\W //l\\ L/adyL De Assemblée Plaatselijk euws J(apitein Çay NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD opgericht i87o. Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer der Verenigde Volkeren Binnenkort Uitbreiding K. L. M.-net? Land- en Tuinbouw Waarin opgenomen de ,,SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Buitenlands Qverzicht Luchtvaart ETGHFORD Naar het Land van de \lisdaad. 75ste Jaargang ZATERDAG 26 JANUARI 1946 No. 7 ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) 00ST G00RECHT Verschijnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres Drukkerij T. K. KREMER Zn Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerts •n H. Bonewlt Het is geen prettige lectuur, de el- chauvinisme en partijbelang Maar laat lange redevoeringen, die door de ver- schillende delegaties in de Assembiee te Londen worden gehouden. En velen zullen geneigd zijn te zeggen, dat de conferentie tôt nu toe slechts ge men oppas^en, dat Frankrijk niet opge- offerd wordt aan partijstrijd. Eén les moet voldoende zijn. Indien het land voor de tweede maal ten onder gaat aan innerlijke zwakte, blijft het een praat en geen tastbare resultaten heeft open vraag of het weer uit zijn as zal opgeleverd. Er wordt veel gepraat, goed, herrijzen, zoals nu. en het is misse...en vervelend om de VVat gebeurd er in Spanje uitvoerige versla^en van a tôt z te le- In Spanje blijft het politieke firma- zen. Maar er moet gepraat worden. Van ment bewolkt. Franco's macht is ernstig praten te Londen kan het afhangen of aan het tanen. Reeds heeft hij betrek- het opgroeiend geslacht nogmaals ten kingen aangeknoopt met den troonpre- oorlog zal moeten trekken, een oorlog tendent, Don Juan. Maar deze die nu beslecht zal worden door atoom- bommen. Men moet thans met verder afbreken, er zijn ruines "-enoeg; het is nu tijd met de opbouw te beginnen. En die opbouw moet gefundeerd zijn op een lange pé riode van vrede. Er moet een nieuwe wereld komen, nieuwe hoop, nieuwe ge- zichtspunten, een snelle technische ont- wikkeling. En reeds beginnen uit de puinhopen van het oude vage contouren van doelen waarneembaar te worden. Aan de politici in Londten is de taak deze doelen te bereiken en tastbaar te wenst niet aan Franco's hand de troon te be- stijgen.Indien hij het Koningsschap aan- vaardt, dan wenst hij zelf het bestuur in handen te nemen. Reeds is in he. Franse parlement be- sloten de betrekkingen met Franco te verbrelhen en relaties aan te knopen met de z.g. republikeinse regering, welke in het buitenland vertoeft. De Franse minister van Buitenlandse za ken, Bidault meende echter dat Frank rijk niet alleen tegen het Franco re- giem moet optreden. Zullen de mogend- eden een gezamenlnke actie tegen dit maken. En dat is alleen mogelijk door restje van het Nationaal Socialisme be praten, door gezamenliiK ne moeilijkhe- ginnen Het is niet uitgesloten dat Rus- den op te lossen. Bij De Gaulle's heengaan. Frankrijk beleefd weer eens een re- geringscrisis. Voor ue tweede maal heeft Generaal De Gaulle zijn functie als hoofd van de Staat neereelegd. En naar het schijnt thans definitief. Hij heeft verklaard, dat het zijn bedoeling is, zich uit het politieke leven terug te trek ken. Sommige politieke kringen hebben het den Generaal niet gemakkelijk ge- maakt hun aanvallen waren tegen De Gaulle persoonlijk o-ericht. Het is daar- om begrijpelijk, dat deze, die toch zo- veel voor Frankrijks bevrijding heef' gedaan, pich thans ontmoedigd terug- trekt. De oorlog heett bewezen, dat het schijnbaar zo machtige Frankrijk inwen- dig rot was. De regeringen volgden el- kander met een recordsnelheid op; in nerlijke eenheid ontbrak. Men miste een sterke man, die genoeg kracht en popu- lariteit bezat om de teugels in handen te houden. Het scheen aanvankelijk dat De Gaulle een dergelijk fieuur zou