Plaatselijke Berichten }(apitein Çay Gaa^eketitLe TlaAiyô Wij moeten zelfstandig blijven LadyLi NIEUVS- en ADVERTENTIEBLAD Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Waarîn opgenomen de „SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Opgericht 1870. Sappemeers Raad besluit: gemeenteraadsvekgadering TE SAPPEMEER OP 23 APRIL. Wie wordt 'ADY JL-/ETCHFORD n 75e J aargar. ZATERDAG 27 APRIL 1946 No. 32 ABONNEMHTtsPRIJS f 1.25 p. kw?t., fr. p. post f 1.50 (bij vqruitbetaling) PRIJS DER 'jDVERTENTIES .12 et. p. mm.zogen. „Kleintjes", als te koop, te mur, gevraagd enz. minim. 75 et. (jj vooruitbetaling) Verschjjnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administra tie- en Redactieadres: DrukkerQ T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerts en H. Bonewit Het rapport van de commissie ad hoc inzake de samenvoeging van Hgz. en Spm. dat Dinsdagavond in de gemeen- teraad werd behandeld, draagt het stempel van de wil van de meerderheid der Sappemeerster bevolking: het blij. ven voortbestaan van Sappemeer als zelfstandige gemeente. Nieuwe ge- zichtspunten worden in het rapport niet geopend. Enige van de punten die op de protest vergadering, welke enige weken geleden in Hôtel Struvé werd gehouden, naar voren werden gebracht, zijn in het rapport uitvoêrig besproken. Allereerst wijst de commissie erop, dat het merendeel der Sappemeersters vreest een aanhangsel van Hgz. te zul- len worden. Om de gemeentehuizen te. kenen zich duidelijk twee dorpskernen af, ieder met een hôtel en een aantal winkelzaken. In Spm. vermoedt men, dat door samenvoeging de kern van Hoogezand zich langzamerhand zal uit- breiden, ten koste van Sappemeer. Na opgesomd te hebben wat na het mislukken van de vorige poging tôt sa menvoeging te Spm. tôt stand is ge. bracht, wijst de commissie erop dat de NETO samenvoeging wenselijk acht, omdat de twee bebouwde kommen een geheel vormen, doch administratief ge- scheiden zijn. Wanneer Hoogezand al- leen bestond uit de kom dier gemeente, zou de commissie dit argument kunnen aanvaarden. Doch de gem. Hgz. omvat ook de dorpen Kielwindeweer, Krops. wolde en Westerbroek, en vormt dus in tegenstelling met Spm. niet een afge- rond geheel. Ten slotte is de commissie van oordeel, dat door samenvoeging slechts een geringe of in het geheel geen besparing wordt verkregen. Het feit dat slechts één burgemeester, één secretaris en één ontvanger nodig zijn brengt enige bezuiniging met zich. Maar daar tegenover staat, dat een po- litiechef moet worden benoemd, en dat daarvoor een bureau met personeel moet worden ingericht. In de raad nam de heer Albronda het woord. Hij wees erop, dat de commissie 2% maand werk heeft gehad het rap. port samen te stellen, en dat de raad in 2% dag zijn beslissing erover moet uitspreken, waardoor het niet mogelijk is, dat de raadsleden individueel hun voe'liorens uitsteken. Spr. constateerde, dat uit lut rapport alleen het oordeel van tegenstanders spreekt, van hen, die een samenvoeging vrezen, en vrees is een slechte raadgeefster. Door sa menvoeging wordt aile naijver en con. currentie de kop ingedrukt, en wordt de w.eg geëffend voor samenwerking, waardoor financiëel, sociaal en econo- misch veel meer te bereiken zal zijn als thans is bereikt. Samengewerkt kan worden in het ontwerpen van een bad- en zweminrichting, in de gasvoorzie- ning, terwijl op ander gebied ook het een en ander te bereiken zou zijn. Hoo gezand, zo zei spr. komt ruimte tekort. en te Sappemeer liggen terreinen braak, welke door samenvoeging spoe- diger bebouwd zouden kunnen worden. De heer Albronda verweet de commis sie, dat, hoewel zij erop wijst, dat