschools ge- bruik. Ook voor het verouderde openluchtbad De Kalkwijk waar voor 5 ton aan moet wor den verspijkerd om aan de nieuwe wetgeving voor zwem- baden te voldoen, betekent de tweede sporthal vrijwel zeker het einde, al sputteren enkele fracties nog wat tegen. ,,We koersen rechtstreeks af op sluiting van het overdekte bad, maar ik wil eerst weten wat we er voor terugkrijgen", zo stelde F. Kramer (P.v.d.A.) en G. Jacobs (WD) maakte zich zorgen over de mensen die op het buitenbad zijn aange- wezen, volgens hem de minst draagkrachtigen. Toch leken de commissieleden De voetgangersvereniging VBV krijgt weer geen subsidie van de gemeente. Ondanks het pleidooi van Groen Links, Lijst Ronda en D66, die veel waardering hebben over de onafhankelijke verkeerdes- kundige adviezen die de Bond verstrekt. Wethouder H. Mo- bers heeft die waardering ook wel, maar ziet subsidiering niet als een gemeentelijke taak. DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER neer problemen te hebben met een mogelijke sluiting van gymnastieklokalen voor buitenschoolse sporten. Van wege de lange weg die vooral sportende kinderen dan moe ten afleggen. Sappemeer Werd er bij eerdere discussies door een aantal fracties aange- drongen op bouw van een nieuwe sporthal in Sappe meer, nu bleek vrijwel ieder- een ervan overtuigd dat con- centratie van de sportvoorzie- ningen aan de Kalkwijk practischer en goedkoper is. Zelfs Jan Anneveldt (Gemeen- tebelangen) heeft er geen pro blemen meer mee. Dat Groen Links de spelhal wel wil renoveren lijkt vooral ingegeven door budgettaire re- denen. 350 duizend gulden voor renovatie is veel minder geld dan de 2 a 3 miljoen die een sporthal zal kosten, zo wordt er geredeneerd. Wethouder C. Drost heeft bin nen het Collège van B W zelfs een minderheidsstand- punt ingenomen. Hij vindt het onverantwoord zoveel geld uit te geven nu de gemeente door de Tussenbalans met ingang van 1992 een miljoen door het Rijk wordt gekort. Groen Links twijfelt ook aan de noodzaak van de hal en vreest voor onderbezetting. ,,Het te- kort aan binnensporturen is slechts 5 procent", aldus R. Zuidema in de Commissie. Nu de politiek een eerste groen licht" heeft gegeven zal een projeetontwikkelaar worden uitgenodigd om op ba- sis van ,,no cure, no pay" een plan te ontwikkelen voor de tweede sporthal te ontwikke len. Of dat kan met de midde Ion die binnen de gemeentebe- groting beschikbaar zijn is nog zeer de vraag. Tariefsverho gingen voor de gebruikers werden door wethouder M. Lantinga niet op voorhand uit gesloten. gespecialiseerd in VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 ESTER (kopen of huren) Rondeboslaan 17 Farmsum (Delfzijl) Telefoon 05960-16475. SHOP DE TABAKSPOT' Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 HET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 19 DINSOAG 7 MEI 1991 Gemeentelijke organisatie rammelt door gebrek aan visie en bestuurskracht VOOR MOEDERDAG: van bakker Meijer Van 6.50 voor 5° ÇWIM IRir/lKlNS) C BKDOB..KOEK.BANKËT Elke zaterdag op de markt Bekend van Radio en TV J De nieuwste keukens. functioneel en passend bij uw intérieur staan in onze toonzaal Sluiskade 30 Winkelcentrum Martenshoek 9601 LC Hoogezand 05980-93405 Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 p. mnd. Polo Avance Sportief 1988 13.990,- 328,86 Golf 1.8 I Memphis 1988 19.550, 484,11 Golf 1.3 CL, mod. 1987 1986 15.480, 371,50 Golf 1.6 Sportief 1986 15.500, 372,08 Jetta Avance Sp. 1987 16.880, 411,58 Passât CL automaat 1986 15.990, 386,10 Audi 80 1.8 S 1987 24.550, 621,74 PEUGEOT 309 XR, 3-drs. uitvoering, blauw-metallic, luxe uitvoering o.a. 5 versn. bak, toerenteller enz. Van eerste eigenaar. Bouwjaar 1988 Ford Escort Bravo 1988 17.990,- 439,81 Volvo 340 DL Sedan 1986 13.990,- 328,86 Opel Kadett 1.3 S Sedan 1986 14.880,- 354,33 Lada 2105 als nieuw! 1989 7.990,- 160,47 Nissan Sunny 1.3 SLX 1987 13.880,- 325,71 Nissan Sunny 1.3 LX mod. '88 1987 15.500,- 372,08 Ford Sierra Combi spec. uitv. 1988 25.990,- 662,34 op basis van f 2.500,- aanbetaling, looptijd 48 termijnen) Zaterdag 11 mei van 13.00 uur tôt 17.00 uur is het nog gezelliger in Winkelcentrum Martenshoek Onder de kleurige klanken van een show van een brassband kunt u profiteren van de leuke aanbiedingen van de WIMA winkeliers WIMA Martenshoek een winkelcentrum waar het nog ouderwets gezellig is Natuurlijk worden de moeders zaterdag 11 mei niet vergeten door de WIMA winkeliers De WIMA is een goed bereikbaar winkelcentrum met volop parkeergelegenheid /<t rt ifcrrferr u <f Komplete organisatie en professionele verzorging op elke lokatie O.a.: bij u thuis, in uw bedrijf of in één van onze zalen watme en koude buffetten salades hors d'oeuvres blttergarnifuren diners Korte Groningerweg 47 - FHoogezand/Foxhol - Telefax 05980-95738 Bestellingen voor afhaal-maaltijden of salades e..d.: voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1