LadyL acht Maanden Vrijheid Uit de Engelse Pers Kapitein Gay Land- en Tuinbouw 1945 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Opgericht 1870. Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Resultaten van Een der gearresteerde Zwaagwesteinders in Arrest gesteld ïmrmnïz Stalen Vogels Werelddelen KUNST Het Herstel van onze Pluimveestapel TRYGVE LIE -—If Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Binnenlands Overzicht Plaatselijke Berichten Zittingen Vefligheidsraad te Londen Uitkomsten lnventarisatie Wie wordt ETGHFORD vliegen over benoemd tôt Secr.-Generaal der U.N.O. X 75ste Jaargang WOENSDAG 6 FEBRUARI 1946 No. 10 ABONNEMENTSPRIJ S f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) Verschijnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres: Drukkerjj T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammart» en H. Bonewlt Nog steeds drukken de lasten van de oorlog op de wereld, hier wat meer daar wat minder. Er zijn landen waar- aan de strijd bijkans ongemerkt is voor- bijgegaan, die er zelfs rijk door gewor- den zijn, zoâls een aantal Zuid.Ameri- kaanse republieken. Maar ons land is er wel heel slecht afgekomen. Tezamen met Polen en Zuid Slavië behoort Ne- derland tôt de meest geteistërde gebie- den in Europa. Maar de levenskracht en energie zijn niet gebroken. Vol ijver zijn we aan de wederopbouw gegaan, met het voornemen het ons gestelde doel te bereiken, en dat doel is Nederland weer die plaats te geven in de gemeenschap der volkeren, waarop het krachtens zijn cultuur recht heeft. Wat hebben wij in de acht maanden, die wij weer vrij zijn bereikt? Laten we de balans eens op- maken: Minister Lieftincks krachtdadi. ge geldsanering heeft de gulden weer veilig gesteld, onze fabrieken beginnen weer te draaien, met steeds groter ca- paciteit, waardoor binnen redelijke tiid een einde zal komen aan de na-oorlogse goederenhonger; de mijnproductie stijgt; veepositie en opbrengst van land- en tuinbouw herstellen zich; de treinenloop breid zich gestadig uit; Walcheren is weer droog, terwijl aan de Wieringer. meer wordt gewerkt. Een schaduw op dit ailes werpt de zuivering, die thans een toestand van verwarring heeft be reikt, waaruit geen uitweg meer moge- lijk schijnt. De uitspraken van de tribu- nalen zijn, naar de volksmening, niet in overeenstemming met het bedreven kwaad; geen enkel doodvonnis is nog voltrokken en reeds wordt hier en daar gefluisterd dat Mussert en trawanten wel weer gauw zullen vrijkomen; een leger van personen, wier doen en laten in de bezettingsjaren niet bepaald vlek. keloos was, zijn naar hun oude posten teruggekeerd. Economisch kan Nederland onbe- vreesd de toekomst tegemoet gaan, politiek en geestelijk-moreel dient nog veel te veranderen. De verhouding tôt Holland. Er wordt wel eens over geklaagd, dat de Noordeljjke provinciën worden ach- tergesteld bij Holland. In Holland is de treinenloop beter, het levenspeil staat er hoger» enz. In het Zuiden hoort men dezelfde klachten. Brabant meent dat 't ernstig achtergesteld wordt bij de rest van het land, nog sterker de bevolking meent te worden verwaarloosd en te kort gedaan. Daarom heeft Prof. Quai op een ontlangs gehouden biieenkomst van de Mij. van Handel en Nijverheid te 's.Hertogenbosch de nadruk gelegd op de belangrijkheid van Brabant als provincie van Nederland. Brabant le- vert 75 van de Ned. wollenstoffen- productie, 70 van de schoenen, 80 van het leer, 50 van de sigaren en sigaretten. Zij bezit de enige Ned. vlas- spinnerij en een electrotechn. industrie met wereldvermaardheid (Philips) ter. wijl haar kunstzijde en kousenindustrie De Ernst van Ernst. Een uitvoering van de Rederijkerska- mer ,,Tollens is een evenement in onze gemeenten. Het is vrijwel de enige ge. legenheid waar men dames en heren in avondtoilet kan aantreffen. En Zater- dagavond heeft een dergelijke uitvoe ring plaatsgehad. De schouwburgzaal van het Hôtel ..Struvé", versierd met vaasjes groen en bloemen, was bijkans geheel gevuld, en datgene wat het publiek werd aan- geboden mocht er