L/adyL/ Hoopvolle Perspectieven voor Amsterdam en Rotterdam Kapitein Gay Qfficieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer De Oniusten in Brits-lndië £e#t 100 juALq,e in Haog,e%cuid NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD oPgericht ira. Xo-ekomi-tmufrùeÂ. YiokeM SPORT Hoo-g,e,fran.dl kanAen teyen Zumltemeek Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Buitenland Wie wordt ETGHFORD 75ste Jaargang ZATERDAG g >IAART HMfi Xo. 17 ABONNEMENTSPRÏJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES: 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd eaz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) OOSTGOORECHT Verschynt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administra tie- en Redactieadres Drukkerfl T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerti en H. Bonewlt Wie belangstelling heeft voor Brits laatste ontmoet geen bedenkingen, want Indië dat zo'n enorme invloed kan Brits Indië heeft van Engeland een mil- hebben op de ganse toestand in het Ver- liard pond sterling te vorderen, die Gr. re Oosten zal meer aandacht hebben Brittanië slechts kan betalen door goe- geschonken aan de situatie in Britp In- deren te leveren. Tevens is Engeland de dië .dan de meeste dagbladen. Natuur- beste klant van Brits Indië. lijk gaat' het niet alleen om een De bezwaren komen dan ook van an- plaatselyke muiterij in Bombay en Ka- dere kant. De verschillende partijen ratsji, maar om veel meer. De muiterij van Brits Indië kunnen het onder elkaar zelve heeft niet lang geduurd. Bovendien niet eens worden. Er zijn ongeveer 260 waren de autoriteiten overtuigd, dat de millioen kaste-Hindoes die de meerder- schepelingen der vloot, die er aan deel- heid hebben over 90 millioen Mohamme- namen, gegronde grieven hadden. Im- j danen en 50 millioen andere bevol- mers deze Koninklijke Brits Indische vloot heeft zulke grot.e diensten bewe- zen aan de zaak der geallieerden, dat haar trouw nooit betwijfeld is geworden. Nu eisten zij beter loon en beter voed. sel. Het bleek echter, dat-fjdeze eisen niet de voomaamste wareâf Neen - uiterstj kenmerkend voor deze tfld ze oepen, waaronder de paria's. Deze laatsten willen niets weten van 'n uitsluitend Hindoe-bewind. vooral de Mo. hammedanen onder leiding van Jinna verzetten zich volstrekt daartegen. Ze willen .pakistan" (tegenover ,,Hindoe- stan") dat wil zeggen een aparté nati onale Mohammedaanse stlaat in die waren beledigd door een Engelsen offi- provincies, waarin zij de meerderheid cier die rassen vooroordelen bleek te hebben. De Engelsen durven hen niet in hebben. En in deze dingen is de Ooster- de st/eek te laten, omdat ze gesteund ling uiterst gevoelig geworden, evenals worden door aile Moslims in het hele de neger, en de laatste vooral in de Ver- Midflen- en Nabije Oosten, die Enge. enigde Stjaten. Niet alleen dat de blan- land niet tegen zich in het hamas wil ken veel van hun prestige hebben ver. jagen. Er gaan nu wederom drie En- loren, maar ze hebben den ,,kleurling'' gelse ministers naar Brits Indië, om te zozeer betrokken in hun oorlogen, dat trachéen een regeling te treffen, maar ze hem een Europese opleidîng hebben hun taakis uiterst zwaar. Daarbij komt gegeven. De Engelsen hebben voor deze nog, door de aanhoudende droogte, de Op een persconferentie werd medege- deeld, djati over 3 4 maanden het ta- baksrantsoen van 40 op 50 grain zal worden gebracht. Sigaretten worden in 3 prijsklassen ingedeeld, terwijl de een- heidsverpakking vervalt. Verder zullen nog eenmaal import si garetten worden verstrekt. FANS-SPAANSE GRENS GESLOTEN De Franse ministerraad heeft beslo- ten met] ingang van 1 Maart dte Frans- Spaanse grens te sluiten. Reizigers, trein-, post-, telegraaf- en telefoonver- keer tjussen de beide landen zullen dus worden gestaakt. Bovendien zijn allç verloven voor de Franse grenstroeperi aan de Pyrenese grens ingetrokken. De Franse maatregelen zijn door Franco beantwoord met sïuiting der Spaans- Noordgrens van Spaanse zij de, terwij" Spaanse troepenconcentraties aan de