Britse Rijk niet. Bonthuizerbrug t a-rSH!;?; IIS m^sss sssiSïïsSHt» Kapitein Gay W psjiflp E-U1-'?: "=,22 arSSS NIEUWS- en AD VERTENtÎpbÏ 7 n Sappemeer'slod,tere"'m-*—. Grônniger Braiven D D Ue iXederlandse Spoorwegen •ffla&TK- îf ssiïssrsi L/ VDI" L/ f Ufficieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer M en onderschatte het De Herbouw van de SPORT nu en in de I oekonist SmfAZ™»" a»: s; tfveSfp'ïï""*"1"™ SUS! «VS.-s.'wA y«| »n««n M™" m.VS*mî zoh„aIS £fr SXfcî® u^ïLhar^.n1ÎS!en kon- uuiXnïL'ÏSii,1!! '«««8 Tlti il|T: '4 f Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT» 1^1 >1 I ir.DL/\U ODeerifiht; 187n A n; i x Engeland, Rusland en Amerika Opgericht 1870. Financiën en Economie dIflTV°Ch dat zulks niet Sâl Berichten Ç^TOiiihWF IrastTgT^ri Stra De aut0 hfkwam ernstige schade, maar de chauffeur d.SreeditenA Sbow„*„'.r INaar het Land xvtt van de Misdaad. 75ste Jaargang Xi ZATERDAG 2 FEBRUARI 1946 ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES: 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) 00STG00 Amerikaanse stakingen. Bij de Amerikaanse loonstakingen zijn nu betrokken: vleesindustrie 300 duizend, staal 800.000, auto 175.000, electrotechmek 200.00Q, landbouwwerk. tuigen 30.000 man. Het is een machts- strijd, want de arbeiders verliezen meer aan loon, dan ze in jaren door loonsvêr- hoging kunnen verdienen. De patroons kunnen wel een poosje rusten, want ze hebben reusachtige winsten gemaakt. Dat belooft dus voor de toekomst niet rielLgi° ,.daar Amerika markten dreigt te verliezen aan de Engelsen, die hard werken, en Amerika ook moeilijk- heden knjgt met de vleesvoorziening Toch mene men niet, dat de Ameri kaanse macht wezenlijk wordt aange- tast. Van 50 millioen werkenden staken er 1.700.000, zij het in enkele basis-bedrijven. Hoe steik Amerika wel blHken h t°Çi IS 8"ek°men moge hieruit f er' Staten nu vol- gens de laatste cijfers 56 millioen ton scheepsrmmte hebben, de Engelsen 17, de Noren 4, Canada 3 en de Neder landers 2. Voordien had Engeland steeds verreweg de sterkste vloot Engeland op het tweede plan' d0®t zich dan ook voor, of in Iferzdin°Pdahtetzoweeï ASka fls'^' s^sesL^61! overvleugeld. De Rus- Verschijnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER. Sappemee, Administratie- en Redactieadres Drukkerij T. K. KREMER Zn Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerti eu H. Bonewit t?? achter zijn geraakt bij de Ver- emgde Staten, dat is met Rusland waar- schijnlijk m nog meerder mate het ge Jî'.fen moet er niet aan denken, dat zij elkaar zouden gaan toetsen. Maar Lngelse staatslieden verstaan steeds de kunst, een compromis te nog uc nuiioi.. ttf. il cnmnr,hrMio den. M^°r.l\jrrdt,,de wereld onbehaaglijk P?e radl0&rffisch gerichte éner gie heeft men nu de maan bereikt. Het eerste waaraan men nu denkt, is er ra- ketbommen op af te sturen. Worden we zelfs een gevaar voor het heelal Maximumprijzen voor paarden. let algemene kennis wordt gebracht, aat wel is waar met ingang van 19 Nn- vember 1945 de handel il paarden ?s dat bij de koop en verkoop van paar. b!Leen Wldekeurige prijs mag worden bedongen. Nog steeds ziin maximum- pnjzen van kracht, die niet overschre- den mogen worden. Deze maximum- prijzen varieren naar de leeftijd van de verhandelde dieren en zijn de navolgen- de: 1 jaar f noo.