27 Jan. 1890—27 Jan. 1915. h@t Algemeen Advertentie-Bureay yan W„ JE W ESTEN& OR G, Wasierhavenstraat I2la? Interc.-Teleph. 772. EERSTE BLAD, No. 8. 45e Jaargaiig. VAN Officiëel Orgaaii yoor de gemeenten SAPPEMEER, HOOGEZAND en SLOCHTEREN. BûEGESIUS ZOOÎ", SAPPEME1S. Inzending van AdTertentiën enz. Dinsdigs- en Vrijdagsmiddags fils8 0 m. Groote sdTirtiitlIn m I n g e s s n d ri s stsUan DIsMig- en VrijdagmoFgeQ yMf 18 nnr. I. A. VAN ROIJEN. Word! qelezen te 5APPEMEER, HOOGEZAND, Kfel-Windswser. Kropswolds. Westsrbro&k, Foxhol, SLOCHTEREN. Slddebura», Heilum, Sohildwolde, Kolham, oxham, SchErasar, Harkstede, Laasland, QversofsîidTEN BOER, MÛQRBDSll^ NOORDBROEK, ZUIDSRÛEK, ZUIDLÀREN. NOÔRÔLÂREN. HAREN anz Adverteeren bij abonnement zeer billijk. Rubriek „KLEINE ADVERTENTIËN" contant) 1-4 regels l2Va cent, ledere regel meer 5 cent. Te bevragen aan >t Bureau 10 cent extra. IGflT IN OMSTREKEN. Dit BLAD verachijnt iederen WOENSBAG en SATERDAG. ABONNEMENTSPRIJS Voor Sappemeer en Hoogezand per drie maanden 85 cent, franco per post of pe- looper per kwartaal 50 cent, per jaar 1.85. Enkele nummer* 3 cent. DITS A V V A M (Opgerlcht Ans/® 1870.) PRIJS DES ADVERTENTIENVan 1—5 regels 25 cent, ieder regel meer 5 cent. Van Advertentiendie in eens Yoor 3-snaal opgegeven worden, is do 3e plaatsing gratis. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Wmor hà$ plants*» *mm JldwmrtemtiSm ftetreffemilm HandeB 's Wljverlieid if €hmomtm>tg0mi Mlleen ger®ctstig«l s In ons vorig nummer hebben we reeds met eer> enkel woord gewng gamaskt van,het rUverer feest als burgemeester, dat Woensdag j.l. door den heer van Roijen werd herdacht. Eene op- sommiDg van de vele corporaties, waarvan de lieer van Roijen voorzitter of lid is, gaven we daarbij. De burgerij waarvan men kan getuigen dat ze spontaan uiting heeft gegeven aan de gevoelens die ze voor haren burgemeester koes- tert had luister aan het feest bijgezet door het uitsteken van de vaderlandsche driekleur. Reeds in den vroegen ochtend had het politie- personeel zich opgemaakt om correct als zijn plicht is de eerste te zijn met zijne geluk- wenschen. Bij monde van den heer van der Weide werd den geachten chef een vulpenhouder met gouden pen aangeboden, namens de gemeen- tepolitie en den rijksveldwachter. Tevens werd "de heer v. R. verrast met een portret in lijst, geschonken door den directeur en echtg. van het Burg. Armhuis, waarop be- halve genoemde functionarissen aile gezichten prijken van de gealimenteerden. Dit cadeau ging vergezeld van een fraai bloemstuk voor mevrouw van Roijen. In een opzettelijk op dezen dag belegde raads- vergadering (waarvan het verslag op een andere plaats in dit blad staat) werd de heer yan Roijen gehuldigd. De zaal zelve was door planten en bloemen in een feestzaal herschapen, waarachter het officieele geheel wegdoezelde en de zaal een meer intiem karakter kreeg. Voor de raadsvergadering begon werden de jubilaris en zijn familie per rijtuig van hunne woning gehaald en verhieven bij binnenkomst in de raadzaal aile raadsleden zich van hunne zetels. Mevrouw van Roijen werd door den heer H. Pieters, als oudste raadslid, een bloemstuk aangeboden. De heer mr. W. C. Wildervanck sprak daarna ongeveer het volgende Voor met de gewone werkzaamheden begonnen wordt wil ik u geluk wenschen met uw jubi- leum. Vergun me van vôôr 25 jaar uwe aan- dacht te vragen. Menigeen zal weliicht van- morgen verwonderd zijn geweest over de vlaggen hier allerwege uitgestoken. De Hoogezandsters niet. Er was ailes voor. Er is sympathie voor uw persoon en voor uw werk. Op 29-jarigen leeftijd hier gekomen in de voile kracht van uw leven, waart ge met de taak die u wachtte en met de plaatselijke toestanden onbekend. Het duurde slechts kort of ge waart geheel en al ingeburgerd en wat van veel belang was, de vertegenwoordiger van de ingezetenen. Er brak hier een tijdvak van bloei aan voor landbouw, handel en industrie. Het zielenaantal