Met Perzische Probleem Brief uit de Hoofdstad LadyL Uandaag, Là S)A. Eiume Lti Haag&frarid Kapitein Gay b» NIELJWS- en ADVERTENTIEBLAD opgericht 1870. Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer SPORT. rt Waarin opgenomen de ,,SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Buitenland Plaatselijke Berichten Wie wordt ETCHFORD 75ste Jaargang ZATERDAG 23 MAART 1946 No. 23 ABONNEMENTSPRÏJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES: 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) 00ST G00RECHT Verschynt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres: Drukkery T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D, B. Lammerts en H. Bonewlt In het midden der vorige week werd plotseling het reeds lang hangende Per zische vfaagstuk acuut. De gekalmeer. de sfeer werd eensklaps roerig, en men kon een ogenblik van een paniek spre- ken. Aanleiding was het nog steeds vrij duistere bericht van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, dat de Russisehe troepen in Perzië, verre van zic hterug te tjrekken, zouden op- rukken naar "de hoofdstad en in de rich- ting van de Turkse grens, Daar ieder weet, dat indertijd Rusland eisen heeft gesteld aan Turkije afstand van twee Noordelijke voorheen Armenische pro- vincies en van bases aan de Dardanel. len - scheen de nieuwe troepenver- plaatsing dus te wijzen op een onver- hoedse overval. De wildste geruchten kwamen toen door. Een Amerikaanse joudnalist wisfc zelfs reeds, dat de diplo- matieke betrekkingen tussen Amerika en Rusland verbroken waren. In Lon- den, waar men de grootste belangheb. benden bij Perzië heeft, ging de pers gretig in op de vermeende Russisch- Amerikaanse twist. Men vergete niet, -dati Churchill's rede te Fulton tegen msland bedoeld was om de steun te ijgen van de Ver. Staten voor het be- ;eigde Britse Rijk. Zou Churchill gelijk -tobben gekregen Zou hij zijn geslaagd la Londen heerste een paniek en tege- jk hoop op de vermeende Amerikaanse uilp. Dat was duidelijk. yvat gebeurde er in Perzië? Toen kwamen de geruchten: mobili- satie van het Perzische leger, dat Téhé ran toti de laatste man zou verdedigen. Turkse troepen naar de grens. Opstand der Koerden, om de Russen te helpen. Perzië zou de kwestie voor de Veilig. heidsraad brengen. En een voor een werden ze aile in het begin van deze week herroepen. Behalve dan de laat ste geruchten. Wat werkelijk gebeur de is, dat de Russen hun tjroepen hebben „verfrist'' en versterkt, waarschijnlijk om druk uit te oefenen op de Perzische regering. Er schijnen onderhandelingen aan de gang te zijn over olie-concessies aan Rusland. De ,,Iswestja" schreef dat in 1921 de Russen afstand hadden ge- daan van aile rechten op de Perzische olie, op voorwaarde dat Perzië geen concessies zou doen aan andere vreemde maatschappijen. Dat was wel geschied. Zelfs olievelden, die voorheen aan Rus land waren tpegewezen, waren hoewel niet officieel tioegekend aan de Ame rikaanse Standard, de' Sinclair Comp. en aan de Engelse Shell. Tegen de reeds bestaande concessies van de Anglo.Per- sianOil Comp. zou het dus niet gaan. Nu zou de Russisehe regering, onder druk van haar troepen, de haar toeko- mende of vermeende rechten erkend wil- len zien. Daar echter Amerika en Engeland wel geen concessies zullen erkennen, die onder dwang zijn tôt stand gekomen, is de mogelijkheid van behandeling der zaak voor de Veiligheidsraad toch groot. KUNST. „Blauwbaard's achtste vrouw". In abonn. verband brachten ,,,De Ko- medianten" Donderdag j.l. in de zaal van het Hot'el Struvé een uitstekende geslaagde opvoering van A. Savoir's blijspel met Annie v. d. Lugt: Melserti van Ees in de lioofdrol. Het was een waar genot dit frisse blijspel, dat onder de perfecte regie van J. Gobau, op een frisse wijze werd ten tonele