wor den. De politieke partijen willen echter anders. Is het geroep van nationale saamhorigheiu en vaderlandsliefde ech ter geen holle leuze, een dekmantel van j land hiertoe net initia'tief zou nemen. NEDERLAND HELPT INDIë. Onder bovenstaand motto is de vorige week met groot succès een collecte ge houden. Doch er is meer nodig dan al leen geld, er komen stromen evacué's uit de Insulinde naar ons land, deze evacué's moet onderdak verschaft wor den, er moet voor verpleging in Indië, onderweg en in Nederland gezorgd wor den. Hiervoor zal Nederland zich De Stakingsmoeilijkheden in de Ver. Staten De Amerikaanse plaatsvervangende minister van Arbeid, Gibson, heeft ver- klaard, dat de Amerikaanse regering wornemiens is de vleesverwerkende in dustrie, waarin thans 263.000 arbeiders staken, over te nemen, ondanks het feit dat tôt dusverre slecht 70.000 arbeiders zich bereid hebben verklaard om onder toezicht van de regering weer aan het werk te gaan. ^e overneming der be- drijven zou vermoedelijk vandaag nog geschieuen. De secretaris van président Truman heeft verklaard, dat door het Witte Huis nog geen definitieve plannen zijn opgesteld ter behandeling van de sta- king in de Amerikaanse staalindustrie, waarbij 1200 bedrijven betrokken zijn. De gevolgen van de staalstaking doen zich reeds gevoelen bij de spoorwegen, de openbare nutsbedrijven en de bouw- bednjven in het gehele land. De staal- productie is gedaald tôt beneden 5 van de capaciteit en is thans het laag- ste spids 53 jaar. De regering heeft twee officiële be- middelaars benoemd voor de staking in de electriciteitsindustrie, waarbij 200 duizend man betrokken zijn. Aan onze lezers, Wegens de papiersehaarste is ons door de bevoegde autoriteiten geen vergun- ning meer verleend 's Zaterdags een blad bestaande uit 4 pagina's uit te ge- ven. Zodra het mogelijk is zullen wij de krant natuurlijk weer uitbreiden. In verband met de tijdelijUe inkrim- ping wijzen wij de sportverenigingen erop, dat hun mededelingien besllst niet langer dan 25 regels mogen zpn. Adverteerders gelieve er voor te zor- gen dat hun annonces bestemd voer Woensdag en Zaterdag resp. uiteriyk Maandag en Donderdag in ons bezit moeten zjjn. INGEZONDEN. OP DE BOEKDERIJ. De schrijver van ,,Op de Boerderij" maakt naar aanleiding van het inge- zonden stuk van den heer dr. ir. J. B, v. d. Meulen, waarin critiek wordt uit-» geoefend op zijn weergave van de er- varing van een ondergedoken politiei man, de volgende opmerking: Met den inzender ben ik het volko- men eens, dat er gelukkig tal van ver- halen getuigenis kunnen afleggen van de grote liefde en opofferingen van boe- ren, eMenals van andere bevolkings- groepen Maar juist deze, gelukkig de allergrootste groep, zal zich toch heus niet beledigd gevoelen als een onheuse behandeling wordt getypeerd. We hebben in de bezettingstijd erva- ren, dat onder aile groepen der bevol- king personen waren, die hun menselijke plicht verstonden en die met mjj eens zullen zijn, dat zij die ailes uit ,,eigen baat" deden nooit genoeg aan de kaak gesteld kunnen worden. Niemand zal door dat éne geval nu de indruk krijgen dat aile boeren slecht ge- handeld hebben. Opmerkelijk is echter dat zij die handelen uit eigen belang of helemaal niets deden, nu het grootste woord hebben. Het geval waarover is geschreven, is met opzet nog niet voor 50 op de juiste manier naar voren gekomen. Het was nog veel erger! Dezelfde boer is enige weken geleden bekeurd voor het frauduleus slachten van een koe (zwart). De Commissaris van Politie 1s nu wel goed genoeg om op verzoek van znn ex-kostbaas een po- ging te doen om bij de rechters enige invloed uit te oefenen. Dit laatste zal wellicht geschieden!! Is er nu iemand van de lezers die zal verondersteljen dat aile boeren er toe over gaan om frauduleus te slachten? (Hiermede beschouwen