-; 2 jaar f 1145.-; f 1 ",nn Jaar17f 165,°-10 Jaar en ouder Li Voor stamboekpaarden mogen deze pnjzen met 15 worden verhoogd Degenen, die na insehrijvW op Spaar- certificaten en Grootboek ly46 nog een restant op geblokkeerde rekening over- houden van minder dan f 100.grootte zullen per 1 Maart deblokkade van dit restant verkrijgen. Voor het overige zal de mogelijkheid worden j geopend om, zodra de heffing van de bijzondere be- lastmgen begint, geblokkeerd tegoed en mschnjvingen Grootboek 1946 over te boeken. Zulks onder voorwaarde, dat de overdracht dient ter betaling van bêlas tmgen van den koper en daartoe recht- streeks aan de Schatkist wordt gedaan en verder, dat de verkoper zijn eigen belastmgen heeft betaald. Ook op deze wijze is dus nog deblokkade mogelijk: betaling door de kopers zal immers in vrij geld geschieden. Voor het overige zal in de toekomst nog wel meer geblokkeerd tegoed ont- staan, bijvoorbeeld tengevolge van de afrekening van achterstallige AmerL kaanse dividenden. Naar schatting van den Minister zal slechts 20 tôt 30V0 in vnj geld worden betaald. Indien men aanneemt, dat gemiddeld de totale achtei stand over de achter ons lig'e'ende jaren een 20 van de Amerikaanse be- leggmg is, dan betreft dat 300 millioen 70 tot 80 ofwel 210 tôt 240 millioen gulden op geblok keerde rekening worden geboekt het- geen dus op het totaal, dat thans ge blokkeerd is, niet veel uitmaakt, F® als Berlijn. Nooit hee/t Enge-" land zozeer aan zich zelf geloofd, heeft et ook zo n groot prestige gehad. Het I inr rlo Wooo TT«-, Bèste MaargieKIaaikl°eten' Jan 1946' Wat was dei leste ja 'n kôrt kwoad braivie Maargie! Niks as „WobS» der boven en allaine „Maargïe" der il- der. Bist kwoad wicht? Dat spiet mie moar wel haar dat nou dînken kînd, dat der zo°veul eninde uut vôt komen kon en dat dei doomnei van Bovenburen Kabels lopen door de Kees de Haan- straat en Noorderstraat; lange païen wijzen naar de winterhemel. Hier klinkt net lied van de arbeid ,hier wordt se. werkt aan de wederopbouw» want de Bonthmzer brug nadert de voltooiing. uit de puinhopen van de oude brug is een nieuwe verrezen, mooier en mas- siever. Reeds is het metalen geraamte gereed, de rjjweg is reeds gelegd. Het 'Lfa„ntf,ekken_™]' °ch joa, >t is vleI'k„Y°rdert nu zichtbaar.' Dageljjks knrnt dwa?°°-Wat weer in kraande kfan^m®Ij waarnemen dat de voltooiing W™L3aî ,1.S„e.chter gevaal. Dei ^f®ds ^h erbij komt. De ingebruikne? ming zal dan ook bmen een redeliike tijd te vei-wachten zijn, en daarmede is dan de laatste van de drie grote brug- gen welke de terugtrekkende Duitsers hadden vernield, hersteld. Aan de liqui (ifltlP \7Qn H ZV .1i n kraantkerel komt nog al ais voak bie ZtlnS 0e,ten'^loas hèt ko m as klant. In d oorlog hèt Kloas aal zien pakken keerd, haï wuir tou ook nog al moager en mozzen zien pakken naauwd worden. Noa d' ver- oorlog begunt haï weer te gruien en mout nou de bou- del weer verwied worden. Hai drinkt voak n koppie kovvie bie ôns en is gek op naissies. Dien lollege braiven lezen w hom wel aïs veur, door stèkt ja niks