het NETO-rapport geen bewijzen behelst, ook haar rapport in dat opzicht lancu- nes vertoont. Ten slotte gaf spreker als zijn mening te kennen, dat de uitslag van de enquête (95 der bevolking ST. JORISDAG 23 APRIL. Dit jaar vierden de Nederl. Padvin- ders, weer voor het eerst in vrijheid, de dag van hun schutspatroon. Ook voor de Padvinders van Slochteren gin g deze dag niet ongemerkt voorbij. Reeds des morgens vroeg om 7 uur waren ze verzameld in het ,,kleine Slochterbos'', waar na het zingen van „Hoort, zegt het voort", op plechtige wijze onze driekleur werd gehesen, en werd be- sloten met het zingen van het „WiI- helmus". Des avonds werd er weer verzameld, nu met de Padvinders van Noord. en Zuidbroek. Nadat het kampvuur was ontstoken, vertelde Hopman v. d. Meij- den van Noordbroek het verhaal van Sint Joris. Hierna werden een zestal Padvinders geïnstalleerd, en hemieuw- den de Verkenners hun belofte. Het kampvuur werd gesloten met het zin gen van het ,,Wilhelmus''. Ook in Hoogezand en Sappemeer is St. Jorisdag gevierd. 'De Trappers lie- pen de gehele dag in uniform, versierd met een bloem en allen hebben een extra goede daad verrictt. De dag werd ingezet met een vlaggenparade, en be- sloten met een groot kampvuur.. Bij de R.K. Padvinders hadeen soortgelijk programma plaats. Zes der ingekomen sttkken werden als kennisgeving aangetomen. Een adres van de buurtver. „Winkelhoek" om meerdere straatverlidting en uit. breiding van het electrich net, zal door B. en W. worden aigedaan. De volgende voorstellen van 1 en W. wer den aangenomen: 1. Wijziging v. d. veDrdening tôt heffing opeenten op de prsonele be- lasting; 2. Toevoeging van hetwoord ,,ge. woon" aan lager onderwiji in het be- sluit inzake de vaststellingian een ver- menigvuldigingscijfer van shoolgeld; 3. Wijziging begroting gasbedrijf over 19441945; 4. Wijziging begroting slachthuis Hgz.-Spm. 19441945; 5. Enige wijzigingen in le gemeen. te-begroting 1945. De uitgîen worden f 17196groter; de inkorfen nemen toe met f 15160.—. Het oiedekte be- drag ad f 2036.— wordt geinden door verlaging post OnvoorzieneJitgaven. 6. Verlaging leeftijdsgrel v. toela. ting bewaarschool tôt 3% Kinderen die tijdens het schooljaar 3 jaar wor den kunnen tussentijds it op de school worden toegelaten. De in de raad ter sprakgebrachte kwestie inzake samenvoegii Hgz. en Spm. behandelen wij afzondijk. tegen samenvoeging) met een korrel zout moet worden genomen. Ook de in- woners van Helpman en Huizum waren tegen annexatie door Groningen en Leeuwarden, maar nu zouden zij niet terug willen. De heer Boer, voorz. der comm. ad hoc weerlegde de door dhr. Albronda aangevoerde punten. In het door dhr. Kiewiet gehouden betoog merkte deze o.m. op, dat vele zaken door geza- menlijk overleg tussen Hgz. en Spm. tôt stand gebracht kunnen worden, zonder dat het nodig is de beide ge- meenten samen te voegen. Ten slotte besloot de raad met 9 stemmen voor, 1 tegen (dhr. de Wit) en 1 blanco (dhr. Albronda) op grond van het rapport van de commissie ad hoc aan Ged. Staten mede te delen, dat zij qamenvoeging niet wenselijk acht. Het rapport alsmede een uittreksel van de statu ten der vergadering werden aan Ged. Staten toegezonden. Predikbeurt^en, Zondag 28 April 1946. Ned. Herv. Kerk. Sappemeer: 10 u. ds. Hamer van Mun- tendam. Hoogezand: 7 u. ds. R. de Zeeuw. Westerbroek: 3 u. ds. Bijl. Kielwindeweer: Geen dienst. Kropswolde: 10 u. ds. Alterna v. Gron. Zuidbroek: 7 u. ds. v. Mullem. Noordbroek: 10 u. ds. v. d. Meiden. Docpsgezinde Gemeente. Sappemeer: 10 u. ds. R. de Zeeuw. Noordbroek: Geen dienst. Gereformeerde Kerk. Sappemeer: 9.30 u. ds. P. v. Strien