J(apitein m Lonen en Prijzen LadyL EindeHjk komt er Eenheid fuyrtfA Jlkm £uAo-p,a. 2* i- M 14* NIEUW S- en ADVER1 ENTIEBLAD opgericht 1870.Officieel Qrgaan voor Hoogezand en Sappemeer Sappemeer eert zijn Oorlogsslachtoffers. Nnti-Kotninternpaa ftî ^±±SSft t in het Boerenbedrijf. w Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Binnenlands Overzicht in de Spelling van onze Taal. Plaatselijke Berichten r (C Ronger bedreigt *encn^ Wie wordt ETGHFORD t 1 ÎSste Jaargang WAENSDA.G 20 MAART 1^46 No. 22 ABONNEMENTSPRIJS 1.25 p. kvvart., fr. p. post f 1.50 (bjj vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen. „Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) OOSTGOORECHT Verxchijnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administratle- en Redactieadrea: Drukkerij T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D, B. Lammerts en H. Bonewit Sinds minister Marchant met zijn spelling voor den dag kwam, heeft er in ons land een chaos geheerst op het gebied van de spelling. Daarvôôr gold algemeen de schrijfwijze die was vast- gesteld door de heren De Vries en Te Winkel. Het was een spelling die vol angels en voetklemmen was, en die daarom, vooral voor minder ontwikkel- de personen vele moeilijkheden oplever- de. Veel was ontleend aan het Middel- Nederlands, en sleehts weinigen voelen zich thuis in de taal, die Joan Luyken of Jacob Cats gebruikten. Waarom schreef men „rekenen" met één en „teekenen" met twee e's, waarom was ruzie vrouwelijk en vrede mannelijk Vooral het geslacht der zelfstandige naamwoorden was een grote moeilijk- heid, omdat de uitgangs n, behoudens in enige vaste uitdrukkingen, in de spreektaal niet gehoord wordt. Toen liet minister Marchant de naar hem genoemde spelling ontwerpen. Het was een radicale vereenvoudiging, niet alleen wat betreft de uitgangs n, maar ook in het gebruik van e en o in open lettergrepen. Geen wonder, dat het on. derwijzend personeel gaarne de nieuwe schrijfwijze invoerde. Maar in tegen- stèlling hiermede bleven vele particu- lieren, handelszaken en ook de over- heid vasthouden aan het oude. Dat de Nederlandse taal op twee manieren ge- schreven werd, was, hoewel het naar buiten toe natuurlijk geen fraaie in. druk maakte, op zichzelf niet zo heel erg. Veel erger was het, dat de jeugd, die bij haar scholing sleehts bekend was gemaakt met de vereenvoudigde schrijf wijze, bij haar intrée in de maatschappij dikwijls verplicht was volgens de spel ling van De Vries en Te Winkel te schrijven. van betekenis, dat Nederland een mo- gendheid was met een economische en culturele betekenis, die niet1 onderschat moest worden.' De Nederlander heeft een groot deel van zijn land ontrukt aan de zee. De strijd tegen 't water heeft hem gestaald en zijn karakter gevormd NEDERL. OOSTINDIë. Indië heeft vrij kalm gereageerd op de landing van Nederl. troepen. Te Se- marang zijn nieuwe troepen ontscheept. Van Sumatra wordt rijstgebrek ge- meld. In de tweede bespreking Dr. v. Mook. Sjahrir is overeenstemming bereikt over de te volgen procédure bij verdere be- sprekingen. ALGEMEEN DISTRIBUTIENIEUWS. Teneinde het gebruik van Grutters" waren als veevoeder tegen te gaan is hèeft^hem l3ePaald, dat alleen de handel van deze energiek en ondernemend gemaakt. En die eigenschappen zijn overgegaan van ouders op kinderen. Nu nog zijn er ve. len, die een rustig bestaan in ons eigen landje niet toelacht die de wereld in willen. Enige der geallieerde landen bie. den toekomstmogelijkheden aan onder- nemende mensen. Bijvoorbeeld Canada, een