in. Dm zegt hai nog al ais gaauw: ,,dou mie dat ding mit, dat is wel wat veur ons kraande. Klain Hinderk krigt din v°ak n kwart je van hom ;n spoarpot. k zaï der ook niks in, onze kraande wordt in Zaandbulten toch nait lezen... As aei doomnei die nou moar nait op 'n te hoog voutstuk zet Maargie. Zoo moar tuzzen aal dei Bibelsche figuren înzet worden, dat mag nait veul vraauw- luu overkomen. Moust in 't vervolg moar nait weer over doomneis schreiven Maargie. Nogmoals l spiet mie dat t zoo loopen is, 'k ze. mie verbeteren, moar 't lôpt op roezie mit klain Hin derk uut. Waist wat wie doun mouten Maargie, wie willen aales direct goud uut de zied hebben, doar mout niks zit- ten blieven. Dinsdagmiddag goa ik mit de fietse noar Bovenburen, 't zel tegen haalf dreie bie dien nichte, juffraauw Kuutje, wezen. Zôrg doe din das der ook bist din kinnen wie aales ais deurproa- ten, das beter as aal dat geschrief. Me- schien hèst ook nog wel tied om even noar doomnei te goan om hom te be danken veur de eer dei hai die bewezen hèt. Nou din tot Dinsdag. Mit vrundeleke grouten, ook van Kloas. Dien vrundin, WOBBEGIE. Handbalprogramma voor Zondag. Dames: 2e klasse. D. O. S.—H. C. W. 12 u Groen Wit—S. V. H. 14 NoordbroekBato II 16 Heren Ijste klasse. W. I. K.Voorwaarts 10 2de klasse C. Groen Wit—S. V. H. 15 S. G. V.Bato 16 3de klasse C. W,. I. K. II—H. C. W. II 14 SpartaS. V. H. II 14 Voetbalprogramma der plaatsel. clubs (Voor zover ons door de verenigingen medegedeeld) H. S. C. ISneek I 2 u. Alcides IIH. S. C. II 11 VERENIGINGSMEDEDELINGEN. V. V. HOOGEZAND. Wedstrijdprogramma voor Zondag a.s. G.V.A V, III - Hoogezand 11. Aanv. 2 uur. Vertrek per trein 11.15 uur, station H.-S De spelers ontvangen persoonlijk bericht. S. V. H. Vanaf heden begint de kaartverkoop voor onze uitvoering bij de bestuursle- den en onzen leraar. De komende week zullen de kwitan- ties eerstë kwartaal '46 worden aange- boden. datie van de erfenis der Duitsers wordt hard gewerkt, niet alleen hier ook elders in ons land. SAPPEMEER. Morgen herdenkt de ™flnë; thans wachtmeester der Kon. Maréchaussée groep Sappe- de.da& waf.rop hij 30 jaar geleden bij de politie in dienst trad. De jubilaris Sarmp aIs Politie-dienaar te Sappemeer werkzaam geweest heër A°nH Plaatsgenoot, de Cate, vrouwenarts en gynaecoloog te Meppel, promoveerde te Amsterdam tot doctor in de genees- kunde op het proefschrift ,,Enige toe- passmgen van de Ultra-kortegolfthera pie m de gynaecologie.'' de stampvolle zaal van hôtel Struvé een concert gaf, heeft daarmee op overtui- gende wijze zijn goede naam gehand- haaft. Vooral Goede Nacht'' met bari- ton- en ..Angelus" met sopraansolo werden een succès. Genoten werd even- eens van de opvoering van enige kluch- ten. Een dansje vormde het slot van de mooie avond, die door den voorzitter den heer Veerkamp werd ingeleid en be^ sloten. Donderdagavond werd in het ho- struvé de oprichtingsvergaderins gehouden van de vereniging voor Vei- lig Verkeer. Na een welkomswoord, aan w ?£§eVuer derti& aanwezigen, door den WelEd. heer A. W. Stronkhorst, bur. gemeester van Sappemeer, werd het woord gevoerd door den heer P.