is in die 25 jaren geklommen van 8500 tôt rond 11,000. Het budget klom van 63,000 tôt 158,000. Vôôr 25 jaren hadden we 30, nu 44 45 ver gaderingen. Het is gebleken, dat onder uwe leiding vele zaken tôt stand zijn gekomen. Wat uwe leiding in den raad betreft, gij eerbiedigt ieders meening en weet dat met takt te doen, wat zeer vruchtbaar is voor ailes wat er wordt besloten. In de meerdere werkzaamheden der gemeente hebt ge u dikwijls verdienstelijk gemaakt en waar de gelegenheid bestond zijt gij voortreffelijk gesteund door mevr. "uwe echtge- noote. Geachte jubilaris Van harte gefeliciteerd. Woorden vervliegen, maar dingen blijven, daar- om bieden wij deze ambtsketen aan, opdat het voor uw verder leven een aangename herinnering voor u moge zijn. Moge het u gegeven zijn nog vele jaren aan het hoofd der gemeente te staan om met denzelfden lust en ijver de belangen der gemeente te blijven behartigen. Op de zilveren ambtsketen met een fraai uitge- voerd schild, waarop in kleuren het wapen der gemeente, stonden de woorden „De gemeen- teraad van Hoogezand aan zijnen voorzitter, burgemeester I. A. van Roijen." En ketting èn schild kwamen uit de bekende werkplaats van den heer F rans Brugsma te Groningen. Geheel met dit insigne overeenstemmende bood de secre- taris later mede namens het personeel ter secre- tarie een met zilver gemonteerden hamer aan, waarop gegraveerd zijn de woorden „Het personeel ter secretarie te Hoogezand aan zijn burgemeester I. A. van Roijen. 1890-27-1-1915. Daarna sprak de heer Buining en zeide, dat het hem groot genoegen deed hier het woord te mogen voeren. Groot genoegen omdat men zich bij vele woorden van hulde vaak aan overdrijving schuldig ma&kt. Dat is nu niet het geval. Ik heb u gedurende 13 jaren leeren kennen en waardeeren als bur gemeester, maar ook als mensch. Nu die 25 jaren van uw leven zijn voorbijgegaan, zal zeker ailes nog wel eens aan uw geestesoog voorbijgaan, in blijde herinnering, hoewel ook de teleurstel- lingen u niet zijn bespaard gebleven. Ik wil hopen, dat gij nog vele jaren het burgemeesters- ambt moogt bekleeden. En ook gij, Mevrouw, hebt in die 25 jaar veel voor Hoogezand's burgerij gedaan. De harten kloppen voor u. Moge ook gij nog vele jaren uw echtgenoot terzijde staan. Moge het zoo worden. De heer Pieters Mijnheer de Burgemeester Aïs oudste lid van den Raad gevoel ik mij gedrongen op dezen heug'lijken dag een paar woorden van waardeering en huldebetuiging tôt U te richten. Ik feliciteer U wel met uw zilveren ambtsfeest. Over de drukte, die de burgemeesters in de laatste maanden hebben, zal ik niet spreken, als zijnde van tijdelijken aard, maar desniettegen- staande inspannend in hooge mate. Om echter een goed burgemeester te zijn in een belangrijke plattelands-gemeente, waar veel industrie is, i3 een veel omvattende taak. Met deze uitdrukking wensch ik te doen uitkomen het verschil van een Burgemeester hier en in groote gemeenten. In de steden zijn de werkzaamheden verdeeld b.v. daar zijn wethouders van financiën, openbare werken en onderwijs, alsook een com- missaris van politie, die ieder afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor het onderdeel, dat door hen beheerd wordt. Hier kan dat niet zoo worden ingericht, dus is de Burgemeester in hoofdzaak op het geheel aangewezen, zooals we weten met hulp van de wethouders. Mij dunkt, nu is het zeer begrij- pelijk, dat er een veelzijdige hennis en tevens menschenkennis voor noodig is, om de zaken goed te doen raarcheeren. Onze Burgemeester neemt de zaken serieus op, waardoor ailes goed tôt zijn recht komt. Als hoofd der gemeenle-politie, tevens hulp- officier van justitie is de Burgemeester op zijn plaats, ter bewaring van de openbare orde. Om ailes te repeteeren, wat hier in 25 jaar is tôt stand gekomen, zal wel niemand verlangen. Het zij mij toch vergund, aan te stippen den woningbouw voor volksbelang, waaraan onze ge achte heer Burgemeester krachtig