Sovjet Unie dichterbij dan ooit EURO- STAATSLOTEN! Hoogezand-Sappeer wil scholenfusie toch doorzetten Makclaardij Hoogezand bewijst het! FjQ Kopen goedkoper dan huren Spanning en opluchting Stàbler wil ,,meerverbod" 500 W FIETSPLEZIER 100 M* FITNESSPLEZIER Makelaardij Hoogezand GROTE EIERCAKE 175 Ti STAATSLOTEN In bieb KIM komt met onthullingen weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving 45e JAARGANG NO. 34 DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1991 U bent ze 'n slag voor met brood en banket van de Echte Bakker HOOGEZAND-SAPPEMEER - Echte geschiedenis is er deze week geschreven. Een coup in Rusland die mislukt en dat nog wel door de druk van het volk. Wie had dat maandagmorgen durven dromen. Russen zo gewend aan onderdrukking, ze zullen zich wel schikken in hun lot, dachten velen. Ons eerste telefonisch contact maandagmorgenvroeg met Moskou gaf ons niet veel hoop. ,,It's as usual", zei Guenna Marinko neerslachtig. Marinko, docent aan de uni- versiteit van Moskou en zijn mede-compagnon in zaken be- zochten vorige maand Kiel- Windeweer en de rest van Ne- derland. Op zoek naar econo- mische contacten. Thuis gaven zij cursussen in westerse effen- ciëncy, zeg maar een omscho- ling naar het kapitalisme. Een grote groep mensen in on ze gemeente zal het nieuws met extra belangstelling heb- ben gevolgd. De laatste tijd hebben we in Hoogezand- Sap pemeer nogal wat bezoek van Sovjetburgers gehad. En als je mensen persoonlijk kent, spreekt het nieuws extra aan. Dat geldt helemaal voor me- vrouw N. Watermulder uit Hoogezand. Ze zit dag en nacht voor de televisie. Ze is Russin van geboorte, haar zuster woont in de Oekraine, tussen Kiew en de Zwarte Zee. Eind juni zijn ze er op bezoek geweest. Het verhaal over hun terugreis met hindernissen hebt u in deze krant kunnen lezen. In de Oekraine leek ailes woensdagmorgen nog rustig, maar ook de Oekrainse rege- ring heeft de staatsgreep afge- wezen. De Watermulders wor- den heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. ,,Ik hoop zo dat Jeltsin het redt, zegt mevrouw Watermulder, ,,tot- nutoe zijn er eigenlijk alleen maar incidenten geweest, er is nog niet veel verloren. De sol- daten willen niet op de eigen bevolking schieten". Ze is er vast van overtuigd dat de mensen een terugkeer naar het oude communisme niet meer zullen pikken. ,,Die oude com- munisten, het zijn dikke kren- gen, ze hebben altijd van de arme mensen geprofiteerd". Haar neef zei het toen hij in Nederland was zo: ,,Hoe is het mogelijk dat ze ons al die tijd hebben bedonderd". De familie Watermulder ziet mogelijk ook zelf een illusie in rook opgaan. Mevrouw Water mulder heeft van een zuster een huis geërfd. ,,We hadden gedacht daar in de toekomst zo met de auto heen te kunnen rijden, maar of dat ooit zal ge- beuren...." beter", zo werd gesteld. Of Mars werkelijk op de barrica- den heeft gestaan, we weten het niet. Verbinding krijgen we niet. We herinneren ons de ont- vangst van de folklore dans- groep Gantsina uit Tadzji- kistan in november 1989. 1^1 Verzet Al snel bleek in de loop van maandag uit de berichtgeving, (dank, dank dat er satelieten zijn) dat de coup toch niet zo gesmeerd liep als we vreesden. Groeiend verzet, elk bericht in die richting drinken we gretig in. Ons fatalisme verandert net als dat van de Russen in hoop. En we realiseren ons dat de strijdbare opstelling die men sen als Mars Malotsjkiniem, de technische man van het bal let uit Ivanovo, dat in oktober te gast was in Hoogezand-Sap pemeer, niet slechts uit woor- den gesproken in het veilige Nederland, bestaat. ,,De pest in" hadden de dan- sers dat ze in de USSR uren per dag in de rijmoesten staan om de noodzakelijke le- vensmiddelen te bemachtigen. Die lege winkels omschreven ze als de zichtbare onmacht van Gorbatsjov. Toch steun- den ze hem. ,,We moeten door deze bittere appel heen. Dan krijgen onze kinderen het echt HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het is P.v.d.A.