Gemeentewerken spuit onbekend gif in knikkertijd Turkse zender vanavond op kabel Tewaterlating bij Smit Vragen over weghalen 4 Mei-kransen VISON Ouderenonderzoek belangrijk instrument Wethouder wandelt door Woldwijk-Midden m HEEL POND MENGDROP 25 KEI U E NS ,,Afweging van belangen" PvdA: Zijn hulpverleners slecht bereikbaar? Speelse rotonde Monumenten krijgen bordjes Zetter Nieuwsblad kreeg lintje Vocaal Ensemble in Koepelkerk Slank zal u LEVEN en uw badpak met volkorenbrood Kwijtschelding afvalstoffenheffing Slochteren Heer en Meester 05980 9 30 66 Wethouder steekt toekomstige interviewsters hart onder de riem Planeten- Rommelmarkt weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving EQTEfô HOOGEZAND-SAPPEMEER - Tbt grote verontrusting van bewoners van de bloemenbuurt in Sappemeer heeft de dienst gemeentewerken juist de schoolvakanties uitgekozen om delen van de troittoirs te behandelen met een onkruidbestrijdingsmiddel. „Juist nu de kinderen schoolvakan- tie hebben", zegt een boze mevrouw, die zelf het middel al heeft verdund door er enkele emmers water over heen te gooien. Behalve vakantie- is het ook nog knikkertijd. De kinderen zitten als het ware met de neus op het gif. Chef Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Hoogezand- Sappemeer J.J. Kremer zegt niet te weten waarmee op dit moment in de bloemenbuurt wordt gespoten. Het zou gaan om nauwelijks giftige midde- len die snel zijn uitgewerkt. De dienst plantsoenen spuit niet zelf. Het werk is uit- besteed. Aan welk bedrijf zegt Kremer ook niet te weten. Zeer giftig Hij noemt 4 middelen die mo- gelijk gebruikt worden, waar- van Diuron, Gesatop en Sima- zin bij de Vereniging Milieude- fensie als giftig tôt zeer giftig te boek staan en als slecht af- breekbaar, hetgeen betekent dat ze pas een jaar na gebruik uit het milieu zijn verdwenen. Het ook door Kremer genoem- de Glyfosaat wordt als matig afbreekbaar en matig giftig beschouwd. Aile vier midde len worden verdacht van kan- kerverwekkende eigenschap- pen. Dat in de schoolvakantie wordt gespoten is volgens de chef Openbare Ruimte een ge- volg van de weersomstandig- heden. ,,Het moet droog zijn en niet te hard waaien. Boven- dien moet het werk voor een bepaald tijdstip klaar zijn, an- ders zaait het onkruid zich weer uit. Met de schoolvakan ties wordt zoveel mogelijk re- kening gehouden, maar het is een afwegen van belangen". De onkruidbestrijding met chemische middelen heeft bin- nen de gemeenteraad meerde- re keren tôt diskussies geleid. Het officiële beleid van de ge meente is dat er zo weinig mo gelijk gif wordt gebruikt, ei- genlijk alleen in de goten. ,,Daarbij neem je automatisch een paar troittoirtegels mee, aldus Kremer ,,en we spuiten ook de slechte plekken, stro- ken waar te weinig wordt ge- lopen". HOOGEZAND-SAPPEMEER - De PvdA-fractie van de ge meente Hoogezand-Sappe meer wil van het collège van B en W weten of het klopt dat hulpverleners in de gemeente Hoogezand-Sappemeer slecht bereikbaar zijn. De fractie maakt zich daarover grote zor- gen, nu een politiefunctionaris dat publiekelijk heeft ver- klaard. Maatschappelijke of geestelijke hulpverleners wa- ren onbereikbaar terwijl een alleenstaande bewoonster dringend hulp nodig had, na- dat in haar huis een binnen- brand plaats vond. Verder vraagt de fractie aan B en W: Bent u met ons van me- ning dat in noodgevallen bui- ten kantooruren direkte hulp geboden dient te worden? En...zo ja, bent u dan beried bij hulpverleningsinstellingen te bevorderen, dat een optima le bereikbaarheid gewaar- borgd is en blijft. HO OGEZ AND-S APPEMEER - Wie in aanmerking komt voor kwijtschelding van de onroerend goedbelasting hoeft voortaan slechts 25 procent te betalen van de afvalstoffen heffing. Door middel van een bijsluiter bij de aanslag O.G.B. en ad- vertenties gaat de gemeente de mensen daarop wijzen. Voor beide vormen van kwijt schelding moeten de gemeente dezelfde normen hanteren. Bestond die verplichting niet waren de inkomensgrenzen voor gedeeltelijke kwijtschel ding van de afvalstoffenhef fing mogelijk ruimer vast- gesteld, zo deelde wethouder C. Drost mee. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Vanaf vanavond 18.00 uur zal de Turkse zender TRT te zien zijn op de kabel van het C.A.G.D. Wethouder C. Drost zal hoogst persoonlijk vanuit de Nije aan het Heveapad de zender in werking stellen. Voor de Turkse ge- meenschap reden voor een feestje met Turkse koffie en raki. Het Algemeen Bestuur van het CAGD heeft het advies van de kabeladviesraad ter harte genomen. Op het experi- menteerkanaal wordt de zen der Sportnet vervangen door de Turkse zender TRT Hoewel vanavond TRT ver- schijnt, verdwijnt Sportnet (nog) niet. Zolang onduidelijk is of Eu- rosport terug komt, is op dat kanaal Sportnet te vinden. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Om iedereen te laten wennen aan het gebruik van de mini rotonde aan de Abraham Kuy- persingel komen er voorlich- tingsfolders, een miniroton- despel voor ouderen en jongeren, een lesbrief voor de scholen en publicaties via de locale kranten. Op 21 juni gaat het spel echt beginnen. Dan wordt de roton de voor het verkeer open- gesteld. SLOCHTEREN - Aanstaande donderdag 23 mei vindt in Hil- versum de halve finale plaats van het NCRV-programma ,,Heer en Meester". De ge meente Slochteren treedt daar in het strijdperk tegen de Bra- bantse gemeente Baarle Nas sau. Het spectacle kan recht- streeks beluisterd worden op Radio 2 tussen 14.00 en 15.00 uur. ■y rt yfijro fa m KIEL-WINDEWEER - Voor hij 66 wordt, wilde Reindert Smit het ook eens meemaken: een schip te water laten. Al heeft deze Smit niets te maken met Férus Smit of Smit-Tak Berging, de hardhouten Friese skif, die voor de sloop hestemd was, wilde hij als blikvanger graag voor zijn huis aan het Kieldiep hebben liggen. De verrotte plek in de 12 meter lange boot werd met hulp van een buurman-scheepstimmerman weggehaald en de boot werd ingekort tôt zo'n 11 meter. De roeiboot voor 4 personen en coach werd afgelopen dinsdag te water gelaten, waarbij de naam ,,Gea" (mevrouw Smit) werd zichtbaar werd. Helaas zonk de ,,Gea" subiet. Smit gaat af op de bemoedigende woorden: ,,Na een week in het water blijft ie wel drijven"en wacht dit even af. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Gemeentewerken zelf heeft de kransen bij het Monument in het Margrietpark weggehaald. ,,Om diefstal te voorkomen" aldus een gemeentevoorlichter. PvdA-raadslid R. Stâbler noemt het een ,vreemde redenering" en wil alsnog opheldering krijgen van burgemeester Van der Linde. Tijdens de commissievergade- ring Algemene Zaken op 13 mei jongstleden had het raadslid aan de burgemeester al vragen gesteld over de ver- dwijning van de kransen. Deze waren tijdens de Nationale do- denherdenking op 4 mei bij het monument neergelegd. Stâbler was benaderd door burgers, die zich gestoort had- den aan het feit, dat de kran- isen er na een paar dagen al niet meer lagen. Volgens hen HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het Collège van B W van Hoogezand-Sappemeer is be- reid mee te betalen aan ANWB informatiebordjes die aange- bracht zullen worden op mo numenten en soortgelijke ob- jecten. Dat blijken er 20 te zijn. De gemeentelijke bijdra- ge is de helft van de kosten, tôt maximum 4 duizend gul- den in totaal. lagen de kransen er nog keurig bij. Officieel worden de kransen pas op 25 mei weggehaald, mits ze nog enigzins toonbaar zijn. R. Stâbler: ,,Het is toch normaal, dat je ze zo lang mo gelijk laat liggen. 