de Perzische Kwestie J LadyL ïweemaaï op 1 adres ingebroken te Hoogezand NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD opgerio. m«. Officieei Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer In de Beklaagdenbank Kapitein Gay Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT1' .,inrT T wordt huis aan huis geIezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Huitenlands Overvieht VOOR DEN r j n i i Nog steeds E. F. W. Brinkman *j* ancien en Ecarw-mie Plaatselijke Berichten Wie wordt ETGHFORD 75e Jaargang. ZATERDAG 6 APRIL 1946 ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p.- post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) No. 27 Verschjjnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres: Drukkerij T. K. KREMER Zn, Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lainmerts en H. Bonewlt De Perzen aarzelen. Eensdeels sterken de Anlo-Amerikanen hen tegen de Rus- sen. Anderzijds kan het hun waar het hier om de olie gaat vrij onver- schillig zijn, of deze aan Russische of Engelse vreemdelingen toevallen omdat ze er zelf geen baas over zijn, al krij gen ze een bedrag per ton. Dus zeggen zij: ..Liever olieconcessies aan Moskou dan vijandschap". Maar er komt iets bij: .de Russen ltomen tussen beide in de Perzische binnenlandse aangelegen- heden, door linkse elementen te steunen. Deze factor moet men in het oog hou- den, wanneer men de gecompliceerde Persische houding wil begrijpen. Nu eens toegeven aan Russische eisen, dan weer steun zoeken bij de Ver. Naties, dus bij Engeiand en Amerika, dan weer desavoueren van den Perzischen afge- vaardigde in de Veiligheidsraad, wan neer hij te anti-Russisch spreekt en hem vervolgens het officiële Perzische standpunt uiteen laten zetten. Intussen trekken de Russische troepen zich terug maar de regeringstroepen uit Téhéran mogen Azerbeidsjan niet bezetten, dat dus een autonome bufferstaat tussen beide landen schijnt te worden. Na- het heengaan der Russische troepen k&n de Perzische regering een overeenkomst met Rusland sluiten, parlementsverkie- zingen uitschrijven en het verdrag la ten ratificeren. Dan is ailes wettelijk in orde. Maar niet in orde is natuurlijk, dat het heengaan der Russische troe pen alleen geschiedt op voorwaarde dat een overeenkomst ten bate van Rusland wordt gesloten. En daarom zwijgen de Russen daarover en doen zij zo geheim- zinnig. Want hier wordt pressie uitge- oefend, in strijd met aile toezeggingen aan Perzië door Russen, Engelsen en Amerikanen. In het Sint-Elizabeth Ziekenhuis te Arnhem, waar hij "verpleegd werd, overleed Donderdagmorgen j.l. in de ouderdom van 70 jaar, onze oud- plaatsgenoot en oud-directeur van het Instituut Hommes de heer E. F. W. Brinkman. ..Wij vragen geen gunsten aan Ame rika, maar hetzelfde vertrouwen, dat Nederland destijds aan de jonge repu- bliek gaf". Met deze woorden sprak Mi- nister Lieftinck tijdens zijn verbiijf in le Verenigde Staten zijn gehoor van Jertig kopstukken uit de financiële we- 3ld toe en herinnerde hij aan de lening an 3 millioen dollar, welke in 1770 in Vm.sterdam door het jonge Amerika verd verkregen. „Thans is Amerika het nachtigste land ter wereld, terwijl Ne derland volkomen is geplunderd". Thans is het onze beurt om vertrouwen in ons te vragen, nu wij a new start" maken. Het resultaat van het bezoek van den Minister van Financiën is geweest, dat wij een blanco crediet van 200 millioen dollar van de Import- en Exportbank hebben verkregen. Sedert de Regering, het bankerediet van 100 millioen dollar tegen gouddekking opnam, is er in de Amer, opvattingen omtrent onze