y Want de Doden In de Beklaagdenbank LadyL paraderen elke Nacht Kapitein Gay m JNIEUWS- en ADVERTENTIEBLVD Qfficieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer En wij leven, omdat zij vielen KUNST Vereniging voor Veilig Verkeer Op de Schaats No. 6 Waarin opyenomen de ,,SLOCHTER COURANT" vvordt huis aan huis gelezen te Iloogezaud, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Opgericht 1870. Plaatselijke Berichten Oprichting van een te Sappemeer Wie wordt ETCHFORD scheen heus, 75ate Jaargang W0ENSDA6 23 JANUARI 1946 ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES: 12 et. p. mm. Zogen. ..Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) Verschijnt Woonsdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER Sappemee Administratie- en Redactieadres Drukkerij T. K. KREMER Zn Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerta en H. Bonewit „Verloren jaren'' is de titel van een integendeel; een moeilijke bergtocht eenvouaig pretentieloos boekje, dat een doet men ook voor zijn plezier. Maai reportage wil zijn uit het bezette Ne- zou hier de grote oorzaak niet schuilen derlandse gebied en waarin de schrijver in het feit, dat men, zeker ongemerkt, in korte schetsen verhaalt hoe er gele- afgezakt is tôt een peil waarop men den, gestreden en misdreven 6ôk geestelijk genot niet rneer kan of wil werd gedurende de oezettingstijd. En waarderen, dat nsan hetzij in mindere, wanneer men zo weer aan zijn geestes- hetzij in meerdere mate als het ware oog voorbij ziet trelcken al dat leed, dat immuun is geworuen voor iets, dat in die jaren over ons land werd uitge- spreekt tôt het gemoed! De geestelijke stort en daaibjj denkt aan de talloos goederen hebben aan v/aarde verloren vele offers, die gebracht werden, dan voor menigeen. Maar zo dachten zij er stelt men zich om zich heen ziende, on- niet over, die in de aigelopen jaren on- willekeurig de vraag of dat ailes niet tevergeefs is geweest. xxeker, de vrij- heid is de duur behaalde prijs, de vrij- heid een nooit en niet te waarderen be- zit. Maar de geestelijke goederen, die gedurende de vreemde tyrannieke over- heesing zullt een geweldice daling on- dergaan hebben, zijn die waarden ook wederom gaan rijzen? En wanneer men de wereld om zich heen beziet om dan te moeten constateren, dat de vervlak- king nog maar steeds geen einde heeft genomen, dat integendeel gehele ziekten zich als kankergezwellen hebben inge- vreten in onze maatschappij en nog steeds dieper doordringen, dan vraagt men zich onwillekeurig af, of de schrij ver van bovengenoemd werkje inder- daad geen gelnk heeft zijn geesteskind de genoemde naam te geven. „Verloren jaren?" Vervlakking en afzakidng op geeste lijk en moreel gebied! Nog maar enkele dagen geleden schreef een der Noorde- lijke dagbladen een uitvoerig gedocu- menteerd artikel over de wat de volksmond noemt C. C. ziekte, daar- in betogend hoe men zonder kruiwagens bjj verschiliende instanties slechts wei- nig, meestal niets kan bereiken. En nu geven wij grif toe, dat het kruiwagen- systeem te allen tijde heeft bestaan, in zoverre is onze tjjd er dus niet bijzonder debet aan. Maar wanneer, dat kruiwa- gten-systeem uitgergroeid is tôt een corruptie, waarbij men en genoemd bïad noemt krasse staaltjes alleen bij het aanbieden van een contra-pres- tatie iets kan oereiken, dan geeft dat al een eigenaardige kijk op de mentaliteit, die in bepaalde kringen heerst, al zij volmondig toegegeven, dat er ook nog gelukkig vele uitzonderingen zijn. Eigenbelang, egocentrisch en egoïstisch denken zijn bij al te velen de drijfveren. En zo hebben zij zeker niet gedacht, die hun leven brachtien voor de Nederlandse zaak, toen zij voor het vuurpeleton stonden! Verloren jaren? Vervlakking op geestelijk gebied, die zich openbaart in een overdreven zucht naar uitgaan en genot! En wanneer men dan z'n schred/an nog richtte naar die ontsnanning-ssrelesrprm^uan waar het het gebôdene een verfrissing voor gecsx en gemoed is, waar men geestelijk njker van heen gaat, dan zou dat nog te be- grijpen zijn. Maar wat leert de praktijk Zodra iets goeds geboden wordt, iets, dat inderdaad voor den mens is als een geestelijk bad, waaruit hij verrijkt te voorschijn treedt; iets, dat zeer terecht aanspraak maakt op de naam van kunst dan zijn de