Gemeentelijke gasfabriek Sappemeer 1917. Krekelzangen. VAN WEEK TOT WEEK. BTJBGERLIJKE STAND. OFFÏCIEELE PïïBLIGATXËN bon no. 181 per. persoon 2 ons Rijst 10 cent per pond. 182 ll/2 ons Groene Erwten. 183 \lh ons Capu- cijners. 184 I ons Gort of Havermout. 185 lonsVet. 186 l'/i ons Kaas. 2 Aug 2 6 Juli 18 oageïyksgroote zendingen bokking, schol e.d. ziet passeeren, bestemd voor elders, konst te Zevenaar slechts sporadiseh regeeringsvisch san. Van tyd tôt tyd arriveert eens een mandje voor eene bevolking van ruim 5000 zielen. llç- geeringbokking ia er twoemaal geweest een klein gedeelte der ingezetenen kreeg er toen 6en dozijn. Waar do fout schuilt ia niet na to gaan, doch er is in de vsrdeeling van goedkocpe viach voor den minder gesitueerden een leera te, die tôt groote ontevredenheid aanleiding geeft de hier tôt dusverre gedistribueerde hoe veelheden voorzien bij lange na met in de be- ■taande beheefte. Zevenaar, 9 Mei. Hedenochtend is te Babbe- rik een amokkelaar uit Arnhem doodgesehoten. Aan het' Nederlandsche varken. Varken met uw karbonaden Met uw frani doorregen spek, Met uw hoofdkaas en uw worsten En uw goed voorziene nek, Met uw ooren en uw pooten, Met uw rolpens op azijn, Met uw nieren en uw lever, Ach, waar toeft ge zwierig zwijn? Varken, vetrijk, vroolyk varken, Wordt ge klandestien gealaeht Wordt ge iu een kinderwagen Naar de klanton toegebracht Ziet, daar fietat de onderwijzer Deftig langs den waterkant. Oogenschynlyk gaat hy visschen, Bij de boeren op het land. Ala hy straks weer huiawaarts peddelt la hy leutig en teviêe, m Want dan voert hij in zijn ksnus Ham in plaats van sprotjes mee. Ach, waar is de tijd gebleven Dat men uwe lappen at, Dat men erwtenaeep met kluiven, Zoo maar voor het grypen had? Yroeger schold men om uw knorren U voor schuinsmarcheerder uit, Tegenwoordig klinkt uw snorken Ala een bariton-geluid. Vroeger leefden arme slokkers Van uw apek op roggebrood. Tegenwoordig smullen voraton Van uw voor- of achterpoot. Kyk eens in uw slagerswinkel Zondag-ruatig ia het daar, Op het hakblok ligt uw vleeschmes Viijmscherp voor uw buikje klaar. Maar helaas, het ruât in vrede Na de laatate varkenarnoord. En de rappe worstmachine Brengt slechts hondenlekkers voort. Voor de fraaie winkelr&men Ligt geen varkens achterdeel, Want de moedeleoze slachter, Doet in rolmops en makreel. J. H. Speenhoff. (De Groene). InsclirUving op geldleeningen van Ge- meenten en Watersckappen. Nu de versehillende gemeenten zooveel B3'd moeten gebruiken, teDgevolge van den crisi3- to« stand in ona land, ziet men die Gemeenten telkena weder een bereep op do geldm&rkt deen. Ieder efteetenkantoor ontvangt prospectuee< n van de te sluiten cieuwe leeningen en wordt tôt heden meestal het gevraîgde bedrag ruim- achoota aangeboden. Zoolang de Gemeenten en Waterschappen een gcede rente geven (meestal iljs °/0,) dan kan men deze Obligatien gerust onder de goede en veilige belegging rangachikkeu. Wij wenschen hierop dan cok nieta af te dingen, maar wel worden wij genoodzaakt, om de wyze waarop die inschrijvingen worden be- handeld, even neder te btschouwen, Wy zullen trachten met een voorbeeld onze bedoeling duidelijk te maken. Op 20 Maart 1918 vraagt de Gemeente Mid wolda (Oldambt) inschryving op eone geldleening ad f 27500, welk bedrag op 1 April moet worden gestort. Een onzer clienten vraagt ona voor hem f 5000 op dis leening in te schrijven. Op den bepaalden tyd (18 Maart) wordt ons in- aclirijvingabitjet ingezonden en is dus