wij deze kwes- tie als afgedaan. Verdere brieven erover kunnen niet meer worden opgenomen. Red. O. G.) FINANCIëN En ECONOMIE. Er is weer koffie en aerhalve ook koffiedik, doch het blijft desondanks een moeilijke opgavej, iets van de toekomst een te leren kennen, vooral daar, waar het offef moeten getroosten, dat zij dank- baar zal brengen, daar zjj weet, wat het wil zeggen onderdrukt te zijn. Er wordt reeds geholpen, enkele schepen met evacué's zijn reeds aange- komen, medische teams zijn reeds naar Indië vertrokken. Vol enthousiasme ge- ven deze teams zich voor hun taak, zo als blijkt uit de zinsnede in een brief, welke wij vàn een naar een tussenstation vertrokken verpleegster ontvingen: „Ik verlang er zo naar, mijn handen einde- lijk eens voor ons Indië uit de mouwen te steken en ik hoop veel en goed werk te doen." Deze dame, die Indië reeds van vroe- ger kent, weet wat haar te wachten staat en zal haar nlicht doen. Ook van U wordt verwacht Uw plicht van naas- ten liefde te kennen en te helpen zoveel er in Uw vermogen ligt,, want de Neder- landers in Indië hebben geleden, veel ge leden. SAPPEMEER. In het Parkhotel werd door oud-leerlingen van de tuinbouw- vakschool een vergadering belegd, waar in door Ir. Heemstra werd gesproken. De rede welke Ir. Heemstra hield droeg de titel „Toekomst in de Tuinbouw''. De burgemeester brengt ter al- gemiene kennis, dat door hem ten ge- meentehuize spreekuur wordt gehouden op Maandag, Woensdag en Vrijdag, 's ochtends van half elf tôt 12 uur. De toneelvereniging „Naar de Vrijheid" deelt mede, dat zij wederom een uitvoering zal geven, waarbij het- zelfde programma als op de eerste Kerstdag zal worden gepresent'eerd. De uitvoering vindt plaats in het Parkho tel. Beroepen naar de Ned. Herv. Kerk te Sappemeer Ds. A. Bongenaer van Tolbert. HOOGEZAND. De Openbare Lees- zaal heeft dringena een assistente no dig. Jongedames, die in het boekenvak wensen te worden opgeleid en als tegen- prestatie belangeloos in de Leeszaal wil len helpen, kunnen zich tôt de direc trice wenden. KROPSWuLDE. Onder regie van den heer Schreur heeft de onlangs opgerich- te toneelvereniging „UGIDO" in het café Kloosterhuis haar eerste openbare uitvoering gegeven. Opgevoerd werden de stukken: „Het verleden spreekt" en „Hou Derk hom het flikte". SLOCHTEREN. Door Burg. en Weth. dezer gemeente zijn toegelaten als Vo- lontairs ter Gemeentesecretarie de he- ren H. Boddema te Schildwolde en K. M. Mulder te Wagenborgen. Tôt tweede ambtenares bij het Bureau voor Sociale Zaken, alhier, is door Burg. en Weth. benoemd mejuffr. A. W. Sikkema te Slochteren, thans als hulp bjj die dienst werkzaam. De jjsbaanvereniging „Slochter- bosch" hield 23 dezer een in aile op- zichten geslaagde hardrijderij voor le- den. De uitslagen zijn: Heren. 20 deelnemers: 1 H. Wolda, Kolham 2 K. Snitjer, Schildwolde; 3 J. de Vries; 4 N. Nanning; 5 M. Brian; 6 J. v. Heuveln allen te Slochteren. Dames. 8 deelneemsters. 1 Lies Ko- ning, Schildwolde; 2 Ida Venema en 3 Hilfie Nanning b. v. Slochteren. De prijzen, bestaande uit kunstvoor- werpen, werden door den voorzitter, den heer K. Denijs, uitgereikt. Spreekuur van den burgemeester in de komende week: Maandag 28 Jan., Vrijdag 1 Febr. en Zaterdag 2 Febr. tel- kens van 10 tôt 11 uur. NOORDBROEK. Op verzoek van den heer K. Wemmi werd ten overstaan van notaris R. Zwiers gevend een huis met erf en tuin te Nooraoroek groot 15.20 Yre. Koper werd de heer H. R. Ketelaar s Schûdwolde tegen een prijs van 4050.