- Galis uit Groningen. In zijn toespraak wees de spreker op de noodzakelijkheid van de mvoermg van lessen in de Verkeers- ÎLeff;S mud,e ho°ë'ste twee klassen der lagere scholen. Ook meende spreke# te kunnen mededelen dat het aan toekom 1ferkrachten verplicht gestelcî wordt dat zij naast de verkeersi'égëls ook de verschillende verkeerswetten moeten kennen. «bweiten noemen van enkele cijfers be- treffende het wegverkeer en de in het hfkken11 voopekomen verkeersonge- lukken, sprak spreker over de scherpte eisen welke straks vakbeweging, en besprak de onderhan delingen tussen N.V.V. en E.V.C welke teakon^|rden ffevoerd om tot een fusie ovYreZ°JgTS d!ed hiJ mededelingen over de havenstaking te Rotterdam waarover het publiek volgens ziin mTj ning fout was voorgelichf In verband met de Indonesische kwestie drong hii erop aan de regeringsplannen te fteu- van^Vv ne<iu ?ootlieb, districtssecr. w.h had gesproken over col- lectieve arbeidsovereenkomsten in de aardappelmeelbedrijven en de plannen induestrt0Swa,|Om ?°,k ln de atrocartonJ te komen 1 dergelijke overeenkomsten te komen, beantwoordde de landeliike voorz. de gestelde vragen. 1 Hierna volgde sluiting. Woensdag zijn door de politie 3 hr,nriofS Van ZwaaSwesteinde aange- tie? nUWegenS ?warte handel in tfx- tiel. Deze zwarte-handelaren werden door de politie aan het station te Mar- het llm-°SgeWacht- Zij werclen naar het politiebureau gebracht, waar zii werden opgesloten. Het was hun bedoe ling met de voorraad goederen die tenZ kadden langs de huizen'te orgamseert op 16 en 23 Feb S avonden voor haar leden in het hôtel Rowaan. Door de Fam. Kok wordt dewerkmg verleend. Steeds meer wentelende wielen S Mai 1945 1 JonooH 19 Z1J ven- me- Elke freir :o treinen per dag voor Elk. aftrand, „heid ,1.1, 1000 Minkilon,.,., p., Jpg v00r resp. op 5t£M|d 194û'Ilrlie,|Jehef°^e^icht van het aantal treinen dat reizigers- en goederentreinen p 1 Jahuan 1946 liep waarbil de fers, resp. 150 el l442 De ihn older^enf.eV°egd- Dï italien waren (in ch aantal (door goederen- en reizieerstreiner,6! ^eeP 6611 voorstelling van het m getallen resp. 3992 en 63.000 km afgelegde treinkilometeis per dag, Voordacht voor onderwiizeres aan o-L komschool, alhier: 1. mel A v T0nd- hoogezand; 2. mej H Udding, ond. Anderen; 3. me B C Khphuis, ond. Eexterveen. ^^sl9-a-g"d te Groning^en voor het E Marring.X Geneesku»da de heTr W Er zijn slechts weinig mensen, die te- verke^ZMenmnLp°peSrtnovdet|: ûe°g^ng'e OIPFICIëLE BONNENLIJST frequentie, het ontbreken van flrlteh R„„t (+3 16 kebr. 1946 j tmg en dikwijls ook van veiwarm nv" Bmikaarten KA, KB, KC 602 de ongerieflijkheden van veel™ge™ e?r 761 7«9 ono 800 b^od de geheel of _J17P "ni '01. '62 200 gram bloem W» met ingra„eVnrdeSdStS0SslS:jvœ tTS£8Kr,*'>rek aa" .T". Volgende week houdt H 1 rlchtinir ®î..bezittenÊ^en Woensdag 6 Donderdagavond had het vertrek- kende en reeds vertrokken personeel v h. Distributiekantoor Slochteren in- voor in aan- 132 Duitse locSSffiS, aoh doch dat is slechts m ons land, feestavond georganiseerd Het caTé din^ v^r de 664 V6r&°e: Hommes was geheel met genodisrd™ ^er wanneer men bede'kt faT°°fd' Cie UUitSP lnpnmrvt b gevuld. De openingsrede genodigden werd uitge- ver- zouden m De Ver. v. Ôudleerlingen