Comité ïoor de Blaawe-Week Boeldag te Hoogezand Een netten Inboedel, BOS MEIJERING, HUISMOEDERS. VerkrQobaar bQ P. BAKKER en filialen. Ontvaip een zonding 65 cent per pot. KOENEMAN's ■en Flinke JBN6ENS Gemeente Hoogezand. PROGRAMMA Wegens vertrek bii P. BAKKER en filialen. Kinierbarets, Fantasiehoedjes, Stroohoeden, Petten, Sporthemden, Blouses, enz. een partij PRIMA WASCHZEEP, Stationstr., Sappemeer. BORGESIUS ZOOM. BIJYOEGSEL Yan bet Yolksblad Tan Oost-Goorecht Hoogezand. Voorradig binnenland" Yan 13 tôt 20 Mei. Bonboekje: Yetkaart: Ziekenkaart. (Zwarteweg), GRONINGEN, Yischmarkt 49-51, bij de Beurs, Telefoon Interc. 978. Tôt 15 Mei. Tôt 15 Mei. BUITXHLAHD. Le yensmiddelenbedrij f Hoogezand. Sprekers: Ds. C. DE KLOET, Ned. Herv. Predikant te Veendam en Levensmiddelenbedrijf Hoogezand. 67i/2 cent per carton van I pond, AFBEELDING VAN ENKELE DER NIEUWSTE MODELLEN ONZER KINDERPAKJES van mooie wollen fantasiestoffen vanaf f 4.50 tôt de fijnste soorten. KINDERPAKJES van katoenen waschechte zomerstoffen vanaf f 1.50 tôt de fijnste soorten. Xk ontvirig heden nog kunnen geplaatst worden ter druk- kerij van dit blad. van 11 Met 1018, no. 37. a d t i b i e s 11 f ir. Maandag 13 Mei BLOEMENDAG. WANDELTOCHT door Sappemeer. Samen- komat bjj de Bonthuisterbrug's avonda 7ll% uur. Dlneilag 14 Mei WANDELTOCHT door Hoogezand. Samenkomst bij de Bonthuisterbrug 's avonda uur. Donderdag 16 Mei GROOTE OPENBARE BIJEENK0M8T in de Gereformeerde Kerk te Sappemeer. AANVANG 71/2 uur. ENTREE vrU- - In de week Tan 13 tôt en met 18 Mei 1018, zal voor zoover voorradig begclilkbaar worden geateld op Bon no. 117, per peraoon een half pond RUND-, KALFS- of VARKENSVLEESCH met been van uit nood gesiachte dieren, voor zoover voorradig. Deze bon blijft geldig tôt daarop is geleverd. Bon no. 118, per peraoon een pond NOORD- ZEEVISCH of 5 stuks ZUIDER- ZEEBOKKING. Bon no. 110, per peraoon 1 ons REGEERINGS- RIJ8T 10 cent per pond. Bon no. 130, per peraoon ^2 ons GORT of HAVERMOUT. Bon no. 131, per peraoon 2 ona GROENE ERW- TEN. Bon. no. 138, per peraoon 1 ona BRUINE BOO- NEN of CAPUCIJNERS. Bon no. 133, per peraoon i/a ona KAAS 20 (uitaluitend voor do arbeidende bevolking en voornameljik in de kleine winkela voorradig). Bon no. 134, per peraoon 2 K.G. ZANDAARD- APPELEN 5 cent per K.G. Bon no. 135, per peraoon 8 K.G. KLEIAARD- APPELEN 6 cent per K.G. Bon no. 136, psr geziu en voor zoover voor radig 1 onkel atukje HARDE ZEEP of 1 pskje ZEEPPOEDER of 1 pond STIJFSEL of 1 flesch SPIRITUS (reatanten). Bon no. 137, per peraoon U/2 ona EENHEIDS WORST. Bon no. 33, per peraoon 1 ona REGEERINGS- VET 8 cent per ons. Bon no. 33, per peraoon 1/2 ons VRIJ VET 25 cent per ons. Ben no. 3 van de Voedselkaart voor Zieken ia geldig voor het daarop aangegeven kwantum. Deze kaart mag uitaluitend worden aangeboden bij de winkeliers genoemd in de publicatie van dcn vorigen Z&terdag. Veor VISCH zjjn 00k de bons 108 en 109 nog geldig tôt het kwantum van de verige week. De afnemers van de Centrale Keuken moeten bon 121 en 122 daar inleveren. Bon no. 126 wordt niet aan achippera ver- strekt die eldera zjjn gedomiciljesrd. Het publiek "wordt beleefd uitgenoodigd zoo min mogeljjk 's Maandags op het Distributie- bureau te komen. Met nadruk wordt er nog eens op gewezen, dat de bureaux na 4 uur gesloten zjjn. tan huize van den heer R. HAAN, en ten ver- zoeke van mej, J. DIJKEMA, op aanst. Bon- ilcrit a g 40 Mei, 'a nam. 2 uur, tegen con tante betaling, van: als: fraaie eikenh. KAST, dito B a THEETAFEL8, BLOEMSTAN- -yfl J DER8, 8 RIETSTOELEN, 2 mnh. APItt. TAFEL8, SCHILDERIJEN, SPIE- GEL8, REGULATEUR, SCH00R8TEENGAR- NITUUR, eenig