-fractievoor- zitter R. Stâbler een doorn in het oog dat de politie van Hoo gezand-Sappemeer zo veel tijd moet besteden aan een tiental waterpiraten die met hun speedboten het Zuidlaarder- meer onveilig maken. ,,Kan je ze niet een 'meerver- bod' opleggen, zoals anderen soms een 'straatverbod' opge- legd krijgen", zo vroeg hij zich af in de commissie Algemene Zaken. Ook korpschef R. Koolwijk vindt dat de jacht op de water piraten wel erg veel inzet vraagt van de politie. ,,Het is een beetje schieten met een ka- non op een mug", aldus de korpschef die het overigens een wonder noemde dat de snelheidsmaniakken nog geen dodelijke slachtoffers hebben gemaakt. In donker blijft de politieboot van Hoogezand- Sappemeer op het droge. ,,De veiligheid van onze eigen men sen gaat voor. Wie zich dan dood wil varen gaat zijn gang maar", aldus Koolwijk. DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER VME: REKLAME VOOR Wl(B] m (Wim :r ij onsJ B RDD.D. KDEK.BAN K ET en nu ook Hoofdprijs f 7.000.000,- Prijs per lot f 17,50 Aantal loten is beperkt SHOP 'DE TABAKSPOT' Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 (kopen of huren) VOORDEEL IN KWAUTEIT Slochterstraat 53 9611 CM Sappemeer Telefoon 05980-96596 Prachtig zagen ze er uit. Stoe- re ,,kozakse" mannen. Sierlij- ke vrouwen met vele me- terslange vlechten op de rug. Slechts aarzelend praatten ze over de veranderingen in hun land. Op de vraag of zich een natio- nalistische beweging aan het ontwikkelen is antwoordt een gedeelte dat zo'n organisàtie niet bestaat, terwijl anderen grif toegeven er lid van te zijn. We herinneren ons ook het be zoek van de Russische raadsle den aan onze gemeente eind mei, begin juni van het vorig jaar. Heel divers was de dele- gatie samengesteld. Er zaten rascommunisten bij, die wei- nig op hadden met glasnost en perestroika. Het volk er te dom voor achtten. Maar het overgrote deel van de groep, geloofde in démocra tie en veranderingen. Zoals de directeur van de Champagne fabriek in Sochi, Guram Kak chishvili die zich zelfs al met ,,Amerikaanse" zwier be- woog. Zo lyrisch was van de daken op onze huizen, dat er binnen een dag bouwtekeningen voor hem werden georganiseerd, zodat hij een Nederlands huis kan bouwen aan de Zwarte Zee. En dan zijn er natuurlijk de contacten met de Russische asielzoekers in het asielzoe- kerscentrum. Eerst in Hooge zand-Sappemeer nu in Veen- dam. Regelmatig hangen ze aan de lijn. Ze willen publiciteit, bena- drukken dat ze echt niet terug kunnen. ,,Geen lucht om te ademen". De communistische partij die hen geen carrière toestaat. ,,Deze ontspanning duurt maar even. De havikken zullen toeslaan". Aandacht in de krant kunnen we ze nauwe- lijks geven. In het asielzoekerscentrum (AZC) in Veendam was de sfeer deze week onder de be- woners uit de Sovjet Unie gespannen. De zeven Sovjet burgers werden door mede- werkers van het centrum zo- veel mogelijk op de hoogte ge- houden van het nieuws. Door de rechtstreekse beelden in het Russisch was het voor hen, on- danks de taalproblemen, goed te volgen. Adjunct-directeur van het AZC Paul Wezenberg: ,,We geven desgevraagd extra begeleiding, maar budgetair hebben we gewoon niet de mo- gelijkheid hen te laten bellen naar hun familie of vrienden". Of de asielzoekers politieke of economische vluchtelingen zijn, maakt volgens Wezen berg voor de medewerkers niet uit: ,,Vaak weten wij het niet eens. Dat is iets voor justi- tie. Wij zijn er om de mensen zo goed mogelijk onderdak te geven. Alleen bij de hulpverle- ning komt het ter sprake, om- dat mensen hun ei graag kwijt willen. Maar op zich maakt het voor ons niet uit". Zie vervolg pag. 3 HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het is zover. KIM komt echt. Vanaf aanstaande Zaterdag presenteert KIM zich in de Bieb in Gorecht Oost, met een letterlijk ,,onthullende" tentoonstellingVoor aile nieuwsgierigen en geinteresseer- den mogen wij u nu al het geheim ontsluieren dat tallozen bezig houdt: ,,Wie of wat is toch die KIM, die steeds die speelse milieuboodschappen in jullie krant stopt?". Over de Groene tegel tegen gif, over de vlieg en de spuitbus, over de KIM van het Zuidlaardermeer en nog veel meer. KIM blijkt het kind, de opvolger, de