^VSsrsir^iSXi k sxrs r s Toestand in de Cultures 58££ t sEm1ttr Kapitein Gay L\dy Ll NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD n opgericht 1870. Officiel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Van de Oorlog, in de Corlog Or. Max Euwe komt in Hoogezand SPORT. ^ÏÏST5». «-»•• 4 - Waarin opgenomen de „SLOOnïER t,OU«Mwï wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroeken Muntendam. Buitenlands Overzicht Ned. Oost-lndië neSLm SÏÏS i AANVT T.UNG BONNEN LIJST r;r i,f« fu.U. V voor f e jg-. Plaatselijke Berichten Kolham ÏoT^s mr. Schoenmaker. moeEt€^a^;i j^^^heer11 or huidige^to^ XDY J—/ETGHFORD ^pTarVanf etnii3R^StzaiTnte°redSLr: ZATERDAG 9 MAART 1946. No. 19 75ste Jaargang A.BONNEMENTSPR1J S f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen. „Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) 00STG00RECHT Verschijni Woensdag «n /.aterdag rjitg T K KRKMFf .-.«m (1 Administrât» ei <eoa Drukkerij T. K KREMKi Noorderstr 54. Sappemeei Te 21 Hoofdredacteur: R. P. Kremer. Redacteuren: J. D B. Lammerts en H. Bonewlt lerlei nationalistische geheime organi- \/f Qtj|{iLhe(jen ill 13cl^ië notipa stpkGn dfi kop op de w3.nhoop in J verschillende gebieden néemt steeds toe. Het gestabiliseerde Belgie staat vooi Niet alleen nationaal-socialististen pro. een politieke cnsis, nu men er geen re- fiteren ervan, ook communisten, die gering blijkt te kunnen vorrnen. De ka- Het is nu allerwege merkbaar, dat de réld er op zou aansturen. Vandaar de van de ontevredenheid in^^est-Duits- thohekejn m u nisten^amen te ti^Tan °rbufteSLds?erzakere Srnes is hoogsT gevaSîij^wanrRusiand iso- men^nder boisjewistische leiding.Daar. want eommunistenin de °PP°^ie _zou- s" leert zich, "het wordt aanvallend, ook al bij opponeren ze zeer tegen pogingen, den_n°g pecteren onze bondgenoten, maar we heet dat uit... angst. En het geeft aan Ruhr- en heeft duidelijk gewaarschuwd we res. zullen de verdragen en afspraken ver- dedigen. Rusland, zo zeide hij, heeft niet het reCht, uit Mantsjoerije eigenmach- tig de machinerieën weg te halen. De gewezen Amerikaanse gezant in Mos- kou, Harriman, vroeg openlijk, of oor log met Rusland onvermijdelijk was? Neen, zei Byrnes, mits we ons houden aan onze afspraken. Maar de Russische troepen verlaten Mantsjoerije niet, even als Perzië, dat ze voor 2 Maart moesten ontruimen volgens aile verdra gen en herhaalde beloften. Zonder nood- zaak houdt het steeds het Deense Born- holm bezet. Zowel hier als elders bly- ven de Russen tegen de wil der regerin- gen van die landen, en daarom zijn deze gevallen niet te vergelijken met de aan- wezigheid van Britse troepen in Grie- kenland en Nederlands-Indië. Uit Syrië en de Libanon zullen de Franse en En- gelse brigades voor 30 April zijn ver- trokken Het is waar, dat Britse légers zich tegen de wil van Egypte en Brits- Indic nog in deze landen bevinden, maar hier hebben wij te doen met his- Rijnland onder vreemde con- Werkliedenparty wegzulgen. Toen pro. ailerlei militaristen de gelegenheid op trôle te plaatsen en spreken zeer nati- liberalen en katholieken. zware bewapening aan te dringen onalistisch. Natuurlijk met in de Rus- soclalistem uberalen niet. Er blijft vooral in Amerika gebeurt dit om- gjsche zone, waar de nood onder de Dat wi moeeliikheid een bestUur dat Rusland naar de wereldheerschappy vluchtelmgen en geèvacueerden vrese. nu n°g g I lit, ralen Mislukt streeft. Men kan niet ontkennen, dat de Ujk is. Vooral kinderen sterven in