gebracht, te zien. De weinige ruimte, die mij ter be- schikking staat, noodzaakt mij tôt een korte bespreking. Annie van Ees heeft, ondanks ailes, nog niets van haar vroe- gere artisticiteit verloren: het was een genot,deze uitmuntende creatie van haar haar te zien: volkomen in toon, juist af- gestemd in de vele, moeilijke sentii- mentswissselingen, zeer expressief in houding en gebaar. John Gobau, haar tegenspeler, stond in z'n spçl op een peil, dat zich volkomen bij het hare aanpaste. Op en top, tôt in de klein- ste détails de geaffaireerde zakenman, voor wien ook het huwelijk slechts een ,,zaak'' is. Buitengewoon goed was hij in de enkele momentlen, waarin zijn dra- inatisch talent wanti Gobau is voor ailes toneelspel-speler aan het spel kwam, De overige spelers vormden met dit: tjweetal een homogeen geheel. Ailes bij elkaâf een uitstekende uitvoering van een vrolijk stuk in een stijlvol décor: een succesvolle avond. L. Voetbalprogramma voor Zondag a.s.: District V, le klasse: Heerenveen GVAV Be Quick—Frisia; Velocitas— Achilles, SneekVeend.; Leeuw.HSC. 2e kl.: FVVAppingedam; GRC Noordster; WVVMuntendam; Emmen Helpman; WoltersumZwartemeer; HoogezandBato. Verdere wedstrijden: Westerbroek 1Haren 1 2 u.; Wester- bioek 2 Groen Geel 2 10 u.; Engelbert 2Westerbroek 3 10 of 2 u.- Wilder- vank 1—Kwiek 1; HSC 4—Kwiek 2- Veendam 2—HSC 2; HSC 3-Veendam 3. Handbal. Programma voor Zondag. Dames le kl.: Bato—H. S. ;2e kl. C.: HS IIGr. Wit, SpartaDOS, HCW Noordbr., SVH—HCW II; Heren 2e kl. C: SVHHCW. Inst. HommesSGV, HS—Gr. Wit; 3e kl. C.: Sparta-SVH II, HCW IIIInst. Hommes n. De stand van de 2e klasse C Heren is S.V.H. 7 13 pt. Bato 6 2 pt. H.C.W. 7 12 pt. H.S. 7 2 pt. Inst. Hommes 7 11 pt. Gr Wit '3 - pt. S.G.V. 7. 4 pt. Van betekenis voor de bezetting van de bovenste plaats is daarorrt de wed. stjrijd S.V.H.H.C.W. Zondag a.s. op het terrein van Royenstraati. Het Bestuur van S. V. H. deelt mede, dat de wedstrijden tegen H. C. W. resp. om 10 en 11 uur beginnen. VERENIGINGSMEDEDELINGEN. V. V. HOOGEZAND. Wedstrijdprogramma voor Zondag 24 Maart a.s.: Hoogez. IBato I, aanv. 2 u.; Muntendam IIHoogez. II, aanv 2 u.; Scheemda IIHoogez. 3 aanv 10 u. Juniores: Vriendschappelijk. Hooge- A—Oosterparkers A, aanv. 12.45 uur; Hoogez. B—Siddeburen B, aanv. 10 u. Voor opstellingen zie de bekende adressen. V.V. KVVIEK. Wïndervank 1Kwiek 1 aanv. 2 uur HSC 4Kwiek 2 aanv. 2 uur Adsp. KwiekMuntendam aanv. 2 uur NoordbroekKwiek 2 aanv. 2 uur Kwiek 1: F. v. d. Werff, N. Mulder, B. Mulder, G. Scheen, J. Bakker, H. Drent, H. Schreur, M. Scheen, B. Schol- te, N. N., J. Hanekamp. Vertrek per auto om kwart voor één vanaf Kleine- meersterbrug. Kwiek 2: H. BodewetS, J. Gibcus, B. Bulder, H. Wijnants Sr., J. Bodewes, B. Klein, G. Ruding, H. Ha- verkort, Chr. Meijer, N. Nagengast, A. Wayon. Adspiranten: R. Scholtens, N. Wilbrink, H. Mulder, A. Stokkel, D. Deiman, H. v. d. Werff, F. v. d. Werff, A. Eising, G. Scholte, A. Duitser, G. Stege. Res. H. Stokkel. Kwiek 2 Adsp.: J. Koeneman, T. Clobus, H. Lokhorn, H. Haverkort1, A. Teuben, P. Drent, A. Wilbrink, J. Hijlkema, A. Mulder, L. Mulder, H. Geling. Res. G. Wessels. Vertrek per auto om kwart voor één vanaf Kleinemeersterbrug. M.H.C. „DASH". Zondag 24-3-'46. Dames: Daring 2 Dash 1, aanv. 10.45 uur. Vertrek 9.30 u. per extra bus vanaf Gado-garage. Opst. G. Kok, A. Kliphuis, H. Jonker, A. v. d. Bend, J. Wortelboer (aanv.), T. Bode. wes, T. Benes, R. Plinsinga, T. Kranen- berg, A. Smit, G. Pander. Heren: Dash 1Gron. 1, aanv. 2 uur (niet 2.30 uur). Opst.: A. Smit, S. Jonker, J. Reints, F. Huizinga, H. Jonkeren, O. Begeman, G. de Vries, J. W. Bronsema, H. Boss, Hk. de Vries, Hn. de Vries (aanv.). Scheids- rechters: B. Eikema en R. Wortelboer. Kalken: A. Smit), S. Jonker, J. Reints, Zaterdag 2 uur. Heren: H.C.W. 1 