De strijd te Londen. LadyLj NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD oPgericht i87o. Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Indische kwestie in de U.N.O. SPORT Slochterens wnd. Burgemeester spreekt te Appingedam w* Bouwen en Herbouwen wordt huis aan liuis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Buitenlands Overzicht Plaatselijke Berichten van de Misdaad. Wie wordt r AD Y -L-f ETCHFORD 75ste Jaargang ZATERDAG 9 FEBRUARI 1946 No. 11 •W ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) 00STG00RECHT Verschijnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en. Redactieadres Drukkerij T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerts en H. Bonewit Waarin opgenomen de ,,SLOCHTER COURANT" Hoewel de Verenigde Volkeren te Londen bijeen zijn om zich... te ver- enigen, heeft het geheel zozeer het ka- rakter gekregen van een strijdperk, dat het niet onjuist is te zeggen, dat de str(jd in Londen de afgelopen week is voortgezet. Gelukkig is men het over één ding eens geworden: over de keuze van den secretaris-generaal., Het is de Noor Lie geweest die dan toch waarlijk is verkoren. Wat de rest betreft kan men op weinig eensgezindheid bogen. De Perzische kwestie is wel heel handig afgevoerd door een voorstel van minis- ter van Kleffens om de beide partijen, Russen en Perzen, uit te nodigen, tôt een accoord te komen en ous een open- bare behandeling overbodig te maken. Dit kon, omdat de nieuwe Perzische premier reeds daarin van zijn voor- ganger verschilde, dat hij meende, te- gen Rusland in niets te zunen bereiken, met Rusland samen nog wel iets. Het Nederlandse voorstel gaf dus beide par tijen de begeerde gelegenheid, toch maar binnenskamers te praten. De Griekse kwestie. Met de Griekse kwestie echter is het iets geheel anders. Er zijn journalisten, die er zich over verbazen, dat Engeland zo hardnekkig vasthoudt aan de poli- (tiek van Churchill, nu het een Laboyr- regering heeft, die Londen verwijtCn,. in Griekenland te steunen op de reac- tionnairen en de linkse elementen van zich te vervreemden. Zij doen als lieden die een vreemde zijn in Jeruzalem. De Engelsen zouden in Griekenland zeer wel de linkse elementen steunen, indien deze niet bij voorbaat waren overgelo- pen naar Moskou, indien ook daar niet in het illégale volksfront de pro-Rus- sische bolsjewiki onder Zachariades vastbesloten waren, met Rusland een pact aan te gaan. Wat betekent, dat Griekenland uitvalspoort voor Russische expansiedrang zou worden in de Mid- dellandse zee,, welke de Engelsen als ,,hun" zee beschouwen. Welnu, één van tweeën: of de Engelse regering moet het Britse Rijk wilen likwideren, of zij moet dat handhaven. In het laatste ge- val moet zij Griekenland blijven bezet- ten en voor de invloedssfeer van het Rijk behouden, zo goed als Triëst en het Suezkanaal. Indien een gewezen bond- noot Rusland, thans aan dat Rijk gaat knagen,, dan zal het Bevin zo goed tegenover zich vinden als Churchill. En dat heeft niets te maken met gebrek aan vooruitstrevende denkbeelden, maar met rechtstreekse machtspolitiek. Zo ook moet men verklaren, dat de Britse Labourregering zo lang Franco de hand boven het hoofd houdt, ondanks aile be- tuigingen van afsehuw van zijn regiem. Franco is in elk giîval een tegenwicht tegen bolsjewistische penetraties in de Middellandse Zee en een pro-Russische bewind in Madrid is wel het laatste wat Londen kan wensen. Het felle duel tus sen Bevin en Wisjinsk-" heeft toch wel ieder doordrongen van het gewicht der problemen die aan de orde waren. Iets anders is de vraag,, of zulke kwesties ertoe bijdragen de eenheid der Verenigde Volkeren te bevorderen. Kan men er zich over verwonderen,, dat me- nigeen de verzuchting slaakt, dat de geest van Genève in de Oude Volken- bond heilig was vergeleken bij wat we nu in Londen zien? De Nederlands-Indische kwestie is in de Raad te Londen ter sprake gebracht door Oekraïne. De Oekraïnse delegatie vroeg niet om terugtrekking der Britse troepen. Zij wees erop, aat de Inheem- sen bij de Japanse capitulatie vrijheid dachten te krijgen, doch in tegenstel- ling daarmede werden hun vroegere overheersers bewapend om orde en rust te handhaven. Dit heeft tôt