h Mr. H. W. 0. TES CATE, Rekeuingôn voor de gemeente Sappemeer. Rekeaingen ïoor het Burgerlijk Armbestnnr. ire. Ochtendvoeder A. HUMA, Ba ans- KOOPJES Gladheid van Voetpaden en Wegen. Aan de MuntgasveMkers. merk V. P. N. Martenshoek. Plaaîselyk Mienws Burgerlyke Stand. ûfflcieel© Publicatiën Àdïocaat en Procureur, is tôt nader aankondiging Alleen te spreken dagelijks va-n 7-8 u. nam. Gasbedrijf Sappemeer. Gebruikt II. Uitstel van eerste oefening. Ten aanzien van dienstpiichtigen van vorige lichtingen, die uitstel of verlenging van uitstel van eerste-oefening hebben tôt het tgdvak, waarin moeten worden ingelijfd de dienstpiichtigen der lichting van 1922, toegewezen aan PBEDIKBBURTEH. &dtebteiiti£ii. en U ondervindt de beste resultaten. heebencostumes f 18.75, 24 75, Te Zevenaar dosa zich zeer veel gevallen van Spaansche griep voor, eehter in minder kwaadaardige mate dan enkele jaren geleden. De aohteruifgang van de vee en zuivelprgzen in Friesland laat zich nu ook gevoelen bg de verhuring van boer- derjjen. Voor een publieke verpaehting van twe« boerdergen in deze week kwaman maar vijf inschrgvingen. Do 39-jirige R. Huisraan van Rui- nerwold geraakt9 gisteren te Westerbork in de dorschkast van de dorschmachine bekneld. Hij overleed na twee uur aan de bekomen kwetsuren. Schildwolde. Toen Maandagavond de arbeider R. v. D. even per fiets een hood- schap ging doen aan de Meenteweg a!hier, liet hij deze even buiten staan. Bg terugfeoœst echter bleek, dat aen ander zich er over had erbarmt, tenminste, het waa verdwenen, en is tôt heden nog niet weer teruggekeerd. Zeker een dure bood- achsp, Men zij op zgn hoede. Hoogezand, Ten overstaan van den notaris O. Posael alhier werden Donderdag j.l. in 't café Rubicgh te Martenshoek, ten verzoeke van den heer M. M. Lucieer, publisk voor 8 of 6 jaar, verhuurd 8.06.29 H.A. Kweeborsgi'orid eu Bouw- land, nabg de Haite Martenahoefe en aan den Straatweg naar Kropswoide, in 4 perceelen, aie; I. 1.32.79 HA, kweekers- grond aan den Spoorweg voor /210. II. 29.20 A. kweekersgrond aan den Straatweg voor f 66III. 68 30 A. bouwland ten zuiden van de percaelen I en II; voor 100.—IV, 86 00 A. bouw land ten zuiden van pereeel III voor 160 per jaar. Door de politie werd heden aange- houden D. v. D. te Foxhol, die gisteren- nacht op heeterdaad werd betrapt bij hat atelen van koper in de fabriek Wilhel- mina te Foxholsterbosch alwa&r hij in dienstbetrekking was. Gisteravond gaf de R. K. Gsmengde Zangvereeniging BPoIyhyinnia", directeur de Weleerw. Heer Campman, met mede- werking van de aolisten Mej. Vogt, Bopraan, de heeren Versteegh, ténor en Bogaerts, piano, een mooie uitvoering van de oratorium „De heiligo Christc- phorua" van Joseph Schmalor. Waar a.s. Maandagavond dit zangstuk voor de tweede keer gaat, zouden wij liefhebbers van mooie zang willen opwek ken tôt een gang naar 't hôtel Faber. In een volgend nummer hopen wij uitvoeriger op deze beide avonden terug te komen. Sappemeer. Veiling van Woensdaga j.l. Spruikool f 21.60-31.20 per 100 K.G. Witlof 22. —50. per 100 K.G. Schorsen. 