heeft mee- gewerkt, ook in de functie van voorzitter dier commissie. En verder de stichting van het beroemde Instituât, waaraan nog verbonden is een vakteeken- school, tôt welzijn van onze jongelui, die voor een ambacht worden opgeleid. Dan zij nog vermeld het geprojecteerde op het gebied van huizenbouw en verfraaiïng van onze plaats Hoogezand. En daarna nog een zaak van recenten datum, n.l de totstandkoming van de Ryksdagnormaal- sckiol, die maar niet zoo, als 't ware uit de lucht is komen vallen, maar die door de energie van ouzen Burgemeester alhier is gevestigd. Vis Burgerrarfer, om het zoo maar uit te drukken, gevoelt onze Burgemeester zeer veel voor de gemeentenaren. Z.Ed. leeft met het volk mee. Iedereen is welkom en hij staat ze un raad en daad bij, als het verzocht wordt en noodig is. En ten slotte wensch ik er nog bij te voegen, dat onze burgemeester zeer bescheiden en ervaren de vergaderingen van den Raad leidt. Z.Ed. plaatst zich boven den raad, geeft gomotiveerde ad -iezen, door B. en W. genomen, en laat het verder behoorlijk aan den Raad over beslissingen te-aomen, welke besluiten stipt worden uit- gevoerd. Resumeerende mag ik, dunkt mij, de gemeente Hcùgezand wel gelukkig prijzen met haren Bur- gerneester en ik spreek de hoop uit, dat het den Ht'er van Roijen, onder Gods zegen, gegeven mc-ge zijn, nog een reeks van jaren als Burge meester hier te fungeeren, tôt heil der gemeente Hoogezand en tôt welzijn van Zijn Edelachtbare en zijn gezin. De Secretaris yj, ..^ji Hoogqeqchte Burgemeester! iïet is voor mij en mijne mede-ambtenaren van de secretarie een groote eer U met den dag van heden, waarop ge voor 25 jaar uw ambt hebt aanvaard, te kunnen feliciteeren. De spontaan bewezen hulde moge U bewijzen wat de toegenegenheid der burgerij beteekent. Voor ons waart ge altijd een humaan en welwillend burgemeester. Gij had altijd een open oog en een warm hart voor ons allen. Als een bewijs van aandenken bied ik U mede namens de andere ambtenaren dezen hamer tôt aandenken aatf. Hartelijk wenschen wij, dat ge hem nog vele jaren moogt hanteeren voor de ontwikkeling en den bloei van Hoogezand. De heer Huisman: M. de Burgemeester Als eene der leden, die het langste zitting heeft in den gemeenteraad, kan ook ik mij niet onbe- tuigd laten U van harte te feliciteeren met uwe 25jarige ambtsvervulling. Als Voorzitter van onzen Raad waart gij altijd zeer humaan en bescheiden en zeer veel is er in die jaren onder uwe leiding tôt stand ge- bracht en de adviezen van Burg. en Weth. werden zeer op prijs gesteld en waren meestal van dien aard, dat de Raad er zich mee kon vereenigen. 'k Spreek dan ook den wensch uit, dat gij als Burgemeester onzer gemeente, nog vele jaren moogt fungeeren tôt verderen bloei der ge meente Hoogezand. De heer Reinders Geachte Heer Burgemeeeter In den laatsten tijd heeft men kunnen opmer- ken in Hoogezand, dat zeer vele personen van allerlei richting en stand, de hoofden bijelkaar staken, ter bespreking van te nemen maatregelen voor 't organiseeren van een feest, maatregelen die men om zekere redenen niet aan de open- baarheid wilde prijs geven. Toch was het al lang geen geheim meer, dat men in zeer breeden kring, ja algemeen zelfs, zich voorbereidde op 't vieren van een feest, een feest ter viering van het 25jarig jubilé van onzen geachten Burgemeester. De vlaggen die heden schier overal werden uitgestoken zijn er het bewijs van, dat algemeen wordt gevoeld, dat voor deze viering eene goede aanleiding bestaat. Nog slechts eenige jaren ben ik lid van den Raad, maar toch reed3 lang genoeg om te kunnen nagaan, welke goede leiding onze Burgemeester aan de gemeentelijke zaken van allerlei aard, heeft gegeven. Daarom reken ik het mij thans tôt een eer hier van deze plaats in 't openbaar te kunnen en te mogen wijzen op de groote verdienste van onzen burgemeester voor de gem. Hoogezand om te j kunnen wijzen op vele instellingen die door zijn initiatief