dun-bevolkt land met een tamelijk ruw klimaàt, maar met een reusachtige landbouw en veeteelt, en een heerlijke Oostkust, waar veel ooft wordt geteeld. Daar heb je ook Australie, een land met een groot tekort op de arbeidsmarkt. Verder biedt Frankrijk mogelijkheden. Frankrijk's bevolking gaat geleidelijk achteruit en een deel van de plàttelands- bevolking trekt naar de stteden. Voor boeren is hier dus een kans; voor land. arbeiders biedt Frankrijk weinig moge lijkheden. In het algemeen dient te wor den opgemerkt, dat de bodemproôuctie daar te lande belangrrjk lager is dan bij bns; zij becHraagt 50 60 van de onze. De regering beveelt echter definitieve emigratie naar Frankrijk thans nog niet aan, daar zij bezig is voorbereidingen te treffen om tôt een goede regeling te komen van de emigratie. producten langs de gewone kanalen vrij is. Voor het overige blijven bestelbon- nen noodzakelijk. Honden- en Kattenbrood is bonvrij geworden. Voor vervoer van fabrikant naar grossier en van grossier naar de- taillist blijft een geleidebiljet nodig. Serviesgoed. De bonnen B33, C33, D33 en E33 (reserve) zijn aangewezen, elk met de waarde van 1 punt. Deze bon nen kunnen in combinatie worden ge. bruikt met nog aan te wijzen bonnen. Voorinlevering is niet toegestaan. Men dient te waehtën tôt de handelaar de gewenste artikelen heeft. Textiel. Spéciale punten verliezen per 1 Mei hun waarde. Vlees. De geldigheidsduur van de bon nen 029, 030, 031, 529, 530 en 531 van kaart L 602 is verlengd tôt 30 Maartl. Groente. In verband met de in de len te verwachten grote aanvoer van groen te zal handel en prijsbeweging vrij wor den. Zaterdag heeft de executie van landverrader Max Blokzijl plaatsgehad. Omstreeks half Mei zal Winston Churchill korte tijd de gast zijn van H.M. de Koningin. Nederlandse autoriteiten wensten in de oplossing van het spellingsvraag- stuk samen te werken met België. Tij- dens de bezetting van deze gebieden zjjn door de te Londen gevestigde re. geringen onderhandelingen gevoerd, en 20 Maart '44 werd de Belgiselie sectie benoemd van de commissie wier taak het was eenheid te brengen in de Ne derlandse taal in Nederland en België. Thans is het werk van de commissie bekroond door bekraehtiging van den Belg. Regent en publicatie van het ten aanzien van deze kwestie genomen be- sluit, in de Staatscourant. Van de zijde van het Dept. van Onderw., Kunsten en Wetensch. in Den Haag wordt medege- deeld, dat binnenkort een wetsontwerp inzake de spelling van onze taal zal worden ingedîend. br zal dus binnen afzienbare tijd weer eenheid zijn in de spelling van ons mooi Nederlands. EmigratiemogeHjkheden. Er was een tijd, dat Nederlandse schepen op aile oceanen voeren, dat de Nederlandse vlag woei in aile hayens GEMEENTERAAD SAPPEMEER. In de Maandagavond gehouden ver- gadering werd de begroting 1946 goed- gekeurd. De burgemeester wees erop, dat de begroting een somber beeld ver. toont, het tekort bedraagt f 113.760.02. In de algemene beschouwing snijdt dhr Mulder verschillende kwesties aan, o.a' de hoge hondenbelasting en de bouw van een nieuw armenhuis. De burgemeester deelde mede, dat aan den Gem. Architect reeds opdracht was gegeven een ontwerp te maken voor een nieuw armenhuis. Er is toe- stemming verkregen dit jaar 8 enkele woningen te bouwen in Sappemeer. Voorgesteld wordt de presentiegelden der Raadsleden te verhogen van f 2.50 °P f 4—en die van de leden van het burgerlijk armbestuur van f 1.50 f 2.50 per vergadering. De heer Fabritius vraagt de sloot langs de Middenstraat te