Duitse Handelsschepen Isolationistische Tendenzen Inkrimping der Varkensstapel Arbeidsbesparing Z Landbouw NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Qfficieel Qrgaan voor Hoogezand en Sappemeer in Amerika £le Vlo-oi d&fi ïïlij,. „YUdeJdancL Onredelijke Verdeling van de SiiimÂunAt „De Regenboog" I *<p» Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Opgericht 1870. Buitenlands Overzicht ook voor Huisslachting. Beperking noodzakelijk wegens de slechte Internationale Graanpositie Documentaire- en Ver?etsfilm &ATERDAG 18 MEI 19(46 ABONNEMENTSPRIJS 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaiing PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen. „Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaiing) .Va 38 VerschUnt Woensdag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administra tle- en Redactleadrea Drukkerjj T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerts en H. Bonewit Het schijnt buitengewoon moeilijk enige orde te scheppen in de na.oorlog- se chaos in Europa. De conferentie van de ministers van Buitenlandse zaken van de vier grote mogendheden kon niet eens overeenstemming bereiken over de datum van een vredesconfe- rentie. Hoewel in Duitsland bijna iedereen scheldt op het Nazi-systeem, is de in- vloed van de Nationaal Socialisten toch nog zeer groot. Een jaar na de ca. pitulatie had men ten hoogste de kwij- nende resten van dit systeem mogen aantreffen, maar in plaats daarvan treft men overal tendenzen aan, die stuwen naar terugkeer van het oude. De ellende van het ogenblik wordt niet verweten aan de kliek van Hitler, die Duitsland tôt aan de rand van het graf heeft gebracht, maar aan de be- zetters. Dat de bladen een anti-nazi campagne hebben ingezet heeft weinig resultaat. De maatregelen van de be- zetters die democratisering ten doel hebben worden genegeerd. Over het ge- hele land verspreid zouden ondergedo- ken Hitlerianen verborgen zijn_ Dat de Nationaal Socialisten in Duitsland niet strenger worden aange. pakt, dat de omschakeling van indu- striestaat tôt agrarisch land niet snel. 1er verloopt, zal vermoedelijk wel zijn oorzaak vinden in de wens, die zowel Rusland als Engeland koestert, om in een eventuele toekomstige oorlog tus- sen de ex.geallieerden Duitsland tôt bondgenoot te hebben. Daarom worden de kolen uit de Duitse mijnen niet ge- bruikt om die landen te helpen, die ze dringend nodig hebben, maar dienen ze om de Duitse hoogovens weer op gang te brengen; daarom heeft Rusland de ontmanteling van de Duitse industrie plotseling gestaakt. Oost- en Midden Europa worstelen met minderheidsproblemen. Voortdu- rende geschillen zijn er het gevolg van. Hongarije heeft - volgens een besluit vap de Parijse conferentie Transsyl- yanië aan ïtoemenië mpeten afstaan, terwijl Dobrpedsja door Roemenië aan Bpelgarije moest worden afgestaan. Nfttuurjijk zijn deze besluiten geba- seerd op een grondige studie van de toestanden in deze gebieden, maar toch zullen ze in grote kringen ontstemming verwekken. Polen wil stukken van Tsjecho Slo- vakije scheuren Polen heeft door de oorlog wel erg geleden. Eerst hebben de Duitsers er geplunderd, vernield en gemoord, zo erg als zij in geen enkel ander land hebben gedaan, en toen de Duitsers verdreven waren bleek dat de Russen het Oostelijk gedeelte van het land niet meer wilden ontruimen. Daarom heeft men Polen maar een stuk van Duitsland gegeven waardoor het land meer naar het Westen is yèr- schoven. Dat bracht vele problemen. De Duitsers, die binnen de nieuwe Poolse grenzen woonden zijn verdreven, maar uit het door Rusland geannexeei- dç gebiêd kwamen niet zoveel rhensen al? aan de aqderè kant verdreven wer den. Het ziet' er dus naar uit, dat de bevolkingsdichtheid is verminderd. Naar de innerlijke toestand van Polen Jean men slecht raden. Ailes wat er in het land gebeurt wordt verborgen ach- ter het scherm van