i#T Vandalismebestrijding schiet te kort Aktiviteitencentrum verder zonder Ton Sprenger 49; Vernielroutes Openlucht- natuurbad Drost: Kinderopvang zal explosief groeien Wim Bulle Verbod tropisch hardhout iijkt onhaalbaar Geen muilkorf: proces-verbaal NEEM MEE De ander Frekie HET NIEUWSBLAD *^5 v Kant-en-klare Hordeur 10 KRENTENBOLLEN 10 VLOERKADETTEN 11 Amateurgalerie De Smederij Bronzen in Slochteren 05980 - 9 30 66 Direkt slopen Broer weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving Het KLEINBROOD FESTIVAL biîuw Edite Bakker voor de tE©1T(El^i HOOGEZAND-SAPPEMEER - Hoogezand-Sappemeer wordt de laatste maanden geteisterd door een golf van brandstichtingen en vernielingen Vooral leegstaande panden moeten het ontgelden. Vorig weekend sneuvelden 2 panden in de Kerkstraat. Met hiin i desastreuze gevolgen. Volgens de politie trekt een groep jongeren van 15 tôt 23 jaar uit plan Noord en omgeving onder invloed van alcohol 's nachts in de weekenden een ware vernielroute door de gemeente. Van Sappemeer nchting Hoogezan VerkeerJmeubilai?!en wfnkelruiten sneuvelen, containers gaan in de fik, leegstaande gebouwen, soms auto's. Plaatsvervangend brandweerconxmandant H.J. Veentjer noemt het de „discoroute". „Aan de brandende containers kan je zien waar ze lang dat incidentele knelpunten worden doorgegeven, maar ik heb hierover niets gehoord", aldus Vaneker. „Maar volgen- de week komt de werkgroep bij elkaar, dan zullen we het erover hebben". Volgens de brandweer is er trouwens maar één goeie ma nier om het afbranden van leegstaande scholen te voorko- men. Direkt slopen of er on- middellijk een andere bestem ming aan geven. ,,De gemeen te weet vooruit dat ze leeg komen". Eigenaren of huur- ders van containers die in de fik gaan, krijgen van de brandweer de rekening gepre- senteerd, zo'n 350 gulden. Niet de eerste keer al, maar bij her- haling. Voorkomen van con- tainerbranden is volgens Veentjer namelijk niet zo moeilijk. ,,De dingen binnen zetten of betere aanschaffen die goed afsluitbaar zijn". gaan Onlangs presenteerde de ge meente het vandalismebestrij- dingsplan 1991. Een stuk met mooie voornemens. Lesbrie- ven, snoeien van beplantin- gen, sociale contrôle, extra ac- tiviteiten voor jongeren in de zomervakantie en opvang van zwerfgroepjongeren. Het laat ste als taak toebedeeld aan de Stichting Welzijnsbevorde- ring. Toch weet SWB-coôrdi- nator G.v.d. Hoef niets over zwerfjongeren uit het Noor- derpark die vernielroutes trekken door de gemeente. En al wist de Stichting het wel, dan zou er nog niets aan ge- beuren. Er zijn twee vacatures voor jongerenwerkers die ,,met opzet" nog niet zijn opengesteld, omdat ze in de huidige omvang (20 en 26 uur) en door de lage salariering slecht te vervullen zijn. Vol gens v.d. Hoef is jongeren- werk ook ,,geen aantrekkelij- ke werksoort". In combinatie De afgebrande en inmiddels gesloopte panden in de Kerkstraat evenmin op de de vandalisme- Hoewel er een vandalisme be- stuurgroep, waar- politie vertegen- ,,De afspraak is met 2 andere vacatures zullen er nu volwaardiger en hoger ingeschaalde banen worden geconstrueerd. Hans Vaneker, gemeentelijk coôrdinator vandalismebe strijding is hoogte van trektochten. werkgroep staat en een in ook de woordigd is. Zaterdagmiddag, Kerk straat. Een groepje mannen staat te kijken naar detreu- rige resten van de afgebran de panden. Diskussie over de zwartgeblakerde muur