grote van kfh°lmken en Russen de indruk wekken, dat zij blijk. getale. Men moge fatahstisch zeggen, ook dit uit h en waarvan de baar geen rust zullen hebben voor de i dat dit de straf is voor de Duitse zon- pn worden uitgesch yerwach- laatste „bedreigende" mogendheid door den, ieder zal moeten erkennen, dat zo kath°"® beiangwekkend expe- Moskou zou worden bestuurd. Zo pro- helaas de opbouw van Europa onmoge- ten.He verkiezingen zo dicht voceert het zelf een anti-Russische lijk wordt. Ook wij zullen aan de rand riment zijn, stemming. Mogen de Verenigde Volke- ren er nog in slagen bijtijds zulk een rqmp te verhinderen! Duitse toestanden. De drastische verlaging der Duitse rantsoenen, tôt ongeveer de helft van de onze, wat het aantal calorieën aan- gaat, heeft de oplossing van het Duitse probleem nog moeilijker gemaakt. Al- van een chaos niet gedijen, terwijl her- na elkaar. opvoeding onmogelijk wordt. De ver- XEDERLANDERS GAAN IN MEI EN splintering van Duitsland zou niet erg i\ JULI 1ER STEMBUS. zijn, indien men dan ook redelijke rege. jjet a N.P. meent te weten dat de ling'en trof van économisé!» aard. zodat data der' verkiezingen als volgt zullen de Duitsers konden bijdragen tôt het worden vastgesteld: Tweede Kamer op herstel van wat ze hebben verwoest. yj Mei, Provinciale Staten op 29 Mei Nu kunnen dat alleen krijgsgevange.nen en de Gemeenteraden op 26 Juli Candi- in de geallieerde landen, doch deze bij- daatstelling Tweede Karaer^en Prov. aan kleren heerste, dat de mensen zich in boomschors hulden, en dat er een nijpend voedseltekort was, doordat de Japanners rijstproducerende- van met 073 074 075 drage is gering. De schaakvereniging „Hoogezand torisch gegroeide afhankelijkheidsver- Sappemeer" heeft den schaakmeester, houdingen, die gelikwideerd zullen wor- ex-wereldkampioen, Dr. M. Euwe uit den, omdat de Engelsen hier in de toe- genodigd Zaterdag 23 Maart een simul- komst zullen vertrekken, terwijl de Rus- taan seance te geven^in Hôtel Fa,ber te sen juist beginnen, nieuwe landen aan Hoogezand. De ro p zich te onderwerpen. i zullen vrlJ hoog jn, p P - De Russen beweren, in hun felle soon, maar deze hoge bijdrage radio-campagnes, bij de afgelopen ver- niet zonder rederi geliieven. jurtd kiezingen in hun bladen, dat hun land veremgmg stelt zich voor het batig bedreigd wordt door de „imperialisten". saldo ter beschikking te stellen van e Stahn zelf heeft gezegd - fataal woord Staunton Wereldschaaktournooi, dat te dat een nieuw! oo?lo? onvermijdelijk Gromngen zMwoMen phouden^Daar zou zijn, omdat de kapitalistische we- van 1926 tôt 1935 voor de A. R. part lid van de Raad en jarenlang was 1 voorz. van het Chr. Schoolbestuur VOETBAL. Programma voor Zondag 9 Maart. District V. le klasse. Be QuickSneek VelocitasL.S.C. FrisiaG. V A. V. AchillesH. S. C. V eendamLeeuwarden 2e klasse. Hoogezand—-Zwartemeer W. V. V.—Noordster EmmenG_ R. C. Woltersum—F. V. V. AppingedamMuntendam HelpmanBato Handbalprogramma, Zondag 10 Maart. Heren tweede klasse C: S.V.H— H.O.W. H.S.