v. Groningen; 5 u. ds. W. Tom. Martenshoek: 10 u. ds. W. Tom; 4.30 u. ds. P. v. Strien v. Groningen. Ned. Herv. Kerk (Ev.) Sappemeer: 10 u. geen dienst; 4.30 u. dhr. Laansma v. Zuidlaren (voor. ber. H. A.). Baptisten Gemeente. Hoogezand: 10 u. dhr. Reinholtd; 2.15 u. kinderkerk; 5.30 u. dhr. Veen- stra; 7.30 u. ledenvergadering. Foxhol: 10 u. en 3.30 u. dhr. Veenstra; 7.30 u. jeugddienst. SAPPEMEER. De WIK-uitvoering geschiedt dit jaar in twee gedeelten. Het eerste deel van het programma werd Zaterdagavond j.l. afgewerkt. Di verse groepen voerden vrije oefeningen en/of toestellenwerk uit voor de stamp. voile zaal. De individuele prestaties wa ren in het algemeen uitstekend. Door het verschil in de prestaties der leden die de groepen vormden, ging bij de ge- zamenlijke oefeningen de homogeniteit hier en daar enigszins verloren. Het was reeds weer dag toen de laatste feestgangers huiswaarts gingen. Van. avond wordt het tweede gedeelte van het programma uitgevoerd. Er zijn enkele byzonderheden be- kend omtrent de feestelijkheden op de nationale bevrijdingsdag. 's Avonds wordt door ouderen feest gevierd in de schuur v. d. ..Wildervank''. Een be- perkt aantal kaarten wordt beschik. baar gesteld voor personen v. 1518 j. Op 1 Mei zullen reeds 1500 kaarten verkocht worden. Met betrekking tôt de kinderfeesten wordt aan de begelei- ders(sters) verzocht de kinderen te spiitsen in twee groepen, tôt 10 jaar en boven 10 jaar, opdat allen de uit- voering goed zullen kunnen zien. De uitvoering van het Mannen- koor H.S. vindt niet op 3 doch op 7 Mei plaats. Donderdagavond had de eerste openbare vergadering plaats van de afd. Hgz. en Spm. van de Partij v. d. Vrijhei'd. Op deze bijeenkomst, welke plaats had in hôtel Groeneveld, voerde dhr. Mr. H. S". Siebers uit Groningen het woord. De Stichting 19401945 had Don derdagavond een bonté avond georgani. seerd in hôtel Struvé, waaraan een aan tal medewerkers van de B.S. revue hun kraehten gaven. Ook de familie piin- singa verleende medewerking. Er vond een verloting plaats. In het ,,Parkhotel'' werd Don derdagavond een feestavond gehouden door de afd. Hgz.Spm. van het Ned. Rode Kruis. Na opening door Burgem. Tuin werd een vlot programma ten to- nele gebracht. Zaterdagavond had de buurtver. ,,'t Eiland" een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in café Prins. Leden o.l.v. dhr. Frey voerden toneelstukjes op, terwijl het ,,Tianka" kwartet de muziek verzorgde. Den heer Frey werden bloemen aangeboden. Uit het jaarverslag van de Coôp. Prod. en Verbr. Ver. ,,Eendr. Maakt Macht'' bleek dat de financiële resul- taten van de afd. bakkerij en kruide. nierswaren in de période 23-9-'44 tôt 6.10-1945 gunstig zijn, terwijl de om- zet van 6 Oct. '4523 Feb. 1946 nCg met ca. 68 is gestegen. De resulta- ten van de afd. brandstoffen zijn min- der gunstig. De voorz., dhr. P. Schâfer, werd vervangen door dhr J. Kuipers. De aftredende bestuursleden H. Bijl- stra, K. Akkerman en J. Dijk werden herkozen. In de vacatures Kuipers, H. K. Looytinga en J. W. Stout, allen commissarissen werden gekozen de h.h. B. Koning, K. Rugge en P.. Schâfer. Op een bijeenkomst van verte- genwoordigers van sport, en jeugdver- enigingen is besloten op 4 Mei een ge- zamenlijke optocht te houden. Na op- stelling op het terrein achter Hom mes volgt de optocht de route: J. Huit, zingstr. Kerkstr., Hoofstr., Noorderstr. Parkstr.., Sporttei; ein Spm Hier wor den deelnemers en publiek door deh burgermeester toegesproken. De terug- weg volgt de stoet de route: Parkstr., Slochterstr., Noorderstr., K. de Haan- straat, Oosterp., Parallelweg, Westerp. Op het terrein achter Hommes wordt