botsingen geleid. Minister Bevin, die vervolgens het woord voerde leidde uit de verklaring van de Oekraïnse afgevaardigde af, dat de aanwzigheid van Britse troepen in Ned. Indië niet beschouwd worden als een gevaar voor de vrede. Hij was van mening, dat bij terugtrekking der Brit se troepen erger dingen zouden gebeu- ren. Hij wenste dat de zaak opgehelderd zou worden, en daarom werd Sir Clarck Kerr naar Indië gezonden. Het zenden van een commissie is volgens hem daar mede overbodig geworden. Bevin ver- klaarde Nederland als souvereine macht te erkennen. De heer van Kleffens zeide ermede accoord te gaan, dat een commissie zou worden benoemd, indien dit wordt ge- wenst. Hij meende evenwel, dat de heer Bevin hier tegen is. Hedenavond komt de raad weder bijeen. H.K.H. Princes Juliana heeft lichte Hongontsteking gekregen. Voetbalprogramma voor Zondag. Distr. V. le klasse A en B: Be QujckAchilles FrisiaV eiendam L. S. C.Velocitas HeerenveenH. S. C. 2e klasse B: BatoN oordster HoogezandHelpman F. V. V.—W. V. V. MuntendamAppingedam ZwartemeerWoltersum G. R. C.Emmen District V, eerste klasse. Verdere wedstrijden: Be Quick VWesterbroek 11 uur Westerbroek IIGroen Geel 2 Engelbert IIWesterbroek III 2 Handbal. Dames le kl. BatoH. S. 10 u. 2e kl. S. V. H.D.O.S. 11 u. H. S. II—Noordbr. 11 u. Heren 2e kl. C: S.V.H.Inst. Hommes 9.45 u Bato—H. S. 11 u. 3e kl. C: W.I.K. II—S.V.H. II 14 u. Voor de bezetting van de bovenste plaats is de wedstrijd S.V.H.—Inst. Hommes, welke op het terrein van Royenstr. gespeeld wordt, van groot be- lang. Datzelfde kan gezegd worden van de dameswedstrijd S.V.H.D.O.S. Schaken. De heer J. C. Overmans is, door een «extra partij van den heer R. Bijlstra te winnen, kampiqen geworden van de ver- •eniging ,,H.S." VERENIGIN GSMEDEDELIN GEN. V. V. „HOOGEZAND" De Verenigingsmededelingen van de V. V. Hoogezand" liggen ter inzage bij Sporthuis Nijboer, R. Huizinga, Mar- tenshoek, kapper Heininga, v. Royenstr. en ons Bureau. Voetbalvereniging „KWIEK'' Adspiranten: Hoogezand IKwiek I Hoogezand IIKwiek II Kwiek I: R. Scholtens, N. Wilbrink '(aanv.), H. Mulder, H. v. d. Werff, A. Deiman, J. Geling, F. v. d. Werff, A. Eising, G. Scholte, A. Duitser, G. Stege Res.: A. Stokkel.' Kwiek II: J. Koeneman, G. Wessels, T. Clobus, P. Drent, A. Teuben (aanv.), H. Geling, H. Lokhorn, A. Wilbrink, A. Mulder, H. Stokkel, J. Hijlkema. Res. W. v. d. .Werff. De clubavond voor de adspiranten wordt gehouden hedenavond om half acht bij Gebr. Smit, Martenshoek. De aanfekondigde ledenvergaÔering van 14 Tan. wordt gehouden Dinsdagavond 12 Febr., 8 uur, bij Gebr. Smit, Mar tenshoek. M.H.C. „Dash>' Zondag 10 Febr. Heren: Dash I <G}'on. I. Aanvang 2 uur. Opst. A. Smit, S. Jonker, J. Reints, R. Wortelboer, H. Jonkeren, O. Begeman, G. de Vries, J. Bronsema, H. Boss, Hk. de Vries, Hn. «de Vries (aanv.) Res.: F. Huizinga. Scheidsr. B. Eikema en W. Marring. H.C.W. IDash III, aanvang 10.30 u. Vertr. van station H.S. per trein 8.59 u. Opst.: H. Hoepman, H. Jonker Kzn., J. Holtman, A. v. Alteren, A. Doornbos (aanv.), G. Spaak, J. Smit, C. Jager, A. Gorter, H. Jonker Hzn., S. Wayon. Res.: J. Gischler, G. K. de Vries. Gym. en Athletiekver. H.S. A.s. week is er nog geen les. Het be- stuur heeft een nieuwe leider benoemd, •die zo spoedig mogelijk in dienst zal treden. Le t daarom vooral op de off. med. van a s. Zaterdag. Ihbraak snel opgelost. Zorrda^nacht werd ingebroken b" de firma Va.n den Brul te Hilversum, waar- bii een partij textielgoederen ter waar- de van ruim f 20.000.werd gestolen. De Amf.'terdamse politie ontdekte Maandag iu een garage aldaar, een auto, waarop een grote partij textiel goederen was geladen. Er werd bij de auto gepost, waarna de ..eigenaars" spoedg in handen der politlie vielen. Het bleek de in Hilversum gestolen •partij te zijn. Zes Amsterdammers wer den als daders gearresteerd. Maandagavond heeft het kamerlid Krol te Appingedam voor de Chr. Hist. Unie gesproken over ^De Chr. Hist. Unie na de bevrijding". Allereerst be- sprak lfij de vraag of er nog plaats is voor Chr. partijen en of het gerecht- vaardigd is om in de politiek te belijden de erkenning van Gods leiding ook in de historié van een Staatkundig leven. Spr. verklaarde