dempen, en de heer Mulder stelt hetzelfde voor met de sloot in de Heerenstraat. Wat betreft het eerste is het collège van B. en W. diligent; het tweede niet toegestaan. Op een desbetreffende vraag ant- woordde de burgemeester, dat de Bor. gerc.brug gaat verhuizen naar de Klei nemeersterstr. en dat bij de Borgerc.str" een nieuwe brug zal worden gemaakt. Na besprekingen wordt besloten in de volgende vergadering voorstellen te doen inzake het al dan niet construeren van een betonbrug over het Kleine- meesterdiep. Overeenkomstig een voorstel van B. en W. werden voor 1946 de opeenten op de personele belasting progressief vast- gesteld van 130170. Hier volgen nog enkele cijfers over voorgestelde uitgaven: Onderhoud stra- ten en pleinen f 36.280; id. wegen en voetpaden f 20.620; id. bruggen incl jaarwedden f 10.180. Subsidie Burg. Armbest. f 57.850; kosten krankzinni. genverpleging f 12.560.—. Van den heer Klomp is een brief ont- vangen waarin hfj bedankt als raadslid, wegens zijn vertrek naar elders. op LUCHTVAART. Met ingang van 1 April opent de K. L.M. een dienst op Oslo. Maandpg, Woensdag en Vrijdag zal iedere week een vliegtuig van Schiphol (Amster dam) vertrekken. VLIEGSPORT. Op een bijeenkomst van de besturen van de Aeroclub „Stadskanaal'' en de Luchtv.club ,,Happy Landings" is een fusie van beide verenigingen tôt stand gekomen. Als naam werd gekozen „Zweefvliegclub De Hondsrug". Het be- stuur bestaat uit de h.h. H. Oudenamp- sen, Musselkanaal (voorz.), H. Oorburg, Stadskanaal (le secr.), A. H. Hemmes, Hoogezand (2e secr.), H. Bonewit, Sap pemeer (le penn.), R. Smit, N. Buinen (2e penn.). De afd. Hgz.-Spm. geeft Woensdag 27 Maart een les in vliegtuignavigatie voor leden en introducë's in het hôtel Faber. In Sappemeer is een comité gevormd dat zich ten doél stëlt een monument op te richten voor aile in de gemeente gevallen oorlogsslachtoffers. De namen van de overledenen zullen op het monu ment worden aangebracht. In het co mité hebben zitting genomen de h.h. A. W. Stronkhorst, J. Boer Jr., A. Edzes Koerts, A. Kamps, S. Kleefsman, J. W. Koeneman, G. Ruding en H. Viening. Bijdragen kunnen gestort worden bij de Ned. Wissel- en Effectenbank voor rekening van „Monumentenzorg" ten name van den heer Viening. De volgende maand wordt een collecte gehouden. SAPPEMEER. De Bond v. Staatspens. heeft Maandagavond een feestelijke pro- paganda.avond georganiseerd in 't Hô tel Struvé. Als belangrijkste spreker voerde het woord burgemeester J. Tuin van Hoogezand. Door de ,,Oud Groene Wezen" werd opgevoerd: ,,Op Brongers- heerd". Zaterdag'avond presenteerde de fam. Kok voor de voile zaal van het hôtel Struvé haar revue ,,Vergeet mij niet". Het was werkelijk uitstekend. Joop Kok, grootmeester der accordeon- nisten speelde eigen composities en oogstte succès bij het publiek, de Geskus Brothers waren goed, vooral hun cowboy-nummer. Het revue-orkest o.l.v. Jan van Lijen viel eveneens goed in de smaak. Op Vrijdag 15 Maart had de con- stittuerende vergadering plaats van de afd. Sappemeer van de Partij van de Arbeid. De hr. J. v. d. Berg gaf een overzicht van de tôt stand koming van de Partij, terwijl dhr. Kiewiet een blik in de toekomst wierp. Voorlopig zijn de besturen van de voormalige S.D.A.P. en de V.D.B. samengevoegd. - Naar wfj vernemen zullen in de gem. Sappemeer, door het comité tegen samenvoeging Hgz.Sappemeer biljet- ten worden verspreid, waarop de inwo- ners kunnen vermelden of zij voor of tegen samenvoeging zijn. HOOGEZAND. Tengevolge van het vastlopen van de remmen is