grens worden gemeld. Dondlerdag is de Franse nota inzake de sluiting van de grens te Madrid ont vangen en werd gisteren in de minis terraad besproken. MUSSERT's ECHTGENOTE FIT INTERNERING ONTSLAGEN. acten „Het belang van den boer". Voor zover nodig werden de (sprekende) films toegelichti door den heer Ir. W. Pasma van Groningen. Betreffende het meiken zeide de heer Pasma, dat het er voor den boer om gaat, met minder inspanning tôt betere resultaten te komen. Momenteel moeten verschillende veeboeren hun koeien droog laten staan, wat niet te pas komt, (Van onzen Amsterdamsen Correspondent.) OFFICIëLE BONNENLIJST Een f risse Westenwind blaast over v°or de tweede helft van de 3e période zolang in Nederland de melk op bon is. het brede IJ. Hoge golven rollen langs 1946 (3 t.e.m. 16 Maart 1946) De boer zal in 't vervolg weer voor de kaden. waar kranen. eriiDers en 1 in t vervolg weer voor de kaden, waar kranen, grijpers en Bonkaarten KA, KB, KC 603, zijn eigen belang moeten opkomen en loodsen aaneengerijd staan. Hier weer. 960 t.m. 066 800 gram brood dit zal volgens de heer Pasma het beste klonk eens het lied van de arbeid, dag 067 200 gram bloem gaan door organisatie in cooperatieve en nacht, want hier was de ziel van een vorm. wereld-handelsstad. Maar Amsterdam is In zhn sluitingswoord wekte dhr. de de hevige slagen van de bezetting nog Haan de aanwezigen op, allen mede te niet te boven. Nog is het alsof de dood helpen de coôpperatieve gedachte uit, te rondwaart in de stad, nog hangt er een breiden. sombere, bedsukte sfeer, nog is het ha- Jammer was het, dat de opkomst voor venkwartier niet in zijn oude glorie deze bijeenkomst niet groter was. Vele herleeft. Pieren en kaden liggen een- boeren, tevens veehouder zflnde, zouden zaam en verlaten, bijkans nergens heb- van de vertoonde films veel hebben kun- ben zware werkschoenen het dunnen nen leren, daar het bij velen van hen aan laagje sneeuw geschonden. de hygiëne in de stallen en bj] het mel. Maar de hoofdstad zal zich herstellen. ken vaak nog wel het één en ander ont- Schepen zullen af en aan varen, aan de breekt. steigers zullen oceaanstomers gelost en FOXHAM. Bij een vergadering van geladen worden. Op de Rietjanden zul. het bestuur van de afd. Foxham en Om- len weer treinen rangeren. Indien de streken van de Bond van Stnatspens. en geruchten juist zijn gaan Amsterdam de commissies voor huisbezoek, is ko. en Rotterdam een grote toekomst tege- men vast te staan dat het aantal leden moet. Volgens niet van officiële' zijde is gestçgen van 148 toi 951.. bevestigde berichten zullen de gealli- In Café Wiardi hield de afd. Hoo- eerden het| grootste gedeelte van de 068 069 070 071 072 B16 B17 400 gram suiker 125 gram boter 250 gram margarine 100 g^am vet 100 gram kaas 800 gram brood 1 kg aardappelen moesten de muiters zich formeel over. geven. Hun was echter verzekerd, dat geen représailles zouden worden toe- fepast en dat hun grieven emstig zou- en worden onderzocht. Intussen waren in de stad Bombay zelf, een reusachtige haven- en indu- striestad, honderdduizenden in staking gegaan.Het gevolg was,dat er 270 doden vielen en 1260 gewonden. Ook dit con- flict is betrekkelijk spoedig gelikwi- deerd, doordat de Congrespartij der Hin. does zich tegen de staking verklaarde, en de Mohammedanen evenzo. Deze grote natjonalistische bewegingen zijn overwegend „burgerlijk" en anti-bolsje- wistisch. De communisten hebben ook nog op andere wijze hun credïet ver- speeld, door tijdens de oorlog, die de Brits Indische natlonalisten zagen als een Engels.imperialistische kryg, pro- paganda te maken voor het werve'n van vrijwilligers en oorlogspartij te worden, daar Rusland de Britse hulp nodig had. Nu staan de communisten daar wel an- ders tegenover, en stoken zij hard mee tegen Engeland, maar die draai doet hen ook weer geen goed. Ze worden verantwoordjelijk gesteld voor het feit1, dat de Engelsen toch uit Brits Indië een 2 millioen betjrouwbare soldaten en of- ficieren recruteerden. Nu bieden de Engelsen aan, evenals De echtgenote van Mussert