Dash 2, aanv. 10.30 uur. Vertrek 9.30 u. per extra bus-vanaf Gado-garage. Opst. H. Hoepman, W. Bronsema, J. Holtiman, R. Doornbos, G. de Vries, J. Eikema, C. Jager, J. R. Smit, G. de Vries, H. Tuin (aanv.), H. Jonker Kzn., A. Wayon. Vergadering voor aile werkers in land- en tuibouwbedryven. De Stichting voor de Landtouw in Groningen (i. o.) organiseert Zaterdag 30 Maart in de Harmonie te Groningen een grote vergadering voor aile werkers in de land. en tiuinbouw. Z. Ex. de mi- nister v. Dandb. Visserij en Voedselv. zal het woord voeren. Hedenmiddag vindt de reeds eerder aangekondigde simultaan séance door Dr. Max Euwe plaats in het hôtel Fa- ber te Hoogezand. Wij vernemen dat verschillende bekende schakers uit deze streken zich als deelnemer hebben op- gegeven, o.a. de h.h. Plinsinga en Polée uit Groningen, J. H. Kruit en W. Kruit uit Stiadskanaal, Dr. Elzinga, Norg, M. C. Meiborg, Scheemda en Dr. Janso- nius uit Winschotbn. Van de organise- rende vereniging ,,Hgz.Spm." nemen deel J. C. Overman, G. H. Drese, L. Scheen en R. Bijlstra. De aanvang is bepaald op 3 uur. Be- langstellenden hebben toegang f 0.50. Aan de winnaars, zomede aan de eerste remise-speler zal een boekwerk worden uitgereikti. SAPPEMEER. Het Comité tôt Vie- ring van Nat. Feestdagen deelt mede, dat de plannen voor de viering van de komende feestdagen gereêd liggen. Het Comité verwacht dat op 13 April (be- vrijding van Sappemeer) iedereen, die een driekjeur bezit, deze zal uitsteken. Op een openbare bijeenkomst, 's avonds in het Hôtel Struvé zal de burgemees- ter het woord voeren. De avond zal wor den opgeluisterd met muziek en zang. Op 4 Mei wordt er een reusachtige feestzaal ingericht. 's Middags zullen de kinderen hier kunnen genieten van zang, spel en muziek, terwijl 's avonds een kunstzinnig, beschaafd en vrolijk pro gramma voor ouderen zal worden gege- ven. OPROEP. In verband met het samenstellen van een gedenkboekje voor de gemeenten Hoogezand en Sappemeer, worden de verwanten der slachtoffers, behorende tôt één der hieronder vermelde groepen, vriendelijk verzocht, schriftelijk opgave te doen van hun naam en adres aan de heren H. VIENING, Zuiderstr. 13, Sap pemeer, J. PILKES, Kielsterstr. 18, Hoogezand. Zij die: 1. in Mei 1940 gevallen zijn; 2. die in de illégale strijd zijn gevallen; 3. zij, die gevallen zijn met de Meista- king; 4. om politieke redenen gevangen zijn genomen en daarbij om het leven kwamen; 5. naar Duitsland zijn gevoerd en daar omkwamen; 6. in den strijd voor het vaderland in en buiten Nederland en bij de koopvaardij omkwamen in de ja. ren 19401945; 7. door oorlogsgeweld (bombardement enz.) het leven hebben verloren; 8. in Ned. Indië zijn omgeko- men. De opgaven moeten uiterlijk 30 Maart 1946 worden ingezonden. Wie reeds bezoek voor een foto heeft ont- vangen, behoeft. geen opgave te doen. Toezending van enige originele foto's van de bevrijding wordt op prijs gesteld. N.V.H. HoogezandSappemeer. HOOGEZANb. Woensdagmiddag heb ben 1800 kinderen genotien van ,,Repel- steeltje'', een toneelspel naar een van Grimm's sprookjes, bewerkt) door Rie Beyer;. Het Nederl. Jeugdtoneel, dat door de onderwijs-autoriteiten is erkend, heeft drie voorstjellingen van dit stuk in hôtel Faber gegeven. Bij een der voorstellingen waren burgem. Tuin en wetih. Plinsinga aanwezig. Hedenmiddag om 2 uur zal in het Hôtel Faber de diplomering plaats vin- den van leerlingen van ,,Vakopleiding", een stichting ondèr auspiciën van de be- drijfsgroepen metaal- en electrotechni- sche industrie, volgens leerl. titel II N.O.wet. Door 22 leerlingen is examen afgelegd waarvan 11 scheepsbouw en 11 werktuigbouw. Van de werkstukken wordt om 3 uur in hetzelfde hôtel een tentoonstelling geopend, die van bijzonder belang is voor ingewijden, zoals besturen van