G. J. BT BEDES' Paard, Ze is krachti kelyker dan soorten. U kunt hi< gebruiken. Dit is U Abonne op II het orge Ve Publieke Yeitaing. Boerenplaats, lÊÊÈk Boerenbehuizing, Verhuring Groenland, Y erkoop BOERENPLAATS Boerenbehuizing losse plaats LAND, Eene kapitale I. 5.68.90 H.A. II. 3.76.60 D.A. I g Boogea Gebruikt Offlcieele Publicatiën, Gemengd Nieuws. PiaatgeLyk Hîeuws. BÏÏITENL AND. Fanfarecorps „Hoogezand-Sappemeep". Kropswolde. 9 Si. 45 A. 50 cA. Kiel-Windeweer, 2. Eene CICHORE.J FAE AAN HET LIEVE BRIMDJE. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PBËDIEBBDBTEH, Eene fiinke I. Eene fiinke Vraagt Uwen Winkelier, toch vooral bi Karnemelkzeep om em *Bloemenp'aatj plaatjes, getiteld „Da Bloemenvelden Klaverblad's Zeepen of aan de fabriek, Onze Prijs frai M. A. BOL Tweede ZiHlns van den Militieraad. De Burgemeester der gemeenle Hoo gezand brengt ter algemeene kennis, dat de Militieraad de ingeschrevenen voor deze gemeente, lichting 1922, die vrijatelling wegens bro-derdienst, wagons eigen vrij- willigen àieast of wege^a aanwezigheid van in hetze'fda j tar geboren broedera of halfbroed6rs hebben aangevraagd, voor zoover omirent hen in de eerste zitting geen uitspraak is gsdsan, te Groningen, in de Soîdatencanline van de Infanterie- K&zerne aan de Heereweg, op Dinsdag 2 Augustus 1921, voormiddaga 9!/2 uur, dee- gewenscht in de gelegeBhsid zal stellen hua aanvrsge toe te lichten of te doen toeliefaten) dat de Miiiîieraad te GroniDgen in-de Soldatencantine van de Infanterie- kazerne aan de Hebreweg, op Dinsdag 2 Augustus a.s., voormiddsgs 91/2 uur, in het openbaar uitsprask zal doen, en dat de ingeschreve^eu die zich bij den Militie raad aan een g-moeskundig onderzoek moeten onderwerpeo, daartoe te Groriiâ- gen op de hUrbo--~en asugegeven plaats en tijd voor di->n raad moeten verschijpen. Hoogezand, den 22 Ju'i 1922. De Burgf rneeeitr voornoeaad H. E. BUURMÀ, l.b. Kunt ge koken, stoven, bradan, Knnt ge rorgsD voor de wasch Kunt ge bandig knoopjes zetten Aan mijn overhemd eu jas Kunt ge kouabn fladj es stoppen Zonder prop of vouw er in Zeg me, allerzoetste lieve,. Helpt ge mee in het gezin Kunt ge duiijes h^lpsu sparen Met een fiksohen kliekjss-dag Zult ge kr&chtig mstj s-kloppen Bruidje, met uw' z&chten lacb Gaat ge krurig tafel dekken. Wascht ge ook de berden af Zuit ge uiterst zuinig wezen Mat het geld dat ik u gaf? Glazen zeemen, trappen vegen, Allerteerste, valt niet mee. Heet ons eten dan wel maaltijd En niet zorgeloos diner Bruidje, met uw wonderoogjes, Zijt ge stevig voorbereicl Kent ge wel dat vreem'de leven Zonder Ksaf, de keukenmeid? Dan geen boeieuden roman, Boorden stryken, bo'j-s bakken En soms verven nu en dan, Laat uw donsje maar vervallen En uw Mengelberg concert En in plaats van zachijes flirten Roert ge tkuis den pot met snert Nergens kweelende romances, Rozengeur en maatschijn, Zult ge. aîlerzeo'sta zoete, Ook effl, taaie huisvrouw zijn? («Tel.») J. H. SPEENHOFF. Men meldt uit h- t O'dambt De hooiprrjzoa zijn teDgevoIge van de schaarschte a»n veevoeder stijgende. KUverhooi geldt f 55 60, walheoi f 35 per 1000 K.G. Voor de rechtba:_k te Winschoten stond o.m. terecht Epko M., 16 j«ar, atbeider te Win- schoter Bovenbureo, thans gedetineerd, die volgens de dagvaarding in den nacht van 16 op 17 Hci j.î. te Winschoten Klaas Waarheid met eeu geopend mes een slag of sttek in het hoofd gegeven heeft en een wonde in diens schedel veroorzaakt, door het hersenvlies in de hersenen. Tengovolge dezer verwonding is Waarheid overledeo. De zaak werd met gesloten deursn behandeld. We vernemen, dat werd geéischt één j iar tuchtsehool. 