het isolement van het „Chr. Volksdeel" niet onder elke om- standigheid af te keuren. Sprekende over de N.V.B. zei de heer Krol, dat wanneer deze beweging van oordeel is, dat het overheidsgezag op nieuw ver- trouwen moet zijn gegrondvest, het mi- nisterie Schermerhorn moet nalaten ver- schillende aangelegenheden, welke tôt de competentie van het parlement be- horen, zonder dat parlement uit te voe- ren. Vervolgens werd de oprichting van de Partij van de Arbeid besproken, waarmede S.D.A.P. en V.D. verdwijnen. Spr. gelooft niet dat hieruit een wer- kelijke eenheid zal voortkomen, even- min als bij een fusie van C.H. en A.R. De heer Krol besloot zijn rede met de mededenng dat de C.H.U. binft pleiten voor een goede ouderdomsverzekering en hulp aan kleine zelfstandigen, opdat dezen een onbezorgde oude dag tege- moet kunnen gaan. Overigens moet men reken'ing houden met een nadeling saldo over het tweede halfjaar 1945 van 1812 millioen, en het feit dat de toeslag op levensmiddelen ons land jaarlijks 800 millioen kost. Bij de komende verkie- zingen begeren de Chr. Historischen een geheiligde strijd te voeren, zonder anderen naar benedjen te halen, daarbij bedenkende, dat wij één volk zijn. SAPPEMEER. Ds. A. Bongenaar van Tolbert heeft voor het beroep van de Ned. Herv. Kerk, alhier,, bedankt. HOOGEZAND. De Strocartonfabriek van de N.V. Beukema Co, die drie weken in gebruik is geweest,, is wegens brandstoffengebrek de afgelopen week weer stopgezet. 21 en 22 dezer zal in het hôtel Faber een concours worden gehouden van het provinciaal Gron. Rederijkers- verbond. Woensdagavond hield de Bond Illé gale Werkers een bijeenkomst in café Wiardi. In de geheel gevulde zaal spra- ken de heren Beuker en Albers. De eer ste fulmineerde tegen verschillende regeringsmaatregelen betreffende de zuivering, de behandeling van collabo rateurs, belastingdruk en het terugkeren van ambtenaren met een twijfelachtige reputatie op de oude posten. Spr. vond het treurig dat voormalige landwach- ters worden vrijgelaten en dat tegen diverse collaborateurs in het geheel niet wordt opgetreden. ,,De Financiers van de N.S.B. lopen nog steeds op vrije voe- ten rond, maar Jan Boezeroen is in het kamp opgesloten" constateerde spreker. Hij meende verder dat het millioenen- tekort dat bij de zuivering is ontstaan, door inbeslagname van de vermogens van colaborateurs moet worden aange- zuiverd. Tenslotte bracht spr. de pers- zuivering ter sprake. Na de pauze voerde de heer Albers het woord. Het Foxhamster koor B.F.B. verleende me- dewerking. In verband met de aanhouding van de urie Zwaagwesteinders, is on verzoek van de politie alhier, nog een persoon in het Friese dorp aangehouden. Deze is vrijwillig naar Hoogezand gereisd en heeft zich bij de politie aangemeld. Donderdag is hij op transport gesteld naar Groningen. Bij de W. A. Scholtens Fabriek is een partij massé (bestaande uit 35 oalen ter waarde van plm. f 500) ontvreemd. Toen juist weer 10 balen voor weghalen gereed stonden, werden de beide daders B. V. en H. B. V. aangehouden. Een van hen was reeds 37 jaar bij de Schol- tensfabriek werkzaam. De heer W. E. Marring is geslaagd voor het candidaats examen geneerkun- de aan de Groningse Universiteit. Het Woning- en Adm. Bureau K. Geersinga alhier neeft verkocht. 1. De winkelbehuizing M. Vemngastr. 51 te Hoogezand, aan den heer G. Til- man te Martenshoek. 2. De dubbele behuizing aan de Knijpslaan E 421a en b aan de heren P. en H. Tilman te Martenshoek. 3. De behuizing Kalkwiik West 12, aan den heer J. H. Hartman aldaar. Teneinde haar naam meer in ver band te brengen met haar doel heeft de C.E.N.V. haar naam gewijzigd in O.E.N.V. In de Schouwburgzaal Hôtel Faber brachten Piet Kohler en de zij ne n Woensdagavond de bekende klucht „De Suikerfreule'1', welke inderdaad zijn kluchteigenschappen duidelijk demon- streerde. Afgaande op het gelach dat telkens opsteeg en het applaus, kon men besli^iten, dat de bezoekers met het ge- bodene tevreden waren, waarin onge- twijfeld het spel en de geestige gezeg- den van Clara Visscher met haar on- vervalst Jordaan accent en dito type- ring wel het grootste deel hadden, on danks het feiit, dat zij ernstig door een verkoudheid gehandicapt