De Kabinetsformatie Bloementeelt L Overzicht der Provinciale-Statenverkiezing in 1939 NIELJWS- en ADVERTENTIEBLAD opgericht 1870. Officiçel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer y Kunii Cursus in Journalistiek X Waarin opsenorsuen de „SLOCHTEK COSRAft-1 wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Binnenlands Overzicht Plaatselijke Berichten V» ADY Wie wordt EÏGHFORD Ter orientatie bij de hedenavond bekend wordende verkiezingscijfers geven wij een S.D.A.P. Vrijz. Dem. Bond Chr. Dem. Unie R.K. Staatspartij A.R. Partij C.H. Unie Lib. Staatspartij Comm. P.N. Herv. (Ger.) Staatsp. Staatk. Geref. Partij Overige Partijen Verwording van de Smaak WOENSDAG 29 MEI 1946 No. 41 75e Jaargang A.SON NEMENTSPRIJ S f 1.25 p. kwart., fr. p. poat f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRUS DER ADVERTENTIES: 12 et., p. mm. Zogen. ..Kleintjes als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) Versch(jnt Woenstlag en Zaterdag Uitg. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadrea: Drukkerfl T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel 213 Hoofdredacteur: R. P. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerts en H. Bonewlt Tengevolge van de ontslagaanvrage j van de regering Schermerhorn-Drees welke een logische eonsequentie is van de Tweede Kamer verkiezing is enige diplomatieke activiteit te bespeuren. H.M. de Koningin heeft verschillende partijleiders ontvangen, en de kranten houden zich ijverig bezig met de moge- lijkheden, welke de nieuwe samenstel- ling van de kamer mogelijk maakt. De Communisten, die thans een partij van betekenis zijn geworden, voelen er wel wat voor regeringspartij te worden. Zij stellen zich voor tezamen met de Partij v. d. Arbeid en de Kath. Volkspartij n sociaal en nationaal regeringsprogram- ma uit te voeren. De Partij v. d. Arbeid wil wel tezamen met de Katholieken een regering vormen, maar zij stelt vooroop, dat de nationalisatie van de mijnen en de Nederlandse Bank een feit moet worden, en het nationale wel- vaartsplan moet worden uitgevoerd. Bo- vendien rijzen er bezwaren tegen meer conservatieve elementen in Kath. Krin- gen, en deze bezwaren van de Partij van de Arbeid worden zelfs ge- deeld door groepen jongeren van de K.V.P. zelf. De Anti-Revolutionairen willen een nationaal kabinet, waaraan de P.v.d.A. echter niet wil medewerken. Zo is thans de stand van zaken: er wordt geconfereerd, gegist, er worden wensen geuit, er is zelfs al opdracht tôt kabinetsformatie gegeven. En onder die omstandigheden gaan wij vandaag opnieuw ter stembus. Vandaag worden de Provinciale Staten gekozen, waaruit dan weer de eerste kamer zal worden samengestejd. Er is niet Zoveel spân- ning als bij de Tweede.Kamerverkie- zing, de politieke partijen vertonen niet zoveel activiteit. Men heeft reeds gezien hoe ons volk heeft gereageerd op de bezettingsjaren, en wat de wil is van de vele jonge mensen, die voor de eerste maal hun stem uitbrachten. Men zou haast denken, dat men, op grond van de stemming op 17 dezer de uit- slag van vandaag zou kunnen vaststel- len. Het A.N.P. is er dan ook reeds toe over gegaan bekend te maken hoe de toekomstige Eerste Kamer er ver- moedelijk zal uitzien. Verrassàngen zijn echter niet uitgeeloten. Stakingen. Vele stakingen keisteren de wereld. Er wordt gestaakt in Amerika; daar wordt al maandenlang gestaakt. Uit België komen berichten over stakingen, en ook in ons land wordt gestaakt. Al weken lang zijn er moeilijkheden in de havensteden vanwege de staking van zeelieden en havenarbeiders. De tijd dat de werkgever naar wel- gevallen kon beschikken over het ar- beidsvermogen van zijn personeel, en dit naar eigen goeddunken kon belonen is voorbij. Men is er zich thans van be- wust, dat de werknemer niet zonder werkgever aan de slag kan komen, maar dat omgekeerd de bazen niet kun nen bestaan zonder arbeiders. Men heeft elkaar nodig, en daarom zou het onjuist zijn als de ene groep volkomen over de andere zou kunnen beschikken. Hier is samenwerking noodzakelijk, en in dit opzicht is reeds veel bereikt. Dat het in de havensteden, tôt sta king is gekomen is jammer en treurig, omdat de opbouw van ons land erdoor wordt geechaad en de voedselvoorzie- ning erdoor bemoeiltjkt. Het