tijdig ter secretarie. Even vôôr 1 April vraagt onze client of hem ook aandeelen van de geldleening Midwolda zijn toegswezen, zoo niet, dan moet dit geld elders worden belegd. Er ia evenwel nog gf6i boria'at van het Ge- meente bestuur ingekomen. Op 1 April ia het geld los gemaakt, maar nog altijd wachten wij op bericht of onze inschrijving ia aangenomen. Toen eindelijk op 5 April er nog geen antwoord waa op onze inachryviDg, gaf ZEd. order de gelden maar elders te plaatsen. Tôt heden 16 April, is er geen enkel bericht van het Ge- meentobe.atuur ontvangen en zou eventueel het geld van onzen client toch minstens een halve maand renteloos moeten liggen. Wy nemen de Gemeente Midwolda ala voorbeeld doch ook andere Gemeenten ala Bellingwolde, Wedde, Wildervank enz. maken zieh aan deze noncha lance schuldig. Zoo vraagt de Gemeente Win- schoten op 6 April de inschryving op 2 g^-ld- leeningen (te Btorten 1 Mei n.s.) en tôt heden (26 April) is ons het resultaat nog niet bekend en weet onze lastgever dus nog niet of zijn geld op 1 Mei a.a. is geplaatst daa wel of bij het nog ter beschikkiDg heeft. B. en W. van Bellingwolde hebben inderlijd op ons bezwaar- echrift san den Gameenteraad medegedeeld, dat de opening der biljetten in het publiek plaala vindt, maar dat er nooit iemand anders by ie dan de betrokkene heeren zelf. Met dit voorbeeld voor de oogen zal het ieder bestuurder van een Waterschap of Gemeente wel duidelyk zyn, dat door de nalatigheid van kennia te geven er bij de betrokkene sehade, door renteverliea, kan ontataan, sfgezien nog van het feit, dat men dan niet tijdig gewaar- achuwd kan worden of men de gslden moet losmaken. De Provincie Groningen, Utrecht en vele groote Gemeenten in ons land geven direct na afloop der inschryving kennis aan de iuschry vers, voor welke bedragen en tegen welken koers ie ingeschreven. Waarom kunnen de kleinero Gemeenten en Waterechapabeaturen dit lofwaardig voorbeeld niet volgen Wy zouden dan ook het Bestuur van den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincien in overweging willen geven, om aan Heeren Gedeputeerde Staten van de verschil- lunde Provinciën, te verzoekec, het leeningsplan van een Gemesnte of Waterachap niet goed te keuren, wanneer daarin niet de bepaliug wordt opgenomen, dat ioachrijvera op de geldleening bincen b.'v. 5 degen na de inEchrijving moeten worden bericht of hunne inschrijvingen al dan niet worden aangenomen. Winschoten. (Financieele Kroniek Er zijn er meer door het eten bedorven Dan er van honger ooit zyn geatorven. Bovenstaande gulden woorden zijn van vader Cate. Tôt v66r vior j&ren deden ze opgeld, d. w. z. behoefden zo niet ender het hoofd „t wijfelachtig" te worden gerangschikt. Lang- zaam aan werd de toeetand anders. De vloed hield op, 't werd ebbe. De zachte kadefjes ver- dwenen het eerat en einda hield de exodus aan. 't Een na 't ander geheraelte streelend voorwerp verdween en wio niet met grof geld de ontbijt- of middagtafel op niveau weet te houden, heeft weinig meer keuze dau wat «p „hoog bevel" wordt verstrtkt. En dat is niet voel, zoo men weet. We etaon voor een dreigend te kort, do graauvoorraad over eenige weken ingeteerd, de witvleezige veenknellen Bterk miaderend, waarlijk 't boter- en ksaslandje houdt zijn reputatie niet hoog. En aie men in eigen huishouden tokort komt, kan men zijn naaste niet liever hebben dan zich zelven. De vrouwen uit Scheveniiigeii lappen iu deze dagen daarom deze sehoons apreuk aan haar Isais. Ze