bij A. B. REMKES, Sappemeer. Hôtel „FABEB", Hoogezand. Comité lot huldiging van HERMAH HEYERMANS. 500ste Buitenpoon Concert Opéra en Solisten Ensemble WELTE's modem Bioscoop. Zondag 31 Januari Het Licbt van den Vuurtoren. Gem. Zangv. 0. B. K. CONCERT op Zaterdag 6 Februari 1915, verhoogd op 4 pCt. Trouwen met hindernissen. Dlrecteuren van de Onderlinge Brandwaarborg Maatscbappij Boeldag- 56 gave EIKENBOOMEN, ïlaterschap „Het knkanaal" Boeldag - Kiel-Windeweer. Meubilair, Veriiuriiig - Kolham. Dennenverkoop - Zuidlaren. Dennenboomen, In Wollen Dekens, Balans-Opruimîng P. VAN DIJKEN, JE GOEDKOOPE W1NKEL". Deze voorstelling, die in dezellde bezetting van rien Stads- Miouwburg te Amsterdam plaats heeft, wordt gegeven ten bâte van het garantieionds der N. V. „Teeneelvereeniging." Opéra- en Liederenavond te Appingedam, Gouden en Zilveren Werken en Horloges. G. HENSEN, Sappemeer. te KIEL-WINDEWEER B. RUDING Gz, Keukengereedschap Belangrijke -4- Hôtel STRUVE, Sappemeer. Maandag 1 daorloopende Voorstellingen. de RENTEVERGOEDING Esn Fietsavontuur. gevestigd te J^msterdam, De gewone jaarl. verhuring Mej. H. KLQOSTERHUIS, IJzerwaren, Gereedschappen, Emaille HERDENKING DER Zaterdag 6 Febr., 8 uur: OPVOERING VAN Eerste rang f 1.50, tweede rang f 1derde rang f 0.50. Na afloop: BAL. Het BESTUUR brengt ter openbare kennis, dat bij besluit van 16 Januari 1915, goedgekeurd door het DépartementAppingedam" der Maatschappij tôt Nut van 't Algemeen, bij besluit van 27 Januari d.a.v., aan de inleggers met ingang van 1 Jan 1915 van B^pCt. is Prijzen als gewoon. C. WELTE. brengen door deze ter algemeene kennis, dat een iÉfcîif voorstel tôt wijziging van het Règlement, opgemaakt op de wijze als bedoeld bij artikel 21 daarvan, tôt 15 Februari a.s, ten kantore van aile Correspondenten voor Deelgenooten ter visie ligt. Eventueele op- of aanmerkingen te dier zake kunnen tôt dien datuin door Deelgenooten bij de betrokken Correspondenten worden ingediend. j DE JONG Co. 113 Den zeer netten JP JD Corsetten te Slochteren. j LANDERIJEN, tegen spotprijzen. N«zijde Hoogezand. NOG ENORME KOOPJE8. Spel-van-de-zee in 4 bedrijven. Dlaatsbespreking van af heden aan 't hôtel PABER Toeyangsprijs tôt Maandagmiddag 4 uur 15 et., 's avonds aan de Kas f 1.00, H. R. STRUVÉ te Sappemeer. En z. Enz. Enz. Enz. Explicateur B. NIEMEIJER. f De bekende Sappemeer. Pl.m. 3000 mosie rechte 50j. 4> prima Gebreide Goederen, Nog slechts eenige dagen duurt de groote OP HOOP TAN ZEGEN. PRIJZEST DEB P1AATSEIV VERHOOGD MET 5 AUTEURSLOON. DOOR HET OP Mevr. KONING—Vroons, Dramatisehe sopraan v. d. Nederl. Opéra. JOS. MASTENBROEK, le ténor v. d. Vlaamsche Opéra te Gent. ANTON DIRES, Bariton v. d. Vlaamsehe Opéra te Antwerpen. J. v. SCHAICK, pianist accompagnateur te Ant werpen. Het programma bevat SOLO's, DUO's en TRIO's uit de meest bekende opera's. ZIE STROOIBILJETTEN. plus 5 auteursrecht. De lijst wordt niet weer aangeboden. AANYANO 8 uur. .41. van 5 nnr af, Als Hoofdnuminer (Spannend Zeedrama in 4 acten.) Dir.: J. TEN CATE. op de zaal van den heer AANVANG 's avonds 8 uur. ENTRÉE 50 cent. DONATEURS hebben vrijen toegang met 1 HUISGENOOT. DEGENEN, welke nog DONATEUR wenschen te worden, kunnen zich daartoe aanmelden bij J TEN CATE en bij den bode JAC. OLTHOF. Islil aangesloten bij den door het Hoofdbestuur van 't Nut ingestelden accountantsdienst. Het Bestuur voornoemd J. E. TAKENS, Voorzitter. O. TOXOPEUS, Penningmeester. O. J. HOOFT VAN IDDEKINGE, Secr. 3e Hoofdnnmmer (Komedie). Extra nnmmer (Groot lachsucces). Gratis bergplaats voor fietsen. Kinder en zonder geleide moeten om 7l/2 uur de zaal verlaten hebben. Diegene, die zich niet behoorljjk ge- draagt, wordt onmiddellyk uit de zaal verwyderd. Aanheeelend, AMSTERDAM, 28 Januari 1915. Xiet de Etalage. Vraagt xiclitxendingen. Uiterst voordeelig en beslist solide. ten sterfhuize