L/ady L Ook de Nederlander zal offers moeten brengen Dit de Engelse Pers Kapitein Gay 1 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD oPgericht i87o. Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Metalen Vogels vliegen over Werelddelen De Bontïiuizerbrug KUNST Waarin opgenomen de ,,SLOCHTER COURANT" wordt liuis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Sîochtereu, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Binnenlands Overzicht De Indîsche kwestie thans in een accuut Stadium. Plaatselijke Barichten weer in gebruik Financiën en Economie Wie wordt ETGHFORD ,,Ncc~, hev,- nîc:?" r'.rp hij „C m'jn ■j 15ste Jaargang WOENSDAG 18 FEBRUARI 1946 No. U «L* I ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES: 12 et. p. mm. Zogen. „Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (b(j vooruitbetaling) 00STG00RECHT V'erschijnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Adminiatratie- en Redactieadres: Drukkerij T. K. KREMER Zn Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. P. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerti an H. Bonewit Toen het tvveede Canadese leger bij Coevorden onze grena overtrok leef- den we allen in 'n roes van spanning en vreugde. De vrijheid wenkte. Maar toen die vrijheid er vvaa hadden we alweer andere wensen, we wilden chocolade en sigaretten. En nadat we* die in beperkte ken. Indien de mannen iedere week een paar doosjea aigaretten willen hebben, indien wij vragen om cacaO), chocolade, sinaasappelen zullen wij erin moeten be- rusten indien wij van een of ander bin- nenlanda product wat minder krijgen. Indien tegenover import niet een bijna mate hadden gekrëgen wilden we meer evengrote export gesteld wordt, zou dat voedael, kleren,, schoenen. In sommlge delen van ons land braken tengevolge van ontevredenheid zelfs stakingen uit. Een mena pleegt het eerste aan zijn peraoonlijke belangen te denken. En dan denkt hij pas in gemeenachappelijke zin. En toch weegt het gemeenschappe- hjk belang zwaarder dan de kleine per- soonlijke.egoïstische belangetjes. Aan de behartiging der landsbelangen hangt de de toekomst vân Nederland af, op poli- tiek en economisch gebied. Dat betekent dua onze eigen toekomat en die van onze kindepen. Engeland geeft hier een goed voorbeeid. In dat land is, wat de voed- selveratrekking betreft, de klok een eindje achteruit gezet. De kwaliteit van verschillende artikelen wordt minder en de hoeveelheden, welke beachikbaar ge- ateld worden,, verminderen. Maar waarom doet de Engelae rege- ring dit, zal men zich afvragen, indien de binnenlandse productie niet voldoen- de is, dan heeft het Britse Rijk toch wel genoeg deviezen om in het buitenland aankopen te doen? Vreemde valuta heeft het Britse Rijk inderdaad vol- doende. Maar Engeland wil zich her- stellen van de slagen, die het in de oor- log heeft gekregen, welke slagen het rnogelijk zouden kunn,en maken, dat het Britse Rijk op de ranglijst der mogend- heden naar een lagere plaats afdaalt. Het wil zijn oude plaats in de wereld weer xraan bezetterv weer een eerste vio'ol spelen en de roi van internationale politieagent hervatten. Om dat te be- reiken is iedere Engelsman bereid zich persoonlijke offers te getroosten. Om Nederland in de mozaïk der vol- keren weer die plaats te geven waarop het recht heeft zal ook de Nederlander offers moeten brengen. Vve zullen ons met minder tevreden moeten stellen, dan we ons in de dagen van de bevrij- ding hebben voorgesteld, want onze de- viezenpositie is slecht, en voor ieder ar- tikel, dat we in het buitenl. kopen zijn deviezen nodig en die kunnen wij slechts krijgen door export v. Nederlandse pro- ducten, welke producten aan de binnen landse markt moeten worden onttrok- op een financiëel debacle uitlopen. En het is juist zaak, dat wjj ons economisch gaan herstellen, dat ons industrieappa- raat weer in functie komt, en in zijn opbloei de handel meesleept. Reeds wer- den besprekingen gevoerd over handels- accoorden met Skandinavische landen, en tussen België en Nederland zijn eco- nomische besprekingen aan de gang. De verhouding tôt onze Zuiderburen is on- getwijfeld aterk