11. —12. per 100 K.G. Sjalotten 16.60—18 per 100 K.G. Kroten f 1.per 100 atuka. Peen 2.40 per 100 K.G. De bevolking bestond op 1 Januari 1921 uit 3146 m. en 8190 v., aamen 6836. Zij vermeerderde door geboorte met 81 m. en 69 v., aamen 150 en door vea- tiging met 165 m. en 177 v., aamen 342, in 't gehecl dus met 246 m. en 246 v., totaal 492. Zij verminderde door overlgden met 27 m. en 30 v., samen 67 en door ver- trek met 158 m. en 176 v., aamen 334, in 't geheel dus met 185 m. en 206 v., totaal 391. De bevolking vermeerderde dus met 61 m. en 40 v., totaal 101 en bestond op 81 December 1921 uit 8206 m. en 8230 v., totaal 6486. De heer W. Alons, contrôleur der gemeente financiën te Boacoop, is benoemd tôt rédacteur van het orgaan „Handels- studio" (Hoofdredacteur J. Hagers, aceoun- tant te 's-Gravenhage. Nocrdbroek. Op 1 Januari 1921 be- stond de bevolking uit 1061 m. en 1109 vr. totaal 2170. In 1921 zgn geboren 28 m. en 14 vr. en overleden 12 m. en 12 vr. Aangekomen zijn in 1921 44 m. en 64 vr. en vertrckken 45 m. en 83 vr. Op 1 Jannari 1922 bestond de bevol king uit 1076 mannen en 1082 vrouwen, totaal 2158. SLOOHTEREN, 80 Dee.—5 Jan. Geboren Harmanna, d. van E. Bolhuis en G. Zuur, Lageland Harm, z. van H. Tammeling en A. Ooaterhuia, Lageland Jacob, z. van S. H, Huisman en A. Poker, Foxham Kriene, z. van W. Perdon en J. Koerts, Kolham Grietje, d. van J. Drent en G. Sehipper, Foxham Anna, d. van J. Weender en G. Wager, Borg- weg Pieter, z. van K. Wierenga en J. Homan, Harkstede Oomke Jan, z. van H. S. van der Berg en K. Hoving, Sid- deburen Grietje, d. van G. H. Tepper en A. Dallinga, Foxham. Overleden Willem, 15 maand, z. van M. van der Meulrn en W. van der Deen, Grgpskerk; Elleohien Benninga, 71 jaar, wad. van Klaaa Roelfaema, Overschild Siemen Scholtens, 57 jaar, echtgen. van Jantje Wildemsn, Woudbloem. HOOGEZAND, 30 Dec.-5 Jan. Geboren Michiel, z. v. Michiel Alberta en Jantina Th. ter Veer Geerte d. v. Roelof Meger en Eppie op de Dijk Dirk, z. v. Jan Brink en Jantje Sacs Jan en Gerrittjedina z. en dochter ven Lukas Borghuis en Maria Rieka Fennechien, d. v. Nanno Johe Meger en Ebbelina H&mminga. Ondertrouwd Hiltje Zuur, van Borg- weg Hgz. en Harmke Nijborg, van Borg- weg, SI. Jakob de Meer, van Groningen, en Marchien H. Griasen van Westerbroek Derk Jansen, van Hoogezand. en Derkien Mulder, van Sappemeer Enno Bronsema van Hoogezand, en Elzina van Nieuwe- Schans. Getrouwd Bernardus G. N. van Oosten, en Maria G. Smits. Overleden Geerdina L. Koops, oud 49 jaren, echtgenoote van Roclof Borcherts Hillechien Cock, oud 64 jaren weduwe van Evert Sluis. Elisabeth Wasaeur, oud 17 jaren, ongehuwd. ZUIDBROEK, 28 Dec.- 0 Jan. Geboren Hendrik, z. van Sibolt Snitjer en Aaltina Geerdina Akkerman Aart, z. van Aart Voilenhoven en Anna Geziena Riemeijer. SAPPEMEER, 80 Dec. 1921- 5 Jan. 1922. Geboren Arend, z. v. Hensen Reinders en Sievertje Smittenberg Martha Marga- retha, d, v. Roelf Schreuder en Hillechien Ton ken s Thija, z. v. Elias M&ndema en Jsnna Aiasini Kolthof Maria en Klazina, d. v. Weasel van Delden en Annechina Woltjer. Ondertrouwd Derk Jansen van Hoo gezand en Derkien Mulder van Sappemeer Tamme Smit van Schildwolde en Sibbiena Sohreuder van Sappemeer. Getrouwd Dirk van Leeuwen en Jantiena Broekema. Overleden Cornelia Smith, ond 78 jaren, weduwe van Jan Smit. Koepokinenting. Burgemeeater en Wethouders vanSIoch- teren brengen ter aigemeene kennis. d«t er in de tweede helft der maand JaDuari 1922 in aile openbare lagere scholen der gemeente gelegenheid bestaat tôt koste- looze inenting en herinenting. Slochteren, den 2 Janrrri 1922. Burgemeester en Wethouders voornoemd. H. BROEKEMA. De Secretaris, H. SNATER. Gevonden