zijn. ,,De Ernst van Ernst" is een blijspel in 3 bedrijven van Oscar Wilde, welks eerste opvoering plaats had in Londen in 1895, en waarvan de opvoering vele moeilijkheden brengt. ,,Tollens" heeft zich goed door deze moeilijkheden heen. geworsteld. Enkele opmerkingen moeten ons van het hart: De vertolking van de roi van lady Bracknell door mevr. A. Edzes Homan was uitstekend, doch men kreeg niet de indruk dat een bejaarde dame optrad. Zowel het uiterlijk als de stem van grote betekenis zijn. Verder dient vân Lady Bracknell dedën denken aan men ook de houtproductie niet te ver- een jonge vrouw. îrk en eer B. Bulle Maandagmorgen: Na een prettige rustdag gaan we weer met energie aan de arbeid. Wii zijn uitgerust en voelen ons weer helemaal fit. Zo is het in théo rie, maar de practijk is anders. Op Maandagmorgen zijn we slecht geluimd, r> Kielw.l! omdat we weer aan 't werk moeten, we doen weinig omdat we geen zin in de arbeid hebben,, en we geeuwen zoveel, dat het gevaar voor kaakontwrichting niet denkbeeldig is. De Daily Express geeft zijn lezers een goede raad. Het blad zegt: Begin de week met een goed besluit. Tracht over de moeilijkheden van de tijd heen te komen door te trach. ten vriendelijk en goed gehumeurd te zijn, achter. en voor de toonbank, in rijen wachtenden, aan de telefoon. Heb een open oor en een open hart voor de zor gen en moeilijkheden van anderen. Zo moet de week begonnen worden. Indien iedereen dat zou proberen zou er veel meer genoegen, veel meer gelegenheid tôt lachen in deze oude wereld komen. Mevr. Roosevelt geeft een goede raad aan de Engelse meisjes,, die vertrekken naar hun echtgenoten in de Verenigde Staten. Ga houden van je geadopteerd land, adviseert zij. Je gaat deel uitma- ken van een mooie en grote natie, die jong is en rijk aan initiatief. Je zult haar ideeën leren delen en waarderen. Maar blijf ook houden van je geboor- teland. Jij stamt ook uit een mooie, grote natie, welker eer je hoog moet houden, niet door te pochen maar door te leven naar haar grote tradities. Denk er altijd om, dat het de banden zijn,, ge. legd in kleine gemeenschappen, die dik- wijls grote volkeren tezamen binden. geten. Worden Noorden en Zuiden inderdaad verwaarloosd Er zijn ongetwijfeld dingen die in Holland beter zijn (wij denken slechts aan de treinenloop). Maar men kan niet toestanden vinden, die beter zijn dan de toestanden in Holland. Intussen blijft het een feit, dat wederopbouw en verbeteringen zich vanuit een centraal punt naar de grenzen bewegen. Het centrale punt is daar,. waar de rege- ring gevestigd is. Evoluties plegen van uit het Westen naar Zuiden, Oosten en Noorden te golven. Daarom komen wij gewoonlijk iets achter Holland aan. Het spel van Mis Prism (mevr. S. de VriesDijkhuis miste hier en daar realiteit. De regie was in handen van den heer Azing Kamps. Als volgend punt van het program ma werd een spel in één bedrijf door Jan Everwijn en Gérard Nielsen, Storm in een glas water ten tonele gebracht. De regie van het stuk berustte bij. den heer H. W. Plinsinga. De avond werd besloten met bal on- der leiding van den heer W. Gorens. Het muzikale gedeelte van het pro. gramma werd uitstekend verzorgd. De Daily Express" pleit voor de ont- wikkeling van de Engelse vliegtuigin- dustrie. De ontwikkeling daarvan stelt zij op het ogenblik zelfs boven de ont. wikkeling van het luchtnet. Aan haar pleidooi ontlenen wij het volgende: Het besluit van de regering om Ame- rikaanse vliegtuigen aan te kopen voor de exploitatie van de Noord-Atlantische Dienst moet bestreden worden door al- len, wien de Britse civiele luchtvaart ter harte gaat. De werklieden in onze vluigtuigindustrie, de ontwerpers, te- kenaars, directeuren, allen moeten een woord van protest laten horen. Want indien Gr. Brittagne moet slagen in de eeuw van de luchvaart, moet het met Engels beginnen, met Engels voortgaan en Engels blijven te allen tijde. Het is dringend noodzakelijk de En. gelse civiele vliegtuigindustrie ten spoedigste te ontwikkelen. Indien het plan tôt de aankoop van Amerikaans