was. Piet Kohler,, die ditmaal niet zo zeer op de voorgrond trad, voldeed goed, alleen zou ik willen vragen, waarom die clownachtige, totaal uit de toon val- lende grime en de welhaast gebrui- kelijke concessie aan het publiek om in dit stuk, dat in Indië speelt, Gro- nings dialect te spreken, welke conces sie eveneens misplaatst is. KROPSWOLDE. Bij den heer B. He- kert is een geit gestolen. In de nacht werd het schuurtje opengebroken en een vette geit van 10 jaar gestolen. Gevon- den overblijfselen tonen aan, dat het dier in de nabijheid is geslacht. Een kleinere geit lieten de daders onge- moeid. KIELWINDEWEER. Het aantal le- den van de Bond voor Staatspensione- ring is van 250 tôt 600 gestegen. SLOCHTEREN. In de week van 10 tôt 16 Februari 1946 is de Burgemees ter op Maandag, Dinsdag ,en Woensdag telkens van 10—11 uur voor het pu bliek te spreken. ZUIDBROEK. Alhier is opgericht de Combinatie van Huurcompacten Plat- teland", welke haar werkzaamheden over onze gehele provincie zal uitstrek- ken. Er traden 18 verenigingen tôt de combinatie toe. Bestuur: D. Foorthuis, Nw. Pekela, (voorz),, H. Martijn, Win- schoten (secr.), S. Benus, Stadskan. (penn.), E. Bos, Finsterw. en P. v. Dij- ken te Hoogezand. Overzicht loop der bevolking over 1945. Aantal inwoners per 1 Jan. '45: 1388 mannen en lz»8 vrouwen. Geboren a. in de gem. 18 m. en 22 vr. b. buiten de gem. 5 m, en 8 vr. VOOR DEN GRONINGER POLITIERECHTER. Op de avond van 17 Nov. j.l. hoorde de familie Dikkema te Sappemeer ge- stommel in het achterhuis. Men ging kij- ken wat er aan de hand was en zag iemand in de duisternis verdwijnen,, die naar bleek in de gauwighefd een pakje wasgoed en een stuk van een ge slacht konijn, dat in de keuken stond, had meegenomen. De dief werd later gevat, maar hij ontkende beslist. Hij werd bij verstek veroordeeld tôt 1 mnd. gevangenisstraf, de heler van het was goed Tôt f 40,boelq, subs. 1 maand. Ruim een uur later kwamen beide verdachten toch opdagen. Lodewijk B. te Sappemeer, de dief, beweerde het wasgoed te hebben gevonden, van het stuk konijn wist hij helemaal niets af en de veronderstelling, dat hij het rauw zou hebben opgegeten noemde hij be- lacnelijk, hij was geen ,,kanibaal". De heler van het wasgoed, Andries G. te Noordbroek, had, naar hij zei, geen flauw vermoeden gehad, dat het gesto len was. Maar ondanks beider ontken- nen bleef het maand gev.straf en f 40 boete of 1 mnd. h. Inbraak in een papierfabriek. Hendrik Jan B. te Hoogezand en Pop- pe K. te Sappemeer hebben met hun beiden door verbreking van een slct op de deur;, zich toegang verschaft tôt een papierpakhuis en daaruit een hoeveel- heid papier ontvreemd. Zij vonden daar- voor kopers in Krieno P. en Johannes Harmannus F. te Sappemeer. De beide inbrekers werden veroordeel tôt twee weken gev.straf, de beide helers wegens schuldheling tôt f 10 b., subs. 5 d. h. HET CASSATIEBEROEP VAN MUSSERT. Op 20 dezer te 10.15 uur zal Mussert's cassatieberoep voor de Haaese Bijzon- dere Raad van Cassatie behandeld wor den. Als verdedigers zijn Mussert toe- gevoegd Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom, 's-Gravenhage en Mr. J. H. de Pont, Amsterdam. HET WERK VAN DE NAZPs, Uit statistieken blijkt dat van de 6 millioen Joden, die voor de oorlog in Europa woonden nog slechts 1% mil lioen over zijn. In Polen zijn van mil lioen 80.000 over. In Tsjecho Slowakije slonk het aantal met 9/10, in België, Nederland en Zuid Slavië met 4/5. Gun- stige uitzonderingen vormen Italie en Bulgarije, waar het aantal Jooase in woners niet noemenswaardig is vermin- derd. Het salaris der Rechters. Het Assemblée UNO heeft besloten het salaris der rechters van het perma nente Hof van Internationale Justitie vast te stellen op 54.000 gulden >p. jaar. De président zal tevens 15.00(1 gulden extra ontvangen en de vice-president honderd gulden extra voor elke dag waarop hij den président vervangt tôt een maximum van 10.000 gulden. HET WAS NOG NIET GENOEG Een Duitser vond de hoeveelheid bo- tei;, vet, zeep, kaas, cacao, tabak, koffie en thee die zijn landgenoten uit ons land hebben weggesleept, bliikbaar nog niet groot genoeg. Hij trachtte de kwan- tums nog wat te verhogen. Gelukkig werd hij op