Vrijdag- middag de achteras met wielen van een vrachtauto van de Fa. Platte uit Hit- sum (Fr.) afgebitoken. De wagen ge- raakte in het Winschoterdiep. De beide inzittenden van de cabine kwamen met de schrik vrij. Iemand, die in de laad. bak had gezeten kreeg een nat pak. Een in Groningen gerequireerde kraan- wagen heeft de gehavende auto naar Friesland teruggebracht. Bij de Scheepswerf Hoogezand" (Jac. Bodewes) is een viskotter, de UK 202, ,,Matias'', geschikb voor een lading van 15 ton, te water gelaten. Het schip werd voor binnenlandse rekening ge. bouwd. De kiel werd gelegd voor de bouw van een dergelijk schip. WESTERBROEK. De plaatselijke afd. van de Bond v. Staatspens. kwam voor het eerst sinds 1940 bijeen in café Smid. Het oude bestuur bestaande uit de h.h. H. Haak, J. Mellink, D. Bosch, D. Smid en C. Ensing trad af en stelde zich niet herkiesbaar. In het nieuwe, -nog onvol- ledige, bestuur namen zitting de h.h. H. Huisman (voorz.), Ch. Pieters (penn.) en H. Kooi (secr.). Op uitnodiging van het bestuur der Landbouwvereniging hield dr. F. I. Brouwer Donderdag in het café Smid een lezing met lichtbeelden getitetd ,,Zwerven door Nd. Nederland". SLOCHTEREN. Door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is met ingang van 1 April a.s. benoemd tôt. ad. junct-commies ter gemeente secretarie dhr. A. R. Bontekoe, thans tijdeljjk als ambtienaar ter secretarie alhier werk- zaam. Het Département tôt Nut van 't Algemeen hield op Vrijdag, voor een goed bezettle zaal, haar 5e en laatste feestelijke bijeenkomst in dit seiaoen, in de concertzaal van Degenhart. De rederijkerskamer Vesta van Ten Post, trad op met ,,Noa diggels 't ge- luk", toneelspul in drei bedrieven deur Jan Zijl. Het is een stiuk zoals we dat GEMEENTERAAD NOORDBROEK In de j.l. Woensdag 13 Maart ge houden Raadsvergadering waren aile le. den aanwezig behalve de heer H. K. Fluks. Ter behandeling kwam het bekende adres van de Gem. Standaardbuiten om adhaesiebetîuiging aan het door die Ge meente verzonden adres aan de 2e Ka- mer der St. Generaal. Met 4 stemmen voor werd besloten om adhaesie te be- tuigen VoortJs kwam aan de orde: Bijdrage Borgstellingsfonds voor den Middenstand ad f 0.02 per inwoner. Vaststelling vermenigvuldigingscijfer schoolgelden Lager onderwijs. Aanvrage tegemoetkoming kosten schoolbezoek van schoolgaande kinderen van R. Drent en J. Udema, alhier. Ontruimings- termijnvan een onbewoonbaar verklaar. de woning bewoond door de wed. S. Prins. Overeenkomstig de voorstellen van B. en W. goedgekeurd. Tôt leden der Commissie tôt wering van schoolverzuim werden de 9 voorge stelde personen benoemd. De heer T. J. Eisinga, dierenarts al hier werd benoemd tôt keuringsveearts terwijl deze tevens tijdelijk werd be noemd tôt Hoofd van die dienst. Machtiging is verleend aan het Bur- gerl. Armbestuur om te benoemen tôt hoofd en vrouw van het Verzorgings. huis ,,Avondzon" het tegenwoordige echtpaar J. Bos en vrouw op een sala- ris van f 600.per jaar. Over het adres van 't Nutsbestuur om subsidie reu 1- hoeve der Kleuterschool staakten de stemmen, niet om het bedrag ad f 250 maar om de door B.enW. gestelde voor- waarden. In de volgende vergadering komt het verzoek opnieuw aan de orde. Aan de N.E.T.O. werd een subsidie verleend ad f 25.per 1000 inwoners. Enkele opmerkingen door H.H. Ged. Staten inzake de begroting 1946 werden behandeld en overeenkomstig de ge- maakte opmerkingen nader vastgesteld. van Zijl gewend zijn; een ernstig gege ven uit het gewone dagelijkse leven, met er tussendoor een vlotte, vrolijke kwinkslag. Aile medewerkenden waren. zonder uitzondering, goed in hun roi. Een grote moellijkheid is wel, het zich los en ongedwongen bewegen op het to- neel. Vooral met de armen weten velen zich geen raad. Idoa had hier wel zeer veel moeite mee. Aan het slot van de ign «An du dhrdro uyi- r, egiwm Tende ngen als or* tuj Ixind.