is één de. gezand van de bond van landpachters en vroeger naar Hamburg en Bremen ge- zer dagen uitl het kamp aan de Biltse- Hypotheekvereniging in Nederland haar leide scheepsverkeer overbrengen naar weg^ teUtrechtontslagen, omdat, zij eerste^openb. vergadering na de bevrij- de beide Nederlandse havens. De na-oorlogse crisis drukt op de we. nsti- ;umer gen half elf sloot de voorzitter, de reeds van een herboren gouden eeuw. heer P. Zwanevekh__de bijeenkomst. PREDIKBEUBTEN. Zondag 8 Maart 1946. Ned. Herv. Kerk. revoiutie veel begrip, en hoewel ze heb- dreiging van een hongersnood, die door nooitj lid geweest is van de N.S.b'. Zij ding. De heer H, S. v. Houten uit Gro- iia-uo«uKse crisis uiukl ou oe ben laten schieten op het muiterschip de overal heersende voedselschaarste heeft haar intrek genomen bij familiè ningen sprak over ,,Ons pachtreeht en reld maar bii het horen van dit gu Hmdoestan" in Karatsji, is overigens moeihjk te verhelpen valt. te Bilthoven. 6 de Posiffie van den pachter in deze tijd." ge bencht droomde menie Mak het geschil door overleg opgelost, al Tegen half elf sloot de voorzitter, de feeds van een he^ren loiden eeu moesten de muiters zich fnrmeoi nirer- PlaatSelijke Berichten r,„,S v.i!_r leeus van een neiuoren gouaen eeu Zwaneveld, de bijeenkomst. j KIELWINDEWEER. Voor het examen scheepswerktuigkundige A slaagde te Den Haag onze plaatsgenoot, dhr. J. A. Jager. In Hoogezand wordt vandaag een bestond uit schetsjes, deels uit het wordt in h'et'hoîtei „ëet Hoogefiuis" een "schoten. met alleraaags jubileum gevierd, want kampleven, en samenzang. Bfl het in- vergadering belelgd ter oprichting van Hoogezand: 10 u. ds. Schmidtl; 11.30 u. de wed. M. TallenStrabbing viert stmderen der schetsjes hebben de dames een pîaatselijke vereniging voor veilig Kinderkerk. haar 100e verjaardag. Zij werd geboren v. d. ToornCruiming, van DamPrins verkeer. Aile belangstellenden zullen Westerbroek: 1.30 u. Kinderkerk; 3 u. aan hetj Kieldiep en woont reeds 63 laar en SchmidtDerksen zich verdienstelijk welkom zfln.Ter oprichting van een der- ds. Bloemhof. aan de Fabnekskade no. 29. Hoewel zij gemaakt. Aankleding van het toneel en i geliike verenigine* is inrmrldpls pën gelijke vereniging is inmiddels een -co. Kropswolde: 10 u. ds. Bjjl. mit|é gevormd waarin de volgende he- Kielwindeweer: geen dienst. ren zitting hebben: P. Denijs, H. Broers- Kolham: 10 u. ds. mr. Schoenmaker. ma, H. J. B. Kok, T. Tjabringa, A. D. Engelbert: 10 u. ds. Wasch. Baars, allen te Slochteren, K. Kreuijer, Noordbroek: 7 u. ds. v. d. Meiden. Woudbloem en G. Timmer, Siddeburen. Zuidbroek: 10 u. ^ds. Van Mullem (Ljj- Op 26 Febr. hield de Ver. v. Oud- dens.Maandag). Leerl. der L. L. S. haar traditionele Doopsgez. Gemeente. tengevolge van een val, enkele jaren stemming waren uitst.ekend. terug, niet goed ter been is, is zfl toch Onze plaatsgenoot Mr. E. E. de lichamelijk en geestelijk vrij goed. Zy Haan is benoemd tôt waarn. griffier bij is zelfs in staat lichte huishoudelijke be. de Raad v, Beroep voor Sociale Verz. te zigheden te verrichten. Haar man over- Amsterdam. leed op 26 Juli 1913, na 42 jaar gehuwd O.l.v. den burgemeester vond geweest te zfln. Er werden haar 3 kin. Dinsdagavond in Hôtel Faber de oprich- deren geboren, twee dochters met tingsvergadering plaatts van de afd. speechavond, o.l.v. den heer G. Kroon. Sappemeer: 10 u. ds. R. de Zeeuw. wie zy thans samenwoont en een Hoogezand van de ver. .Veilig Ver- Tôt de genodigden behoren het school- Noordbroek: Geen dienst. zoon die jaren geleden is gestorven, keer", welke werd belegd door een voor- bestuur en de comm. van toezicht. In Geref. Kerk. evenals zyn echtgenote. De beide doch- lopig comité. Na het openingswoord van de rubriek „Voordrachten" kende de Sappemeer: 9.30 u. Leesdienst; 5 u. ds. tjers, die de zeventig reeds gepasseerd den burgemeester zette de heer P. Galis jury, bestaande uit de h.h. Weerts, v. d. L. M. Wynia em. pred. ZIJî1; bleven ongetrouwd. uit, Groningen uiteen waarom ook hier Kamp en Schrikkema de volgende