(m) Herrijzend Nederland NIEUWSBULLETIN no. 8 24 APRIL 1945 iiiiiiiiir Vrij sterke Britse afdelingen zijn in stormboten ten N. van 's Hertogénbosch de Maas overgestoken en bijna zonder tegenstand de Bommelerwaard binnenge rukt. De Canadezen zijn de Grebbe-linie binnengedrongen. In een dorp in de omgeving van Amersfoort heeft men ontijdig de vlag uitgestoken, toen Cana dese patrouilles passeerdenlater kwamen de Duitsers terug en hebben uit wraak een groot aantal Nederlanders doodgeschoten. Uit de gevangenis van Kleef zijn vele Nederlanders verdwenen, die voor een deel zijn terechtgekomen. De Nederlandse Regering heeft een waarschuwing gericht tot de geëvacueerden en repatriëerenden uit Duitsland, om niet op eigen gelegenheid naar huis te gaan, daar ze in streken kunnen terecht komen die al overbelast zijn met niet-inwonen- den, in verband met voedselpositie en hygiënische omstandigheden. Ten Z. van Berlijn hebben de Russen de stad Schlieden veroverd, en vervol gens reeds 30 voorsteden van de Duitse hoofdstad, o.a. Pankow, Cöpenick en Teltow in handen. Adolf Hitler is in Berlijn teruggekeerd en heeft het commando over alle troepen op zich genomen. Maarschalk Stalin heeft een dagorder uitge vaardigd, waarin hij de val van Frankfort a/Oder, de bevrijding van Oraniënburg, 25 km. ten N.W. van Berlijn, meldt en zegt, dat de Russen diep in Berlijn zijn doorgedrongen. Volgens Göbbels zullen de Nazi's stand houden in Berlijn en Praag. Volgens berichten uit Stockholm zou Göbbels uit Berlijn gevlucht zijn. Berlijn wordt verdedigd o.a. door het Freikorps „Adolf Hitier", waaraan ook vrouwen deelnemen. In de straten zijn barricade's opgericht van zandzakken, omgeworpen tramwagens en vernielde meubelen. Voor de verdediging van Berlijn waren 1000 jagers gereserveerd, waarvan echter in 4 dagen 411 zijn neergescho ten. De beide stations Lehrterbahnhof en Stettinerbahnhof en het vliegveld Tempelhof zijn reeds in Russische handen. Ze hebben de Ceintuurbaan door Ber lijn al een goed eind achter zich. In het W. wordt onofficieel de ontmoeting van het 12e Amerik. leger van Generaal Bradley met de Russen gemeld. Dit wordt eerst officieel, als de hoofdmachten zich hebben vereenigd. Uit Parijs meldt men, dat de ontmoeting tussen de Amerikanen en de Russen niet in een gewoon communiqué bekend gemaakt zal worden, doch in een proclamatie van de geza menlijke Staatshoofden v.d. Geallieerde Naties. In Washington heeft President Trueman een onderhoud gehad met de Russ. Minister van Buitenl. Zaken Molotof. De slotaanval op Bremen is ingezet. De Britten hebben de bezetting een ulti matum gesteld door middel van strooibiljetten, doch dit is geweigerd. Het leger van Generaal Dempsey heeft de W. oever van de Elbe over een afstand van 230 km. bereikt. Buxtehude, tussen Hamburg en Cuxhaven, is veroverd. Verder naar het Z. is Wurzen door de Amerikanen veroverd. De Russen verwachten contact met de Amerikanen tussen Wurzen en Mühlberg, 50 km. ten N.W. van Dresden. De Russen hebben ten N.W. van Dresden de Elbe bereikt, Het 3e Ameri kaanse leger is plotseling naar het Z. afgezwenkt en heeft een afstand van 130 km afgelegd in de richting van Waldsheim. In het Z. staan de Amerikanen op onge veer 20 km. van Regensburg, 15 km. van Ulm en 260 km. van Berchtesgaden. De Donau is op een niet nadergenoemde 2e plaats door het 7e Amerikaanse leger overschreden. De Fransen hebben het Meer van Constanz bereikt. Constanz is tot open stad verklaard, omdat vele gewonde geallieerde soldaten daar verpleegd worden. Verder hebben ze Ludwigshafen ingenonen. InTsjecho-Slowakije zijn Troppauen, Nikolsburg ten Z. van Brno (Brünn) ver overd. De Tsjechische Regering heeft een proclamatie gericht tot de arbeiders en de ambtenaren om het werk neer te leggen. Het eiland Chersobij Fiume is bevrijd. Deense patriotten hebben de vaargeul voor Kopenhagen versperd door schepen te laten zinken en schepen in de lucht te laten vliegen. Het sterftecijfer in de concentratiekampen is reeds gedaald tot 30 per dag. De Geallieerde Regeringen hebben een waarschuwing gericht tot de Duitse met betrekking tot de behandeling van krijgsgevangenen en gedeporteeren. De Duitse regering heeft aangeboden de krijgsgevangenen in de kampen achter te laten. De Amerikaanse en Britse Regering hebben dit aangenomen. De tot nu toe hoogste officier in Noorwegen is gedeserteerd. De havenarbeiders in Narvik zijn in opstand gekomen. In Italië hebben beide legers verschillende plaatsen aan de Po bereikt. Bij een Amerikaanse aanval op Nagoia zijn 57 Japanse vliegtuigen neergeschoten. Morgen wordt de conferentie van San Francisco geopend.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1