'n Heel lawaai op de Hanekamp te Oudepektl*. Vrouw D. uit 't naburige Tange en aidaar op bezeek, schreeuwde om hulp, wiil haar kiad, volgens haar zeggen, in d Hanekampswijk was g-rask'. Onmiddmlijk sprong a drie mannen ge- kleed te water, teneindo het kind, dit nergens te zien was, te redden. Spoedig haalde een der mannen, in de meenieg het kind te hebben, een doode hond boven water. Terwijl veï«r oogen het werk der reddors stonden a-.u te sien, kwsm een andere vrouw met het kind van vrouw D. op de armen, van den hoofdweg gewandeld. Vrouw Ddie na het incident ailes behalve vriendalijke woorden te hooren kreeg, epoedde zich met haar kind naar het huis harer familie. Door den steok van een wesp of lange raug, werd te St&dskanaal een kiodj», 3 maand oud, ongesteld en stierf. In de geweldige warmto die de zenuwen aangrijpt, is het gehuil van kleine kinderen dubbeî irriteerend. VVaar- orn huilt een zuigeling Toch niet uit ondeugd (tenzij hij verwend is), maar oœdat hij iefans, d.i. niet-sprekend is, emdat bij niet spreken kan. Het is zijn eenige middel om aan de moeder of ver- zorgster mee te deelen, dat hem iets ontbreekt, dat hem iets hindert of wat ook. De zuigiling huilt, niet alleen als hij honger, maar ook als hij dorst heeft. Bij een warmte, als wij nu beleven, verslaat de melk, die zijn voedsel is, zijn dorst niet. Het voorzichtig, theelepels- gewijze toedienen van zuiver water, kan dikwijls op verrassende wijze met den dorst het huilen stillen. Men vergete ook niet, dat oudere kinderen, die al vast voedsel gebruiken, maar nog slechis sta- meleo, zich het dorstgevoel niât altijd bewust werden en bij een wsrmte als nu evenmin aan melk genoeg hebben. Er zoudan ongetwijfeld bij warm weer, vesl minder lastige kinderen zijn, indien ouders of verzorgers nauwlettender con- troleerden, of het vocht, dat uitgewasemd wordt, behoorlijk aaugevuld wordt. Men voorkomt op deze manier veel onnoodig Irjden. Een tandarts te Amsterdam kwsm tôt de ontdekking, dat een patient, die hij had behandeld, was vertrokken met medenemi&g van een portefeuille, inhou dende 1500. Men schrijft uit Maasaluis aan de „Amst." In de vensterglasfabriek alhier hadden twee ongelukken plaats. Terwijl de werk- m«,n P. een stuk glas op den schouder droeg, brsk dit an sneed hem een nekspier door. Het andere ongeluk was van nog ernstiger asrd. Een broer van boven- genoemden P. zou een lorrie van een luchtspoorweg schuiven precies onder een bok, die aan een ketiing hing. Onver- wachts echter br&k hiervao het sluitstuk, met het droeve gevolg, dat de bok boven op den werkman neerkwam en dezen zoodanig kwetste, d&t hij enkele uren later overleed. Woensdag is een Chinees in percael Spinozestra&t 10, 's Gravenhage, baroofd van f 2300. Als verdacht hiervan zijn twee mannen aangehouden. In den nacht van Woensdag op Donderdag reed op den Hoogen Lsarder- weg te Hil versum esn beladen hociwagen, ko me a''e uit den Eemnesserpolder. De twee personen, die voorop zaten, hoorden op een gegeven oogenblik iets valleh, waarna ze stil hielden en een onderzoek instelden. Het bieek, dat een 18jarige jongeman, die boven op het hooi had gelegen, daaraf was gevallen en na&r aile waarschijnljjkheid op zijn hoofd was terechtgekomen. De te hulp geroepen geneesheer constateerde den dood door hersenschudding. Eenige jaren geleden liet iemand in de buurt van Zwijndrecht, die zijn tnoestuin besproeien wilde, op goed geluk een wel