de stoet ontbonden. HOOGEZAND. De heer F. Jansma, oud.voorzitter van de Bond v. Staats- pens. is tôt erevoorz. benoemd. Het aantal leden van de afd. Hoogezand be- draagt thans 2600. Teneinde misverstand uit de weg te ruimen, verzoekt de Zeilvereniging ,,Zuidlaardermeer'' mede te delen, dat het niet de opzet is, dat de vereniging zelf de exploitatie van een jachthaven ter hand zal nemen. De in ons vorig nummer bedoelde commissie is samen- gesteld uit leden van ,,Zuidlaarder- meer" en deze zal trachten de moge. lijkheid te vinden tôt oprichting en ex ploitatie van een goed geoutilleerd jaehthavenbedrijf onder de gem. Hoo gezand. Op 13 Mei organiseert de boks. vereniging School Mulder" haar laat ste wedstrijd-programma in dit seizoen. Hierin zullen Bijleveld uit Delfzijl en Klunder van de School Mulder'' el. kander ontmoeten. Ter inleiôing van de driedaagse Kermis welke in de tuin van hôtel Fa- ber is gehouden werd Vrijdagavond voor Pasen door het ensemble Pîet Kohler een uitvoering gegeven van ,,Prof. Witkiel''. Wij vernemen dat Prof. v. d. Leeuw, de minister van Ond., Kunsten en Wetenschappen, Zaterdag 11 Mei spreekt in het hôtel Faber. - Woensdagavond werd in het ho. tel Faber wederom een propaganda- avond gegeven door de Bond v. Staats- pens. Ditmaal sprak dhr. Thijssens uit Groningen. De ,,Oud Groene Wezen" verleenden medewerking. Wegens diefstal van geld, goede- ren en levensmiddelen in dienstbetrek- king is tegen het dienstmeisje G. F. procès verbaal opgemaakt. Dinsdag brak brand uit in de droogoven van de Flebo. Toen de brand. weer ter plaatse arriveerde, was het vuur reeds met eigen middelen geblust. 47. De deur kwam uit op een lange gang, waarvan een bochtige wenteltrap verder naar het inwendige van de to- ren voerde. Voorzichtig trok Gay de deur achter zich dicht en kroop de gang in. Woensdagavond vergaderde het Comité voor het vieren van nationale feesten alhier met de buurtverenigin- gen in de ULO school. Besproken werd de ,,Stille Omgang" ter herdenking van de gevallenen op 3 Mei en de optocht: ..De groei van Hoogezand", op 4 Mei. In onderling overleg kreeg iedere buurtvereniging een nummer van deze optocht toegewezen. KIELWINDBWIEER. Uit de weide van den arbeider P. is een schaap ver- dwenen. WESTERBROEK. In een dezer da gen gehotiden verg. v. d. P. v. d. A. werd het def. bestuur gevormd, be- staande uit de heren J. Bruining, voorz. H. G. de Boer, vice-voorz., G. Tuizinga, secr., Jac. Helmens, 2de secr. en J. Lui. ken, penningm. Donderdag en Zaterdag voor Pa sen gaf het Kerkkoor te Westerbroek een feestavond. 't Gevarieerd program ma bestond uit zes zangnummertjes, het blijspei ,,Eén, die niet geteld wordt" en de ■klucht ,,'n ÎMale verzide." KROPSWOLDE. Op een feestavond van de buurtver. ,,v. Royenstraat W." in café Olthof heeft de toneelelub ,,D.L.S." enkele stukjes voor het voet- licht gebracht, o.a. ,,Aarm, maor eer- lijk" en ,,Snuggere Hannes'' beide van Henny v. d. Es. De muziek werd ver. zorgd door de Gebr. Tilman. SLOCHTEREN. Mej. A. Watermul- der hoopt op 2 Mei a.s. de dag te her- denken, dat zij 25 jaar geleden in dienst trad bij de Fam. Notaris Denijs. 