prij. Martenshoek: 10 u. Leesdienst; 5 u. ds. Men verzoekt ons erop te wijzen, dat een afd. „Veilig Verkeer'' noodzakelijk zen toe: le pr. A. P. Smit Wittewieren; W. Tom. wegens de hoge ouderdom van de jubi- is. Na enige gedachtenwisseling omtrent 2e pr. D. Akkerman, Kolh.; 3e pr. S. Baptisten Gemeente. laresse, overmatige belangstelling niet het gesprokene werd, op voorstel van Nijborg, Engelbert. De uitslag van de Hoogezand: 10 en 5.30 u. dhr. J. Rein- gewenstj is. i den burgemeester, heti voorlopig comi- rubriek „Speechen" luidtt: le pr. M. holtd; 2.15 u. Kinderkerk; 7.30 u. Op verzoek van de familie maken wij té, bestaande uit de hh. J. Boit, B. Dee. Fluks, Sloeht.; 2e pr. A. Tepper, Schar-i Jeugddienst. Dinsdag 5 Maart 7.30 deze lOOste verjaardag eerst thans be- kens, S; v. Dijk^A. Blaauw, E. Bron- mer; 3e p_r. H. Weenhof, Westerbr. 4e1 u. Bidstond. Foxhol: 10 en 4 u. Ev. Veenstra. kend. tijen zeer aannemelijk zyn. De BritSe en,, er .Tf"3 S'^g'^nhejd tot minderheid moet beschermd worden de 15' leider van het toneel, yerdediging van het land (doorTe^rits Indiërs zelf) moet z^n verzekerd, en de handelsbetirekkingen behouden. Ook dit MINISTER VAN KLEFFENS VERLIEST ZIJN PORTEFEUILLE. Als permanente vertegenwoordiger in ûe Veiligheidsraad te New York is door de Ned. regering aangewezen Mr. E. N. v. Kleffens. In verband hiermede heeft Mr. v. Kleffens ontslag genomen als mi. nister van buitenlandse zaken, doch hij blijffc als minister zonder portefeuille deel uitmaken van het kabinet. Als minister van butenlandse zaken is benoemd Mr. J. H. v. Roijen. De heer v. Roijen woonde de conferentie van San Francisco bij en heeft deel uitge- maakt van de- Ned. U. N. O. delegatie .te Londen. VERENIGING „NEDERLANDS FABRIKAAT" De in 1915 opgerichte Vereniging ...Nederlanàs Fabrikaat" in de oor- logsjaren door de bezettende autiritei- t/en verboden heeft haar veel omvat. tende werkzaamheden hervat en is thans gevestigd Prinsegracht 73, 's-Gra- venhagè, telefoon 330100. GEEN GUNSTIGE VOORUITZICHTEN IN DE VLEESVOORZIENING. Tengevolge van gebrek aan veevoe- der kon onze veestapel zich niet snel genoeg herstellen, waardoor de ver! den, evenals aan den vertrekkenden hr A. Kliphuis verleden jaar bij de mislukte bespre- h]V1.i teraagavon^a ].l. bestuur benoemd, waarbij de hh Boit kingen te Simla om Brits Indië voile- een feltekK Geekens en Bosma resp. lorz. seen en dig zelfbestuur te geven op drie voor- lu-uv^ Er werden eni^e tonectstnPenn- werden. Met een opwekking tot waarden, die eigenlyk voor beide par- op„evoerd €n er Çeleeenheid tôt daadwerkelijke steun besloot de burge- tiien zeer aarniemelriu -7.«r, n» Rrit-o» "pgevoera en er was geiegenheid tot meester de bijeenkomst. Woensdag heeft de politie tezamen met de C.C.D. algemene con trôle gehouden, waarbij tegen enige Dnri»- u„i,ipersonen, die melk en koolzaad vervoer- r grote belangstelling herdacht de deIli proCes verbaal werd opgemaakt. heer L. A. van Hage den dag, dat hi) voor Tevens werd) een oliepers in beslag ge. 25 jaar in dienst trad als boekhouder bij de nomen. Bij de contrôle heeft de politie N.V. Carton- en Papierfabriek v.h. W. A. een goede vangst gedaan. Er werden n.l. Scholten. alhier. zes personen aangehouden, die tezamen Zaterdagavond heeft damelub 100 pondi stroop en een hoeveelheid „Houdt Standf' haar 30-jarig bestnan zachte zeep vervoerden. Een en ander gevierd in het Hôtel Groeneveld. Door bleek afkomstig te zijn van de W. A. eigen krachten werd opgevoerd de door Scholtens' fabriek. dhr. A. Lageman en Mej. Hulsebos ge- Ten bate van de stichting 1940 schreven revue ,,Lief en leed uit het| 30 1045 hebben nu reeds twee uitvoeringen jarig bestaan van Houdt Stand". De plaats gehad, welke zich in flinke be- avond werd met dansen besloten. langstelling mochten verheugen. Ook de HOOGEZAND. Alhier is opgerieht de verlotingen werden een succès. De eer- boksvereniging „School Mulder", welke. ste avond werd door een boeiende rede sema, G. Bosma, Dr. J. Schober, K. P. 5e pr. J. R. Schipper, Slocht. en S. Ton- Boon en