ANTIEK, 2 KARPETTEN met KLEEDJES, COCOSLOOPER, fraaie KOOK- en 2 KAMERKACHEL8, 2 LEDIKANTEN met MATRAS8EN, 1 beat HEEREN- en 1 DAMES- RIJWIEL, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS-, POR- CELEIN- en AARDEWERK, BASCULE met GEWICHTEN, TUINBANK, KRUIWAGEN enz. T. AGTERBOS Jr. ter vervanging van BOTER op de boterham: ieta fljns en smeert als boter, Willem, Jan. Hein. Karel. Piet. Herman. Frans. JQNGE1EEREN- en KINDERKLEEDING. QNZE sorteeringen JONGEHEEREN- en KINDERKLEEDING voor het Voorjaar- en Zomerseizoen zjjn geheel compleet. Ook voor deze seizoenen zjjn onze spéciale afdeelingen Kinder- en Jongeheerenkleeding wederom zoo ruim gesorteerd met al het nieuwste en het beste op dat gebied, zoodat het U zeer gemakkelyk zal vallen daar het juiste te vinden wat U voor Uwe kinderen noodig heeft. Er is geen nieuw model, of het is in onze magazijnen aanwezig, terwjji afwerking, pasvorm en soliditeit der stoffen niet te overtreffen en daarenboven de prjjzen beslist scherp concurreerend zyn. Bjj de flrma's KiiLLER €o., Leeuwarden, Nienwestad, J. S. BENTHEM, Meppel, Gr. Kerkstraat en G. Th. MEIJERING, Goes, zjjn onze Goederen tegen dezelfde bekende lage prjjzen verkrygbaar. tn brooden mit pl.m. A kilo. Voor niet heden nog in «tire behoefte. Nia IA Mei is vervoer ean tcascheeep eerboden. JAM, Telef. no. ÎOO. Rome, 7 Mei. De admiraliteit deelt meda, dat op 4 Mei in de Golf van Triëst een Iuchtgevecht plaats vend, waarbjj 3 vjjandeljjke watervlieg- tuigen werden neergeschoten. Twee daarvan werden door een sleepboot naar de Italiaanscho vlootbasi3 gesleept. Onze vliegtuigen keerden onbcschadigd op hun basis terug. Washington, 8 Mei. Het département van Marine meldt, dat den J17en Maart tusschen het Amerikaanache atoomachip „Tidemater" en een Duitsche duikboot een gevecht heeft plaats gehad. Het tweede schot van het stoomachip trof de duikboot, die onmiddelljjk onder dook en niet weer ia. bovengekomen. Londen, 9 Mei. De admiraliteit deelt mede, dat den len Mei een Britsche mjjnveger op een mjjn geloopen en gezonken ia. Drie offieieren en 23 mansohappen, onder wie eenige van de handeisvloot, kwamen cm. Londen, 11 Mei. De operaties die ten doel hebben de haven van -Oatende en Zeebrugge af ts aluiten zyn gedurende den afgeloopen nacht met auccea ten einde gebracht. De oude kruiser Vindictroe werd tôt zinken gebracht tusschen de havendammen en dwars voor den ingang van Ostende. Sedert den aanval op Zeebrugge van 23 April was de Yindictive gevuld met cemont en uitgerust als blokkadeschip. Onze lichte strjjdkrachten keerden naar hun basiB terug met verlies van een motorboot. Onze verliezen zijn geriDg. „Berlingak6 Tidende" meldt uit Stockholm, dat een vreeaelyk ongeluk bij Veatervik heeft pla&ts gehad met een aan land gespoelde mijn, welke door manachappen van de marine zou worden gedemonteerd. De mijn ontplofte te vroeg, waar- door Z63 m an onmiddellijk werden gedood en twee doodelijk gewond. De aandacht wordt gevraagd voor een in dit nummer veorkomende sdvertentie, betr. een zeer belangryke huish. Verg. van de afd. „H.