't Gaat de gemeente niet aan, om ze weg te halen". Op andere plaatsen in de gemeente Hoogezand- Sappemeer zijn de kransen wel blijven liggen. l ara m m gespecialiseerd in U,o* HOOGEZAND-SAPPEMEER - ,,Bij het vragen stellen aan ouderen kun je veeltegenkomen, ook schrijnende gevallen. De vragen zijn ook niet allemaal met ja of nee te beantwoorden. Dan kan het wel eens tijdrovend worden en tja, dan moet de partner of man thuis maar een keer koken" aldus wethouder Cor Drost, bij de aanvang van de interviewtraining. Gisteren begon in de Reensche Compagnie de training die de ouderen-enquêtrices van Humanitas, de MADI en de Zonnebloem krijgen. Met haar twintigen zullen zij enquêttes gaan houden onder ouderen, als onderdeel van het ouderenonderzoek in de gemeente Hoogezand-Sappemeer door het Ge- rontagogisch Centrum uit Groningen. ,,Jullie staan voor een zware taak en ik wil jullie graag een hart onder de riem steken" sprak Drost. De vrijwil- ligsters worden op de inter- view-taak voorbereid tijdens een training, die tweeënéén- halve dag duurt. Daarin wordt de techniek van het intervie- wen, de voorbereiding en de vragenlijst doorgenomen met een interviewdeskundige. De vragen aan de ouderen gaan ondermeer over voorzieningen in de sociaal-culturele, de edu- catieve en recreatieve sfeer en de gevolgen van de inko- menspositie. Veelpraters De persoonlijke benadering vraagt voorbereiding. Een vraag als ,,Wat doe je met zo- genaamde veel-praters?" komt ook in de training aan de orde. Alhoewel de 4-tot 5000 ouderen gecontreerd te vinden zijn in de verzorgingstehuizen woont, leeft een groot deel van hen nog zelfstandig en ver- spreid door de gemeente. De eenzaamheidsproblematiek kan meespelen en het inter view kan worden gezien als een uitlaatklep of een dagje uit. Van de interviewsters wordt dan begrip en een warm hart verwacht. Voor de echte interviews beginnen, worden er een aantal proefgesprekker gehouden, die nabesproken worden en waardoor de vra gen eventueel bij gesteld wor den. Uniek in Nederland Cor Drost:,,Nu bestaat 13% van de bevolking uit ouderen, maar dit zal toenemen'. Daar- Sfeer tussen bewoners, commissie en gemeente verbetert HOOGEZAND - Wethouder J.Mobers wilde wel eens de diskus sies meemaken tussen de Woldwijkbewoners en hun bewoner- scommissie. De commissies op hun beurt toonden de wethouder graag nog eens de „knelpunten"in hun wijk. Voordat het start- sein voor de buurtverbetering in de komende raadsvergadering gegeven wordt, wandelde Mobers met een aantal bewoners afge lopen donderdag door de deelgebieden van Woldwijk-Midden. Volgens Geertje Grissen, initi- atiefneemster van het éérste uur, hing er bij de bewoners wantrouwen naar de gemeen te. ,,Er wordt gedacht, dat de plannen toch al vast liggen en wij als bewoners niets meer te vertellen hebben". De afgelo pen tijd wees anders uit. In de eerste fase van het verbete- ringsproject werd tegemoet gekomen aan een aantal wen- sen van de bewoners. Daar waar bewoners meer garages wilden, werden ze ingetekend. Daar waar de bewoners er minder wilden, werd in de bouwtekening gegumd. Tij dens de koffie in het buurtcen- trum Woldwijk vertelde de wethouder dat de doorbraak van de wegen door Woldwijk- midden weliswaar vaststaat, maar ailes er om heen niet. De bewoners zijn momenteel bezig hun wensen voor de om geving, zoals groen- parkeer en speelvoorzieningen op pa pier te zetten. Door het contact met de bestuurlijke kant is volgens Grissen het vertrou- wen gegroeid dat er naar de bewoners geluisterd wordt. ,,De wethouder heeft ook kun- nen zien, hoe wij als bewoner- scommissies werken en de be langen behartigen. Wij hebben ook het vertrouwen van de mensen. Als er iets is, kunnen, ja we zeggen, moéten ze ons bellen." Haar collega Jennie Amtz sluit aan: ,,Problemen zijn er om opgelost te wor den". Puinhopen Tijdens de wandeling werden ondermeer de knelpunten be- zocht, zoals de woningen aan de Orion in deelgebied 1. Als je er aan de voorkant met een auto langskomt, valt het mee, maar achterlangs ziet het er anders uit. Met een blik op de .verdwenen vensterbanktegels en een dichtgespijkerde ach- terdeur