het moment, dat hij de wa ren per trein van Groningen naar Nieu we Schans wilde brengen aangehouden en gearresteerd. Na het onderzoek kon- den nog 7 personen worden geverbali- seerd. Moffen zijn Moffen gebleven, ook na de capitulatie van hun ,,Heimat'' A.F.P. meldt onder voorbehoud, dat de Italiaanse activa in Turkije ge- blokkeerd zou worden. OFFICIëLE BONNENLIJST (3 t.e.m. 16 Febr. 1946) Bonkaarten KA, KB, KC 602 735 250 gr. jam, stroop enz. 736 50 gr. thee 737 100 gr. gedr. zuidvruchten 738 250 gr. waspoeder B71 1 kg. aardappelen Bonkaarten LA, LB, LC 602 A04 Melk iy2 liter melk B04, C04 Melk 3 liter melk 010 Aardappelen 2 kg. aardappelen Bonkaarten KD, KE 602 835 250 gr. jam stroop enz. 836 100 gr. gedr. zuidvruchten 837 250 gr. waspoeder Bonkaarten LD, LE 602 D04, E04 Melk 5 liter melk 510 Aardappelen 1kg. aardappelen Tabakskaarten enz. T 12 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen importeigaretten) V 12 100 gr. chocolade of suikerwerken X 12 100 gr. chocolade of suikerwerken Te IJmuiden is een grote partij bevroren kabeljouw aangekomen. Deze wordt zonder bon verkocht. XVIII. Nu bemerk is echter, dat met de ver- WIST U dat de S.D.A.P. op 31 Dec. 1945 620 afdelingen telde met 53.076 leden, tegen 543 afdelingen met 43.666 leden op 30 Sept. 1945? dat Ir. Staf tijdelijk is belast met de waarneming van de functie van Direc- teur-Generaal van de Landbouw? dat de heren G. F. H. Giesberger, Ir. F. Q. den Hollander en Drs. D. J. Wansink in de directie der Ned. Spoor- wegen zijn opgenomen? dat de prijs van zakdoeken (zowel dames- als heren-) varieert tussen f 0.25 en f 0.40 en dat de prijs van ka- toenen luiers schommelt tussen f 0.60 en 0.90? 23 m. en 30 vr. 20 m. en 15 vr. 6 m. en 3 vr 4 m. en 0 vr. 30 m. en 18 vr. 4 m. en 3 vr. 26 m. en 15 vr. 1 zd m.en 116 vr. 79 m. en 84 vr. Totaal Overleden: a. in de gem. b buiten de gem c. verm. overl. Totaal d. waarvan niet beh tôt de bevolking Totaal dus Vertrokken Gevestigd Bevolking der gem. op 31 Dec. 1945: 1338 m. en 1281 vr., totaal 2619 zielen. Levenloos aangeg. kinderen: 1. Echtscheidingen 1. Zondag 3 Februari j.l^ kwam het Gron. Dr. Prov. Prop. Comité van de Alg. Nederl. Geheelonthoudersbond in ,,Ons Gebouw" te Zuidbroek in verga- dering bijeen. Mededeling werd gedaan van de grote tournée van de toneel- groep der afd. Emmercompascuum met ,,De Grote Vijand" van Otto Zeegers. Vastgesteld werd, de Gewestelijke Bij eenkomst, als voorjaarsvergadering, te houden op Zondag 28 April a.s. in „Ons Gebouw'' te Zuidbroek. GRONINGEN. Door de besturen van Groninger Veehouders-Verenigingen is besloten een provinciale organisatie op te richten. De bestaande verenigingen hebben zich hierbij aangesloten. Het be stuur wordt binnenkert samengestela. Op 29 en 30 Februari wordt een congres gehouden van de Ned. Amateur Toneel Unie. Men verwacht enige hon- derden deelnemers. Alhier is een vrouw gearresteerd die een vriendin van Eva Braun zou kunnen zijn. Zij gaf voor wed. H. H. Deering te zijn, geboren 7 Aug. 1899 te Amsterdam. De vrouw werkte bij een firma in graanproducten en vertelde aan een der paksters in vertrouwen, vriendin van Eva Braun te zijn geweest. De oorlog is als een wilde wervelstorm over deze wereld gegaan; hij heeft ook IVcir.r Vif»! I ,,nH in onze lage landen veel stoffelijk u goeds neergehaald en geschonden, en zijn verpestende adem heeft ons gees- telijk volksbestaan aangevreten en be- dorven: zedelijke normen van eer en goed fatsoen schijnen vervallen,, de mo- wisseling van mijn kleren, "ook mijn tà- rele weerstand is verzwakt, hogere en lisman is verdwenen. Ik begeef mij daar- betere gevoelens worden afgestompt, om ogenblikkelijk naar het gebouw er is veel grof-egoïstisch begeren van waar ik mijn bovenkleding heb wegge- ,,grijp, wat er maar te grijpen valt'' en pooid, Ik zoek een hele hoop oude kleren een ziekelijke zucht naar allerlei avon- door en eindelijk heb ik het geluk, mijn tuur en minderwaardig genot. Wjj al- gevangeniskleren terug te vinden. len, onze gezinnen, onze kinderen heb- zoek in het zakje en tôt mijn ver- ben enige jaren moeten leven onder om- wondering en vreugde, tref ik daarin standigheden die ten kwade medewerk- °°^1no.? et- 1 franc