-n I annkon- "*el aan den -*Ju. >-.iv e**- j, tJ.ua.- de Siiaa mogriijiairm het repuDiu^®^*^»^ fi* xjmr uriac:. flrdciiavorut IV wjcialisi spajk lueuwr informait, met dr *oeuUKli-i daer reu errxlcAi éfTj Icài 'testudereii. dn». aile —A. ^AÎA1 t lo. tijdena e remu medegedeeld t I rpK» u uu t.enj eers; daninhejd ^an leidec 'reciu- mei oeil Oeidrtg in Partis irpubuk— sto,n> nen« Niemand werkt graag zonder te we ten of zijn arbeid behoorlijk wordt be- taald of niet. In dat opzicht zal er wel geen verschil zijn tussen boeren, fabri. kanten, arbeiders of ambtenaren. Doch de regering meent, dat de landbouw wel aan de gang kan gaan zonder te weten wat de landbouwproductten zullen op- brengen. Op het ogenblik stelt de rege ring de prijzen vast en de lonen zijn voortdurend in beweging. De landarbei- 36. Vrij onverwacht stootten zij op twee zwaar bewapende mannen die op de rand van de rotsen stonden en het om- liggend terrein bewaakten. „Dat zijn de schildwachten van den baron" fluist:er- de Alisa. avond droeg de heer Zijl nog enkele ders geven er de brui aan om nog lan- schetsjes en voordrachten van hem zelf ger voor lagere lonen te werken, dan voor. Het was een goed slot vanhet zij in andere beroepen zouden kunnen gerekt' pauzes werden te lang verdienen. Dat maakt de toestand voor Door de Plattelands Jongeren Gemeenschap Groningen, werd onder voorzittersehap van dhr. Heringa, op Vrijdag een vergadering belegd in café Smit. De spreker voor deze avond, dhr. Draaisma, voorzitter van de P.J.G.G. zette het doel van de organisatie uiteen. Aile jongeren van 18—30 jaar, van aile richtingen, zullen hierln worden opge nomen om eens per maand samen te ko men. De hr. de Vrieze, secretaris van de organisatie, besprak de statuten en gaf plannen aan om bot uitvoering te komen. De P.J.G.G. wil de ontwikkeling van de plattelandsjongeren op maat- schappelijk, cultureel, sociaal econo- rriisch en vàktechnisch gebied, om hier, door te komen tôt een zelfbewuste ka- raktervolle plattelandsbevolking. Na de ze inleidingen werden verschillende vragen gesteld. Verschillende jongeren die voor de organisatie -voelen zullen nader samenkomen om daarna te brach- ten een afdeling op te richten. SCHILDWOLDE. Na Hélium heeft nu ook Schildwolde één der beide klokken weer terug. Het is de kleinste van 800 kg. Donderdag werd zij in aile stilte weer geplaatet. Naar de grote worden nog nasporingen gedaan. SIDDEBUREN. De Chr. gymn. ver. S.C.G.V. hield Donderdag een propagan- da avond in het gebouw Rehoboth. Een 30-tal leden. van de Chr, gymn. ver. „Kracht en Vriendschap" te Groningen gaf vrije- en toesteloefeningen, welke op zeer correcte wijze werden uitge- voerd. Na de pauze, waarin zich plm. 30 aanwezigen als lid opgaven, werd het toneelspel „An de kedde" opgevoerd. De nieuw benoemde leider, de hr. K. Riks te Sappemeer, werd als zodanig door den voorzitter geïnstalleerd. De Gem. Comm. ter bevordering van de Lich. Opv. werd vertegenwoordigd door den hr. I. Middel. ZUIDBROEK. In de consistorie van de Geref. Kerk vergaderde de school- vereniging van de Chr. school o.l.v. dhr. Lubberts. De heren Achterhof, H. d. S. en Knotnerus gaven resp. een verslag over het schoolleven en een financiëel verslag. FEUILLETON bepraten. Mijn zoon Sir Héron [zelf al inziet hoe ongerijmd en onuit- die natuurlqk geen geheimen voor me|voerbaar een dergelijk voomemen zou door CHARLES GARVICE. 