slaan. Het watar spoot op als een machtige fontein, de omliggende slooten raakten boordevol en er kwam een klacht van het polderbestuur. Het gevolg was, dat de wel weer dichtge- worpen werd. Wegens de langdurige droogte is zij nu weer opengemaakt en het water spoot nog altgd met mscht en geweld op. De slooten, die droog waren, zçjn weer volgeloopen en op ettelgke plaatsen zijn duikers en sluisjes opengezet, om a&ndeel te krijgen van den zegenrjjkcn waterstroom. Geen boer in den polder klaagt meer, integendeel, alleu zijn dank- baar. De eene wel drenkt den wijden omtrek. Nadat de eigenaar reeds eenige malen vruehteloos was gesommeerd de woning te verhuren, was vanwege de Huurcom- missie te Haarlem een perceel te huur gezet. De eigenaar heeft toen het huis ter bewoning afgestaan aan zjjn knecht met disna gezin en zjjn zwager, waardoor een der gegadigden, wien door de Huur- commissie het huis ter bewoning was afgestaan, verhinderd werd de woning te betrekkeD. De Huurcommissie heeft daarop last gegeven het perceel door uitzettiDg te îaten ontruimeD, zoodat de nieuwe huurder de woning in gebruik kan nemen. („0. H. Crt.") Te Toronto was esn geschil uitge- broken tusschen de gebroeders Berthiaume over het eigendom van het blad „Ls Presse". Esn dsr heeren had twee van zijn broers door détectives de deur uit laten gooien, waarop deze aan het hoofd van een detschement van twaalf détec tives (van een andere fuma naar de plaats des onheils oprukten, en een aan- vankeljjke overwinning konden boeken door het veroveren van de eerste ver- dieping. De tweede hield het langer uit. Een geregeld beleg begon, water- en voedseltoevoer werden afgesneden, maar de bslegerden behielpen zich door hun levensmiddelen, aaugevoerd van bevriende zij do, met touwen buiten het raam op te hijschen. Hoe deze Titanenstrjjd eindigde, meldt het bericht in de „Times" niet eens. Men schrjjft uit Muiden Tal van hengelaars op de Vecht op den wal en op de brughoofden. De laatsten mogem zich verheugen(?) in de bijzondere belangsteliing onzer jeugd, die nog al levendig van aard is, niettegen- staande, of juist door de warmt®. Hoe 't zjj, eensklaps een pions, en... een jon- getje van een jaar of 7 is van 't brugge- hoofd in de Vecht gevallen. Een inspec teur van den R. v. Arb. ziet uit de zaal van café Vechtzicht het ongeval, holt naar de pîek des onheils en springt in motorrigderscostuum te water, duikt en brengt den kleinen érenkeling boven. Met behulp van bootjss worden beiden op 't droge gebracht. Doch,... de inspec teur is zijn portefeulle met ruim f 200 kwijt. Kinderen hebben haar zien drijven en zinken. Na vijf uur dreggen door twee personen, nog niets terug gevonden. Esn slechte belooning voor esn menschen- lievende daad. By het Rijksministerie van Justiiie is een ontwerp in behandeling, waarbij bepaald wordt dat, wegens de depreciee- ring van het geld, van 1 Oct. a.s. niât 15 Mark maar 150 M. gelijk gesteld zal worden met 1 dag vrijheidsstraf. Te Deîft is een tiental personen lijdends aan lyphus. Men vermoedt dat het gebruik van ongekookte melk de oorzaak is, daar aile patiêaten melk bë- trokken van denzelfden leverancier, den melksljjter Van der S. op het Zuideinde. In diens gezin zijn vier leden aangetast. Zelfs de visschen ondervinden de nadeelige gevolgsn van de droogte. Door die langdurige droogte is n.l. het water van dien aard, dat de visch ziek wordt en sterft. In verschillende wateren van Noord- Holland ziet men dan ook vele doode visschen drijven. Zieke visschen komen naar de