van de flat: Staat ie wel of niet uit het lood. ,,Ik ben blij dat de wind de andere kant op was", zegt een me- neer die in de buurt woont. Werd hij wakker van de brandweersirenes? „Nee, al een halfuur eerder. Toen kwam er alleen nog maar een beetje rook uit het pand". Een half uur? Schan- dalig dat de brandweer zo laat kwam. Helemaal niet schandalig. De brandweer wist van niets. De meneer heeft namelijk niet gebeld. ,,Ik dacht dat een ander dat al had gedaan". Mooi niet dus. Erg dom dus. De gevol gen hadden rampzalig kun- nen zijn. Toen de brandweer arriveerde brandde het dak van de flat al op drie plaat- sen. Maandag bleek dat er zelfs bij het postkantoor aan de overkant op de etage ramen waren gesprongen. Zo groot was de hitte. Conclusie: Reken nooit op ,,de ander". Bel zelf! 06 - 11. Meester: ,,As ik twinteg ap pels ien mien rechterhaand en vieftien ien mien linkerhaand heb, wat heb ik din." Frekie: ,,Grode handen, meester". ENGELBERT - Vanaf zater- dag 18 mei 10.00 uur 's mor- gens kan er weer in de open- lucht gezwommen worden in Engelbert. Dan wordt name lijk het openlucht-natuurbad Engelbert "geopend aan de Engelberterweg 9. Hetmatuur- bad is omstreeks 1931 ont- staan tijdens een zandafgra- ving aan de voormalige Wol- jerspoorweg. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Vrijdagmiddag om 17-30 uur wordt de eerste steen gelegd voor het nieuwe aktiviteitencen trum voor Surinamers en Antillianen aan de Laan van de Sport. Ton Sprenger zal er bij zijn. Blij dat het zover is, maar toch een beetje treurig. Het verdere verloop van de bouw, de in gebruik- neming, de nieuwe aktiviteiten, hij zal het vanaf een afstandje volgen. Ton heeft een andere baan. Hij wordt opbouwwerker in Schoonoord en Sleen. s Ton Sprenger, ongeveer 2 jaar gel- den, op de plek waar nu echt het aktiviteitencentrum wordt ge- bouwd. Ondanks aile tegenslagen bleef hij geloven dat het voor el kaar zou komen. Waarom vertrekt Sprenger (30), net nu het welzijnswerk voor Su rinamers en Antillianen een nieuw onderkomen krijgt, het ak tiviteitencentrum waarvoor hij samen met aile betrokkenen zo hard heeft gevochten. ,,Ik vind het wel een leuk moment. Na ze- senhalf jaar is er een concreet re- sultaat. Een nieuwe période breekt aan. Laat er nu maar een nieuwe werker komen". Vorige week al nam Sprenger afscheid. Dat was tegelijk ,,leuk en ver- drietig". Een stemming van Waarom ga je nu weg, we zijn aan je gewend". Het welzijnswerk voor Surina mers en Antillianen in Hooge zand-Sappemeer was voor Ton Sprenger zijn eerste baan. ,,Ik kwam zo van de Sociale Acadé mie af, was een jong broekie". Dat er in Hoogezand-Sappemeer veel problemen waren geweest met de Stichting Versah reali- seerde hij zich niet zo. Maar ge- makkelijk was het niet in het be- gin. De aktie ,,Hoogezand helpt Suriname" ongeveer drie jaar geleden beschouwt Sprenger als een doorbraak en een hoogte- punt. Pas daarna de samenwer- king tussen de verschillende ge- bruikersgroepen goed van de g rond. Zal het niet saai zijn. Daar op het Drentse platteland? ,,Och daar gebeurt ook wel het een en ander. Je hebt er bijvoorbeeld het ver- schil tussen de bevolkingsgroe- pen die op zand en veen wonen Er wordt actief aan onderwijs voorrangsbeleid gedaan. Ik wil nu eens kijken hoe het is om met Nederlanders te werken". I HOOGEZAND-SAPPEMEER - „Voor het jaar tweeduizend zal ik zondermeer nog een bord moe ten onthullen van een andere vestiging van Joepie", dat stelde wethouder Cor Drost van Hooge zand-Sappemeer dinsdag optimistisch toen hij het nieuwe gebouw van de kinderopvang opende. Drost voorziet een explosieve groei van de kinderopvang. ,,In het westen wordt al gevochten om kindplaatsen, die situatie zal ook hier ontstaan. Hoogezand-Sappemeer zal de komende tien jaar vergrijzen, daardoor zal de druk op vrouwen om hun baan niet op te geven toenemen". 