der iy°ïd4. ingesteld ten opzichte van het Tuinbouwvakschool, alhier, vergaderde crkriJgen van een rijbewijs. Snrekpr rijbewijs. Spreker in café Venema o.l.v. den heer K. Ame-1 ÏT%elîde met stelligheid te kunnen me- en leraren vh^1®^ ^ude.i°ekomst ten minste rkjdnbouv,vaksch°ol waren uitgeno- chgd deze vergadering bij te wonel. snrak Tr ^ellS?msw°ord van den voorz. sprak Ir J. Heemstra, rijkstuinbouw consulent, over bedrijfsvoering en kost- pnjzenberekening in de tuinbouw Spr deelde mede, dat er een belangrijk stre^ ven bestaat om te komen tôt vrne priis- vormmg der tuinbouwproducten Ten Entend T,? efPQrtmogelijkheden naar w t00nd® sP.r- Zlch niet optimis- Waarschijnlijk is uitvoer van Mo.f tomaten en uien te verwachten. Nadat nog verschillende vragen wa bijeenkomst°°rd Sl°0t d® voorzitter de" Det gemengd koor ,,Oefeninc Baart Kunst I", dat onder leïding val den heer L. Bakema Zaterdagavond in vijf soorten rijbewijzen zouden worden Zo zou het niet meer voor îtUn?en k°men, dat iemand, die ln een truck met trailer zal rijden zijn e een kleln D.K.W.tje of een oud aflegt Zal .D-lden. ziJn examen Fordje. Nnarm>ht^!P!a„tk .werd overgegaan tot de oprichting van een afdetog me? ais voorzitter de heer A. W. Stronkhorst ?eeCrrenajnSAdeK?mr J Perdon en le Koeneman, A. Edze? Koèrts,6 A^G ^ar' Muursleden. Perd0k alS verde^^I IÎ9.DGEZAND. Maandagavond had de B'Y'D- een openbare vergadering belee^d Spr. wees op de verdeeldheid in de sproken door den heer A. J. Wever plv. leider. De avond werd gevuld mot S» voordracht en toneffspef Te?î tôt een daansPe00P VOl°P ^ele^nheid was Ongetwjjfeld zal deze avond er tne hebben bygedragen tot een prettige sa menwerking te komen tussen distribu" tieambtenaren en winkelierq nai™ Slolht initiatief van de distributiedienst he?r wren' e^-.in het hijzonder vinden heer Wever, bij wien de leldlng berustte llDDEBeu^NatTn|V?lgin& Ver^Ënt t mil-, Y In het café De Witte Lmde werd een muziek. en toneelavnnri gegeven. Medewerking werd leSd Crescendaeend EirvSC/IilLG. Bil K. is 66n sfpn cmr» (soort machineg e weer met 200 pâtro- nen in beslag genomen. Tegen K. is nro- ce® Yerhaa-1 opgemaakt. ZUIDBROEK. Wegens de slechte weersomstandigheden en de gladheid 24. ,,Dat lijkt wel iets op het blaten van een schaap," mom- pelde hij, terwijl hij voorzich- tig over een rotspunt voort- schuifelde. Toen hg de hoek was omgegaan, ontdekten zijn verbaasde ogen een op de rots- rand liggend meisje. FEUILLETON GADO Yegw Wam een luxe aut0 van de GADO te Hoogezand in botsing met S^Van de GADO- hwammetTé Na een inleiding van mevr. Aar een Gp'oninëen is alhier opgerichT ïi? h??C>? tChe vrouwenclub n het bestuur werden ver- zen mevr. Steenhuis-Westrup vootz mevr. Doddema-Springer, secr el mevr Timmer-Vos, fenningm Al? leidster werd benoemd mej. M. Praktiek 1J de Man^ema en Zonen îelen een aantal lange païen, welke fé al" stormOUntl00dSnWai'en £estaPeld, door K d! V?ie? m beneden- De chauffeur laden vîTL' i Zlg was een auto te iaden, kreeg éen der païen tegen hPf liggMmbeZdlktf h'jr bewusteloos bleef womng vervoeren. Jn af 7~ iyIalv°ns &eb°uw spraken voor de afd. Zuidbroek van de E.V.C. de heer Ekamper van Beerta en de heer K Staasen van Oostwoud (N.H.) Sprekers vin de EV??