zalen o zo dun bezet, dan geeft men niet-thuis: daaraan gaat men minaehtend voorbij: dergelijk geestelijk voedsel schijnt men niet meer te kunnen verteren, of althans men wil het niet meer. Laat men nu niet tegenwerpen: als ik uitga doe ik zulks voor m'n ple zier! Het één sluit het ander niet uit, cler de meest moeilijke en gevaarvolle omstandigheden pal stonden in hun overtuiging, die ontzaglijke offers brachten voor hun idealen, die toen ook de onze waren, voor onze geestelijke waarden van eigen cultuur en bescha- ving! Verloren jaren? Wanneer de auteur van Verloren Jaren" zijn laatste schets beëindigd heeft, sluit hij zijn werk met de zinnèn, die aan de kop van dit artikel vermeld staan. Aan ons ue pheht en de taak waar te maken, dat zij, die vielen, hun leven niet tevergeefs gaven, opdat wij zouden leven, niet alleen materiëel, maar ook en vooral geestelijk. G. O. V. Concert. Maandagavond heeft een gedeelte der Groninger Orkest Vereniging, dat onder leiding stond van den heer A. H. Wan nars, een uitvoering gegevien in het hol" tel Faber. Er werd een programma ten gehore gebracht, dat men noch klassiek, noch populair kon noemen. Voor lief* hebbers van beide genres viel er te ge- nieten. De G.O.V. heeft zich uitstekend vaii haar taak gekweten. Deze uitvoering stond op veel hoger peil dan de vorige. Zeer goed waren ook de strijkers, dié enige melodieën van Grieg, Menuet van Bolzani en Kleine Nachtmusik ten ge hore brachten, al zouden wij het laat ste deel van de Mozart schepping lieveé wat fijner genuanceerd gehoord hebben: ,,Rosen a us dem Siiden" werd door koor en orkest uitgevoerd op een alles- zins bevredigende wijze. Van de Peer Oynt Suite werd een uit- stekende vertolkinggegeven, in het bij-/ zonder Halle des Bergkônigs" werd op voortreffelijke wijze uitgevoerd. Het io jammer, dat dergelijke goede muziek.avonden zo weinig puoliek trek- ken. Er gaapten diverse leegten in de zaal. Dat is zeker geen aanmoediging voor het hôtel en voor de musici om wederom dergelijke avonden te organi- seren. Misschien zouden aantrekkelijke reclame en lage entréeprijzen stimule- rer.d op het publiek kunnen werken. Wij zeggen liever ,,tot ziens" tôt de musici, dan „vaarwel". H. B. Dat het moderne verkeer en de het C.N.V., als vice-voorz. H. Breurken daaruit voortkomende gevaren ook voor K.K.w.V. Voor de Ledits Unie zal de Groningse bevolking een zaak van mettertijd een vergadering worden ge- het grootste belang is, zal wel iedereen houden om tôt samenwerking te komen toestemmen. Zondagavond trad voor de tweede .Er heerst op het gebied van het ver- keer in dit seizoen Lou Bandy met een keer nog een grote mate van onkunde, gedeeltelijk nieuw ensemble in Hôtel onnadenkenaheid en zelfs roekeloosheid. Faber op. Wat wij de vorige keer in „Had ik het maar gevveten", „Had ik onze critiek over dit ensemble schreven er maar aan gedacht" en „Was ik maar kan ook nu gehandhaafd blijven: in allé voorzichtiger geweest'', zo spreekt opzichten een uitstekend programma meestal het zelfverwijt van hen, die een met zeer goede nummers. Behalve Lou verkeersongeval hebben veroorzaakt of Bandy, die op de hem emen manier het zelf het slachtoffer ervan zijn gewor- publiek aangenaam bezig hield, was er den.Het mag daarom verheugend heten, het danspaar de x.mrtini's, dat sierniK dat thans overal in de provincie ener- uitgevoerden dansen gaf; de accorcîe- giek gewerkt wordt tôt het oprichten onist Valerio, die tôt ne besten in z'n van plaatselijke verenigingen voor Vei- soort behoort; de 3 Rethlems, die een lig Verkeer. En het is voor de zaak van prima acrobatieknummer brachten; Fr. Veihg Verkeer een gunstig teken, dat Allister en assistente, die een gave zoveel burgemeesters zich persoonlijk weergave van bekende persoonlijkheden met de voorbereiding bezig houden en vertoonden, terwijl Joh. v. Beest op aan- ook straks, als de Verenigingen er zijn, gename wijze z'n taak als conférencier UIT DE ENGELSE «*EKS. ,,Lord Haw-Haw wordt dezer dagen ter dood gebracht. Anderen, die Hitler gediend hebben zijn hem voorgegaan of zullen nog volgen. Lord Haw-HaAV heeft zeer wel geweten wat hij wilde, ande ren echter zijn, b.v. als krijgsgevange- nen, voor de verzoeking oezweken. In aile gevallen is de landverraderlijke daad gestraft. Enkele schuldigen