hebben de Koningin per rtquest goadviacerd het oircus Hagenbeck, 't welk momenteel de Nederlanders amuseert eu voor v?ier menagerie iederen dag 300 kilo vleeseh noedig is, plus de noodiga hoeveelheid baver en stroo, geen vergunning te verleenen tôt voor- stellingen. Wij kunnen onze eigen katten en honden niet meer voeden, om van ons zelf niet te spreken. De vrouwenbeweging lykt ona urgent, ze is wel eens om onbeduidender zaken in 't geweer gekomen. „Iedereen regeert tegenwoordig in Nederlacd, met uitzondering van de regeering. De woekeraar regeert, de hamsteraar regeert, de plattelander regeert, en vooral de honger regeert. Alleen de regeering regeert niet. Zrj wordt ge- regeerd door al die anderen." Vooral de boeren maken het de regeering niet gômakkelijk, zo hebben do noodige reserve achtorgehouden, omdat „men nooit kan weten." Dat r op het platte land, hangt de zolder nog vol hsmmen en worsten. la men bovriend met zoo'n bevoorrechte, dan blijkt dezo om mynheer ala een goeden kennis een pleizier te doeD, wel eenige ponden te willen miesen, maar voor niet mindtr dan 4.50 per pond. En dat heet dan nog goedkoop, want mijnheer zus en mijnheer zco hadden er roeda f 5 voor betaald. Maar we willen moed houden liet daagt in het oosten. Ditmasl begint de victorie te Goes. Daar hebben eenige heeren een géniale vinding gedaan. Slaagt ze dan kunnen we de Amerikanen miasen ala kieepyu. Wat ze dan wel uitvonden? Een procédé om zonder graan brood te maken. Waaiuit dat graanlooze brood bestsat ia het ge heim van den smid. Miniater Postbuma heeft een monster op de ontbyttafel gehad en zal epoedig z'n wedervaren den volke kond doen Natuurlijk kon.t het als de vlieger opgaat in distribuée. Dat ia de billijkste weg. Iadereen kan z'n aanapraken dau laten gelden. Een arme kerel, die voor een oesterrestaurant had staan kijken eprak er schande van, dat de rijken maar oestera konden eter, terwijl hij niet gecosg brooJ kres-g. „Wat wou je dan wel?" vroeg iemand. „Dat al die dingen gedistribueerd werden"; zei,do de arme dronomel. „Hm", zeide de ander. „De jaarlykache op fcrengst van de aeaterteelt is ongeveer twaalf millioen stuks. Als die gedistribueerd werden, kreeg jedere Nederlander er twéé per jaar Jij ook." „Ikke?" zei de man. „Ik zou die smerige beesten niet lusten. Merci." En toch moeten deze „beesten" beat smaken, vooral b\j een glas wijn, 't is zeebanket, zoo goed als de haring en kabeljauw. Gelukkig dat de htlden der zee 't gevaar blyven trotseeren. De beriohtgever der „Maasbode" te IJmuiden ontmoette dezer dagen op een Urker visschers- vaartuig een opvarende, di« in het jaar 1884 geboren waa en zeker de neator der Nederland eche zeevisschers zal Bijn. Het bleek, dat het varen dezen visaoher in hart en nieren zit, want ala bij san land bleef, kon hij van zrjne kinderen steun genoeg verkrijgen. Daarvan wilde hij geen gebruik maken,. vertelde hij, omdat hij na twee of drio dagen ean land met zyn leegen tijd geen raad zou weten. Een kranige mai-, deze 84jarige 1 Beter voor zijn taak berekend dan de contrôleur, speciaal uit den Haag overgekomen, die te Ber- likuin eens zou inspeeteeren in hoeverre het elaehtverbod van den miniater werd gehandhaafd. By een der boeren hangt een pas geslacht kalf. „Zoo man, je bent er by ik ben kommiea, en zal den veldwacbter even halen om procesvorbaal op te maken." Boertje kykt erg beteuterd. Een uurtje daama is 't heertje terug, bewust van zijn waardigheid, met den veldwachter. Deze ook voi