materieel echter doorgaat zal de Engel se vliegtuigen industrie jaren worden teruggezet. Het is beter geen Atlanti- sche dienst te hebben, dan om te be ginnen met Amerikaanse machines, want het gebruik daarvan zal de Ameri- kanen een houvast geven om ons voor- bij te streven, die moeilijk weer teniet gedaan kan worden. Op het ogenblik is het vliegen niet de belangrijkste factor. Het fabriceren weegt het zwaarst. En- geland moet Engelse producten bouwen, met Engelse arbeiders, aan wie door het herstellen der machines, en de ge- stadige uitbreiding van het luchtver- keer vast werk kan worden gegaran. deerd. Gisteravond om half tien is de Veilig- heidsraad te Londen weder bijeen geko- men, teneinde verder te beraadslagen over de Griekse kwestie. Een dag eer- der was men,, na een zitting van 7 uren niet tôt resultaat gekomen. Wisjinsky legde er weer de klemtoon op. dat de Britse troepen in Griekenland zich in de binnenlandse aangelegenheden men. gen. Verder zei hij, dat de beschuldiging, dat Rusiand anti-Engelse propaganda zou maken, wel het ergste was waar van men de Sovjet Unie kon beschuldi- gen. Bevin antwoordde met de vraag tof Wisjinsky werkelijk geloofde, dat de Britse troepen in Griekenland een ge. r vaar voor de vrede waren. De minister beweerddat hij niet aan zenuwoorlo- gen, ontl.etend door propaganda, ge loofde. Voorts zei hij, dat het Engelse volk verb'tterd is door de Russische be- Joeschukhgingen. Eén der Zwaagwesteinders, welke de vorige week aan het station Mar- tenshoek wegens zwarthandel werd ge- arresteerd is op verzoek van de Officier van Justifie te Groningen in arrest ge steld. De beide andeen moesten wegens ge- brek aan bewijs worden vrijgelaten. SAPPEMEER. Alhier is een comité gevormd tegen samenvoeging van de gemeênten Hoogezand en Sappemeer. In de Vrijdagavondzitting der Gemeenteraad van Sappemeer werden de notulen der voorgaande vergaderin- gen, onder voorbehoud van een opmer- king van den heer Schâfer inzake de wijziging der begroting 1944, goedge- keurd. Een voorstel van B. en W. om den heer J. Bosma overeenkomstig zijn verzoek eervol ontslag te verlenen als brugwachter der Borgercomp.sterbrug en in zijn plaats te benoemen den thans ambulanten brugwachter G. Veentjer, werd goedgekeurd. Door de oproeping van een nieuwe brugwachter zal in de vacature Veentjer worden voorzien. Met de plannen van B. en W. om het rappport van de Nrdl. Econ. Techn. Org. inzake de samenvoeging van Hgz. en Spm., dat in opdr. van Ged. St. is op- gesteld, in handen te stellen van een commissie ad hoc, die belast wordt met de bestudering van deze kwestie ver- klaarde de I^aad nadat de h.h. Schâ fer, de Wit, Kiewiet en Mulder het woord gevoerd hadden zich accoord. Door stemming werden als leden van deze comm. aangezwezen de h.h. Lie- berom, Schâfer, Postma en Huizing, ter- de heer Boer als voorzitter werd geko- zen, en de gemeeùte secretaris als se- cretaris aan de commissie werd toege- voegd. Door middel van stemming werd de commissie tôt wering van schoolver- zuim samengesteld uit de h.h. Lageman, Kooi, Homan, Smid, Turkstra, Heikens en Harkema. Nadat de heer Mulder er- op had gewezen dat het schoolverzuim z.i. voornamelijk te wijten is aan het feit dat de kinderen onvoldoende schoei- sel en kleding bezitten, waanm de bur- gemeester had geantwoord dat eraan wordt gewerkt dit euvel te bestrijden, werd een verordening aangenomen waarin politieambtenaren worden ge- machtigd gedurende schooluren kinde ren, die zich op de openbare weg bevin- den en van wie schoolverzuim kan wor den vermoed, naar het hoofd van de school te brengen tôt wiens leerlingen zij behoren. Het volgende punt van de agenda wa ren de wijzigingen welke door Ged St waren voorgesteld in de begroting 1945 kturd ngen" Deze wer<5en goedge- Ten slotte werd het vermenigvuldi- gmgscijfer van schoolgeld voor de gem Sappemeer, voor openb. en bizonder on' derwijs conform de voordracht op 2 ge- Rrpln b steld. De heer J. J. de Wit, tijdelijk on- derwijzer aan de Oosterschool, is in vaste dienst benoemd aan de Nuts- school te Eindhoven. Zaterdagavond gaf het toneelge. zelschap D.V.S. voor de geheel bezette zaal van het café Vroom een uitvoering. Na afloop werd er gedanst bij muziek van het orkest van de heren Ploeger en Staal. HOOGEZAND. In het verslag over de afscheidspreek van ds. J. Hekhuis in ons blad van 30 Januari, noemden wij abusievelijk een verkeerde tekst. Ds. Hekhuis heeft gesproken over 2 Thess. 