opper- vlakte van het water en zijn dan gemsk- kelijk op te scheppen of zelfs met de band te grijpeD. Een dezer dagen werd zoo ook een snoek van acht pond bemachtigd. Er is overigens in de binnenwateren ook veel zieke aal. Hoe gevaarlijk een groot lesftijds- verschil tusschen fcchtelieden is, bljjkt overduidelijk uit een verhaal uit New York in do aTimes". Twee gehuwden, mijn- heer 75 en mevrouw 45 jaar oud, hadden volgens een vroegere overeenkomst sinds negen jaar niet meer tôt elkaar gssproken. Toeh het contract afliep, besloten zij, het voor negen jaar te verlengen. Natuurljjk werden zij bjj deze gelegen- heid geïaterviewd. De mededeelingen van den echtgenoot kwamen hierop neer, dat het leeftijdsverschil elke eenigszins vlottende conversatie onmogelyk maakte. Het pacht ontsloeg daarom de partijen daar van en tevens van elke verantwoor- delijkheid tegsnover elkaar. De kinderen behield mevrouw. Drssdloos wordt gemeld, dat de po- litie in Philadelphia proeven heeft ge- nomen met het tijdens den oorlog door het leger der Ver. Staten gebruikte traan- verwekkende gas voor het uiteendrijven van menigten en het afweren van aan- slagen door misdadigers. Bjj de protf werden 200 politieagenten uiteen gedreven terwijl zij - driemaal weenden Slochteren. Voor het onlangs te Arn- hem gehouden examen voor kommies bij de directe belastingen slaagden o.a. de heeren P. Hoving, K. Bakker en H. K. Schuurman, allen alhier. De geweldige aanhoudende droogte doet ook in deze streken haren nadeeligen invloed ter dege gelden. Hadden door de nachtvorst van de vorige week de boon- tjes reeds erg geleden, de droogte doet ze nu geheel inkrimpen en geel worden, zoodat voor velen het bsschot zeer ge- ring is. Sappimeer, Woensdag a.s. gaan de onderwijzers met de kinderen van de drie hoogste klassen van de Oosterechool een reisje maken. Het plan is naar Rolde te gaan en de kinderen daar te laten ge- nieten van de schoone Drentsche hei en kostelijke omgeving. Veiling van Vrjjdag j.l. Eng. k&skomk. I 11.90 II Eng. komk. Bloemkool Spitskool Reode kool Sla-kardoes Witte kool Augurken fijne Rhabarber Peen Peulen Tuinboonen Tomaten I a II Druiven Meloenen Komk.stek Aardappelen Perziken I II I II 10.80— 12.30-14.90 8 80-11.10 10 90-16 20 8.80-13 80 2.30- 7.20 6.00-19.00 1.20— 2.80 800-18.00 1.05- 1.15 1.20 f 3 20—4 80 per 100 bos. 7.20—9.40 per 100 bos. 0.040.06 per pond. 0 90—2.10 per 100 pond 10.0014.00 per 100 pond 9.00-22,00 100 0.75—1,05 per pond. 0 20—1.15 per stuk. 1.20—2.35 per kist 5.10-6 25 per 100 KG. 16.00-18.00 100 stuks Tripscompàgnie. Vermoedelijk door het omvallen van een nachtlichtje is in 't veen, onder Veendam, opgebrand de dub- bele arbeiderswoning, eigenaar de land- bouwer R. Bramhaar en bewoond door de gezinnen I. de Boer en O. Oldenburger. Aan blusschen was niet te denken, zoodat ailes is opgebrand. Huis en inboedels waren verzekerd. Berlijn, 21 Juli. Naar uit Graudenz wordt gemeld, zijn er op de weekmarkt ongeregeldheden voorgevallen. De ten verkoop uitgestalde boter en eieren wer den vertrapt. De menigte drong de vleeachwinkels binnen en nam de groote stukken vleescb vsn de haken. De brood- prijs werd van 34 tôt 84 mark verhoogd. Dtjsséldorf, 21 Juli. Het nieuwe op- onthoud aan de douanegrens voor perso nen- en sneltreinen beeft geweldige ver- tragingen ten gevolge. Voor Dusseldorf staat een groot aantal treinen, die niet verder kunnen. Dusseldorf, 21 Juli. De loonbewoging, die tengevolge van het dnurder wordea- der levensmiddelen in verschillende stre ken van Duitschl&nd