i#T Stichting De Rietzoom weer in de slag voor behoud camping STAATSLOTEH H Mil VISON Makelaardij Hoogezand bewijst het! QQ Kopen goedkoper dan huren ,,Desnoods zelf beheren" Sportevenement Triathlon Groen Links: WAO-plannen ,Raad moet afwijzen KEU ENS Makelaardij Hoogezand Rambo pantserbeits Elke dag iets anders bij de Echte Bakker mjm Tdefoon 93382' Vergeten Geld op voor woning- verbetering Vandalisme- ibestrijding bij scholen Ronde van {Slochteren jvervroegd Open Dag Vol- wasseneducatie KRETEK-SIGARETTEN SHOP 'DE TABAKSPOT' Delfsail weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving K-sa-À"* KRHPSWOI DE - Voor de zoveelste keer is de Stichting de Rietzoom met de gemeente Hoogezand-Sappemeer in de slag om het be^ud fande cainp°ng In^^v^rstenen die de Grontmij heeft gedaan voor ontwikkeling en privatiser ng van het Meerwijc-k- Sebxed il campinTde Rietzoom gewoon weggepoetst. En dat terwijl er enkele jaren geleden nog 1,3 miljoen in feinvesteerd. ta rrnntmii wil dat od het terrein bungalows worden gerealiseerd en vakantiewoningen, zo mogelijk gelegen aan het wa Vooï de eTte"! zegt Xe voorzUter B Dalstra bitter. ÏKaar de altijd strijdbare Stichting de Rietzoom heeft het hoofd nog met in de schoot gelegd. „Desnoods beheren we de camping zelf", zegt voorzitter R. van Duinen. Camping de Rietzoom in het Meerwijckgebied biedt bij dit mooie weer een idyllische aan- blik. Prachtige huisjes met ro- mantische namen als ,,Oase", ,,Ons plekje" en 't Uilenest. Veel bloemen, veel groen, rust en ruimte, een ideaal oord om te kamperen, zo lijkt het en zo is het ook. Alleen schijnen slechts weinig mensen dat te beseffen. Van de ongeveer 330 plaatsen zijn slechts een dikke 60 verhuurd, niet meer dan 20 procent. Op het nieuwe gedeel- te dat pas enkele jaren geleden voor 1,3 miljoen werd gereali seerd staat een enkele Duitse caravan plus een paar Neder- landers die van het oude ge- deelte verhuisd zijn naar het nieuwe, vanwege de electrici- teit. Verder leegte, kale plek- ken, de dood in de pot. ,,Ze wilden de arme sukkelaars kwijt raken en dat is ze ge- lukt", zegt Dalstra. ,,We heb- ben de gemeente gewaar- schuwd dat de uitbreiding met zijn enorme tariefsverhogin- gen de ondergang zou zijn voor de Rietzoom, ze hebben niet geluisterd, wethouder Mobers heeft de plannen doorgedre- ven. Honderden mensen die het vroeger nog net konden be- talen zijn nu weg". Ook de be- richten over de opheffing heb ben een negatief effect op de bezetting. Mensen zoeken tij- dig een goed plekje elders. ,,Nu heeft de gemeente een wapen, de camping is bijna leeg, het kan niet uit", sneert Dalstra. Hij is er vast van overtuigd dat het gemeentebe- stuur dit allemaal zo heeft be- kokstoofd. Verbolgen is het Stichtings- bestuur over de manier waar- op het rapport van de Gront mij tôt stand is gekomen. In twee brieven aan het Collège pli* S# -• van B W en gemeenteraad wordt de verontwaardiging geuit: De Grontmij heeft tallo- ze mensen geinterviewd, maar vergeten" de Stichting te be- naderen. Bij het rapport zit een kaartje van jaren geleden. Kennelijk zijn de rapporteurs niet eéns komen kijken. Toi- letvoorzieningen primitief? ,,Het is te wensen dat de rap porteurs in hun vakantie nooit minder hebben aangetroffen. Ze zijn uitstekend, aldus de brief van 12 augustus. ,,Doodzonde" noemt de Stich ting het de mooie natuurlijke camping met rijke flora en fauna (600 bomen en moeras- gebied) te vernietigen ten be- hoeve van woningbouw. ,,De bewoners waarvan velen meer dan 30 jaar de camping bewonen hebben een sterke binding met deze kant van het meer. Het is een schande deze hechte leefgemeenschap te verdrijven en hun huisjes te laten afbreken", aldus de brief van 5 augustus. Stichting de Rietzoom biedt de gemeente ook een alternatief: De Camping weer afslanken tôt de oorspronkelijke grootte, met stacaravans en zomerhuis- jes en daarbij wel een door- trekkerskamp in stand hou- den. Op het nieuwe gedeelte mag de gemeente dan voor hun part vakantiebungalows neerzetten. De berstuursleden denken dat een particulière campingbeheerder best tôt een rendabele camping zou kun- nen komen. ,,Desnoods