3*3. r Morgen is het 30 jaar geleden, dat de heer J. F. Visscher uit Foxham als machinist bij de W. A. Scholtens' aardappelmeelfabr. te Foxhol in dienst trad. KIEL-WINDEWEER. In 't café ,,Centrum" van d.hr. J. Piest vergader- de de Begrafenisveremging ,,Kiel-Win- deweer en Omstr." oJ.v. d.hr. H. van Peer. De heer J. Albronda bracht het jaarverslag uit. In 1945 werden 24 be. grafenissen verzorgd waaronder die v. 4 slachtoffers van de S. D. De lijkwa- gen deed 17 maal dienst. Als reserve, voorganger en drager bedankte de heer G. Schieving, als drager-aflegger B. Kremer en B. Landman, terwijl drager- aflegger H. Ruiter overleed. De inkomsten bedroegen f 720.43 de uitgaven f 1039.60; het nadelig sàldo was dus f 319.17, waardoor het kapitaal der Vereniging daalde van f 687.20 tôt f 368.03. Als bestuursleden werden herkozen de heren G. Hindriks, J. Laning en D. H. Siebering. Als reserve-voorganger en drager werd aangewezen de heer J. A. Ham- minga, als dragers-afleggers N. Vos en J. Ruiter, als dragers E. Hoven. kamp en W. Akkerman. Aan de scheidende drager-afleggers Kremer en B. Landman werd dank Algemeen dlstributlenleuws. Kinderbiscuits. Kinderbiscults zijn niet zonder bon verkrijgbaar. Op bon- nen die recht geven op het kopen van 500 gram rijst kan men in plaats van rijst ook 500 gram kinderbiscuits kopen. Brandstoffen. Degenen die de bonnen 47 en 48 nog nie t hebben ingeleverd, kunnen dit alsnog doen. Evenals van bon 46 is de geldigheidsduur van 47 en 48 tôt een nader bekend te maken da- tum verlengd. De geldigheid van de bonnen 43, 44 en 45 eindigde 4 dezer. De bonkaarten LA, LB, LC, LD en LE 602 (voor melk vlees en aardappe. len) zijn geldig voor de 2e en 3e période 1946 (20 Jan. tôt 16 Mrt.). Men beware deze kaarten. Rijst. Het rantsoen rijst, kindermeel of kinderbiscuits voor kinderen der z.g. D. groep (2 t.e.m. 4 jaar) is vervallen. Op enige bijkomende rijstverstrekkin- gen zullen beperkingen worden toege. past. EXTRA LUCIFERS voor kleine kinderen. Voor kleine kinderen (04 jaar) zal jen doos inh. 240 lucifers worden be- ichikbaar gesteld. Daartoe moet in de week 39 Febr. de bon 859 van kaart KD of KE 602 worden ingeleverd tegen ontvangstbewijs. Aflevering tegen over. gave van het ontvangstbewijs volgt zo spoedig mogelijk. B. t geen ze meer dan 25 Vereniging hadden ge- gebracht voor jaren voor de daan. Ook onze afd. van de Bond voor Staatspensionnering is herrezen. Dit ge- schiedde op een bijeenkomst in 't gym. nastieklokaal der o.l. school. Direct trad een 40-tal leden toe. Voor de heren J. Albronda, dié als zodanig bedankte en wijlen H. Ruiter, werden als bestuursleden gekozen de heren J. E. Nieborg en H. ten Hoeve Jz. Een commissie werd benoemd, die aile inwoners zal aansporen lid te worden. Wijkverpleegster Zr. J. W. Hoexum is per 1 Febr. '46 benoemd als sociaal.verzorgster bjj de gem, Arnhem Haar opvolgster in tijdelijke dienst is Zr. F. W. Meijer te Kolham. SLOCHTEREN. Benoemd als Plv. Leider bij de Distributiedienst te Sloch teren, den heer J. Bakema te Sappe meer, thans werkzaam als afd. chef bij de Distributiedienst te Hoogezand Sappemeer. ZUIDBROEK. Voor de afdeling der S.D.A.P. hield de heer Steenhuis, bur- gemeester van Zuidbroek, een inleiding over de plannen tôt oprichting van een Pa.rtij van de Arbeid. Na een uitvoerige bespreking, sprak de afdeling zich uit voor de vorming van de nieuwe partij. Als afgevaardigde naar het congres werd de heer J. Vegter benoemd. De Gymnastiekvereniging D.O.S hield in het café ten Hove haar jaarver- gadering. De aftredende bestuursleden de heren K. S. Broekema en H. Venema werden herkozen. Als nieuwe bestuurs leden werden