heb ben getracht zich te redden door het be- toog, dat zij hun eigen land hadden wil- len bevoordelen. Wien zal dit verbazen? Er zijn Nederlandse zakenlieden en on- dernemers, die als dikke vrienden met den Duitser omgingen, deden wat hij vroeg, deelnamen ean zijn gastmalen of jachtvermaak, ja, hem gastmalen en verpozing aanboden, en aehteraf over- tuigd waren niet anders te hebben ge- kund, zonder het nationaal belang te hun voile medewerking zullen verlenen bij het voeren van een doeltreffende pro- paganda. i±et gaau om niet minder dan het bevorderen van de verkeersveiligheid tôi^&uierf; het aankweken van goede verkeersmanieren van orde en tucht, van verantwoordelijkheidsbesef bij oud en jong. vervulde: een zeer goed programma zo- als reeds gezegd. Vrijciae j.l. gaf de leerlingen-club hîg^iiie c alleen in dit seizoen, maar ook sedert de oprichting, welke uitvoering zich in een grote belangstelling mocht verheu- gen. Het leraren-college, vele. afgevaar- In talrijke plaatsen verkeert de op- digden van zusterverenigingen en ouders richting van een Vereniging voor Veilig van leerlingen waren naar Hôtel Faber Verkeer in een vergevorderd stadium. gekomen om de uitvoering van het fris- Ook hier in de gemeente Sappemeer se programma te gaan zien. En dat is een comité gevormd om te geraken programma was als inhoud en als uit- tot de oprichting van een Vereniging voering geheel in overeenstemming met mnr Vxulio- Vf^rlrpor hpfltnnnHfi nlt Hp r>fû-r> I?.!. r,-. voor Veilig Verkeer, bestaande uit de heren: J. A. Kampen, onderwijzer; A. Kiewiet, wethouder; H. J. Koeneman, koopman; A. Edzes Koers, consul A.N. W.B.; A. G. Larmoyeur, hoofd ener school; E. Perdok, wachtmeester Kon. Maréchaussée; J. J. Perdon, gemeente- secretaris. Op Donderdag 31 Januari a.s. zal de oprichtingsvergadering worden gehou- den in hôtel Beereboom, waar als spre- ker zal optreden de heer P. Galis uit Groningen. SAPPEMEER. De opbrengst van de collecte „Ned. helpt Indië" bedraagt volgens voorlopige berekening f 43.280.20%. Zaterdagavona hebben de man- dolineclub Kunst en Strijd" en de zang- vereniging ,,O.B.K.'' in het hôtel Struvé een gezamenlijke uitvoering gegeven. De dirigent van het mandolineorkest, de heer Holtman, had, wegens ziekte van den heer Ausema, ook de leiding van het koor op zich genomen. Het pro gramma moest edhter enigszins gewij- zigd worden. Er was slechts weinig publiek in de zaal aanwezig. Na afloon van het programma was er gelegenheid tôt dansen. HOOGEZAND. Woensdagavond werd de executanten. Fris, opgewekt en vro- lijk waren de verschiliende nummers, die het publiek werden voorgezet, num mers, die afwisseiend oestoncten uit ca baret, muziek en toneel, allés uitge voerd door eigen krachten. Daar het niet de gewoonte is bij dilettanten-uit- voeringen namen te noemen, zullen wij ons thans ook hier van onthouden: het moge voldoende zijn te vermelden, dat allen zich op uitstekende manier van hun taak kweten, zowel de jeugdige musici als de jonge toneelspeelsters en spelers, zodat zij teredht terug mogen zien op een uitstekend geslaagde op- voering met een programma, fris, vro- lijk en volledig afgewerkt, hetgeen hun trouwens wel gebleken zal zijn uit het hartelijk applaus, dat hen beloonde. Een uit externe- en interne leerlingen schaden. Mtenigeen onder hen was daar- bij, tôt zekere hoogte te goeder trouw. Want niets is -emakkelijker dan zichzelf wijs te maken dat hetgeen op een be- in Café Groeneveld het initiatief ge- paald moment het gemakkelijkst, het nomen door het R.K.W.V. om te komen veiligst en het voordeligst is, een strik- tôt samenwerking en het benoemen van te eis vormt voor 't volksbelang. Mocht bestuursleden voor de Raden van Over- het geweten nog wat geknord hebben, leg. In 1941 hadden de drie grote hoofd- dan kon een gift voor ondergrondse organisaties zich reeds beraden over de doeleinden het toc zwijgen brengen." toekomstige verhoudingen in de werk- Aldus lezen wij in een artikel waarin nemers vakbeweeing. De doelstellingen i bestaande dans-band hield de aanwezi- gen nog langen tijd bijeen. Bij de Gem. Politie zijn inlichtin- gen te verkrijgen over de volgende ge- vonden voorwerpen: baal witte haver, linker dames want, kinderhandschoen, gloeilamp, inlegvel GC 508, groen ge- vlamde vulpen, paar