verbeterd, en het is te hopen, dat deze verbetering bekroond zal worden door een tolunie. In het politiek herstël beginnen zich reeds duidelijk waarneembare lijnen af te tekenen. Algemeen schijnt men het er wel over eens te zijn, dat meer dan 50 politieke partijen absurd is, en van verschillende zjjden worden pogingen gedaan welke reeds ten dele zijn uit- gevoerd om tôt coôrdinatie te komenj Z.0 hebben we eerst de N.V.B. zien ver- rijzen, en is men gekomen tôt een grote Partij van de Arbeid, die verschillende van de huidige groeperingen in zich heeft opgenomen. Naast deze links ge- oriënteerde Partij van de Arbeid wordt ook in conservatieve kringen gewerkt om tôt aamengaan te komen. Dit is een gunstig verschijnsel, want het demon- streert dat uij veien het enge gezichts- punt van partijhaat is doorbroken, dat men zich gaat realiseitenj, dat bjj ons allen, als leden van één volk, het lands- belang het zwaarst moet wegen. De Indische kwestie bevindt zich mo- menteel in een accuut stadium, en men kan binnenkort een definitieve beslis- sing verwachten. Zondag werd door de Nederlandse re- gering haar voorstel in 7 punten be- kendgemaakt, weik voorstel het funda- ment vormt voor een Indonesiseh ge- menebest. Prof. Logeman gaf een toe- lichting>voor de radio, en dr. van Mook deed hetzelfde in een persconferentie te Batavia. In Batavia zijn besprekingen begon- nen, waaraan dr. v. Mook, Sjahrir en Clarck Kerr deelnemen. Het Ned. rege- ringsvoorstel is door Sjahrir e.s. in studie genomen. Zowel in de Britse als in de Ameri- kaanse pers zijn de voorstellen der Ned. regering, welke gebaseerd zijn op de rede van H.x.x. de Koningin van Decem- ber 1942, gunsug ontvangen. In Was hington wordt gesproken van een veel- belovende stap. Ook in de U.N.O. is de Indische kwestie besproken. Er is veel tijd be- steed aan de procédure welke gevolgd zal worden. De Oekraïne, die de kwestie in de Veiligheidsraad ter sprake bracht is n.l. geen lid van deze Raad. Stetinius, de Am. gedelegeerde achtte de Bvitse troepen in Indië geen gevaar voor de ALGEMEEN DISTRIBUTIENIEUWS. Scheerzeep. Tôt Zaterdaf a.s. kan bon 18 van de tabakskaart worden ingele- verd voor 45 gr. scheerzeep. Mannelijke personen gebonen vôôr 1928, die een versnaperingenof gemengde kaart hebben, moeten zich tôt de distributie- dienst wenden. Pindakaas. Bon B 72 van bonkaart KB 602 i,voor kinueren van 15 t.e.m. 20 jaar) moet uiterlijk Zaterdag a.s. bij den winlcelier zjjn ingeleverd tegen een ontvangstbewijs. Na 10 Maart zal 730 gram pindakaas worden verstrekt. Kaas. In de neriode van 17 Pebr. tôt 2 Maart zal voor aile leeftijdsgroepen een extra rantsoen kaas oeschikbaar worden gesteld. Het normale rantsoen in de période 316 Maart zal uitslui- tend in buitenlandse kaas worden ver strekt. VIees en vleeswaren in blik. Met in- gang van 11 Februari zijn de pryzen van viees en vleeswaren in blik ver- hoogd. In- en verkoopprijs voor den de- taillist, welke resp. f 1.05 en 1.40 be- droegen, zijn thans f 1.60 en f 2.—. AFSCIIAFFING VEEBOEKJE. Met ingang van 11 dezer werd het veeboekje afeeschaft. Het aankoopver- gunningsstelsel voor. rundvee en scha- pen en geleide-biljetten voor vervoer van vee behoren met ingang van deze datum eveneens tôt het verleden. IN DE BEKLAAGDEBANK. Toepassing van Duitse methoden. De 6e Augustus van het vorige jaar vrede. Ook de Chinees Wellington Koo werden door de maréchaussée te Sloch- sprak in deze geest. Hij had echter geen bezwaar tegen het Oekraïnse voorstel een commissie naar Indië te zenden, niet wegens gebrek aan vertrouwen, doch teneinde een definitieve oplossing voor het probleem te vinden. Reis Prinselyk paar ultgesteld. De toestand van Prinses Juliana is II. In Napels wachtte ons een teleurstel- ling. Daar we er door motorstoring een betrekkelijk lang oponthoud hadden, hoopten we de stad eens te mogen be- kijken. Er bleken echter relletjes gaan- de te zijn, waarbij zelfs op klaarlichte dag herhaaldelijk werd geschoten, zo dat ons uitstapje veiligheidshalve acli- terweee moest blijven en wij genood- zaakt waren, onze tijd op het vliegveld zoek te brengen. Een blik op Napels kregen we echter nog wel, zij