stuk aan. ten. Allerlei misleiding eens aangewend fys m weer op mijn kamer aankom als noodzakelijk kwaad is bij velen tôt hebben enige Russen ziCn hier geïnstal- een gewoonte geworden. En in deze ,Z0(Ja er v9or mij geen plaats sfeer van laag genieten, van vernielen, meer is. Ik kan misschien mijn ledikant liegen en bedriegen groeien onze kin- ™eer„ ln gebruik nemen, doch juist deren op. Er is niets waaraan de nieuwe AV.a'®" gevangenen, afkomstig uit samenleving meer behoefte zal hebben 2, mij gevraagd, of ik bij hen dan aan eerlijkheid, zuiverheid, trouw en rn^r. .U nemen. Ik besluit dus betrouwbaarheidHet wordt tijd, dat nn n J °"mger' dle wij weer gaan bouwen. Bouwers moeten •lR ,j tintai gaat mee. ziin rL kerk de srhnol het verenie-ines- et aantal bewoners m dit nieuwe leven met de ieugdbèweging en "ast w?onô slaapvertrek bedraagt nu 6 but noT Last, hT Sellm De keiï £nLlk3 Gronmgers, 1 Duitser, 1 Pool moet ons leren leven naar de geest van De -Duitser en de Pool wje jk Wer het evangelie. in naastenliefde en ver- kennis maak. hebben geluk gehad, want draagzaamheid de school moet het ka- zij behoorden beiden tôt de opvarenden rakter ontwikkelen, de jeugdbeweging Van het gezonken schip Cap Arcona algemeen vormend en gemeenschaoszin zij zijn belden no^ g-ewond, doch ontwikkeld zijn. Maar de opbouw ligt waar zij in het conoentratiekamn een allereerst in de gezinnen zelf. Wanneer beVoorrèchte positie hadden, waren zii Vriendschap, Liefde en Waarheid ouders lichamelijk nog in tamelijk goede con- en kinderen binden zal er liefde m het ditie, waaraan het mede is toe te schrij- gezin worden gekweekt. ven, dat zij tôt ue overlevenden beho- Door de oorlog heeft ons gezinsleven ren. zwaar geleden. Onze meisjes stonden De Duitser is bij zijn sprong in zee aan allerlei lokkende verleiding bloot en met zijn schouder op een stuk hout te- zwarte handel heeft menig gezin moreel veeht gekomen en kan tengevolge daar- neergehaald. naar school, zwierf losbandig, als vrij- buiters door de straten. De jeugdcri- minaliteit is dan ook met 2 a 3u0 v toegenomen jas niet -nrt of aan krijgen. Hij vertelt, dat hij toen hij naar land zwom een zwemgordel zag drijven. Toen hij hiervan gebruik wou maken, ontdekte hij, dat deze gordel werd vastgehouden Teneinde de kleinen op te voeden is jdoor «en hand, doch de hand was van het nodig, dat wij, ouderen, het goede j iemand e reeds was gestorven en voorbeeld geven, in aile opzichten. De daarom had hij de hand maar van de oude geestelijke normen moeten worden hersteld. Liefde moet geen slapheid we- zen: vriendelijke strengheid zij het pa- rool in huis en op school. Hecht is het gezin waar Vader en Moeder vriende- iijk-streng de leiding hebben. Heel erg is heden ten dage de uithui- zigheid geworden, het nutte- en node- loos uitzijni, dat noodlottig is voor de bindende kracht, die de gezinssfeer moet brengen. De Nederlanders zijn al- tijd een huiselijk volk geweest en wan neer er thans iets te redden en te her- stellen valt dan is het de sfeer van het goede gezin, die allen bindt aan en trekt naar het eigen tehuis. Aile samen aa,'"ra'Se «iaa 111 9e 9^-j aP,uui L ëf" gedragen, lief en leed verinnigt en ver- ^anTeett hfzich onder genefskung sterkt en maken huis en haard tôt een Qn®?" ®to,?®"ees vnt kostbare, veilig vaste burcht waar het mllr liefJt de fehele dag op bed6" voor ieder wel is te wezen-en vanwaar ,°5 gordel los gemaakt, had den gestorvene laten zakken en was daarna maar ver der gezwommen. De Pool verbleef, toen het schip zonk, in een kajuit. Hierin wa ren patrijspoorten. dit zijn kleine ronde vensters met glas er in ter dikte van plm. een halve decimeter. De Pool en zijn makkers zagen aanvankelijk geen kans dit glas te breken en hadden toen teneinde raad, de in de kajuit aanwezige tafel maar gesloopt «en met de poten van deze tafel was het hun gelukt, de patrijspoort stuk te slaan. Toen de Pool door deze patrijspoort kroop en „ich in zee liet vallen, was hij, door het nog aanwezige glas in de patU,spoort ge- men het goede uitdraagt in de grote wereldgemeenschap, die in wezen slechts een voortzetting der gezinnen is. Luister naar de woorden van Roland Holst: Opvoeders, neemt Uw staf,, heft in vreugde