—Groen Wit Damés eerste klasse: BatoH.S. Dames tweede klasse C: S.V.H.H.C.W II H.S. IIGroen'Wit SpartaD.O.S. H.C W.Noordbroek VERENIGIN GSMEDEDELIN GEN V.V. HOOGEZAND. Proogramma voor Zondag a.s.: Hoogezand I Zwartemeer I aanv. 2 u. Oosterparkers IIHoogezand II 12 u. Jun. A HoogezandN.B.S.C. 11 u. Opst.': Hoogezand I: A. Vos, W. de Vries, L. Scholtens, J. Adams, B. Hui- zing, S. Mulder, W. Boit, G. Scholtens. H. de Boer, G. Kost'er, G Hekert. Res. B. Brugge, H. Por. Opst. Hoogezand II: H. Bos, W. v. d. Veen, W W. de Boer, H. v. Delden (aanv.), H. Westerdiep, S. v. d Laan, M, Huizing, J. v. Leusden, E J. de Vries,' J. Smallenbroek, J. Ve- nema. Res. H. Geerdes, G, Brummer, H Blaauw. Leider: H. Kraster. Ver. trek per auto half elf vanaf Rowaan. Opst. Juniores A: G. v .Dijken, H. Berg, Joh. Pruis, J. Winkel, K. Wind (aanv.), B Stoker, G. Werkema, N. N., E. F. Dr. Euwe zich bereid heeft verklaard het tegen 40 schakers op te nemen, en omdat hij belangeloos naar Hoogezand komt, zal de vereniging Hoogezand Sappemeer" bij voldoende deelname een belangrijk bedrag ter beschikking van de Staunton-organisatoren kunnen stellen. Ook mensen, die niet in Hooge zand of Sappemeer wonen, kunnen zich als deelnemer melden. Naar de wed- strijdleider, de heer Bijlstra mededeelde zullen zo nodig extra GADO-btfssen worden ingelegd, om het een ieder ge. makkelijk te maken in Hoogezand te ko- men. t In verband met de korte tijd van voorbereiding is het gewenst dat de deelnemers zien zo spoedig mogelijk aanmelden bij den heer Bijlstra, Nieu- weweg 78, onder gelijktijdige storting van 5 op girorekening No. 458353 ten name van den heer J C. Overman te Hoogezand. HOOGEZAND. Op 5 dezer vond in 't hôtel Faber een vergadering plaats van de afd HoogezandSappemeer van de Gron. Mij van Landbouw, onder voor- zitterschap van dhr. R. Huizinga,. Het landbouwverslag 1945 werd goedge- keurd, evenals de rapporten der beide vraagpunten. Het voorlopig bestuur van de afd. Hgz. van de Partij van de Arbeid be- staat uit een 8 tal personen met resp. de h.h. P. M. Bruins, H. W. Kuipers en A. Scharpenborg als voorz., secr. en penninmeester. Het voorlopig bestuur van de pl. afd, van de Partij van de Arbeid ver- zocht ons te willen mededelen, dat zij, die lid wensen te worden van deze par tij, zich kunnen opgeven aan de volgen- de adressen: H. W. Plinsinga, Verl. Hoofdstraat 63; A. Scharpenborg, Verl. Hoofdstr. 45; G. Ubels, Knijpslaan 3; K Huizinga (veearts), Hoofdstr.; Mevr. RûggeBartels, Singel 36; J. B. Prak. tiek, J. Huitzingstr, 16; A. G. v. d. Poel Meidoornstr. 4; P. M. Bruins, Vijverstr. 6; J Dop, Nieuweweg 67; St. Radema- ker. Kerkstr.; A. Klok, Kalkwijk W 30; Royenstr. O. 94. ouderling in de Ger. Kerk te Spm. I begrafenis is bepaald op Maandag a te Sappemeer. Donderdagavond had de afd, Hgz Spm. van de Bellamy Beweging ee vergadering belegd in het hôtel Fabe. Na een inleidend woord yan de sécréta resse mej. Kliphuis, sprak dhr. Derkse Staats, leraar aan de H.B.S. te Gronin gen over Bellamy". Na de aandachtig gevolgde rede volgde een uitgebreide gedachten wisse ling. De heer Prins, de voorz., sloot de bijeenkomst. SLOCHTEREN. In de week van 1C t.m. 16 Maart houdt de burgemeeste spreekuur op Dinsdag, Woensdag er Vrijdag van 10 tôt 11 uur. Evenals in verschillende ander plaatsen zal ook in de gemeente Sloch teren het initiatief worden genomen toi het opriehten van een afdeling van de Plattelands Jongeren.Gemeenschap Gro- ningen. Het doel is de jongeren van het plat- teland van 18—30 jaar, zowel boer, ar- beider als middenstander en van ver schillende gezindten nader tôt elkaar te brengen. De voorlopige commissie bestaat uit mej. D. J. Hofman te Slochteren en dën Heer R. J. Heringa te Kolham. Op Vrijdag 15 Maart a.s. zal in Sloch teren een oprichtingsvergadering plaats vinden, waar voorz. en secr. van het hoofdbestuur het doel en streven van de vereniging nader uiteen zullen zetten Woensdagavond gaf in de