— de toekomstige ontwikkeling van de koersen op de effectenbeurs betreft. In de goede oude tijd -zaliger nagedach- tenis! bestond nog de mogelijkheid, met meer of minder zekerheid een be- paalde prognose te stellen, doch onder de omstandigheden van de laatste jaren kwamen zoveel onzekere factoren onze inzichten vertroebelen, dat het toen al haast niet meer tôt de mogelijkheden behoorde, een gefundeerde verwachting uit te spreken. Wanneer wij niettemin een poging willen wagen, dan moet deze met het nodige voorbehoud worden gedaan en moeten de resultaten met de nodige re serve worden beschouwd. Vooralsnog zien wij geen redenen, waarom het koerspeil van het moment veel wijzigingen zal tonen. De mogelijk- heid bestaat, dat de inschrijving op het nieuwe Grootboek 1946 een derge- lijke hoeveelheid geblokkeerd geld (sa- men met de zoveel malen f 300 Spaar- certificaten ten laste van geblokkeerd tegoed) zullen immobiliseren, dat de mogelijkheid om obligaties en pandbrie- ven aan te kopen van geblokkeerd geld zal verminderen. Deze mogelijke vermindering van de vraag en een steeds groter wordend aantal verkooporders, zouden een koers- drukkende invloed kunnen uitoefenen. Hierbij komt nog de vermindering der geblokkeerde salai door de heffing van belastingen. Algemeen wordt een ruime handel in spaarcertificaten verwacht, door parti- culieren om f 300 te deblokkeren en door niet-natuurlijke personen om een goede belegging aan te kopen. Koers fluctuaties op grond van moné taire overwegingen kunnen welhaast als uitgesloten worden beschouwd. Gevaar voor de Gulden is na de sanering niet meer te duchten. Indien geen nieuwe maatregelen genomen worden, welke momenteel onbekende invloeden tenge- volge kunnen hebben, en indien de in ternationale politieke ontwikkeling ons niet voor onverhoopte verrassingen stelt, zal er de eerstkomende tijd wat de koersen betreft niet veel bijzon- ders op de beurs te zien zijn. (Uit: inanciële Inlichtingen" van de Robaver.) DE RIJKSPOSTSPA A RB AN K. Zoals bekend, mogen voorlopig geen spaarbankboekjes worden opgezonden aan de Rijkspostspaarbank ter bijschrij- ving van rente. Ten einde mogelijke on- gerustheid te voorkomen kan echter worden medegedeeld, dat op de reke- ning-couranf de rente gewoon wordt bij- geboekt. In vele gevallen kan thans terugbe- taling in geld, afschrijving voor stor- ting per giro, intekening op hef groot boek 1946 en spaarcertificaten op de postkantoren geschieden. In enkele gevallen, waarin dit niet kan moet bij een postkantoor een aan- vraag worden ingediend onder inleve- ring van het spaarbankboekje. AANVELLENDE BONNENLIJST voor de eerste helft van de 2e période 1946. (20 Januari t.m. 2 Februari 1946) Bonkaarten KA, KB, KC 602. 250 gr. jam, stroop, boterhampasta, enz. 100 gram koffie. plm. 112 gr. huishoudzeep. 250 gram zachte zeep 1 kg. aardappelen 1 ei K.L.M. kringen te New York delen sterdam op Kopenhagen, mede, dat de lijn AmsterdamGothen- Londen en Brussel-Rarijs. Stockholm, burgStockholm binnenkort driemaal per week met Dakota's zal worden ge- vlogen. De directe dienst ParijsStockholm zal worden geopend, zodra de lijn ge noeg Douglass 41009's bezit. Er zijn plannen om zich aan te sluiten bij de ^.witserse spoorwegen. Op 4 Febr. wordt op de Amsterdam- Milaan-Rome-lijn voorlopig een dienst van driemaal per week onderhouden. Het is de bedoeling binnen enige maan- den op deze lijn een dagelijkse dienst in te stellen. De K.L.M. zal de Nederland Engeland-dienst waarschijnlijk in April hervatter,, in het begin in samenwer- king met de B.O.A.C., met acht vluch- ten per dag. De volgende maand wordt een dienst begonnen van verscheidene vluchten per dag van Amsterdam naar Brussel en van Amsterdam naar Parijs. Gedurende 1946 zullen de vluchten AmsterdamMoskou en Amsterdam Geneve worden hervat. Er worden plannen gemaakt voor een nacht-luchlpost-dienst van Am- bij informatie van de zijde te 's-Gravenhage medege- zijn over bovengenoemde Onlangs heeft de heer G. W. Beumer, hoofd van de economische afd. van de Directie van de Tuinbouw gesproken over ,,Rationalisatie in de Tuinbouw". Rationansa tie betekent niets anders, aldus spreker, dan er naar te streven