cre- «lietwaardigheid wel een en ander ver- anderd. En tereeht! Wanneer wij zien, dat dezer dagen de kolenproductie bo- ven de 27.500 ton uitkwam, wanneer wij zien, op welke wijze de K.L.M. haar ter- rein van werkzaamheden uitbreidt. en het Nederl. autovervoer over de weg in ternationale vormen heeft aangenomenr en in gedachten houden, dat de Minis ter v. Handel en Nijverheid de produc- tie aan het einde van dit jaar weder op haar v66r-oor!ogse niveau, verwacht, dan bestaan er inderdaad geen redenen om aan de Nederlandse betalingscapa- citeit te twijfelen. Voorlopig zullen de importen uit het buitenland onze ex- portmogelijkheden nog aanzienlijk overtreffen, doe'h Minister Vos stelt zich voor, dat het evenwicht in de loop van 1947 zal worden bereikt. Het importsurplus van het moment wordt uit credieten bestreden. Op 1 No- vember 1945 was, zoals in de nota be- treffende de toestand van 's Rijks fi naneiën staat vermeld, voor bijna 1.050.000.000.— aan buitenlandse cre dieten opgenomen. Ondertussen werd het door Canada verstrekle crediet vergroot en is thans door de Ver. Staten een nieuw crediet verstrekt, ter overbrugging van de pé riode, welke ons nog scheidt van het in werking treden van de Banlt Reconstructie (de Herstelbank Bretton Woods). Desondanks moeten de houders van Amerikaanse fondsen zich voorbereid houden op de mogelijkheid, dat een ge- deeltelijke liquidatie van dit deviezen- bezit toch noodzakelijk zal blijken. (Weekbericht v. d. Robaver.) Duitsland. De twisten tussen de geallieerden ge- ven den Duitsers weer moed en hoop. Nu zijn er te Berlijn zeven honderd nazi's gearresteerd, die de jeugd mobi liseerden om in heel het land dè nazii- gedachte levend te houden. De gevaren voor de démocratie zijn hier niet gering. Aan de ene zijde de druk der Russen, die voor een dictatuur zijn van één partij of van een eenheidsfront, en daarom willen, dat de sociaal-democra- ten met de communisten fuseren, wat ze in de wéstelijke zone met grote meerderheid hebben afgewezen. De grote sociale nood werkt anderzijds de anti-democratische krachten in de hand. Tôt heden ziet het er niet rooskleurig uit in het Rijk, dat Hitler ten afgrond leidde. België en Griekenland. In twee landen, waar de politieke orisis lang duurde, is thans een stap ge- daan naar de oplossing. België heeft een nieuwe regering, onder Van Aeker. De liberalen hebben drie maal de vor- ming van een bewind verhinderd, thans hebben ze er in toegestemd onder voor waarde, dat ze evenveel zetels krijgen als de socialisten en meer dan de com munisten,, terwijl ze de kleinste partij van de drie zijn. Maar van een meer derheid in het parlement is deze com- binatie verzekerd. ïn Griekenland hebben de verkiezin- gen plaats gevonden, met de nodige in- cidenten, waarbij vooral in het Noorden vele linkse elementen hebben geweigerd te stemmen, omdat de kieslijsten zouden zijn vervalst. Het is uitgeloj en op een overwinning van de royalisten, en de geallieerde contrôle-comrrissie zal waar- schijnlijk de verkiezingen geldig verkla- ren. Voor de Engelsen, die gaarne een conservatieve regering in Griekenland zien, omdat de linkse elementen onder Russische invloed staan, is het resul taat niet ongunstig. VOOR DEN ECONOMISCHEN RECHTER In de Economische zitting van den Politierechter te Groningen stond heden tereeht de 42-jarige scheepsjager Fre- derik B. te Kielwindeweer, wegens het kopen zonder vergunning van een var- ken en het verkopen van een ge- deelte daarvan. Hij werd deswegen op 2 Febr. j.l. in voorarrest gezet. De eis luidde 3 mnd. gev.straf. De verdediger mr. H. Jager, wees er op, dat