con- certzaal Degenhart het gezelschaf» „Hart" een uitvoering van „Het Vijfde Gebod". Wij zullen deze uitvoering in ons volgend nummer bespreken. SCHILDWOLDE. Het bekende café ,,Wijchelsheim" van den heer Th. van Sloten is verkocht. Eigenaar werd de heer G. Veenhoven te Sappemeer. ZUIDBROEK. In een te Groningen gehouden vergadering van de Dr. Gron. Bond v. Konijnenfokkers is besloten om ter gelegenheid van het 30-jarig be_ staan der vereniging de bondsten- toonstelling te houden in Zuidbroek. In Ons Gebouw werd door de afd. van de S.D.A.P. en V.D.B. een druk bezochte vergadering gehouden ter de- finitieve oprichting van een afd. van de Partij van de Arbeid. De heer Bruins rijstproducerende gebieden afsloten Maar hoe is de toestand in de cultures Volgens de beschikbare gegevens uit Japanse bron kan men deze niet slecht noemen. De productie van cacao en -ich vrij goed gehandhaafd. Er is veel -edaan aan dt bescherming en cultive- inf van kina-plantages en er zqn nieuwe aanplantingen aangelegd. De toestand in de ™bber In Mlddén en Oost Java 1s bevredigend, doch de on dernemin°-en in het Westen zijn sterk verwaarloosd. De situatie in de koffie !s over het algemeen vrij goed. maar er ziin veel bomen gerooid, ook in mooie ionge aennlantingen en proeftuinen. De ve-eliMdustrie werd zeer sterk bevor- derd daar de Japanners verpakkmgs- 'lOHKuu Jmiddelen (vooral rijstzakken) en ^le- De beide landen zullen al het mocelnke dingmateriaal nodig hadden. De DraaK iio-n om tôt vriendschappelijke verhou- li?trende thee ondernemingen weraer iinp* te konen. voor v^7e] verbouw gebruikt. In ne 13- "onder de Rissella cultuur is door ae ■"redikbenrteiv Zondag 10 Maart 19 o. bevord<»rd. Ned Herv Ke-k ,.,r (S er het slechtst af- nr>e- teo 10 u ds Zevenhoom van e ng'r ve-<vaa''loosd en Pad vindersd? enst Staten 9 April, Gem. Raden 11 Junl. De Perzlsche premier is vanuit Moskou naar zijn land teruggekeerd. 250 gram jam, stroop, enz. 50 gram thee 112 gram huihoudzeep (uitsluitend import-zeep) 076 250 gram zachte zeep B 18 1 kg aardappelen Bonkaarten LA, LB, LC 602. A 11 melk 1 y2 liter melk B 11, C 11 melk 3 liter melk lrtna heeft 026 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaartten KD, KE 603 567 250 gram jam stroop enz 568 112 gram huishoudzeep (uitsluitend import reep 569 250 gram zachte zeep Bonkaarten LD, LE 602. D 11, E 11 melk 5 liter melk 526 aardappelen 1 kg aardappelen Tabakskaarten enz. T16 2 rants shag- of rooktabak (geen sigaretten of sigaren) V 16 100 gr. choc, of suikerwerken X 16 100 gr. croc, of suikerwerken Melk. Dank zij de vergroting van de melkproductie zal het weer mogelijk zijn kinderen ven 0 ten 4 iaar 6 '-'te melk per week te v<- e* e1 1 Tantsoen gaat 17 d e o' a d productie dit toelr.at rjlr 1- v. ■'e co de Schmidt; 4 uur de"^Zetting hebben de Ja- Westerbro-k- 9 u. Kinderkerk: 10 uur ^^apitulatie Kropswolde: 3 u. ds. Vmkenborg van geven v. maakt het onmogelijk de Haren. Xiélwindeweer10 30 u ds. Wpsch Noordbroek: 10 u. ds v d 1 eiden, "uidbroek10 u ds. v. Mullem (Poska - suons op speer Math 27) Doopsgezinde Gemeente Sappemeer: Geen dierst. Noordbroek: Geen dienst. Geref Kerk Sappemeer: 9 30 u. leesdienst; 4.30 u. ds. W. Tom. Ger. Kerk (K. O. art. 31) Sappemeer: 9 45 leesdienst; 3 u. ds. J Groen van Bilthoven. Marttenshoek10 u. ds. W. Tom: 5.30 u ds. H. Steen; Woensdag 13 Maart Sappemeer 7.30 u. ds. W. Tom Bid- uur voor het gewas. Ned. Herv. Kerk iEv.) Sappemeer: 10 u. en 4 u. dhr. K. Pruy- sen. Baptisten Gemeente. Hoogezand: 10 u. dhr. J. Reinholtd, 2.15 u Kinderkerk; 5.30 u. dhr. Veen- stra v. Foxhol; 7.30 u. Jeugddienst; Dinsdag 12 Maart 7.30 u. bidstond Foxhol: 10 u. en 3.30 u. dhr. W Veen- stra,; 7.30 u. Jeugddienst. Woens dagavond 7.30 u. bidstond. venema, u. d u Imbosstr. 