^ en de hoelstelling an de E.V.^. uiteén, waarbii ze de na druk legde op het feit, dat de E V C geen communistische mantelorganisatie déo7 de nt? vereni&in&- die is ontstaan eenteld. D« «rgilnj de Duitse locomot îlechti 5? weer in gebVk VnlnU toe slechts 81 men n gebruik konden worden geno- rigM|lstdeeidWn7°«nS iS,het al even treu- vele andere la mien rV ^lankrUk en Duittiand terugfcS, SlSlg mld?ade°Ndqnkn nn moeiliJkheden waar in een voortduend"kleVner vYorden zeer langzaam ^Ypo h6t dan ln een omErhe7°rdt bir de N-S. hard gewerkt om het spoorwegnet, voor thans mogelijk is, weer on Le een werk, dat voor het herstel finnnnm onTi ic iicitoLei Zover dat 4.1 -r""'- "ociici I misschien ook wel e!n lintlw8?' ®n senen, ruim 8 maaS aantal volwas- van de oortog de mulf? - let einda oorlogsjaren, foen mil - -Van de al dan niet te hebben hog steeds niet heeft terecht nrat m, ual1 met ...georganiseerd" Lg _?.le,ts te hebben af gelegd. ae Y ™lm®te zin des woords binden. In het bêlant me aan te ons gehele volk g VEn 0ns land en peralrireïa^dl^n^2"11611 de moP" om hun ontevredenhefd t™?eten zoeken dan zal de Sfie t™®- Want wegnet zijn voltooid Y spoor- atrooMBui tSlSSâe tt-S" uS; 250 gram margarine 5 i nn sram margarine S' 100 gram vet 56 100 gram kaas 2 doosjesS lucife.s B <9, B 80 400 gram brood B77, aaldaPPelen Bonkaarten LA. LB I r fini utei B 03 C 03 melk 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 602 Ififi' hrood a«f' gram hioem a«4 e2° S"ram suiker o«o 250 gram boter 862 în! gram ,marëarine a«7 ^ram kaas 861 1 ef â6d ^2 doosjes lucifers v 71 nnn°° Jgram brood T„V. 03 5 htfir melk rabakskaarten enz. T 11 2 rants. tabaksartikelen Vil inn o.T.',geen j,mP°rtsigaretten) XII o gï suikerwerken AU 2 rants. tabaksartikelen Voor de week van 10 t.m. 16 Febr a a voorVelf, a^pp^6^ aantf^ez^ vruchtenSnaPenngen en &edro°gde Zuid- krijgbaar 8°^ E®6,8" is uitsluitend ver- "■"Jgoaai 8 oz. (plm. 225 graml m»», and vegetables. gram) meat oeschikbaar gesteld worden On Versnaperingen. Op bon Vu 7nr, «n Vy ,PP de fies lees ik Graves Su péneur en dat schrikt ves bu" treinen door ^a"Lpk heb deze wijn altgd'lelfker af' sn^lheid van Zp y.nr» ni«f n,.:i n zult U n kunnen ïroningen naar Maastricht in 3 7u|a?2GrcîninSen n_Ykens4 Ev.en ]ater worden gfaan in 1 uur 55 min. of IN HET KORT. t 4-T~~j Gkstercn hield de Assemblée tp Londen 2 voltallige zittingen. In de veL gheidsraad zette de Russische delega tie de Gnekse kwestie uiteen, waafoô Bevin van repliek diende. P Geen slechte toeign^^i- weer onder er andere flessen aangebroken en k bel nu wel o?d.a^g,Yet, de Bussische ttl 1 Vë1 muziek! Gen? d^r6 Org dat Lje w«?„ tenoem4 can- den etadigf i^izl? nSpe7mb,ée te Lon- Veiligheidsraad ^s permanent de ormen in acnt te nemen, mii weer in leè^nu"^! ff bii-.hen aansluit. Ik s? w«n» n,?e S "°nversneden Griek- se wijn Op mijn verzoek worat mii een bierglas half vol geschonken. De smaak h* hhhengewoon en houdt zo ongevelr re doch 6hi tuss^n Co?nac en Oude Kla- dan llk i f piU^er' Wanneer ik PREDIKBEURTEN. Zondag 3 Februari 1946. Ned. Herv. Kerk. Sappemeer: 10 u. ds. Jager. Hoogezand: 10 u. ds. Schmidt. Westerbroek: 