verdachte tôt dusver oppassend is geweest en geen zwarte handelaar is. De Politierechter stelde de straf op 2 mnd. met aftrek van 2 weken voorarr. AUTOMOBILISTEN. Farkeert niet voor de in- en uitritten van percelen. Verrai ging voor Veilig Verkeer. PROF. SCHRIEKE, DIE TOT DE DOODSTRAF DEUD VEROORDEELD, TEKENT CASSATIE AAN. Prof. mr. J. J. Schrieke, tijdens de bezetting secretaris gen. van het dept. v. Jusitie, is door het Haagse byzondere gerechtshof conform de eis tôt de dood- straf veroordeeld. Prof. Schrieke heeft tegen dit vonnis cassatie aangetekent. VOEDSELCONFERENTIE IN WASHINGTON. Op 20 Mei zal te Washington een voedsel- en landbouw conferentie aan- vangen van de Ver. Naties. Er zullen maatregelen worden beraamd voor de voedselvoorziening in de winter 1946— 1947, en de daarop volgende. AAN STELLIN G S VERGUNNING PERSONEEL BOUWNIJVERHEID. Krachtens de beschikking van 17 De- cembei- 1945 van den minister van soc. zaken is voor de aanstelling' van perso- neel in de bouwnijverheid een vergun ning van de G.A.B. waaronder de werk- gemeente resorteerd nodig. LEGER DES HEILS. ..Nederland staat op de kentering, de neergang gaat over in de opgang, de afbraak in de herséhepping" zo zegt het L. d. H. in zijn eerste vredesoproep. De ze insteiling wil zijn inricjitingen en te- huizen in dienst stellen van de directe verzorging en hulpverlening. Maar de schade door den bezetter aan het L.d.H. toegebraeht bedraagt bijna 2 millioen. Door inzamelingen in deze maand moe ten deze onmisbare instellingen weer be- drijfsklaar gemaakt worden. Het L.d.H. doet daarom een beroep op Uw porte- monnaie. WANNEER DE LIEFDE VERANDEIÎT IN HAAT. Enigie jaren waren ze door liefde ver- enigd geweest en de dag waarop ze de handen ineen zouden leggen, naderde. Veel strootjes, veertjes en takjes had den ze al bij elkaar gesleept. Hij had geduld en spaarzaamheid aan de dag gelegd, zij had dat ailes bewaard om straks het nestje op te bouwen. Maar niet altijd is de liefde bestendig van duur. Er verschenen aan de hori zon van hun toekomstig huwelijksgeluk kleine wolkjes, welke langzamerhand zich samenpakten tôt een onweer. Het begon met gekibbel over kleinigheden. De tegenzin in elkaar werd steeds gro- ter en leidde ten slotte tôt verwijdering, met het gevolg, dat zij hem de bons gaf! Zijn ontstemming was diep, zijn veront- waardiging groot, als hij dacht aan de dingen, welke hij bij haar in bewaring had gebracht voor de bouw van het toekomstig nestje, dat er in zijn ver- beelding al zo kuns was beginnen uit te zien. Zou daarmee niet spoedig een ander in zijn plaats gaan pronken? Die ge- dachte kon hij niet verkroppen en dus toog hij, vergezeld van zijn vader naar haar ouderlijk huis om zijn eens ,,in liefde aangeboden" geschenken op te eisen. Of het hem gelukt is er iets van te rug te krijgen, is niet duidelijk gewor- den. Wel, dat het tôt een handgemeen is gekomen met den vader van de toe- komstige bruid en dat vader en dochter beledigingen hebben geuit. Wie de man is geweest, die zijn ex-aanstaanden schoonvader tegen de petroleumkac'hel heeft getluwd, zeggen wij niet. Vast staat, dat de verstoten winnaar zich heeft schuldig gemaakt aan belediging van zijn ex-dulcinea en aan de betiteling van ,,schurk'' voor zijn schoonpapa. De Politierechter stelde er echter geen prijs op zijn beschuldigingen te horen, omdat, welk" ongéïjjk hem ook was geschied, hij toch geen recht had tôt het uiten van beledigingen en tôt het plegen van huisvredebreuk. Hij kreeg voor de beTediging van haar, die hij eens zo lief had gehad, en van haar vader resp. f 25F— en f 20. boete subs. 