16; Kluin, K. Nieboerweg. In de nacht van Woensdag op Donderdag is aangehouden J. R. wegens een frauduleuze slachting. Met betrek. berg, R. Tepper, E. H. Appelbrij. Lei. der: D. de Boer, Scheidsrechter: A. Raspe V.V. KWIEK. Kwiek IScheemda I aanv. 2 uur S G.V.—Kwiek II aanv. 2 uur Kwiek I: F v. d Werff, B. Mulder, B. Scholte, H. Geling, B. Helmers,, G. Scheen, J. Bakker, N. Mulder, H. Schreur, B. Deiman, B. Scholte, Res: H Ronde. Kwiek II: H. Bodewes, J. Gi'bcus, B. Bulder, A. Duitser, Drent, N. Nagengast, H. Visker, H. Haver- kort, C. Meijer, D. Deimcn, A. Wayon. Rse Wijnants, G. Scholte. Vertrek per auto om 1 uur vanaf Bonthuizerbrug Terrein klaarmaken om 10 uur G Scheen, B. Mulder. Opzegging alleen bij M. Scheen voor Zondag. M.H.C. „DASH". Zondag 10, Maart a.s.: Dames: Da. ring iDash I, aanvang 1.45 uur. Opst. A Veerkamp, I. Jonkeren (aanv.), H. Jonker, A. v. d. Bend,. J. Wortelboer, T. Bodewes, T. Benes, R. Plinsinga,. Tr Kranenborg. A. Smit, G. Pander. Heren: Daring IDash n, aanv. 3 u. king tôt deze zaak werd eveneens aan gehouden de wed. S. Beiden zouden Vrij dag ter beschikking van de justitie worden gesteld. In ons blad van 2 Maart is abu sievelijk vermeld, dat mr. E. E. de Haan tôt wn. griffier hij de Dd. v. Beroep voor Soc. Verz. te A'dam werd be- noemd. Dit moet zijn mr. E. E. Haan. Alhier is op 83-jarige leeftijd overleden dhr. J. Bouman, die zich o.m. op maatschappelijk en kerkelijk gebied verdienstelijk heeft gemaakt. Zo was hij van Hoogezand hield een inleiding over het ontstaan van de Nieuwe partij en haar invloed op het politieke leven in ons land. In het bestuur werden verkozen de heren H. E. Buurma, J. Vegter, ,T. Jager E. van Sloten, P. Kuiters A- Bakema D. Beereboom en mej. M. Praktiek. Een contributieregeling werd vastge steld en besloten werd in het laatst van Maart een feestelijke bijeenkomst te or- ganiseren. De heer Th. Dijkman, wacht- meester der Rijkspolitie, alhier, is over- geplaatst naar Appingedam. NOORDBROEK. In de praktijk van wijlen de heer N. Mulder, in leven die- renarts, heeft zich gevestigd de heer F. J. Eisinga. "J 33 ,,Verberg u gauw in onze hut", zei Alisa. ,,De baron en zijn man- nen komen hierheen." Kapitein Gay ging naar binnen eri hoorde, ver- scholen achter de deur, de baron aan Alisa vra. gen of zij ook vreemde- lingen gezien had. stand in Japanse gegevens tu controleren. IN DE BEKLAAGDENBANK. De 22 jarige melkventer Kl. V. uit Hoogezand had zich te verantwoorden wegens het' wegnemen van 30 liter melk uit de onbeheerd staande melk- bussen van den heer Smallenbroek. Ter verdedlging voerde hij aan, dat hem zelf 60 liter was afgestolen. Maar de politierechter zei, dat dit geen veront- schuldiging wgs voor de daad. Hij gaf beklaagde de raad de dief van de 60 li ter indien hij hem kende aan te brengen, opdat hij zijn gerechte straf niet zou ontlopen. V. werd veroordeeld tôt f 30 boete subsidair 30 dagen hech. tenis, overeenkomstig de eis. DjlEVEN wIjlA»EN LiFTEN iïJJlii' folillllaAeiO. Op een avonu oinsLicCKS uaix elf hiel- deii Lwee waiiueiaaiS eeii in xjioenieri- uaai sur vieille*eiiue poui-ieaUi.o aan en viuesen ue ueiue nuinenue agemen oi ie een eniUje inoeiuen meeryuen. J^e po- nuemannen naduen er geen uezwaar i.e- gen, maar zy wnden wel weuen wat m ue zwaj.e tassen zaL, die de wandeiaars droegen. roen dez.e gevuid oienen te ^.