de kosten zo laaf mogelijk te houden en een zo groot mogelijke opbrengst te verkrijgen. De grootste moeilijkheid, die zich in het komende voorjaar zal voor- doen is de kwestie van de afzèt. Bui tenlandse markten te vinden, zal niet gemakkelijk zijn. En wat we nodig heu- ben is een lonende afzet, een redelijke marge tussen kostprijs en verkoopprijs. Om dat mogelijk te maken is het nodig de kostprijs zo laag mogelijk te houden, teneinde de prijzen der tuinbouwpro- ducten aan te passlen bij het huidige prijspeil in binnen- en buitenland. Om tôt rationalisatie te geraken moet in de eerste plaats gebroken worden met de sieur. De tuinder doet het zô, omdat zijn Vader net zo deed, en die heeft het weer van zijn Vader geleerd. De traditie speelt in de tuinbouw een veel te grote roi, terwijl juist vernieu- wing en verbetermg noodzakelijk zijn. Via de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst staat voor iedere tuinder een bron van Aan een causerie van Drs. Th. P. Pla- tenburg ontlenen wij het volgende: De na de helft der 19e eeuw snel op- gekomen industrie heeft de landbouw ver achter zich gelaten. In 1930 vonden nog slechts 20 van de werkers em- plooi in de landbouw. Nederland heeft reeds een belangrijk deel van de weg afgelegd, die leidt van agrarische- naar industriestaat. Het zal van de activiteit van verantwoordelijke instanties afhan gen of het restje van onze plattelandse samenleving zich tegenover de industrie blijvend zal kunnen handhaven. In landbouwkringen kan men een verhoging van het levenspeil waarne- men, een opvoering van de sociale hy- giëne, een stijging van het ontwikke- lingspeil en een verbetering der levens- voorwaarden. Is er werkelijk een be- tere cultuur gebracht? Of is er alleen sprake van het verloren gaan van cul tuur en traditie? Door oorlog en bezetting is het plat- teland niet alleen materieel geschonden, maar ook geestelijk en moreel. Sociale GOUIN FRANS STAATSHOOFD. Nadat door de politieke partijen was overeengekomen, dat ongeacht de be staande geschilpunten onmiddellijk een regeringsnoofd moest worden gekozen, werd men het er over eens Félix Gouin candidaat te stellen. Na de stemming werd bekend gemaakt, dat Gouin als hoofd der voorlopige Franse regering was verkozen. Over een gemeenschappelijk program ma is volgfâns Reuter door de partijen geen overeenstemming bereikt. Het nieuwe regeringshoofd heeft me degedeeld, dat hij de minister van Bui- tenl. Zaken,. George Bidault, zou vra- gen in functie te blijven. De laatste berichten uit Parijs zegger dat de partijen het eens zijn geworden en dat Gouin gereed gekomen is met d< formatie van een kabinet. Sociale maatregelen in Engeland. De Engelse regering heeft planneî bekend gemaakt voor» sociale verzeke- u ring. Mannen ontvangen op 65-jarigc en culturele onbouw ziin even nodig als en vrouwen op 60-jarige leeftijd staats- de materiële. Om 'n hogere en betere j pensioen. Daarvoor moeten premie's be cultuurstand te bereiken in 't nodig, dat taald worden variërende van 5 sh 9 boeren en landarbeiders zich verenigen pence voor werkende mannen en 2 sh inÏÏchtingen'Ter "bèschTkking. Hij moet in stanasorganisaties. De taak van deze 3 pence voor meisjes die niet werken voldoende oniwiukei,. zijn, om deze in- organisaties zal dan drieledig zjjn. ver- lichtingen aan eigen mening te toet- betering van de materiële-, opvoermg sen en te overwegen of invoering in zijn] van de hygiënische- en verheffmg van bedrijf voordelen zal hebben. de geestelijke levensvoorwaarden. Op Een andere méthode om tôt rationa- deze wiize zouden de standsorgamsaties lisatie te komen is mechanisatie, invoe- kunnen bijdragen tôt het behoud en_ de ren van machines bii de arbeid. Aange- zien de daaraan verbonden kosten nog al hoog zijn is gezamenlijk gebruik aan te bevelen. Het Instituut voor Tuin- bouwtechniek