willen Wie hier kampeert heeft rust en ruimte. Teveel rust en te- veel ruimte. Heeft de Riet zoom nog toekomst? (foto H ans Zuidema) we de Rietzoom zelf wel behe ren", zegt Van Duinen (71) die er al 46 zomers heeft doorge- bracht. De fracties in de ge meenteraad zijn uitgenodigd te komen kijken hoe mooi het is op de Rietzoom. D66 is al ge- weest. Wethouder Drost ook De P.v.d.A. komt vanavond. Bij een caravan zit een me- vrouw heerlijk in de zon. ,,Net Spanje", zegt ze „je kan hier altijd buiten zitten. De Riet zoom mag absoluut niet ver- dwijnen". HOOGEZAND-SAPPEMEER Het gemeentelijke geldpotje voor stads-en dorpsvernieu- wing is leeg. Dat betekent dat er dit jaar geen subsidies meer worden gegeven voor verbete- ring aan particulière huizen. Met toewijzing aan 35 aanvra- gen dit afgelopen jaar is het budget van f 350.000,- volledig besteed. De komen de maan- den kunnen bewoners van een eigen huis nog wel subsidie- aanvragen indienen, maar zij krijgen dit jaar geen financiële toezeggingen meer. Het is voor de eerste maal dat de top van het budget al in augustus be- reikt is. De betreffende afde- ling stelt voor, om in 1992 meer geld beschikbaar te stel- len voor de stads- en dorpsver- nieuwing. HOOGEZAND-SAPPEMEER -Het Collège van B W besloot afgelopen dinsdag een bedrag van f 175.000,- te in- vesteren in het bestrijden van vandalisme en het oplossen van stallingproblemen bij de gemeentelijke basisscholen. B W stelt ondermeer voor de berging van fietsen te verbete- ren. Als de gemeenteraad posi- tief is, wordt een verhoudings- 1 gewijs zelf de investering ge daan voor het bijzondere onderwijs. SLOCHTEREN - De ronde van Slochteren, die half september gereden zou worden, is twee weken vervroegd. Het dagje fietsen wordt nu gehouden op zaterdag 31 augustus. In de gemeente doen de ver- schillende dorpen mee met ak- tiviteiten rond de Ronde. Met braderie, floralia, een hobby- beurs en een puzzeltocht zetten de dorpen hun beste beentje voor om het de fietsers naar de zin te maken. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Komende zaterdag 17 augustus wordt voor de achtste maal het sportevenement Triathlon ge houden. Dit jaar in combinatie met de vijfde Duathlon, op het recreatiegebied Meerwijck. Deelnemers van de sportdag zwemmen, fietsen en lopen over een uitgezet parcours. Binnen een bepaalde tijd of binnen een maximaal snelheid, want bijvoorbeeld te hard fietsen mag ook niet. De start is bij de starttoren op het linker strandgedeelte, de finish tegenover het strandpaviljoen. Het evenement met de drie- (Tri) en tweesport (Duatlon) wordt gesponsord door het Hoogezandster bedrijfsleven, waaronder Scandex Aluminium. Meerinformatie is te verkrijgen bij de commissie Triathlon Sport, telefoon 05980-22286. HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het afdelingsbestuur van Groen Links in Hoogezand- Sappemeer heeft de gemeente raad per brief opgeroepen tij- dens de eerstkomende raads- vergadering op 27 augustus stelling te nemen tegen de plannen die het Kabinet heeft met WAO en ziektewet. De Raad moet een brief sturen aan kabinet en Tweede Kamer waarin de plannen worden af- gewezen en steun wordt be- tuigd aan de akties van de vakbeweging en andere orga nisâmes De afdeling Hoogezand-Sappe meer van Groen Links vindt dat de kabinetsplannen alleen ten goede komen aan de werk- gevers, waaronder deoverheid als grootste werkgever van Nederland. In de brief aan de gemeenteraad wordt erop ge- wezen dat de stijging van het aantal WAO-ers al 15 jaar pa- rallel loopt met de stijging van de werkdruk. ,,In al deze jaren is op geen enkele manier ge-' probeerd te voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt ra- 3 3 ken". Ook in Hoogezand-Sap pemeer met veel industrie zijn de afgelopen jaren grote aan- tallen werknemers in de WAO terechtgekomen. ,,Het is dus ook een gemeentelijk belang om tegen deze plannen stelling te nemen", aldus de brief van Groen Links aan de gemeente raad. HOOGEZAND-SAPPEMEER Op dinsdag 20 augustus orga- niseert het Educatief Beraad een Open Dag, waaraan de in- stellingen die cursussen en on derwijs aan volwassenen