îjn mec koschare Sieirauen.vvas ei mecs ineer op cegen, dac de Deide lifcers în- scapeen. iviaar de cocnc ging naar hei poiicieoureau, en daar kwam vast te s„aan dac ae sierradcii van een juist ge- pieegde diefSLal aikomstig waren. ue ueiue mannen worden van meer înbra- nen in Dloemendaal verdacht. NEDÉRLANDEKS BLZETTEN IVl.i.i.i i. faioENl)A-h11 ..-V JL>lllV men veineeiin. Uil gezagneouende Pion, dac ae xvleine boenua-eilanuen boeinbawa, r lois, boemba en jxoli aile door Neuerl. troepen, poiiue-iorniacies en niica-deuachementen ,,vreedzaam be- vuijd" zijn. ivredegedeeld wordt, dat 2500 Japan- nezen in Loppo, ten Zuiden van de hoofdstad van Soembawa, Soembawa Besar, zullen worden geconcentreerd. DE GELDZUIVEitlNG JLN iJb-i-> nie, Officieei is meuegeueeia, uul het mel- in&ciiig van. 2 ai l aan niwoiiexs van an eaex'i-xnuie niec langer z,ai zijn uoegtî- Svaan Le ueaciiiKKeii over ae in nun oe- zil zijnue vieemae ûeLaainiidcleieii. Aile vnjSLeiiiiigeii zijn mgeti.oKKeii. net Pu" Uiioiv HiDCt A.1J11 VxCCinU Ud4iii UliiilxUueiixjK iclccri icfaiducicu uxj ccu van ue voi^cu- ue uaiiiiviri-/e javetsie duhk, A-»e neucii. iÀaiiueiiiictav.aoiicxjJjJxj, i_/0 xNeUeri.-Aiiai- slxie iiciiiUuiiiucHiA Oi ue iNeu.-Aiiuibcne mooUn LOI lictct ti3L.na.ppxJ jL/e ovuiuictuii zaï tov,ùCiiieaeii met om- lenennig icgen ue Oii.eieie wisseiKoeiS. i^e er—rvm. coiniiiiSsie voor r a- iescilia la ne c venioui vtiu peiauneii Un ociu^aiein uegonnen. 2 liter Slnnasâppek Vooi p. soneu onder, F 21 jaar waren de bonne:: B D en 73 van de bonkaart K 602 aanrewe-" voor sinaasappelen Thanr icomen oolc oudere personer, in aanmçrking Zij '.ôeten bon A 16 van bonkaart KA 603 •literlijk 16 derer bij hun groente- of .uithandelaar inleveren tegen een ont- vangstbewijs T.z t. zal 500 gram si. .laasappelen v/orden verslrekt De afle- ering geschiedt eerst in het Zuiden des lands Vervolgens Oosten en Noorden en enslotte het Westen îoehoenen. Een April worden nieuwe schoenenbonnen in gebruik genomen. In verband hiermede verliezen de thans in omloop zijnde bonnen, welke tôt en met 9 Maart werden uitgeit. et, op 16 Mrt. hun geldigheid. Ru.le:, tt mut tu.men tegen nieuwe zal op geer. .-nkcle wijze mogelijk zijn. Men dient dus op de oude bonnen zo spoedig mogelijk schoenen te kopen. In het geval, dat de handelaar g*een passende schoenen in voorraad heeft, kan de bon teg:en een ontvangst- bewijs worden ingeleverd. ,,r.ieve zauy Lecchfordl'' prevelde ze, tucxi ue ouue u«jsuxac weei' m naar SLoei FEUILLETON Héron nam haar een poosje onge-jving tussen myn zoon en de dochter van merkt on toen zette hij zijn kopje neer den man die gisteravond hiei was. Wif wnrdtlals iemand die een plotseling besluit ,,Ik heb geen pian, met May's vaderUum, oieeic eu spraKeioos van opwm OQ W le WOrut neemt Le trouwen, moeder. Ik kan me voorstei- uuig. „u,ieve u.auy luetcniord, toe, trek Anje de Vries, 29 j., b_ y. Hgz.; F< Moeder," zei hij. ,,Ik vrees dat u zich dat u tegen hem bezwaren hebc; c u mec zo aan: van Meurs, 25 j., en Weia Bijlstra, van stireek maakt over mijn verloving ma'ar wat hebt u tegen May?» Jh met juffrouw Dalton?" door CHARLES GARVICE. 