gedragen kinder- kousjes, gebreide pantoffel, leren handsehoen met bontrand, schilders- kwast, 3 viskaarten, paar voetbalkou- sen (rood-groen-wit) en een ring met drie sleutels. Voorts werd aangifte ge- daan, dat bij den heer W. Strijk, Hevea- pad 1 een Dobbelman is komen aanlo- pen. Voor de Afd. Hoogez-Sappemeer van de vereniging ter bevordering van Bijenteelt, hield de WelEd. heer Plan- ting van Paterswolde, een lezing over: jmkeren met oordeel, is imkeren met voordeel. Na te zijn ingeleid door den voorzitter liet de spreker een geheel bijenjaar de revue passeren. In een in het Hôtel Faber onder leiding van den heer F. Jansma gehou- den vergadering is de kring ,,Oost Goo- recht" v. d. Bond v. Staatspens. opge richt. waarbij zich dadelijk de afd. Hoo- gezand, Sappemeer, Kielwindeweer Foxham en Zuidbroek aansloten, terwrj! Westerbroek, Kropswolde en Noordbr volgen. Er werd een Kringbestuur be- noemd, gevormd door één lid van elke afd., met resp. de h.h. J. D. Groeneveld. Hoogezand; H. Lentz, Sappemeer en H. Klok, Hoogezand, als voorz., secr. en penn. Als cand. voor het Federatie-be- stuur werd gekozen de heer L. Steen- huis, burgem. van Zuidbroek. Zaterdagavond vierde het Ned. Herv. Kerkkoor in 't hôtel Faber haar 10-jarig bestaan. De grote zaal was ge heel gevuld. De heer Blaauw, voorzitter van het koor, heette de aanwezigen har telijk welkom, in 't bijzonder het collège van B. en W. en verdere genodigden. Met de opvoering van het zangspel ,,Houdt Moed'' waaraan medewerkin,<; verleenden het Meisjeskoor en een go- gedeelte van de Orkestvereni'-ing ..Orpheus'', werd zeer veel succès ge oogst. De algemene leiding berustte b den heer K. JVIoed, directeur van he koor. Onder aanbieding van het zang- stuk ,,Zigeunerleven'' van Schumann, feliciteerde ds. Schmidt namens de ker- keraad en kerkvoogdij het koor met haar jubiieum. Verder werden bloemenmanden aan- geboden namens ,,Vonk", zangverem- ging ,,De Volksstem'' te Hoogezand Sappemeer, Herv. Kerkkoor Kropswolde en het Doopsgez. Koor te Sappemeer waarvoor de voorzitter hartelijk dank zegde. KIEL-WINDEWEER. In 't Café ,,Centrum" vergaderde o 1. van den heer L. Larnbers, de Landbouwvereniging. Door het Dagelijks Bestuur van de V.B.B. waren eén tweetal vraagpunten ingezonden. Het ene handelde over Groenbemesting, het andere over Mo- tortrekkers. Besloten werd commissies voor beantwoordin0' te benoemen. Voor de eerste werden aangev/ezen de heren H. Vegter, A. Huisman en H. de Vrie3, LCXcSfiI)eiA'P'BVaam Aan 't C. B. zal worden bericht. dat men vôôr 15 Februari wel Kalkstikstof in poedervorm wenst af te nemen, maar dat men deze meststof nà die datum liefst in poedervorm heeft. De secr. deelde mede dat op de zen- ding van 90000 kg. Superfosfaat een onderwicht was van 2400 kg. Het C.B. beloofde aanvulling tegen betaling doch zonder P. machtiging. Spr. bracht ver- volgens een uitgebreid jaarverslag uit, waarvoor hem dank der vergadering ge- werd. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek, dat de inkomsten f 134.28 en de uitgaVen f 130 hadden bedragen, zodat er een batig saldo was van f 4.28. Met het oog op de te verwachten Co- loradokever werd het aankopen van één of meer sproeimachines bepleit. De se- cretaris zal hierover schrijven, terijl een commissie, bestaande uit de heren A. Huisman, Tj. Schuringa en H. Vegter, deze zaak verder onder de ogen zal zien De heer Huisman brak een lans voor het onderwijs in practische motorken- nis. Na discussie over werktijden en werk- lonen, volgde sluiting. Belediging van een ambtenaar in fuxictie. De ambtenaren van de distributie- dienst krijgen zo nu en dan wel eens qen verwijt te horen wanneer zij aan de aanvragen van hen, die voor het lo- ket verschijnen, niet kunnen voldoen. De gemoederen van de aanvragers zijn dikwijls bitter gestemd en de Politie- rechter houdt daar ook wee rekening mee. Tout savoir c'est tout pardonner! (Ailes weten is ailes vergeven). Maar Geert H., 35-jarig los werkman te Hoo gezand, had het wel wat er°- gemaakt. Hij heeft den ambtenaar T. J. Braam- horst uitgemaakt voor ,,ongeluk'' en schurk, omdat die hem geen klompen kon verschaffen op zijn bon. Ze waren er niet; maar dat wilde verdachte niet begrijpen. Ja, nu nog hield hij vol, dat ze er wel geweest waren, maar dat de ambtenaar