nieuwe gedaante te zijn van de Kerngroep Milieuzaken Hoogezand-Sappe meer, die zich al vele vele jaren heeft ingespannen om ons aller leefmilieu te verbeteren of te voorkomen dat het ver- der verslechtert. Vooral door de politiek te beinvloeden. In gesprekken met de wethouder en ambtenaren en door brie- ven te schrijven aan de gemeenteraad. Met redelijk succès, vindt de groep zelf, die aan de wieg stond van onder meer de ecotainer en de blikbak. Hoewel de Kerngroep ook acties voerde, zoals onlangs te gen het gebruik van de plastic tas en andere overbodige verpakkingen, een grote batterijinzameling organiseerde op de milieudag, in wijken en dorpen kwam om klein che- misch afval in te zamelen, toch is de naamsbekendheid van de groep niet groot. De naam Kerngroep Milieuzaken" is saai, gewoon onbruikbaar als je een groot publiek wilt be- reiken. Kerngroep Milieuzoeken werd dus KIM. Kort en kernach- tig, doelbewust, flitsend en publieksgericht. KIM wil aan de weg timmeren voor een beter milieu. Met een kwinkslag, niet met een geheven vingertje. Maar niet min- der serieus als vroeger. Zoals die plannen van de Gemeente voor het Meerwijckge- bied. Die vindt KIM absoluut niet om te lachen. Samen met het Groninger Landschap probeert KIM er iets tegen te doen. Meer weten over KIM? Kom naar de tentoonstelling in de Bieb. Hij staat er een week of drie. U kunt zelfs lid worden van KIM, en o ja, die beloofde compostbrochure is op de tentoonstelling verkrijgbaar. Op de gemeentedag kunt u KIM persoonlijk ontmoeten. ,,Wie ons niet wil ontmoeten komt ons wel tegen", belooft KIM. HOOGEZAND-SAPPEMEER - De Aletta Jacobsscholengemeenschap (AJS) blijft zich tôt het uiterste verzetten tegen een fusie met de scholengemeenschap voor beroepsonderwijs (SBHS). Dinsdag besloot het Collège van Collège van B W de fusie toch door te zetten. Met ingang van augustus 1993 moet de brede scholengemeenschap van LBO tôt en met VWO een feit zijn. Verder uitstel wordt onverantwoord geacht nu de Wet op het basisonderwijs door de Tweede Kamer is aangenomen. Het Educatief Centrum Noord gaat nog wel een onderzoek doen naar de wijze waarop de brede scholengemeensschap het beste tôt stand kan komen. Voor dat onder zoek dat een half jaar wil het Collège 75 duizend gulden uittrekken. De scholen kunnen tôt 1 oktober op de conceptraadsvoordracht reageren. In november zal de gemeenteraad een princi- pe-uitspraak moeten doen. Vreugde bij de SBHS en teleurstelling bij de AJS over het besluit van het Collège van B W. Het was, gezien de al jaren durende diskussie te verwachten. AJS-rector F. Kôhne kondigt aan dat directie en medezeggenschapsraad zeker nog met de raadsleden in de slag zullen gaan. Hij vindt het collegevoorstel een stuk vol onzekerheden en aarzelingen, vreest dat VWO-leerlingen naar minder brede scholen in Groningen zullen verdwijnen en ziet ook als bezwaar dat de nieu we brede scholengemeenschap ,,tot in lengte van jaren veroordeeld zal zijn tôt twee gebou- wen". Formeel heeft de AJS weinig mogelijkheden de fusie tegen te houden, tenzij het règle ment van de Medezeggenschapsraad (MR) zo wordt gewijzigd dat zonder instemming van die MR geen fusie mogelijk is. Over zo'n wijziging ligt de MR in de clinch met het Collège van B W. De zaak moet nu door de geschillencommissie worden beslist. Mevrouw A. Bodewes, voorzitter van de MR heeft op die procédure haar hoop gevestigd. Van de B W voorstellen is ze geschrokken, vooral omdat ze er niets in heeft teruggevonden van de voorstellen tôt samenwerking tussen beide scholen die de AJS zelf aan de gemeente heeft gedaan. Ook politiek ziet ze nog wel mogelijkheden: ,,Ik verwacht dat de politiek zo goed is dat fusie niet doorgaat". Directie Op steun van collegepartij Groen Links hoeft de AJS niet te rekenen. Hoewel raadsiid Roel Zuidema lange tijd alleen over integratie en niet over fu sie van de scholen wilde pra- ten, schaart hij zich nu onver- kort achter het collegebesluit dat spreekt van integratie door fusie". ,,Een fusie op vrij- willige basis was beter ge weest, maar nu de standpun- ten zich alleen maar hebben