censuur. Waarom zpu de Ppolse regering censuur hebben ingesteld als zij niets te verbergèn had? En zou hetgeën zij te verbergèn heeft niét bestaan uit innerlijke onrust en zwâkte? Pe chaos beperkt zich niet alleen tpt de genoemde landen. Denkt U eens aan Spanje, waar dp Franco-regering nog steeds de baas is, aan Italie, waar het aftreden van Victor Emanuel een be. wijs is voor de binnenlandse pnzeker- heid, aan Griekenlapd. Dit ailes en daaraan nog tpegevpegd de schamele resultaten van de Parijse conferentie hebben hier en daar in Amerika een stemming gekweekt om zich terug te trekken uit de Eurppese aangelegenhedpn. De V.S. hebben zeer veel bijgedragen tôt dé vernietiging van de Duitse terreur, Zij hebben ge- poogt het na-porlogse Europa bewoon- baar te maken. Maar in plaats van een geest tôt samenwerken vinden zij wantrouwen en tegen elkaar botsende belangensferen. Indien de Europese landen niet spoedig mede werken aan herstel van het politieke en zakenle- ven, is het helemaal niet onmogelijk, dat het isolationisme in Amerika de overhand zal krijgen. Dan komt de taak van de chaos op te ruimen bijna uitsluitend op de schouders van Enge land te rusten. En de Engelsen hebben hun handen reeds vol buiten Europa. Zij hebben Egypte reeds moeten ont ruimen, hetgeen verzwakking van hun macht in het Oostelijk deel der Middei- landse Zee betekent. In Brits-Indië kon nog steeds geen overeenstemming tus- sen de partijen worden bereikt en naar het schijnt spant de toestand zich lang. zamerhand meer toe; in Palestina is de toestand ernstig. De Arabische Liga heeft Moskou verzocht de Palestijnse kwesie voor de Veiligheidsraad te bren gen. en omgekeerd heeft Moskou be- loofd de Arabische zaak te zullen steu- nen. indien dè Liga het probleem aan de Verenigde Naties zal voorleggen. Zou Engeland onder deze omstandig. heden wel tegen zijn taak in Europa opgewassen zijn? Tijdens de oorlog heeft men zich illusies gemaakt van een Verenigde Staten van Europa". Thans zou men reeds tevreden zijn in dien, een redelijke democratische her- ordening tôt stand komt. DE 'FRANSEN WILLEN EEN INTERN. TAAL. Door het Gallup Instituut is het Franse volk onlangs de volgende vraag gesteld: Acht U het wenselijk dat het leren van een internationale taal b.v. Espéranto op de scholen van aile lan den verplicht wordt gesteld? Het re sultaat van deze enquête was als volgt: Ja Neen Blanco In de stad 63 21 16 Op het platteland 66 20 14 Mannen 64 20 16 Vrouwen 65 20 15 BERLIJNSE POSTBODE IN MOEILIJKHEDEN. Een Berlrjnse postbode kreeg dezer dagen een niet allerdaags probleem op te lossen. Hij kreeg n.l. een uit Ham- burg afkomstige briefkaart te bestel- len geadresseerd aan Adolf Hitler. De man waarde door de ruines van de rijkskanselarij, maar toen hij daar geen levend wezen vond, en geweigerd had de kaart tegen 10 sigaretten aan een Deens journalist af te staan, schreef hij op de adreszijde „Adres onbekend" en bezorgde haar op het bureau voor on- bestelbare stukken. EEN DUUR BOEK. Uit de collectie van Lord Cunliffe een boek verkocht voor de prijs van 1900 Pond. Het is een door Jacobus de Cessolis geschreven werk „The Game and playe of Cheese'', dat in 1474 door William Caxton is vertaald. WIST u, dat een damesmantel in de z.g. mid- denklasse plm. f 50.mag kosten, in de ..populaire klasse" f 33.