is bogonnen, is thans ook in het Rijnsch-Westfaalsche industriegebied merkbasr. Een confe- rentie der christelçke mijnwerkersver- eeniging voor het district Bschum heeft besloten, het hoofdbestuur te verzoeken, maatregeleD te trefïen voor een Ioonsver- hooging in overeenstemming met de toe- nemende duurte der levensbehoeften. Berlun, 21 Juli. Da „Mtnchener Ztg." publiceert een schrijven, dat de vroegere kroonprina Rupprecht van Beie- ren precies vier jaar geleden aan don gewezen Beierschen minister président, graaf Hertling, heeft gezonden. Hij spreekt daarin sterken twijfel uit aan het succès van den duikbootoorlog. Ook het resul- taat van den oorlog baart hem zorg. Hij acht het spoedig aluiten van een afzon- deilijken vrede met Rusland, zonder eeni ge annex&tie of schadeloosstelling, nood- zakeljjk. De aanataande hulp van Ame- rika acht de kroonprina, met name op het gebied van den luchtoorlog, gevaarlijk. Daarentegen overschat hij ook de moei- lijkheden, die naar aanleiding van de arbeidersbeweging in Engeland dreigen. Van bjjzonder belang is de beoordeeling van Berlijn en de Hohenzollern. De keizer heeft om redenen, die de kroon prina hier niet nader wil bespreken, aile aanzien verloren. Ernstige lieden betwij- felen, of het huis Hohenzollern den oorlog zal overleven. De ncodzabelijk gebleken reorganisatie van de grondwet mag niet in parlementair-republikeinschen geest geschieden, maar in den geest der ver- sterking van de bondsstaten tegenover het rijk. Slapte bij den scheepbouw. Op verschillende scheepsbouwwervtn te Kisl heeft men opniauw moeten over- gaan tôt het ontslaan van arbeiders. O. a. heeft de Deutsche Werft, dis on langs reeds tôt dezen maatregel haar toevlucht moest nemen, opnieuw aan honderd arbeiders gedaan gegeven en bovendien den worktijd tôt vier dagen per week beperkt. Zware brand. Londen, (New^. Jersey), 20 Juli. Gis- termorgen is brand uitgebroken in de groote asfaltfabriek van Warner Quin- lan. Het heeft allen schijn, alsof men den brand de eerste dagen nog niet meester zal worden. Het is onmogelijk het vuur met de gewone middelen te be- strijden, daar de vlammen van den eenen oliehouder naar den ander overspringen en geweldige jontploffingen veroorzaken waarbij telkens een zee van vuur ontataat. De omliggende moerassen zijn met olie bedekt en leveren een schouwspel op als een brandende prairie. Het vuur beweegt zich in de richting van de tanks der Standard Oil Cie., die niet ver af liggen. De schade wordt op vier millioen dollar geraamd. Schadeloosstelling door Mexico. Londen, 21 Juli. Président Obregon heeft een besluit uitgevaardigd, waatbij aile landen, wier onderdanen ten gevolge der Mexicaansche revoluties sedert 1910 schade leden, worden uitgenoodigd, gede- legeerden te benoemen voor een ccm- missie tôt beslissing over de ingestelde eischen. De actie zal zijn overeenkomstig de wet van Carranza, die in 1913 aange- nomen is. A: 3e PlantHoen-Coacert Zaterdag 23 Juli, 's avonds 8—9i/a uur te HOOGEZàND, Zondag 24 Juli, 'a nam. 4—5i/o uur te SAPPEMEER. PROGRAMM 1 Marsch 3a Compagnie 2 Een Bloementuil 3 Tulpengeur, Wals 4 Milanesse, Ouverture 5 Meiklokjes, Polka 6 Fantaisie „Martha" 7 Adèle. Wals 8 Caprice uit 9 Marsch. .Norma" Kessels. van Dam. Adoni. Baumann. Kessels. Flotow. Colint. Bellini. Zondag 24 Juli. Herv. Gem. Hoogezand, v.m. 10 uur ds. R. Cremer van Veendam. Sappemeer, v.m. 10 uur ds. Weferfl Bettink. Kropswolde v.m. 10 uur ds. F. H. Koster. Westerbroek: n.m. 7 uur ds. Djjkstra. Kolham, n.m. 2 uur ds. Diephuis. Harkstede—Scharmer ds. H. W. Bloem- hofi. Tekst Job. 4 85. Onderwerp Ware geloofskracht. Zuidbroek, v.m. 91/2 uur ds. Doorenbos van Scheemda. Noordbroek v.m. 9*/2 uur ds. Stra- tingh. Doopsgez. Gem. Sappemeer, v.m. 10 uur ds. ten Cate. Ger. Gem. Sappemeer, v.m. 91/2 uur ds. Spoelstra. N.m. 5 uur ds. Spoelstra. Evangelisatie in en ten bate der Ned. Herv. kerk. Winkelhoek Sappemeer. V.m. 9!