1 Tôt onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de Bijzond'ere school is benoemd mej. G. J. Weerts. Tôt ass. directeur aan de Coôp. Zuivelfabriek te Gieterveen is ber^emd dhr. J. Elzihga, le botermaker aan de Zuivelfabriek. In de week van 28 April t.m. 4 Mei is de Burgemeester op Dinsdag v. 35 en Woensdag van 1011 u., voor het publiek te spreken. Langzaam maar zeker komen onze kerkklokken terug. Nadat in Hél ium en Schildwolde de klokken waren herplaatst, werd hedenmiddag in aile stilte de klok in onze toren op haar oude plaats teruggebracht. SCHILDWOLDE. In de flink bezette zaal van Café van Sloten gaf het Chr. Muziekgezelschap „De Woudklank" te Slochteren, de 2e Paasdag een uitvoe ring, in samenwerking met het toneel. gezelschap ,,Het Houwerzijlster elftal". Opgevoerd werd een revue ,,Flitsen uit de oorlogsjaren 19401945''. Het Mu ziekgezelschap, onder leiding van haar nieuwen directeur, had een groot aan- deel in het succès. ZUIDBROEK. Die ven maken het noodzakelijk, dat de bewoners van de Spoorstraat goed op hun eigendommen passen. In de laatste^ tijd werden bij dhr. G. ten Cate kippen gestolen, en bij dhr. Bergman verdween een j'ijwiel. Thans werd bij mevr. wed. v. d. Wijk een fiets uit het schuurtje ontvreemd. Dhr. P. Themmen heeft het ho. tel Buinen onderhands gekocht. Ds. Bosscha heeft als predikant der Geref. Kerk (Vrijgemaakt) te Zuid broek afscheid genomen van zijn ge meente. Tôt tekst van zijn afscheids. preek had hij gekozen Joh. 20 17. Dhr. Antonides sprak hem namens de Ker- keraad en Ds. Jongeling uit Spm. na mens de classis toe. NOORDBROEK. Op de le bevrij- dingsfeestavond iri het hôtel Quatre Bras", georganiseerd door de vereniging ,,Oranje Nassau" trad het variété ge zelschap Herm. Rinket op, met Henk 'Stuurop als conférencier. - Mevr. Hofmande Vries uit Sap. pemeer heeft gesproken op een bijeen komst van de Plattelandsvrouwen-Ver. De taak event..gerepatriëerden te ont. vangen werd toegewezen aan Mevr. Bloemhoffde Weerd. De Sportver. Noordbroek" heeft een uitvoering gegeven in de feésttent. Een door den heer H. E. Buurma te Zuidbroek samengesteld clublied werd ten gehore gebracht. De wnd. burge meester, de hr. Teenstra dankte na. mens het collège van B. en W. voor de aan dit collège gerichte uitnodiging de avond bij te wonen. Spr. wees erop dat het aan het dagelijks bestuur der gem. bekend is, dat er een sportterrein no. dig is, en terzake diligent is. Binnen- kort zullen nadere plannen worden be sproken. De heer J. Meijer te Assen hield alhier, in 't hôtel Staal een verkiezings- rede voor de Partij voor de Arbeid. DE WEEELD IN VOGELVLUCHT. De wereldpolitiek staat nog steeds in het teken van conferenties. Sedert-Don derdag confereren in Parijs de minis- ters van Amerika, Engeland, Rusland en Frankrijk, en daar zal de grondslag worden gelegd van de vredesverdragen met de satelieten van Duitsland. Na. tuurlijk worden er geschillen verwacht, de Donaulanden, Triëst, Griekenland en Italie, zijn nog onopgeloste vraagstuk- ken. Maar het is te hopen dat er een weg gevonden zal worden, opdat zowel Rusland als de Westerse geallieerden tevreden gesteld zullen worden, want minister Byrnes van de V. S. heeft te kennen gegeven, dat, indien geen over. eenstemming wordt bereikt, afzonder- lijke vredesverdragen met de verschil- lende landen zullen worden gesloten. Is dit slechts een dreigement? Indien het gebeurde zou het de internationale chaos nog meer vergroten. Gelijk met het begin van de confe- rentie te Parijs is de bijeenkomst van Indonesische en Nederlandse delegaties op de ,,Hoge Veluwe'' geëndigd. Dr. v. Mook is enige dagen eerder uit Londen teruggekojnen, dan het plan was, ten. einde de besprekingen te completeren. Donderdag zijn de Indische afgevaar- digden vertrokken. De parlementaire commissie, die Indië heeft bezocht om zich een oordeel over de toestand te vormen, is teruggekeerd, en zal in de Staten Generaal verslag uitbrengen. CONGRES VAN ESPERANTISTEN. Gedurende de Paasdagen werd te Alkmaar een congres gehouden van Esperantisten. Er waren hierbij vele buitenlandse gasten aanwezig. FEUILLETON door CHARLES GARVICE. 