Uw gezicht, Make 't besef aan Gods werk mee te bouwen al Uw gangen licht. Een Vrouw verried haar ondergedoken Man. In Juli 1944 heeft een vrouw haar on dergedoken man,die haar het leven zeer moeilijk had gemaakt en wien ook hun kindje onverschillig liet, aan de Land- Iichamelijk ben ik onder de gevange- nog een van de besten. Mijn ogen zijn echter met bloed doorlopen. Ik begeef mij daarom naar een soort ziekenhuis, waar een zuster mij een tube geeft, waarop staat vermeld ,,Nur fur Kriegs- verletzten" (alleen voor oorlogsgewon- den). Ik heb mijn ogen hiermede enige keren behandeld, doch het resultaat was zodanig, dat* ik er wel mee moest op- houden. Wij hebben hier overigens een heel goed leven. Op bepaalde tijden kunnen we eten in ontvangst nemen terwijl we de overige tijd vrij kunnen roncuonen. Het is in dit kamp nog een ware wacht verraden De man werd eearres- chaos- Letterlijk ailes hebben de Duitse teerd en naar een krijgsgevangenkamp ^hterïelatTn^Veïf he^eï'stukgSla- gebracht. Van deze gelegenheid maakte en stukgesia de vrouw gebruik om len verhouding pn geweren, mitrailleurs, patronen, b - Sokono kleding enz. liggen tassen, dekens, overal verspreid. Aan de avond van, 4 Mei 194o wordt, aan te knopen met een Duitser. Bij de behandeling van aeze zaak voor het A'damse Bijz. Gerechisnof werd opname in een Rnkswerkinrich- te.rwiJ! re<~ds te bed door een ting gedurende 6 iaar tegen haar ge- !mJner collega's omgeroepen dat de oor- eist. Het kind wordt door familieleden lo- 18 afgelopen. Wij kunnen dus met een nog geruster gevoel deze nacht m- verzorgd. FEUILLETON door CHARLES GARVICE. 21) Lachend haspelde May met het on- handige stalen toestel, zo verdiept in haar taak, dat ze zich volstrekt niet bewust was, dat ze haar arm om het borststuk had geslagen en dat haar Warme hand vlak bij Sir Heron's hart was. Maar hij gaf er zich wel degelijk rekenschap van, en terwijl hij daar on. bewegelijk stond en neerzag op het ge- bogen hoofd, dat het zachte licht met gouden glansen liefkoosde, deed elke aanraking van die kleine hand zijn hart bonzen en hij benijdde het harde staal, dat er koud en star onder blijven kon. ,,Daar 't zit!'' zei ze eindelijk tri- omfantelijk. Toen ze naar hem opkeek moest ze glimlachen, half-geamuseerd, half-bewonderend. Het stalen borst. harnas stak een beetje eigenaardig af bij de smoking-pantalon, die er onder te voorschijn kwam, maar het paste hem prachtig en deed zijn krijgshaftige ge- stalte zeldzaam goed uitkomen. ,,Je ziet, hoe 'n schitterend figuur ik zou slaan in een historische optocht, Carrie,'' zei hij lachend. ,,Maar aange- zien er momenteel geen optocht is en ik me niet bepaald comfortabel voel in dit toestel, moest ik 't maar weer afdoen. Ik ben bang, dat ik u nog eens zal moe ten lastig vallen, juffrouw Dalton. May peuterde weer aan de gesp, en Weer was het hem of haar vingers on- middellijk zijn hart aanraakten. ,„Het is al een jaar of wat geleden, dat het harnas van air Richard in zijn rust gestoord is. Misschien voelt 't zich wel diepbeledigd," zei hij, terwijl hij weer op de stoel klom en het gevaarte op de console hees. May lachte en ze stond op het punt, zich om te draaien en heen te gaan, toen ze het harnas omlaag zag vallen. Met een kreetje van schrik sprong ze achteruit, maar niet vlug genoeg en het zware metaal viel op haar schouder en afwerend-opgeheven arm. Sir Héron had een paar passen in de richting van de deur gedaan, maar op haar verachrik- te uitroep keerde hij zich vlug om, en toen May achterover wankelde ving hij haar op in zijn arrnen. ,,0, May! O, Sir Héron! Is het op haar gevallen? O, wat moeten we beginnen? Ze is flauw gevallen!" riep Carrie, ont- zet naar hem toevliegend. „St!" zei Sir Héron. ,,Wees niet bang. Er staat een karaf water op tafel. Geef mij het glas. Zo en loop nu gauw naar de salon en vraag mijn moeder alleen mijn moeder om hier te ko. men. Weet je de weg?" Maar Carrie gunde zich geen tijd om te antwoorden en vloog weg door de verkeerde deur. Sir Héron trachtte een paar druppels tussen haar witte lippeh te doen vloeien maar vergeefs. Bleek en als dood lag ze in zijn armen, alsof ze nooit meer tôt het leven terug zou keren. Met een gezicht dat