verwondering, want hij ziet een geit in plaats van een kslfhangen. Verontwaardigd zegt bij tôt het heertje: „Maar wat doen ze in den Haag nu ook zulke lui te sturen, die geen geit uit een kalf kennen!" Heertje af! De slimme boer had gauw de geit geslacht en het kalf in den kelder opgeborgen! Te Barneveld heeft de burgemeester een Salo rao's rechtsprsak gedaan, toen een in boalag ge comeis varken bij distribuée zou wordon verdseld Een ieder wat meedeelen ging niet. Om elk gezin een kansje op een pond spek, vleeaah of reuz.el te geven, werden er zoo veel lootjes ge maakt ala er gezinnen zyn, terwyl op even zoo veel briefjes het gcmeentolijke stempel werd gedrukt, ala het varken ponden woog. De ge lukkige winners mochten een half K.G. vleeseh koepen. Snel recht, we kunnen deze maatregel slechts tcejuichon! Onze juatitieele rechtsmachine pleegt niet hard te draaien, vooral nu niet, want er is te veel wark aan den winkel. Toont de delinquont van zijn kant weinig yoor zijn intéresse euveldaad dan deugt het ook niet. Vooral niet wanneer de rechtbank haaat heeft on onmiddellyk gevan genneming gelast, zooals dit enlangs met iemand te Losser het geval waa. De beklaagde wilde echter het op een accoerdje gooien, bij wilde gratie of uitstel van de uitvoeriDg der straf vragen en ging Maandag eens informeeren ter griffie der rechtbank naar de mate zîjûer atraf. De hem te woord staande smltenaar zeide: „Wacht even," eu zorgde er voor, dat de man geen gelegenheid meer kreeg om weg te komsn. „Das ook mooi wark," z'eide de man, doch waa niet zeo goed of moest een Rijksveldwachter naar Veenhuizen volgen, waar by in 'a Lands kren tentuin zijn 2 maandjes moet opknappen. „De kunat van 't volk," ook in de gedcgenc- reerde lag«n der bevolking. Het plan bestaat in versehillende gevangeniasen op kerkslijke feestdagen zanguityoeringen voor de gevangenen te doen geven. Bij voorkeur zal dan gewtjde muziek ton geheore worden gebraeht. In enkele fitrefgestichten waa hiermede reeds een proef genomen, es deze echijnt uitstekend te hebben voldaan. Nu, aan welgeœanierdheid boudt het grooto deel der massa niet over. Een dink, dat gy niet aparen moet Dat is de rand van Uwen hoed. Grijpt die vrij dikwçls metterhand En hier en in een ander land, Want 't is een zaak, die gunst verwerkt En die tôt geenen kost en atrekt Ik achte voor de jonkheyd goed Een trage beura, eeu rappe hoed." Over een „trage heurs" heeft een oliealager te Leeuwarden niet te klagen. De man is be- schuldigd, dat bij op zjjn belastingbiljet dienst 1916—1917 heeft asngegr-ven een tetaal vermogen van f 95.000, terwyl gebleken is, dat hij in zijn kaashandel een kspitaal bezat van f 265.000, in zijn oliezaak van 12W300, es zyn jaarlykeoh inkomen engsveer f 180.000 bedroeg. Wegens deze wvorgiasing" heeft de rechtbank twee maan- den veorwaardelijk geëiacht, te voldoen als hy binnen drie jaar zich weder aan een atrafbaar feit achuldig maakt. Houdt hy zich goed finantieël zyn z'n beenen aterk genoeg dan ia hy quitte. - Daarin ziet de lezer dat naaat de echrijneude armoede, de messt waeîdsriga staat door enkele bevoorrechten gevood wordt. Er is geld genoeg in de wereld. In een Haagach magazijn van luxO-artikelen atoed geëtaleerd een juweel van eeti Franach kroontjo voor electriscL licht met twee byhoo- rende wandlustors voor den schoorsteen. Prija niet onbehoorlijk msar ook lang niet gering f 880. Voor wien dat wel bestemd zou zijn? Een O.W. er misschien? Toch niet. Het waa aangekocht voor rekeniug