anderen had voorgetrokken. Hij zou zich ook niet weerhouden om in het vervolg, als hij weer aehteraf gezet werd, op soortgèlijke wijze van zich af te bijten. omdat de ambtenaren, zeide hij, ,,ons'' bestelen. Dat was den Officier van Justitie te h.ar en hij toornde tegen verdachte, dat het uit nïoet zijn met dergelijke beledi- gingen. Ook dat hielp niet om verdachte 'ot betere gedachten te brengen en hij vroeg: hebben ne ambtenaren meer recht dan ik?'' ,,Ja.'' was het antwoord, ,,dat hebben zij. Zij weten hoe het er voor staat en U niet." Spreker eiste tegen verd. 1 mnd. gev.straf. Het er- gerlijkste van dit geval is, dat het pu bliek, bij het horen van verdachte's grote mond, hem ook nog had aange- moedigd en had geroepen: ,,Pak hem maar eens goed aan!" De Politierechter was wat zachter ge- f 200.gulden werd door de P.O.D. te Finsterwolde nog op hem gevonden, toen hij geïnterneerd werd en f 260. heeft zijn vrouw afbetaald, zodat ve- nema al niet zoveel meer te vorderen heeft. ja eigenlijk al voldoende senade- loos gesteld is als men rekening houdt met de tegenwoordige geldkoers. Toen was 1000 Mark ongeveer f 750. S. werd veroordeeld tôt f 25.b., subs. 25 d. hechtenis omdat hij thans reeds zijn vrijheid kwijt is. De Zwartehandelaars en hun medewerkers. Voor den Economischen Rechter te Groningen stonden dertig personen te recht wegens overtreding van de vee- en vleesverordening, zwarte handel in clandestien geslacht vee, en de kopers, die de schandelijk hoge prijzen voor dat vlees hebben betaald, waardoor zij had den meegewerkt aan het voortbestaan van de gifhandel. Er kwamen gevallen voor waarin deze kopers f 16.en meer per kilo hadden betaald. In een geval bleek, dat een varken van 200 kilo voor f 2600.was verkocht en de verkoper er toen f 200. op verdiende. Het varken was aanvan- kelijk verkocht voor f 9.per kilo en vervolgens van de ene hand in de an dere overgegaan. Tôt hen die terecht stonden behoor- den een aantal nersonen uit Veendam, Muntendam, Wildervank, Hoogezand en Winschoten. Pieter B. te Muntendam die het bo- venaangehaalde varken zo duur van de hand wist te doen en bovendien voor grof geld medewerkte aan de verkoop van vlees kreeg 4 mnd. gev.straf en f 500.boete subs. 2 mnu. hechtenis. Hendrik F., die varkensvlees en rollade van temd dan de Officier en stelde de straf van deze zwarte handelaren had ge- op f 25.b., subs. 25 d. hechtenis. - - - Verduistering. Klaas Venema, vormer te Foxham ''ad in December 1944, toen hij in Duits- 'ind was aan Berend S. te Finsterwol- kocht werd een boete opgelegd f 800.subs. 2 mnd hechtenis. Iemand uit Winschoten, Geert W., die voor f 1256.— aan vlees had ingeslagen toen hij geen raad meer wist om zijn te 'e (thans geïnterneerd) een bedrag van veel aan kas te verbergen, werd een 1000 R.M. gegeven met opdracht deze boete opgelegd van f 1200subs. 2 an de vrouw van Vlenema te brengen. mnd. hechtenis. Het ergerlijkste van dit Rerend S., die bij de S.S. diende, ging geval was nog, dat een groot deel van 'och met verlof naar Nederland. Hij het vlees later is bedorven, zodat verd., °ing van dat verlof niet naar Duit.s- naar hij zelf ter verontschuldiging 'and terug. omdat hij de bui zag aanko- meende aan te voeren. minstens voor men en dook onder. Toen vergat hrj het f 700.aan zijn hond heeft moeten op- eld aan Venema's vrouw te bezorgen. voeren. 21. Zijn boot in een van de rotsholen sturend meerde kapitein Gay deze en stapte aan wal. ,Nu moet ik nog een gepleit wordt voor een rechtvaardige welke in drie richtingen ligt opgesloten: ,Uu<jel vinuen om deze behandeling der N.S.B.ers in het te Lon- zijn een zo groot mogelijke eenheid te ,,nnpn tp hpklimmpn" den verschijnende ,,Vrij Nederland". bereiken. Als plaatselijke bestuursleden V1v,--». Niet iedere N.S.B.er was een slecht Va- zjjn benoemd P. Heerlien van het N.V.V. ;1°mPeIde hij. ,,De boot derlander constateert het blad. Men (voorz.), R. Jansen, (secr.