van Mej. de Wed. R. S. VAN DELDEN, ten verzoeke harer erfgenamen, op Wocnsdag deu 3 Februari 1915, 's namid- dags te 1 uur, A contant, van: Inboedel, bestaande in EIKENH. KABINET, fe COMMODE. PENDULE met COU- PES. REGULATEUR, HALF- AfPGL KASTKLOK, KACHELS, SPIE GELS, TAFELS, STOELEN, BRANDKAST, LESSENAAR, LAMPEN, KLEERSTANDER, KOPER-, TIN- en BLIKGOEDEREN, PORSE- LEIN, GLAS- en AARDEWERK, en voorts: DUJVENKOO-I, TUINTAPEL, TUINBANK en SÎOELEN, partij BAGGERTURF, SLIJPSTEEN, toom KIPPEN enz. enz. Notaris O. POSSEL, Hoogezand. voor HoogezandSappemeer en omstreken alléén verkrijgbaur bij ma. Op Vrijdag den 5 Febrnari 1915, des nam. te 2 uur, te Wolfsbarge, ten verzoeke van den heer JANNES BOSMA, zullen contant, publiek worden verkocht: (geschikt voor Scheepsbou- wers, Stelmakers, Landbou- wers enz.), staande te Wolfs barge bij des verkoopsrs behuizing, aan den grintweg Notaris O. POSSEL te Hoogezand. Het BESTUUR van boven- genoemd Waterschap maakt be- kend, dat in zijn vergadering van 22 Januari j.l. is UITGELOOT de OBLI. ©ATIE Ho. 46, groot f 1000, van de eerste serie hunner GELDLEENING groot 70.000, aangegaan in 1910 en welke BETAALBAAR zal worden gesteld op 1 Mei 1915 ten KAN TORE van de firms BOON en MULDER, kassiers te Hoogezand. Namens het Bestuur: P. BOER, Secr.-boekh. Notaris D. L. DE KOE zal Maandag 8 Fe- brnari 1915, des middags 1 uur, ten woon- huize en ten verzoeke van Mej. de Wed. G. KNIJPENGA te Kiel-Windeweer, publiek contant verkoopen: aïs CHIFFONNIÈRE, KOOK- en KAMERKACHEL, KLOK, 2 TAFELS, SPIEGEL, STOE LEN, BLOEMPOTTEN met STANDERS, PE- TROLEUMLAMP, LINNENKASTJE, VLOER- KLEED met KLÉEDJES enz. VOORTS: als EMMERS, TOBBEN, TRAP, LINNENREK KEN, GLAS- en AARDEWERK enz. aldaar. DER van Mevr. de Wed. VAN ARN- HEM, zal plaats hebben Maan- dag 8 Febrnari 1915, des namiddags 2 uur, bij HAMMINGA te Kolham. Notarissen MULLER en POELSTRA. Mr. R. DRIESSEN TER MEULEN, notaris te Zuidlaren, zal op Dinsdag 3 Febrnari Ï9S5, voorm. 9 uur, ten verzoeke van het BESTUUR van de STICHTING DENNENOORD te Zuidlaren, publiek verkoopen: gekapt liggende op Dennen- oord te Zuidlaren, in per- Jp ceelen aan den straatweg en '4- tramlijn Vries—Zuidlaren en op het terrein der Stichting, bij zonder geschikt voor sleeten, balken, oplangen, riggeling, païen en verder boerhout. Samenkomst bij het hoofdhek a/d. straatweg op den dag van vorkoop. AANWIJS wordt alleen gedaan en verkregen op 'Maandag Februari 1915, van 9—12 uur ,voorm. door tuinman WITTEVEEN. abmede Wollen Flanellen, Revers en Raaien hebben we nog grooten voorraad voor extra lage prijzen. Manufacturen, SAPPEMEER. Wie nu nog een KACHEti, TEGELPLAAT, VULEMMER, KOLENBAK, KACHELPIJP, EL- LEBOGEN of a n d e r e WINTER- ARTIKELEN wil koopen haaste zich. De nog in voorraad zijnde goederen worden tegen zeer verlaagde prijzen opqeruimd. G. MARTINUS, Sappemeer. 29 43 n 73 81 voor 21 VAN ENZ., Groote KNIJPTA NGEN nu 17 en 22 et. SNIJMESSEN HANDZAGEN Dito SCHRGBZAGEN Am. BOOROMSLAGEN 52 Beste BIJLEN m. STEEL nu 47l/2 en 52i/2 et. Partijtje gemengde DRAADNAGÉLS in i/2 ko. en 1 ko. pakken. AARDAPPELMESJES nu voor 3 cent. Herder's BROODMES 12i/2 Getakte VORKEN 3 SCIIOENLEESTEN (drievoeten) nu 81 cent. VEENSCHOPPEN met STEEL nu 42 cent. KOEKENPANNEN van af 30 cent. Partij GELDKISTEN en TROMMEN Houten TABAKSPIJPEN nu 14, 16, 20 en 25 et. Partij emaill. EMMERS, TOBBEN, KOFFIE- KÀNNEN, VUURSTOOFJES enz. enz. Grootendeels onbeschadigd partijtje laatste res- tanten goedkoope DAMESTASSCHEN en PORTEMONNAIES. Verder eenige PLAATSTOVEN, BEDKRUIKEN, TEGELPLATEN, KOLEN- en TURFBAK- KEN, KAMERKACHELS enz., te veel om ailes te noemen. De opruimingsartikelen zijn gedeeltelijk voor de drie uitstallingen en van prijzen voorzien. Haast F, want zoo'u aanbieding kan niet weer konnen.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1915 | | pagina 3