van den Staat der Nederlanden en het dure voorwerp waa bestemd voor de kamer vaa den secretaria-generaal van Koloniën in den nisuwen aanbouw van het département op het Plein. We aluiten met een Btukje koopmanatalent van een Anisterdamsch slager. die er wat op govon- den heeft om de eenhoidsworst, die niet met onverdachte balaDgstelliLg door de Greotmoku- mers ia ontvangen, ingteg te doen vinden. In zijn winkel hangar); boven de toonbank, twee worsten. Het kooplustige publiek, voer zijn winkel verzameld, heeft er al lang met aandacht naar gekeken. Dan heeft men elkaar fluiaterend een waarschuwing doorgegeven, alaof het iets geheimzinnigs was e8t 't is cenheidsworst, menschen De slager heeft een der beide wor sten van den haak genomen. Hij sohreeuwt epdat ieder het hooren kan: „Iemand gediend van zoo'n eenheidsworst?ik heb de dingen juist op proef gekregen! Wie moet 't ding hebben?" Een onderdrukt gemompel bewyst hem, dat de willigheid al byzonder gering ia, om dat verdaehte ding mee naar huis te nemen. De menschen kijken er wantrouwig naar. Men ia er bevreesd voor. Niemand durft er met goed fatsoen sau I Van aile kanten klint het gemom pel. Brrr! eenheidsworst, je zoa nog liever! Dan neemt de slager een besluit. Hy grijpt zijn blinkend mes, snijdt een stevigen honop van de worst af. En ten aanschouwe van aile aanwe- zigen, hapt hij daarvan een fliuk stuk. Met sKottak Kti 'lu u f - 4i. ktuicen. Erontstaat eenige ontsteltenis bij -de klanten. Verwachten ze dat de slager daar mers-doed voor hua voeten zal neerslsan? Er gebeurt eehter niets Het klanten-publiek kaalt weer adem. De slager veegt met amakelijk gebaar de lippen af; blyk- baar heeft het hem goed gesmaakt. Hy spreekt zijn klanten toe: „Menseben, jullie begrijpt wel, dat ik zelf ook geen vleeseh in huis heb. Maar ik ga voortaan eenheidsworst eten. Daarom ia die ééne worst voor mezelf bestemd. Als d'r iemand nou nog gediend is van die andere En nu eensklaps zéé'n gejoel uit de aanwezigen, zoovele ui'gestoken handen, zoovele vragende gezicbten, dat de brave slager, om billyktezijn, geljjk in distribuée tyden past, er niet anders op weet dan de deur van zyn winkel te sluiten en tusschen het tieutal daar aanwezige klanten de worst te.... verloten. Eene is de gelukkige. Met haer eenheidsworst in het boodschappen- mandje, haar beezelasr er ©ver heen, veilig weg- geborgen alsof het een kostbare schat ware, haast de gelukkige klant zich doer de jaloersche om- standers naar huis. 23 j Kolham Klaas Drenth, 31 j., Stedum en An je Eenkema. 38 j., Siddeburen Jacob Taœ- meling, 35 j., Engelbert en Kornelia Oost>rhuis, 34 j., Harkstede IJtsen Peper, 24 j., Nieuwe Pekela en Klaassisn Perdok, 26 j., Hélium Hayo Snyder, 27 j., en Alderina Moesker, 25 j., beiden van Slechteren Jan Smit, 25 jen Wyipka Hamminga, 22 j., beiden van Sloehteren. Overleden Henderika Smit. 82 j. ongeh. Foxham Wobberkien Blaauw 65 j., echtg. van Arend van Dam, Kolham Willem, 12 mnd., z. v. J. van dor Deen en J. Brink, Harkstede. HOOGEZAND, 8-9 Mei. Geboren Etje, d. v. Karssien Luttje en Janna van der Velde Joseph Jan, z. v.. Henri Luykvanzeel en Jantjs Davids Baukje, d. v. Lammert Oosting en Frouwkje Rebbers Jantje, d. v. Roelof Leidekker en Willemina Hoevens Grietje, d. v. Michi 1 Alberts en Jantina Th, ter Vesr. Ondertrouwd Kornelis Meertens, van Kalk- w'ijk en Elisabeth H. Vroom, van Sappemeer Hendrik Boer, van Hoogezand en Renske Tim- mer, van Hélium Willem Witting, van Kalkwijk en Dietje de