Veorwerpen. Een DAMESMOF' Inliehtingen te bekomen bg E. van KOLSBEEK te Foxhol of ter Secretarie van Hoogezand. Rykskeuring van Dekhengsten. Burgemeesters en Wethouders der ge- meenten Hoogezand en Sappemeer Gelet op de notificatie van heeren Ge- deputeerde Staten der provincie Groningen, d.d. 29 Decemder j.l., no, 7, le afdeeling, (Provinciaal blad no. 100). rakende de te houden gewone Rijksvoorjaarskeuringen van tôt Dekking bestemde Hengaten in 1922 Brengen ter aigemeene kennia dat de bovenvermelde keuringen, voor zooveel betreft de provincie Groningen, zullen worden gehoudon op 14 en 15 Febr. 1922 te Groningen, wordende voorts in herinnering ge- bracht dat tôt de voorjaarskeuringen worden toegelaten aile hengaten, welke ten minste twee jaar oud zgn dat afgekeurde hengaten, voorde eerst- volgende voorjaarskeuring niet ter keuring mogea worden toegelaten f dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplieht is daarvan ten minste 3 weken vôôr de keuring, vrachtvrij een schrifte- lijke en door hem onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der Provin ciale Regeliogscommissie, den heer R. H. MAARSINGH te Stadskanaal, met op- gave van a. naam en woonplaata van den eige naar of houder b. naam, leeftjjd, ras, kleur an bijzon- dere kenteekenen van den hengst, bene- vens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboeknum- mer e. zoo mogeiijk afstamming van den hengst, d. i. de vermelding van vader en moeder, alamede naam en woonplaata van den fokker d. door welke commisaie of commis sion de hengaten gekeurd moeten worden in geval de hengst reeda eerder is gekeurd, de pla&ts en datum der vorige keuring dat hengaten welker naam, afstamming of signalement onjuiat zijn opgegeven door de regeliDgscommiaaie van de keuring kunnen worden uitgesloten dat hengaten, welke na bovenvermelden termijn ter keuring worden aangegeven door de commisaie tôt de keuring kunnen worden toegelaten, mita de eigenaar of houder voor den dag der keuring een som van f 25 heeft geatort bg den Se- cretaria der commisaie. Hoogezand en Sappemeer, den 4 Ja nuari 1922. Burgemeesters en Wethouders voor noemd I. A. VAN ROIJEN. De Secretaris, G. ZWIERS. VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN. De Seoretaria, F. 8CHUT. De Burgemeesters der gemeenten Hoo gezand en Sappemeer brengen ingevolge schrgven van den Miniater van Oorlog, d.d. 28 December 1921, Afd. Dienstplicht, No. 202 O ter kennis, dat de inlgving en de opkomst voor eerste oefening in 1922 zal plaata hebben ala volgt I. Inlgving lichting 1922. Infanterie Regimenten niet-voorgeoefenden le ploeg (1) 16—20 Meart, 2e ploeg 1—5Nov.; voorgeoefenden le ploeg 16—20 Juli. Oefeningadetachement voor de K. M. A. le ploeg 16—20 Maart. Compagnieën Wielrgders niet-voorge- oefenden le ploeg 16—20 Maart, 2e ploeg 15 November voorgeoefenden le ploeg 16-20 Juli. Compagnieën Hospitaalsoldaten Zie- kenverplegers en Ziekendragers le ploeg 1—5 Maart, 2e pl. 6 10 Juin, 3e pl. 1—6 October. Luchtvaartafdeeling le pl 1—5 Maart, 2e pl. 6-10 Juni, Se pl, 1 5 October. Regiment Genietroepen Pioniers niet-voorgeoefenden le ploeg 1620 Maart, 2e pl. 1—5 November voorgeoefenden le pl. 16—20 Juli. Telegraaftroepen en Verlichtingstroepen le pl. 16—20 Maart, 2e pl. 1 5 October. Korps Pontonniers le pl. 10—20 Maart, 2e pl. 15 October. Korps Torpedisten le pl. 1—5 