15 d. hechtenis. Toen gingen âe beide geliefden ieder liuns weegs, zonder elkaar in de ogen te zien. IN- EN UITVOERVERGUNNINGEN. De ..Centr. Voorl. van de Ned. Infor- matiedienst voor Commerc. Aangelegen- heden" verzoekt belangstellenden zich voor twijfelachtige in- of uitvoerver- gunningen tôt haar te wenden, Anton de Haenstraat 118/120 ,den Haag. Ingeval van klachten aangaande be- handeling bij een of andere instantie, wende men zich tôt onze dienst ter assistlentie. Klachten aangaande niet- commerciële aangelegenheden dienen op de envelop het onderwerp vermeld te hebben. Daarvoor moest hij zich voor den Politierechter verantwoorden. Hij ontkende hardnekkig en wilde den Poli tierechter vooral duidelijk maken, welke opofféringen hij zich had getroost en hoe laaghartig zij hem had bëhandeld door ailes in te palmen. ONZE PREMIER KOMT NIET NAAR HOOGEZAND. Teneinde misverstand uit de weg te ruimen delen wij mede, dat dhr Scher- merhorn, die Woensdag in hôtel Faber spreekt niet verward moêt worden met onzen. premier Prof. Ir. W. Schermer- horn. EEN DAG NAAR DEN HAAG KOSTE HEM f 4000.— Een inwoner van Dordrecht, die met f 4000.in zijn zak naar Den Haag gegaan was om de bloemetjes eens bui- ten ie zetten, en daar al spoedig ,,vrien- den" had gekregen, kwam toen hij er- gens in een tuin ontwaakte tôt de ont- dekking dat niet alleen zijn ,,vrienden' en zijn g-eld, maar ook zijn schoenen verdwenèn waren. De man kon zich niet meer herinneren in welke gelegenheden hij was geweest. WIELRIJDERS. De bocht naar rechts zij immér klein, de linkerbocht dient groot te zijn. Maar vergewist U er steeds van of linksafslaan wel veilig kan1 VEILIG VERKEER. voor van AANVULLING BONNENLIJST voor de 2de heift van de 4de période. Bonkaartten KA, KB, KC 604. 172 125 gram boter 171 125 gram margarine 170 250 gr. jam, stroop enz. 169 50 gram thee 168 100 gram koffie 167 1 ei 166 225 gr. huishoudzeep Bonkaarten LA, LB, LC 604. A23 melk 2 liter melk B 23, C 23 melk 3y2 liter melk 096 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaarten KD, KE 604. 672 125 grâm boter 671 1 ei 670 250 gr. jam, stroop gnz. 669 225 gram huishoudzeep Bonkaarten LD, LE 604. D 23, E 23 melk 6 liter melk 596 aardappelen 1kg aardappelen Tabakskaarten enz. T22 2 rants. rook- of shagtatak (geen sigaretten of sigaren) V22 100 gr. choc, of suikerw. X22 100 gr. choc, of suikerw. Kaarsen zullen voortaan weer zonder bon in de detailhandel verkrijgbaar zijn. Het ei, dat op bonnen 167 en 671 ver krijgbaar is, is bestemd voor Pasen. De bonnen blijven geldig tôt 27 April. Zuidvruchten. In de bonnenlijst van 11 April zal een bon worden aangeweœn Gedurende het weekelnd 2324 Maart is ingebroken bij de Stofferhou- tenfabriek N.V. v.h. Gebr. Brands. Ge stolen werd een notulenboek van het Rode Kruis welks besc'hreven bladen werden achtergelaten waarvan dhr Brands secr. is een vulpenhouder en enige kleinigheden. De sleutel yan de brandkast, die in een lade was opge- borgen, werd te voorschijn gehaald, doch de indringers waren niet in staat de brandkast te openen. Het afgelopen weekeind werd weder- om bij de N.V. v.h. Gebr. Brands inge broken, en wederom werd een hoeveel- heid kleinigheden gestolen, zoals een steekpasser, een vijl, enige machine- boortjes en een zaklantaarn. De darlers vier jongens variërende tussen 10 en 14 jaar werden door de politie aangehouden. SAPPEMEER. Woensdagavond hield de Bond v. Staatspenn. wederom een grote propaganda-avond in het hôtel Struvé. De propagandistische rede werd uitgesproken door den heer Thijssens uit Groningen. Zoals ook de vorige maal verleenden de Oud