vakbonden, industriëlen, werknemers in de metaalnijverheid en onderwijskrach- ten. Maandag was het1 45 jaar gele- den, dat dhr. J. Knol Srr-vlid werd van het mannenkoor H. S. Bij de repetitie op Dinsdagavond sprak de voorz., dhr. Siems, den jubilaris toe en bood hem een bloemstuk aan. WESTERBROEK. Ter bespreking van de plannen tôt viering van het herden- kingsfeest zijn de besturen van aile verenigingen bijeen geweest en Maan dag j.l. zijn zij nogmaals bijeen gekomen Op de feestdag zullen 's middags voetbalwedstrijden e.d. worden gehou- den, terwijl het zangkoor en Rederij- kerskamer ,,Violeria" het avondpro- gramma zullen verzorgen. Verdere plan nen worden uitgewerkt door het dage- lijks bestuur bestaande uit de h.h. Joh v. d. Werff, voorz., Jac. Helmens, penn., en mevr. H. de BoerFurda, secr KIELWINDEWEER. Voor de Land- bouwv. Kiel-Compagnie sprak de be kende bioloog Drs. Fop. J. Brouwer, over heti onderwerp: ,,Op reis door Ne derland". Aan de hand van lantaarn- plaatjes bel'ichtte spr. vooral het vogel- leven. De heer H. B. Veerkamp bracht na- mens allen den hr. Brouwer dank, -De muziek- en toneelvereen. ,,Kielwindeweer'> trad twee avonden op in 't café Centrum. Opgevoerd werd het toneelspel ,,As zun deurkomt". Beide avonden was de zaal geheel bezeti. SLOCHTEREN. Voor de vacante be- trekking van onderwijzer aan de U.L.O. school hebben zich 7 sollicitanten aan. gemeld. i Tôt directeur van het Chr. Mu. ziekgezelschap ,,De Woudklank'' te de- zer plaatse, is benoemd dhr. H. Broek- Predikbeurten op Zondag 24 Maart. Ned. Herv Kerk. Sappemeer: 7 u. ds. v. Mullem, Zuidbr. (Kerkkoor). Hoogezand: 10 u. geen dienst,. Geen kin- derkerk. Westerbroek: 9 u. Kinderkerk. 10 u. ds. Vinkenborg. Kropswolde: 10 U. cand. Alkema van Den Haag. Kielwindeweer: Geen dienst. Zuidbroek: 10 u. ds. v. Mullem. 27 Mrt. 8 u. ds. Poot (Gem. avond) Noordbroek: 10 u. ds. v. d. Meiden. Doopsgez. Ccm. Sappemeer: 10 u. ds. de Zeeuw. Noordbroek: Geen dienst Geref. Kerk. Sappemeer: 9.30 u. ds. A. Wijngaarden Gron.; 5 u. ds. Tom. Martpnshoek 10 u. leesdienst; 4.30 u. Ds. A. Wijngaarden, Gron. Ned. Herv. Kerk (Ev.) Sappemeer: 10 en 4 u. dhr. K. Pruysen. Baptisten Gemeente. Hoogezand: 10 u. dhr. J. Reinholtd; 2.30 u. Kinderkerk; 5.30 Ev. Veenstra. 26 Maart 7.30 u. Bidstond. Foxhol: 10 u. en 3.30 u. Ev. Veenstra 7.30 u. Jeugddienst. Woensdagavond 7.30 u. Bidstond. stra te Hoogezand. Het in deze gemeente ingestelde comité, inzake oprichting van een ge- denkteken voor oorlogs- en terreur, slachtoffers, bestaat uit de navolgende heren: Tj. Krol, Ere-voorz.; J. Fokkens, voorz.; S. Jager, secr.; R. Jensema, arts; S. Kleefsman; H. J. B. Kok, arts; Wardenaar; G. Staalstra; Gehr. Koop. In de week van 24 t.m. 30 Maart ■is de Burgemeester des Maandags en des Zaterdags, telkens van 1011 uur, voor het publiek te spreken. - De tegen den heer A. Scheidema leider van de distributiedienst der ge meente Slochteren, uitgesproken schor- sing, is door den CommissariS der Ko- ningin ingetrokken onder overweging, dat hij in genen dele is tekort geschoten in iiet betrachten van de juiste houding in erband r. et de bezetting. De heer H. Duursma is eervol ontslagen als burgemeester der ge meente Slochteren, onder toekenning van wachtgeld. De C. H. Kiesvereniging hield een vergadering ter bespreking van de alge- mene toestiand. De candidaten voor de Staten werden besproken. Voor de ge- meenteraad werden voorlopige bespre- kingen geopend. Algemeen voelde men voor vooruitstrevende sociale politiek. SCHILDWOLDE. De gymnastiekver- eniging S.G.V. gaf Zaterdag een uitvoe ring in café Por te Siddeburen. We ko- men, na het geven van de officiële uit voering op Vrijdag in café v. Sloten te Schildwolde, hierop terug. HARKSTEDE. Woensdagmorgen is het IV2 jarig kind van bakker Bos in het water geraakt en