i#T Mestverspreider en aardappel- pootmachine blijven steken Grote braderie met vrij- markt in Martenshoek bollenE 095 WIMA MARTENSHOEK GROTE BRADERIE WIMA MARTENSHOEK I* Loonbedrijven proberen rotonde uit Subsidie ereveld Westerbork 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER ,N0%> fa N&OREN WARME il? Wethouder gaat oefenen Alleen voor liefhebbers Krekeltje voor Duurtvereniging Gorecht Evangelisatietent WIK reunie in 1992 Spoorwegland- schappen Gouden Fies Vanuit de WAO ,,Eigen Baas" „Snel op stee"jubileert 05980 - 9 30 66 weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving Voor een geslaagd examenfeest heeft de Echte Bakker diverse smakelijke feesttaar- ten en gebakjes voor jou in petto! HOflGF7AND-SAPPEMEER - De loonbedrijven Dekro in Kropswolde en Schuringa in Kielwindeweer hebben gisteravond met een Droefrit aangetoond dat de toevoerwegen naar de nieuwe rotonde op de Abraham Kupersmgel te smal zijn voor grote land- bouwv^ertui^n Een mestverspreider en een aardappelpootmachine, elk met een bandbreedte van 3.35 meter bleken de rotonde niet op te kunnen rijden. De toevoerwegen zijn slechts 3.25 breed. Een ramp, vinden de loonbedrijven, die dagelijks meer ere keren de kruising moeten passeren. Alternatieve routes via Zuidlaarderweg of Kerkstraat zijn voor hen met acceptabel. De rotonde, door wethouder C. Drost onlangs het duurste kruispunt van Hoogezand- Sappemeer genoemd heeft on- geveer 2 miljoen gulden ge- kost. Op 21 juni is de feestelij- ke opening gepland. Vandaag werdl op Nico Bulderschool een ,,rotondespel" uitgereikt, bedoeld om de schoolkinderen op het gebruik voor te berei- den. Maar grote landbouwwerktui- gen kunnen er niet langs. Hoe- wel de loonbedrijven en land- bouwers van de provincie mo- gen rijden met voertuigen die een wielbreedte hebben 3.50 meter is daarmee geen reke- ning gehouden. Het probleem zit niet in de draaicirkel maar in de breedte van de aanvoer- wegen, zo bleek gisteravond. De voertuigen met een wiel breedte van 3.35 meter liepen vast tegen de betonnen banden van de vluchtheuvels die de toevoerwegen scheiden van de fietspaden. Woordvoerders van beide be- drijven menen dat ook land- bouwers met combines en bie- tenrooiers op hetzelfde pro bleem zullen stuiten. Een alternatieve route via de Zuid laarderweg betekent volgens Dekro-eigenaar J. Adams een omweg van wel 20 kilometer. Bezorgd De D66 fractie in de gemeente- raad die door de loonbedrijven was uitgenodigd om van de proef getuige te zijn is vooral bezorgd dat het zware land- bouwverkeer nu via de druk- HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het Collège van B W van Hoo gezand-Sappemeer wil 3440 gulden (10 cent per inwoner) be- schikbaar stellen aan de Werkgroep Westerbork, als bijdrage in de realisatie van een ereveld van 102 duizend naamloze stenen. Het ereveld maakt deel uit van een plan, dat vorig jaar tôt stand kwam. Het voormalig kamp Westerbork moet een plek worden voor herdenking en bezinning, waarbij het zwaartepunt komt te liggen op het educatieve aspect. Particulieren en de Nederlandse gemeenten zijn voor een bijdrage benaderd. De gemeente Zuid- laren besloot al eerder aan deze oproep gehoor te geven. De stenen zullen worden geplaatst ter nagedachtenis van al die- genen die na deportatie uit dit kamp in de Duitse concentratie- kampen de dood hebben gevonden. ke Kerkstraat zal gaan rijden. Reden waarom ze onmiddel- lijk schriftelijke vragen heb ben gesteld aan het Collège van B W. ,,Zijn de toevoer wegen bewust zo smal aange- legd? Zo ja, waarom? Zo nee, wat denkt het Collège van B W aan de situatie te doen?" zo wil de fractie weten. D66 is ook benieuwd wat het Collège gaat doen om loonbedrijven en landbouwers voor te lichten over de rotonde. Mevrouw M. van Dijk, voor- zitter van de werkgroep Abra ham Kuypersingel, die 6 jaar lang heeft gestreden voor be- veiliging van de gevaarlijke kruising noemt