32) „Ik voel me weer heel goed, dank u,'' antwoordde May. Toen gingen ze te- genover elkaar zitten, en May wachtte wijselijk af tôt de andere partij hetvuur zou openen. ,,Ik ben blij, dat te horen," zei haar ladyschap. „Maar," en ze liet haar stem dalen „het is niet uiteluitend om naar uw gezondheid te informeren, dat ik zo vroeg in de morgen naar u toe kom, juffrouw Dalbon. Eigenljjk moest ik me excuseren, dat ik u op zo'n ongewoon uur kom lastig vallen.'' „,Het is mij een groot' genoegen, u hier te zien," mompelde May; v^aar- schijnlijk had ze nooit van haar leven zô schaamteloos gelogen! Lady Letchford lachte grimmig. ,,Ik vrees, dat het genoegen niet meer zo groot zal zijn, wanneér u het doel van mijn bezoek kent," zei ze. May sloeg de ogen op en keek haar vast aan, met een kalmte, die niet zon. der uitwerking bleef. ,,Ik ben hier gekomen, mijn beste jon- gedame," ging Lady Letchford voort, „om eens rustig een en ander met u te heeft, is me vanmorgen dadelijk kom en vertellen, wat er gisteravond tussen u en hem is voorgevallen." Stilte. „Ik overdrijf werkelijk niet, wanneer ik zeg, dat ik ten diepste gegriefd en geschokt was, toen ik hoorde dat hij zich voorstelde, een stap te doen, die noodteakelijk zijn positie, zijn vooruit- zichten en zijn toekomst moet verwoes- ten, en niet alleen zijn toekomstl, maar ook de uwe, mijn beste juffrouw Dal- ton." May keek op. ,,Heb was heel vriendeljjk van u, ook aan mij te denken, Lady Letchford,'' zei ze; en er was iets in de klank van haar heldere stem dat een zwak blosje op de gepoederde wangen der oude da. me bracht. „Het is waar," zei Lady Letchford, ,,dat ik ook aan u heb gedacht. Na tuurlijk had ik op de eerste plaats het welzijn van mijn zoon voor ogen. Daar- voor ben ik zijn moeder. Maar ook voor u speet het me oprecht, dat u, zij het dan ook sleehts voor een ogenblik, in de waan waart gebracht, dat een huwe- lijk tussen u en Sir Héron mogelijk zou zijn. Maar het was niet mijn bedoe- ling, deze toon aan te slaan, en de zaak zd streng te behandelen. Ik ver. trouw, dat de rustfige naeht u al wel tôt nadenken heeft gebreifcht en dat u zijn. Een lachje speelde om May's lippen, half weemoedig, half naïef. ,,Ik heb de hele nacht geslapen,'' zei ze. ,,Neen, neen, ik wilde geen gekheid maken. Wilt u alstublieft verder gaan, Lady Letchford? Ik beloof u, dat ik ge- duldig naar u zal luisteren." „,Dank u," zei Lady Letchford. „Ik vertrouw, dat we elkaar wel begrijpen zullen. Ik zou hier niet gekomen zijn, als ik geen ernstige hoop koesterde, u te overtuigen. Ik weet ook zeker dat u noch lichtzinnig, noch berekenend bent.'' Een hete blos steeg May naar de wangen, en haar ogen vlamden. „U kunt het niet doen", ging de oude dame voort. ,,U kunt niet. Ik zjjn moeder weet wel iets van zqn aan- leg, en ik zeg u, dat die plotselinge be. vliegingen, die hem korte tijd geheel buiten zichzelf brengen, zijn grootste zwakheid zijn. Het gaat altijd weer heel spoedig voor bij. Als mijn zoon u trouwt, zal hij u binnen een maand weer moe zijn Stil want May was opgespron- gen met een bleek gezicht en scheen haar in de rede te willen vallen. ,,Ik moet u verzoeken, mij te laten uitspre- ken. Zoals ik zei, hij zal u moe worden en u zult de dag vervloeken, waarop u hem toestond, itichzelf en u te mis- leiden (Wordt vervolgd) de boeren nog