verdronken. ZUIDBROEK. Op een bijeenkomst van de Ned. Chr. Vrouwenbond in de Chr. School, gaf Ds. J. v. Dijk uit Schildwolde een lezing met lichtbeelden over de zending op het Indische eiland Soemba. Door de afd. Zuidbroek van de opsporingsdienst van de prijzen is in de vorige maand tegen 57 personen pro- ces-verbaal opgemaakt wegens prijs- overtredingen. NOORDBROEK. Hier ter plaatse 1s een afd. van de Partjj van de Arbeid opgericht. Het bestuur bestaat uit de hh. H. Visser (Voorz.), B. Prins (Secr.) en F. Schmidt' (Penn.), K. Kruyer en Joh. Jansen. OOK DAT NOG. In IIamburè zijn relletjes uitgobroken in verband riet, de verlaging van het voedselrantsoen. Bakkerswinkeis wer den bestormd en een voedseltrein werd geplunderd. 37. Door zeer voorzich tjg langs het pad te slui pen waren zij spoedig1 uit het gezicht der man- nen en stonden zij voor! een kasteel dat op de rand van een stdjle klipj was gebouwd. Vol be- langstelling bekeek Gayi de ligging. (Van onzen Amsterdamsen Correspondent.) Met een flink tempo gaat Amsterdam voorwaarts, niet alleen op de weg naar herstel, maar ook op de wegen, die lei- den naar verbetering en vernieuwing. In het ernstig beschadigde havencom- plex rijzen weer 128 hoge grijpconstruc. ties op. De onderdelen van in Engeland bestelde kranen, werden dezer dagen per schip aangevoerd en bovendien zijn 53 kranen bij Nederlandse bedrijven in constructie. Natuurlijk zal het nog ge- ruime tijd duren voordat de 10 Engelse kranen en de 53 Nederlandse met hun grijparmen de ruimen der oceaansto- mers zullen ledigen, ,en is de outillage van voor de oorlog (357 kranen) nog lang niet| bereikt, maar het marcheert in de hoofdstad, het marcheert snel! Ook in een andere haven gaat heti goed, de haven voor het luchtverkeer, Schiphol. Naast de door de Regerings- luchttransportdienst onderhouden ver- bindingen met OostIndië de spéci ale vluchten naar Curaçao, en de bin- nenlandse lijnen van de Regeringsvlieg- dienst, exploiteert de K.L.M. 8 lijnen in Europa. Van 's ochtends 8 u: tôt 's avonds 8 uur landt er 80 maal een lijnvliegtuig op Schiphol, of wel een iedere 7% mi- nuut. Tel daarbij de vele proef- en les. vluchten en het, startjen en landen der militaire machines. Dan kunt U zich enigszins een beeld vormen van de be- drijvigheid op het herrijzende Schiphol. FINANCIëN EN ECONOMIE. Het blijkt uitermate moeilijk, zich bij de keuze van buitenlandse beleggingen te gedragen in overeenstemming met de wensen van de Regering. Dit bemerkten de Engelse houders van Japanse lenin- gen, toen op een vraag in het Engelse Lagerhuis naar de vooruitzichten van de hervatting van de dienst dezer leningen door den Engelsen Minister van Finan- ciën, Dalton, geantwoord werd, dat de ze vooruitzichten ,,nief zeer gunstig" waren. De in het Lagerhuis gemaakte opmerking van den Minister „Ik kan mij niet voorstellen waarom een Engelsman Japanse obligaties zou bezitten" viel niet in goede aarde en ontlokte in de Engelse financiële pers een serie beschouwingen over het belang van buitenlandse beleg gingen voor de financiële positie van het land. Hier te lande behoeft men zich over Japanse leningen nauwelijks het hoofd te breken, doch des te meer over Duit- se. De uitlating van den Engelsen Mi nister Indien er iets uit de handen der Jappen gehaald kan worden zijn er ve- len die daarop meer reCht hebben dan degenen, die al voor de oorlog Japanse obligaties bezaten", geeft namelijk te denken, indien men „Japan" ver- vangt door Duitsland''. Een der- gelijke substituUe zou tôt de con. clusie leiden, dat de houders van Duitoe fondsen van vôôr de oorlog zich maar geen voorstellingen moeten maken over de vraag, of zij in de eerstvol- gende jaren, zo ooit nog wel eens enige opbrengsten zullen zien, aangezien de ituitse betalingscapaciteit voor