Afscheidsspeech Sagel vol goede raadgevingen Op-stap-project allochtone kinderen Vragen over container Werkgelegenheid Hoogezand positief Rioollek door graafwerk Atlanta hoofdsponsor 25-jarige jumelage STAATSLOTEN kijk en vergelijk 00 Coffeng B.V. fa IHPMŒN NIEUW! OVENVERSE PIZZABROODJESl 75 Ook loi lige kado 's voor Sagel 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER 95 Variaties Monumenten- commissie komt? Raad in het kort HET NIEUWSBLAD Nieuwe gemeente- secretaris beëdigd Koor Geesthacht en Soli Deo Gloria Kies nu voor een duur- zame besteding van STAANDE BARBECUE 05980 - 9 30 66 Priemende Sneldenker weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving op het zeventig eeuwen oude thema "brood bakt uw Echte Bakker elke dag bij tientallen Waarom zoudt u twee maaltijden per dag no deloos saai laten verlopen, als elke broodmaal een banket kan zijn? Doe wonderen met brood van uw Echte Bakker, een wonder- baarlijke bakker -\ EQTEKi HOOGEZAND-SAPPEMEER - Ongelukkig is het, dat net een maand voor het vertrek van ge- meentesecretaris Jan Sagel van Hoogezand-Sappemeer een vernietigend rapport over het func- tioneren van de gemeentelijke organisatie is verschenen. Verwijten aan het adres van de heer Sagel, konden er gistermiddag tijdens zijn afscheid echter niet worden opgetekend. B en W relativeerden het rapport al eerder door te stellen dat ze overwegend een positieve me- ning hebben over inzet en service-bereidheid van het personeel. „De waardering en het respect voor uw functioneren is door deze studie op geen enkele wijze aangetast", voegde burgemees- ter J.L.D. van der Linde daar gisteren nog aan toe. Sagel heeft echter in zijn af scheidsspeech niet voorbij wil- len gaan aan de harde kritiek die in het rapport wordt geuit. Te weinig overleg, verstarde verhoudingn, hokjesgeest, in- efficientie dat was kortweg de inhoud van het rapport. Sagel had een hele serie goede raadgevingen voor ambtena; ren, raad en B en W. Goede raad en waarschuwingen, on- getwijfeld bedoeld om de moeilijke tijden die de ge meentelijke organisatie tege- moet gaat het hoofd te bieden. Zo waarschuwde Sagel dat het resultaat van het organisatie- onderzoek niet moet zijn dat slechts de structuur van het gemeentelijk apparaat wordt aangepast. Elders is dat wel gebeurd, het probleem werd er echter niet mee opgelost. En met een ,,Houdt de prie mende vingers wat thuis", drukte hij de raad op het hart een inhoudelijk politieke dis- cussie over het rapport te hou- den en niet slechts een verwij- tende. Ook zou de raad zich meer moeten realiseren dat ze de werkgever van 800 ambtena- ren is. En in de richting van de amb- tenaren en B en W. Zorg dat de raad meer kans krijgt op in- breng bij de bepaling vaiî hoofdlijnen van het beleid en niet minder, zoals dat elders wel is gebeurd. In Sagel's visie kent de ge- HOOGEZAND-SAPPEMEER - Als het aan B en W van Hoo gezand-Sappemeer ligt krijgt de gemeente een eigen monu- mentencommissie in de vorm van een uitgebreide welstand- scommissie. In januari is al besloten dat er een monumen- tenverordening komt. Daarbij hoort een monumentencom- missie. Resultaat van dit ailes zal zijn dat de gemeente zelf aan kan geven welke monument het eerst moet worden gerestau- reerd. De monumentencom- missie kan adviseren over de restauratieplannen. Voor de duidelijkheid, de nieuwe com- missie zal zich alleen over ech te, door het rijk aangewezen monumenten buigen. Het pro bleem van het behoud van ka- rakteristieke panden in de ge meente is met het instellen van de verordening en de com- missie niet opgelost. Voor 1 juli is duidelijk waar de peuterspeelzaal Hum- melhonk onderdak krijgt. Dat beloofde wethouder