verkozen mevr. v. d. Wijk. Kerlien en de heer R. Blauw. Als gym- nastiekleider werd de heer Jost herbe- noemd. Besloten werd dit iaar 2 uitvoe- ringen te geven. Voor het bezoeken van het Vredesbondsfeest te Arnhem, zal een reiskas worden gevormd. Vooi; de leden zal een clubavond worden gehou den. Er werd nog op gewezen, dat het gebrek aan kleding en schoeisel een on- gunstige invloed heeft op het bezoeken van de oefenavonden. In de bocht van de weg Uiterbu- renHeiligelaan vond een botsing* plaats tussen 2 luxe auto s. De beide bestuurders, de heer D. E. Mellema van Finsterwolde en de heer T. J. van Kam- pen, wnd. burgemeester van Termunten. kwamen met de schrik vrij. De beide auto's hadden veel materiële schade. De zang- en toneelvereniging ..Nieuw Leven", alhier, gaf Zaterdag in de stampvolle zaal van „,Ons Gebouw" haar eerste uitvoering. Afgewisseld door zang werden opgevoerd ,.Ons maid" en de klucht „Een knap stel'\ NOORDBROEK. De heer D. Meede. ma, ambtenaar ter secretarie is in ge- lijke betrekking benoemd te Eelde. ROLDE Vrijdagmiddag vond een autobus ongeluk plaats, waarbij een bus van de B.A.D.O. tegen een boom is ge- botst. De chauffeur raakte zodanig be- klemd, dat hij uitgezaagd moest worden. Er waren nog enige zwaar- en lichtge- wonden. Voor dat in 1940 de oorlog uitbrak werd Nederland als eierproducent in Europa slechts doorDenemarken geëven. aard. Met 18 millioen bedrijfskippen bedroeg de jaarproductie in 1939 in ons land 2.450 millioen eieren. Daarvan con- sumeerden de Nederlanders zelf 1.07 millioen en de overige 1.375 millioen eieren werden uitgevoerd, in hoofdzaak naar Engeland en Duitsland. Van welke economische betekenis het pluimveebedrijf voor de oorlog was de- monstreert duidelijk het cijfer van de uitvoerwaarde van eieren en slaeht- pluimvee, dat eveneens in 1939 plm. 44 millioen gulden bedroeg. Aan dit bedrijf is in de vijf oorlogs- laren een vernietigende slag toege- bracht. De invoering van de electrische broedmachines, die omstreeks 1928 voor het eerst verschenen in ons land, deden de totale broedcapaciteiten enorme af- metingen aannemen. In 1934 konden per drie weken reeds 17 millioen eieren worden uitgebroed. Gevolg van dit gro te aanbod van kuikens was een felle concurrentiestrijd tussen de kuiken. broeders. De prijs kwam dientengevolge op zo'n laag peil, dat geen goed kuiken voor deze prijs meer te leveren was. De behoefte aan broedeieren maakte, dat men ook op dit gebied niet meer zo kieskeurig was en minder lette op de afstamming of afwezigheid der ziekte- kiemen. Gelukkig kon door tijdig ingrij- pen der regering een al te grote achter- uitgang voorkomen worden. De be- vordering van de inleg van eieren van goede stam en het onderzoek op ziekte- kiemen, alsmede vaststelling van mini- mum-gewicht en broed.seizoen waren gericht op verhoging van de kwaliteit. Door deze maatregelen bleef Nederlands naam als eierproducent gewaarborgd. Onder deze omstandigheden overviel de oorlog Ons land in 1940 en daardoor veranderde de toestand radicaal. De voedering van onze grote pluimveesta pel kon doelmatig geschieden dank zij een ruime import van granen. Toen de oorlog aan deze graaninvoer een einde maakte was afslachting van de pluim. veestapel tôt op een klein gedeelte na onvermijdelijk. Naar schatting- liep het santal stuks pluimvee met meer dan 85 achteruit. Practisch alleen de fok- en vermeer- leringsbedrijven in het Zuiden des lands hebben zich volledig kunnen handhaven en deze zullen derhalve een belangrijk aandeel in de wederopbouw hebben. Gezien de noodtoestand in het Westen en Noorden van het land valt het nog mede( dat er daar vergeleken met vroeger toch nog een behoorlijk aantal WIST U, DAT de prijzen voor winterjassen en cos. tuums in het goedkopere genre resp. mogen variëren tussen f 35.en f 45. en tussen f 45.en f 60.