moeilijker, want nu weten zij niet eens of zij wel arbeiders zullen kunnen krijgen, als zij gewassen gaan verbouwen, waarvoor veel arbeid nodig is. Liet nu de regering de lonen ook in het onzekere, dan zou men desnoods al. les aan het eind van het jaar kunnen verrekenen, doch dat is niet het geval; de landarbeiderslonen zijn vastgesteld en de regering is niet bereid om reeds weer een volgende verhoging toe te staan, hoewel die noodzakelijk is om h'et landarbeidersloon even hoog te maken als dat van de geoefende bouwvakarbei- ders in de dorpen. Nog sterker: de re gering wil geen garantie geven, dat de prijzen der landbouwproducten aan het eind van het jaar zo nodig zullen wor den verhoogd, indien in de loop van de zomer de loonkosten toch zouden stijgen Inmiddels staat het zaaiseizoen voor de deur en de boeren moeten dus we ten welke gewassen zij dienen te zaaien. Gezond zou de toestand zijn geweest als er aan drie voorwaarden was voldaan. Ten eerste had de prijs van vele land bouwproducten op tijd bekend moeten zijn, ten tweede had het landarbeiders loon voor het gehele seizoen contrac- tueel moeten zijn vastgelegd en ten derde had dit loon gelijk moeten zijn aan dat, hetwelk geldt voor andere be- O.l.v. dhr Dr. J. Beukema ver gaderde de Ned. Jagersvereniging, Kan. ton Zuidbroek. Tôt bestuursleden wer den verkozen de hh. Dr. J. Beukema en L. A. v. Hage van Sappemeer, O. S. Knottnerus van Nieuw-Scheemda, J. Oterdoom van Veendam en O. A. Slim van Stadskanaal. Door onbekende oorzaak ontstond Maandagmorgen een begin van brand in de boerderij van den heer P. de Boer. bewoond door den heer Tuin. Doordat ei weinig wind was en de brandweer spoedig ter plaatse was, kon men de brand nogal spoedig meester worden Verzekering dekt de schade - Mej. G. Polter, onderwijzeres aan de lagere school aan de Heiligelaan, is in gelijke functie benoemd aan de C'hn's- telijke school te Muntendam PREMIèRE IN DE HOOGEZANDSTER BIOSCOOP. „I'll be your Sweetheart."' Het programma van de Bioscoop brengt deze week een première voor het Noorden en wel die van een nieuwe En- gelse film „ril be your Sweetheart". Wanneer wij het „happy end" van deze uitstekende rolprent even buiten be schouwing laten en tevens de sociale ondergrond, dat de strijd tussen de beide muziekuitgevers Bob en Jaon en de hen beconcurrerende beroepsgenoten, die de auteurswet in Engeland ten ge- volge heeft,, even laten voor wat, zij is, dan doet deze film ons onwillekeurig terugdenken aan operette-films, die steeds trokken door hun lichte en luch- tige wijze, waarop zij een amusant ge geven behandelden niet alleen, maar die stevig „doorspektT zijn van bekende, het oor strelende melodieën. Zo is dit ook in „ril be your Sweetheart" het ge. val. Voor de liefhebbers van de lichte muziek is er veel te genieten. In een fleurige entourage, met geestige mo- menten en rake, photografisch volko- men verantwoorde beelden, is deze pre- mière-rolprent een beknopte samenvat. ting van de geschiedenis van de Jazz- muziek; doch niet die muziek alleen zal de liefhebber er van zijn gading vinden; ook andere lichte kost zal er voor hem te genieten zijn. Redenen te over dus om de première van deze nieuwe rolprent met belangstelling te- gemoefi zien. L. roepen, die met landarbeid gelijk te stellen zijn. Doordat aan de twee laat ste voorwaarden niet is voldaan, heeft de georganiseerde landbouw, vertegen. woordigd door de Stichting van de Landbouw, aan de regering moeten me- dedelen, dat men onder deze omstan- digheden geen verantwoordelijkheid voor