—, en dat de variatie in' stoffen en kwaliteiten van japonnen te groot is om hier een ge. middelde prijs te noemen? dat voor herenkleding 4 klassen van afwerking zijn bepaald, waarvoor ver- schillende prijzen gelden, en dat een behoorlijk afgewerkt, driedelig costuum in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ten hoogste f 125.en in de overige gemeenten ten hoogste f 105. mag kosten? dat hogere prijzen voor herenkleding in verband met betere afwerking slechts mogen worden berekend met schriftelijke toestemming van het Di- rectoraat Generaal v. d. Prijzen? Dezer dagen publiceerde de Directie van de Stoomvaart Maatschappij „Ne- derland" als eerste der scheepvaart- maatschappijen een voorlopig verslag over de wederwaardigheden gedurende de oorlogsjaren. Zeer in het kort bevat dit uitermate lezenswaardige verslag de volgende hoofdpunten: de financiële toestand is op dit moment nog ondui- delijk, de vrachtvlpot is in de loop van het jaar 1946 weer op het voor-QQrlog- se peil, gebracht, et is zware schade toegebracht aan de etablissementen der maatschappij, niet alleen in Nederland maar eveneens in lndië en ten slotte overweegt de Directie, zich ook te gaan bewegen op het gebied van het vervoer door de lucht. Intéressant zijn de berichten over de samenstelling van de vloot. De eigen vloot der Stoomv. Maatschappij Ne derland'' en de schepen, welke zij in de loop der oorlogsjaren op enige wijze onder haar beheer kreeg, bestond uit de volgende delen: Eigen vloot in Mei 1940. 6 passagiersschepen; 4 vrachtschepen met passagiersaccomodatie 22 vracht schepen; 4 schepen in aanbouw in Ne derland. In de> oorlog in beheer, gekregen. 9 in beslag genomen Duitse scliepen; 4 motorpassagiersschepen der Ver. Ne- derlandse ScheepVaart Mij; 2 schepen, door de Regering aangekocht onder het ,,Allied Tonnage Replacement Scheme" 4 schepen van de Amer. Regering da ter overgedragen aan de Koninklijke Paketvaart Mij.) Hiervan gingen in de loop der jaren de nodige schepen verloren, ni.: Van eigen vloot 15 schepen. Van de onder beheer staande schepen 8 der Duitse schepen; 1 schip van de Ver. Nederlandse Scheepvaart Maat schappij. Deze'verliezen worden gecompenseerd op de volgende wijze, welke zoals reeds vermeld er toe zal leiden, dat in de loop van dit jaar de vrachtvloot haar vroegere peil weder zal hebben bereikt- Nieuwbouw van de 4 in 1940 ip aanbquw zijnde schepen werden er twee door de Duit sers afgebouwd. Beide zijn in Duitsland teruggevonden, één is evenwel sterk beschadigd. Pe beide anderen kunnen in 1946 gereed zjjn. Aankqcp; er wordt met de Regering onderhan deld oyer de aankoop van 4 turbine- vracht schepen, die voor rekening van de Regering in de Verenigde Staten worden gebouwd en die ook in 1946 gereed zullen zijn. Ten slotte bestaat de mogelijkheid, dat de Maatschappij van Regeringswe. ge nog meer schepen krijgt toegewezen bij wijze van schadeloosstelling. «Groot zal deze tonnage althans voor zover zij voortkomt uit ons toegewezen sche pen uit de Duitse vloot niet kunnen zijn. Immers, uit dien hoofde zullen onze totale verliezen, welke volgens ré cente publicaties 1.555.000 ton bedra- gen, slechts voor ongeveer 50.000 ton gecompenseerd worden, terwijl nog niet vaststaat, van welke aard deze Duitse schepen zullen zijn en çvenmin bekend is, uit hoeveel schepen deze vlpot zal bestpan. De totale seheepsvçrUçzçn gedurende de laatste wçrekluork)g bedroegen ruim millÎQeh"ton, yerdeeld als volgt:... Engeland 10.870.000 ton Ver. Staten 4.209.000 ton Noorwegen 2.393.000 ton Ffankrijk 1.814.000 ton Nederland 1.555.000, ton plus de verliezen van enige andere lan den. Op basis van de verdelingspercén- tages, waar bij voor ons land 6,|9, werd vastgêstéld, zullen wll Yan de ter beschikking staande' Duitse handels- vloot, 288 schepen met een tannage van circa 770.000 toon. de reeds genoemde 50.000, tpn ontyangen-, Een zonderling gevolg van deze verdeling- volgens de vastgèstelde percentages is wel, dat de Verenigde Staten, die gedurende de oorlog hun vloot hebben uitgebreid tôt een ongekende hoogte, zôdat daar reeds gesproken wordt over het opleggçn vap' een deel der beschikbare tonnage ep over de verkpop, van schepen' aan het buitenland, t'hans nog ee'n behoorltjk gedeelte van de Duitse tonnage zullen ontvangep, (Uit Weekbeiroht v. d. Robaver.) RECORD ZWEEFVLIEGEN De Engelsman Bringle heeft een po- ging gedaan het afstandsrecord zweef- vliegen te verbeteren. De blindvliegin. strumenten