— een damesmantel in eenvoudige uitvoering tussen f 40.en f 65.mag kosten, en de prijs voor een katooenen jurk tussen f 5.en f 10.ligt? 25. Hij haastte zich naar de plek waar het meisje neerlag en richtte haar vriendelijk op. „Ben je gewond," vroeg hij. Het meisje staarde hem aan met verbazing en ver- wondering in de ogen. FEUILLETON De belangrijkste oorzaken van het gewijzigde beeld, dat de inventarisatie 1945 geeft zijn tweeërlei: de verwoesting van gronden door inundatie en andere oorlogshandelingen alsmede het gebrek aan arbeidskrachten, paarden, land- bouwwerktuigen en kunstmest. Op het moment van inventarisatie was 169.911 ha. cultuurgrond buiten gebruik, waarin niet begrepen zijn die streken., welke geheel onder water staan. Sedert 1943 nam de oppervlakte cultuurgrond af met 185.749 ha. of 8 De oppervlakte tuingrond nam tijdens de bezettingsjaren aanmerkelijk toe welke stijging voornamelijk op rekening komt van de groenteteelt. Ondanks de vergroting van het gebied was de pro- ductie echter lager dan in voorgaande jaren, hetgeen te wijten is aan uitput. tmg van de grond door gebrek aan kunstmest, tekort aan chemische mid- delen ter bestrijding van plantenziekten en schade veroorzaakt door insecten, en de slechte verwachtingen, welke door de tuinders werden gekoesterd, ten aan- zien van de prijzen. De gronden waarop graan verbouwd wordt waren in 1945 95.681 ha kleiner dan in 1943; peulvruchten 12.478 ha. groter. De teelt van oliehoudende zaden liep sterk terug en de verbouw van landbouw. en tuinbouwzaden die in 1943 haar toppunt had bereikt, zette de gestadige achteruitgang voort. De in de bezettingsjaren sterk opge- voerde teelt van consumptieaardappelen heeft zich vrij goèd gehandhaafd, maar de gronden voor fabrieksaardappelen tonen een teruggang. De behoefte aan veevoeder manifes- teert zich door uitbreiding van de op pervlakte groenvoedergewassen, welke zelfs groter is dan in 1939. door CHARLES GARVICE. 20) ,,Nee," zei Carrie, „er was toch nie- mand anders." Hij knikte. Waar was dan die „Sid- had?' naar wiens P°rtret hiJ gedoken „Dat wist ik niet," zei hij, „en waar houdt u nog meer van van schilde- njen „0 ja. erg veel!'' ,,Ga dan maar eens met me mee," zei h(J. Carrie sprong op en wierp een blik op May die met Vane Vavasour aan 't praten was. ,,Zou May ook mee mogen? Ze ziet vreselijk graag mooie schilderijen,'' zei ze ongekunsteld. ,,Gerust als ze lust heeft. Ga het maar vragen." .,May," zei Carrie. „Sir Héron wil ons schilderijen laten zien. Toe, ga mee." May aarzelde een ogenblik, toen liet ze zich zachtjes meetrekken door de kamer, tôt waar Sir Héron stond en het gordijn voor hen ophield en Rose Va vasour, over haar schouder kijkend, smaakte de voldoening hen midden on der haar gezang te zien verdwijnen. Sir Héron nam CarHe's hand en zi lange, smalle zaal. Aile vier de muren gingen schuil onder schilderijen van oude en moderne meesters; sommige van bijna onschatbare waarde, maar aile kostbaar en aanzien overwaard. Carrie slaakte een kreet van verruk- king. ,,Precies een muséum!" riep ze uit. „0, Sir Héron, wat is 't hier toch heer- lijk! U schijnt gewoon ailes te hebben! U moet wel vreselijk gelukkig zijn!" ,,Niet ailes, Carrie. Noem niemand gelukkig vôôr zijn dood, zei een groot wijsgeer." ,,Dat is een allerakelijkst idee," vond Carrie. ,,Maar wat een prachtige schil derijen! Kijk toch eens, May!" May keek langzaam de zaal rond. Sir Héron keek naar haar. Nooit, zo- lang hij haar kende, had hij haar z<5 mooi gevonden als vanavond; haar lieve zangerige stem klonk nog in zijn oren; maar toen hij haar aankeek zag hij om haar warme, blanke hais het ket- tinkje waaraan het médaillon van den onbekenden „Sidney" hing. Een bitter gevoel van teleurstelling vermengde zich met zijn bewondering. Dit meisje, dat hem zo fris en onschuldig geleken had, schrok blijkbaar niet terug voor achtérbakse knoeierijtjes, want het was duidelijk, dat haar vader niets wist van dien man haar liefste wiens por- tret ze onder haar kleren verborgen $roeg. En toch wat was ze onweer- staanbaar mooi en lief, zoals ze daar stond, onbewust van zijn doordringen. de blik. Toen dacht hij plotseling weer mee hij van plan was, een echtgenoot voor haar te kopen! Een sterke opwel- ling van afkeer verdreef aile