iwT GEVULDE KOEKEN 95 m FjNWHtSN 1990 Turbulent jaar voor politie Hoogezand-Sappemeer STAATSLOTEN Noordbroeksterbrug op 'sper' Teleski-spectakel B&W zwetend terug van 'retraitedag' Proces-verbaal voor verwaarlozing van schapen VISON Van wijkagent naar wijkploeg Reizen per video 500 M2 FIETSPLEZIER 100 M2 FITNESSPLEZIER SHOP 'DE TABAKSPOT' Subsidie voor Probe Schade door aanvaring tanker Excursies Natuurmonumenten weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving op maandag 11 augustus 7T7T®. EGTIER DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER gespecialiseerd in I (W1M RJrjTONS) lt »iroob«jkoiek>]ran:k:et (kopen of huren) VOORDEEL IN KWALITEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 HOOGEZAND-SAPPEMEER - Voor de gemeentepolitie van Hoogezand-Sappemeer was 1990 een turbulent jaar met veel veran- deringen. Het asielzoekerscentrum kwam en ging, de nieuwbouw van het politiebureau werd op de rails gezet, bankovervallen werden opgelost en de politie probeerde onder meer door wijkgericht werken beter aan te sluiten bij wat er leeft onder de bevol- king.De waterpiraten op het Zuidlaardermeer en de drugscriminelen „genoten" extra aandacht, maar ook conflictbemiddeling, weigerende spoorbomen en loze meldingen hebben de politie heel wat tijd gekost. Grote werkdruk dus, maar ook extra perso- neel. Het korps werd in 1990 met 7 mensen uitgebreid. Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 De politie van Hoogezand- Sappemeer gaat met de tijd mee: Het jaarverslag over 1990 staat bol van termen als ,,be- drijfsmatige aanpak, efficien- tie, effectiviteit en integreren in de - snel wisselende - samen- leving. Daarin past de zoge- naamde ,,wijkgerichte" aan pak. De wijkagent bestaat niet meer. Hij is opgegaan in een 7 man/vrouw sterke wijk ploeg diein zijn geheel verant- woordelijk is voor de politie- zorg in een bepaalde wijk. In de buurtbeheerprojecten in Foxhol, Spoorstraat-Kieldiep en Woldwijck- Midden vervult de politie een actieve roi: Geen symptoombestrijding, maar samen met de wijkbewoners proberen de problemen op te lossen. Zo moet het in de toe- komst overal, aldus het jaar verslag. Kwaliteit De Algemene Surveillance Dienst (A.S.D.) kreeg heel wat veranderingen voor de kiezen. Het vertrek van adjudant H. Nijland (hij ging in de VUT) was nog wel het minst schok- kend. Vier A.S.D.ers gingen naar het spéciale Asiel- Zoe- kers-Team, hun plaatsen wer den overgenomen door ande- ren. Bij de benoeming van nieuwe leiddinggevenden werd meer gekeken naar kwa liteit (geschiktheid) dan naar rang. Een doorbreking van het oude starre personeelsbeleid bij de politie die in het jaar verslag wordt beschreven als een gunstige ontwikkeling met perspectief voor het per- soneel. In 1990 werden in totaal 2382 misdrijven gepleegd tegen 2353 in 1989. Het jaarverslag noemt dat een ,,stabilisatie". Ongeveer de helft van die mis drijven had te maken met drugsgebruik. Vooral inbra- ken in auto's, woningen en be- drijven werden gepleegd door junkies die dagelijks moeten scoren. Die soort zaken werd vanaf eind 1990 als project aangepakt. ,,Door goede sa- menwerking met de Officier van Justifie werd een aantal drugs- dealers en daders van autokraken en woninginbra- ken voor langere tijd aan het maatschappelijke verkeer ont- trokken", zo constateert de po litie tevreden. Gewonden Geen dodelijke slachtoffers, maar wel 114 gewonden vielen er bij de 652 geregistreerde on- gevallen, (1989: 608) in Hooge zand-Sappemeer. Sappemeer blijkt met 99 ongevallen een stuk verkeersveiliger dan Hoogezand met 464. Bijna de helft van de slachtoffers wa- ren fietsers en bromfietsers. Van de 29 gewonde bromfiet sers waren er 27 jonger dan 24 jaar. Onder de 22 gewonde fietsers waren er 6 ouder dan 50 jaar. 167 ongevallen werden veroor- zaakt door geen voorrang te verlenen, Onvoldoende af- stand houden leverde 97 kop- staart botsingen op. De Silenkabrug (kruising Energieweg met Rijksweg 360) was in 1990 het gevaarlijkste punt (10 ongevallen), daama volgde de Dam met 9 ongeval len en de inmiddels verbeterde kruising van de Kielsterach- terweg met de Veendammer- weg. Verdeeld over de ver- schillende kruispunten van de Abraham Kuypersingel ge- beurden in totaal 24 ongeluk- ken, waarbij 8 mensen ge- wond raakten. De kruising met de v.d. Duyn v. Maasdam- weg (nu de rotonde) ging aan kop, die met de Van Limburg Stirumlaan was een ,,slechte" tweede. Beter gedrag Het aantal keren dat de afde- ling Jeugdpolitie om bemidde- ling