het een ,,omis- sie" van de verkeersdeskundi- gen als de landbouwvoertui- gen er niet langs kunnen. ,,Zij Wie wethouder M. Lantinga binnenkort op een halfverhard oefenveld in de weer ziet met een nieuw onderhoûdsappa- raat moet niet vreemd opkij- ken. Zij doet dat om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag van het Groen Links raadslid R. Zuidema. Die wil- de weten of het nieuwe appa- raat geschikt is voor zelfwerk- zaamheid. De wethouder heeft hem beloofd hoogst persoon- lijk met het apparaat te gaan oefenen. Dansdemonstratie tijdens het slotfeest dit weekend met Geesthacht. Alleen voor liefhebbers", gaf onze fotograaf Dennis Beek de foto als titel mee. ■HNMMMMRN MARTENSHOEK - Woensdag 12 juni wordt in Martenshoek een grote „vrije" braderie te houden. Tientallen kramen uit Hooge zand-Sappemeer en wijde omgeving, een echte vrijmarkt, live- muziek en nog veel meer attracties staan de bezoekers te wach- ten. De WIMA heeft mooi weer besteld, zo verzekert ons een woordvoerder. Dus dat zit wel goed. Woensdag van 13.00 tôt 20.00 uur is de hele Sluiskade in Martenshoek afgesloten voor het verkeer. Zoveel ruimte is er nodig voor al die kramen die daar zullen worden op- gesteld. Er komt onder meer een popcornmaker, een sui- kerspinnenbakker en een olie- bollenbakker. Voor de kinde- ren is er een draaimolen en kraam waar ze zich gratis kun nen laten schminken. Voor jong en oud, en daar tussenin is er een ,,ballentent". Wie in één worp de blikjes omgooit krijgt een bonnet je en mag vanaf 19.00 uur terugkomen voor een spannende finale, met als hoofdprijs een autora dio. Vrijmarkt Aan de braderie die de WIMA heeft georganiseerd is, naar Amsterdams voorbeeld, een echte vrijmarkt verbonden. Hebt u iets te koop, meldt u (tôt disndagavond) even bij Autorevista of de Keurslager hebben ons verzekerd dat de rotonde voor aile voertuigen te passeren was". De enige oplossing ziet ze in het alsnog verbreden van de toevoerwe gen door de vluchtheuvels te versmallen. Die mening zijn ook de loonbedrijven toege- daan. Gemeenteraadslid R. Bodewes (PLR) wil eerst we ten om hoeveel voertuigen het gaat en of er voor hen echt geen alternatieve route moge- lijk is. Tijdens de proef rit staan twee agenten van de gemeentepoli- tiewelwillend toe te kijken. Zij weten ook niet hoe de kwestie moet worden opge- lost. ,,Misschien is de wegbe- heerder wettelijk wel gehou den aan bepaalde wegbreed- tes", oppert één van hen. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Al 25 jaar wenst de buurt- vereniging Gorecht zich een ei- gen ruimte. Het kwam er nooit van, omdat De Reensche Compagnie immers het wijk- centrum is. Nu krijgt de buurt- vereniging toch de beschik- king ovei| Het Krekeltje voor îet jongerenwerk. De knutsel- club kan er ter echt, maar ook de wat oudere jeugd kan er worden opgevangen. Voor andere activiteiten zal de buurtvereniging aangewe- zen blijven op De Reensche Compagnie", zo stelde wet houder Cor Drost deze week. De buurtvereniging krijgt 50 duizend gulden van de ge meente waarmee HetKrekelt- je in zelfwerkzaamheid kan worden opgeknapt. Jan Adams (loonwerker) en Wim Berghoef (politicus) meten zor- gelijk de breedte van de toegangsweg tôt de rotonde. en u krijgt gratis een plaatsje Dit geldt uiteraard alleen voor particulieren. De stemming die door he; bestelde mooie weer ongetwi; feld prima zal zijn, wordt nog opgeluisterd door de live-mu- ziek van Henk Ellens met zijn ,,all round middle of the road" repertoire. 