het dan vanuit de lucht, maar die viel naar ae voorsLellin"- welke ik steeas van deze stad gehad heb, erg tegen. Duidelijk was te zien, dat hier, als bijna overal in de wereld, door de oorlog veel ver- nield was. Caïro, het eerste landingsterrein bui- ten Eurona heDben we zojuist achter ons gelaten. Hier werden we geweldig verwend met spiegeleieren en sinaasap pelen, wat er na de luchtziekte, die we boven de Middenandse Zee, door de storm, die daar heerste, bijna allen ge had nauden, uitstekend smaakte. Door teren vier jongens aangehouden, de 20 jarige G. H., de 20 jarige H. V.,. de 19 jarige P. O. en de 17 jarige A. R. onder verdenking van diefstal van een porte feuille. Zij ontkenden aile vier, rnaai/ werden,, omdat de politie van hun schuld overtuigd was, opgesloten in het arres- tantenlokaal van het Gemeentehuis. De volgende morgen werden zij naar de langzaam vooruitgaand. In verband met marechausseekazerne overgebracht om de mogelijkheid, dat H.K.H. niet op tijd hersteld zal zijn is de reis van het Prin- selijk paar naar Denemarken, Zweden en Noorwegen enige tijd uitgesteld. De Sappemeerster zuster van de Hoo- gezandster Brug, de Bonthuizer Brug, is ten dele in georuik genomen. Niet, dat de constructie reeds geheel voltooid is; de volledige afwerking zal nog ge- ruime tijd voorderen. Maar de nooabiug is reeds voorgoed weggedraaid, zodat voetgangers en wielrijders van de nieu- we brug gebruik moeten maken. Er zj)n enkele dingen die opvallen. In de eerste plaats de lage liggmg van de brug, waardoor deze nu, bij de hoge waterstand in het water ligt. Door de brug lager te leggen d»-.n haar voor- gangster heeft men de heliing van de K. de Haanstraat kunnen verminderen. Een tweede in het oog springende bij- De Daily Express wijdt een artikel aan wijlen Harry Hopkins. Het blad schrjjft: Nog een grote figuur uit de oorlog is verscheiden. Harry Hopkins had in zonderheid is de smalle doorgang, waar- groter mate en gedurende langere tiju door het mogeiijk zou kunnen zijn, dat het vertrouwen van président Roosevelt, grote schepen moeilijkheden ondervin- dan iemands anders. De président zond den bij het passeren omdat het water Hopkins naar Engeland om Churchill te niet snel kan wegvloeien. Dit euvel moet bezoeken en naar Rusland om met1 men echter niet overschatten, en beden- Stalin te confereren. Deze man, die ken, dat de sluis te Martenshoek nog licliamelijk ernstige pijnen leed, voerde vrolijk en zonder klaent zijn missies uit, zelfs al was iedere kilometer die hij reisde een martelng voor hem. Zijn zelf- opoffering was zeer groot, en de succes- sen, die hij boekte waren buitengewoon. Meet eens af wat hij bereikt heeft met betrekking tôt de vlieguigen, kanonnen, de voorraden, die over de Oceaan stroomdien om Groot Brittagne tôt een onneembare vesting te maken. Bedenk eens weik aandeel hij heeft gehad in de organisaiie van de reusachtige hoeveel heden oorlogsmateriaal die Rusland van Amerina ontving, en die enerzijds over Perzische bergen en woestijnen, ander- zijds met de Moermansk convooien om de Noord Kaap werden gezonden. Ver- geet verder niet wat hij gedaan heeft om te bereiken dat de munitie zich op- hoopte achter de geallieerde fronten in Afrika, Burma, Indië en Australië, en over de Himalaya naar China ging. In tegenstelling met zijn meester heeft Hopkins het geluk mogen smaken de vrede te beleven kon hij tevreden zijn Amerika zo goed te hebben gediend, te hebben geholpen het ter overwinning te voeren. In dienst van Amerika is het zjjn doel geweest Engeland te onder- steunen en Rusland te verdedigen. Wie gemeend mocht hebben, dat het openstellen van de mogelijkheid om ter beurze ook met vrij geld aankopen te doen van obligaties en pandbrieven enige verruiming van de handel tenge volge zou hebben, is bedrogen uitgeko- men. De mededeling van den Minister van Financiën in deze zin heeft hoege- naamd geen résulta ten gehad; de om- zetten zijn integendeel zelfs iets terug- gelopen. Zulks kan bevreemding wek- ken, omdat toch het aantal verkoop- vergunningen en het totaal bedrag de zer vergunningen eerder een verruiming van de handel doen verwachten. De ver- klaring