zover aanwezig geheel ten goede zal ko- men aan degenen, die vorderingen uit hoofde van de oorlog hebben. Realisatie van Duitse beleggingen was vôôr de oorlog verre van aantrek- kehjk. De bezitt|er van Duitse fondsen kan zich afvragen, of hij dan niet beter zou hebben gedaan, zijn bezit tijdens de oorlog te liquideren. Hoe het ook moge zijn, de uitjatïngen van den Engelsen Minister hebben ae liouders van Duitse beleggingen hun po ::rf wel duidelijk gemaakt. Slechts de tffld zal kunnen ieren, welke uit,wegen uit deze impasse mogelijk zijn. (Uit Weekbericht van de Robaver.) SPAAK BIEDT ONTSLAG AAN. Na een in de kamer geleden neder- aag* heeft Spaak het ontslag van het kabmet aangeboden. De Prins-Regent heeft! dit ontslag aanvaard. MUSSERT VRAAGT GEEN GRATIE. Op 20 dezer heeft de Raad v. Cassa- tie het door Mussert tegen de sententie van het Hof ingestelde cassatieberoep verworpen. Musserti wenst geen gratie aan te vragen. VEILINGSBERICHTEN. Coop. Veilingsver. Hgz.Spm. U.A. 21 Maart 1946: Witlof f 40.—, Kroten 1 8.per 100 kg.; Rabarber f 170250 100 kg. Drie Franse schepen halen Rus- sisch graan voor Frankrijk. FEUILLETON door CHARLES GARVTCE. 33) „Juffrouw Dalton ik spreek open- h,artig met u, het ligt allerminst in mijn bedoeling, u t'e kwetsen. Maar aïs ik datj gedaan mocht hebben ,ik streed voor de toekomst van mijn zoon; is dat niet een volledige verontschuldiging Ik ben zijn moeder ik heb hem lief! En ik zou elk woord, dat ik tegen u gezegd heb, nog eens herhalen, als ik meende, dat| het nodig was. Maar 1k zie, dat zullts niet het- geval is. U begrijpt nu zelf wel, is 't niet, hoe zo'n ongelijk hu welijk terwille van een tijdelijke gril niets dan ongeluk kan brengen?'' May had haar hoofd afgewend en zat zwijgend en roerloos, als een st'andbeeld. Lady Letchford was overtuigd, dat zij diepe indruk had gemaakt en veld be. gon te winnen. Maar zij beging de fout1, die men dikwijls in zo'n geval maakt; zij st'elde zich er niet mee tevreden, haar woorden rustig te latien inwerken, maar bezweek voor de verleiding, er nog een schepje op te doen. „Lieve kind," zei ze. ,,Ik zal u altijd dankbaar zijn voor uw gewillig luiste- ren en voor het offer, dat u bereid is tp brengen voor het welzijn van mijn zoon. Ik ben inderdaad zeer, zeer dankbaar. Ik zal maar liever geen banaliteiten zeggen over spoedige vergetelheid, maar het is mijn opreclite overtuiging dat dit dit kle'ine incident in uw leven spoe dig zijn betekenis zal verliezen. U hebt mjjn zoon te kort) gekend, dan dati zo'n gevoel diep wortel zou hebben kunnen schieten. En ik hoop dat u me wilt ver. geven. Ik mag miaschien nog als excuus aanvoeren, dat ik niet zo nadrukkelijk over de bedreigde toekomst van mijn zoon zou gesproken hebben, als ik daar- omtrent voorheen geen duidelijk-omlijn- de en gegronde verwachtingen had ge- koesterd. Vôôr deze ongelukkige kwestiie er tussen kwam, hoopte ik op goede gronden en die hoop zal nu weer op. leven dat hij zijn keuze zou vestigen op een jonge dame, wier positie in de maatschappij hem van het grootste nut zal kunnen zijn en zijn aanzien, indien dat mogelijk is, nog verhogen. Ik weet zeker, dat u, als u mijn jonge bloedver- wante juffrouw Vavasour beter kende, u haar grotelijks zoudtl achten en waarderen." Nog' verroerde het jonge meisje zich niet; zo het gesprek al een marteling voor haar was, dan bleek dit uit: geen enkele beweging. Maar Lady Letchford kon de uitdrukking van haar ogen niet zien, en het1 geleidelijk verbleken der opeengeperste lippen onbging haar. „Maar we moeten niet alleen aan ons- zelf denken," ging ze beschermend, bijna opgewekt voort, nu volkomen overtuigd, dati ze gewonnen had. „We moeten de grote dienst niet vergeten, die u ons door uw inschikkelijkheid be- wezen hebt. Al is dan een nauwere re- latie tussen