1.30 u. Kinderkerk; 3 u. ds. Vinckenborg. Kielwindeweer: Geen dienst. Kropswolde10 u. ds. Wasch. Zuidbroek: 10 u. ds. Van Mullem(Dood- straf, daarna vragen stellen). Doopsgez. Gem. Sappemeer: 7 u. ds. R. de Zeeuw. Noordbroek: 10 u. ds. R. de Zeeuw. Geref. Kerk. Sappemeer: 9.30 u. leesdienst; 4.30 u. ds. W. Tom. Martenshoek: 10 u. ds. W. Tom; 5 u. ds. L. M. Wynia, Em. pred. Ned. Herv. Kerk (Ev.) Sappemeer: 10 en 4 u. d.hr. K. Pruijsen Baptisten Gemeente. Hoogezand: 10 u. d.hr. J. Reinholdt; 4 u. bev. diaken door ds. Hekhuis; 2.15 u. Zondagsschool; 7 u. Jeugdd. Foxhol: 10 en 4 u. Ev. Veenstra. door CHARLES GARVTCE. 19) ."P. Ja _T" 't is verbazend gezelli. maar ,P wf maar heel bescheiden, xxr- maar ze had een fnsse ionee stem »n Wie wordt de oude dagen van villa Boszicht had ze haar vader en Carrie dikwiils ver ETGHFORD gaSL^PiY1?°fie 0Hde balladen. oiuuruiiu lets zrngenvroeg ze nm. da^lk anaar de anderen- „Ik ben'bang bahaden ken 6611 paar eenvoudigge S=«'=d tot chef bemerkt afweiigheid Op weg naar de V. S. is Chur- cinll te Cuba aangekomen. j l ia veruazena gezeilig. 7 zei Rose Vavasour, haar mooi gezichtie naar hem toekerend met een lachje van welkom. ,„Als ik niet bang was, onbeleefd te schrjnen, zou ik zweren, dat je half zat te slapen," zei hij bedaard. ,,Juffrouw Dalton, wilt u een beetje muziek voor ons maken?" Ma-" keek op en giimlachte weifelend, maar op 't zelfde ogenblik ving ze een bhk van juffrouw Vavasour op, die voor Lady Letchford bedoeld was, en die duidelijk zei: ,,Ze kan niet eens piano spelen. Inplaats van te weigeren stond May dus op en liep rustig naar de piano. Is 't krulqje zé hoog genoeg?'' vroeg Vane attent. ,,En wil u nog wat meer licht hebben?'' Niettegenstaande May hem eraan herinnerde, dat ze geen mu ziek bij zich had, kwam hij met een extra schemerlampje aandragen. Rose Vavasour keek toe met die air van beschermende nieuwsgierigheid, waarmee de ene vrouw de andere bij zulke gelegenheden zo krenken kan. Zij was zelf een begaafd musicienne; Bach en Mozart waren haar zo vertrouwd als goede kennissen. May's repertoire daar- ciesJ wa?6û Zzelgf\vm"' 'zei ^He'rln13"0" Lady Letchford verzekerde beleefd dat el/hlv6611 s™peI,e hallade de voorkeur gaf boven v/at ook. CarrieIrerfegei?^' minstreel'' verzocht Bij de eerste tonen, die zo rond en vol en helder klonken, en zo volkomen °"Ytle?8eld' kleurde Rose VavaToïï zich lmni® S1,r Heron keerde zien, bijna met een ruk, af van ripn ovlr Yari°\die n0? steeds doorzaagde hl? fiPii k' en Dady Letchford hief het hoofd op en tuurde door het sche- SlSfhlfd ek met onderdukte hieuws- «fe7a w en ontr?erd z°ng de voile jonge stem het ene naieve couplet na het an. dere, en het duurde niet lang of de oude dame staarde met knipperende ogen in het vuur; Rose Vavasour zag bleek van te eursteihng en jalouzie en Carrie, dl? I i„ ?uw huilde bij „de jonge min- streel had twee dikke tranen in haar lnlftYf f ®n klagend verklonk de laatste toon; toen werd het stil Vane Vavasour was de sprak. .Juffrouw eerste die Ilfhe?16 nbijna aan huilen gemaakt. derd maal gehlf?d"ml^MoRlnh°en ti Y.