— S." der Nederl. Yereen., ter bespreking van de Blauwe- week-actie. Sappemeer, 4 Mei. Het eerste jaarfeest van de jeugdclub „ExceIsior" in 't hôtel „8truvé" viel blijkbaar wel in den amaak van de ongeveer 200 aanwezigen. Zeer goed werden de beide tooneelstukken „Toch timmerhout" en „Haarm zien verrasaen" weergegeven, tsrwijl „de Koren- bloem" ona onthaalde op een paar uitatekende zaugnummera. Het waa dus een in aile opzichten goed geslaagd feest van de jeugdige vereeniging, wier aantal leden den volgenden dag wederom met 10 vermeerderde, ala bewjjs, dat haar streven wel gewaardeerd wordt. Sappemeer. Het Levensmiddelenbedrjjf kocht onlangs eenige vaten zuurkool, snjjboonen on spercieboonen. Over de zuurkool en de snijboonen valt niet te kiagen, maar de spercieboonen zijn ingezet op de meest alordigs wijze. Men heeft ze ingezet met stengel, aan sommigen zit het blad nog. Men meene nu niet, dat er hier of daar een atukje stengel in zit, neen, vier vaten zitten van boven tôt onder vol boontjea en stengels. Er zijn stengels bij van meer dan i/j meter lengte. Ingezetenen, die het willen zien, zullen daarvoor in de gelegenheid worden gesteld. Wij zullen nu niet, zooals gewoonte is van het publiek, op den Minister mopperen, maar aan de talryke arboiders en arbeidaters, die hier en in de omgeving en in Holland werken in fabrioken van vcrduurzaamde levensmiddelen, de vraag doen of zji er voor willen zorgen, dat de groenten behoorljjk en zindelijk worden ingemaakt en dat dua in het vervoig feiten ala hierboven vermeld niet weer plaats vinden. Want onder hen en bunne patroons zitten de achuldigen. In het 10-tal als afgev. ep den Bondenkegel- wedstrijd op 26 Mei a.a. te Scheveningen is o.a. benoemd de heer W. Gorens te Sappemeer. Woensdag slaagden voor het enderwjjzers- examen de dames E. G. Das, Kalkwjjk en B. Schuur, Hoogezand. Slochteren, 9 Mei 1918. Begunstigd door prachtig voorjaaraweer was heden het aantal feeatgeneoten, dat het zendingsfeeat bezocht, zeer groot. Reeds des morgens kwamen van aile kanten vele fietsgangers, rijtuigen enz. om het zendingsfeeat, dat gevierd werd in het Slochter- bosch, achter het landgoed „Fraeylemaborg", by te wonen. Het aantal bezoekera waa ongeveer 6000. Verschillende aprekers voerden het woord, die ailen een zeer aandachtig gehoor hadden, terwijl een zangvereeniging een aantal liederen ten beste gaf. Men kau geruat zeggen, dat dit zendings- teest weder uitstekend geslaagd ia. Aaimtaandeu Woeasdag 15 Met, 'a nam. van 3—4 uur, 1JITBETALI1IG van den MELKTOE8LAG over het tydvak 31 Maart 37 Aprll, in de WACHTKÀMER van het GEMEENTEHUIS. Winschoten, 9 Mei. Alhier werd heden een goedgeslaagde Yrijzinnig-Demoeratiache Landdag gshouden, waarin aïs aprekers optraden mej. Van Bommel van Yloten te Arnhem en de heeren Schilthuis te Groningen en het Kameriid Oud. Eeratgenoemde behandelde hoofdzakelijk 't vrouwenkiesreeht. De tweede achetste het ver- schil tusschen de vrijzinnig-democratiseke en do andere partijen, terwjji Oud daarnaast de taak achetste der démocratie in de toekomst. Nieuwepekela, 8 Mei. Vrijdafmiddag j.I. werd hier begraven het stoffelyk overachot van wylen den heer A, v. d. Werf die, tengevolge van een lafhartigen ^anslag, op nog jeugdigen leeftyd in het academisch ziekenhuis te Groningen is over- leden. De deelneming was algemeen. Een groet aantal belangstellenden volgde den iijkstoet. Aan de groeve werd gesproken deor ds. Hagen alhier en ds. Aamus van Alteveer, die woorden van trooat en opbeuring spraken tôt de oude moeder, de weduwe en de kinderen van den zoe treurig om het ieven gekomene. Emmen, 8 Mei. Te Klazienaveen ia weer brand in het veen uitgebroken. Een woning is reeds verbrand. Ook in Emmer-Erfsoheidenveen brandt het weer. Steenwijk, 6 Mei. De arbeiders J. B. en H. M. van Havelte kregen hedenmiddag, komende van de markt alhier, nabij deze plaats twist. M. greep zijn mes en brasht B. daarmede een paar zeer ernstige sneden of steken in hoofd en hais toe. Meer dood dan levend, tengevolge van bloed- verlies, werd de verwende by dr. Bruina alhisr binnengebracht. Per brancard