geeft hierbij gaarne voor- lichting. Naar ons der K.L.M. deeld werd, uitbreidingsplannen van het luchtnet nog slechts besprekingen gaande. Om- treni de in het bericht genoemde data deelde de K.L.M. voorts mede, geen en kele bevestiging te kunnen geven aan- gezien daarover nog niets bekend is.. Vier maal per week post naar Indië. Met ingang van 1 Febr. zal ook des Vrijdags een vliegtuig van Amsterdam naar Batavia-vertrekken. Dientengevol- ge zal van 2» jan. a.s. af dus viermaal per week post naar Batavia kunnen worden verzonden. In Batavia zal de eerste Vrijdagse vlucht naar Holland plaats vinden op 8 Februari a.s. Noodvliegveld Ameland. Voor noodgevallen is op Ameland midden op het eiland, in de nabijheid v. h. dorpje Ballum, een vliegveld met een oppervlakte van 325 bij 325 m., geheel vlak, zonder obstakels, aangelegd. Dit vliegveld is ingericht op initia- tief van den burgemeester van het eiland, den heer R. Walda, en met gratis hulp van de bewoners van het dorpje Ballum. R.A.F.-Rijwielen voor Nederland. George Wilson, voorzitter van de Bond van Britse fabrikanten van rijwie len en motorrijwielen, heeft verklaard dat Nederland, dat 20.000 militaire rij- versterking van ons platteland, en het wielen had besteld, honderden gewezer. ven mij ligt iemand uit de Ukraine die 1 JirîJ A TF olon nnnPiPTV Rp- rrwira 1 "nuits fils RllSSlKCn SDreekt. IK zich handhaven van de plattelandsbe- R.A.F.-rijwielen zou ontvang*en. Be^ volkiner tegen de inwerking van de hier vrijd Europa had, aldus Wilson seder en daar opkomende inuustriesfeer. de afloop van de oorlog 80 000 rijwiele ontvangen en hij hoopte, dat het totaal dit jaar het cijfer 300.000 zou bereiken FEUILLETON ,tO ja, dat noemen ze het jachtmees- terschap, niet? Ja, ja! Zonde dat Sir Tir; w Héron d'r dan niet weer mee begint W IL wurui ze houdgn ze tegenwoordig op de Wild I 1L f O Twi o n v. iroy." door CHARLES GARVICE. 17) Sir Héron moest ze zien zoals ze waren en ééns en voorgoed genoeg krijgen van 't hele gezelschap. Dus glimlachte ze aanmoedigend en kameraadschappe- lijk en praatte zo geanimeerd en vrij- moedig, of zjj en de Daltons elkaar hun leven lang hadden gekend en gewaar- deerd. Maar terwijl May zich, schijn baar volmaakt op haar gemak, met haar onderhield, had ze voortdurend één oor open voor die twee andere stem- men de dunne gedempte stem .yan Lady Letchford en het galmend, joviaal geluid van haar vader. „Ja, mylady," vertelde lui genoege- lijk, „ik ken 't hier best schikken daar niet van. M'n huis is naar genoe- gen, al is 't niet goedkoop geweest en de omtrek is ailes wat 'n mens maar verlangen kan. Goeie grond, hoge lig- ging en bovenbest jachtterrein. Jaagt Sir Héron ook? Ja, natuurlijk hè? Zo'n hoge heer en dan niet jagen wat u?" Hij lachte smakelijk. ,,Mijn zoon is verscheidene jaren van huis geweest,'' zei de oude dame effen. ,,Vroeger werden aile honden, die voor de jachtp&rtiien in de omtrek nodig waren, hier op de Eikhof gehouden wel veertig jaar lang, tôt zijn tijd toe.'' kamp, hè? Ja juist maar erg ver- waarloosd vond ik de beesten zo ma ger als 'n hout, je zou denken dat ze niet genoeg te vreten kregen, stomme dieren. Ik mag een hond liever goed doorvoed, wat u Moet u weten, ik heb d'r zèlf over gedacht, over da'„ jacht- meesterschap dan hè; maar natuurlijk. als Sir Héron soms nog Hij boog beleefd. Lady Letchford perste haar lippen opeen. Bqna kon ze de verzoeking niet weerstaan, den man met een paar hoog- hartige woorden af te maken, maar ze herinnerde zich het doel van deze invi- tatie en glimlachte. ,,Ja'', zei ze, ,,me dunkt dat u volko- men op de hoogte bent van wat zo'n jachtmeesterschap allemaal meebrengt" ,,Och wel,'' zei de heer Dalton be- scheiden, ,,'t lijkt niet zo'n kunst, hè. Ik geloof, dat ik er best gauw in zou ra- ken. 