weigerden echter dienst, waardoor hij genoodzaakt was te lan den. Het wereld-record afstand zweef- vliegen staat op naam van een Rus, die in 1939 een vlucht van 465 mijl uitvoer. de. Het Engelse record staat op naam van P. A. Wills met 208 mijl. Het we- reld-duur record (d.w.z. het in de lucht blijven, zonder te letten op de gevlogen afstand) werd in 1933 door den Duit- ser Kurt Schmidt behaald. OPLEIDING TOT PILOOT. De opleiding van verkeersvliegers kan men verdelen in drie gedeelten. Het eerste deel van de opleiding is in handen van de Nederl. Luchtvaart- school. Hier krijgt men een z g. selec- terende vliegeropleiding (plm. 20 les- uren) op licht materieel. Deze oplei ding geschiedt op het vliegveld Woens- drecht. Het bechikbare lichte materieel bestaat uit Tiger Moth vliegtuigen. Dan volgt een militaire opleiding op eenmotorige vliegtuigen op de vlieg- school der luchtstrijdkrachten te Gilze Rtjen. Hiervoor zijn ca. 180 vlieguren noodig. Ten slotte volgt dan de voortgezette opleiding tôt verkeersvlieger, welke weer verzorgd wordt door de Ned. Luehtyaartschool. Voor deze voortge zette opleiding is het vliegveld ,,Twen- te" aangewezen, waar men de beschik king heeft over meermotorige Oxford" vliegtuigen. Het totaal aantal vlieg uren op „Twente" bedraagt ongev. 75 GENERAAL WINKELMAN ONDERSCHEIDEN. Aan Generaal Winkelman, oud op- perbevelhebber van land- en zeemacht, is door H.M. de Koningin de hoogste Nederl. onderscheiding verleend, n.l. het grootkruis in de orde van de Ned. Leeuw. INGEZONDEN. (Zonder verantwoordelijkheid van de Redactie.) Nogimaals de Optocht op de Nationale Feesttlag. Nog een zeer kort antwoord aan den heer Joh. Rugge en zijn, eollega, den correspondent v. h.! R.r: Dagblad „Ons Noorden"; en daarmee basta. Het is natuwrlijk iriogelijk, dat we reeds zover gekomen zijn, dat men er geen aanstoot meer aan neemt, dat ,,een klein aantal dames", in het pu- bliek versclîijnt in een dergelijk costuum maar ik geloof, <jat ik me npg wel be- roepen mag op de mentalitett en de goede smaak van, het publiek. In aile gevai geef ik U de verzeke- ring, dat ik mijn uiterste best zal doen, dat In 't vervolg R.K. organisaties aan dergeljjke demonstraties niet mee doen. Met dank voor de plaatsruimte. A. B. SCHENK Past, De wereld ziet zich gesteld voor een zeer ernstig tekort aan granen. Ailes moet in het werk worden gesteld om de broodgraanvoorziening zo goed mo- gelijk te verzekeren. Deze situatie heeft een ernstige terugslag op de ontwikke, ling van bepaalde takken van het vee- houdersbedrijf, o.a. de varkenshouderij, want de granen moeten allereerst voor directe menselijke eonsumptie worden bestemd, dit houdt in, dat wederom beperkende maatregelen moeten wor den ingevoerd. De nieuwe regelingen zijn nog niet in bijzonderheden uitgewerkt, maar wel kan het ministerie van landbouw vis. serij en voedselvoorziening reeds mede. delen, dat het aantal zeugen sterk zal worden ingekrompen. De maatregelen zullen er op gericht zijn, dat het waar- devolle fokmateriaal zoveel mogelijk wordt ontzien. De beperking zal daar om niet gelden voor sterzeugen. Ook de oude en serieuze siamboekbedrijven zullen zoveel mogelijk gespaard wor den, hetgeen echter niet wil zeggen, dat de beperking geen terugslag op de stamboekbedrijven zal hebben. Voorts ligt het in de bedoeling de maatregelen er op te richten, dat de varkensfokkerij en .mesterij in de eer ste plaats kan worden gedreven op d© kleine gemengde bedrijven op de lichte gronden. Op bepaalde categorieën van bedrij ven zullen in de naaste toekomst met uitzondering van huisslachtingsvarkens geen varkens gemest kunnen worden Overwogen wordt b.v. de grote akker- bouwbedrijven en grotendeels de zuive- re weidebedrijven van de varkensmes. terij uit te sluiten. De moeilijke vee- voederpositie is tevens aanlelding ge- weest tôt het stellen van scherpe richt- lijnen voor de