Groene Wezen hun medewerking. Op 1 April herdacht de heer J. W. Wiechers, thans chef van de Gem. Proeftuin, het feit, dat hij 25 jaar bij deze iflfetelling werkzaam was. I Donderdag hebben onbevoegden zich tooegang verschaft tôt het atelier van de N.V. Reinier Mulder. De politie stelt een onderzoek in. Donderdagavond hadden de geza- menlijke drankbestrijdings-organisaties Willem y. Capellen en Kommer Kleijn uitgenodigd. Na opening van de avond door dhr. Kuipers en een propaganda- rede van dhr. Bouma, werkten de beide artisten een vlot programma af. KROPS WOLDE. Ten bate van de Stichting 19401945 werd in het café Olthof een propaganda-avond georga- niseerd waaraan een verloting verbon- den was. Het dubbelmannenkwartet „Pepita" verleende medewerking. Ver- der werden enige schetsen opgevoerd De volgende voorstelling van de Stichting 19401945 vindt hedenavond plaats in café Huisman te Westerbroek. SLOCHTEREN. Zaterdagavond gaf toneelelub ,,Wij komen er wel" in de goedgevulde zaal van café Hommes een uitvoering. Twee zangstukje en drie kluchten werden opgevoerd. Op 12 April wordt een reprise gegeven Op 29 Mrt. hield de IJsclub ..Froombos" een ledenvergadering in 't Café Scheltens. Het, verslag van den pennlngmeester wees uit, dat er een ba- tig saldo was van f 63.49. De h.h. R. J. Heeringa ttf—ry a -NTT-, j, o- en J- Schneider werden aïs HOOGEZAND. Er heeft zich in Hgz.- bestuursleden herkozen. Inplaats van Spm. een comité gevormd ter oprich ting van een afd. van de Partij v. d. Vrijheid. Binnenkort zal een openbare vergadering worden belegd. De h.h. J. G. Benes, Hgz., A. v. Delden, Spm., A. Kamps, Spm., Dr. Lalkema, Hgz., D. Lambers, Kielw., J. Smit, W'broek en J. Topper, Kropsw. hebben in het co mité zitting genomen. In de nacht van Woensdag op den hr. G. Kuper, die zich wegens ver- trek niet herkiesbaar had gesteld werd gekozen dhr. O. Schwankhaus. Bij de rondvraag werd het plan naar voren ge bracht een toneelgezelschap op te rich- ten om een feestavond te organiseren. Het bestuur verklaarde zich bereid, de- genen, die zich hiertoe bij haar aanmel- den te noteren. Ten slotte dankte dhr. Heeringa den scheidenden hr. Kuper. Wij vestigen nog even uw aan- dacht op de Indië-avond, heden in café Hommes, georganiseerd door de Padvin- ders van Slochteren. OVERSCHILD. Op 23 Mrt. vond de wederoprichting plaats van de C.H.U. kiesver. De spr., dhr. Pier uit Ten Boer, zette beginsel en programma der CHU uiteen en beantwoordde de gestelde vragen. Ook werd er een jongeren-groep op gericht. De bestuursverkiezing voor de ze groep heeft reeds plaats gehad. ZUIDBROEK. Door de plaatselijke afd. van de Bond v. Staatsp. werd in het Sportgebouw van de V.v.V. een pro- paganda avond gehouden. Nadat de hr. Thijzen uit Groningen een rede had ge houden werd de film ,,Merijntje Gijzen" gedraaid. In het algerneen waren de pauzes wat land, temeer omdat de zaal niet verwarmd was. Gelet op het Zuiveringsbesluit 1945 heeft de Minister van Binnenl. Za ken H. P. Scliierbeek, Wethouder van Zuidbroek met ingang van 14 dezer ont slag verleend. PHILIPS HETE-LUCHTMOTOR. Hete-luchtmotoren dateren uit 1817. De Philipsfabriek heeft vele van de moeilijkheden, waarmede de ontwikke- ling te kampen had, opgelost. Het re sultaat van de proefnemingen in de Philips laboratoria is op de jaarbeurs te zien. ZEEBEVING BIJ AMERIKA. Een tengevolge van een zeebeving ontstane vloedgolf heeft voor millioenen dollars schade aangerieht op de Hawaï Eilanden, Alaska en Californië. Alleen op de Hawaï Eilanden zijn reeds 300 doden geregistreerd, terwij] vele dui- zenden dakloos zijn geworden. Op