van een en ander moet ener zijds gezocht worden in het bestaan van een vrij belangrijk aantal gelimiteerde verkooporders, die bij het tegenwoor- dige koerspeil nog niet uitgevoerd kun nen worden en anderzijds bij de kopers, die steeds minder van zins blijken te zjjn, de betrekkelijk hoge koersen te betalen. Het komt ons voor, dat de kopers op de duur inderdaad gelijk zullen blij ken te hebben met hun afwachtende houding. Immers, wanneer straks over- gegaan zal worden tôt het opleggen van de aanslagen voor de Vermogens- aanwasbelasting en de Vermogenshef- fing, zal eensdeels een groot bedrag aan geblokkeerde saldi aan den fiscus ten goede komen en dus niet langer voor aankopen ter beurze beschikbaar blij ven, terwijl het anderdeels niet ondenk- baar is, dat sommigen over zullen moe ten gaan tôt liquidatie van een deel hunner beleggingen, m.a.w. onder de huidige omstandigheden, tôt liquidatie van hun bezit aan obligaties en pand brieven. Beide factoren zullen een druk op het thans bestaande koerspeil kun nen uitoefenen. Van een werkelijke opleving van den beurshandel zal eerst sprake kunnen zijn,, indien effecten, welke met vrij geld gekocht zijn, ook weer tegen vrij geld verkocht kunnen worden. Indien dan ook nog de handel in aandelen wordt hervat, zal de beurs haar oude luister kunnen terugvinden. (Uit Financiële Inllchtingen v. d. Robaver.) ongeveer een halve meter nauwer is, Zoaat schepen, die door de sluis kunnen, zeKer geen moeilijkheden zullen onder- vinden bjj de Bonthuizerbrug. Maar waarom dan geen hoger gelegen en lan gere brug? zal men zich afvragen. Om- uat men niet in de eerste plaats reke- ning had te houden met het scheep- vaartverkeer; dût zal over enige tijd de nieuwe in aanleg zijnde route volgen buiten de kommen van Hgz. en Spm. Voor het wegverkeer is de nieuwe brug echter een aanwinst, omdat het de eer ste stap betekent van de openstelling van de Zuidgrstraat voor snelverkeer. Door de korie constructie zal het voor auto's mogeljjk zijn vanaf de brug ko- mend de Zuiderstr. in te draaien. Een obstakel is natuurlyk nog het brugje bij Dallinga. Het is dan ook noodzake- lijk dit te vervangen voor een bredere brug geschikt voor autoverkeer. Wan neer de Zuiderstraat dan voor éénrich- tingsverkeer wordt opengesteld, zal het St. Josephsgesticht veel beter door auto's kunnen worden bereikt. SAPPEMEER. - Zaterdag gaf het gemengd koor ,,Oefening Baart Kunst'' o.l.v. den hr. C. Ausema zijn jaarlijks concert in 't Hôtel Struvé. De zaal was goed bezet. Nadat de heer J. L. Freij de avond had geopend werden een 10-tal nummers gezongen. De liederen werden op zeer beschaafde wijze uitgevoerd. Vooral „Morgenstond" van J. G. Herwaarden en ,,Naar 't Zuiden" van B. G. Meijer, met sopraan solo vielen bij het publiek in de smaak. De avond werd gecompleteerd met een vrolijk toneelspel ,,Dei 't lest lacht" HOOGEZAND. De heer P. Wijchel uit Wagenborgen, tijelijk ambtenaar ter gemeente secretarie, alhier, is benoemd tôt ambtenaar ter secretarie te Ter- munten. De heer H. J. Reintz is aan de Landbouwhogeschool in Wageningen ge- slaagd voor het propedentis-examen. Mevr. Edzes bekwam door strui- kelen een dijbreuk. Nadat Dr. Blonk de eeVste hulp had verleend werd zij naar het ziekenhuis te Groningen overge bracht. SLOCHTEREN. De heer R. Bloem, Technisch ambtenaar en waarnemëhd Gemeente opzichter te Slochteren, is benoemd tôt Assistent Gemeente-archi- tect te Hellendoorn. Op 9 dezer had een gecombineer- de besturen vergadering plaats Vàm de landarbeiders aangesloten bij het N.V.V. en N.C.V. in het café Reinders, teneinde de sociale en economische acht :rstand der landarbeiders te bespreken. Er werd besloten een schrijven te richten tôt de sectie van de Landbouw, onder aangeving van richtlijnen, hoe verbete ring kan worden gebracht. NOORDBROEK. De Onderl. Begrafe- nisvereniging hield haar jaarvergade- ring. Het jaarverslag werd goedgekeurd De bezittingen bedroegen op 31 Dec. f 2414.17. Het ledental bedraagt 499. In 1945 werd 20 keer diensten verricht. Het aftredend bestuurslid P. Kiel werd herkozen. Tôt bestuursleden van de alhier opgerichte ijsvereniging zqn benoemd de