-penn.) van l&t hier veilig. hoede zich voor inquisitoriale ijver. Zen In 't Café „Centrum" hield de ifdeling van de Bond van Plattelands- rouwen haar eerste feestelijke bijeen- :omst na de bevrijding. Natuurliik lochten deze keer ook heren aanwezig zijn. De voorzitster van de de afd., Mevr. A. FlikReinders, opende met een har telijk woord van welkom, in bijzonder gericht tôt den heer Buurma, oud bur- gemeester van Zuidbroek, en de overige aanwezige heren. Vervolgens las de secretaresse, Mevr. E. VegterSchrage, het genotuleerde voorzitster het woord" verleende aan deïi heer Buurma. Deze begon met een geestige inlei- ding, hoe hij op 70-jarige leeftijd weer begonnen was als spreker op te tre- den, om vervolgens zijn nieuwste to- neelstuk in Gronings dialect ,,Mceke" voor te lezen. Hierin wordt het leven geschetst van een Groningse boeren- vrouw, haar lief en leed, haar strijd te gen de vooroordelen van haar man, en haar poging'en om haar kinderen geluk kig te maken. Het werd met grote aan- dacht gevolgd en oogstte veel succès. Als toegift gaf de heer Buurma daar- na nog enkele stukjes,. zoals zijn be kende ,,Knelske" en een stukje van lichter genre. De voorzitster was dan ook aller tolk toen ze den heer Buurma hartelijk dank bracht. De avond werd verder ge vuld met voordrachten door diverse da mes en heren. SCHILDWOLDE. Vrijdagavond is de dader van de vier inbraken in de boer- derij van den heer Sirk, waarbij levens- middelen werden ontvreemd, door de po litie aangehouden. ZUIDBROEK. Aan den heer P. v. d. Tuuk werd bij de jongste gemeente- raadszitting eervol onslag verleend als leraar lichameliike opvoeding, alhier, wegens zijn benoeming elders. In deze zi«.ang werd he. vermenig- vuldigingscijfer voor schoolgeld op 2 vastgesteld en de opeenten op de heffing der personele belasting op 150. De begroting voor 1946 werd na enige kleine wijzigingien vastgesteld. Het na- delig saldo bedraagt f 43.743. Het is gelukt deze begroting sluitend te krijgen zonder hulp van het rijk. Op de voordacht voor de functie van gemeentebode, tevens armenbezoe- ker, komen de volgende namen voor: J. A. Meerxens, iz.auskanaal, H. P. ias Wildervank en J. Venema, Wildervank De heer j. Vos, alhier, is benoemd tôt tijdelijk ambtenaar ter gemeentt secretarie te Wildervank. De heer Vos was als volontair aan de secretarie e Muntendam verbonden. NoOitDBROEK. Donderdagavond hie!ii le afd. x'ioordbioek van ue Lond van Piattelandsvi'ouwen in 't hôtel fjualre Bras een vergadering o.l.v. mevr. van der Moien ce Zuidbroek. Het aantal le- den werd met 10 dames vergroot. Ach- tereenvolgens werd oehandeld: ,,Inrich- ting en bouw van de boerderij'' door mevr. Hartman; ,,De taak van de huis- vrouw in deze tijd" door mevr. Alkema,, terwijl mevr. S. HuismanBoukema een intéressante lezing hield. Besloten werd van de g;arens uit Zwitserland, goederen te breien voor de gerepatri- eerden uit Indië. De heer O. Huisman vertoonde aan 't slot een serie plaatjes. VEENDAM, Onlangg werd,. ig het ho- den om te komen tôt hêt oprichten van een afdeling van de Nederlandse Politie- bond. Een groot aantal politieambtena- ren was op de vergadering aanwezig, welke door den heer Bosveld van Wil dervank werd gepresideerd. Er werd door de aanwezigen besloten een afde ling van de Nederlandse Pohtiebond op te richten. Deze afdenng omvat de ge- meenten Veendam, Wildervank, Hooge zand, Sapnemeer, Noord- en Zuidbroek, Oude- en Nieuwe Pekela, Muntendam en Meeden. Een bestuur werd gekozen, bestaande uit de heren: G. D. Bosveld. Wilder vank, voorzitter; J. Meijer, Veendam, secretaris; J. Bonkes, Veendam, pen ningmeester, A. Blaauw, Hoogezétnd; J. W. B. Helmes, Hoogezand. Aile aanwezigen gaven zich spontaan op als lid. Het ledenaantal bedraagt momenteel reeds 59. FEUILLETON dingsijver onder de verdoolden is in een democratische staat beter op zijn plaats Een artikel van geheel andere aard vonden we in de Daily Mirror". De be- oordeling of het verhaal, dat wij hier- onder laten volgen, waar is, laten wij aan U. Zeker weten wij, dat het kom- kommertijd-euvel de bladen momenteel j geen parten speelt. I ,,De geme,enteraad van het Ierse 1 Plaatsie Kilkee heeft van den Hagenaar Het Dick Bergman een schrijven ontvangen, tôt hem doordrong; en door CHARLES GARVICE. waarin de naar zijn verklaring 22-jari- hij in het afschuwelijkst ge jongeman, verzoekt, hem m kennis Humeur," vulde Rose Vavasour met 't oceaan! te willen brengen met een meisje van Kilkee, dat hij zou kunnen trouwen. De gemeenteraad is op dit schrijven ingegaan. Een der raadsleden merkte op, dat er in Kilkee zeer vele aardige meisjes waren, zodat het beter zou zijn