zee varende schepen melden, dat zij een vloedgolf van een hoogte van ca. 30 m. hebben waargenomen. TREINBOTSING TE AMSTERDAM Dinsdagavond is een electrische trein van de dienst AmsterdamRotterdam, even buiten het perron van hët. Am- sterdamse Centraal Station, in bosting gekomen met een uit halfwgg komende goederentrein. Er kwamen geen per- sooniijke ongelukken voor, maar er is een belangrijke materiële schade ont- staan. Door de Ned. Spoorwegen wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld. IN HET KORT. Marie Thekea, vermoedelijk privé secretaresse van Hitler, is door Ameri kaanse politie gearresteerd. Op aile departementen wordt op Goede Vrijdag doorgewerkt. 41. Het heftige gedonder van de waterva) over- stemde elk ander geluid, zodat kapi tein Gay niet be- vreesd behoefde te zijn zelf ook een beetje leven te maken. Alisa zag, stijf tegen de rot- sen gedrukt, met gespannen ver- wachting toe. VEILIN GSBERICHTEN HoogezandSappemeer, 4 April 1946 Rhabarber f 185—193; Spinazie f 40-^ f52; Witlof f 71106; Schorseneren f 56—71 ailes per 100 kg. Kropsla I f 20—31; Kropsla II f 12—18 100 krop Radijs f 21—28 100 bos. IN HET KORT. Mevr. SmuldersBelien is be- noemd tôt burgemeesteres van Beers N.Br.)Zij is Nederlands eerste burge meesteres. De Voedselconferenîie te Londen is dezer dagen geopend. Nederland wordt vertegenwoordigd door minister Mansholt. BURGERLIJKE STAND. SLOCHTEREN, 28 Maart—3 April '46. Geboren: Jacob, z. v. J. Spakman en H. van Dam,, Slochteren; Stoffer Hen- derikus, z. v. J. Korringa en G. Kluter, Kolham; Jan Hendrik Melle, z. v. G. m! Smit en H. Fluks, Schildwolde; Wilhel- mina Cornelia, d. v. Joh. Wardenaar en W. van Dalen, Kolham; Aaltje, d v H Westerkamp en G. Lageman Sïocht. Ondertrouwd E. A. Seghërs. 22 j., Oungre (Saskatschewan in Canada) en G. L. Helmens, 21 j., Schildwolde;! A. Dontje, 27 j., Kolham en A. Nijlaan 21 j., Scharmer; J. A. Nijdam, 28 j., Kol ham en T. Timmer, 23 j., Schildwolde. Getrouwd: D. Hilbrands 45 j. en G van Timmeren, 40 j., b. v. Harkstede; H. van der Deen, 26 j., en F. Post, 23 j b. v. Slochteren; J. Maatjes 26 j en E. Nijborg, 23 j., b. v. Harksteôe; E. A. Seghers, 22 j., Oungre Saskatchewan in Canada), en G. D. Helmens, 21 jaar Schildwolde. Overleden: A. Keizer, 23 j., echtg. v. G. Kappen, Schildwolde; J. Dittrich, 94 j.. wed. van F. Doornbos. Schildwolde; J. Niemeijer, 10 mnd., d. v. H. Nîemeqer en H. van der Schuur, Harkstede. ZUIDBROEK, 28 Maart3 April 1946. Getrouwd: Siebolt Ruiter, 28 j., en Jacob je Trrjntje Brouwer, 26 j. be'iden van Zuidbroek. NOORDBROEK, Maart 1946. Geboren: Jan Jakob, z. v. T. Niehof en R. Blaauw; Margaretha, d. v. H. Ve- nema en R. Luxema; Hillechien Trijn- tje, d. v. G. KIok en K. Blaauw; Neiko Everhardus Johannes, z. v. W. Stuut en G. Viel; Pieter, z. v. K. J. Wildeboer en A. HuizingaAntje, d. v. W. van Dellen en N. van der Bij. Ondertrouwd: Frederikus Brink, 28 j., Zuidbroek en Antonia Afiena Jager, 22 j., Noordbroek; Willem Jacob van der Poel, 24 j., Noordbr. en Arendina Hen- deiika Hulshof, 27 j., Spm.; Berend de Vries, 37 j., Noordbr. en Grietje de Wal 33 j., Spm. Getrouwd: Teunis van der Zijde, 24 j Zuid-Beijerland en Ida Beerda, 23 jaar' Noordbroek; Pieter Jacob Hommes, 24 j., Scheemda en Jantje Huisman. 