zijn tôt stand gekomen. Om te mogen zeggen, dat door des Burgemeesters mftuschenkennis hij steeds de discussies in den Raad zoodanig heeft weten te leiden, dat: de goede verstandhouding tusschen de Raadsleden nimmer werd verstoord. Gedurende 25 jaren de openbare betrekking van hoofd eener gemeente als Hoogezand waar te nemen, waar de bevolking zeer uiteenloopende politieke en religieuse gevoelens voorstaat, waar de bevolking bestaat uit fabrieks- en boerenar- beiders, uit klein en groot industrieelen, uit tuin- ders, kweekers, klein- en groot-, huur- en eigen- boeren, uit handelaren en tal van andere takken van bestaan beoefenende menschen, wier ge meentelijke belangen dikwijls buitengewoon uit- eenloopen, waar gedurende 25 jaren onze geachte burgemeester onder zulke omstandigheden aller achting heeft verworven, daar mag deze gebeur- tenia niet, ook niet onder de tegenwoordige Europeesche crisis, onopgemerkt voorbijgaan. En daarom verheugt het mij dat de bevolking zich heeft opgemaakt om dit jubilé op waardige wijze te herdenken. Door dit te memoreeren wensch ik hulde aan den jubilaris te brengen en hoop, dat hij nog lang het hoofd onzer gemeente zal blijven. De heer Lambers zeide Toen ik hier heen ging dacht ik veel te zeggen. Het gras is me voor de voeten weggemaaid. In 't kort ik sluit me gaarne geheel aan bij allés wat gezegd is en hoop dat ge nog jaren voor de uwen en voor uwe gemeente moogt gespaard blijven! Dat het u welga! Nu nam de heer van Roijen het woord en sprak woorden van dank tôt aile sprekers, ook voor de geschenken, de hoop uitsprekende, dat hij ambtsketen en hamer nog lange jaren mag gebruiken. Allen, die hier aan de groene tafel zitten of hebben gezeten in die vervlogen jaren, dank ik voor hunne medewerking, vervolgde spr. Van U allen heb ik veel steun ondervonden, ook van de wethouders en den secretaris. Spr. bracht dank aan aile ambtenaren van den hoogste tôt den laagste die hem met raad en daad hebben bijgestaan. Wanneer men z66 gediend wordt, als ik gediend ben, dan moeten de zaken wel goed gaan. Spr. dankte voor die samenwerking en wees er op, dat hij weinig tegenspoeden heeft ondervonden. Gelukkig is hij steeds met aile partijen goede vrienden ge bleven. Ik hoop dat de bloei van Hoogezand mag voortduren en deze zich zal mogen bestendigen. Aile sprekers werden door het talrijk publiek toegejuicht. Na de raadsvergadering had er een officieele receptie plaats in het gemeentehuis, welke zeer druk bezocht was en waar tevens verschillende gelukwenschen werden uitgesproken. Tegen 8 uur haalde een gedeelte van de feest- commissie den jubilaris met familie met vijf rijtuigen van huis naar de mooi versierde en electrisch verlichte zaal van het hôtel Faber, welks gevel mede electrisch verlicht was. Op de sociëteitskamer had de feestelijke op- wachting plaats, waarna allen naar de feestzaal gingen, waar ruim 800 personen aanwezig waren. In de zaal waren inmiddels tekstboekjes „Kun je nog zingen, zing dan mee!" rondgedeeld en de tekst van de door het Mannenkoor te zingen liederen. Bij het binnenkomen van den jubilaris met zijne familie werd door het Mannenkoor, 't Fan- farecorps en aile aanwezigen, staande, „Ons Feestlied" gezongen, als welkomstgroet aan den heer en mevrouw van Roijen. De heer Wildervanck opende de verg. en zeide heden middag in de raadzaal den burgemeester te hebben geluk gewenscht, thans deed hij het nogmaals en nu namens de commissie van feest- viering en de burgerij. Toen zei spr. voor eenige weken het bekend werd dat de burgemeester 25 jaar zijn functie bekleed had, was men het overal eens dat er een feestdag moest komen en elk was bereid meê te doen. Voor een paar weken is dan 't schip Hoogezand zonder kapitein in zee gegaan en behouden binnen gekomen. De heer Buurma ging spr. verder voort zal als ceremoniemeester optreden en 't feest leiden tôt het slot.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1915 | | pagina 1