h.h. S. Bouwman, H. Vos, E. P. Blaauw, G. Griever, M. Klat, A. Kiel en T. Mulder. De jaarl. contributie is bepaald op f 1. Loop der Noordbroekster bevol- king over 1945 Bev. op 1 Jan. 1945 In 1945 geboren gevestigd overleden vertrokken Bev. on 31 Dec. 1945: Aantal huwelijken scheidingen 2. M. Vr. Tôt. 1010 1015 2025 20 23 43 62 56 118 10 10 20 111 104 215 971 980 1951 10. Aantal echt- aan een verhoor te worden onderworpen hetwelk werd afgenomen door de ma- reschaussees Jodocus R. en Roelf R. te Harkstede. Bij het verhoor moeten de eerste twee der genoemde verdachten hardhandig zjjn aangepakt. Volgens H.G. is hij zo- danig tegen het hoofd gestompt, dat hij een Plauw oog had en een opgezwollen wang, zodat hij niet eten kon. Boven- cuen had R. R. hem met een gummi- s'tok tegen de benen aeslagen, waar door een brede striem achterbleef. De vrouw van den concierge van het Gemeentehuis Verklaarde, dat zij den jongen aldus toegetakeld heeft gezien. De tweede jongen is, blijkens getuigenis van den cipier J. de Vries van het Huis van Bewaring te Groningen,, daar na zjjn bekentenis binnengebracht met een opgezwollen gezicht, zodat hij niet an ders dan vloeibaar voedseï tôt zich kon nemen. De beide mareenaussees, die heden voor de rechtbank ter zaKe van deze mishandqling terecht stonden, ontken den, ook nadat zowel de geslagenen als de getuigen onder eede hun bevindingen hadden medegedeeld. Niemand was bij de misxiandeling tegenwoordig geweest. volgens G. H. was ae deur van het ver- trek, waarin hij was verhoord, vooraf gesloten en de kruk uit het slot geno men. De omeier van Justitie was van me- ning, dat het bewiis voor de mishande- ling was geleverd en eiste tegen beide poniiemannen f 60.boete,, subs. 1 mnd. hecxiLenisstraf. Ten behoeve van belangstelienden ligt op ons Bureau de passagiersltfst van het m.s. Boissevain ter inzage. WIST U dat de sterkte van de Amer. Lucht- macht per 30 Juni teruggebraeht wordt tôt 400.000 officieren en manschappen; dat de kleinUindelsomzetten in de V.S. in 1945 totaal $74.000.000.000 be- liepen tegen $69.000.000.000 in 1944, en dat sedert het einde van de oorlog in Amerika 28.000 ton pantage rubber uit het Verre Oosten is geïmporteerd, waar- van slechts 500 ton ter beschikking wordt gesteld van de Amerikaanse in- I dustrie YVACHT U VOOR DEN WOLF, ook al is hjj als Schaap vermomd. Ads gevaar dreigt plegen wolven zich als schaap te vermommen. Toen de ge allieerde troepen van aile zijaen opruk- ten v^rden de S.D. pakjes voor S.S. uniforSen verwisseld; de leden der S.S. hulden zich voor zover zij dat konden in civiele colbertjes en landwachters verdonkeremaanden hun kentekens.voor zover zij zich niet helemaal verdonkere maanden. Thans bi^dat bijna de gehele lei- ding uer Gestapo in Uost Pruisen zich verborgen houdt onder de dekmantel van het Rode Kruis, zo wordt door den specialen correspondent van de News Chronicle uit Kopenhagen gemeld. Er is n.l. onder de Duitse krijgsge- vangenen in Denemarken een onder- grondse beweging ontdekt, die over een knjgsraad en donkere cellen bleek Le beschikken. Zij, die de bevelen van de ,,Fiihrertjes" niet wilden opvolgen wer den tôt celstraf veroordeeld. Het is aan het licht gekomen, dat leden van het Duitse Rode Kruis bjj de beweging De- trokken waren. Tôt hun taak behoorde het verspreiden van pamfletten. Zoals boven reeds gezeed zou de Gestapo lei- ding van uost x-ruisen, onder de mom van Rode Kruissoldaten, actief zijn. Het onuerzoek in deze zaak wordt zeer be- iemmerd, doordat geen getuigen ver kia- rinaen uit het door de Russen bezette deel van Duitsland beschikbaar zijn. 26. „Ben je soms gewond of heb je wat gebroken mijn kind?" vroeg kapitein Gay vriendelijk. „Neen, alleen maar wat geschrokken," antwoord- de het meisje. ,,Ik viel, toen ik probeerde mijn lammetje te redden." Paul Reekers' R. K. Toneelgroep met „Hof Terhove''. Weinig plaatsruimte noodzaakt mij slechts een enkel woord te wijden aan dit stuk zelf, dat Jan fcv.eur bewerkte naar de roman ,,De Andere" van x»x. Koenen. Laat ik volstaan met te zeggen dat het omwerken van een roman tôt een toneelstuk heus geen werk is zon der eevaren, zodat deze