Vries, van Muntendam Hinderikus Meertens, van Zuidlaron en Nantje Hopman, van Windeweer Karel van Wyhe, van Hoogezand eu Nelly van Teutom, van Heemstede.; Fiepko ten Kate, van Hoogezand en Ekelina Smit, van Zuidlaren Jan Mulder, van Stadskanaal, onl. te Hoogezand a/b eu Pietje Stoker, van Ter-Apel. Getrouwd Geert Kruizicga en Rindeltje Hof; Eildert Broekema en Arje Udema Dirk Mulder en Klaasje Hoving. Overleden Rieka Venema, oud een maand, d. v. Geert Venema en Anna Loonstra Arnold Wayer, oud 1 jaar, Z. v. Kornelis Wayer en Geertje van Dijken Derk Mulder, oud 7 jaren, z. v. Berend J. Mulder en Johanna A. Stol Saartje Bellegraaf, oud 74 jaren, echtgenoote van Abraham de Beer. SLOCHTEREN, 8-9 Mei. Geboren Anje, d. v. E. van Dijk en H. Woldhuis, Over3child. Ondertrouwd Hendrik Lenting, 24 j,, en Piete- rina Meijer, 17 j., beiden van Schildwoldo Hendrik Buiskool, 35 j., Zomerdijk on Tietje Lenting, 26 j Siddeburen Willem Pelgrim, 21 j. en Grietje Smid, 20 j,, beiden van Sloch- teren Hendrik van Oôsten, 24 j Harkstede en Durkje Jepma, 21 j., Gronir.gen Hendrik Lam- beck, 23 j en Elizaboth Wolda, 19 j., beideu vau Kolhftiii Pieter Barteld Goldhoorn, 34 j., Middelstum en Jantje Mulder, 26 j., Steendam Jans van Dijken, 25 j. en Elisabeth Iwema, 22 j., beiden van Harkstede Elzo Broekema, 31 j. en Talje Sternbsrg, 26 j., beiden van Hélium. Getrouwd Jakob Volhand, 24 j., Garreweer en Beeke Dallinga, 22 j., Tjuchem Roelof Marring, 34 j., Wolfabarge en Jantje Begeman, VERGADERING van den RAAD der ge meente Hoogezand, op Dinsdag 14 Mei 1918, 's namiddags 6 uur. Te behandclen 1. Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken. 3. Ontslag-aanvrage van den hear J. J. Lnnd- man, als onderwyzer aan de openbare lagere school te Foxhol. 4. Gelyk verzoek van den heer J. Melchior, als onderwyzer met verpliohte heofdakte te Martenshoek. 5. Schrijven van Ged. Staten, inzake herzie- ning der jaarwedden van den Burgemeester, Secretaris en Ontvanger. 6. Aanbieding van het door B. en W. opge- maakt verslag betreffende de Volkshuis- vesting over 1917. 7. Aanbieding van het gemesnte-verslag over 1917. 8. Vsststelling vau het Kohier van hondsn- belasting over het dionstjaar 1918. 9. Rekeniug en verantwoording der Kamer van Koophandel en Fabrieken to Hoogo- z.tndSappeme6r over 1917. 10. Rekening en verantwoording van het „Fonds ten behoeve der bewaarschool te Foxhol" over 1917. 11. Wyziging der Gemeento-begrooting voor 1917 en 1918. 12. Voorstel B. en W. tôt betaling uit den post voor ouvoorziene uitgaven, dienst 1918. 13. Voorstel van B. en W. tôt het geven van eene garantie van ten hoogste f 30.000, aan de brandEtoffen-Commissie alhier. 14. Aanbieding der rekening van het Burgor- lijk Armbestuur, alsmede die van de „werkverschaffing" over 1917 en benoeming eener Commissie tôt naziening. 15. Voorstel van B. en W. tôt het sluiten eener tijdely ke kasgeldleening groot /80.000. 16. Bohandeling reclames hoofdelijken omslag, dienst 1917, na uitgebracht advies der Raadscommissie. Gevonden voorwerpen. een b o s SLEUTELS. Inlichtingen tsr- Secretarie van Sappemeer. In de volgende week kan worden gekocht op RIJST voor zieken en zwakkcn kost mot ingang van heden 221/2 cent per pond. Bon no. 179 bewaren. Bon no. 180 AARDAPPELEN. Op bon no. 6 der Kaart voor Vry Vet per persoon 1 ons Vet. Gewone verkoopplaats Maandag a.s. Prys 30 cents pers ons. Sappemeer, den 11 Mei 1918. HINDEBWET. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sappemeer; Gezien de artt. 6, 2de lid en 7 der Hinderwet; Brengen ter kennis van het publiek: dat bij hunne vergadering is ingekomen een verzoek van G. J. TILMA, directeur van de N. V. Groninger klompenfabriek te Sappemeer, cm vergunniag tôt het uitbreiden van de reeds bestaande KLOMPENFABRIEK doer bijbouwing van eene WERKPLAATS en een PAKHUIS op het perceel, gelegen te Sappemeer, kadaatraal bekend gemeente Sappemeer, sectie G, no. 1554, welk verzoek met de in art. 5 dor wet genoemde bylagen ter secretarie dezer gemeente is ter insage gelegd; dat door hen aan de belanghebbenden op don 20 Mei 1918, des voormiddags te elf uur in het Gemeentehuis gelegenheid zal worden gegeven om de bezwaren in te brengen die bij hen tegen de oprichting op het aangeduid perceel, van de hiervoor genoemde inrichting mochten bestaan, en -dat bij die gelegenheid zoowel de verzoeker als zij die bezwaren inbrengen, mondeling 6n schriftelijk de noodige toelichting kunnen geven. De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tôt beroep ge- rechtigd zyn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. De schrifturen, die te dezer zake bij Burgemeester en Wethouders mochten inkomen, zullen van den 16 Mei e.k. af ter secretarie der gemeente voor den verzoeker, zoowel als voor hen, die bezwaren inbrengen, ter inzage liggen. Sappemeer, den 6 Mti 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd: De Secretaris: De Burgemeester: F. SCHUT. VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN. Verkiezlng voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Burgemeester der gemeente Sappemeer brengt ter openbare kennis, dat op Dinsdag den 21 Mei a.s. zal plaats hebben de candideatatellicg voor de verkiezing van de leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in don kies- kring Groningen, waartoe deze gemeente behoort dat op dien dag, van des voormiddags n e g e n uur tôt des namiddags vier uur, ter secretarie der gemeente Groningen bij den Burgemeester dier gemeente, Voorzitter van het hoofdstem- bureau, lysten van candidaten kunnen worden ingeleverd. De candidaten moeten met vermelding van hunne voorletters en woonpla&ts op de lijst worden geplaatst in de volgorde, waarin door de onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven. Iedere lyst moet onderteekend zyn door ten minste vijfeDtwintig kiezers, bevoegd tôt deelneming aan de verkiezing waarvoor de in- levering geschiedt. De tôt invulling bestemde formulieren voor deze lijsten zijn kostelooa ter secretarie dezer gemeente verkrygbaar en wel gedurenda drie weken véér en op den dag der candidaatstelling. De inlevering der lysten moet geschieden per- soonlyk door één der onderteekenaars. De candi daten kuDnen daarbij tegenwoordig zijn. De Burgemeester brengt hierby in herinnering artikel 147 der Kieswet, luidend6 als volgt Hy, die eene lijst, als bedoeld in art. 85, iu- levert, wetende dat zij is voorzien van hand- teekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tôt deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwyl zonder die handtee- kesingen geen voldoend aantal voor eene geldige lijst zou overblyven, wordt gestraft met gevan- genisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft by, die, wetende dat hy niet bevoegd is tôt deelneming aan de verkiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde lyst, als bedoeld bij art. 86, heeft onderteekend. Sappemeer, den 10 Mei 1918. - De Burgemeester voornoemd, VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sappemeer