H. J. Bodewes, tot) definitief op het ogenblik 35 leden telt. De tweede klerk ter gem. secre. tarie, de heer G. ten Cate, is benoemd tot adj. commies ter secre tarie op het kantoor van den Gemeenteontvanger te Winschoten. In het Vonkgebouw hebben ,,De Vrije Vogels'' o.l.v. ds. Schmidt, een feestavond gehouden. Het programma ,HET WERK VAN DE AFD. VERVOER DER AMERIK. LUCIITMACHT. Door de afd. vervoer van de Ameri- kaanse luchtmacht werden in 1945 43.496 patiënten vervoerd uitl de oor- logsgebieden in Europa, China, Birma en Indië. Van deze patiënten zyn slechts twee overleden. Hun dood werd echter wachtingen omtrent, de vleesvoorziening1 niet veroorzaakt door het vervoer door met verwezenlykt zijn. Het rantsoen zal de lucht. 150 gram per week blijven, terwijl zo nu ■en dan een extra bon zal worden aan gewezen, waardoor heti gemiddelde rantsoen de 200 gr. zal benaderen. Ten- van burgemeester Tuin geopend. Er staat nu voor 7 Maart nog een uitvoe- ring van ,,Orpheus" op het programma, waar zowel liefhebbers van klassiek als van populair iets naar hun gading kun nen vinden. En indien U helemaal niet van muziek houdt gaat U dan om der wille van het goede doel van de Stfch. ting 19401945. Verder worden nog uit voeringen gegeven te Kiel en te Wes terbroek, resp. op 6 Maart en 6 April. Prachtig gpslaagd is de fees- tfelyke ouderavond van de openbare U.L.O-sdhool, die Woensdagavond in de oyervolle zaal van hôtel Faber is ge houden. Na een kort openingswoord van het hoofd der school, den hr. Boit, de opmars onder leiding van den heer Baas en de samenzang van een wel- komstlied, voerden de leerlingen een leuk afwisselend programma uit met gymnastiek muziek en enkele schetsjes, die werden tot een groot succès. Aile leden van het personeel werden gehul- ZIJ ZIJN ER JONG BIJ. Op het Stotionsplein te Amsterdam zijn twee meisjes, resp. van 12 en 14 einde de eerste maanden van 46 in de jaar aangehouden wegens zakkenrolle- dSgd. behoeften te voorzien moet vlees in blik rij. Op een van beide werden een porte- 1 De Centrale Coôperatiecommissie in omloop worden gebracht. Binnenkort feuille met f 75 en distributiebonnen organiseerde j.l. Donderdagavond in 't orl nuchtere kalveren beschikbaar gevonden. Deze veelbelovende jeugd be- hôtel Faber een coôperatieavond. nuttfe momenten, dat een rij passagiers Bij ontstentenis van den voorzitter op het punt stond een aankomende werd de byeenkomst geopend door den tram te bestormen. heer A. de Haan te Schildwolde. Hierna werden achtlereenvolgens ge- Minister Vos heeft te New York draaid een komische tekenfilm, de film verklaard, dat Nererl. benzine, petro- ,,Goed meiken" (melkwinnihg en melk- leum en steenkool nodig heeft. behandeling) en de hoofdfilm in twee zullen komen. VLIEGSPORT. Luchtvaartclub „Happy Landings'' naar Stadskanaal. "Dinsdagavond waren een aantal leden v de luchtvaartclub ,,Happy Landings" ■gasten van de Aeroclub Stadskanaal", welke een propaganda-avond had geor- ganiseerd. De heer Legro uit Groningen hield| een lezing over zweefvliegen en er werden enige luchtvaartfilms ver- toond. In principe werd besloten tot een fusie van de luchtvaartclubs in deze ge- meenten en Stadskanaal. Door deze fu. ,sie hoopt men de leden nog deze zomer in de geiegenheid te kunnen stipllen de vliegsport te oeoefenen. kens, Stootshorn. De heer v. d. Kamp reikte de prijzen met een tjoepasselijk woord uit. Nadt het erelid H. Duursma het woord gevoerd had, sloot de voorz. met een dankwoord aan de medewer- kers de .speechavond". ZUIDBROEK. In Ons Gebouw werd door de afd. Zuidbroek van de E.V.C. een feestelijke propagandabijeenkomst gehouden, waar het woord werd gevoerd door den heer H. v. d. Molen uit Wol- tersum. De toneelvereniging ,,Nieuw Leven" uit Woltersum gaf een vertol. king van ,,De Olle Vrijgezel". Onder voorzitterschap van den heer W. v. Bergen hield in café Buining de Begrafenisvereniging Eigen Hulp'' haar jaarvergadering. Verslagen van secr.-penningm. en kas-comm. wer. den goedgekeurd. De ink. bedroegen f 2174.68; uitgaven f 1992.36, zodat er een saldo blijft van f 182,32. De aftre- dende voorz. werd herkozen. In de va cataires D. Hartman en B. Gras werd p. Beereboom en P. Hartman. Als leden voorzien door de verkiezing van de h.h. D. Beereboom en P. Hartman. Als leden van de kas-commissie werden ge- kozen de h.h. J. Keizer, A. Klad en G. Huisman'. Engeland is niet bereid de Frans- Engelse monétaire overeenkomst, die Donderdag afliep, te vemieuwen. In de uitwedstrijd verloor Hoogezand Zondag j.l. van de jongste 2de klas- ser Zwartemeer. Deze club beschikt over een uitstekend elftal, waarin keeper, links back en links binnen uitblinken. Morgen is Zwartemeer de gast van Hoogezand. Ditmaal brengt Hoogezand een gewijzigd elftal in heti veld. Op de spilplaats is Scholtens vervangen door Huizing, de Boer wordt midvoor en G. Scholtens rechtsbinnen. De wijzigingen lijken een versterking te betekenen. Programma voor Zondag 3 Maart. Voetbal. District V. le klasse: Be QuickSneek VelocitasL. S. C. Frisia— G. V. A. V. AchillesHeerenveen District V. 2e klasse: HoogezandZwartemeer W. V. V.Noordster EmmenG. R. C. WoltersumF. V. V. AppingedamMuntendam HelpmanBato 31. Toen de dageraad aanbrak bracht Alisa, zo heette het meisje, haar nieuwen vriend naar haar vaders hut. Kapi tein Gay zat hier uit te rustjen, toen hij drie mannen naar de rots, rand zag lopen. FEUILLETON door CHARLES GARVICE. 27) ,,Carrie," zei May, en er kwam een WRAAKZUCHTIGB JONGEMAN. 1 zwak blosje op haar bleke wangen, ,,ik Een Haarlemse jongeman had relaties ben bang dat ik mezelf en jou wat wijs- aangeknoopt met het dienstmeisje van gemaakt heb." Toen sloot ze haar deur een familie, wonende aan de Amster- damse vaart te Haarlem. Deze relaties werden echter verbroken en de jonge man verdacht den heer des huizes er- van de verstoorder van zijn prille geluk te zyn. Hij zocht contact met een jongeman uit Zandvoortt die hy op de mouw spelde -dat hfj langs illegalen weg executies voltrok aan losgelaten en ongestirafte politieke delinquenten. Hy vroeg zyn vriend hem aan een stevige handgranaat le helpen en deze zag daartoe wel kans. samen zyn zy daama op stap gegaan met het doel de springstof in het be- wuste huis te werpen. Eerst hebben zy geprobeerd de woning van de achtër- zijde te naderen, doch dit is niet gelukt. Daarop gingen zij naar de voorkant en slingerden de handgranaat in de voor- kamer. Er werd een enorme ravage aangericht, maar de vier bewoners, die in de achterkamer zaten, liepen geen letsel op. De daders zijn gearresteerd. af en was alleen alleen met haar heerlijk nieuw geluk. HOOFDSTUK XII. Broer en zuster. Zodra Sir Héron thuis kwam, liep hy naar zijn kamer en verwisselde zijn natte jas voor een gemakkelijk huisjas- je. Toen ging hij met een grimmig lach- je naar beneden, naar de salon. Lady Letchford zat nog steeds star rechtop in haar gebeeldhouwde leun- stoel; Rose Vavasour lag op de divan „Is juffrouw Dalton weer opge knapt?'' informeerde Vane, met een spotlachje zijn snorretje strelend. ,,0 ja, dank je." Lady Letchford keek op. Waarom dat ,,,dank je?" Waarom moest Héron Vane bedanken voor zyn belangstellend in- formeren naar dat meisje? „Nogal een plotseling einde van het avondje," mompelde Rose Vavasour met een poging tôt beleefd ingaan op het onderwerp. Plotseling, maar niet ontijdig,'' merkte Lady Letchford tjskoud op. ,,Ik heb me altijd verbeeld, dat ik nogal veel uithoudingsvermogen bezat; maar als ik nog een half uur langer die marte- ling had moeten verduren, zou het me gek gemaakt hebben, geloof ik." ,,Melige ouwe baas," prevelde Vane geeuwend, maar van onder zyn halfge- sloten oogleden strak naar Héron loe- rend, die zwijglend en kaars/recht bij het vuur stond. ,,De man," zei Lady Letchford, ,.is nog veel erger dan de meisjes, en dat zegt al heel wat. Ik heb vroeger nog by de haard en Vane zat in een hoekje te lezen. Ze keken aile drie op toen hij nooit het ongeluk gehad, met parvenues binnenkwam; Vane liep naar de haard in aanraking te komen, maar als dit en begon in het vuur te poken. werkelijk een typisch voorbeeld is van ,,Ben je daarjuist pas teruggekomen, het soort mensen, dat zich tegenwoor- 7 vroeg Lady Letchford ijzig, dig in goede kringen tiracht in te dfin- 15gen, dan onderschrijf ik ailes, wat er Héron hoewel ze aldoor geluisterd had naar zijn voetstappen in de hall. ,,Ja, zoeven," antwoo hii uentig. ,,Dan moet je wel door en door nat zijn." „Dat nu niet precies," zei hy, „hoe- wel er een aardig buitje valt." over gezegd wordt! Ik heb nog nooit zo'n onverdragelijk iemand ontmoet." ,,Oordeelt u niet wat al te hard, lieve Lady Letchford?" murmelde Rose van haar divan. ,,Wat verwachtte u dan?" „Verwachten! Ik verwachtte, dat de man tenminste de beginselen der bur-1 Lady Letchford gilde of kermde niet. gerlijke beleefdheid zou kennen en in j Dergelijke uitbarstingen waren streng acht nemen, maar Het zijn ongeluk. i verboden door de wetjten der étiquette, kig onze naaste buren, en ik heb myn waamaar haar hele leven was ingericht. plicht gedaan door kennis metl hen te Maar haar krijtwit gezicht en verstarde ogen waren welsprekender dan de felste woorden hadden kunnen zijn. Sir Héron keek haar even strak aan, tjoen keerde hrj zich, met dezelfde sarcastische uit maken, maar" en ze keek op naar Héron ,,maar ik vertrouw dat de re- latie daar ook bij blijven zal." „Eh? De meisjes zijn zo kwaad niet," zei Vane. i drukking op zijn gezicm, naar Vane er Een plotselinge blos kleurde Sir He- Rose. Vane staaroe hem aan met wel- ron's gebruind gezicht, maar nog bleef opgevoede bewondering. Rose Rose hij zwygen. glimlachte enkel maar, en het was has ,,Ze konden erger zijn," zei Rose Va- glimlachje van medelijden en verach vasour welwillend; en geen woorden ting, da1 dat hem het diepst van ailes griefde. ,,Wel?" vroeg hij. ,,Zijn jullie zr stom van verbazing? Dacht jullie dat ik een gelofte had gedaan, ongehuwd tr zullen blijven? Kun je maar geen woor den vinden, sterk genoeg om me geluk te wensen, Rose?" ,,Toe, vergeef me, zei de blonde schoonheid, en stak hem glimlachend haar hand toe. ,,Ik was tè verrast. Ik hoop dat je gelukkig zuli worden, Hé ron." ,,Dank je," zei hij. ,,Nu Vane laat me stoel zakken en keek naar hem op. jouw gelukwens horen." Rose Vavasour vestligde haar blauwe ..Eh zei Vane opstaande. ,,Ja na- oogen op zijn stfrak gezicht met vrien- tuurlijk. Ik hoop dat je plezier van je Meisjes IIA; 7.308.15 Meisjes inA; hadden beledigender kunnen zijn dan haar glimlach. ,Jîeti is mogelijk," zei Lady Letch ford. ,,Maar enfin, we hebben die nacht. merrie achter de rug en we hoeven ze niet te verlengen door ze nog verder te bepraten. Als je klaar bent Rose, dan moesten we maar gaan slapen." ,Ja, ik ben klaar,'' zei Rose terwijl ze opstond en langzaam naar de oude da me toekwam. ,,Een ogenblikje," zei Sir Héron. Lady Letchford liet zich weer in haar Bonkaarten LA.LB, LC 602. 029, 030, 031 vlees 100 gram vlees 025 aardappelen 2 kv aardappelen A10 melk 1 ya liter melk B10, C10 melk 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 603. 560, 651 800 gram brood 562 200 gram bloem 563 500 gram suiker 564 250 gram boter 565 125 gram margarine 566 100 gram kaas D16, D17 400 gram brood E16 500 gr. rijst of kindermeel D18 1 ei Bonkaarten LD, LE 602. 529, 530, 531 vlees 100 gram vlees 525 aardappelen 1 kg aardappelen D10, E10 melk 5 liter melk Tabakskaarten enz. T15 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) V15 100 gram chocolade of suikerwerken X15 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) Voor de week van 10 tot en met 16 Maart a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, jam, thee, tabak versnaperingen, huis- houdzeep en zachte zeep. Op de bonnen voor kaas zal uitslui tend buitenlandse kaas worden geleverd Algemeen dlstributienleuws. Schoenreparatie. Bon 6 van de leder- kaart is aangewezen. Petroleum. Voor kookdoeleinden en verlichting zijn de volgende bonnen gel- dig verklaard: 2528 van kaart UA 510 4 liter; 25 en 27 van UB 510, 4 liter; 67 van UC 510, 4 liter en 121 en 122 van UD 510, 3 liter, Verdere wedstrijden: H. S. C. II—Alcides n Zuidbroek n—H. S. C. III Scheemda HH. S. C. IV Kwiek I—Scheemda I aanv. 2 uur S.G.V. I-Kwiek II aanv. 2 uur Juniores: B2: Siddeburen—H. S. C. n H. S. C.