omwerking, in tegensteuing met de roman zelf, nogal êhige zwakke pleakcn vertoont. Een veel te iang exposé en inleiding, die de eerste beide uedrijven vormen, vertonen een gémis aan actie, een lantrademig- heid, die veel van toeschouwer en speler vraagt. Het was dan ook geen gemak- keiipte taak voor leden van het ensem ble, zien er door neen te weraen. Dat zij daarin niet altijd slaagden, moet dan ook voor een proot aeel daaraan worden toegeschreven, temeer omdat na het 2e bedrijf het geheel stuk en spel een zeer aanzienlijke verbetering vertoonde. Toen werd er inderdaad zeer coed spel geieverd. Th. Brattinga gaf een zeer goede vertolking in mimiek en spel van ivloeder Konmgse; vooral haar sul spel was bij momenten buitengewoon goed. Théo van Dijk was van aile spelers de beste in de roi van den zoon, al zou hier en daar z'n innerlijke strijd nog meer expressief kunnen worden, terwijl hij zich vooral in het laatste bedrijf moet wachten voor pathos en charge. Fina vond een zuivere, ingetogen inter- pretatie bij W. de Lange: goed aange- voeid spel. Euphemia Huisman, die over het geheel goed voldeed, miste hier en daar het zuivere canailleuze van haar karakter, vooral in het derde bedrjjf. De andere medepelenden vorm- den met deze hoofdpersonen een gaaf geheel, zodat er, ondanks enkele tekort- komingen, waaraan naast de tekst ook de regie schuldig was toch ge sproken kon worden van een bewogen stuk, dAt op overtuigende wjjze gebracht werd door spelers, die over zeer goede spelcapaciteiLen beschikken. Des te meer jammer, dat het aantal bezoekers zo gering was. Tenslotte zij nog opge- meiKt, dat er nog al eens iets van de speeltekst verloren ging door een onge- motiveerd rumoer en lachen in de zaal, juist bij die momenten, waar zoiets het minst verwacht wordt, iets, waarover ook de spelers hun verwonderin geuit hebben. L. FEUILLETON door CHARLES GARVICE. 22) May staarde hem een ogenblik aan alsof de betekenis van zijn woorden niet tôt haar doordrong; maar toen zij het eindelijk begreep, trok ze haar hand uit de zijne en keek met een bleek gezichtje naar hem op. „,Sir Héron!" „Ja," zei hij. „Ik begrjjp je. Ik weet dat je een ander liefhebtDe plotae- linge en onmiskenbare verbazing in haar ogen deed hem de zin afbreken. ,,Ik een ander liefhebben?" sta- melde ze zwakjes. „Is het dan niet zo je kijkt zo wil je misschien zeggen dat het niet waar is?" Hij boog zich over haar heen, trillend van hoop. ,,Wil je zeggen dat ik me vergist heb dat je hart vrij is? In hemelsnaam laat me niet zo lang in onzekerheid!" ,,Wat wat bedoelt u?" mompelde May onsamenhangend. Bedoelt u of ik met iemand verloofd ben Dan hebt u zich werkelijk vergist er is niets van die aard. Ik begrijp niet Meer kon ze niet uitbrengen, want met een kreet van verlichting en bljjdschap sloeg hjj zijn arm om haar heen en trok haar tegen zijn horst. lieveling, wat heb je me een het hart genomen! Vergeef me, pak van onder- brak hij zichzelf, want May had zich losgemaakt en stond bleek en ademloos tegenover hem. „Vergeef me," herhaal- de hjj deemoedig. „,Ik May ik heb me laten meeslepen door mijn liefde. Zeg dat je me vergeeft!" May keek hem met niets-ziende ogen aan; toen werd ze nog bleker en wierp een verschrikte blik om zich heen. ,,Carrie waar is Carrie?" Als in antwoord op haar smeekbede stormde Carrie binnen. ,,0, Sir Héron, ik kan de salon maar niet vinden ik ben wel drie keer ver- dwaald. O, May! ben je weer beter! Wat scheelde er aan? Had je je erg be_ zeerd?" „Nee," zei May met een beverig glim- laehjq, ,,niet de moeite waard, kindlîef. Wil je wil je even mijn jas voor me halen? Nee, wacht, ik ga met je mee naar boven. Sir Héron, zoudt u zo goed willen zijn om Lady Letchford te zeggen dat ik liever naar huis ga?" Sir Héron stond, in tegenstellig met zijn gewone doortastendheid, een ogen blik besluiteloos te aarzelen. Toen be- gon hij de zaal op en neer te lopen, ter wijl hjj trachtte het wilde bonzen van zijn hart te bedaren en zijn gedachten te verzamelen. Een glans van vreugde lichtte in zijn ogen toen hij dacht aan hun gesprek. Er was het een of ander golf bloed steeg hem naar de wangen, als hij aan