werd gevraagd nam in 1990 niet toe. ,,Mogelijk kan dit een gevolg zijn van een be ter gedrag van de jeugd", zo meldt het jaarverslag hoopvol. De contacten tussen politie en instellingen voor jeugdhulp- verlening waren goed. ,,Er is over en weer voor begrip voor elkaar". Zestien jongeren werden ver- wezen naar het HALT-bureau Groningen om vandalisme schade te herstellen. De moge- lijkheden voor het HALT-bu reau zijn verruimd. Ook parti- culieren kunnen er nu een be- roep op doen als zij door vandalisme schade hebben op- gelopen. Door personeelsgebrek kon de contrôle op milieugebied niet geintensiveerd worden. De po litie verwacht dat daaraan in de toekomst wel veel meer aandacht zal moeten worden besteed. Het personeels- bestand bij de afdeling bijzon- dere wetten met spéciale aan dacht voor de milieutaak werd begin 1991 al verdubbeld. (Foto Dennis F. Beek) HOOGEZAND-SAPPEMEER De Stichting Probe in Hooge zand heeft van het Juliana Welzijn Fonds een bijdrage van f 3000,-- ontvangen voor het projekt Sociale vernieu- wingsprojecten in de schijn- werpers". SAPPEMEER - Door de aanvaring van het motortankschip ,,Vierverlaten" is de Noordbroekster brug over het Winschoterdiep tôt maandag aanstaande voor auto- en vrachtverkeer gesloten. Me- dewerkers van de Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de provincie Groningen en machi- nefabriek Rusthoven werken momenteel van s'morgens 5 tôt 's avonds 9 uur in ploegendienst aan het herstel van de brug. Ook de recreatievaart wordrt gekonfronteerd met omleiding door de schade aan de Noordbroeksterbrug in Sappemeer. (Foto Dennis F. Beek) Maandagavond even na zeven uur ramde de tanker, die van uit Winschoten naar Amster dam voer, de Noordbroekster brug. De brug wordt op af- stand bediend, vanaf de Centrale post bij de Ringers- brug. De tanker kwam na slui- tingstijd en trof de brug geslo ten aan, op de zogeheten sper- stand. Twee rode lampen aan de waterkant gaven aan dat de brug gesloten was. Het schip- voer niet op voile snelheid, want dan was de schade aan- zienlijk groter geweest, vol- gens medewerker D.J. Huizin- ga van de DWK. De schipper van de 7 meter brede tanker probeerde aan de dukdalven aan te meren. Vanwege de ge- ringe waterdiepte aan de zij- kant van het diep mislukte het tijdig afremmen van het gela- de schip. Draaipunt van de val Op het eerste gezicht leek de schade klein en zich te beper- ken tôt verfschade. De gehele brug werd tijdens de aanva ring echter zeven centimeter opzij geschoven, waardoor de lagers beschadigd werden en het draaipunt van de val (als het ware de schamieren van de brug met wegdek) ont- wricht werd. De kromme as- sen moeten eruit gehaald en vervangen worden. Lood- zwaar werk, waar een machi- nefabriek aan te pas komt. Huizinga: ,,Er is nog meer schade, zoals aan de onder- kant, waar plaatselijk vervor- mingen zijn ontstaan aan de hoofdligger. Maar eerst probe ren we de brug weer draaibaar te maken, zodat hij weer ge- bruikt kan worden". De brug is tôt na het weekeinde ook voor de recreatievaart geslo ten. Overmacht De eigenaar van de tanker, de Verenigde Tankerrederijen uit Rotterdam is volgens de Rijkspolitie te Water verant- woordelijk voor de schade. Omdat er volgens wacht- meester S.M. Krone geen spra- ke was van schuld, maar van overmacht, is er een schade- rapport opgemaakt. Dinsdag- morgen ging de brug even open en kon de schipper uit Wolvega met de tanker van 650 ton doorvaren op weg naar zijn bestemming. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het samen fietsen leek het Col lège van Burgemeester en Wethouders uitstekend af te gaan af- gelopen dinsdag. De vaart zat erin en het zweet stond op de voorhoofden, maar dat had volgens de politici niets met het on- derwerp van hun bijeenkomst te maken. Het Collège had zich een dag teruggetrokken in conferentieoord Duinoord in het Drenthse Zeegse. Tijdens deze eerste vergadering van B W na de zomervakantie wierp het Collège zich gelijk op de moeilijke vraag wat te doen met de resultaten van het Rijnconsult-onder- zoek. Begin dit jaar kwam het on- derzoekbureau Rijnconsult met een ongenadige analyse over het funktioneren van het ambtelijk apparaat en het po- litieke bestuur. De gemeente- lijke organisatie zou absoluut niet met de tijd meegegroeid zijn en er werden emstige ge- breken geconstateerd, die de politieke bestuurders en het ambtelijk management zwaar disqualificeerden. Volgens wethouder M. Laa- ning, onder wie personeelsza- ken vallen, zullen