Geen groei Lager Beroepsonderwijs in Hoogezand-Sappemeer Open dag ecologische akkerbouw VISON Fa N<rOR STAATSLOTEN J m m KEI U E NS Provincie wil bereikbaarheid platteland verbeteren Makelaardij Hoogezand Knopen moeten snel doorgehakt Uw rijsburo gaat reizen van 22 juli t/m 10 augustus gaat ie lekker onder uit Noord-Oost Express voortgezet Tips voor trips Sprookjes Gemeente Scheemda bezoekt enige ECO-bedrijf in Groningen Nacht(bus) van Winschoten Kunststof- opleiding Winschoten in Beeld Eco-brood en straatstenen WEGENS VAKANTIE GESL0TEN VANAF 15 JULI Vishandel Martenshoek 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER SHOP DE TABAKSPOT' Wij hebben een huis voor U, of wij zoeken een huis voor U. weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving HOOGEZAND-SAPPEMEER - Hoewel het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen op de scholengemeenschap voor lager beroepsonder wijs (SBHS) iets groter is dan vorig jaar betekent dat niet de belangstelling voor het lager beroepsonderwijs toeneemt. De geringe stijging is te danken aan instroom in de hogere klassen van leerlingen voor wie de Mavo te hoog bleek gegrepen. Om het lager beroepsonderwijs voor Hoogezand-Sappemeer te redden moeten volgens SBHS-adjunctdirecteur L. Groeneveld door de gemeenteraad snel knopen worden doorge hakt. In Noord Brabant is de be langstelling voor het LBO groei- ende, zo meldde onlangs de Volkskrant. Er zou sprake zijn van een trendbreuk, waarvan vooral de zelfstandige LBO-scho- len profiteren. Bij de Scholenge meenschap voor beroepsonder wijs in Hoogezand-Sappemeer is van zo'n trendbreuk nog niets te merken. Adjunct-directeur L. Groeneveld gelooft er ook niet in. Van de ongeveer 115 nieuwe aan meldingen bestaat een 20-tal uit leerlingen, die het op de Mavo niet bleken te redden. Ze komen van de AJS, de Rehoboth Mavo en van scholen uit de omgeving. ,,Soms na twee keer blijven zit- ten stappen ze dan naar ons over", zegt Groeneveld. Hij heeft de indruk dat vooral de laatste jaren nogal wat leerlingen ten on- rechte op de Mavo terecht zijn ge- komen. Meestal omdat de ouders dat wilden. Omdat er meer leerlingen zijn uitgestroomd dan aangemeld daalt het leerlingenaantal van de SBHS van 796 vorig jaar septem- ber tôt 713 bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. De daling heeft 5 leerkrachten hun baan ge- kost. Door klassen van verschillende richtingen te combineren hoeft de SBHS dit jaar nog geen vakrich- tingen te sluiten. Het Lager Landbouwonderwijs zit wel op de wip, maar wie nu die richting heeft gekozen zal de school zeker kunnen afmaken. Ook voor de af- deling Bouw daalt de belangstel ling. Volgens Groeneveld kiezen veel te weinig meisjes een techni- sche vakrichting. ..Terwijl die leerlingen meestal al werk heb- ben voor ze van school komen". Basisvorming De SBHS wacht in spanning op het besluit van de gemeenteraad over de toekomst van het voort- gezet onderwijs in Hoogezand- Sappemeer. De tijd dringt, zeker nu vast staat dat de invoering van de basisvorming op aile scho len doorgaat. Den Haag heeft be- paald dat in het schooljaar 1991/1992 de voorbereidingen moeten worden getroffen. De SBHS kreeg daarvoor 40 50 taa- kuren toegewezen, de AJS wat minder. Besluit de politiek tôt fusie van Op deze archief-foto timmeren SBHS-scholieren voor Unicef. Het is te zien: meiden timmeren nog (te) weinig. (Foto Dennis F. Beek) de scholengemeenschappen, (zo- als de SBHS graag wil, maar waar de