die vurige kussen dacht was het wel ridderlijk geweest, gebruik te maken van haar bewusteloosheid Maar zij ze had hem wel niet uit. drukkelijk afgewezen, maar hem toch ook zeker niet aangenomen. En nu wil de ze weg, en hij zou in onzekerheid achter moeten blijven! Met een ruk vermande hij zich en liep de hall door; maar op hetzelfde ogenblik hoorde hij lichte voetstappen op de trap en zag May en Carrie naar beneden komen. Zonder zich in 't minst om Carrie's aanwezigheid te bekommeren, trok hij May's ongekwetste arm door de zijne boog zich over haar heen en vroeg: „Heb je er iets aan gedaan heb je pijn?" „Nee," zei ze, en haar stem leek vreemd veranderd dromerig zacht. ,,Nee, ik heb er niet veel pijn aan. Ik heb er een natte zakdoek omgebonden. 4 Laat me eens zien," zei hij ,en toen ze aarzelend haar witte arm uitstak, raakte htj die met eerbiedige tederheid aan. ,,Ik zal het me zelf nooit verge- ven" mompelde hij. ,Je moet hem door mijn moeder behoorlijk laten verbinden voor je weggaat May bleef plotse- ling staan en keek hem smekend aan. ,,Och nee, toe, zeg er niets van in de salon! Beloof me dat u 't niet zult doen!" ,,Goed dan.'' zei hij. „En mag ik hele- misverstand geweest en hij was vrij om maal niets meer zeggen vanavond haar lief te hebben! Maar zij H(j niet eens vragen of je me vergeven bleef stilstaan. met zijn hand aan de wilt?" deurknop. Hjj had haar in zijn armen ,„Nee," fluisterde May. „Ik ik j - gokust een hete ik begrijp u niet." ,,En toch is het zo heel eenvoudig'' drong hij aan, even zacht. Maar iets in de uitdrukking van haar gezicht weer- hield hem er van, meer te zeggen en een ogenblik later stonden ze in de sa. Ion. De beschrijving van de nieuwsgierig- heid en onrust waarmee hun terug- komst daar was tegemoet gezien, zou boekdelen kunnen vullen. En op het ge zicht van de twee meisjes, geheel aan- gekleed om heen te gaan en op het gezicht van May's bleek gezicht en donker-omrande ogen sprong Lady Letchford bijna van haar stoel. „Is u niet wel, juffrouw Dalton?" be- gon zij; maar Héron viel haar kort in de rede: ,,Ja, juffrouw Dalton heeft verschrik kelijke hoofdpijn, en zou liever naar huis gaan ais mijnheer Dalton ,,He? Wat?" zei papa Dalton met knipperende ogen naar de kleine groep starend. ,,Maar ons rijtuig ik eh," hjj raadpleegde zijn horloge „ik heb het pas om half elf besteld." ,,We kunnen lopen. Ik zou verreweg 't liefste wandelen dat zal me goed doen,'' zei May. ,,Weet u dat zeker?" vroeg Sir Hé ron, terwijl hij zich over haar heen boog met een uitdrukking in zijn ogen die Lady Letchford deed rillen en Rose Va- vasour's witte hand krampachtig de leuning van haar stoel deed omknellen. (Wordt vervolgd) het grote verschil met een Hollands vliegveld is een kijkje op zo'n vliegveld, dat geheel door r.ngels personeel be- diend wordt, bijzonder intéressant. In Caïro moesten, naar ons door een Hol- landse vei'bindingsofficier verteld werd, ongenveer zOO Duitsers werken. Zoals ik in mijn vorige brief reeds schreef was er in ons vliegtuig een plaats voor dr. van Mook gereserveerd, maar deze bleek nog steeds niet in staat om verder te reizen. Toen we enige minuten geleden Che- bak verlieten was het daar tien uur, en hebben we onze horloges maar weer gelijkgezet, zoals we tôt nu toe op ieder vliegveld waar we geweest zijn hebben gedaan, waardoor we op geen stukken na kunnen zeggen, hoe laat het nu in Holland is. Tôt nu toe hebben we nog niet veel anders gedaan dan vlie gen, eten, vliegen en maar weer eten, sinds ons vertrek uit Den Haag hebben we geen bed meer gezien en iedereen verlangt ernaar, want we zijn bijna al len verkouden. We hadden gehoopt met een vliegtuig gauw in de warmte te zit- ten, maar dat valt ons geweldig tegen, want in Chebak droegen we nog steeds ons Hollands uniform en het was er nog tamelijk fris zonder overias Op het mo ment schijnt de zon en kunnen we ein- dehjk de wollen deken, welke wij tôt nu toe nog steeds over de knieën geslagen hadden. weglaten. Ik kom juist terug uit de cockpit, waar aile passagiers op hun beurt een kijkje mochten nemen, terwijl je in de stoel van den 2en bestuurder zat legde gezagvoerder Kooper