25 j„ Noordbr. Overleden: Sivertje ten Hove, 73 j., vr. v. J. Blaauw; Trijntje Jakoba Brou wer, 15 j. Distributiedienst ZUIDBROEK w.o. Agentschap NOORDBROEK. Uitreiking nieuwe inlegvellen, ,tçxtiel- kaarten en enquêteformuiieren vaate brandstoffen stookseizoen 1946/1947. De verdere uitreiking voor de gemeente Noordbroek geschiedt als volgt: Maandag 8 April van 9—12 de no.'s B1 t.m. B65; van 24 B66 t.m. B110. Dins- dag 9 April 9—12 Bill t.m. B178; 2 4 ClC40. Woensdag 10 April 912 C41 -C94; 24 D1 t.m. D48. Uitreiking extra kaarten zivare arbeid. Deze uitreiking geschiedt te Noord broek op Donderdag 11 April a.s. van 9 tôt 12 en van 2 tôt 4 uur. De werk- gevers ontvangen hiervan nog persoon- lijk bericht. Voor Zuidbroek is deze uit reiking op Vrijdag 12 April van 9—12 en van 24 uur. Ook hier ontvangen werkgevers bericht. Medegebracht die nen te woorden de ingevulde naamlijs- ten, toeslagbewijzen en de distributie- FEUILLETON 37) door CHARLES GARVICE. Er doen dat spreekt vanzelf -al tijd praatjes de ronde over mensen, die nog niet lang ergens wonen; maar het zou belachelijk zijn, daaraan te willen geloven." „Praatjes?" vroeg hij, de wenkbrau- wen fronsend en haar woorden slechts langzaam verwerkend. Hij herinnerde zich plotseling de geschiedenis met het médaillon en May's verwarring, toen hij haar er over gesproken had. ,,Ja, bespottelijk hè? Maar ik ben overtuigd, dat Lady Letchford nu al haar verdenkingen en vooroordelen wel zal laten varen. We moeten ze maar zo vlug mogelijk uit de wereld zien te helpen terwille van jou." ,,Op mijn woord,;" zei hij, met een onbehagelijk lachje. ,-,Ik geloof, dat ik niet beter kan doen dan May vragen, een kort verslag van haar leven te wil len schrijven tôt vandaag toe, zodat mijn moeder het kan lezen en zich ge- rust stellen!" „Ik zou er maar niet aan beginnen! De onschuldigste flirtation met een mu. ziekmeester.en wat al niet meer, zouden m jouw ogen de zwaarste zonden zijn en je buiten jezelf brengen van jaloe zie! Laat het verleden rusten, Héron, en neem May zoals ze is. En ik ben van mening, dat ze mooi en intelligent ge- noeg is, om îemand over haar verleden te doen heenstappen. Ik vind het ver- bazend sympathiek van haar, dat ze zo dapper voet bij stuk heeft gehouden. Een meisje met minder pit dan zij zou bij zo'n aan val dadelijk de moed hebben op. gegeven." ,,Je hebt gelijk/' zei hij warm; ,,ze heeft het hard te verduren gehad, het arme kind!" E,en jaloerse, boosaardige trek mis- vomide het mooie gezicht, dat zifch een ogenblik van hem afwendde. „Trek het je maar niet aan," zei ze, ,,ze krijgt immers haar beloning.'' „Door met mij te trouwen, bedoel je?" vroeg hij lachend. „Door meesteres van de Eikhof te worden." Hij kreeg een schok, alsof hij gesto- ken was. Het waren niet zozeer de woorden zelf, als wel de toon, de ge. moedelijke mengeling van medelijden en minachting, die zo duidelijk als 't maar kon, te kennen gaf, dat May trouwde, niet uit liefde voor hem, maar uit eer- zucht en berekening. .Héron, ik hoop dat je gelukkig zult worden,'' zei ze. ,,'t Is eigenaardig, dat dit ailes zich juist moest afspelen ter wijl ik hier was; ik weet niet'hoe 't komt, maar ik stel verbazend veel be- lang in de hele zaak. We zijn toch fa. milie van elkaar, is 't niet; wel een beetje ver, maar je kunt me toch 'be- schouwen als een nicht of laten we zeggen, als een zuster! Ja, ik wens je van harte, aile geluk!" Ze glimlachte lief en weemoedig, als iemand die een onvervulbare wens uitspreekt. ,.Dank je," zei hij. ,,Ik zal je vriende- lijkheid niet licht vergeten. Je bent ver bazend hartelijk voor me geweest." Je moet me bij je huwelijk tegen. woordig laten zijn" zei ze minzaam. Me dunkt, dat ik nu maar eens naar boven moest gaan." Ze stak hem haar hand toe, die nu warm was, en de zach- te blanke vingers leken de zijne te lief- koozen. Hoffelijk bracht hij ze aan zijn lippen, terwijl hij haar goede nacht wenste.Een brandende blos kleurde