AJS zich met hand en tand tegen verzet), dan kan de ba sisvorming gezamenlijk worden opgezet. Op dit moment weten de scholen absoluut niet waar ze aan toe zijn. Groeneveld vindt dat di- rekt na devakantie de knoop moet worden doorgehakt. „Maar ik denk dat het een bijzondere zware bevalling zal worden". Nauwe samenwerking tussen bei- de scholen, volgens Groeneveld de enige manier om het lager be roepsonderwijs te redden, zou ook veel practische en financiële voordelen opleveren. ,,Onze ver- ouderde Boerschool kan dan wor den afgestoten. De leerlingen kunnen makkelijk bij de AJS in. Bij de Langeschool kunnen met Rijksgelden extra praktijkloka- len worden gerealiseerd, waar ook de AJS gebruik van kan ma- ken. Maar ze zijn zelfs te schijte- rig om elkaars lokalen te gebrui- ken". GRONINGEN - De gezamen- lijke vervoersbedrijven in de provincies Groningen, Dren- the en Overijssel zetten hun enige commercieel opgezette busdienst voort. Het betreft een snelbusdienst per touring- car van Groningen naar de drie Twentse steden Almelo, Hengelo en Enschede. De bus wordt vooral veel ge- bruikt door studenten, al is het aantal sinds de OV-jaar- kaart inging wel verminderd. Volgens de heer H. Post, ma nager Streekvervoer van de Gado, heeft de bus nu nog ge- middeld 45 klanten per retour- rit. „De dienstregeling is be- perkt geworden door de invoe ring van de OV-Jaarkaart. Studenten kunnen gratis met de trein en de gewone bus, al- hoewel dat langer duurt dan met deze Express. Wij rijden nu als en soort weekend-ex- press, op vrijdag- en op zon- dagmiddag en -avond". Aan het begin van het nieuwe studiejaar aan de universitei- ten zal een actie worden ge- houden, waarbij de nieuwe lichting studenten éénmalig voor de helft van de prijs de buslijn kan uitprobem. HAREN - Vijf weken lang zijn in de Hortus in Haren dingen te vinden waarover iedereen misschien wel eens gedroomd heeft. Tôt 9 augustus loop je er het ene sprookje in en het an dere weer uit. Sprookjes over planten. Plotseling ben je om- ringd door kabouters. Daar tref je juffrouw Ooievaar en Bor de Wolf en verderop ,,Anansi", een fabeldier uit de Westafrikaanse, Caraibische en Surinaamse verhalenwe- reld. De oude Anansiverhalen worden aanstaand weekend (13 en 14 juli) ten gehore ge- bracht. Onder opzwepend tromgeroffel. Spannend! NOORDBROEK - Na tweeëneenhalf jaar ,,uitproberen" ziet het akkerbouwbedrijf Ten Have toekomst voor de ecologische teeltmethode.„Al stond ik er in het begin heel sceptisch tegeno- ver. Net als veel Groninger boeren, die toch vrij wantrouwend zijn" vertelt akkerbouwer Geu- ko ten Have. Dat blijkt volgens hem ook uit het feit, dat het Noordbroekster bedrijf nog steeds het enige ECO-bedrijf in Groningen is. Met elf andere noordelijke akkerbouwbedrijven hielden Geuko en Aagtje ten Have afgelopen woensdag een ,,open dag", voor burgers en collega-boeren. Er was veel belangstelling, onder- meer van de zijde van ambtenaren van de buurgemeente Scheemda. Geuko ten Have nam bijna vijf jaar geleden met zijn vrouw Aagtje het akkerbouw bedrijf met 95 hectare grond, van zijn vader over. Toen het twee jaar lang financieel slecht ging, wilden zij eigen- lijk met vollegrondgroenten beginnen. Geuko:,,Maar daar wordt vrij veel in gespoten. Toen kwam ik in contact met een groep in Uithuizen, ,,Eko- Noord". Door de grote vraag naar ecologische groenten, kon ik me meteen aansluiten en af- leveren". Het eerste jaar werd op een halve hectare allerlei