den adspirant-bruidegom een lijstje met tenminste twaalf namen te sturen, ter keuze. Een ander raadslid repliceerde, dat het een kwesue van hartbreken zou worden, wanneer men een werkelijk aardig meisje, dat in aanmerking zou willen komen, zou vergeten op het lijst je te plaatsen. De voorzitter van de raad stelde daarom voor, dat men de namen der ,,sollicitanten" op aparté briefjes zou schrijven, deze briefjes gesloten en wel in de traditionele hoed zou doen en bij trekking van het lot over de aanwijzing van de uitverkorene laten beschikken. Deze trekking zal nu komende maand geschieden. Onderwijl zijn sommige meisjes achter Bergmans adres geko men en hebben om oversturing van zijn portret gevraagd De heer Dalton keek om zich heen en voelde zich alsof hij een ka.nedraal was binnengekomen. Carrie drong zich dicht tegen May aan, helemaal onder de in- druk, en zelfs May, die zich werkelijk niet gauw liet imponeren, voelde zich in deze atmosfeer enigszins van haar stuk gebracht. Een visioen van al het overdadige rood en goud in de gloed- nieuwe hall van hun eigen huis flitste of 't nauwelijks haar door de geest en deed haar bijna sindsdien is blozen. Er gaapte geen afgrond tussen de Daltons en de Letchfords, maar een een glimlach aan. ,,Ja, ik weet het, I Een jonge vrouw in 't zwart, met een maar niettegenstaande dat ailes geloof eenvoudig tullen mutsje en de manieren ik toch nog steeds, dat we er goed aan van een dame, kwam de trap af en boog - >t ogenblik?" diep voor hen. Het was Lady Letchfords 1 kamenier. De twee meisjes volgden haar de brede traD op en door de gang naar een grote logeerkamer, waar elke tafel en stoel en elk schilderij hun hooghar- tig scheen toe te fluisteren: ,,Ik ben van aristocratische huize!" Het kame- niertje ontdeed hen van hun mantels, hielp hen met 't rechttrekken van hun jurken en bracht hen daarna, met een nieuwe buiging, terug naar de hall, waar de heer Dalton hen wachtte. Hij was voorbereid geweest op vervaarlrjke pracht en praal op nog veel meer goud en kleuren dan ziin eigen intérieur reeds ten toon spreidde; en hij zou het wel hebben kunnen verwer'ken, hoe schitterend het ook geweest was. Maar deze grote, strenge, donker-betimmerde hall, waar het schemerig licht door so- ber-getint glas-in-lood op de oude por- tretfen in hun sombere lijsten viel, was te veel voor hem. Hij wenste zich op doen. Waar is hij op ,,Zich aan 't kleden, denk ik," ant- woordde Lady Letchford, maar een beetje weifelend. ,,Hij heeft niet gezegd, dat hij thuis zou eten, en voor zover ik weet, heeft hij ook geen invitatie bui- tenshuis; maar je loopt al tijd de kans, dat hij helemaal niet te voorschijn komt." Rose Vavasour rilde. O, hij zal toch wel niet zo barbaars zijn om ons heel alleen met die mensen te laten optrekken! Hadden ze er eigen lijk al niet moeten zijn?" ,,Ja," zei _iady Letchford; ,,maar dat soort mensen denkt, uhl 't met deftig is, stipt op tijd te zijn. Daar hoor ik het rijtuig, dunkt me." Een knecht in sobere, donkere livrei, die wel heel verschillend was van die der twee reuzen die in de hall van huize Gresham rondgingen, leidde de bezoe- tibule. kers in de vesti dat ogenblik terug in zijn eigen sclireeu- wende salon. Ook de bediende benauw- de hem; hij stond daar zo stil en plech- tig in zijn donkere livrei, met neerge- slagen ogen, maar toch onmiskenbaar verwonderd over de aanwezigheid van zulke vulgaire stervelingen in het adel- lijk heiligdom der Letchfords. Zodra May en Carrie terugkwamen ging deze sombere jonkman het kleine gezelschap voor naar het eind van de hall; hij schoof een paar zware gordij- nen terzij, opende een deur en kondig- de met gedempte stem aan: ,,De dames Dalton en mijnheer Dal ton." De rijzige, statige, in zwart satijn ge- hulde gestalte van Lady Letchford rees op uit de leunstoel en kwam hun tege- moet met uitgestoken blanke hand. ,,Hoe gaat het u?" vroeg ze, terwijl ze nauwelijks een rilling kon onderdruk- ken. toen de grote hand van mijnheer Dalton heet en klam door zijn hand sehoen heen zich stevig om de hare sloot en die hartelijk schudde. ,,Uw oudste dochter en ik hebben reeds kennis gemaakt," ze stak May haar hand toe en deze nam ze licht aan zonder ze te drukken, tôt onuitspreke- lijke verlichting der oude dame. „En dit is uw jongste