brengen, ter voldoening aan artikel 13, 3e lid van de verordening, regelende het gemeentelyk gasbedryf, ter openbare keanis, dat het verslag van den toestand en de werking van het gemeentegasbedryf en de rekening, vermel- dende aile ontvangsten en uitgaven van het be- drijf, beide van het jaar 1917, met de winst- en verliesrekening over 1917, alsmede de balans, de inventaris, de toelichtingen op de balans, be- troffende de waarde der fabriek en de stand der geldleeningen op 81 Deeember 1917, van heden af gîdurende veertien dagen op de secretarie dezer gemeente ter lezing liggen en in druk tegen betaling der kosten algemeen verkrygbaar zyn. Sappemeer, den 11 Mei 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris: Le Burgemeester: F. SCHUT. VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN. Dienstboden, die uit betrekkiug gaan of van. de eene betrekking in eene andere, moeten hun Brood- en Koffi?kaari->n meeiiemen. Meisjes, die voer het eerst iu betrekkiug gaan moeten hun Brood- en Koffiekaarten meenemen en hunne ouders moeten van de verhuizing binnen 4 dagen kennis geven op het Levens- middelenbureau. Sappemeer, 11 Mei 1918. BBOODBAlfTHOEN. De Burgemeester van Hoogezand maakt be kend, dat de geldigheidsduur der broodkaarten met ingang van 27 April 1918 is bepaald op 7 dagen. De waarde der bons is vanaf dien datuin echter tôt op de hslft teruggebraeht. De bons gemerkt 47ste tijdvak, 48ste tydvak enz. gaven dcrhalve recht tôt koop en verkoop van de helft van de hoeveelheid brood, welke daarop is aan- gegeven. De broodkaartentydvakken loopen nu van 27 April 1918 af als volgt het 47ste tydvak, van 27 April tôt en met 8 Mei; 48ste 49ste 50a te 51ste 52ste 63ste 64ste 55ste 56s te 67ste 68ste 59ste 60ste 61ste 62sts 63sto n n n w n v n y> n n n n n v n n n n n n n n n n n n v n n n H n n n n 10 17 24 31 7Juni; 14 21 28 5 Juli n 12 n 12 tt 26 16 23 30 HoofdelUke Omslag. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sappemeer brengen ter voldoening aan artikel 264 der gemeentowet ter openbare kennis, dat het Suppletoir kohier van den hoofdelyken om slag over het jaar 1917, vastgesteld door den Gemeenteraad op 16 Februari 1918, goedgekeurd door Gedeput. Staten den 4 April 1918, onder no. 94, 2e afdvan heden af gedurende vyf maanden op de Secretarie dsr gemeente in af- schrift voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Sappemeer, den 8 Mei 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN. De Secretaris F. SCHUT, 4 Mei H a 18 25 1 Juni 8 15 22 29 20 27 8 Aug. 10 17 n n 64ste 0 0 24 Hoogezand, 8 Mei 1918. De Burgemeester voornoemd, I. A. VAN ROIJEN. PBKD1EBEIIRTE8. Zondag 12 Mei. Herv. Gem Sappemeer: ds. Wefers Bettink. Hoogezand Geen dienst. Kropswolde ds. Franke. Westerbrosk ds. Dijkstra. Slechteren: ds. Yrijlandt. Schaaphok, 6 uur: de heer Hellendoorn. Hélium ds. Marra. Scharmer: ds. Kars. Doopsgez. Gem. Sappemeer ds. F. v. d. Ploeg van Groningen. Evang. Luth. Gem. Sappemeer, 's nam. 3 uur: ds. Haumersen van Winschoten. Ger. Gem. Sappemeer, v.m. 91/2 uur: ds. Spoelstra. 's Middags 6 uur ds. Spoelstra. Evangeîisatie in en ten bate der Ned. Herv. kerl Winkelkoek Sappemeer. Voorm. 9!/2 uur: de heer Meerholz. Nam. 5 uur de heer Meerholz. SCHOOLNIEUWS. Hoogezand, 9 Mei. Tôt onderwyzeres aan de school met den bijbel alhier is benoemd mej. J. Spoelstra te Sappemeer. Druk van Borgesius Zoon, Sappemeer.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1915 | | pagina 6