afgifte van huisslach. tingsvergunningen voor het volgende slachtseizoen, zodat vele personen, die in vorige jaren nog huisslachtingen hebben verricht, dit jaar niet in de ge~ legenheid gesteld zullen worden huis slachtingsvarkens te houden OVERSTROMINGEN IN IRAK. Baghdad, de bekende stad in het Midden-Oosten, zou men de heetste stad ter wereld kunnen noemen. In de nabijheid stromen de tweelingrivieren Euphraat en Tigris, langgerekte oasen vormend in de dorre woestijn. De stro. men yormen een zegen voor het land. Daar en langs de Nijl ligt de bakermat der menselijke beschaving. Irak dankt de strook bouw- en wei- land, die tussen Baghdad en Basrah ligt aan de bevloeiing door Euphraat en Tigris. Maar de rivieren kunnen ook wreed zijn. Dan stijgt het water, treedt buiten d© envers en overstroomd de vruchtbare boorden, huizen en oog- sten vernietigend. Zo is het ook nu. Tussen Baghdad en Basrah zijn' ruim 2,000 huizen vernield, de wegen zijn ge- hlukkeerd waardoor 'het verkeer wordt belemmerd. Ook in Baghdad zeif stijgt het water. In de straten heeft het wa ter reeds een hoogte van 50 100 em. In de buitenwijken trekt een stroom vïuchtelingen. voort, beladen met dat- gene, wat niet graag willen missen. Uit vrçes voor het instorten van huizen tinkken zjj voort. Waarheen? Overal is water, overal loert gevaar. Vopr hpt pgenblik hlijft nog het grpotSjtç yraagstuk in de land- en tuin. bopw de voorziening met arbeidskrach- ten, Volgens het. Ministerie van Land bouw 1s de toestand nog verergerd, doordat in het teeltplan van dit jaar een groter plaats diende te worden in. geruimd voor de hoog-productieve ge- wassen, die veel arbeid vragen, zoals suikerbieten, vlas en pootaardftppelen, om van de tuinbouw maar te zwijgen. Hoe meer van deze predueten wij kun nen voortprengen, en men mag daar behajyq dë reeds genoemde producten ook zaatzaden, zuivelproducten, groen. ten en fruit aan toevoegen, des te vlot- t.er zal de buitenlandse handel verlo- pen. Onder deze omstandigheden tracht de overheid hulparbeiders te recruteren uit groepen arbeiders, die hetzij wërk- loos zijn, hetzij minder noodzakelijk WAAR BLIJVEN DE SIGARETTEN? In Engeland heerst gebrek aan si garetten. De fabrieken produceren 30% meer dan voor de oorlog en de Board of Trade heeft een maan'd geleden op- dracht gegeven de productie van popu laire merken met 7 te verhogen. En toch leest men in seel veel tabaksza. ken „No cigarettes" (Geen sigaretten), en vormen zich queues voor die winkels die een hoeveelheid aankregen, zodat ook daar, binnen zeer korte tijd het bordje „No cigarettes'' moet worden opgehangen. De bioscoopbezeeker, die er toe over zou willen gaan, de verschillende rol- prenten onder te brengen in diverse rubrieken, zou dan naast de catégorie speel- of zuivere amusementsfilms er een moeten aanleggen voor de culturele en semi-culturele films, welke op hun beurt weer de documentaire film om- vatten. Nu hebben wij de laatste tijden door al de z.g. oorlogsfilms reeds zeer dikwijls de gelegenheid gehad kennis te nemen van deze groep films. Als voor- beeld zou ik hun willen noemen als een der meest frappante typen ,,Slag om Rusland". Als een apart genre, in deze rubriek heeft zich de laatste tijd daàr- aan toegevoegd de z.g. Verzetsfilm dé rolprent, die als doel heeft in beelcl te brengen het ilegale werk. Dit genre stelt aan den vervaardiger wederom geheel aparté eisen; de verztsfilm moet met overtuiging spreken van het ver- zetswerk, zij mag ons de illegaliteit niet tonen als een avontuur, doch zij moet het tôt ons brengen als'een piicht. die uit innerlijke noodzaak spruit. En hierin ligt juist de overeenkomst met he documentaire film; beiden moeten zij brengen de nuchtere, zuivere realiteit, vrij van aile pathos en overdrijving, in aile eenvoud en simpelheid; zich base- rend op gronden van waarheid voor de historié. Tôt de documentaire films die de