/g uur: de heer Wijtsma van Deinum, Agent der Ned. Zendingsver- eeniging. Muntendam 91/2 uur de heer Dijkstra van Noordbroek. Muntendam 5l/2 uur de heer Wijtsma. KERK- EN SCHOOLNIEUWS. Siddeduren. Beroepen bij de Ned. Herv. gemeente alhier d3. H. W. Bloemhoff te Harkstede-Scharmer. Noordbroek. Voordracht voor onder- wijzeres aan de Zuiderscheol A. H. Kaufmann (tydelijk te Beilen), E. Meinema (id. te Zuidhorn) en T. H. Hollé (id. te Sappemeei^. ADVEBTEÎiTltl. Op fifaandag 1 Angnstos 1931, 's avonds te 6 uur, ten huize van den kastelein D. VAN LOE- NEN te Westerbroek, zal voor den tijd van mes achtereenvolgende jaren, publiek worden verhuurd staande en ge legen aan den griotweg, na- bij het Afws.- tetiugskanaal in het Lsgeland, onder Harkstede, bestaande in ERF, TUIN, LAAN en uitmun- tende G HO EN- en BOEWEAN- DEN, te zamen groot 24 H.A., 22 A. 24 cA., toebehoorende aan Mejuffrouw G. PICCARDT te Zut- phen, en thans in gebruik bij den heer H. Molenkamp. De HUURDER moet een beken- den soliden MEDE-HUURDER of BORG stellen. De VOORWAARDEN van ver- huring liggen ten KANTORE van ondergeteekende ter inmge. Notaris O. POSSEL, Hoogezand. Op Vr(jdag 5 Angmtns 1931, 's avonds 7 uur, in 't café SLUI- TER te Kropswolde, zal ten ver- zoeke van den heer S. C. H. PIC CARDT publiek voor 6 jaar wor den verhuurd: gelegen ten westen van den grint- weg te Kropswolde, afkomstig van den heer R. Reinders en thans in huur bij Mej. de Wed. F. Aeilkema, in 2 perceelen, als tusschen den grintweg en de Molen- sloot, om de 5 eerste jaren te bouwen en 't laatste jaar te weiden ten w. van de Molensloot, om da 6 eerste jaren te bouwen en 't laatste jaar te hooien en na te weiden. De HUURDER8 moeten bekende, solide MEDE-HUURDERS of BOR- GEN stellen. Notaris O. POSSEL, Hoogezand. De Erven J. KRUIZINGA ge- denken op aanstaanden ¥r(|dag 39 Jall, 's avonds 7 uur, in 't Café „MEN8ES" te Kalkwijk, pu bliek te verkoopen met recht van samenvoeging der perceelen en SCHUUR met BIJSCHUUR, met het altyd- durond e r f- pachtsrecht van ERF, TUIN en LANDERIJEN staande en ge legen aan den grindweg te Kiel- Windeweer, samen groot 5.02 00 H.A., doende 's jaars op 1 Nov. aan de gem. Groningen tôt pacht 14.371/2, benevens de daarachter gelegen LANDERIJEN, deels te Kielwindeweer en deels te Zuid- laarderveen, samen groot 8 61.7C H.A., vrij en eigen grond, alsmede nog een onverdeeld aandeel in 0.53.03 H. A kadastraal bekend als weg en gelegen te Zuidlaarderveen. gelegen deels te Kiel Windeweer en deels te Zuidlaarderveen, samen groot 5.21.80 H.A., vrij en eigen grond, ailes thans in huur by den heer G. Schrage, het land tôt den herfst van 1922 nadat het van de vrucht zal zijn ontbloot, en het erf en de tuiD 12 Maart en de gebouwen op 1 Mol 1923, voor een jaarlijkschen huurprijs van /4310.—welke huur de koopers gestand moeten doen, tegen genot van het laatste jaar huur, versch. 1 Nov. 1922. BETAL1NG van den KOOPPRIJS 1 Nov. a.s. of 1 Moi 1922, in laatst- gemeld geval onder bijvoeging eener rente van 5 °/0, te rekenen vanaf 1 Nov. a s. T. AGTERBOS Jr.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1921 | | pagina 2