^e4,- 'b zeR niet. Bevalt 'tu? Ik placht die ballade altijd te zingen ik flr^1eimfSjeS op de kostschool S ik assistente was-, zei ze, zo helder en verstaanbaar dat de anderen elk woord opvmgen. Lady Letchford rilde. Rose Vavasour keek op met een glimlach- maar op memand hadden die eenvoudigé woorden zo'n fatale uitwerking als op papa Gal Hij kreeg een schok, werd vuurrood en snoof daverend zijn neus in zijn zijden zakdoek natuurlijk tot overmaat van ramp de rode, die hem per ongeluk in de trillende hand kwam. 71^ 2 vlr Heron misschien omdat de mededeling geen nieuws voor hem was scheen volkomen onbewogen. Vane steîdeS°Ur WaS de eerste die zich her" ve"Paiî vYenst® ik, dat ze mij naar die kostschool gestuurd hadden" schertste hij. ,,/ou ik u mogen vragen om nog iets te zingen?" 6 „Als u belooft, dat u niet zult hui len, antwoordde May glimlachend en ze zong een ander e(envoudig nummertie van haar repertoire. „0, môôi!" rien Vane uit. Allerliefst." zei Lady Letchford met gedempte stem. Sir Heron zei nog steeds niets, maar van de Militaire Rijksstaf i'af scbaam me vverkelijk 1 - J «4 VV X4^4J ln Engeland mij bensigaTr a^Ikyïo^efe" sgSS i?emel-PP f,e.raak in een Uitgelaten zikale onwêtendheid'^zo'"^?1 1ï1®n mu" stemming als ik steeds weer dlnk spreiden," zei May, opstaand r T te u11 or "eze hehandeling er aan wordt Vavasour moet nhneehPe,,' ;>Juffrouw bennnerd dat ik thans „ni Ik ben ,fei Lady Letchford. stond tegen de tafel geleund met gebo*- Dalton," zei hij emstig,1 hoofd en zijn ogen strak gevestigd „u hebt heel wat op uw gewete? ?j op het uat trniend gevoel dat ?n tn, j V hij zich over Carrie heen en boog liand op haar schouder. een Cafrtejuffrouw "Dat is een hele tijd." zef'zl mlt°kinHS muziek maakt", ■v^f niet als ''je'"^"1 hebben 7ns Yr°eger zonS ze 's avonds wel voot -7élrEPapa Ldt. de stad "mis kZrîi „06ze'zoVnS\hZSrâ%l%%d°^T ?pn f^nbgroot verdfiet. Daarom mand anders7" nte- had ik misschien wel dit. geldstuk be- ywaard en er enige wa^'V aan toege- r,e d lk tbans vrij ben. wil eP ifen,iieijDen scht)'nbaar al heel wat opgehaald want even later openen grote bussen inhoudende zoete gn- çondenseerde melk. Zij wenken mij en henil'lit"!11 npel ult.mijn binnenzak en begin uit de bussen te eten. De inhoud smaakt mij heel goed, doch is zeer zoet Langzamerhand maak ik aanstalten ?™°p te. stfan- Als ik mij wil wassen bemerk ik, dat ik ondanks mijn andere wPv, n g' .tocb noS tamelijk erg last heb van de luizenplaag. Het dood- kmppen van luizen staat mij echter zo tegen, dat ik al deze beestjes maar de verdnnkingsdood laat sterven onder de waskraan. Na mij zo goed mogeliik te hebben gereinigd begeef ik nuj weer naar mijn kamer. Plotseling schiet mii iets te binnen en, wanneer ik dit aan den lezer mededeel, zal hij ait misschien kinderachtig vinden. In het concentratiekamp vond ik een 1 franc stuk. Ik heb dit stuk steeds be- waard en mij voorgehouden, dat wan neer ik deze munt bij mij hield, mij dit z°u behoeden voor de dood. Ik heb het geldstuk dus beschouwd als een soort talisman. Men houde mij dit echter ten goede en bedenke daarbij, dat men in het kamp tegenover niemand zijn hart kan uitstoryen, omdat ieder genoeg heeft (Wordt vervolgdkend. vervoigu j

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1