verhard moet de politiek de beslissing nemen". Zuidema oppert dat aan het hoofd van de nieuwe brede scholenge meenschap misschien beter een geheel nieuwe directie kan komen, nu de huidige directies zich zo in hun stellingen heb ben ingegraven. SBHS-directeur B. Martens denkt niet dat de huidige te- genstellingen tussende scholen en hun leerkrachten een goede samenwerking in de toekomst zullen belemmeren. Volgens Martens zijn de persoonlijke contacten ondanks de me- ningsverschillen uitstekend. Hij denkt dat de deskundig- heid van de SBHS heel goed van pas kan komen bij de ver- plichte invoering van het vak techniek in de basisvorming. Hoogezand-Sappemeer zal richting het jaar 2000 moeten zorgen voor een breed onder- wijsaanbod", aldus Martens die zegt het niet belangrijk te vinden wie directeur gaat wor den van de straks gefuseerde brede scholengemeenschap. Het aangekondigde onderzoek vindt hij eigenlijk niet nodig. ,,In principe moeten de men sen in het onderwijs genoeg ,,know how" hebben om er sa men uit te komen, maar bestuurlijk heeft men dit ken- nelijk verstandig geoordeeld". De fracties van D66 en WD in de gemeenteraad zien in de huidige voorstellen van het Collège geen enkele reden om hun verzet tegen de fusie op te geven. De WD steunt de AJS vrijwel zonder meer, D66 gaat de zaak intern nog eens zorg- vuldig bekijken. ,,Wij zijn geen AJS-partij", aldus frac- tievoorzitter W. BerghoefD66 wil beide medezeggenschaps- raden raadplegen en aan de kwestie een spéciale ledenver- gadering wijden. Beide oppo- sitiepartijen vinden dat in het collegevoorstel te weinig reke- ning wordt gehouden met het belang van de leerlingen. schoolgebouwen van AJS en SBHS gefuseerd. echte fusie is wat minder eenvoudig. (foto's Hans Zuidema) MET SPOED TE KOOP GEVRAAGD î#T HET IEUWS0LAD ONTDEK DE ECHTE BAKKER. ECHTJE PROEFT T Echte Bakker m ap ra rn iNoorder s traat 1l ElSTliR Telefoon 93382 Noordcrstraat 192 Sappemeer .75 voor Il m Wl^m. van 2.75 voor OP OP 5 - USSR raadsleden op bezoek in Hooge zand-Sappemeer in oktober 1990. Der- de van rechts Guram Kakchishvili, di recteur van de Champagne fabriek in Sochi. WBmBÊmmm m i i n i HOOGEZAND-SAPPEMEER Vondelstraat 46 Nabij winkelcentrum en station gelegen mime EENGEZINSWONING. Ind.: ruime hal, toilet, trapopgang waaronder provisie kelder, ruime doorzon kamer voorzien van parket vloer en thermopane beglazing, keuken en twee schuurtjes. 1e verd.: over- loop, vier slaapkamers en douche met v.w.t. en 2e toilet. Vraagprijs f 79.500,- k.k. Hypotheek koopsom kosten mogelijk bij een bruto jaarinkomen van f 34.000,- uw netto maandlast is dan I 480,- per maand. HOOGEZAND-SAPPEMEER Uranus 35 Nabij het winkelcentrum op mooie lokatie gelegen HOEKWONING met cv en grote tuin op het zuid-westen, staande op 448 m2 eigen grond. Ind.: ruime hal met plavui- zen 5 m2, toilet met plavuizen en fontijntje, ruime woonkamer voorzien van fraaie open haardpartij, parket vloer, thermopane beglazing en tuindeur naar terras, open keuken totaal 40 m2, inpandig schuurtje en vrijstaande houten schuur. 1e verd.: overloop, 1 slaapkamer 24 m2,1 slaapkamer 9 m2, moderne badkamer, 2e toilet. 2e verd.: overloop, ruime slaapkamer 20 m2, hobby ruimte en berging. Vraagprijs f 139.500,- k.k. Wegens enorme verkoop van de laatste weken: DIVERSE SOORTEN WONINGEN IN EN ROND HOOGEZAND-SAPPEMEER voor veel bij ons ingeschreven koopwoningzoekenden Ons kantoor is gelegen midden in het centrum van Hoogezand. Wekelijks komen tientallen koopwoningzoekenden dan ook onze foto- en diapresentatie bekijken. In dien wij deze mensen niet direkt kunnen helpen, worden zij bij ons ingeschreven, zodat wij hen direkt, als wij een naar ons oordeel voor hen geschikt object krijgen aangeboden, een fotopresentatie kunnen toesturen. Op deze wijze zijn reeds veel van onze verkoopbemiddelingen snel tôt stand gekomen. Wilt u uw woning zo goed mogelijk verkopen, neem dan kontakt met ons op en wij maken een gratis taxatie van uw woning. Kerkstraat 243 - 9603 AG Hoogezand - Tel. 05980-28111 b.g.g. 23981

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1