Cor Drost deze week in het persuurtje. Hummelhonk moet verkas- sen, omdat de Antoniusschool een extra lokaal nodig heeft. meentelijke organisatie haar beperkingen als het om het be- drijfsmatig functioneren van de diensten gaat, daarmee moet rekening worden gehou- den. ,,Het is allemaal wat complexer dan het verkopen van een pakje margarine". Sagel waarschuwde de ambte- naren tenslotte er rekening mee te houden dat het beeld dat de samenleving van hen heeft niet gunstig is. Daarvan moet men zich van bewust zijn en daaraan moet wat worden gedaan. ,,Het moet weer meer zo worden als het was, dat de personeelsleden van deze ge meente zich mededenkers, me- dewillers en medewerkers gaan voelen". Door de verschillende spre- kers werd Sagel gekenschets als een gedegen, bescheiden, netjes en praktisch iemand. ,,Maar zo onthulde loco-secre- taris Frits Wester. Hij wil ook zeer graag het laatste woord hebben en denkt voor veel mensen te snel en te strate- gisch, waardoor het wel eens moeilijk communiceren was". De heer Sagel werd tijdens zijn afscheid gehuldigd. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sagel wordt opgevolgd door de heer R. Engelsman die tij dens zijn installatie eerder de ze week al stelde dat ,,roerige tijden geen beroerde tijden hoeven te zijn". HOOGEZAND-SAPPEMEER - Uit onderzoek blijkt, dat de pa rate schoolkennis van veel allochtone kindere grote pieken en dalen vertoont. Het kind blinkt bijvoorbeeld uit in Aardrijks- kunde en bakt niets van geschiedenis. Scoort goed in taal, maar rekent onvoldoende. Bij van oorsprong Nederlandse kinderen is die ontwikkeling vaak gelijkmatiger - het is een echt zesjes kind is een veel gehoorde uitspraak. De gemeente Hoogezand-Sap pemeer wil voorkomen, dat de pieken en dalen ontwikkeling van allochtone kinderen leidt tôt een slechte schoolprestatie over de hele linie. Daarom vraagt ze bij WVC subsidie aan voor een Op-stap- project. Doel daarvan is dat al in een heel vroeg stadium, op vier tôt zesjarige leeftijd, wordt on- HOOGEZAND-SAPPEMEER - Op het terrein in het Gorecht- park achter perceel Woldweg 63 is een containerlokaal ge- plaatst. Ten behoeve van de hondensport, zo denkt de Pro- gressieve Lijst Ronda. De fractie wil weten of het Collège van B W daar toestemming voor heeft gege- ven, wat daarvan de reden was, en of de provincie daar mee heeft ingestemd. De PLR wil ook weten wat het Collège gaat doen aan de par- keeroverlast op het fietspad en aan de bermen van de Woldweg en of er geluidwe- rende maatregelen worden ge- nomen. Al deze brandende vragen zijn schriftelijk voor- gelegd aan het Collège van B W. derkend welke leemtes de ont wikkeling van een kind kent. „Door er vroeg bij te zijn, voorkom je dat het kind als puber uit de boot valt", hoopt wethouder Cor Drost. Komt het geld voor het Op stap-project er dan zal dat aan- haken bij het wijkgerichte pre ventiepro j ect HOOGEZAND-SAPPEMEER - In de vergadering van de ge- meenteraad van Hoogezand- Sappemeer werd dinsdag- avond de heer R.A. Engelsman beëdigd tôt nieuwe gemeente- secretaris. Hij zal per 1 juni de heer J. Sagel opvolgen die gisteren afscheid nam. Burgemeester Van der Linde heette de nieuwe secretaris welkom in Hoogezand- Sappe meer, ,,een gemeente is waar altijd wel wat te doen is en an- ders zorgt de raad er wel voor dat de rust niet te nadrukke- lijk wordt", aldus Van der Linde. In zijn dankwoord ver- zekerde Engelsman de ge- meenteraad dat hij een groot voorstander is van een goede open communicatie tussen bestuursorgaan en ambtelijk apparaat. Hij wees op het ver- anderingsproces dat de ge meente Hoogezand-Sappe meer binnenkort te wachten staat. ,,Roerige tijden behoe- vengeen beroerde