andere ge- voelens en hij nam zich voor, in de toe komst het meisje te mijden, dat, onder de vele mooie en charmante vrouwen waarmee hij in aanraking was geko men, de enige was, die zijn hart had weten te beroeren. ,,0, Sir Héron, vertelt u me toch eens wat dat is!" riep Carrie, en ze wees naar een antieke wapenrusting, die op een zware console stond tussen twee geschilderde portretten van kruisridders ,,Dat,'' zei Sir Héron, opschrikkend uit zijn gepeins. ,,Dat is een heel oud harnas, Carrie, dat gedragen is door dien ridder daar rechts Sir Richard Letchford toen hij ter kruisvaart trok." ,,En dat grote gat er in?" ,,Dat is de scheur, die Saladijn's strijd- bijl maakte en waardoor Sir Richard's hartebloed wegstroomde." ,,Wat vreselijk ziet 't er uit, vind je niet May?" rilde Carrie, zo diep onder de indruk, of Sir Richard gisteren ge- sneuveld was. „En wat zijn al die te- kens op het harnas?" ,,Dat is de wapenspreuk, waar Sir Richard zô trots op was, dat hij ze al. tijd droeg waar iedereen ze zien kon. Zal ik 't eens naar beneden halen?'' ,,Hè ja! Maar is 't niet te zwaa'r en te lastig voor u?" Sir Héron glimlachte, trok een antie ke stoel dichterbij, klom erop en licht. te het harnas van de console. Het was dwaïs de hall door en kwlmcn aa? de? b"r§frIijken, zelfgenoegzamen bedekt met een dikke laag stof, dat in door en kwamen in een vader, die blufte op zijn rijkdom, waar. zjjn ogen dwarrelde en zijn jas en vest bepoeierde. ,,'t Wàs wel tijd, dat 't eens naar be neden kwam," zei hij lachend. ,,Pas op juffrouw Dalton!" want May stond er vlak onder en het stof daalde overvloe- dig neer. „Laat mij het van u overnemen," zei May; maar hij wilde niet, dat ze het aanraakte vôôr hij het op de vloer had gezet en afgestoft met zijn zakdoek, die dadelijk donkergrijs werd. ,,Wat een sterke man moet Saladijn geweest zijn om zo maar door dat dikke staal te kunnen hakken. En wat moet Sir Richard ôôk sterk zijn geweest om zo'n zwaar ding te kunnen dragen'" riep Carrie uit; „Ja, het waren reuzen in die dagen, Carrie,"' zei Sir Héron. „Ik geloof dat het u wel zou passen," zei Carrie, zijn ranke, forse figuur na. denkend opnemend. „Misschien zou je graag willen, dat ik het eens probeerde?" De verrukte, verlangende blik in Car- rie's kijkers was welsprekend genoeg, en met een vaderlijke toegeeflijkheid, die zijn moeder Duitengewoon zou heb ben verbaasd, nam hij het borststuk op en trok het over zijn hoofd. „Er moet ergens een gesp zitten," zei hij. ,,Ja, hier," wees May. ,,Wilt u hem even vastmaken?" (Wordt vervolgd) hoenders is, maar in deze gebieden lagen dan ook nimmer de grote fok- en ver- meerderingsbedrijven. Deze vond men vooral in Gelderland en het aangrenzende deel van Utrecht en juist daar zijn de verliezen groot ge weest. Van de 300.000 fokdieren, welke in deze streek werden aangehouden zijn er niet meer dan 100.000 120.000 over- gebleven. Door het opruimen van de oude dieren vallen daarvan nog een aantal af, ook al zal het aanbevelens- waardig zijn de gezonde exemnlaren van deze oudere dieren thans aan te houden. Hoewel ze minder productief zijn, kan men er in het voorjaar toch prima broedeieren van rapen. De ramingen van de tijd, welke nodig zal zijn om de pluimveestapel weer op de vooroorlogse grootte te brengen,, lo. pen nogal uiteen. Het zal zeker één twee jaar kunnen duren, wanneer men de kwaliteit aan de kwantiteit wil oo- offeren, maar deze gedragslijn zou zich op den duur wreken. Men kan n.l. de période, waarin de broedeieren ge. raapt kunnen worden, niet te lang uit- strekken, want dan krijgt men zwakke dieren uit de laatbroed. Aangenomen, dat per hen ten hoogste 35 broedeieren geraapt kunnen worden levert een nor. maie broeduitkomst per hen 10 goede jonge hennen. Het resultaat van één jaar kan derhalve in verband met de totale stapel op de fok- en vermeerde- ringsbedrijven geschat worden op 4 mil lioen jonge hennen. Dat is veel te wei nig voor de voorziening van de 300.000 kippenhouders van voor de oorlog. Van deze 4 millioen hennen blijven er boven- dien nog