laatste tijd van zich hebben doen spre ken, behoort de Russische film ,,De Regenboog", die niet alleen tôt de bes- te van dit genre mag worden gerekend, maar die tevens door kan gaan voor een zuiver en echt speeimen van specifiek Russische filmkunst, wier kenmerken zijn eenvoud en talent. Wij allen herin- neren ons nog maar al te levendig op welke ,,heldhaftige" wijze onze ,,be- schermers" gedurende de bezettingsja- ren hier huishielden en regeerden. En herinnering daaraan verloren dreigt te gaan, dan ZOU ik hen sterk nanraden „De Regenboog" te gaan zien. Niet vaak zal men een film zien, die met zo- Yëel eenvoudlge motieven en middelen haar weg zoekt; een vertolking, een samenvatting van al wat de Germaanse beulen hebben gedaan en van al wat de lijdenden hebben gedragen. Vervaardigd naar de in Rusland be- faamde roman van Wanda Wassilewska naar de inhoud en vorm vindend in de persoonlijkheid van den maker Perel- stein, is deze rolprent, juist door de be- heersing uitgegroeid tôt een impone- rende aanklacht,' die men niet gemak- kelijk vergeet. In het begin van het drama zien de vrouwen van het Oekraïnisehe dorp, dat dat door de Nazi's wordt bezet een pa- tuurlijk geterroriseerd, een regenboog, symbool yan blijde en vreiigdevolle. ver- wachtlng aan de hemel staan. Zij ach- ten d,it als een goed yoorteken. Voorlo pig ziet het er echter met naar uit, dat de kansen zullen kerén, want het lot van de bewoners is beestachtig hard. Geholpen door een vorraderlijken bur- gemeestçr gaan de Duitsers te keer als dolle honden. Zij stoten echter op een stil verzet, dat angstwekkend hardnek- kig is. Geen leed en geen ontbering kunnen de oude mannen en de oude vrouwen doen bukken. Zij weerstaan aile schande en aile ellende, tôt cfe partisanen het dorp komen bevrijden en aïs dan de grote meerderheid er op'uit- trekt om de beulen terecht te stellen, worden zij door een vrouw teruggehou- den met de overweging,dat de Duitsers moeten blijven leven om te ervaren, in hun eigen vervloekte land, zoals zij het uitdrukt, wat het zeggen wil vernie- tigd te worden. Naast eenvoud en talent, vertoont deze Russische film de naakte, de ruwe realiteit, die op meer dan een plaats de meest afzichtelijke vorm aanneemt. Maar nergens, hoe cru en hoe afgrijse- lflk ook, nergens tast zij de goede smaak aan, nergens wekt zij een ge- voel van walging. Aangrijpende dingen mochten er misschien zijn bij wie de geeft „De Regenboog" te zien, maar de maker is er steeds in geslaagd het den bezoekers te tonen, zonder in het grove, zonder in effectbejacht te vervallen, daardoor het precaire in verschillende omstandigheden behpedende voor de mogelijkheid uitgebuit te worden door onwaardige instincten. Afsehuwelijk zijn dikwijls de détails; de zuigeling die voor de ogen der moeder wordt neer'ge- schoten de vrouw, op het punt moeder te* worden, die in die omstandigheden door de beestmensen gedwongen wordt blootsvoets, bij een Russische koude, door de sneeuw te baggeren; de vrouw*, die met haar gedood kindje in de arm van een rots wordt neergeschoten en in een stroom in de diçpte neerploft. En zo zijn er veel meer van die kleine, maar karaktexiatieke détails, die toch een waar meestersc'hap vroegen bij den vervaardiger om ze s.ober, niet opdrin- gend, geen afkeer en walging inboeze- mend maar toch reële en tastbaar te verbeelden. „De Regenboog" is, als U wilt een oorlogsfilm. Maar het verschil tussen deze rolprent, met haar, wat ik niet aarzel te noemen^ documentaire waar de, gaat verre uit boven de gewone analoge film, die Engelse of Ameri- kaanse maatschappijen ons brachten. Immers meer dan laatstgenoemde, die maar al te dikwijls, om hun rol prent acceptabel te' maken eçn historié inlassen, die met het gegeven dikwijls in verwijderd verband stond. Aldus niet in ,,De Regenboog''. Als wij denken aan al de wreedheden, al dat lijden in deze film beschreven, dan