ons onmogelijk, ik hoop op- recht, dat we vrienden zullen blijven, goede vrienden zelfs. En wie weet? misschien zijn we mettertijd zo geluk- kig, een beter passende partij voor u te vinden dan mijn zoon bij mogelijkheid had kunnen z Ze kwam niet verder, want met een onverwachte heftigheid, die haar ladyschap deed afbreken of ze een klap gekregen had, richtte May zicl» in haar voile lengte op en keek haar vol aan. Haar tere jonge liefelijkheid scheen plotseling orïigetoverd in de angstaanjagende schoonheid ener Medea ,,Zwyg!" zei ze, niet Juid of fel, maar moeilijk en hijgend. ,,Zwijg! Ik verbied u om nog één enkel woord te zeggen! Wat bezielt u \vat bezielti u om me zo te beledigen? Was het nog niet ge- noeg, dat u trachtte, me heb enige ge. luk, dat ik ooit in mijn leven had ge kend, te ontnemen? Moesti u me, toen u meende, dat zulks u gelukt was, daar- na nog eens tôt het uitërste vernederen Ik heb geduldig naar u geluisterd, zon- der u éénmaal in de rede te vallen. Maar nu zult u naar mij luisteren. U kwam pleiten voor de toekomst en het geluk van uw zoon; u beweert dat ik zijn leven zal verwoesten en hem ellendig maken. Maar wat hebt U ooit gedaan om hem gelukkig be maken? Was hfl zo gelukkig vôôr vôôr we elkaar ont- inoetten? Wat dat betreft, geloof ik zijn woord eerder dan het uwe. En nu, niet tevreden met ons te scheiden, be- iedigt u me, door in mijn gezicht de lof te zingen van een ander meisje. Ik moet hem afstaan aan juffrouw Vava sour! Ik denk er niet aan ik d)enk er niet aan! U beweert, dat u hem lief- bebt! U vergat, toen u me de ene bele- diging na de andere in het gezicht slin- gerde, dab het misschien mogelijk was, dat ik hem 66k liefhad. Ik hèb hem lief, en ik geef hem niet op, Neen! Ik zou het' hebben kunnen doen terwille van hem, en zelfs terwille van u misschien; maar," en een flits van eerlijke veronti- waardiging schoot uit de donkere ogen ,,nooit voor juffrouw Vavasour!" ,,Dus dat is uw besluit u wenst hem niet ,,op te geven", zoals u het zo veelzeggend uitdrukt. U hebt zich ver- zekerd van een goede partij, en wenst zich de kans niet te laten ontgaan. Ik had tenslotte kunnen weten, dat ons on. derhoud op deze wijze zou eindigen. U wilt hem nieti opgeven. U bent beslo- ten, meesteres van de Eikhof te worden, ondanks de afkeuring van zijn moeder, ondanks de spot van zijn hele wereld. Wees voorzichtig. U hebt uw doel nog niet, bereikt. Ik zou u aanraden, maar aan tè dringen op een spoedig huwelyk. (Wordt vervolgd.) Wegens redactionele moeilijkheden zullen wy voorlopig „Verenigingsmed«- ilelingen'' alleen op Woensdag kunnen opnemen. De copie moet Maandagooh- tend om 12 uur in ons bezit zijn. AANVULLING BONNENLIJST. (17 t.e.m. 30 Mrt.) Bonkaarten KA, KB, KC 604. 137 250 gram jam, stroop enz. 138 50 gram thee 139 3 doosjes lucifers Bonkaarten LA, LB, LC 604. A20 melk 1 y2 liter melk B20, C20 melk 3 liter melk 088 aardappelèn 2 kg. aardappelen Bonkaarten KD, KE 604. 637 250 gram jam, stroop enz. 638 3 doosjes lucifers Bonkaarten LD, LE 604. D20, E20 melk 6 liter melk 588 aardappelen 1 kg. aardappelen Tabaksartikelen enz. T 20 2 rantsoenen rook- of shagtabak (geen sigaren of sigaretten) V 20 100 gr. chocolade of suikerwerken X 20 100 gr. chocolade of suikerwerken Schoenreparatie. Aangewezen bon 7 van de lederkaart. Petroleum. De bonnen 140 en 639 van kaart K 604 geldig voor 2 liter (geen voorinlevering) Toiletzeep voor Babies. Bon E 32 van kaart KE 604 vôôr 30 Maart inleveren tegen ontvangsbbewijs. BURGERLIJKE STAND. SAPPEMEER, 14—20 Maart 1946. Geboren: Klaasiena Johanna, d. v. Geert, Knip en Klaasiena Johanna Pat je; Egbert Marchienus, z. v. Emkelenus Hendrik Broesder en Egberdina Eitens, Hgz., Stijntje Johanna, d. v. Albert Schurer en Berendina Deen; Berendina, d. v. Hindrik Schaap en Hinderkien