1 Kan de pootmachine van Schuringa erlangs. Nee te breed. Snel achteruit, voordat band of band kapot gaan. Foto's Dennis F. Beek. HOOGEZAND - Op 1,8 en 9 ju ni staat in Gorecht-Oost (ach- ter de Aral) een evangelisatie tent. Middels muziek en predi- king vanaf 19.30 uur, wordt aandacht geschonken aan het thema ,,Zonder God gaat je le- ven kapot". SAPPEMEER - De reunie van de gymnastiekvereniging Wil- len Is Kunnen (WIK) wordt niet, zoals eerder vermeld in deze krant, dit jaar gehouden, maar op 26 september 1992. Mensen, die belangstelling hebben voor de reunie kunnen contact opnemen met Siem Haddering, telefoon 05980- 96903. Mensen, die zich in- schrijven wordt gevraagd vijf gulden te betalen als voor- schot op de kosten die voor de reûnie moeten worden ge- maakt FOXHOL- In Galerie Halte Kropswolde aan de Woldweg vangt vrijdag 7 juni een blau- we zomer aan. Een drietal ex- posities gedurende de maan- den juni, juli en augustus, die allemaal iets met de kleur blauw hebben. De opening van de ten- toonstelling ,,Verdwijnende spoorweglandschappen" van I. Tim Blauw vindt vrijdag plaats om 19.35 na aankomst van de treinen. SLOCHTEREN - Restaurant de Fraeylemaborg is onder- scheiden met de Gouden Fies. De Gouden Fies staat voor goed gastheerschap en de juiste wijze van serveren van de gevraagde drankjes. Uit een selektie van 40000 ho- recabedrijven bleven bij een voorselektie 300 bedrijven over, waaronder hele grote na- men. Daaruit werden door in- spekteurs van de ANWB en bedrijfschap Horeca en door inspecteurs van Spa Monopo lie 25 bedrijven uitgekozen die de Gouden Fies in ontvangst mochten nemen, waaronder dus ook Restaurant De Fraey lemaborg. Schildersbedrijf Nijsing HOOGEZAND - De 46-jarige C. Nijsing was moeilijk te be- reiken voor een gesprekje. Het was gisteren droog weer dus hij stond buiten op de steigers voor schilder- en behangwerk. Na anderhalf jaar werkloos thuis zitten, als WAO-er, nam hij de kwast in eigen hand en startte begin dit jaar als zelfstandige ondernemer. ,,Voor 30% afgekeurd zijn is geen ideale situatie. Werkge- vers vinden je moeilijk in te passen en voor je 't weet zit je thuis" vertelt de schilder, die al sinds zijn vijftiende in het vak zit. Eigen baas zijn is ech- ter wel wat anders dan werk- nemer zijn. De schilder werkt nog vanuit de auto, al kijkt hij wel uit naar een bedrijfsbusje en is hij bezig met het huren van een garage als werk- plaats. Nijsing: ,,Dat kan niet allemaal tegelijk, ik ben zon- der bedrijfskapitaal begon- nen, dus dat betekent lang- zaam opbouwen. Ik ben nu nog in m'n eentje. Maar dat verandert hopelijk ook want er moet wel groei inzitten". Afgelopen maart haalde hij de diploma's voor vakbekwaam- heid, het middenstandsdiplo- ma hing al aan de wand door bemiddeling van het GMD. En nu... is er weer werk aan de winkel. DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER WIM RIJKENS brodb. koekcbanket Woensdag 12 juni van 13.00 tôt 20.00 uur Alleen voor particulieren Gratis standplaats Opgave: M. Veningstraat 30 - Telefoon 05980-91120 SLOCHTEREN - De brand- weervereniging ,,Snel op Stee" (S.O.S.) van de vrijwilli- ge brandweer van de gemeen te Slochteren bestaat 40 jaar. Dat wordt zaterdag 8 juni ge- vierd met een brandweerdag in Siddeburen. De drie blusgroepen van Harkstede, Siddeburen en Slochteren geven blusdemon- straties en duikdemonstraties in een grote... container die ge plaatst wordt op de zomerbra- derie in de Poststraat. Verder is er muziek, een ballonnen- wedstrijd. Het feest begint uiteraard met het hijsen van de vlag. Om 9.00 uur bij de ka- zerne. 12 juni van 13.00 uur tôt 20.00 uur Met o.a. LIVE MUZIEK KINDERDRAAIMOLEN VRIJMARKT ENZ. y/tf ro fa H <f d 899 HET IEUWSOLAD DONDERDAG 6 JUNI 1991 JAARGANG NO. 23 a» WTDhK BAKKBR FrHTJK mOKFTT' Echte Bakker ECHU Anrwrm Noorderstraat 192 Sappemeer EQTER Telefoon 93382 (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 iL. Spéciale Jaarmarkt aanbieding van 7.00 voor VRIJMARKT Komplete organisatie en professionele verzorging op elke lokatie O.a.: bij u thuis, in uw bedrijf of in één van onze zalen warme en koude buffetten salades hors d'oeuvres blttergamlluren diners Korte Groningerweg 47 - Hoogezand/Foxhol - Telefax 05980-95738 Bestellingen voor afhaal-maaltijden of salades e..d.: voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1