groenten, vooral de koolsoor- ten, uitgeprobeerd. Het jaar erop gingen ze verder met spruitkool en in de akker bouw werd op tweeëneenhal- ve hectare zomertarwe inge- zaaid. Weliswaar een klein ge- deelte van het gehele oppervlak, maar deTen Hâves wilden liever klein beginnen. ,,Als ik tien hectare heb en er zit ziekte en vuiligheid in, dan zeggen ze: Zie je wel. Nee, ik doë het liever goed", aldus Geuko. WINSCHOTEN - Aanstaande zaterdag 19 juli is het zover: heel Winschoten staat in het teken van ,,De Nacht van Win schoten". Er zijn diverse straa- toptredens en er draait een film, er is kermis en een bra derie, die al vanaf dinsdag duurt. Om 5 uur s' morgens kunt u meedoen met het ont- bijthappen. De busondememing GADO zet extra bussen in om nachte- lijke bezoekers weer thuis te brengen. Van middemacht tôt zes uur s' morgens vertrekt de bus vanuit Winschoten op elk even uur via Noord- en Zuid- broek naar Sappemeer en Hoogezand. Voor meer infor- matie: tel. 050- 123645. WINSCHOTEN - Het Centrum Vakopleiding start in septem- ber met een nieuwe opleiding, te weten kunststofbewerker (m/v). Via deze speciaal voor werklozen bestemde opleiding kunnen jaarlijks 20 mensen doorstroming vinden naar het bedrijfsleven. Volgens de Régionale voorzit- ter Arbeidsvoorziening L. Westerhof is er een grote be- hoefte in de kunststoffenbran- che aan geschoold personeel. De opleiding wordt dan ook afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Ook werk- nemers van bedrijven kunnen de opleiding via avondcursus- sen volgen. WINSCHOTEN - In juli en au gustus wordt in het rosarium van het stadspark en in Cultu- reel Centrum de Klinker voor de 9e maal de tentoonstelling Winschoten in beeld" gehou- den. Het thema van de ten toonstelling van monumentale en plastische kunst is hout. Het rosarium is dagelijks geo- pend van 9.00 tôt 21.00 uur, de Klinker op woensdag tôt en met vrijdag van 9.00 tôt 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tôt 18.00 uur. Bij de tentoonstelling is een begelei- dende catalogus uitgegeven. Door de mooie zomers viel het eiwitgehalte van de zomertar we erg hoog uit. Daardoor pro- beerde het bedrijf de tarwe re- gionaal af te zetten aan bakke- rijen. Het grootste deel van het graan wordt eerst in eigen silo's opgeslagen en op afroep geleverd aan een coôperatie in Dronten. Na veel gezoek wer- den er overeenkomsten geslo- ten met molen ,,De Hoop" in Kropswolde en bakkerij Al fred Benning in Siddeburen. Daar wordt het gemalen graan nu verwerkt in Eco-brood". Volgend seizoen hopen de Ten Hâves aan verschillende bak- Bezoekers van de Open Dag bij het familiebedrijf Ten Have tus sen de ecologische zomertarwe en karwij, milieuvriendelijke grondstoffen voor brood en olie. kers te kunnen gaan leveren. Volgens Aagtje is het een fa- beltje dat het Groninger graan niet goed genoeg is voor het brood. ,,We hebben wel eens een hele goeie kwaliteit bak- tarwe gehad, één van de beste in Groningen en er was weinig op gespoten - dat is wel anders met het Franse graan, wat meestal gebruikt wordt - en toch konden we het aan de straatstenen niet kwijt". Deze mentaliteit is ondermeer door de akke'rbouwacties in 1990 en de experimenten met het Gro ninger graan in ..landbrood" aan het veranderen. Doordat er geen kunstmest ge bruikt wordt, is de opbrengst per hectare minder dan in de gangbare landbouw. De prijs, die de boer voor EKO-graan ontvangt, is echter veel beter. Rond de tachtig cent per kilo tarwe, terwijl