7s deze vis werkelijk al zes jaar. Zo oud zou hij moeten zijn als 't kinderdagverblijf Joepie naar hem of haar is genoemd. Tij dens het officiële gedeelte werd de vis Joepie echter helemaal niet voor het voetlicht gehaald. Onze fotograaf trof hem een beetje verongelijkt zwemmend aan in z'n kom in het splinter- nieuwe gebouw. ,,Waterplanten wil ik als feestkado", sprak Joepie. Dennis heeft hem die beloofd. j Alie van Beek van de Provin- ciale Vereniging Kindercentra Groningen deelt Drost's visie. Cijfers van de Sociaal Econo- mische Raad tonen aan dat tussen 1975 en 1985 het aantal vrouwen dat werkt en kinde- ren heeft in de leeftijd tussen 0 en 4 jaar is verdubbeld tôt 24.8 procent. ,,Bovendien is de verwachting dat voor het einde van dit jaar in veertig procent van aile CAO's afspraken over kinder opvang zijn opgenomen". Van Beek drukte het bedrijfsleven op het hart dat een goede kin- deropvangvoorziening voor haar personeel alleen maar po- sitieve kanten kent. Minder verloop, daardoor minder scholingskosten, een sterkere verbondenheid met het bedrijf en rust in de hoofden van de ouders, omdat ze weten dat er goed voor hun kinderen wordt gezorgd. Volgens Van Beek toont onderzoek aan, dat dit laatste punt het ziekteverzuim I van ouders heeft doen dajen. Huur hoefde er voor dat ge bouw niet te worden betaald. Daarmee werd de start van de professionele kinderopvang in Hoogezand-Sappemeer verge- makkelijkt. Het nieuwe gebouw aan de Groen van Prinsterenstraat is zeer ruim van opzet. Per groepsruimte is er een was- en slaapgelegenheid. Dat vinden de leidsters ideaal. Vroeger moesten ze telkens de groep verlaten om een kind te ver- schonen of naar bed te bren- gen. Joepie werd in 1984 door ou ders opgericht. Onderdak werd er gevonden in een ge bouw van de dorpsgemeen- schap voor geestelijk gehandi- capten Nieuw Woelwijck. Ook de peuterspeelzaal Klein Duimpje vond onderdak in het gebouw. Klein Duimpje werd gisteren officieel geopend. 1e kwaliteit perkplanten Van (A)Alyssum tôt (Z)Afrikaan HOOGEZAND-SAPPEMEER - „We hebben het wel gewild, maar het is niet haalbaar gebleken. We zijn geneigd dat te accep- teren", dat zei gemeenteraadslid B. Martens (P.v.d.A) van Hoo gezand-Sappemeer over de onmogelijkheid om in de bouwve- rordening een verbod te nemen voor het gebruik van tropisch hardhout. De fracties van de progressie- ve lijst Ronda, D66 en Groen Links willen zich daar abso- luut niet bij neerleggen. ,,Kan het niet in de bouwverorde- ning, dan moet in het Rijks- bouwbesluit zo'n verbod wor den opgenomen", zo verklaar- den ze in de commissie VROM. Daar moet de gemeente vol gens hen per brief bij de Mi- nister op aandringen, precies zoals de Vereniging Milieude- fensie de gemeenten heeft ge- vraagd. ,,Hoe meer druk op de M .nister hoe beter", vond Bo- dewes (PLR). ,,Als de mens in- grijpt dan gebeuren er ram- pen. Dat zie je aan Bangla Desh". Volgens E. de Haan (D66) is zijn partij teruggeko- men op het standpunt dat