Maart, 2e pl. 6—10 Juni, 8e pl. 1—5 October. Niet-bereden Artillerie Regimenten Veating-Artillerie en Korps Pantserfort- Artillerie le pl. 1—5 Maart, 2e pl. 6 10 Juni, 8e pl. 15 October. Bereden-Artillerie Regimenten Veld Artillerie: beredenen le Diviaie 2e pl. 1—5 Augustus bere denen Ile Divisie 2e pl. 1—5 September beredenen Ille Divisie 2e pl. 1—6 Oct. bereden IVe Divisie 2e pl. 1—5 Nov. Rijdende Artillerie (beredenen) le pl. 1—5 Maart, 2e pl. 1—6 September. Houwitserafdeelingen en le en 2e com pagnie Ile bataljcn van het 3e Régiment Vesting-Artillerie (beredeneD) le ploeg 1 6 September. Regimenten Veld Artillerie onberede- nen le Divisie 2e pl. 16—20 Augustus Ile Divisie 2e pl. 16—20 September; 111e Diviaie 2e pl. 16—20 October; IVe Divisie le ploeg 16 20 Maart, 2e pl. 16 - 20 November. Houwitserafdeelingen en le en 2s com pagnie, Ile bataijon van het 3e Regiment Vesting-Artillerie (onberedenen) 2e ploeg 16 20 September. SchooEcompagnie van den Mot ordienst (2) le ploeg 115 Maart, 2e pl. 6—10 Juni, 8e pl. 1—5 October. Compagnie Administratietroepen (3) le pl. 1—5 Maart, 2e pl. 6—10 Juni, 3e pl. 15 October. Cavalerie le pl. 1—5 Maart, 2s ploeg 6—10 Juni, 3e pl. 1—6 October. Zeemacht le pl. 16—20 Maart, 2e pl. 6—10 Augustus. Toelichtingen: (1) Bg de infanterie (regimenten), de wielrgders en de genie (pioniers), wordt de Maartploeg genoemd ploeg la" en de Juniploeg »ploeg Ib". (2) Worden toegewezen aan en inge- Ijjfd bg het le en Ile baisîjon van het le Regiment Vesting Artillerie. Na 1 maand oefening volgt de detacheering bg de schoolcompagnie van den Motordienst. (3) Worden toegewezen aan en inge- lijfd bij bet le en Ile bataijon van het le Regiment Vesting-Artillerie. Na 1 maand oefening volgt overplaatsing naar de compagnie administratietroepen. a. de infanterie, 3e gedeelte b. de compagnieén wielrgders, 3e go da site c. de pontonniers, 8e gedeelte d. de torpedisten, 2e gedeelte e. de torpedisten, 8e gedeelte f. de compagnieën hospitaalsoldaten (ziekendragers-ziekenverplegers), 2e ge deelte g. de ccmpagnieSn hospitaalsoldaten (ziekendragers-ziekenverplegers), 3s ge deelte h. het regiment Genietroepen (pio niers), 8e gedeelte i. het regiment Genietroepen (verlich tingstroepen), 8s gedeelte j. het regiment Genietroepen (tele- grafisten en telefonisten) k. de vesting artillerie, 2e gedeelte 1. de vesting artillerie, 3e gedeelte m. het korps pantserfort-artillerie, 2e gedeelte n. het korps pantserfort-artillerie, 3e gedeelte 0. de cavalerie, le gedeelte p. de cavalerie, 2e gedeelte f. de veld-artillerie (beredenen), le gedeelte r. de veld-artillerie (onberedenen) le gedeelte s. de veld-artillerie (beredenen), 2e gedeelte t. de veld artillerie (onberedenen), 2e gedeelte u. het korps rgdends-artillerie (bere denen), le gedeelte v. het korps rijdende-artillerie (onbe redenen), le gedeelte w. het korps rijdende artillerie (bere denen), 2e gedeelte x. het korps rijdende-artillerie (onbe redenen), 2e gedeelte g. de le lichte houwitser-afdeeling, de Ile lichte houwitser-afdeeling, de le zware houwitser afdeeling, I-2-II-Ss regiment vestiDg-artillerie (beredenen), 2e gedeelte z. de le lichte houwitser-afdeeling, de Ile lichte houwitserafdeeling, de le zware houwitser-afdeeling, I-2-II-3e regiment vesting-artillerie (onberedenen), 2e ge deelte moet dit uitstel of deze verlenging van uitstel geacht worden te zijn