ge- ven, deelnemen. Tussen 16.00 en 21.00 uur kunt u bij de instellingen terecht voor informatie over tijden, kosten en dergelijke. Er wor den tevens demonstraties ge geven van de creatieve cursus sen. Aan de Spoorstraat Zuid 52 O.a. Gudang Garam Alleenverkoop Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 bevinden zich in het Centrum voor Volwasseneneducatie het Noordelijk Avondcollege (on dermeer MAVO en HAVO), de Basiseducatie en het Plaatse- lijk Vormingswerk. DE SBHS aan de Erasmusweg 137 biedt informatica, las- en technische taalcursussen en aan de Streekschool aan de Foxham' 39 zijn opleidingen te volgen in de sector admi- nistratie en verzorging. Naast een oriëntatiecursus voor al- lochtone vrouwen zijn er aan- gepaste beroepsopleidingen voor ondermeer schoolverla- ters, WSW-werknemers en deelnemers aan het Jeugd- werkgarantiplan. DELFZIJL - Vanavond vindt in Delfzijl in het kader van Delfsail de moonlighttour plaats. Plezierjachten varen langs de in de buitenhaven af- gemeerde Tall Ships. - Op het podium op het haven- terrein treedt de Lady Kome- die uit Amsterdam op met ,,Waterzucht". - In het Damsterdiep is er een oefenwedstrijd voor drakebo- ten. - Om 22.30 uur is er een over- donderend vuurwerk op mu- ziek. Een greep uit het programma voor morgen: 14.30 uur - optreden 25 Shanty koren. 21.00 uur - laserstralen lichtshow. - 22.30 uur - Verove ring Delfzijl door het ,,Schip van Staat". Programma zaterdag: 11.00 uur - Goudgraven voor kinderen op het strand. 10.00 uur - Drakebootwedstrijden. 11.00 uur - Shantyfestival. 15.00 uur - finish sloeproei- wedstrijden Groningen-Delf zijl. 16.00 uur Zeilparade, ruim 80 windjammers en andere zee- zeilschepen verlaten de haven van Delfzijl gespecialiseerd in Toppunt van protectie voor het buitenwerk. Vochtregulerend. 2.5 liter dekkend transparant 83?5 750 ml. dekkend 28?5 L'mI transparant 27?5 HOOGEZAND-SAPPEMEER AMALIA VAN SOLMSLAAN 6 HET IEUWS0LAD DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1991 45e JAARGANG NO. 33 ONTDEK DE ECHTE BAKKER. ECHT-JE PROEFT T! Echte Bakker Noorderstraat 192 Sappemeer v. Delfsail '91: ..Belli ragazzi" (Mooie Italiaanse jongens) aan het werk bij hun meer dan 100 meter lange windjammer de Amerigo Vespucci. (foto: Dennis Beek) keukens, functioneel en passend bij uw intérieur staan in onze toonzaal Sluiskade 30 Winkelcentrum Martenshoek 9601 LC Hoogezand 05980-93405 Geldig t/m f. zaterdag a.s. P Nieuweweg 22, Muntendam «05987-21708 HOOGEZAND-SAPPEMEER SPORTTERREINSTRAAT 33 Nabij het centrum en station gelegen HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met cv en garage. Ind.: hal, toilet, ruime woonkamer, eetkeuken, provisiekelder, bijkeuken en douche met v.w.t. 1e verd.: overloop en drie slaapkamers. 2e verd.: ruime bergzolder. Vraagrpijs f 95.000,- k.k. Hypotheek koopsom kosten mogelijk bij een bruto jaarinkomen van f 38.000,- uw netto maandlast is dan f 570,- per maand. HOOGEZAND-SAPPEMEER LUTH. KERKSTRAAT 15 Op goede stand nabij het centrum van Sappemeer gelegen VRIJSTAANDE WO- NING met c.v. en garage. Ind hal kelder, ruime woonkamer met open haard ca. 34 m2, keuken met traaie inbouw, bijkeuken, toilet. 1e verd.: overloop, badkamer met ligbad, v.w.t. en 2e toi let, 2 slaapkamers. Info: de woning is geïsoleerd d.m.v. dubbele beglazing, dak- en ged. muurisolatie. Vraagprijs f 119.500,-. Hypotheek koopsom kosten mogelijk Fraai LANDHUIS met dubbele garage, gelegen op ca. 7°0 9r°"d ®aL^fnnu van groot recreatiepark, waarin vijverpartijen en wandelpaden op ca. 0 fietsm înd Vrovalet ^ntree mef plav. vloer, L-vorm. woonkamer met witte plav. vloer, open haard en tuindeuren, moderne semi-open keuken met inbouw apparatuur ruime btteuken! toilet badkamer met ligbad en v.w.t., 3 slaapkamerje verd.. overloop mot vaste kast 2e toilet aparté douche, 2 zeer ruime slaapkamers. 9 zolder Info de woning is geïsoleerd middels dubbele beglazing, dak- en muuriso latie Verw. middels c.v. Fraai aangelegde tuin met veel privacy. Vraagprijs f 259.500,- k.k. Kerkstraat 243 - 9603 AG Hoogezand - Tel. 05980-28111 b.g.g. 23981 ffl

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1