't Voornaamste wat je d'r voor no dig hebt, lijkt me ahem duiten!" ,,En die hebt u?'' „Ik eh nou, ik mag zeggen dat 't financiëel voor mij geen bezwaar zou wezen, mylady," zei de heer Dalton keu- rig. ,,Dat is nooit een bezwaar voor me. Als je iets doet, doe het dan goed, zeg ik altijd maar." May's ogen gloeiden. Op dit ogenblik ging tôt May's on- uitsprekelijke verlichting de deur open en Vane Vavasour kwam binnen, zijn blauwe ogen tintelden in het vooruit- zicht van de prêt, die aan papa Dalton te beleven zou zijn. Maar toen hij het gezelschap genaderd was, stierf die on- deugende tinteling weg en zijn blik drukte spontané waardering en bewon- dering uit, toen hij May's hand in de zijne nam. „Ik ben laat als gewoonlijk!" zei hij, met een verontschuldigend lachje. ,,Heus, ik verdipnde, nu maar eens flink onderhanden genomen te worden! Wat zoudt u ervan denken, mij m'n soep te onthouden, elke keer dat ik vijf minu- ten te laat was, en de visgang wanneer ik er tien van maakte, en zo voort Hé, waar zit Héron?" Bij wijze van antwoord ging de deur open en een knecht zei met gedempte stem „Sir Héron is laat thuisgekomen, my lady, en laat vragen of u niet op hem wilt wachten." Met een woord van verontschuldigmg voor haar zoon stond Lady Letchford op en legde haar vingertoppen op mijn- heer Dalton's arm. Vane geleidde May. en Rose Vavasour en Carrie sloot de stoet. Juist toen de soep werd binnen- gebracht en aan Lady Letchford's kant neergeZet, schoof een blanke hand het gordijn opzij en Sir Héron stond met een paar lange passen midden in de ka- mer- l." „Toch nog juist op tijd, zei hij. .Miinheer Dalton, hoe gaat het u Excuseert u m'n laatkomen, juffrouw gend te luisteren naar Dalton." Hij kwam naar May's stoël en nueningen over stak.haar de hand toe. Hif was zo plotseling binnengekomen, dat May. die met Vane Vavasour had heer Dalton héél wat te zeggen. zitten praten, een schokje kreeg; maar (Wordt vervolgd.) 725 726 727 728 B 69 B70. C70 Bonkaarten LA, LB, LC 602. A 02 Melk 1% liter melk B02, C 02 Melk 3 liter melk 002 Aardappelen 1 kg. aardappelen. Bonkaarten KD, KE 602. 825 250 gr. jam, stroop, «nz. 826 1 ei 827 plm. Hz pt. Huishoudzeep 828 250 gram zachte zeep. Bonkaarten LD, LE 602. D 02, E 02 Melk 5 liter melk 502 1 kg. aardappelen Tabakskaarten enz. T 10 2 rants. rook- of shagtabak V 10 100 gr. chocolade of suikerw. X 10 100 gr. chocolade of suikerw. Op de tabaksbon mag alleen rook- of shagtabak woraen afgeieverd, dus geen sigaretten, si^aren of sifarillos. ALGEMEEN DISTKlBUTIENIETJWS. Textiel. Binnenkort zullen de reste- rende punten van de textielkaart V 510 geldig worden verklaard. Rubberhakken. De beperkingen voor de handel in rubberhakken zijn opgehe- ven. Men zal dus in het vervolg rubber hakken kunnen betrekken zonder in- levering van bonnen. De geldig ver- klaarde lederbonnen zullen dus groten- deels kunnen worden gebruikt voor het laten herstellen van zolen. Zachte zeep. In verband met de be- schikbaarstelling van zachte zeep wordt er op gewezen, dat het gewenst is ver- pakkingsmateriaal mede te brengen. XVI Wanneer we door dit kamp wandelen, of liever gezegd kazerneterrein, want het is hier een marine-basis ter oplei- ding van personeel, zien wij plotseling enige van onze collega's met marine- kleding aankomen. Op de vraag waar ze dit vandaan hebben gehaald wijzen ze ons op een groot gebouw. Wij gaan daar binnen en vinden op de tweede verdieping een grote kamer waar een laag kleding ligt, ter hoogte van onge- veer eten meter, ailes in wanorde door elkaar; gedragen ondergoed, militaire bovenkleding, schoenen petten, enz. Ik zoek ogenblikkelijk een paar sok- ken, hemd, onderbroek en bovenkleding uit. De bovenkleding trek ik direct aan zodat ik als boef dit huis binnenga en als kapitein bij de marine, zij het dan zeer vermagerd, weer te voorsdhijn kom Buiten gekomen wordt ons medege deeld, dat