vrrleend voor de groepen o, q en u tôt 1 Maart 1922; voor de groepen r en v tôt 16 Maart 1922; voor de groepen d, f, k en m tôt 6 Juni 1922 voor de groepen w en g tôt 4 Septem ber 1922; voor de groepen x en z tôt 18 Septem ber 1922 voor de groepen c, e, g, i, j, I, en p tôt 3 October 1922 voor de groepen a, b en h tôt 2 No vember 1922 voor groep s 1. voor hen, die behooren tôt het 2e Regiment Veld-Artillerie, tôt 3 Augustin 1922 2. voor hen, die behooren tôt het 4e Regiment Veld-Artillerie. tôt 4 Septem ber 1922; 8. voor hen, die behooren tôt het 3e Regiment Veld-Artillerie, tôt 3 October 1922; 4. voor hen, die behooren tôt het le Regiment Veld-Artillerie, tôt 2 Novem ber 1922; voor groep t 1. voor hen, die behooren tôt het 2e Regiment Veld-Artillerie, tôt 16 Augustus 1922; 2. voor hen, die behooren tôt het 4e Regiment Veld-Artillerie, tôt 18 Septem ber 1922; 3. voor hen, die behooren tôt het 3e Regiment Veld-Artillerie, tôt 16 October 1922; 4. voor hen, die behooren tôt het le Regiment Veld-Artillerie, tôt 16 Novem ber 1922. Voor dienstpiichtigen van oudere lich tingen dan van 1921, behoorende tôt de regimenten veld-artillerie, het Korps Rij dende Artillerie, de Houwitserafdeelingen en 1.2.II-3e Regiment Vesting-Artillerie, in wier beschikkngsn botreffenda ver lenging van het verleend uitstel van eerte oefening niet is gesproken van „berede- nen" of onberedenen", moet deze ver lenging geacht worden te zgn verleend voor wat betreft de regimenten veld- artillerie en het Korps Rijdende Artillerie tôt den datum van opkomst, hiervoren vermeld voor de bertdenen van het korps, waartoe de dienstplichtige behoort, en voor wat aangaat de Houwitserafdeelingen en 1,2.11-8 R. Vg. A., tôt den datum hier- voren vermeld voor de onbtredmen dier korpsonderdeelen. Voor dienstpiichtigen van oudere lich tingen dan van 1921, behoorende tôt een der categoriefin, hiervoren genoemd onder f, g, h, i en j, in wier beschikkingen be- treffende verlenging van het verleend uitstel van eerste oefening niet is ge sproken onderscheidenlgk van „zieken- verplogers en ziekendragers", van Bpio- niers", van ^verlichtingstroepen" en van „telegrafisten en telefonisten", moet deze verlenging geacht worden te zgn verleend tôt den datum vau opkomst, hiervoren vermeld voor de catégorie, waartoe de dienstplichtige behoort of geacht wordt te behooren. III. Opkomst onder de wapenen na vrjjstelling, enz. Ten aanzien van dienstpiichtigen, wier tgdelgk verleende vrgstelling van militie- dienst is verstreken, of verstrijkt op een datum, vallende buiten een tgdvak van inlgving voor de groep, waartoe zg be hooren, en die nog niet voor eerste-oefe ning onder de wapenen zgn geweest, geldt met betrekking tôt den aanvang dier oefeniog het volgande De eerste-oefening vangt aan in het eerstvolgend tgdvak, waarin dienstpiich tigen van het wapen of korps en van de groep, waartoe de man behoort, voor eerste-oefening onder de wapenen komen. Onder „groep" moet hier worden ver- staan elke verzameling van dienstpiichti gen, behoorende tôt eenzelfde wapen, korps of korpsonderdeel, waarvoor eenzelfde tgdvak van opkomst is vastgesteld. Groepen vormen alzoo de -dienstpiich tigen, bestemd voor de kaderopleiding. de voorgeoefenden, de pioniers, de ijjnwer- kers, de telegraflsten en telefonisten, de verlichtingstroepen, de beredenen der artillerie, de onberedenen der