juffrouw juffrouw." Carrie," zei de heer Dalton. Caro line gedoopt. mylady; maar die meisjes zijn nooit tevreden met de namen die hùn ouwelui en hun peetetantes ze ge ven wat u?" Carrie is veel aardiger dan Caroli ne," mompelde de oude dame, terwijl ze de arme Carrie terdege opnam; maar toen de halfgesloten ogen even gerust hadden op het lieve, licht gebogen en bijna verschrikte .kinderlijke gezichljé, werd hun strakke blik iets zachter, en om de dunne lippen speelde een glim- lachje. ,,Je hebt het koud, geloot ik kindlief," zei ze; ,,kom een beetje bij het vuur. Dit is juixrouw Vavasour." De blonde schoonheid deed een paar stappen in hun richting. Ze droeg een doodeenvoudige middagjapon van neu- trale kleur en uitgelezen coupe, die haar tere liefelijkheid, haar soepele gratie en zeldzamie distinctie op 't voordeligst deed uitkomen. Ze leek een onafscheide- lijk onderdeel van dit statig intérieur en een gepaste gezellin voor de patricische oude dame, die er heerste aïs een ko- ningin. May nam dit ailes met één lange blik in zich op, bewonderend, maar op haar hoede. Ze had haar rustige zelfbeheer- sing hervonden, leek velkomen ar;:',eloos en natuurlijk en beantwoordde glimlach met glimlach, vriendelijkheid met vrien- delijkheid. Want Rose Vavasour was véél te intelligent om haar roi stijf en lusteloos te spelen. Het was immers niet de opzet, deze proleten door ijzige afge- metenheid in hun schulp te doen krui- pen en ze te dwingen tôt welgemanier- de ingetogenheid, zodat ze een heel dra- gelijke indruk maakten. Neen, ze moes- ten pangemoedigd worden en op hun gemak gezet, zodat ze zich zouden la ten gaan en zich in hun ware gedaante vertonen; ze moesten ertoe gebracht worden, hun onverdragclijke burgerlijk- heid ongegeneerd ten toon te spreiden! (Wordt vervoigdT) Dagenlang is er gehoopt, dagenlang is er getwijfeld, maar hij is gekomen, de dag van ijssport, want Zondag j.l. stond in het teken van het schaatsen- rijden. Als een opkomende vioed kwamen de schaatslusugen opzei.cen in de stra- ten en de golf stortte zich uit over ka- nalen, wijken, vijvers en ijsbaan. Er werd geieden, gezweefd en gezwierd op de gladde ijzers, er werden figuren ge- tekend op het ijs, er werd gereden om prijzen. Nederland heeft zich vermaakt, oud en jong, op een onvervalste, degeljjk Hollanase wijze, want schaatsemijden _en oude sport, die immer jong blijft. ôportief Nederland zwierde over de jsbanen, warm van opwinding, ondanks ie winterkoude, zonder zorgen. En als mensen piekerden, dan waren het al- een huisruoeders wier gedachten ver- bèfdén bij bevroren waterleidingen, ..nngebrande snert en hongerige magen. ,n de gehouaeu hardrijderijen be- n i ons de volgende uitslagen: b „Koliiam", wedstrijd voor en 1 îviej. A. Wener, Harkstede; Groenhofilelings, Oude i 'e- na; 3 ï.iej. L. Koning, falochteren. Uit- rUe 1 .-iet ri. Nanning, Slochteren; j Mej. F. v. d. Schuur, Kropswolde. Buurtver. Westeind, Zuidbroek (voor kinderen beneden 16 jaar) le prijzen: Trijntje Bakema, Dini Smit, Ko Brust, ûina Keizer, Jan de Vries, Hillie Buur- ke, Wieger Brust, Marie Meyer, Lukas Vos; 2e pr.: Be Éuurke, Truusje Oude- man, Koos Tuin, Trijntje Tuin, Jelte Moesker, Liesje Tuin, Henkie Blok, Ali ten Cate. Sebo Vedder; 3e pr. Geertje Venema, Kina de Vries, Pieter de Vries, Geesje Smit, Andries Schreuder, Jantje Vedder, Piet Boerland en Engeltje Ko ning. IJsclub ,,De Vleugel", Harkstede- Scharmer (hardrijderij voor mannen). le prijs dhr. x-otenboom, 2e pr. dhr. I PI. Ubels, 3e pr. dhr. Wolters en 4e pr. dhr. R. Huisman. Kortebaan wedstrijden te Iloogkerk, om prov. kampioenschap van Groningen 1, A. Polling, Spm. (gouden médaillé), 2. A. J. v. d. Mark, Paterswolde, 3. P Vondel, Hoogkerk, 4. J. A Wiegertjes, Sappemeer. Maandag werden er door de leerlin gen der G.H.B.S. te Hoogezand op de plaatselijke ijsbaan onderlinge schaats- wedstrrjden gehouden, waarvan de uit- slag luidt als volgt: le prijzien: mej. E. Bakker; mej. N. Groen; J. Lahpor; A. Gori.er; F. Klok; T. W. Brouwer. 2e prijzen: mej. M. Groenwold; mej. G, Balkema; E. Veen; J. Kuiper; J. Hoek: A. Swarts. 3e prij zen: mej. I. Drenth; mej. S. Smedes; G. Olthof; H. Hellinga; F. Groen; C. iVermeulen. 4e prijzen: E. v. Ginkel; J. Willinge.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1