zegt mevrouw H. Hut, bewoonster van deelgebied 3: ,,Hier schrik ik. Dit had ik nog nooit gezien! Dan valt het, waar wij wonen echt mee. Maar hier, kapotte ramen, puinhopen in de tuin... jani mer hè, want het is hier zo mooi wonen verder, zo rustig". De bewoners waren al eens eerder op "verkenning" ge- weest door de wijk, net als de stedebouwkundige en wethou der Mobers. Ook Mobers ver- baast zich zichtbaar over de gestolen vensterbanktegels en hoort de verhalen van diefstal met zorgelijk gezicht aan. Sommige huizen staan al jaren leeg en de verpaupering is zo'n drie jaar geleden begonnen. De wandeling voert langs de lege woningen naast het huis van de heer W. Rasidi. Hij woont er al 11 jaar en is één van de bewoners, die moet verhuizen. ,,Ik kan er niks te gen doen. En al blijf ik in Hoo gezand, verhuizen kost ook" zegt hij een beetje zuur lach- tend. Zijn huis zal plaatsma- ken voor de ventweg bij een pleintje. Doolhof Tijdens de wandeling blijf ik braaf bij de groep, enkel en al leen om niet te verdwalen in dit doolhof van straten. Vol gens Roelf Otten, die het Pro ject vanuit de woonbond on- dersteunt, is het ook een wens van de bewoners om de bena- mingen van de straten te ver- anderen. ,,'t Zit hier allemaal wat onlogisch in elkaar" stelt hij vast. ,,We zullen ons daar ook over moeten buigen". door wordt het ouderenbeieia ook belangrijker". Het Geron- tagogisch Centrum heeft de opdracht om met beleidsaan- bevelingen te komen, die de gemeente een handvat geven voor het ouderenbeleid de ko mende 10 jaar. De uitslagen van de interviews wordt door het Centrum vertaald in cij- fers en aanbevelingen. Vol gens de wethouder is een der- gelijk onderzoek uniek voor Nederland. ,,Uit jullie werk kan heel veel nieuwe informa- tie komen. Dat kan voor de ge meente een heel belangrijk in strument worden voor het ou derenbeleid". De heer Johan Bijl kreeg on- langs de Eremedaille verbon- den aan de Orde van Oranje Nassau in zilver opgespeld door burgemeester Staatsen van Groningen. Bijl, die onder anderen wekelijks het Nieuwsblad zet, heeft veertig jaar gewerkt bij Drukkerij Ebel Noorman. Op 14-jarige leeftijd begon hij als leerling- zetter. Het zetsel werd toen nog compleet met de hand ge- maakt. Bijl heeft de hele ont- wikkeling van lood naar com- puterzetten meegemaakt. De laatste vijftien jaar heeft hij telkens nieuwe zetcomputers leren bedienen. SAPPEMEER - Morgen geeft het Gereformeerd Vocaal En semble uit Groningen een con cert in de Koepelkerk aan de Noorderstraat. Het koor, on der leiding van dirigent Henk Valk, zal een viertal motetten van Bach zingen Het concert begint om 20.00 uur en de toe- gang is zevenenéénhalve gul- den. HOOGEZAND - De buurt- en belangen vereniging ,,De Pla- neten" houdt aanstaande za terdag haar jaarlijkse rommel- markt. Tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u komen snuffelen op het terreintje, aan de Zon- neweg, richting Satumus. Ten- minste, als het weer meezit. Als het erg regent, worden de spullen nog een weekje op- geslagen. DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER (W1M miTKENS) brddd..kdi:k.ban.kët/ Elke zaterdag op de markt HET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 21 DONDERDAG 23 MEI 1991 Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 Komplete organisatie en professionele verzorging op elke lokatie O.a.: bij u thuis, in uw bedrijf of in één van onze zalen warme en koude buffeften salades hors d'oeuvres bittergamituren diners Korte Groningerweg 47 - Hoogezand/Foxhol - Telefax 05980-95738 Bestellingen voor afhaal-maaltijden of salades e..d.: voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur «<rl keukens, functioneel en passend bij uw intérieur staan in onze toonzaal. Sluiskade 30 Winkelcentrum Martenshoek 9601 LC Hoogezand 05980-93405 NERGENS ZO GOEDKOOP "35

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1