42) „Het was het beste wat ik doen kon het enige ding ter wereld, waar ik voor deugde. Ik kan rijden. 't Is zowat m'n enige bekwaamheid en 't heeft me waarachtig genoeg gekost. Al mjjn na- righeid is voortgekomen uit een te grote liefde voor dat edele dier, het paard! Nu, ik nam dienst bij de dragon- ders, doorliep schitterend de rijschool en stond in 'n erg best blaadje, toen ik dat is nou weer die verdraaide pech van me ruzie kreeg met den kapi- tein." ,,'Oh, Sid!" ,,Ja, ik weet 't wel, mijn oude vijand, een dolle kop. Die hebben we allemaal, wij Dalton's, maar vader houdt 't in bedwang in 't belang van z'n portemon- naie en jij en Carrie zijn engelen. Maar, May er is geen fatsoenlijk mens op de hele wereld, die dien kerel niet zou ver- afschuwen! Gewoon een beest! Hij had aldoor iets tegen me, en gaf me straf wanneer hij maar even de kans schoon zag, en ik verdroeg ailes als een lam. werkelijk, want ik wilde vooruit komen. Maar eindelijk kwam er iets bij, dat ik niet verdragen kon. We werden inge- kwartierd in Nursham, een dorpje vlak bij de barakken. Het was er saai ge noeg, en de officieren sommige ten- minste begonnen afleiding te zoeken door met de dorpsmeisje te flirten. De meesten hadden niets geen kwaad in de zin, maar de kapitein. Wel, er was één meisje, een klein ding met blauwe ogen, 't dochtertje van een tamelijk wel- gestelden boer. Op een morgen vroeg die kerel, die ellendeling me, om een brief van hem aan het meisje te bren- gen. Ik durfde niet weigeren en deed het; maar vôôr ik hem gaf, liet ik haar beloven, dat ze hem aan mij of aan haar vader zou laten lezen. Wat is dat?'' viel hij zichzelf in de rede. ,,Wat?'' riep May bevend. „Ik heb niets gehoord." ,,Ik dacht, dat ik iemand hoorde lo- pen. Maar misschien was 't enkel maar een konijn.'' HOOFDSTUK XVHI. Het nur der wraak. Zij luisterden een paar seconden gespannen en ademloos. ,,Het was niets,'' zei May, diep na- denkend. „Ga door, Sid! O, ik weet al wat er komt." ,.,St.Beef niet zo! Het is nu allemaal in orde!" „Ga door ga door!" „Wel, ze las de brief en barstte in tranen uit en stak hem mij toe, terwijl ze haar gezicht in haar schort verborg. ,,Ik las hem. Het was een verzoek om hem die avond te ontmoeten en met hem naar Londen te gaan. Natuur- lijk beloofde de schurk, haar te zullen trouwen!'' ,,En en jij?" „Ik? Nou, ik gebruikte een paar krachttermen, May, en toen deed ik iets doms. Ik had de brief aan den ko- lonel moeten geven; maar ik wilde zelf met dien lammen kerel afrekenen. Ik ging terug en vertelde hem, bjj wijze van antwoord op zijn brief, dat het meisje hem treffen zou." „0, Sid!" „Ja, en hij was zé in zijn schik, dat hij me een halve souverein toestopte. De afgesproken tijd was negen uur, de plaats van 't rendez-vous een schuur, vlak bij de barakken. Ik waclUte tôt mijn vrind op pad ging; toen sloop ik er heen langs de andere kant en wachtte hem op." „0!" (Wordt vervolgd.) VEILIN GSBERICHTEN. HoogezandSappemeer. 26 April 1946. Rabarber f29f42, Stoofsla f0.80—fl.10, Kroten f 4.Spinazie f 25f39, Witlof f 69—f79, ailes per 100 Kg, Kropsla I f4f 5.10, Kropsla II f 3, per 100 krop. Radijs f 19.F 21 per 100 bos. SPORT. Voetbaluitslagen: AchillesHeeren- veen 1—3; LSC—HSC 0—0; Frisia— GVAV 00; LeeuwardenBe Quick 31; VelocitasVeendam 20. Door het gelijke spel van GVAV heeft Heerenveen zich vaster op de bovenste plaats genesteld. Achilles is op de laat. ste plaats terecht gekomen, met een punt minder uit evenveel wedstrijden als LSC. 2e kl.: AppingedamWW 15; GRCWoltersum 21; HelpmanEm- men 14; ZwartemeerFW 42; HoogezandNoordster 41; Munten- damBato 24. Verdere wedstrijden: KwiekWilder vank 1—2; GVAV