de prijzen kan aanvaarden. Het is dit standjpunt1, dat in een persconferen- tie nogmaals werd uiteengezet door ir. Heymeier. Hij liet uitkomen, hoe het sociaal onrechtvaardig is de landarbeid systematisch minder te betalen dan andere arbeid. Landarbeid is een vak, dat net zo goed als ieder ander, ge- leerd moet worden, het vereist zelfs grote vakkennis. Bovendien jaagt men op deze manier de landarbeiders weg van de boerderijen, zodat er straks niet die gewassen zullen kunnen worden verbouwd!,, waaraan ons volk juist1 zo grote behoefte heeft, n.l. suikerbieten en aardappelen. Hij becijferde, dat voor een loonstijging van 10 cent' per uur, 100 millioen gulden per jaar nodig zal zijn of ruim f 10.per inwoner. Ge. middeld dus bij een gezinsgrootte van vijf personen ongeveer een gulden per week. Die last moet ons een goede gang van zaken in de landbouw wel waard zijn, zeide hij. Hoe de regering lonen en prijzen ook zal regelen, zij moet voorkomen, dat de noodzakelijke arbeidsintensieve gewas sen achterwege moeten blijven doordat de loonpolitiek de arbeiders van die boerderijen jaagt. Een Russische radiocommentator heeft verklaard, dat Rusland geen expansie.neigingen heeft. In Sofia is een vroegere-' Soc.- Dem. leider gearresteerd wegens critiek op de Sowjet Unie. NAAR HET LAND VAN DE MISDAAD XXII. De vissers hebben een flinke hoeveel- heid vis gevangen en geven deze door aan een vishandelaar. Ik ga naar dezen handelaar toe en vraag hem of hij aan mij 5 pond wil verkopen. Eerst weigert hij, of beter gezegd vertelt hij dat vis gérantsoeneerd is en dat hij me daarom niet mag verkopen. Bij den kapper heb ik evenwel wat geleerd, en wanneer ik den hand,elaar ook op een dergelijke wijze aanpak, weegt hij mij 5 pond vis af. Als ik daama nog een poosje met hem praat maakt hij op mij geen on- prettige indruk; ik wil daama betalen doch hij wil geen geld in ontvangst ne. men en, wanneer ik hem dan een si- gaar aanbied, zegt hij dat ik nog maar eens terug moet komen. De vis die ik hier heb gekocht heb ik nog nooit eerder gezien. Ze heeft wel enige overeenkomst met snoekbaars en wordt ,,dorsch'' genoemd. In het kamp teruggekeerd raadpleeg ik een door de Duitsers achtergelaten woordenboek en zie daarin dat de Hollandse benaming van deze vis dezelfde is en dat de dorsch hoofdzakelijk in de Oostzee, doch ook aan dg kusten van IJsland, wordti ge vangen. De viskoopman had mij nog verteld dat de vis, welke in de Oostzee werd gevangen, veel dikker en vetter is en dat ze bovendien smakelijker is dan die, welke in andere zeeën werd gevan gen, hetgeen mede was toe te schrijven aan de omstandigheid dat het water in de Oostzee niet zo zout was. Bij mijn terugkomst tref ik den Pool en den Duitser in de kam'er aan en by het zien van de vis, neemt dé Pool op zich deze te bereiden. Hij leent een pan en maakt buiten de barak een vuurtje. Hjj stooft deze vis, en op advies van den Duitser, gebruikt hy bij de berei- ding uien. De vis smaakt ons allemaal uitste. kend en mijn medekamerbewoners zeg- gen dan ook, dat ze zich voor een vol gende leverantie aanbevolen houden. Eén der volgende dagen ga ik weer d,e stad in, doch thans met de bedoe- Jing groenten te kopen. Bij ons verblijf bevindt zich een grote melkfabriek, waar niet alleen kaas en boter, doch ook verschillende andere melkproduc. ten worden bereid. De Russen, en ook gevangenen van andere nationaliteiten, hebben aan deze fabriek reeds een be zoek gebracht en z(jn o.m, met ettelyke "f

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1