herstel van ons Vaderland eist arbeid door al- len. Dat schepen met kostbare voeding naar het buitenland moesten vertrek- ken is een schande, omdat dit in het buitenland de indruk zou kunnen geven, dat wij hier van ailes een overvloed hebben. Thans zijn vrijwilligers opgeroepen, en zijn militairen naar de havensteden gedirigeerd. Of dit een juiste maatre- gel is laten wij in het midden. Dat werkgevers en werknemers tôt elkan- der kwamen, en dat men van beide zij- den enige soepelheid toonde, ware wen- selijk, want het gaat om zeer grote be- langen: het herstel van ons Vaderland. Dr. L. J. M. BEEL K ABINETSFORMATEUR II.M. de Koningin heeft aan Dr. J. M. Beel opdracht gegeven tôt het vor men van een kabinet. Dr. Beel heeft verzocht deze opdracht in beraad te mogen houden. HEEFT U IETS VERLOREN? Omtrent de volgende gevonden voof- werpen zijn inlichtingen te verkrijgen bij de Hoogezandster politie: portemon- naie met f 2.33, portemonnaie met rits- sluiting en f 12.88, portemonnaie met textielkaarti, gr. handsahoen, school- etui, etu-i met 2 sig.pijpjes, 2 bl. en 1 br. d. ceintures,, kinderjurk, rozenkrans in etui, bos sleutels, griffeldoos, pr. sportkousen, lipssleutel, portem. met rozenkrans en f 1.25, pr. 1. motofhand- schoenen, rijwielhandbeschermer, jon- gens colbertjas, br. zeildoeken dubb. fietstas, boodsehappentas m. houten handv., armbandketting en zilveren armband. Postdùivenciub „I.uchtstonners" HoogezandSappemeer Na een gedwongten rustperiode van 5 jaar hield de vereniging j.l. Zaterdag een wedvlucht van Hoogeveen. Bewolkte lucht. Wind N.O. Los 3.30. le duif aankomst 4.14.46 minuten, 6e duif aank. 4.15.55 minuten. Prijzen als volgt: Wortelboer 1, 3, 4, 5; Limberger 2; Seif 6. le aangewezen duif no. 60001 ei'genaar J. H. P. Wortelboer. SCHADE IN WEST-FRIESLAND. Zondag woedde boven West-Friesland (Noord-Holland) een hevig onweder. Op verscheidene plaatsen is de bliksem ingeslagen en hier en daar is schade veroorzaakt. VOORLOPIG GEEN SUIKERBON. Daar de suikervoorziening afhankelijk is van de import en het lossen van de aangevoerde voorraden is gestagneerd door de stakingen te Amsterdam en Rotterdam, en bovendien bij de Wester- suikerraffinaderij een staking is uitgebro- ken, zal voorlopig geen suikeibon kunnen worden aangewezen. De jamindustrie zal zo lang mogelijk worden voorzien W ereldschokkende gebeurtenissen plegen in onze gemeenten niet voor te komen. Bij tijd en wijle worden we eens verrast door een uitslaande brand, een diefstal of andere kleinigheden, die door de politie als ,,buit" beschouwd worden. En zo was de Parallelweg de zer dagen getuige van een niet aller- daagse herrie. De Fam. de J. had bij een boer te Nw. Comp. een kinderwagen gekoeht. Daar de broer van den boer, P. C. uit Steenwijkerwold, ook gegadigde was, wilde de bocrin de wagen terughalen. Doch de fam. de J. weigerde, en bood aan te betalen. Hoewel de boerin hier- in aanvankelij niet toestemde, heeft zij het geld later geacoepteerd. P. C. was echter ontevreden. Teza men met zijn schoonzuster toog hij naar de Parallelweg en vond in de tuin de betreffende wagen. De boerin nam het kind eruit en P. C. greep de kin derwagen. Maar mej. d. J. greep ook ©n zo ontstond een vechtpartij, waarbij de eigenaresse het onderspit moest del- ven. De overwinning van P., C. en help- ster was eehter van korte duur want buiten hadden de buurvrouwen zich ver- zameld en zij openden de aanval op de beide vertrekkenden, die voor deze overmacht natuurlijk weer moesten zwichten. Thans heeft de politie de zaak in handen. SAPPEEER. Het procès verbaal dat tegen J. Z. was gemaakt wegens de verkoop van twee rijwielbanden op de ..zwarte markt" is uitgebreid tôt 20 bandlen. HOOGEZAND. Op een in hôtel Faber gehouden vergadering van de Afd. Hgz. van de P. v. d. Arbeid werden in be- staande vacatures tôt bestuursleden verkozen mèvr. Hartog en de h.h. H. Clobus en J. Dijk. Tevens werd de afde- lingsgroslijst sarhengesteld van candi- daten voor de a.s. verkiezingen. Krachtens Zuiveringsbesluit '45 is door den minister van Justitie on- eervol ontslagen J. Bouma, jSfenlang gemeenteveldwachter alhier, en in de laatste tijd opperwachtmeester der gem. politie te Meppel. Het recht op petisioen is vervallen verklaard. J. