îD-e Xaak imn de S.G.©,. Diefstallen te Sappemeer LadyL Gay âeeti Aatmo-eô, maaA een Ùiebcfiuid NIELJWS- en ADVERTENTIEBLAD oPgericht 1870. Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Een Am&tenaa/i keho-o-it geen YYlachine te fyijn. Nederlands Oost-Indië Kapitein JNaar het Land van de Misdaad. Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Stichting 1940-1945 Plaatselijke Berichten NEDERLANDSE GROENTEN IN ENGELAND. Wie wordt ETGHFORD 75*18 Jaargang WOENSDAG 6 MAART 1B46 No. U ABONNEMENTSPRUS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES: 12 et. p. mm. Zogen. „Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (by vooruitbetaling) OOST GOORECHT Versehynt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administratle- en Redactieadres Drukkerjj T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammert* en H. Bonewlt BINNENLANDS OV EIÎZICHT. In deze tijd van voedseltekort ver- richt de C.C.D. een nuttige taak. H(j maakt het de zwartehandelaars moei- liik en spoort) hén op, die een rechtvaar. dige voedselverdeling saboteren. Maan- delijks wordt bekend gemaakt hoeveel overtreders betrapt ztjn en bijkang elke dag kunt ge lezen, dat de een of ander bekeurd werd wegens frauduleuze slach- ting, of vervoer van goederen welke niet zonder vergunning vervoerd mogen worden. Toch doet de C.C.D. ook wel eena zon- derlinge dingen. Dat ligt niet aan de dienst als geheel, maar aan zijn uit- voerders, zijn ambtenaren, Een ambte- naar la nu eenmaal anders dan een an der, hij is meer ambtenaar dan mens, hy 'voert de instructiea, die hij van zijn chef gekregen heeft, ult, zonder men- selflk gevoel en verstand te laten wer- ken. Laten wij eena een gebeurtenis, die in onze omgeving plaats vond tôt voor- beeld nemen: Er was contrôle door de C.C.D. en de voorbijgangers te voet en per fiets zo- wel als per auto werden op clandestiene waren onderzocht. De zoveelste auto werd aangehouden, en de ambtenaar grinnikte van plezier met succès. Er werd een bus gevonden, die varkens- vlees en worst inhield. Een der inzit- tenden liet de bewtjzen zien, dat hij die dag een varken had geslacht, waarvoor ht) vergunning had. Zijn ouderS, die daarbtj hadden geholpen, en die nu per auto naar huis werden gebracht, had hij enlg vlees meegegeven. De ambtenaar krabde achter zijn oor. Er staat in een verordening dat het verboden is van dLSse^sa<ditinrSetVltaSdrehaIk ^Daarom Dieven en diefjes hebben Sappemeeri GEMEENTERAAD HOOGEZAND. verdwenen de naar maalties vlees die als operatieterrein gekozen. Er werd bij Vergadering op Vrijdagavond 1 Maart een goede zoon zyn ouders voor' een Zakkenhandel Bos ingebroken, waarbij j Onder de ingekomen stukken bevindt want de uitspraken van ..zuiveraars" tribunalen enz. zijn dikwijls niet in over- eenstemming met het rechtsgevoel van het volk. Woningbouw in Nederland. Er heerst woningnood in ons land, ge- lijk na de vorige oorlog. Maar nu is het oorlogsmonster zelf ovèr ons land ge gaan. Thans stond niet alleen de bouw stil, maar duizenden en nog eens dui. zenden huizen hebben ernstig geleden. Maar dan 300.000 huizen zjjn bescha- digd, waarvan het grootste deel in de Betuwe, Noord Limburg en Zeeland. De achteerstand tengevolge van het stilleg- gen van het bouwvak gedurende de be- zetting bedraagt eveneens 300.000 wo- ningen. Zodra net mogelijk was is men aan het werk gegaan en reeds zijn 270 dulzend van de beschadigde huizen in zoverre hersteld, dat ze bewoonbaar zrjn. Verder zijn 7000 noodwoningen ge- bouwd. Mîen stelt zich voor in de loop van dit jaar 10.000 huizen te bouwen. De gehele achterstand hoopt men in 10 I met een jaar te hebben ingehaald. Geen slechte prestatie, indien men bedenkt, dat in gebieden waar het meest gebouwd moet worden een tekort heerst aan geschool- de arbeiders, zodat men werklui van el. ders moet laten overkomen, en dat de bouwkosten met ongeveer 150 zijn gestegen. DRIEZIJDIGE VERKLARING OVER HET FRANCO REGIEM. Het Amerikaanse voorstel tôt het af- leggen van een driezijdige verklaring, waarin het Franco regiem wordt ver- oordeeld is door Engeland en Frankrijk in beginsel aanvaard. De tekst van de aan Spanje te richtien nota wordt heden gepubliceerd. Door de Spaanse regering zijn twee verklaringen uitgegeven. In de eerste worden de pogingen van het buitpnland om de egering ten val te brengen afge- keurd.In de tweede wordt de door „com- munisten'' geïnspireerde smaadcampag- ne tegen Spanje, die onder de dekmantel van humanisme wordt gevoerd, afgewe- zen. Dat de Spaanse kwestie tôt zon- derlinge dingen kan leiden bewijst het volgende Het FransSpaanse grensdorp Le Perthus, dicht bij de Middellandse zee gelegen, kan met recht ,,dorp der tan- taluskwelling" worden genoemd. Ce grens loopt midden door de hoofdstraat en de winkels aan de Spaanse kant lig- gen vol artikelen, dtie men aan de Franse kant niet kan krijgen. De Fran- sen mogen nu de straat niet meer over- steken om deze artikelen te .kopen. Als troost beschikken de Fransen over het grootpte deel van de straat en moeter de Spanjaarden zlch tevreden steller alve meter van het plaveisel waarvan het grootste deel door de Spaanse burgerwacht wordt ingenomen. In het meer naar het Westen gelegen Bourgmadame staren Fransen en Span jaarden elkaar ook in stomme zwijg- zaamheid aan. Franco heeft; een verbod uitgevaardigd met Franse officieren te spreken. Nederlandse troepen zijn op Bali aan land gegaan. Na 4 jaar bezetting zyn op 2 dezer in de hoofdstad, den Passar, de Nederlandse en de Engelse vlag ge- hesen. De bevolking is de Nederlanders goed gezind. Op een conferentie hebben zes van de acht prinsen op Bali tfcgen- over Lt. Kolonel Termeulen verklaard met de Nederlanders te willen samen- werken. De zevende prins durfde uit vrees voor représailles der extremisten niet te komen, de achtste was ziek. De algemene tloestand in Indie is' iets verbeterd, door versterking van de ge. matigden (groep Sjahrir). De Indone- sische regering is afget; eden en Sjahrir heeft een nieuw kabinett gevormd, thans op brede basis. Soekarno was tegen de vorming van een dergelijke regering, temeer orridat Sjahrir de vrije hand wenste in het voeren van besprekingen met de Nederlanders. Hij heeft d'us hier- mede een overwinning behaald op de extremistische groep Soekarno. i 1 dag werken had geschonken in de grij- ^an 3 in het peiceel staande baktietisen pende handen van de C.C.D.-ambtenaar. 5 S1 0™^!™ aeKhen Vandaag kregen wjj weer een opgave den buitgemaakt. De daders hebben over het fantal in een bepaalde période tlJd Sehad zich ook over de achter- door de C.C.D. gemaakte bekeuïingen. wielen te ontfermen Een yry slechte Maar doordat ons het bovenbeschreven vonden zij blijkbaar met de moeite geval bekend was, bekekien wij de cij- waar -om mee e nemen>. en een van de ventiel zo Fers met andere ogen. binnenbanden was bij het De C.C.D. is een iiStelling, die zeer veel yastgeschroefd, dat zij haar met kon. nuttig werk verricht bij de bestrijding den loskrygen. By de Scholtens Stro- van Se gifhandel, maar haar employé! J^dvï®?_ei1.„20?.„âLl0j) e gifhandel, maar haar employés yeiawenen zuu a auu r, omhtLa™,, zwarte brandstof. Verder werden een mechanische ambtenaren mensen met gevoel en ver- moeten g< zjjn, doen stand. The Rambler» weer voor de radio. Het bekende dansorkest ,,The Ram- blers'' mag na een zeer korte schor- sing weer optreden. Bjj enige voor- komende gelegenheden heeft het volk echter bewezen, dat het zich niet met de uitspraak van den rechter kan ver- enigen, en een paar maal is het tôt rel. letjes gekomen. In de zaal werd lawaai gemaakt en hét orkest werd uitgeflo ten" In Haarlem nam het publiek zelfs een zo dreigende houding aan, dat de musici het gebouw, waar het concert zou wordçn gegeven, niet durfden ver- laten. En eerst uren later nadat het in de omgeving weer rustig was gingen zij huiswaarts. In deze gebeurtenissen weerspiegelt zich de mening van het volk. In de bezettingstijd heeft Théo Uden Marsman's ensemble de bezetters naar de pijpen gedanst, precies gedaan hetgeen de Duitsers en N.S.B.ers van hen verlangden. Thans wenst het volk dit orkest niet meer, Todh maakte het dezer dagen zjjn rentrée in de VARA studio. Dan kan men schreeuwen en fluiben zo hard men wil; men kan de radio afzetten. Het geeft allemaal niets, de musici spelen rustig door. De uitspraken van degenen, die belast zjjnmet de zuivering van de kunste- naarswereld zijn geen weerspiegeling van de wil van het volk. Misschien is dat goed, want de volkswil is meestal wreed. Misschien ook is het niet goed, SPOORWEGNIEUWS. De N.S. hebben een aantal electrische locomotieven besteid in Zwitseriand. Deze locomotieven zulien zowei voor personen- ais goederentreinen gebruikt Kunnen worden, en zijn in staat de snei- heid te ontwikkelen, welke treinreizi- gers naar verwacht wordt, in de toe- komst naar hun bestemming zal bren gen. Van de 5 grote werkplaatsen der N.S. hebben de Duitsers er 4 voikomen leeggepiunderd. Thans zijn de eerste zenuingen machinerieën uit Engeland geamveerd. ter vervanging van hetgeen gestoien is. - In diesel-electrische en gestroom- ljjnde electrische treinen heeft men passagiers indien de trein reeds vol was wel eens toegestaan in postry- tuigen plaats te nemen. En nu komen er van de Bosterijen klaenten, dat de rytuigen werden beschadigd en veront- reinigd, en dat tôt de inventaris beho- rende voorwerpen werden ontvreemd... Indien er hienn geen verbetering komt zulien de goeden door de kwaden moe. ten lijden, dan zulien postrijtuigen voor passagiers worden verboden, De verhoging van de tarieven van het goederenvervoer js niet op 1 Maart ingegaan, doch kan over korte tijd worden verwacht WIST U dat U op een bon voor 100 gr. vlees kunt kopen; 100 gr. vers rund-, kalfs-, varkens- of schapenvlees zonder been; 150 gr. vers paardenvlees plm. 112 gr. vlees in blik; plm. 225 gr. z.g. „meat and vegetables'; 175 gr. verse tong, le ver of nart van runderen, schapen, kal- veren, varkens en paarden; 265 gr.verse zwezerik van runderen en kalveren; 330 gr. varkenskluiven, uiers van runderen of verse nier van runderen, kalveren, varkens en schapen; 430 gr. staart van runderen of kalveren; 665 gr. varkens- poten, 100 gr. gerookt en/of gekookt rund., kalfs-, varkens-, schapen- of paardenvlees, gerookte worst, gebraden gehakt of comed beef; 130 gram knak- worst of gekookte worst; 165 gr. lever- artikelen, tongenworst of nierbrood of 200 gr. zure zult? dat bloedworst vrjj is? ZO ZIJN DE DUITSERS. In de nazi-tijd waren de Duitsers trots op hun Arische afkomst, en nu^— zo vertelt iemand die uit Duitsland terugkomt trachten ze allemaal te bewijzen dat; ze Joods bloed in hun ade- ren hebben, opdat ze kunnen profiteren van de extra voedsel vergunning, die door de geallieerden aan slachtoffers van de nazi-vervolgingen worden ver- strekt. De koers van valse documenten die voor den houder bewijzen dat zijn grootmoeder een Jodin was, luldt vier doofljes «igarett»n, Zo zijn de Duitsers! stolen 4 fietsen, 5 kippen, bakpalen, en op de boerderij van den heer v. D. aan de Noorderstr, hebben dievien zich mees- tfâr gemaakt van het voorste gedeelte van een wipkar. Tôt nog toe zjjn de daders van al die diefstallen onbekend SAPPEMEER. De jaarlijkse ouder- avond van de Oosterschool werd ge- houden in het café Prins. Er waren 180 personen aanwezig. ,,Door Vriendschap Verenigd'' voerde Zaterdagavond in hôtel Struvé op ,,Swaart Schoap" en ,,011 Jongens". A.s. Zaterdag zal dhr. J. Bijlst,ra, Wilhelminastr., de dag herdenken.waar- op hij 25 jaar geleden in dienst trad der firma Gebr. Lammers. HOOGEZAND. Zaterdagavond gaf de Zangver. ,,De Volksshem" een zang- en toneeluitvoering in Hôtel Faber. KOBHAM. Woensdag examineerde dr. Bezemer uit Groningen in het café Braam een aantal personen voor het diploma E.H.B.O. Van de afd. Kolham van de E.H.B.O. slaagden 8 leden, n.l. de dames T. Nijboer, A. NijboerLand- man en A. VuikBuurma, en de heren A. Benninga, T. Tilstra, J. Rjjkens, H. J. Herniga en R. J. Hemiga. De docent vbor de afd. Kolham was dr. H. J. P. Kok. SIDDEBUREN.In café Por verga- derde de plaatselijke afd. van het A.P. G.Z. Na een rede van den directeur, dhr. Boelens, waarin deze had gewezen op de gezonde financiële basis van het fonds werd het locale bestuur gekozen. Vervolgens sprak dhr. Berger, die de rechten en plichten van de verzekerden uiteenzette. ZUIDBROEK. Door het kerkkoor „Zuidbroek'' werd een feestelijke uit- voering in „Ons Gebouw" gegeven. De ben gehore gebrachte nummers bewezmi, dat er o.l.v. den dirigent dhr. Kimm naarstig is gestudeerd. Verder werd op- gevoerd een toneelspel ,,Polly Perkins", waarby dhr. v. d. Molen uitstekende prestaties leverde. De muzikale medewerking werd ver- zorgd door het ensemble Evaline No. vacek. NOORDBROEK. Op Zateradg 23 de. zer gaf het Harmonie Corps Noord- en Zuidbroek in 't hôtel Staal haar eerste uivoering na de bevrijding. Verschillen- de sprekers brachen hulde aan den oud- directeur, den heer A. Jongman en bo- den bloemenmanden aan. De beide to- neelverenigingen „D.E.S.'' en ,,D.V.S." voerden resp. op ,,Nao mien dood" en „De Chinese Folterkamer". zich een brief van dhr. Eenjes betr. de siechte toestand van de Smitslaan. B. en W. zijn in deze aangelegenheid dili gent. In antwoord op vragen van den heer v. d. Poel betreffende woningbouw heeft de burgemeester geantwoord, dat toe- stemming tôt de bouw van 20 woningen in dit jaar verwacht kan worden. Verder bevindt zich onder de ingeko men stukken een schrijven van Gedepu- teerde Staten inzake de samenvoeging van Hgz. ën Spm. Dit schrijyen zal de volgende zitting behandeld worden. Ter voorziemng in de vacatures G. Botke en J. H. Lambers als leden comm. v. bijstand Openb. Slachthuis zijn geko zen de h.h. H Kuipers. Aïs W. Plinsinga en H. W. s leden van de comm. tiot wering v. schoolverzuim treden af de h.h. J. >R. Bosman, A. v. Drjk, H. Oosting en A. Splekman, die allen worden herkozen. In plaats van den heer E. de Boer wordt gekozen dhr. B. Deekens. In verband met zijn benoeming te Lemmer wordt dhr. E. de Boer eervol ontslag verleend als onderwîjzer van de ULO school. Aan mej. H. Koster, Mar- tenshoek, onderw. aan de O. L. school te boven-Kalkwilk wordt overeenkom- haar verzoek eervol ontslag verleend. De volgende benoemingen vonden plaats: Mej. A. v. d. Wal als onderwij- zeres aan de O. L. School te Hgz.; dhr. J. Hoogteyling als tijdelijk leraar aan de Gem. H. B. S.; de heer B. Hoek als directeur van de gem. dagambacht- school voor nijverh. onderw. (Dhr. C. Plak had zijn benoeming geweigerd te aanvaarden) en dhr. Jac. Nooi als on derw. aan de ULO school. In de plaatselijke commissie voor schooltoezicht werden herkozen de he. ren E. H. Broesder en J. Pot; in de va catures Heslinga, Brandwijk en Pool werden gekozen mej. G H. Wilms, dhr. J. Hiemstra en dhr. D. Blaak. Htt vermenigvuldigingscijfer voor ge- woon-, voortgez. gew. lager en uitgebr. onderwys werd vastgesteld op 2. Ter bestrijding van de kosten werden voor deze takken van onderwys de volgende bedragen per leerling vastgesteld; voor gymnastiek f 2.52; gewoon onderwijs f 14.02, ULO onderw. f 20.34 en voort- gezet onderw. f 11.95. Het aanbrengen van een electr. in- stallatie in de Hoogez. brug zal in de volgende vergadering worden bespro- ken. Aangezien het zielental van Hgz. en Spm. tezamen 20.000 heeft overschre. den, zal de Openb. Uitl. bibl. in een openb. leesz. worden omgezet. Teneinde dat mogelijk te maken wordt de subsi- die ad F 998.met f 1403.19 verhoogd. By de behandeling der begroting wer den over verschillende onderwerpen dis- cussies gevoerd o.a. over tekort aan sport- en speelterreinen, slechte toe stand der wegen en de bouw van een nieuwe ambachtschool. De begrotingen werden goedgekeurd. De gemeentebegroting 1946 vertoont een nadelig saldo van f 165.000. Volgens de begroting van het armenwezen be dragen de uitgaven f 72.568.29. Het dé ficit in de begroting van het slachthuis beloopt f 8082.Van het Gem. inter- naat vloeit f 31.190.28 in de gem. kas. KERNEN VAN BRIEVEN. Naar aanleiding van de beschouwing over het ongeldig verklaren der in om- loop zijnde schoenbonnen schrijft mevr C. S. S ons, dat het nodig is Uitzonde- ringen te maken, indien de in omloop zijnde bonnen fiun waarde verliezen, en zij wijst op gezinnen met een gewoor inkomen en een aantal jonge kindereh Dergelijke gezinnen hebben in de laat- ste weken somtijds 2 3 bonnen toege- wezen gekregen en het is hun niet mo gelijk deze in eens te realiseren, omdat schoenen f 10 f 12 per paar,kosten. Bij ongeldigheidsverklaring zouden zul- dnnen zonder schoene ke gezi; schoenen blijven. INGEZONDEN. In uw blad van 20 Febr. '46 schrijft de heer J. T. Boelens, directeur van het Alg, Prov. Groninger Ziekenfonds, dat de Onderlinge Vereniging voor Ziekenhûisverpleging voor de provincie Groning (O.V.G.Z.) de indruk vestigde alsof andere instellingen, die hetzelfde doel beogen, allen ondemocratisch be stuurde lichamen zouden zijn en zich in geen enkel opzicht zouden kunnen me. ten met de O.V.Z.G. Bij het lezen van dit drukwerk, zo schrijft hij, bekroop ons het onaange- name gevoel dat ,,de'' A.P.G.Z. tôt deze instellingen zou moeten worden gere- kend. Wij willen den heer Boelens verzeke- ren dat wij de A.P.G.Z, niet tôt die in stellingen rekenden toen wij onze re- clame.campagne in genoemde plaatsen begonnen. Vbor uw lezers drukken wij het ge noemde drukwerk nog eens in uw ad- vertentiekolommen af. Voor het hoofdbestuur v. d. O.V.Z.G/' Ds. J. W. WEENINK, voorzitter. G. ZWIERS, secretaris. Het leven, dat zijn eisen stelt, doet ons snel vergeten. Op de puinhopen der verschrikking bouwen wij de toekomst van ons volk; de levenden nemen de plaats der doden in; het leven gaat voort! Daarom is het goed, dat wij van tijd tôt tijd herinnerd worden aan hen. die vielen opdat wy zouden leven, aan hen van wier strijd onze vrede de vrucht is, aan de strijders van het verzet, wier trouw aan hun plicht sterker bleek dan de wreedheid van den bezetter en wier liefde voor hun volk de haat van den verdrukker overwon. Zeker, daar zyn de opgeriehte en nog op te richten gedenktekenen en monu- menten om hun naam en hun daden voor het verre nageslacht te bewaren; maar niet alleen op een stoffelijk ge- denkteken hebben zij recht; zij mogen ook aanspraak maken op een blijvend monument in de ziel van ons volk. Ën wij kunnen dat gedenkteken opbouwen door te zorgen, dat hun nabestaanden voldoende verzorgd achterblijven, dat voor de levenden onder hen de moge- lijkheid wordt geschapen de hun toeko. mende plaats in de maatschappij weder in te nemen. Uit gesprekken en vragen is meer dan eens gebleken, hoe er nog bij velen on- kunde heerst omtrent doel en werking van de Stichting 19401945. Laat het voldoende zijn te vermelden, dat zij er naar streeft de kommervolste omstan- digheden, waarin de nagelaten betrek- kingen van gevallen verzetslieden dik wijls leven, te verzachten en om hen, die nog in leven zijn, in een passende maatschappelijke positie te plaatsen. Hiermede doet zij niet meer en niet min- der dan het inlossen van een ere-schuld van ons volk. Maar zij kan dat niet al. leen; daarvoor komt zij de hulp van ons allen inroepen. Zy wil zyn de bouwmees- teres van dat geestelijk monument, waartoe wij de stenen moeten leveren. Zij vraagt geen aalmoes: zij vraagt mee te helpen aan de inlossing van een ere- schuld! Daarvoor roept zij ons op naar de door haar uit te schrijven byeen- komsten, waar de bouwstoffen in de vorm v. finan. bijdragen verzameld wor den. Zeker, de Stichting heeft redenen tôt tevredenheid over de resultaten der twee bijeenkomsten, die tôt nu toe ge- houden zijn. Maar er moet méér, véél meer komen. Ontzettend groot is het aantal bouwstenen dat zij nodig heeft. Laten daarom de eerstvolgende bijeen komsten te Hoogezand, Kropswolde Kielwindeweer, Westerbroek en Sappe meer het verheugende bewys leveren dat de actie van deze Stichting wordt begrepen, dat de ereschuld wordt inge- lost, zodat verhoord wordt die harte- bede van Jan Campert ln z'n „Lied der achttien doden'': Gedenkt, die deze woorden leest Mijn makker in de nood, En die hen nastaan 't allermeest In hunnen rampspoed groot, Zoals ook wfl hebben gedacht Aan eigen land en volk. SMOKKELAARS IN UNIFORM. De Belgische militaire politie heeft ln de nachttrein BrusselRijsel 35 in ge- allieerde uniform geklede smokkelaars aangehouden, die in het| bezit waren van grote hoeveelheden koopwaren. Er be- vonden zich ook Nederlanders onder de smokkelaars. Een van hen had 65 rollen textiel bij zich. DE POLITIEKE MOORD DOET ZIJN INTREDE IN ONS LAND. Ir G. te Leiden, die kort na de bevrij ding wegéns collaboratie door de P.O.D. werd gearresteerd. doch weer werd vrij- gelaten, is Vrijdagavond door een tôt nu toe onbekencl gebleven persoon ver- tnoord. Exportleren of... we krijgen geen ta. bak, cacao, sinaasappelen en andere im- port-producten. De export van groente naar Engeland is reeds begonnen. Reeds zulien, volgens ,,The Sunday Chroni- cle" aan het eind van deze week Hol- landse sla, komkommers en tlomaten in de Londense étalagés liggen. DE ROTTERDAMSCHE BANK VER. KEERT 4% DIVIDEND UIT. In nec jaarveislag van de Rotterdam- sche Bankvereen. is vermeld, dat aan het personeei een niet onbelangrijke sa- larisverhoging is toegekend. Haerdoor is een tekort ontstaan in het pensioen- ronds ad. f 5.380.000. De directie stelt voor naast de gewone jaarlijkse storting in het pensioenfonds ad. 495.954.93 e«en extra storting te doen uit de winst van 4 millioen. Na overbrenging van f 1.372.571.13 naar het bouwfonds wordt voorgesteld 4% dividend uit te keren, waarvôor nodig is 1.800.000. Het is no dig voor belasting f 3.102.000 uit te trekken. Balans: Debetzyde: Kas, kassiers en daggeldleningen f 73.742.489.70; Neder lands schatikistpapier f 908.280.000, Ander overheiospapier f 2.799.608,75; Wissels f 1.076.697,54; Bankiers in bin. nen. en buitenland f 38.066.465,72; Ef- fecten en syndicaten 5.673.703,11; Pro- longatie en voorschotten tegen effecten 7.526.482.96; Debiteuren 79.812.387.69 Vorderingen wegens gestelde borgtoch- ten 16.095.085,81; Deelnemingen 4.995.028,—; Gebouwen f 2.000.000, Creditzyde Kapitaal f 45.000.000. Reserve f 17.000.000,Bouwfonds f 5.000.000,Deposito's op termijn f 29.544.725,44; Crediteuren 1.025.483.450,47 Geaccepteerd e wis sels f 3.696,20; Gestelde borgtpchten f 16.095.085,81; Dividend 1945 f 1.800.000.Saldo op nieuwe reke- ning f 140.991,36. Winst- en verliesrekening Het winst- cijfer van rente en wissels bedraagt f 15.862.597,65; P'rovisie 2.889.857,87; Saldo winst over 1944 bedroeg f 261.990,92. De Debetzijde der Winst- en Verlies rekening vertoont de volgende cijfers: Bedrijfsonkosben f 8.066.006,38; Effec De bemanning van het Ned. m.s. ten en syndicaten f 36.922,64; Pensioen- ..Caraibia", dat op een zandbank is ge. fonds (extra storting) f 4.000.000, lopen, werd gered. De kapitein is ,ge- Bouwfonds f 1.372.571,13; Dividend 4% wond en werd in een ziekenhuis opge- f 1. 800.000,BelastSngen/ 3.102.000; nomen. Saldo op nieuwe rekening f 140.991,36* 32. De bezitter van het kasteel, baron Dewart genaamd, was gewaar- schuwd, dat er een vreemd schip bij hei eiland geankerd lag en daarom ging hij dit met een sterke' kijker gewa- pend, in ogenschouw nemen. FEUILLETON door CHARLES GARVICE. 28) „Ben je krankzinnig, Héron?" stiet ze uit. „Niet dat ik weet," antwoordde hy, kalm onder haar felle blik. ,,Krankzin. nigheid zit niet bij ons in de familie, moeder.'' „Je vraagt me om je geluk te wen- sen," zei zei. ,,Ik zou je liever op het kerkhof zien dan getrouwd met de dochter van zo'n man. Vergeet je dan helemaal het ras waarvan je afstamt?" ,,Neen, maar ik denk daamaast ook nog een heel klein beetje aan mezelf. Ik heb May Dalton lief, moeder." „Dââr heb ik niets op tegen," zei ze schamper, ,,maar wel tiegen een huwe- lijk met haar. Je kunt mijn kameniei of kamermeisje wel gaan liefhebben, en daar heb ik niets mee uit te staan.Maar zodra je mij zou vragen, haar als mijn dochter tle ontvangen, dan wordt het een zaak, die mij aangaat." .Moeder,'' zei hij, en zijn stem klonk boos en streng, „we zijn niet alleen. U spreekt over myn toekomstige vrouw." ,,Je toekomstige vrouw misschien, maar niet mjjn dochter. Jy kunt voor m^n part vergeten uit welk geslacht je stamt, maar ik kan dat niet; en ik zeg je Héron, op de dag dat de dochter van dien man dit huis binnenkomt, verlaat ik het voorgoed. Meer heb ik je niet te zeggen, alleen" ze wendde zich met een vorstelrjk gebaar van veront- schuldiging naar de beroemde schoon- heid „aïleen wil ik me by mjjn gasten excuseren voor deze onverkwikkelijke scène, die een schande is voor de naam dje je draagt en het huis, dat er getui- ge van is!" Met een veelzeggende be- weging van haar hand verliet ze hoog- opgericht haar kamer. Rose Vavasour bleef nog een ogen- blik aarzelen en volgde haar toen, en Vane en Sir Héron bleven alleen. Bij Sir Heron's mededeling was Vane Va- vasour's gezicht doodsbleek geworden, maar hjj had tyd gehad om zich te her- stellen; en toen de deur dichtviel stond zich met een zudhtje op de divan vallen. „Wel?" vroeg ze. ,,Gezellige boel, hè?'' zei Vane. ,,Waarom heb je me ook hier naar toe gesleept?'' riep ze plotseling heftig. „Kon ik soms voorzien, dat Héron zich zo krankzinnig zou aanstellen? Ht is tôt over zyn oren verliefd op dat meisje een meisje waar geen mens ooit van gehoord heeft!" ,,En hij verbeeldt zich, dat hy met haar trouwen zal," zei ze. ,,Met haar! En ik ben hier!" Ze strekte haar blanke armen boven haar hoofd; het waren by- zonder mooie armen. „Hij denkt dat hij me maar over het hoofd kan zien, of ik of ik niets te betekenen had!" ,,Blykbaar wel, ja," zei Vane. ,,Ver- vloekt! Ik had dit onmogelyk kunnen hjj op en liep langzaam naar zijn neef voorzien. Maar dat moet zo niet door- toe, die kaarsrecht en met over elkaar gekruiste armen midden in het vertrek stond. ,,Beroerde historié, Héron," zei hij. ,,Wat? O ja! Dank je, maar ik zal er doorheen moeten. Laat me je niet op- houden. Goede naent!'' Met al zijn luchthartige nonchalance was Vane niet brutaal genoeg om deze gaan er moet iets aan gedaan wor den. Hjj is tijdelijk ontoerekenbaar! Hy kan haar immers niet trouwen!" ,,Kan niet? Zal niet! Kijk me eens aan. Jij hebt me overgehaald om naar dit ellendig nest te gaan en dit zyn nu de gevolgen! Maar dat kan je geen steek schelen!" .O nee?" vroeg hy. Laat ik je dan duidelijke wenk te negeren, en met een maar vertellen dat de hele zaak me ver- schouderophalen maakte hij zich op zijn draaid veel kan schelen! Ik had nota- beurt uit de voetlen. Om zijn eigen ka. bene zelf een kans willen wagen!'' mer te bereiken'moest hij voorbij de ,,Jij?" suite die Rose bewoonde. Hij aarzelde ,,Ja, ik. Ik heb nog geen gelegenheid een ogenblik; toen klopte hy op de deur. gehad, het je te vertellen; maar de oude Op een gedempt ,,Binnen!" draalde hy man de drommel haie hem! liet de knop om en betrad de zitkamer. los, dat hij haar maar liefst veertigdui- Midden in het vertrek stond Rose zond pond zou meegeven! Veertigdui Vavasour, reeds in haar satynen peig- zend pond! Daarmee zou zelfs ie- noir. Toen ze zag wie het was, liet ze mand als ik er ineens bovenop zyn! Ik was van plan, myn beste beentje vooor te zetten. Maar nu," hy haalde zyn schouders op kunnen we dunkt me niet beter doen, dan dezen hopelozen stryd zo spoedig mogeiyk op te geven en ergens anders ons geluk te gaan be- proeven." ,,En dit meisje hier rustig haar gang laten gaan, zodat ze over een half jaar Lady Letchford is, en meesteres van de Eikhof?" vroeg Rose Vavasour hef tig. ,„Wat kunnen we er aan doen?" vroeg hij vermoeid. Met driftige, korte passen liep zijn zuster de kamer op en neer. ,,Wat?'' vroeg ze ten ïaatse. „Dat weet ik nog niet; maar we moeten we moeten het verhinderen! Versta je? ik heb er mijn hart op gezet!" „Oh!" zei Vane, zijy wenkbrauwen optrekkend. ,,Ik dacht dat je niet om hem gaf" ,,Je begrijpt me niet," zei ze; ,,maar dat zweer ik je: dat meisje zal nooit de meesteres van den Eikhof worden!" ,,Wie kan haar dat beletten?'' ,,Ik!" zei Rose Vavasour, zich in haar voile lengte oprichtend. ,,Ik! We zulien eçns zien, wie de sterkste is ik, of dat meisje van niets! Je lacht hè? Je denkt dat 't Héron is, waar ik m'n zinnen op gezet heb! Doet er niet toe denk voor mijn part wat je wîlt! Maar ik zeg je, dat ze nooit over me zal triomfenen. Meesteres van de Eik hof! Neen! Als er iemand meesteres van den Eikhof wordt, dan ben ik dat!" XXII. Nu wordt hy schijnbaar bevreesd want by hoog en laag beweert hij onge- vraagd, dat hij altijd antj-nazi gezind is geweest en dat hij dat ook niet onder stoelen en banken heeft gestoken, van- daar dat zijn naam op de z.g*. zwarte lijst' stond vermeld. Nu ik geen onwil meer bij hem bespeur, spreek ik met nem af, dat hij my de volgende dag zal kappen. Wanneer ik de volgende dag terug- kom is hij een en al hoffelijkheid en meteen roept hij zijn dochter, die mil alhoewel met enige tegenzin keurig Kapt. Ik verlaat zonder betaling de salon en daar wordt in het geheel niets van gezegd. Als ik echter buiten sta schiet !nlJ,Je binnen> dat ik niet hebb be. taald en daarom ga ik nog eens weer naar binnen en betaal hem ik heb mmiddels geld ontvangen van mijn ka- mergenoot, die bij de Engelsen als tolk fungeert 70 pfenning, naar ons geld omgerekend 42 cent. Ik gevoel my nu, gekapt en gescho- ren, toch reeds een geheel ander mens. Als jk mijn wandeling voortzet, zie ik voor een winkel een grote, door de En gelsen aangebrachte plaat, met veel mensen er voor. Ik dring mij door de massa heen de Duitsers maken zon der meer ruimte en zie daar een af- beelding van het beruchte kamp Bergen Belsen, met stapels lijken. Onder de plaat staat „Die Welt deq Satans". (De wereld van den Satan).De Duitsers kun nen hier dus aanschouwen, welke grote smet door het nazi-geboefte op hun land is geworpen. Ik kan mij op dat moment niet meer bedwingen en geef op deze afbeelding daarom nog de no- dige explicatie. Ik ben daarbij niet zacht in mijn uitdrukkingen, doch desondanks is er niet één van de voormalige heldén die iets 1jen gunste van het nazi-regiem durft aan te voeren. Als ik deze plaat bekijk word ik nog eens weer herinnerd aan de laatste da gen van myn verbiyf in het concentra- tiekamp. Er kwamen toen plm. 1200 gevange- nen uit Meppen in het kamp Bergen Belsen in Neuengamme aan. Volgens één dezer personen waren ze met 8000 man vertrokken en hadden ze 12 dagen moeten lopen terwijl ze zo goed als geen verzorging hadden gehad. Onderweg waren vele personen gestor- ven en afgemaakt) vandaar dat het aan tal van 8000 man tôt 1200 was ge. slonken. Het was den overblijvenden die er zeer vervuild en vermagerd uitzagen, aan te zien dat ze een verschrikkelijke reis achter de rug hadden. Er werd echter weinig notitie van deze stakkers genomen, daar ze de eerste nachten van hun aankomst, maar in de kou op de vuile, natte grond moesten slapen. Des morgens moest ik dan ook steeds constateren, dat weer verscheidene van deze personen waren overleden, terwijl anderen over de grond kropen, waar hopen ontlasting en slijmerige massa's in de loop van de nacht waren gede- poneerd. Wanneer ik hieraan terugdenk kan ik dan ook een diep gevoel van walging voor een dergelijke Duitse misdadigers- bende niet onderdrukkcn. Als ik mijn wandeling voortzet word ik weer getroffen door de slechtfe toe stand waarin de straten in dit stadje verkeren. Vrijwel in het centrum van de plaats vindt men vele straten met, als plaveisel, ronde keien, z.g. kinder- koppen. Trott/oirs tref ik er niet aan, terwijl er geen riolering is, zodat het huisvuil en afvalwater langs de keien loopt en naar een lager gelegen gedeelte een uitweg zoekt. Ik vraag mij weer af, waarom deze mensen, die in eigen land -zo geweldig veel zouden kunnen ver- beteren, naar andere landen gingen om, in plaats van nuttig werk, niets anders te doen dan roven, plunderen en moor- den. Aan de haven gekomen, zie ik julst enige vissersschepen binnenkomen. (Wordt vervolgd.) HET DUIVELSEILAND GEEN STRAFKOLONIE MEER. Honderd jaar lang heeft het Duivels- eiland, een hel op aarde, eens de ver- blyfplaats van de onschuldig veroordeel. den Dreyfus en Sdhwartz, een schaduw geworpen op het Frans* koloniale bezit m MiddenAmerikr.. Thans is het be ruchte bagno afge-jChaft en het groçiste deel der gevangenen dat kwijttschelding van zijn straf kreeg is naar Frankrijk teruggebracht. EN TRéEPRI JZEN DANSGELEGENHEDEN. Exploitanten van dansgelegenheden dienen voor 1 April een verzoek bij het Directoraaf v. d.. pryzen in te dienen om vasta'telln-g van de prijzen. De hui- dige entrée, en consumptiepryzen die nen in het verzoek te worden vermeld. PER'ZIë WORDT DOOR VREEMDE TROEPEN ONTRUIMD. TTit Londen en uit de Perzische hoofd stad Téhéran komen berichten binnen dat zowel Russische als Britse troepen bezig zijn Perzië te ontruimen. Deze ontmiming geschiedt volgens de bepa- linge n van het Brits-Russische verdrag van 1942 r Een Lector in de natuurkunde aan de Londense universiteiti is gearre steerd Hij is op de hoogte van het (Wordt vervolgd) atoomgeheim.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1