werd hy later naar zijn woning vervoerd. Hengelo, 8 Mei. De brigadier der ryksveid- wacht Smits, heeft by den koperslager A., 127 spira&lboren in beslag genomen ter waarde van meer dan 2000. De boren zyn ten nadeels van de machinefabriek verduiaterd door een viertai joDge werklieden, die ze verkoohten aan een drietai peraonen, welke ze weer te gelde maakten bij A. Hoorn, 8 Mei. Door de autoriteiten wordt thans strsnge contrôle gehouden op ailes Wat ala handbagage in de stad wordt gebracht. Op de toegangswegen en op de stations werden aile reizigers met bagage gevisileerd. Elk koffertje en deoaje werd nagezien. Naar we vernemen was dit Maandag ook aan andere stations in Noord-Holland het gérai, zoo b.v. in Zaandam. Verschillende reizigers, die boter, eenige onsen thee, een paar pond ryat enz. vervoerden, kregen proces-verbaal, terwjji hunne levensmiddelen in besiSg werden genomen. Gouda, 6 Mei. De politie alhier hield heden een sktpsrswagen aan, waarop vjjf biarvaten werden vervoerd en die, velgens beweren van den aleeper, zuur bier bevatten en naar de brou- werij terug moesten. De politie liet achter de vaten openmaken en dose blekea een flink quantum apek te bevatten. Een tweetal ge slachte varkens bleken in de vaten te sjjn ver- borgen. Het apek werd natuurljjk in beslag ge nomen en zal worden gedistribueerd. 's-Gravenhage, 8 Mei. In den afgeloopen naeht is ingebroken in de fabriek van gouden en zilveren borduurwerken der firma Knuyver, aan de Gedempte Raamatraat. De brandkast is geforceerd en een groete partij gouddraad gestolen. De politie heeft de hand gelegd op de ver- moedelijke dieven vier peraonen die in het bezit zjjn gevonden van al het geatolene. 's Gravenhage, 9 Mei. Het Verbond van Ne- derlandsche Fabrikanten-Yereenigingen bericht ons, dat bjj de destijds ingestelde benzine-eom- missie een officieel schryven is ingekomen van het Kriegsambt te Berlyn, meldende, dat in ver- band met den beperkten voorraad benzine en benzol in Duitsohland zelf, geen uitroer naar Nederland kan plaats hebben. Hoek van Holland, 9 Mei. Het hedenmorgen uit 4 Engelsche achepen bestaande eoavooi ia omstreeks half zeven uit zee teruggekeerd. Zwaar achieten wordt hier geheord. Ook kruisen er voortdurend watervliegtuigen. Het vermoeden beataat, dat ongeveer dwars vôôr Monster een treffen plaats heeft. Sint Maartensdijk, 7 Mei. Een officier met een 20-tai soldaten heeft hedenmorgen bjj den landbouwer W. K. onder deze gemeente een inval gedaan ter zake van vermeedeljjke smokke- larjj. De geheele hofstede werd onderseoht en op de onmogeljjkste plaatsen werden ongeloofljjk groote hoeveelheden goederen van ailerlei aard, aïs sajet, kousen, manufacturen, keffie, thee, tarwe enz. opgespoord en in beslag geneman, die waarschjjnlijk voor den kettinghandel waren bestemd. Te meer is de handelwjjze van den man te laken, daar hy tôt de zeer rjjke land- bouwers behoort. Zevenaar, 9 Mei. Door een contrôleur der distribuée, geassisteerd door militaire wieirjjders, werd hier gisteren bjj de meeste boeren plotse- ling een inval gedaan. Het onderzoek naar ach- tergehouden voorraden leverde verrassende re- suitaten op. Hier was het eene partjj graan; giuda weder eenige honderden kilo's spek, welke na ontdekking in beslag genomen werden. Men verneemt, dat ook bjj anderen dan iandbouwers een onderzoek zal worden ingeateld naar ver- borgen levensmiddelen. Zevenaar 9 Mei. Het is eigenaardig hoe stief- moederljjk toch aommige plaatsen met regeerings- visch bedeeld worden. Terwijl men hier sohier

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1915 | | pagina 5