artillerie, enz. Hebben de in het eerste lid van M bedoelde dienstpiichtigen reeds een ge deelte van hun eerste-oefening volbracht, dan komen zg zooveel later onder de wapenen als de reeds vervulde werkelgke dienst heeft geduurd. Het hiervoren vermelde nopens het tgdstip van aanvang der eerste-oefening geldt tevens voor de dienstpiichtigen, die zgn of worden ingelgfd krachtens art. 75 der Militiewet, of die vallen onder de toepassing van art. 77, derde lid, dier wet. De kennisgevingen omtrent de toawg- zing aan korpsen enz. zullen binnenkort aan de ter inlgving bestemde lotelingen van de lichting 1922 worden toegezonden. Hoogezand, Sappemeer, De Burgemeesters voornoemd I. A. VAN ROIJEN. VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN. Zondag 8 Jan. Herv. Gem. Hoogezand, geen dienst. Sappemear, v.m. 10 uur ds. Wefers Bettink. Kropswolde, v.m. 10 uur ds. Franke. Westerbroek, v m. 10 uur ds. Dgkstra. Kiel, n.m. 2 uur ds. Franke. Kolham, v.m, 91/2 uur: ds. Vrglandt. Harkstede-Scharmer, v.m. 9i/2 uur:ds. H. W. Bloemhoff. Tekat Jes. 21 11 en 12. Onderwerp Wat de Wachter weet." Zuidbroek, v.m. 9i/j uur ds. Tammens. Bevestiging van Keikeraadsleden. Doopsgez. Gem. Sappemeer, v.m. 10 uur ds. ten Cate. Ger. Gem. Sappemeer, v.m. 10 uur: ds. Spoelatra. 's av. 5 uur: ds. Spoelstra. Evangelisatie in en ten bate der Ned, Herv. kerk. Winkelhoek Sappemeer. V.m. 10 uur: de heer Meerholz. N.m. 5 uur geen dienst. Muntendam 9!/2 uur de heer J. Jager. N.m. 61 /a uur: de heer J. Jager. den 5 Jan. 1922. Maandag 9 Januari hopen onze geliefde ouders H. J. HEITMAN en Z. HUIZINGA hunne 25-jarige Echtver- eenigtng te herdenken. Hoogezani), Kalkwgk, Jan. 1922. Hunne liefhebbende hinderen. ZIJ, die eene VORDE- RING hebben op boven- staande gemeente, wegens leveran- tiëu ia 1921, worden verzocht hunne NOTA's in te dieuen ten GEMEEN- TEHUIZE vôtfr den 1 Febrtmrl a.s. Degenen, die reeds hunne not»'s inzonden. behoeven geene nieuwe in te zenden. ZIJ, die eene VORDE- RING hebben op het BUR GERLIJK ARMBESTUUR te Sap pemeer, wegens leverantiën in 1921, worden verzocht hunne NOTA's- in te dienen aan het WERKHUIS te Sappemeer vtitfr den 1 Febraari a.s. De Burgemeester der gemeente Sappemeer vestigt de aandacht vau do betrokken BEWONER3 en EI- GENAREN, op art. 18, lett. c der Algem. Pol. Verordening, waarbg het beatroolen van gludde voetpaden en wegen is VER- PLICHTEND gesteld en verzoekt daaraan voortaan te voldoan. Sappemeer, 6 Jan. 1922. D« Burgemeester voornoemd, VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN. Met ingsng van Woentdag 11 Januari a.s, zrjn GASPENNINGEN verkrggb&ar voor 15 cent per stuk. Tôt Dinsdag 10 Januari 's mid- dags 4 uur kunnen nog PENNIN- GEN voor 17 cent ten kantore van onderstaand bedrijf ingewisseld worden. Zlet het overzlcht- Prijzen als wlgt: 21 /2 K.G. d f «.771/2. 5 K.G. f 145. 10 K.G. f S.75. 25 K.G. f f 25. 50 K.G. f 12.00. De samenstelling testaat uit Mais- meel, Gerstemeel, Tarwezemelen, Boekweitenmeel,|Vlteschmeel, Melk- poeder, Phosphorzare Voederkalk. Dit is het beste Ochtendvoeder, voedert dit, en iw eierproductie zal vermeerderd worden. Aanbevelenl MEISJESJURKEN 1.48, 2 68, 5 95. MEI3JESMANTELS f 4.25, 6 00. COSTUUMROKKEN /8 25. DAMESBLOU8EN f 1 89, 2.28 JONGEBEEREN- OVERJASSEN 5 20. HEERENOVERJASSEN 14.50, 18 60

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1922 | | pagina 2