je de handel kunt beperken tôt ge- bieden met een duurzame pro- duktie". Dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet ge ven door geen tropisch hard hout te gebruiken en anderen het gebruik ten sterkste moet ontraden daarover was grote overeenstemming. Alleen E. Schmied (WD) vond dat de sprekers voorbij gingen aan de meerkosten die het ge bruik van alternatieven ver- oorzaakt voor de gemeente en de bouwers. Maar R. Zuidema (Groen Links) beweerde ten stelligste ,,Vurenhout is niet duurder. Dat weet ik van mijn broer. Die heeft een timmerbe- drijf". -A, PINKSTERAANBIEDING BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER ÇWIM MTMNS BKTOB.kOEK.BAFTOT'; HOOGEZAND-SAPPEMEER Er worden wel degelijk pro- cessen verhaal uitgedeeld aan bezitters van pitbuls die hun hond uitlaten zonder de ver- plichte muilkorf. Dat antwoordde Burgemees- ter Van der Linde van Hooge zand-Sappemeer op vragen van raadslid W. Berghoef (D66). Berghoef denkt dat maar weinig pitbul-eigenaars het muilkorfgebod naleven en dat de politie niet oplettend genoeg is. ,,Ik heb nog slechts 1 gemuilkorfde hond gezien". De indruk van de burgemees- ter bleek geheel anders: ,,De politie let er wel degelijk op, er zijn ook processen verbaal opgemaakt, maar het aantal keren dat de politie heeft moe ten optreden is verheugend en verrassend laag". Volgens de burgemeester waren op een bepaald moment de muilkor- ven in Hoogezand-Sappemeer geheel uitverkocht. SAPPEMEER - Vanaf zater dag 18 mei tôt en met 14 juni is in galerie De Smederij aan de Vosholen 58a te Sappemeer het werk te zien van Willeke Christiaans. De ruimte, waar- boven ook creativiteitscursus- sen gegeven worden, is geo pend dinsdag tôt en met zater dag van 13.30 tôt 16.00uur. De toegang is gratis. mmmm SLOCHTEREN - Op vrijdag- avond 17 mei om 20.00 uur wordt de lie Verkoopexposi- tie in het Gemeentehuis van Slochteren geopend. Jannie van der Woude uit Groningen toont olieverfschilderijen en werken van gemengde tech- niek en de Groningse beeld- houwsters Marjolein Schaaf exposeert bronzen. Het werk is te zien tôt en met 27 juni. a rf yco ter* <j HET IEUWS0LAD J - Pinksterdagen voor de Picknick voor de Lunch voor op Reis DONDERDAG 16 MEI 1991 45e JAARGANG NO. 20 Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappcmeer Telefoon 93382 iiisaiQjii Verschijnt elke donderdag in de piaatsen: Hoogezand, Sappemeer, Kolham, Harkstede, Slochteren, Schildwolde, Zuîdbroek, Kielwindeweer, Westerbroek, Waterhuizen, Foxhol, Zuidlaren, de Groeve Oplage: 24.000 exemplaren Kantoor Gorecht Oost 30 Tel./Fax 05980-24848 Postbus 18 9610 A A Sappemeer Redaktie Persburo Edzes Tel. 05980-97145 Adv.afd. Na 18.00 uur J. Wagt Tel. 05990-17975 PERKPLANTEN Borgercompagniesterstraat 34 - Sappemeer - Telefoon 05980-92890 vl-Afc Afmeting 203 x 83 cm. Degelijk brede, bruin gelakte aluminium profielen. Scharnieren aan het kozijn bevestigen ....en klaar. Van 99,- voor Geldiq t/m 9. /"O Nieuweweg 22 MUNTENDAM zaterdag a.s. s 05987-21708 van 6.45 NU SAMEN 4" Elke zaterdag op de markt warme en koude buffetten salades hors d'oeuvres bitlergainituren diners Komplete organisatie en professionele verzorging op elke lokatie O.a.: bij u thuis, in uw bedrijf of in één van onze zalen Korte Groningerweg 47 - Hoogezand/Foxhol - Telefax 05980-95738 Bestellingen voor afhaal-maaltijden of salades e..d.: voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1