tijden te zijn. Voor mij zijn veel alter- natieven bespreekbaar, maar de gemeentesecretaris blijft toch het schamierpunt", aldus de nieuwe gemeentesecretaris. Herplaatsing Silenka-werknemers voorspoedig HOOGEZAND-SAPPEMEER - De werkgelegenheid in Hooge zand-Sappemeer ontwikkelt zich zeer voorspoedig. Meer dan 14 duizend mensen vinden in de gemeente een baan. Een nieuw re cord. Het gaat ook goed met de herplaatsing van ontslagen werknemers van het glasvezelbedrijf Silenka. Van de 306 men sen die moesten worden herplaatst hebben binnen acht weken 128 een nieuwe baan, sommige op termijn, omdat ze nu nog een scholing volgen waaraan een baan gekoppeld is. De directeur van het arheidsbureau Maria Wermink is zeer te- vreden over de herplaatsing. ,,Het gaat gewoon magnifiek". De herplaatste werknemers van Silenka vonden werk in de pro- cesindustrie en in de metaal enkele zijn chauffeur geworden. De ontslagen werknemers worden via een speciaal in het leven geroepen herplaatsingsproject bemiddeld. De positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid houdt gelij- ke tred de verkoop van industrieterrein. Gaat de hegroting van de gemeente ervan uit, dat er jaarlijks 2 tôt 3 hectare industrieterrein moet worden verkocht, op dit mo ment is die 3 hectare al gehaald, terwijl er opties en serieuze on- derhandelingen zijn voor nog eens 2,5 hectare. Dinsdagmiddag werden graaf- werkzaamheden in opdracht van het electriciteitsbedrijf EGD uitgevoerd. Daarbij wer den een aantal lOKV-kabels stukgetrokken. Bij reparatie- werkzaamheden aan deze ka- bels werd weer een perslei- ding van het rioolwater ge- raakt. Deze leiding kon, door de hoge druk pas de volgende dag gerepareerd worden. HOOGEZAND- Door lekkage in een rioolbuis is in de nacht van dinsdag op woensdag het rioolwater op het terrein van de Gemeentelijk Kwekerij aan de Middenstraat in een sloot gelopen. De sloot werd, na het ontdekken van het lek, door gemeentewerken afge- damd. Het water is in de loop van woensdag teruggepompt in de provinciale rioolwater- persleiding. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Tussen de duizend en twaalfhonderd mensen uit Hoogezand- Sappemeer en de Duitse zusterstad Geesthacht zullen Zaterdagavond 1 juni een groots vriend- schapsfeest vieren in het Kielzog in Hoogezand. Als afsluiting van een weekend vol festivitei- ten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de jumelage. Sport, muziek, zang, vendel- zwaaien, acrobatiek, een hobbymarkt en misschien wel als grootste klapper een wethouder die samen met parachutisten letterlijk uit de lucht komt vallen. Het volledige programma van de festiviteiten stond vorige week al in deze krant onder de titel Atlanta-InterlandWant Atlanta is de hoofdsponsor van het jubileumfeest. Tientallen vrijwilligers zijn al maanden lang in touw om het feest voor te bereiden. Met ambtelijke hulp van mevrouw M. van der Voort en de heer J. Meijer is er een geweldig program ma in elkaar gedraaid, dat vrijdagavond 31 mei begint met een waarlijke openingsceremonie. Hoogezand wordt even Straats- burg", zegt Jaap Meijer, doelend op de vlaggen van de 12 lidsta- ten van de Europeesche gemeenschap die door leden van Scou- ting gehesen zullen worden. Hoewel op de officiële ontvangst zaterdag in paviljoen de Leine heel wat coryfeeën en officiais worden verwacht (zoals oud-bur- gemeester Boekhoven) is het vooral een feest voor de ,,gewone mensen", waarvan er in die 25 jaar zeker 10 duizend bij de uit- wisselingen waren betrokken. Over die geschiedenis komt een boekje uit dat geheel door de adverteerders wordt bekostigd. Behalve aile muzikale en culturele evenementen wordt er door burgemeester P. Walter