II—HSC II 2—2; Oosterparkers IIHgz. II 41; De Vo. gels II—Harkstede 7—1; GVAV VTII— Westerbroek II 16; GVAV VII- Harkstede II 63; SiddeburenFVV II 12; SGVKwiek II 33; Meedhui- zen IINoordbr. II 21; Scheemda II —HSC IV 3—3. Juniores: Hgz.Musselkanaal 20; KwiekMeedh. (Meedh. n.o.); Kwiek II Meedh. (Meedh. n. o.); HSC H Hgz. 14; SiddeburenMuntendam 22; SiddeburenFW 04. Handbaluitsiagen van verleden week: Dames le kl.: BrunhildeBato 20; 2e kl. C: Gr. Wit—SVH 0—4; Bato II— DOS 0—2; HCW II—Noordbr 0—1; Heren 2e kl. C: Gr. Wit—SVH p—3; HCW—HS 11—6. Windhondenrennen De uitslagen der rennen van de Noorder Windh. Renclub te Hgz. lui. den: Vlakkebaanrace (240 m.) 1 Jupi ter (W. Kregel, O. Pekela), 2. Dicky (J. J. Kortholt, Waterh.), 3. Wandy (Gebr. Kraster, Winsch.), 4. Silta (L. Werkman, Winsch.). Hindernisrace (240 m.) 1. Flores (J. Nijborg, Hark stede), 2. Wodan (D. Bakker, Spm.), 3. Dicky (J. J. Kortholt, Waterh.). Aanmoedigingsrace (240 m.), winnaars vorige race uitgesloten) 1 Jopie (J. Kuiper, O. Pekela), 2 Anton (W. Werk man, Spm.), 3 Sanja (J. Stollenga, Peize), 4 Bonzo (J. Bleeker, Spm.) ,5 Bonny (D. Bakker, Spm.) ,6 Frits (G. Tuin, Beerta). Uitslagen rennen der Noorder Windh. Renclub te Zuidbroek; Vlakkebaanrace 1. Jupiter (eig. W. Kregel, O. Pekela); 2. Jenny (K. Jansen, Scharmer) 3. Dandy (J. Aten, Hgz.); 4. Nora (S. Kuiper, O. Pekela). Hindernisrace: 1. Anton *(W. Werkman, Spm.); 2. Ju piter (W. Kregel, O. Pekela); 3. Nora (A. Bleeker, Veendam). Voetbalprogramma v. Zondag 28 April Distr. V. le kl.: VeendamLeeuwar den; GVAV AAchilles; Be Quick— Sneek; LSCFrisia; HeerenveenVe locitas. 2e kl. B: ZwartemeerAppingedam; HoogezandWW; WoltersumBato; FVVEmmen HelpmanMuntendam Noordster—GRC. VERENIGIN GSMEDEDELIN GEN. M.H.C. „DASH". Zondag 28 April a.s. Competitie Da mes: Dash IHCW I. Aanv. 11 uur. Opst.: H. Benes, A. Kliphuis, I. Jonke. ren (aanv.), A. v. d. Bend, H. Jonker, T. Bodewes, T. Benes, R. Plinsinga, T. Kranenborg, G. Kok, A. Smit. Scheidsr. H. Jonkeren, Hk. de Vries. Mixed Hockey-dag om de „Dash"beker. Dash I. Aanv. 12.15 uur. A. Smit, H. Jonker (d), I. Jonkeren (d), W. J. Bronsema, Hk. Jonkeren (aanv.), O. Begeman, T. Benes (d), J. W. Bronse ma, T. Kranenborg (d), Hk. de Vries, A. Smit (d). Dash II. Aanvang 9.30 uur. Opst.: H. Benes (d), S. Jonker, J. Reints, A. Klip huis (d), S. Jonkeren, T. Bodewes (d), G. IJ. de Vries, R. Plinsinga (d), H. Boss, A. v. d. Bend (d), Hn. de Vries (aanv.), Scheidsr. bij Dash II: Hk. Jon- kgren, Hk. de Vries. Kalken. Zaterdagmiddag 2 uur: Hn. de Vries, H. K. Jonkeren, G. IJ. de Vries. Aile spelers(sters) zijn verplicht een groen en een wit shirt mede te brengen. Zie voor wedstrijdschema Hô tel Faber en Hockeyveld. Reserves: G. Kok, K. Siems, F. Huizinga, H. Tuin. OFFICIëLE BONNENLIJST (28 April tôt en met 11 Mei) Bonkaarten IIA, KB, KC 604. 214 t.m. 219 800 gram brood 213 400 gram suiker 212 125 gram margarine 211 125 gram boter 210 200 gram kaas 209 200 gram bloem B 41 1600 gram brood C 41 800 gr. brood. B 42 2 kg. aardappelen Bankaarten LA, LB, LC 604 115, 116, 117 vlees 100 gram vlees 111 aardappelen 2 kg. aarappelen A 28 melk 2 liter melk B 28, C 28 3% liter melk Bonkaarten KD, KE 604. 714, 715 800 gram brood 713 500 gram suiker 712 125 gram margarine 711 250 gram boter 710 100 gram kaas 709 200 gram bloem D 40, D 41 400 gram brood E 40 500 gram rijst of kindermeel Bonkaarten LD, LE 604. 