haar gezicht en hais en ze trok haaj- hand weg, maar niet voordat hij had gevoeld hoe de warme vingers zich met plotse- linge heftige druk om de zijne sloten. HOOFDSTUK XVI. Een déserteur. Stiptheid was gewoonlijk niet één van Heron's lievelingsdeugden; maar de stalklok had nauwelijks elf geslagen, toen de hoge dogkar met het kastanje- bruine paard ervoor de oprijlaan van de Eikhof uitvloog. Héron zat heel alleen op zijn hoge zitplaats, zoals hij Carrie beloofd had, en achterin, waar anders de keurige palfenier plaats nam, lag nu slechts een stapel plaids en regenjassen. De deur van huize Gresham vloog wijd open zodra hij aankwam en Carrie stoof naar buiten. Haar gezichtje was één glimlach en een kreet van verruk- king ontsnapte haar, toen ze het vurige paard zag en het kleine, hoge karretje. "O. Sir Héron wat een pracht beest! Denkt u, dat-ie op hol zou willen gaan? Ik heb mijn hele leven verlangd om eens in een dogkar te zitten met een paard dat op hol ging!" „We zullen zien, wat we voor je doen kunnen, Carrie," lachte Héron. ,,Maar waar is May?" ..O, die kleedt zich nog steeds aan,'' zei Carrie met een pruilmondje, dat haar lippen deed lijken op een bijzonder verleidelijke kers. ,,Ze vond dat ze geen haast behoefde te maken. Heren waren toch altijd te laat, zei ze." ,,Ze schijnt grote ondervinding van liun gewoonten te hebben," zei hij lachend. „Ik denk zo, dat Achilles pre- cies drie minuten' geduldig zal waeh- ten,'' voegde hij erbij, het paard, dat nerveus met zijn hoeven in de grond krabde, strelend met de zweep. „Als het langer duurt, zal hij waarschijnlijk door het raam van de eetkamer vliegen, en ik betaal de rekening van den glazen- maker niet!" (Wordt vervolgd.) stamkaarten van de werknemers. Distributie van Tcxtiel. Aan belanghebbenden wordt medege- deeld, dat geen spéciale punten voor textiel meer mogen worden uitgereikt, behalve aan a.s. moeders welke deze nog tôt 13 April a.s. in ontvangst kun nen nemen. De textielaanvragen, welke ncg.met zijn afgehandeld. worden dus Zij, wier nummer van de Tweede Di3- tributiestamkaart eindlgt op het cijfei? ihouden. sclioenen. 3 en die na 1 Januari 1945 geen bon v. gewone of beroepsschoenen hebben ont vangen, kunnen zich op onderstaande data vervoegen op ons kantoor, voor het in ontvangst nemen van een sehoe- nenbon. Men kan een keuze doen uit de soorten schoenenbonnen voor kinder-, jongens-, meisjes-, dames- of heren- schoenen. Medegebracht dient te wor den de Tweede distributiestamkaart plus het nieuwe inlegvel. Voor de afgif- te van de bon zal inlegvelbon 614 wor den ingenomen. Zij, die nog niet in het bezit zijn van een nieuw inlegvel kun nen hun schoenenbon een week later af- halen (zie hierover publicatie volgende week). De afgifte der schoenenbonnen geschiedt te Noordbroek op Donderdag 31 April a.s. van 9—12 uur, en te Zuid- broek op Vrijdag 12 April a.s. van 9— 12 uur. Kinderen, geboren op of na 1 Januari 1945, die de leeftijd van 10 maanden hebben bereikt. komen eveneens in aan- merking indien zij nog geen bon hebben ontvangen. De nummering der stam- kaart is hierbij niet van toepassing. Aanvragen werkschoenen en rijwiel- banden. Zij. die nog geen aa,nvraag voor werkschoenen of rijwielbanderr hebben ingediend, en hiervoor wel in aanmer- kfng komen, kunnen te Zuidbroek op Maandag S April en te Noordbroek on Dinsdag 9 April steeds van 912 nur een formulier hiervoor afhalen. Indie- mng der ingevulde formulieren zo spoe dig mogelijk. Alleen personen werkzaam in de land- en tuinbouw kunnen voor werkschoenen aanvragen.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1