—F. V. V. Jun. A. HoogezandH. B. S. C. Oosterparkers IIHoogezand II Adspiranten: Kwiek IISiddeburen 1 u. Handbalprogramma Zondag 3 Maart. VERENIGINGSMEDEDELJNGEN V.V. HOOGEZAND. Programma van Zondag a.s.: Hoo- gezand IZwartemeer I, aanv. 2 uur. osterparkers IIHoogezand n aanv. 12 uur. Juniores A: HoogezandN.B. S.C. aanv. 11 uur. Opstelling Hoogezand I: A. Vos, W. de Vries, L. Scholttens, B. Brugge, B. Huizing, S. Mulder, W. Boit, G. Schol tens, H. de Boer, J. Adams, G. Hekert. Res.: H. Westerdiep, H. Por. Opstelling Hoogezand II: H. Bos, W. v. d. Veen, W. W. de Boer, H. v. Delden (aanv.) S. y. d. Laan, M. Huizing, J. v. Leus- den, E. J. de Vries, J. Smallenbroek, W. Smallenbroek, J. Venema. Res.: H. Geerdes, G. Brummer, H. Blaauw. Lei der: H. Kraster. Vertrek per auto half elf vanaf Rowaan. Opst. Juniores A: G. v. Dijken, H. Berg, Joh. Pruis, J. Win- kel, K. Wind (aanv.), B. Stoker, G. Werkema, N.N., E. F. Baptist, Jac. Smit. H. St)ruik. Res.: W. Venema G. Brummer, S. D. Smittenberg R. Tep per, E. H. Appelbrij, W. Springelkamp. Leider: D. de Boer. Scheîdsrechter A. Raspe. V.V. KWIEK. Kwiek IScheemda I aanv. 2 uur S.G.V. IKwiek II aanv. 2 uur Adspiranten: Kwiek IISiddeburen 1 u. Kwiek I: F. v. d. Werff, N. Mulder, B. Muldler, H. Geling, B. Helmers, G. Scheen, J. Bakker, J. Hanekamp. H, Ronde, B. Deiman, B. Scholte. Kwiek n H. Bodewes, B. Bulder, J. Gibcus, H. Visker, D. Deiman, N. Nagengast, A. Duitser, H. Wynants Sr., Chr. Meijer, G. Stege, A. Wayon. Vertrek per auto om 1 uur vanaf Kleinemeersterbrug. Adspiranten: J. Koeneman, A. Teuben (aanv.), T. Clobus, H. Stokker, L. Mul der, P. Drent, A. Wilbrink, Ei Hijlke. ma, A. Mulder, H. Haverkort, Geling. Res.: H. Lokhom. Terrein klaarmaken B. Mulder, N. Gibcus. Dinsdag 5 Maart vastenavondviering door feesttelijke clubavond bij Hôtel Grqeneveld- n. de veiling te Sappemeer voor leden en adspirantleden. Aanvang half acht. Degenen dievoetbalkleren en schoenen de vorige Zondag geleend heb ben moeten dit voor Zondag terugbe- zorgen. M. H. C. „DASH" Dames: H.C.W. IDash I. Aanv. 11 u. Vertr. per bus vanaf de Gadogarage om 10.15 uur. Opst.: A. Veerkamp, I. Jonkeren (aanv.), H. Jonker, A. v. d. Bend. J. Wortelboer, T. Bodewes, T. Be- nes, R. Plinsinga, Tr. Kranenborg, A. Smit, G. Pander. Res.: A. Kliphuis, G. Kok, Ki Siems. Heren: Dash IH.V.A. I. Aanv. 2 uur. Opst.: A. Smit, S. Jonker, J.Reints R. Wortelboeor, H. Jonkeren, O. Bege. man, G. de Vries, J. W. Bronsema, H. Boss, Hk. de Vries Hn. de Vries (aanv.) Scheidsrechters B. J. Eikema, S. Jon keren. llereu: Daring IDash in. aanv. 10.30 uur. Verfr. per bus vanaf ae Gado garage om 10 uur. Opst.: P. Spaak, A. v. Alteren, H. Jonker Hzn., J. Gischler, J. Holtman, H. Jonker Kzn., J. R. Smit A. Gorter, C. Jager, H. v. d. Werff, A. Wayon. Kalken: Zaterdag 2 uur: A. Smit, S. Jonker en J. Reintis. GYMN. EN ATHLETIEK VER. H.S. De thans geldiende lesrooster is als volgt: Maandag 4.305.15 Kl. Jongens; 5.156.Jongens I; 6.006.45 Jon gens H; 6.45—7.30 Meisjes II B; 7.30— 8.30 Jongens III; 8.309.30 Heren Sen.; 9.3010.30 Heren. Dinsdag: 6.457.30 Meisjes IIIB; 9.15--10.15 delijke aandacht. keuze zult hebben. Ze is verduiveld ,,Voor het geval," zei hij met een sar- knap, zeg." castisch glimlachje, ,,dat iemand zich ,,Dank je,'' zei Héron, sarcastischer geroepen zou voelen, dergelijk soort op- dan ooit ,,Nu, moeder." merkingen in mijn bijzijn nog eens te Lady Letchford stond op en liep lang- herhalen, wil ik liever nu reeds mede- zaam op hem toe, haar gezicht witter de groepen Dames A~, Dames B en Da- delen, dat ik juffrouw Dalton gevraagd dan de kant op haar japon, haar ogen mes Sen. zoekt het Bestuur nog nadere heb, myn vrouw te worden!" 1 fonkelend. (Wordti vervolgd.) mcgelykheden uit 8.15—9.15 Handbal. Voorlopig hebben de groepen Kleine Meisjes, Meisjes IA, Meisjes IB nog geen les, in verband met tijdgebrek. Ook voor

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1