29) „Mij best!" zei'Vane, haar met Broe- Gnst H Hoepman, W. Bronsema, J. derlijke bewondering aanstarend. Holtman R Doornbos, F.Huizing (aanv.) „Maar hoe wil ja dat klaarspelenIk J E. 5 J.s.r, o. de vît». H. M nog no«Jt e.n mm zô verd.M ,e- Tuin, H. Jonker Kzn., A. Wayon. Ver trek per extra bus vanaf Gado-garage 1 uur. Leggers in Veendam. KUNSTMEST VOOR PARTICULIERE^ Het is mogelijk gebleken aan parti culière^ die minder dan 10 are cultuur- grond in gebruik hebben voor de teelt van voedingsgewassen, een bescheiden hoeveelheid kunstmeststoffen bonloos ter beschikking te stellen. De detaillisten dienen de hun voor dit doel verstrekte toewijzingen zo goed mogelijk onder hun afnemers te verde- len naar rato van de in gebruik zijnde oppervlakte grond. Belanghebbenden, d.wtz. zij die een volkstuin of particu liere tuin hebben (volkstuincomplexen vallen buiten deze regeling) dienen zich zo spoedig mogelijk bij hun handelaar te laten inschrijven. zien als Héron. ,,Doet er niet toe," zei ze met een plotselinge brandende blos; ,,làat het maar aan my over. En ga nu heen; ik ben doodop." Zo eindigde de avond van May's ver loving. HOOFDSTUK XIII. De toekomstige Lady Letchford. Toen Sir Héron de volgende morgen beneden kwam, leek hy even kalm en beheerst als altijd. Hij liep op zijn moe der toe. râakte haar voorhoofd even met, zijn lippen aan. gaf Vane en Rose de hand precies zoals iedere morgen Daama verdiepte hij zich in zijn post Lady Letchford daarentegen had haar brieven terzijde geschoven, als om te kennen te geven, dat er op 't ogenblik gewichtiger dingen aan de orde waren. Zwijgendbijna plechtig, at ze de twee sneedjes geroosterd brood, die haar ont- bijt vormden, roerde met strak gezicht in haar thee en hief geen enkele maal de ogen op naar haar zoon. wac moec ik doen? Wat moet, ik doen mompeiue ae ander voor zich .«eu, zoiiuex op uxe kannerende woor- uca ce icci-eii. „ixoe Kan ik in uousnaam uul VxefaeiyKe vouiKoineil xx.es net mooie nieisje ronduit haar ineuuig naiO UxcgespiuKeil, ZOU ze ge- ^egu ueuuen: „m geen gevai door te uutii uciais u col nog coe geuaan nebt!" ...aa. uipiaacs uaax van zuentee ze vol uxéegevoec en murmeide: „ik weet het iiiec, maai ik zou me met zo van screek rnaKen, iieve Bady Letchford. Er is nog mets onnerstelbaars gebeurd. Er kan zoveel tussen komen ,,Je kent Héron niet," zei Lady Letch ford met een hoofdschudden. „Dc Letchfords zyn altijd koppig en onver- zettelijk geweest, en hij heeft, dia eigen. schappen onverzwakt geërfd. Als hij zijn zinnen op dat meisje gezet heeft, itiLcu N." dj het"zonderline deed zal hij met haar trouwen en mijn hart we de kwestie dan maar meens uitpra- op zm die het zonder mg aeea ik innen? JWat ik ten en er ons dan verder met meer over gelyken dat^ ook tegell hem zeg, h/zal het er niet P ''t Et "n o w i n d e n zoals iii het belieft kamer. Vane, die niets moest hebben om laten. te "noemen kan maar op één wijze voor- van pijnlijke scènes, verdween met enige Als ik u was zou ik niet al te veel komen worden zei de oude dame met overhaastlng door een andere deur, en zeggen, fluisterde Rose, „tenminste STngekiSSS' lippen .Nooit zal 1k mlj Rose bleef alleen om de storm het hoofd niet tegen Héron." gela ten kunnen schikken in een verlo- te bieden. j--, „Niets, als juffrouw Dalton," was het „Moeder," zei hy_ vrees hooghartig anewoord, „maar ailes zich van streek maakt over mijn ver- toekomstige nieesteies van loving met juffrouw Dalton? Eikhof „Wens je die kwes ie nu e ®sP^®- Ailes?" Laat me dan eens één ding ken?" vroeg ze, met een zydelingse blik op de twee anderen, ,,Neen!" riep ze uit,opstaande. „Wan. tigWhaoe°weinik vrees! dat er niet