in de gangbare landbouw slechts veertig cent gebeurd wordt. ,,Het werk is er ook naar" vertelt Geuko ,,wij hebben het bedrijf sa- men, maar in pieken helpen mijn vader en een stagiaire ook mee". Die pieken vallen meestal in de vakanties, als Aagtje van haar andere baan in het onderwijs vakantie heeft. ,,Je kunt wel idea- listisch zijn, maar ik had de eis gesteld, dat het saldo gelijk of hoger moest zijn dan de gang bare landbouw, anders ging ik er niet mee door". De Ten Hâves gaan door, on- danks de moeilijk op gang ko- mende afzet voor de ecologi sche produkten. Volgens Geu ko is de vraag vanuit Duitsland en Scandinavië groot. ,,Daar ligt een export- mogelijkheid voor Nederland. Ik heb er geen tijd voor, maar mijn vingers kriebelen om dat goed van de grond te krijgen". gespecialiseerd in GRONINGEN - In de provincie moet een experiment met de re- gio-taxigehouden worden. Ook zouden er voor het streekver voer op het platteland andere normen moeten gelden, via het zo- genaamde ,,Groen NVS". Dit zou volgens Gedeputeerde Staten kunnen voorkomen, dat buslijnen met weinig reizigers opgehe- ven worden. De provincie stelt tevens voor, dat bij nieuwbouw van openbare gebouwen rekening wordt gehouden met de be reikbaarheid per openbar vervoer. Bovengenoemde plannen staan in een onlangs door Ge deputeerde Staten van Gro ningen vastgestelde beleidsno- ta. In de nota staat de bereik baarheid van het platteland centraal. Taxi's moeten een belangrij- ker roi krijgen in het vervoer, zowel als aanvulling op het be- staande busvervoer (vergelijk- baar met de treintaxi in grote plaatsen), als ter vervanging van onrendabele buslijnen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat start binnenkort met een studie naar de regio- taxi. De provincie Groningen heeft zich aangemeld als experiment- gebied. Het Multibus-project Sellin- gen is met steun van de pro vincie tôt stand gekomen. Eind volgend jaar wordt dit project geëvalueerd en wordt bekeken of het kan worden uitgebreid naar andere delen van de provincie. Plaatselijk Belang Kielwindeweer wil graag deelnemen aan dit Mul tibus-project en vroegvorige maand de gemeente Hooge zand-Sappemeer dit plan te ondersteunen. Ook per fiets moeten de scho len en NS-stations goed be- reikbaar zijn, vindt Gedepu teerde Staten. Eventueel wordt geld vrijgemaakt voor de verbetering van fietsvoor- zieningen bij halten en de aan- leg van fietspaden. Wij wensen u een fijne vakantie Dinsdag 6 augustus zijn wij er weer (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 Inderdaad, huizen te koop ge vraagd. Niet alleen door de weer opgaande économie, maar eveneens door aktief te zijn in de huizenmarkt verkopen wij uw huis op een redelijke korte termijn. Wij zoeken voor cliënten diverse huizen. Vrijstaande woningen, twee onder een kap en diverse eengezins- woningen. Kortom bij ons heeft u aile mogelijkheden om uw huis op korte ter mijn te kunnen verkopen. Vraag vrijblijvende informatie of een gratis taxatie van uw woning. Fir.ancieringen-Verzekeringen Makelaardij o/g-Taxaties Kerkstraat 243 - 9603 AG Hoogezand Telefoon 05980-28111 HET IEUWS0LAD 45e JAARGANG NO. 29 DONDERDAG 18 JULI 1991 ECHTE Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappcmeer Telefoon 93382 ssf l keukens, functioneel en passend bij uw intérieur staan in onze toonzaal Sluiskade 30 Winkelcentrum Martenshoek 9601 LC Hoogezand 05980-93405 Gevraagd: II

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1