er geen 'koppen rollen' of stoelen wor den verwisseld. Vanuit het pe- leton van de fietsploeg (beide heren C. Drost en H. Mobers reden met een snelheid van 20 kilometer per uur geruime tijd aan kop) erkende Laaning de strekking van de onderzoeks- resultaten: ,,De hoofdstruk- SAPPEMEER- De nieuwe ex- cursiefolders van Natuurmo numenten" over de noordelij- ke provincies zijn uit. Zowel fiets- wandel- en vaarexcur- sies voor mensen, die geïnte- resseerd zijn in de natuur en het beheer en hehoud ervan. tuur moet wel veranderen, dat staat buiten kijf. We hebben de mogelijkheden tôt verande- ring doorgenomen". Over hoe het funktioneren op het ge- meentehuis, zowel van ambte- naren als de gemeenteraad zelf, verbeterd kan worden, liet de wethouder zich niet uit. Hij bleef vaag in termen van fasen en structuren. Voor de uitvoering ervan-,,een conti nue procès"- wordt volgens hem een klein jaar uitgetrok- ken. Begin september wordt tijdens de eerstkomende raadsvergadering een voorstel gedaan. HOOGEZAND - Tegen de eigenaar van een vijftigtal schapen die grazen langs de oevers van het Foxholstermeer en het Drents Diep in Hoogezand is vorige week proces-verbaal opge maakt wegens het niet melden van de ziekte ,,rotkreupel", het aan de schapen onthouden van de nodige verzorging en omdat de dieren nog steeds in hun wintervacht lopen. De schapen waren gesigna- door een dierenarts ,,rotkreu- leerd door de familie Kregel pel" geconstateerd, een uit Kropswolde die met een besmettelijke ziekte die ge- zeilboot door het Drents Diep meld moet worden bij de bur- voer. Omdat de dieren een ver- gemeester of de Rijksdienst waarloosde indruk maakten, - voor keuring van Vee en Vlees ze strompelden moeizaam (RW). Zuidema spreekt van voort en droegen nog steeds ,,huis-tuin- en keuken klach- hun wintervacht - werd con- ten" en noemt de verwaarlo- tact opgenomen met de Die- zing ,,een licht geval". Het renbescherming in Hooge- scheren van de wintervacht zand-Sappmeer die haar Lan- had vôôr 15 juli moeten gebeu- delijke Inspectie inschakelde. ren. Uit onderzoek van een mestmonster moet blijken of Vrijdagmiddag stelde Inspec- de dieren nog aan andere ziek- teur A. Zuidema uit Haren sa- ten lijden. De eigenaar van de men met de Algemene Inspec- schapen huurt de dijken van tie Dienst (AID) van het Mi- het Drents diep en het Fox- nisterie van Landbouw, een holstermeer van het Water- onderzoek in. Daarbij werd schap Gorecht. Voor gezinsexcursies, groeps- bezoeken en voor de individu- ele ontdekkingsreis is deze zo- mer een reeks bijzonder plaat sen op papier gezet. De excursies bestrijken bossen, polders en watergebied. Van reptielen zoeken op de Dwin- gelose Heide tôt het opsnijven van de dynamiek van de kwel- ders op Schier. Voor informa- tie over excursies in het noor- den en in de rest van Neder- land kunt u terecht bij uw plaatselijke VW of recht- streeks bij hethoofdkantoor van Natuurmonumenten, tele foon 035-62004. (Foto Dennis F. Beek) HARKSTEDE - Spectaculaire acrohatische toeren op de waters- ki als onderdeel van de wedstrijden voor het Nederlands Kam- pioenschap Téléski. Slaloms, springen, figurenmaken op het water, afgelopen weekeind was het allemaal te zien aan het Grunostrand. De weergoden waren ook in een goeie stemming, wat extra glans gaf aan het evenement. SAPPEMEER - Het uitzoeken van een vakantiebestemming is voor veel mensen al een groot deel van het vakantie- plezier. Naast folders, boeken en tijdschriften zijn er nu ook videobanden op de markt met populaire vakantiebestem- mingen. Bij reisbureaus of bij de uit- geefster Video-Tours in Reeu- wijk kunt u de banden huren. Tien reizen op de videoband vol met toeristische en practi- sche informatie. HET IEUWSOLAD 45e JAARGANG NO. 31 DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1991 Hallo mensen! Even 'n woordje vanuit het hôtel Ik bak al bruin. Verlang toch weer terug naar u allen. En naar mijn broodjes. Nog effetjes volhouden... Uw Echte Bakker begint weer Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappemeer Telefoon 93382 TRAKTEREN Heerlijke Banketbakkers Geen 8 maar 10 SlmsU.idr 30 Winkelcentrum Marto.nshoek °60ILC Hoogezand 05930-9340S Geen allerdaags gezicht: het Collège van Burgemeester en Wethouders gezamen- lijk op de fiets. Is de vaart, die in het gezelschap zat, tekenend voor het nieuwe seizoen? De meuwste keukens, functioneel en passend bi| uw intérieur staan m onze toonzaal

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1