veeî neer je zelf het ongepàste van een der- een1" zaak te bespreken, die volkomen verblind, dat je uit het oog verliest rifwa W«' zei hij gedempt U hadt ge- Ten H' dit met een glimlach. Ik geloof, dat er geen man op de wereld Natuurlijk interesseert het me," kan zyn, die zich zelf en de zynen geen mompelde de schoonheid met haar lief. eer zou aandoen, waimeer hy trouwde tnllipst lachie met een meisje zoals May Dalton is. Dank je Rose. Nu, moeder, laten Met een onverzettelijke uitdrukking BURGERLIJKE STAND. SAPBEMEErt, 28rlebi'6 ivcaart. Geooxen: rxeoei'ik, d. v_ xKoexoi Ger. rit ùenoxeens en rua Eamoeck, Hooge zand; ivxeuno Jeiie, z. v. xvcexxno Abuas en r-auxma x'heodoxa xvïargaietna Rode; Jan, z. v. imkas Emnxens en iviaigien Hartman; Tnomas Egbert, z. v. naxm Bouma en Annechiena Bxoekéma, Zuid- iaren; Jansje Gusu, d. v. Johannes Bijl en Marchien Bos; Jan, z. v. Jelce Boots- man en Lukkiena Bmgge Ondertrouwd: Sebe famit 26 j. Hooge zand en Hadina Kroon 23 j. Sappemeer; Johannes Francis Wilbrink 30 j. en Geertruida Johanna Gildhuis 26 j. b. v. Sappemeer; Jan Werkman 24 j, Sappe- meer en Jantje Molema, 27 j., Meeden; Jan Tromp 23 j. Sappemeer en Frouk. eje Eeuwema 25 j. Scheemda, onl. te Hoogezand Getrouwd Watze Roelf Jansen, Hoo gezand en Grietje Koning Sappeemer. Overleden: Aagtje Smit, 89 j., wed. v. Roelof Jansen. xiuwcrrvixrir-i 28 xrebr.6 Mrt, '46 Beuoien: jan, z. v. Axoerc veenrjer en xuaruxanxia xrot, l'oxnox; Axineeuma AXxOa, d. v. nammert vaxi uyKen exi ja- cooa oe Boex', 's-uravenxiage; jakoo, z, v. janob xuxaxjer exx r enna xnbexnia Ja ger, ngz.; ijaKKxexc, d. v. Ruuoxr Vvxl- Kfcxis en nmoeiKien van der veen, Mar. ceixsnoeK. onuei'Lrouwd: Geert Bieter Dijk, 25 j. Hgz. en xserendina x'rip, 25 j., rrgz.; aeoe Srmc, 2b j., eu xuadina xxioon, 2j j., bpxn.; vvixxem uXxicu Auer, x.0 j., xnaaxxem en Axune Jannna xiuxzinga, 2i j., Xrgz,jueieno x?nk, 22 j., veendam en riarmma ivceoema, 26 j., Hgz.; Haiman- nus bibering, j(J j., Xagz, en Beercje Hartog, 36 j., biochLeieu; Xjei'naruus Bnxiippus Gexard zajlsua, 32 j., Gron. en Geessren Anje Franssen, 31 j., Hgz.; Jo hannes Scnoicens, 28 j., Noorudijk en Antje Uchcman, 16 j., Hgz.; Jan Tromp, 23 j., Spm_ en Frouktje Eeuwema. 25 j., Scheemda; Harmannus Postema, 28 j., Slochteren en Zwaantje Smit, 21 j.,Hgz. Jan Zwart, 28 j., Hgz. en Susanna Jo hanna Huizenga, 24 j., Hgz. Getrouwd: Fokko Hulsebos, 28 j., en Folgert 23 j.. b. v. Hgz.; Gezinus Paas, 34 j., Zuidl. en Harmanna Klok, 26 j., Hoogezand SLOCHTEREN, 28 Febr.6 Maart '46. Eeoorexx: Jaeobina, d. v. 1. xrrins en w. GrasxxUxS, biocnc.; Vvieger, z. v b. v/ UcXxoi en b. i ±x.oxlxani; xren- oiik, z. v. J. Boddeus en N. A. Piieger, xjcnildw,; Siebranda, d. v. K. J. Vvieren- ga en vy. S. venema, Haikstede. ondertrouwd: H. Sibering, 30 j rox .arn en G. xiarcog, 33 j., Slocht.; J. Jan sen, 28 j., Schaxm en A. Mulder, 23 j., Slocht.; G. K. Scliuiing en K. van der Broek, b. v. Slocht.; Z. H. Dijkhuis, Scheemda en R. Scheidema, Slochteren. Getrouwdz R. J. Heeringa, 25 j., Kropsw. en A. Begeman, 25 j.^Harkst. J. Noordman, 26 j., Schildw. en R van der Laan, 23 j., Scharm.; A. J. Koo'ps,28 j. en G. T. Keizer, 25 j., b.v. Siddeb.; K. een 23 j., Hgz. en M G. Bakker, 17 j., îolham. - ZUIBEROEK, 28 Febr,7 Maart '46. Geboren: Grietje Aaltje, d v. Har T'nnus Ber'end Stegmeijer en Eisjc "aan'e. Cndeitrouwd: Sièbolt Ruiter, 27 j. en Jakobje Tryntje Brouwer, 25 j., b. v.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1