Mandema, Slochteren; Geert je Tietje, d. v. Pieter Hazewinkel en Tietje Schee- ringa, Roelfie, d. v. Harm Meijer en Aaltje Bodewes. Ondertrouwd: Berend de Vries, 37 j., Noordbr. en Grietje de Wtal, 33 j., Spm.; Anne Olthof, 24 j., Renkum, en Suzan- na Margaretha Siemers, 26 j., Spm. Getrouwd: Willem Brilstra en Derkje Freij, b. v. Spm.; Henderikus Kerstholt Gron. en Hinderika Valentina Vroom, Sappemeer. Overleden: Jakob Blaauw, 79 j., wedn. v. Alberdina Veen; Albertje Kamphuis, 82 j., wed. v. Martinus Ber. nardus Roukes. HOOGEZAND, 14—20 Maart 1946. Geboren: Michiel, z. v. Michiel Al- berts en Jantje Wilthof, M'hoek; Hen drik, z. v. Arend Smallenbroek en Wil- lemina Pruis, Hgz.; Jantje, d. v. Jan Christoffer Klok en Johanna Westerhuis Foxhol; Jacob Jacobus, z. v. Eiso Blee. ker en Aaltje Poelstra, Hgz.; Evert, z. v. Jannes Berend Bakker en Harmanna Alida Pat je, Sloeht.; Aart, z. v. Tonnis Nieboer en Akke Jansen, Hgz.; Hendrik z. v. Hendrik Smit en Hillechiena Kla- ziena Jonker, Workum. Ondertrouwd: Arend Meertens, 33 j., en Jantje Venema, 33 j., b. v. Hgz.; Harm Hulsebos, 33 j., en Annie Dieverdina Dilfin, b. v. Hgz.; Geert van Dijken, 26 j., Hgz. en Anna Werkman, 23 j., Zuid broek; Jan Kerkstra, 23 j., Hgz. en Everdina van Duinen, 23 j., Baflo; Ber- nardùs Harmannus Boekhout, 36 j., te Onstwedde en Maria Ronde, 29 j., Hgz.; Jan Geert Noordhof, 29 j., Slocht. en Helena Regiena Akkerman, 26 j., Hgz.; Jan Franciscus Smits, 23 j., Hgz. en Anke Kempinga, 23 j., Hgz. Getrouwd: Derk Stol, 21 j., en Alida Geert,ruida Dusink, 17 j., b. v. Hgz.; Wilhelmus Frederikus Antonius Reijn. dorp, 22 j., Delft en Neeltje Jongman, 23 j., Hgz.; Pieter Spieker, 22 j., Hgz. en Annechien Blouw, 19 j., Bellingwol- de; Hendrik Eisseler, 29 j., Slocht, en Elizabeth Lammerts, 29 j., Hgz. Overleden: Herman Bijleveld, 50 j., Slocht., echtg. v. Albertje Knol; Petrus Hinderikus van der Werff, twee weken, z. v. Johannes Hinderikus van der Werff en Agnes Helena Maria Anna Brans. Distributiekring HOOGEZAND met Agentschap SAPPEMEER. Uitreiking van inlegvellen GA t.m. GE 605, textielkaarten VA t.m. VE 605 en enquêteformulieren vaste brandstof- fen seizoen 1946/47. De uitreiking van de inlegvellèn en textielkaarten ge- schiedt als volgt: Aan manr.elijke personen, geboren in 1925 en eerder, inlegvel GA 605 -f 1 krt. VA 605; Aan mannelijke personen, ge boren in 1926 Le.m. 1931, inlegvel GB 605 f- 1 krt. VA 605; Aan vrouwelijke personen geboren in 1925 of eerder, In legvel GA 605 voor vrouwen, -(- 1 krt. VB 605; Aan vrouwelijke personen geb. in 1926 t.e.m. 1931, inlegvel GB 605 1 krt. VB 605; Aan jongens geb. in 1932 t.e.m. 1941, inlegvel GC 605 1 krt. VC 605; Aan meisjes geb. in 1932 t.em. 1941, inlegvel GC 605 i krt. VD 605; Aan kinderen geb. in 1942 t.e.m. 1944, Inlegvel GD 605 1 krt. VE 605; Aan kinderen geb. in 1945 en later, inlegvel GE 1 krt. VF 605. Bovendien wordt aan ieder hoofd van een gezin of alleenwonende hoofdbewo- ner een enquêteformulier voor vaste brandstoffen seizoen 1946/'47 uitgereikt. Voor deze uitreiking dienen de Twee- de Distributiestamkaarten met bijbeho. rende inlegvellen te worden medege- bracht. SCHEMA UITREHtlNG. aan zelfverz. en aan niet zelfverzorgers. Uitreiking voor het centrum op het distributiekantoor. Maandag 25 Mrt. '46: 910 Hoofdstf. 1011 Verl. Hoofdstr. en Verl. Zuider str.; 1112 Zuiderstr.; 23 Jan Huit, singstr. en Parklaan; 34.30 Singel, Knijpslaan, Burg. Bartelsstr. en Hevea- pad. Dinsdag 26 Mrt. '46: 910 Atlanta- pad en Verl. Kielsterstr.; 1011.30 Kiel sterstr. en Parallelweg; 11.3012 Nutu str.; 23 Kerslaan, Zuiderlaan en Vij- verstr. 34.30 Meidoornstr., Noorder- singel en Stationsweg. Woensdag 27 Mrt. '46: 910 Beuke- mater.; 1011 Meint Veningstr. en

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1