een aantal op de fok- en ver- meerderingsbedrijven achter voor aan. vulling en verjonging van de fokdieren. Wanneer verlenging van het broedsei- zoen als noodmaatregel niet in aanmer- king komt zal men zijn toevlucht moe ten zoeken op de boerenbedrijven, die nog naar schatting gezamenlijk drie millioen kippen houden. Met een strenge selectie zijn van deze dieren broedeieren te gebruiken, daardoor zou het mogelijk zijn het aantal jonge hennen belangrijk op te voeren. In twee drie jaren zou op deze wijze de pluimveestapel weer op peil gebracht kunnen worden. Voor on. middellijke afzetmogelijkheden behoeft men niet bevreesd te zijn. Wanneer er groter aandacht dan voorheen aan de binnenlandse markt wordt besteed. Op het Binnenhof in den Haag heerst voor de poort van no. 7 een gezellige drukte. Een 20 tal dames, allen gekleed in khaki-uniform, neemt hier afscheid voor hun vertrek naar Tnditj, waar zij als verplegend personeel van de Nica de repatriërenden zullen bijstaan. Na een toespraak door Lt. Kolonel Baars vertrekt het gezelschap naar het vlieg- veld Schiphol, vanwaar de reis p. vlieg- tuig aanvaard zal worden. Een van de dames, mej. G. C. Bons zal ons een be schrijving van de reis en haar beleve. nissen in het Kandy repatriëringskamp te Ceylon geven. Een ijzig koude wind snerpt over het vielgveld vanwaar een vliegtuig van het type Douglas DC 54a van de Rege- ringsluchttransportdienst zijn reis naar warmer oorden zal aanvaarden. Om plm. half tien vertrekt de ma chine onder commando van gezagvoer- der Kooper met zijn last van hoofdza. kelijk Nica-personeel. Het afscheid valt mee want wij kunnen, indien wij dat wensen na een jaar weer naar huis te rug. En bovendien weet ieder, dat het werk wat ons te wachten staat dank- baar werk zal zijn. Het bijstaan van de zwaar getroffen landgenoten, die uit In- sulinde naar Nederland terugkeren. Na plm. een uurtje vliegen bevinden wij ons boven Zwitserland, doch er is niets te zien, daar de lucht onder ons bewolkt is en het vliegtuig bovendien op ruim 2 duizend meter vliegt. De ver- zorging in het vliegtuig is uitstekend, in het uur dat we onderweg zijn hebben we reeds een beker heerlijke koffie en een paar broodjes gehad, hetgeen nog al iets beloofd op onze 8 duizend kilo. meter lange tocht naar Colombo die ongeveer drie vier dagen zal duren. Het is koud in het vliegtuig, doch de K.L.M. is hierop berekend en w*j hebben allen een warme wollen deken over de benen, doch ondanks dit hebben wij toch nog last van koude voeten. Het eerste vliegveld, dat wij zullen aandoen is Napels, vanwaar ook deze brief verzonden zal worden. Daarnp zul len wij Caïro aandoen waar waarschijn- lijk dr. Van Mook bij ons zal komen, die daar wegens zièkte is gebleven. Jammer dat er op de verschillende vliegvelden geen foto's genomen mogen worden .onze fototoestellen moesten al len worden ingeleverd en gaan in het bagageruim mee. De algemene vergadering der U.N.O. heeft met 46 tegen 3 stemmen Trygve Lie benoemd tôt secretaris.generaal. Diplomatieke betrekkingen met Oostenrijk hersteld. Het ministerie van buitenlandse za- ken deelt mede, dat de Nederlandse re gering er toe is overgegaan de tegen. woordige Oostenrijkse administratie te erkennen als voorlopige Oostenrijkse regering. In antwoord op het desbetreffende te- legram heeft de Oostenrijkse Bonds- kanselier de grote voldoening der Oos tenrijkse regering uitgedrukt over deze beslissing, onder toevoeging, dat het de Oostenrijkse regering ten zeerste ver- heugt de diplomatieke betrekkingen te kunnen hervatten met een land, dat zij te allen tijde de grootste achting en sympathie heeft toegedragen. IN HET KORT. De Engelse regering heeft een rapport gepubliceerd over het zenden van Engelse materialen naar Rusiand, aan welke export een belangrijk ver. lies verbonden was. In de Egyptische senaat heeft de premier verklaard een bevredigend ant woord te hebben ontvangen on de nota. waarin om herziening van het Brils- i Egytische verdrag werd gevraagd. zee te-

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1