van Geesthacht zaterdag een boom ge- plant bij het bestuurscentrum en is er een parachutistenshow in Sportpark Kalkwijck (en nu maar hopen dat de wethouder op zijn pootjes terecht komt). ,,De band met Geesthacht leeft", vindt wethouder Drost. Toch wil hij met de uitwisselingen niet ,,op de automatische piloot vliegen". Daarom komt er na de zomer een evaluatie en een be- zinning op de toekomst. Geesthacht steunt samen met het Fran- se Plaisir een ontwikkelingsproject. Mogelijk dat Hoogezand- Sappemeer daarbij gaat aanhaken. (Foto Hans Zuidema SAPPEMEER-Zondagmorgen 2 juni wordt het jubileumwee- keinde tussen Hoogezand-Sap pemeer en Geesthacht ook kerkelijk afgesloten met een dienst in de Gereformeerde Kerk te Sappemeer. SHOP 'DE TABAKSPOT' Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 VW Golf 1.3 CL WttHIfO.- Nu119.900 Audi 801.8 S "89 f 34^807 Nu VW Jetta 1.3 Avance '87i4M).-Nu Volvo 340 4-deurs DL '86 f 44MT: Nu VW Polo Pointer'87 fim-Nu111.990 Ford Esc. 1.4 Bravo '88 UMflfr- Nu116.990 Golf 1.6 Miljonair '8912^ Nu VW Polo Diesel'87 W-Nu. Peugeot 309 XR Lada2105 Opel Kad. Sed. 1.3 S '86 f Nu Golf 1.3 Game II'88 UWOir-Nu117.250 Nissan Sunny 1.3 '87lM)ff- Nu(13,990 Golf 1.3 CLextr. '87f4WNu Polo Classic, div. extr. '88(15^= Nu 'KU&NDr-Nu. Haast u, extra Itoge inruilprijzen! Rondeboslaan 17 Farmsum (Delfzij!) Telefoon 05960-16475. VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER Cwim :rtj:k:ens (1broqb«.koek.bankxîP; Emstige momenten waren er tijdens het afscheid van gemeentesecretaris J. Sagel, maar geluk- kig kon er ook dikwijls worden gelachen. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de directeur gemeentewerken K. Noorman overging tôt het overhandigen van kado's uit de hoge hoed, in dit geval een gesubsidieerde compostcontai- ner. Wat te denken van een brandblusapparaat. Geschonken omdat mevrouw Sagel heeft aan- gekondigd, dat de huishoudelijke taken en ook het koken van nu af aan in huize Sagel worden verdeeld. Of een zakje noten van de muziekschool, omdat Sagel nu toch echt een instrument moet gaan bespelen. Voor mevrouw Sagel was er een bloemstuk met daarin echte handboeien, zodat ze haar man kan kluisteren, mocht hij toch weer te uithuizig worden. Van de secretarie kreeg de scheidende secretaris onderanderen een 60 plus pas die recht geeft op gratis bestuur- lijk adviseursschap in een Oostblokland, gratis raadsstukken en het recht op meer bewegen. Bovendien was er een knipselkrant. Samengesteld uit krantenartikelen over de heer Sagel. Op de foto de heer en mevrouw Sagel, de eerste met kersverse ridderorde en burgemeester Van der Linde. HIBACHI Zwart gietijzeren uitvoering, 44 x 25 cm. Van 29,95 voor HET IEUWSDLAD i 45e JAARGANG NO. 22 DONDERDAG 30 MEI 1991 ECHTE Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 Verschijnt elke donderdag in de Hoogezand, Sappemeer, Kolham, Harkstede, Sloehteren, Schildwolde, Zuidbroek, Kielwindeweer, Westerbroek, Waterhuizen, Foxhol, Zuidlaren, de Groeve Opiàge: 24.000 exemptaren Kantoor Gorecht Oost 30 Tel./Fax 05980-24848 Postbus 18 9610 AA Sappemeer Redaktie Persburo Edzes Tel. 05980-97145 Adv.afd. Na 18.00 uur J. Wagt Tel. 05990-17975 (kopen of huren) van 1.95 nu - per stuk Elke zaterdag op de markt Geldig t/m J) Nieuweweg 22 MUNTENDAM zaterdag a.s. xé- s 05987-21708 Komplete organisatie en professionele verzorging op elke lokatie O.a.: bij u thuis, in uw bedrijf of in één van onze zalen warme en koude buffetten salades hors d'oeuvres bittergamituren diners Korte Groningerweg 47 - Hoogezand/Foxhol - Telefax 05980-95738 Bestellingen voor afhaal-maaltijden of salades e..d.: voor fîet weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1