dringt zich onwillekeurig bij ons op de gedachte; deze rolprent is en brengt de waarheid, omdat wij weten dat ..aldus de mensheid werd aangetast en dat zij op deze manier en in deze graad heeft geleden." Door een bepaald deel van haar op- zet, zou men deze Russische rolprent ook onder kunnen brengen in de ru briek ^Verzetsfilm'' waarvan de Deen- se film .,De Rode Aarde'' en de Zwit- serse ,,De Laatste Kans" wel de meest representatieve typen zijn. L. werk verrlcbten en die althans bij oogstwerkzaamhedeu goede diens'en zouden kunnen hewij^en. Daarvoor heeft men de z.g, wlandbo.uwreserves" ge. vormd. Daarnaast bestaat de mogelijk heid om politieke gevangenen onder lei- ding van het bureau Oogstvoorziening aan het werk te zetten. Reeds in 1945 heeft men op deze wijze oogstwerk- zaamheden verricht, waardoor in ieder geval niets op het land is achtergeble. Het Ministerie is echter van mening, dat de boeren ,zelf door onderlinge sa- menwerking een gedeelte van de be- hoeft aan arbeidslcraehten kunnen op vangen men wQst op het voorbeeld van de boeren in de „Grootten Polder" te Klundert In 1945. Gezamenlijk kan taak voor taak worden aangepakt en afge. werkt, waardoor sneller en zuiniger kan worden gewerkt, dan wanneer ieder voor zich met ontoereikende krachten en onvoldoende machines voort blijft ploeteren. Ook in Engeland hebben soortgelijke arbeidscoôpera- ties" in de oorlog goed werk gedaan. De gedachte ligt nog een beetje ver buiten de gangbare opvattingen van den Nederlandsen boer, maar het is wel waarschijnlijk, dat men in de naas te toekomst een deel van zijn individu alisme zal moeten prijsgeven om het bedrijf op peil te kunnen houden. De landbouwreserve is, uitsluitend bestemd voor oogstarbeid. Zij is niet geschikt voor het op enen zeten van bieten, voor het hakken en schoffelen van aardappelen enz. Al dit werk moet door de boeren met eigen krachten wor den gedaan en tegelijkertijd wordt van de boeren verwacht, dat zij niet alleen meer vee zullen melken dan andere ja ren, maar ook, dat de koeien per stuk een hogere opbrengst zullen geven. Het staat dus wel vast, dat van de boeren- gezinnen het uiterste zal worden ge- vergd. Dit werk zou gemakkelijk tal van boeren over de kop kunnen groeien als men geen maatregelen neemt om het niet of minder noodzakelijke een- voudig te laten vervallen. Een ieder, die in zijn eigen bedrijf van uur tôt uur nagaat wat er nu precies aan werk is verricht en wat daarvan op eenvoudi. ger wijze had kunnen worden gedaan en soms zelfs geheel overgeslagen had kunnen worden, zal ontdekken, dat er tal van arbeidsbesparingen mogelijk zijn. Het combineren van zaaimachines en eggen of van een landrol en een eg moge in Nederland ongebruikelijk zijn, In Amerika worden dergelijke metho- den regelmatig en met goed succès toe- gepast. De tijdrovende stalarbeid kan dikwijls ook belankrijk vereenvoudigd worden, terwijl het aanaarden van aardappelen, zoals toch algemeen be kend, het bestrijden van onkruid veel eenvoudiger maakt. Het zal misschien niet gemakkelijk gaan zich bij deze ar- beidsschaarste aan te passen, maar men bedenke, dat ieder uur uitgespaar- de loonarbeid winst in de zak van den boer is. VELUWSE EEKERS WEER IN ACTIE. In het Sysseltse Bos bij Ede en wel- licht ook op andere plaatsen klinkt.de laatste dagen weer het eentonige doffe geklop van de boekhamers en kan men weer het oeroude ambacht van de „eekers" of „houters" zien. Ploegen van vier of vijf arbeiders vellen het eikenhakhout en brengen dit op maat gekapt (de oude lengte was „zes han den en drie vingers"), naar de eek. plaats, waar in ondiepe kuilen, een soort „eenmansgat", de schillers ge reed staan om op een veldkei als on- derlegger de schors van het nu saprijke eikenhout los te kloppen. Dit gebeurd met een speciaal voor dat doel ver- vaardigde korte hamer met breed, ijze. ren blad, de z.g. klopper of boekhamer. Eertijds