bijna even wit was als het harej, boog hij zich over haar heen, zrjn ogen vol smartelijk zelfverwijt. Zijn on- voorzichtigheid had dit ongeluk veroor- zaakt. Een wilde hartstochtelijke teder- heid overmeesterde hem; hij tilde be- hoedzaam de arm op, die slap langs haar zijde hing en toen hij de bloedrode strepen en vlekken zag, die zo beschul. digend afstaken tegen de zachte blanke huid, was het of een kille hand zijn hart samenkneep. Met een gebroken kreet drukte hij haar tegen zich aan en kuste hartstochtelijk haar witte lip- pen, die een ogenblik tevoren nog zo warm-rood waren geweest en niet enkel haar lippen, maar ook haar ge- sloten ogen en het zachte haar, dat goudbruin glansde aan zijn borst. En alsof zijn kussen de geheimzinnige macht bezaten, haar in het leven terug te roepen, slaakte ze een lange sidde- rende zucht en met een rilling van pijn drong ze zich dichter tegen hem aan. Toen hij voelde hoe ze zich, uit vrije wil als 't ware, aan zijn borst nestelde, steeg het bloed hem naar de wangen en zijn hart begon onstuimig te bonzen. ,,Mijn lieveling!" mompelde hij hees, ,,o, mijn lieveling! mijn lieveling!'' Langzaam, heel langzaam, sloeg May de ogen op. ,,Wat wat is er gebeurd?" zuchtte ze, met een poging om haar hand op te heffen. ,,St sst!" zei hij, haar vast tegen zich aanhoudend. ,,Beweeg je niet!" ,,'t Viel bovenop me, is 't niet?"vroeg ze met een zwak glimlachje. ,,Dat komt er van als je zulke oude spullen van hun plaats sleept!" Ze maakte zich zachtjes uit zijn armen los en zonk in een stoel. ,,Ja, ik herinner het me ik zag het -. - naar beneden komen en kon niet bijtijds Duitse Rode Kruis-soldaten en -zusters Lrv n irAVrrm I si rvAi^n n rr HT/\v«/-« r rl aav tv* gaan. Eén van de volgende dagen 7 Mei wanneer ik juist tussen een troep ben verzeild geraakt, wordt door middel van een Engelse luidspreker Dekend ge maakt, dat Churchill heeft gesproken en aan de wereld heeft medegedeeld,, dat Duitsland heeft gecapituleerd en dat daarom thans het recht over de brutaliteit heeft gezegevierd. Radio-uitzending veroorzaakt opschudding.. Luisteraars naar Radio Parijs werden plotseling opgeschrikt door de medede ling: Wij moeten ons programma on- derbreken, er heeft een plotselinge aan- val met atoombommen plaatsgevonden. Luister naar verdere instructles." Het was een uitzending, die een realisti- sche beschrijvng bedoelde te geven van een atoombomaanval in 1990. Maar de gevolgen waren waarschijnlijk anders dan men zich had voorgesteld: doktoren en ziekenhuizen door geheel Parijs zijn de volgende dag druk in de weer ge- blauwe plekken anders niet. Toe, kijkt weest met het behandelen van lieden, u nu toch niet zo verschrikt! Ik ben die tengevolge van de uitzending etn heus in orde. Waarom zoudt u zich 't zenuwschok gekregen hadden: naar ver- zo aantrekken?" luidt zouden zelf s twee personen door Waarom?" vroeg hij,, en zijn ogen de emotie overleden zijn. Theaters on- blikten met hartstochtelijke ernst in de derbraken hun voorstellingen en velen hare. Omdat ik een dozijn levens zou zochten bescherming in de tunnel der geven, als ik ze had, om je te vrijwaren métro en de schuilkelders. voor 'n onnozele schram,, zoals jij het IN HET KORT. De K.L.M. deelt mede, dat het achteruit springen. Toe, kijk u toch niet zo ontdaan! 't Is maar een schram. Ik schaam me dood, dat ik flauw geval. len ben 't was toch een flauwte, niet? Ik heb nog nooit van mijn leven zoiets gedaan! Waar is Carrie? Is ze ook geraakt?" „,Neen," zei hij schor; ,,het viel alleen op jou en het was mijn schuld dat heb ik gedaan!" Hij wees op het bloed, dat langzaam langs haar arm druppel- de." ,,Dat dat is onzin," zei ze glimla. chend." ,,Neen„ het is waar ik heb dat ge daan, ik, die mijn leven zou geven om je een seconde van pijn te besparen!" zei hij, zijn stem trillend van emotie. „Hèus, het was werkelijk uw schuld niet,, noch die van iemand anders," zei ze haastig. ,,Kijk maar, de hele console is van de muur gevallen. En ik heb al leen maar een paar schrammen en noemt. Omdat ik van je houd!" (Wordt vervolgd) nog niet bekend is wanneer een regel- matige verbinding met West Indië zal worden gevlogen.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1