we in een barak zifllen wor den gehuisvest. Ik ben intussen mijn vriend uit Holland kwijtgeraakt en kom zodoende in een kamer terecht waar 1 Hollander en verder Russen en iemand uit de Ukraine verblijven. Hier staan mooie ledikanten voorzien van schone dekens. Ik kies een ledikant voor mij' uit en gevoel mij, om het de zingfende kinderen maar eens na te zeggen, ,,als een Koning zo rijk". Immers ik meende dat we in een stal op stro zouden sla- pen, hetgeen reeds een ongekende weelde zou zijn doch nu komen we te liggen op mooie ledikanten. Zoals mij later bleek waren in deze barakken of- ficieren bij de Marine gehuisvest. Ailes hebben ze achtergelaten, zodat hieruit wel valt af te leiden, dat ze overhaast zijn vertrokken. Als ik enigs- zins ben geïnstalleerd, word ik meteen door gekriebel over het gehele lichaam er aan herinnerd, wat mij thans het eerste te doen staat. Ik begeef mij daar- om naar het waslokaal, gooi mijn oude onderkleren. met het daarin aanwezige ongedierte, het raam uit, was mij over mijn geheel lichaam en trek daarna het oude ondergoed, dat ik heb opgehaald, aan. Ik gevoel mij thans reeds een hele kerel. doch al deze werkzaamheden gaan mijn krachten wel enigszins te bo- ven, en ik ben dan ook blij, dat ik weer naar mijn kamer kan gaan, waar ik languit op het ledikant ga liggen. Even daarna ontvangen wij enig brood en wanneer ik dit naar binnen heb ge- werkt, blijf ik maar meteen op het ledi kant liggen. Het is inmiddels plm. 9 u. 's avonds geworden en deze dag, voor mij de bevrijdingsdag, 3 Mei 1945 zal ik niet spoedif vergeten. De verandering en de emoties van deze dag zijn schijnbaar te groot, want. de gehele nacht kan ik ondanks mijn grote vermoeidheid, toch niet slapen. 's Morgens om 6 uur bemerk ik, dat er reeds veel bedr'wigheid op onze ka mer heerst. Bij een tafel voor het ven- ster ziin enige Russen medekamerbe- woners druk bezig. Vanuit mijn bed •de ik, dat ze flessen openmaken. Bo- -owel Duits als Russisch spreekt. Ik vraag hem wat d'e Russen daar uitvoe- ,ren. Hij antwoordt me, dat ze de ma- gazijnen hebben geplunderd en nu wijn zullen drinken. Dit laatste lijkt mij niet kwaad en daarom vraag ik aan hem. of - i eens voor mij wil vragen, of :k mij bij dit clubje kan aansluiten. Wan- toen ze zich omdraaide, zag ze, dat Rose's blik op haar gevestigd was en door een uiterste krachtinspanningj neer hij dat doet, wenken ze mij met- slaagde ze erin, niet te blozen. Zwijgend: een, en in mijn onderbroek ga ik bij hen reikte ze Héron de hand. I zitten. (Wordt vervolgd.) „En dit is zei hij, zich tôt Carrie wendend. Niet vôôr het laatste bord soep was rondgegeven en mijnheer Dalton's lepel begon te rinkelen, keerde Sir Héron zich tôt May, die links van hem zat, en al wat hjj zel, was: ,.Wat denkt u, zouden we nog sneeuw krijgen vôdr Kerstmis?" Dit op de rneest conventionele toon. En na deze onoriginele opmerking be- treffende het weer wijdde hij aile aan- dacht aan zijn bord, en verviel in een diep ien ononderbroken stilzwijgen. HOOFDSTUK X. De belsentents. Na het diner gingen de dames naar de salon terwijl de drie heren in de eet- kamer nog wat bleven zitten roken en port drinken. Sir Héron schoof zijn stoel wat dichter naar het vuur en strekte zijn lange benen naar de koes- terende gloed uit, en Vane, die op het gezicht van zijn neef duidelijk las. dat hij. Vane, de conversatie zou dienen gaande te houden, zette zich met de mded der wanhoop aan het werk. Tien minuten lang zat Sir Héron dus zwij- naar 's heren Dalton politiek. landbouw en 22. Ondanks het enigszins onzekere handëf"en speciaal toen het laatste on- maanlicht dat de kiippen bescheen, be- derwern aan de beurt kwam, had de gon onze moedige avonturier de rotsen - -■ - te beklimmen om zodoende de top te kunnen bereiken.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1