was dit eek(eik)schillen een algemeen verbreid handwerk op de ge- hele Veluwe en in de meimaand zag men overal in de bossen de bergen wit- hout" (geschilde knuppels) en de'sta- pels schors, die vanwege het daarin aanwezige looizuur bestemd waren voor de leerlooierijen. K.N.A,C. VRAAGT AANDACHT IN HET VERKEER. Volgens gegevens van het C. B. S. werden in de laatste vijf maanden van 1945 gemiddeld per maand 108 doden en 410 ernstig gewonden bij het weg- verkeer geregistreerd. Deze zeer on. gunstige resultaten werden vooral ver- oorzaakt door de slechte verkeersdis- eipline gedurende de eerste tijd na de bevrijding. Genoemde cijfers liepen in de eerste maanden van dit jaar terug tôt gemiddeld 64 doden en 370 ernstig gewonden, hetgeen er op wijst, dat de weggebruikers beter ..in het gareel" leren lopen. Maar toch zijn ook deze statistische cijfers nog veel te hoog en nog niet genaderd tôt het vooroorlogse peil, dat evenzeer voor veel verbeterlng vatbaar was. De K.N.A.C. drukt derhalve aile verkeersdeelnemers nogmaals op het hart, ook in eigen belang, zich aan lo- Sische en eenvoudige verkeersregels te onderwerpen. Gebleken is, dat bijna de heift van het aantal slachtoffers zeif aanleiding tôt een ongeval is geweest. Aandacht en voorziehtigheid en ook inschikkelijkheid in het verkeer kunnen veel leed voorkomen. LET OP EN BESTRIJDT DE COLORADOKEVER. Op verschillende plaatsen worden thans in meer of minder ernstige mate Coloradokevers gevonden. Ook zijn reeds eitjes afgezet. De bestrjjding van de Coloradokever moet thans beginnen. Afgezien van aile verder te nemen maatregelen dient iedere teler thans het volgende te doen. 1. Geregeld en nauwkeurig zijn aard- appelgewassen en plaatsen waar aard. appelopslag voorkomt of kan voorko men nagaan. 2. Iedere kever te vangen en direct onschadelijk te maken (Art. 3 van het Coloradokeverbesluit 1941). Ook eihoop- jes moeten direct vernietigd worden. Wij vestigen tevens de aandacht op de binnenkort vanwege de Burgemees- ters officiëel bekend te maken regelin gen inzake de bespuiting van het aard- appelgewas. De contrôle op de naleving van een goede bestrijding zal spoedig een aan- vang nemen. Vanaf heden luidt het devies: Bestrijdt de kever met aile middelen, waarover U kunt beschikken. SPANJE EN FRANKRIJK. Ter gelegenheid van 'de opening van de ,,Cortes", de Spaanse „Volksverte. genwoordiging*" heeft Franco een rede gehouden waarin hij zijn bewind als echt democratisch bestempelde. Er is een parlement zo zei hij, en over vitale wetsontwerpen kan het volk beslissen door middel van référendums. Omtrent de verhouding van Spanje tôt zijn Noordelijke buurman, Frank- rijk, verklaarde Franco, dat de Spaan se houding altijd nobel en edelmoedig is geweest. Toen de Fransen in 1939 oorlog moesten voeren konden zij al hun krachten concentreren op het Noord-Westei», zonder zich bezorgd te maken over de Pyreneeën. Toen het Franse verzet ineenstorte heaft Spanje geen gebruik gemaakt van de kans die het toen kreeg. Wat is de belcning, die Frankrijk voor dat, ailes geeft? Het staat republikeinse guerillastrijders toe invallen te doen in Spanje. Verder heeft het de FransSpaanse grens gesloten. Tôt zo ver Generaal Franco. De ge neraal is blijkbaar vergeten wat Frank rijk heeft ondervonden van een Natio naal Socialistische .staat aan zijn Oost- grens en een Fascistische staat aan zijn Z. O. grens. Het is thans begrijpelijk, dat de Fransen een beetje huiverig zijn voor een ietwat fascistisch getinte staat aan hun Zuidgrens. Een gœde buur is beter dan een verre vriend, ook in de internationale politiek. 1 j S dWse ARBEIDERS KREGEN frouw Datlton, die mijnheer Parks me I ons allebei zoveel goed aoen aïs mj mw gegeven had om weg.te laten brengen. i "loTmrakt u het, beste juffrouwj^gr 'vooraf te waarsehuwen I l'tJi-je au jonge, ^aiuCD

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1