een en ander uit over de werking van de verschillende handles en knoppen. Het is nog maar twintig minuten geleden, dat we het laatste vliegveld, waar we ook hebben gegeten, achter ons lieten en alweer wordt ons iets eetbaars voorgezet keu- rig in een doosje geserveerd, ditmaal is het een banaan, broodjes, koeken en zuurtjes, steeds maar zuurtjes, dit zal zijn met het oog op droge lucht in de cabine, de zuurtjes z\jn tenminsts lek- ker voor de keel. Vanuit het vliegtuig zie je niet veel van hetgeen er op de grond gebeurd; wij vliegen daarvoor te hoog. Wel is duidelijk waar te nemen dat we op het ogenuiiK boven zee vliegen terwjjl zich in de verte de kustlijn van Azië afte- keni. Op ieder vliegveld is een Hollands verbindinesofficier aanwezig, deze men- sen heuoen het hard te verduren als ze door ons worden aangeklampt, ieder heeft iets te vragen, ze worden met let- terlijk duizend vragen bestormd. Zo we- ten we nu reeds wat de thee in Kandy kost en hoe we die aan onze familie kunnen zenden. We weten waar we jur- ken kunnen krijgen en stoffen en al dergelijke dingen meer, we weten dat een uniform in een dag gemaakt kan worden, wat wel een heel verschil bij Holland ig, waar je blij mag zijn als de kleermaker je beloofd hem over drie maanden klaar te hebben en het na een half jaar eens zover is. Doordat de brieven lang ondsrweg zijn. is dr. Van Mook intussen reeds lang in Batavia aangekomen. Dijk Schipbéek bii Colmsehat* doorgebroTten. De dijk der Schipbeek bij Colmschate is over een lengte van twintig meter doorgebroken. Het water stroomt over de landerijen in de richting van de IJssel. Ailes is in touw om mensen en vee te redden. Oxe is evenals ds ge meente Diepenveen overstroomd. BIOSCOOP HOOGEZAND. Vrij en Onverveerd. Onder de auspiciën van de Ned. Bioa- cooppbond draait vanavond nog even als j.l. Maandag en Dinsdag in do-" vengenoemde Bioscoop de film ,,Vrij en Onverveerd", een roiprent die in duide- lijke en beknopt-overzichtelijke vorm weergeeft de bijdrage, die Nederland le- verde in de strijd der vrije volkeren te gen fascisme en barbarisme. In vogel- vluçht, aan de hand van officiële opna- men, ziet de bezoeker al wat er sinds Mei 1940 in de grote oorlog geschied is en hoe ook Nederland daaraan ruim dL^l^jia,m. Bijzonder geslaagd te noemen zijr. die >edeelten, waarin men de be- vrijdingsdagen nog eens weer mee- maaktj, door de opnamen van de bevrij- ding der verschillende steden in ons land; men woont weer bij het blnnen- trekken der zegevierende geallieerde lé gers, het eerste bezoek van onze Ko ningin na._ jaren van scheiden van haar land eh haar triomftocht in de bevrijde gebieden. VAN EEN CHINEES, DIE GEEN PINDAMAN WAS. tJ kent natuurlijk de Gninese pinda- venters, de verschrompelde deerniswek- kende kereltjes, met hun steriotiepe glimlach, die als standbeelden hier en daar in het stadsverkeer stonden, on danks regen, sneeuw of koude, en met onverstaanbare klanken de inhoud van hun trommeltjes Lrachtten te verkopen. Maar niet aile Chinezen zijn zo arm, dat bewees een onlangs geëiste straf door den procureur généra al van het Amsterdamse gerechtshof. In hoger beroep werd behandeld de zaak tegen twee personen, die een Chinees in zijn woning hadden overvallen, hem mishan- deld o.a. door hem met een hamer te bewerken en zich vervol°-ens hadden meester gemaakt van 1500.-— en een hoeveelheid textielgoederen. De nroc. gen. vroeg bevestiging van het door de rechtbank uitgesproken vonnis van 4 jaar. IN HET KORT. Op 14 dezer vertrekt de eerste van een reeks vluchten naar de West. De bepalingen van de Brits- Amerikaanse burger-luchtvaartover- eenkomst zijn gepubliceerd. Zij houden o.m. in, dat de tarieven door de rege- ringen worden vastgesteld. Maandag zjjn te Ottowa bespre- - kingen begonnen over een Canadese le- ning aan Engeland. SPORT. SPORTUITSLAGEN. VOETBAL. le kl. District V. Be Quick—Achilles FrisiaVeendam L. S. C.Velocitas HeerenveenH. S. C. 2 B. HoogezandHelpman 11 F.V.V.—W.V.V. 4—4 G.R.C. Emmen 04 BatoNoordster 4—1 3—4 MuntendamAppingedam SerWoltersum Zwartemeer- -Scheemda 3~ 0 1—2 8—3 5—0 -4

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1