615, 616, 617 vlees 100 gram vlees 611 aardappelen 1 kg. aarappelen D 28, E 28 melk 6 liter melk Tabakskaarten enz. T 25 2 rants. tabaksartikelen (geen import-sigaretten) V 25 100 gr. chocolade of suikerw. X 25 2 rants. tabaksartikelen (geen import.sigaretten) Voor de week van 5 tôt en met 11 Mei zullen nog bonnen worden aange- wezen voor melk, aardappelen, boter, margarine, jam, thee, tabak, versnape- ringen en waspoeder. Zij, wier stamkaartnummer eindigt op 9 krijgen in Mei éen schoenenbon. s Schoenreparatie. Bon 8 van de leder. kaart is aangewezen. Eierbonnen. Geldigheidsduur van de bonnen 167 en 671 verlengd tôt 11 Mei. TEXTIELPUNTEN BLIJVEN GELDIG De textielpunten zullen ook na 30 April geldig blijven. GEREPATRIëERDEN UIT NEDERLANDSINDIë. Zij, die in aanmerking wensen te ko. men voor een gratis aanvullend kle- dingpakket en daar dringend behoefte aan hebben, kunnen zich wenden lot het Plaatselijk Comité ,,Nederland helpt Indië'', afd. Hoogezand en Sappemeer, gevestigd Borgerc.str. 2a, Sappemeer. Dit geldt voorlopig alleen voor die ge- repatriëerden oorlogsslachtoffers van 15 jaar en ouder, die vôôr 16 Maart 1946 in Holland zijn aangekomen, het. zij per boot dan wel per vliegtuig. Comité ,,Nederland helpt Indië". HIJ WON EEN WEDDENSCFLAP. Dezer dagen kuierde tegen het mid- dernachtelijk uur door de straten van Amsterdam-Zuid een man, die slechts gekleed was in onderbroek en borstrok. Het was ditmaal geen demonstratie ge. richt tegen de hoge belastingen, of te gen de distributie autoriteiten, noch had men te doen met een zwakzinnige of een slaapwandelaar. Het ging hier om een weddenschap. Het tochtje door Amsterdam-Zuid heeft de wandelaar f 100 in het laadje gebracht. DIEFSTAL VAN MUSSOLINI. Een deel van Mussolini's lijk is ge stolen. Alleen een in een rijlaars gesto- ken been is achtergebleven. Men ver- moed, dat de diefstal het werk is van fascisten. IN HET KORT. Aan Nederland is 6.59 van de Duitse handelsvloot of wel 1.555.000 ton toegewezen. Het Engelse kabinet heeft zich tegen de bi'oodrantsoenering in Enge land uitgesproken. Een Russische chirurg is er in geslaagd een patiënt van een kunstma. tige slokdarm te voorzien. In een gevangems te Milaan is opstand uitgebroken. Deze is thans on- derdrukt. Dinsdag 30 April zal de voorlo. pige spoorbrug over de Maas bij Venlo in gebruik genomen worden. EINDHOVEN—LONDEN DOOR DE LUCHT. In verband met het grote belang, dat de Philipsfabrieken hebben bij een rechtstreekse verbinding met Londen, overweegt de KLM de opening van een lijn EindhovenLonden. Ondanks de schaarste van materiaal zal de dienst zo mogelijk nog deze zomer worden ge opend. BURGERLIJKE STAND. SAPPEMEER, 18—24 April 1946. Geboren: Niklaas Sypko, z. v. Hen- drik Jan Panjer en Antje Jager; Jan, z. v. Willem Jungman en Grietje Ak kerman; Jan Hendrik, z. v. Gerrit Til- lema en Jantje Oldenburger; Fokje Jurriena, d. v. Johan Wilhelm Pekelder en Aaltje Jurrema. Ondertrouwd: Jan Hendrik Bos, Spm. en Johanna Veldthuis, Slochteren; Al. dert Thoma, Slochteren en Jantje Lou- wina Sillius, Sappemeer. Overleden: Pieter Dekker, 25 j., z. v. Pieter Dekker en Geesje Teunis, Gron. ZUIDBROEK, 18—23 April 1946. Getrouwd: Jan Klat, 21 j., en Attje Lutterop, 22 j., b. v. Zuidbr.; Geert van Dijken, 26 j., Hgz., en Anna Werkman, 25 j., Zuidbroek. Overleden: Trijntje Redeker, 74 jaar, wed. van Doewe Hartman. NATIONALE HERDENKINGSAVOND De Burgemeesters der gemeenten Hoogezand en Sappemeer maken be kend, dat besloten is jaarlijks de avond vôôr de Bevrijdingsdag dus dit jaar 3 Mei te bestemmen tôt .Nationale Herdenkingsavond'',waarvoor thans het volgende programma is vastgesteld. 1. Van des avonds 18.00 uur af zullen van aile openbare gebouwen en particu lière woningen in aile gemeenten de vlaggen halfstok worden gehangen. Van dit uur af waren geen openbare

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1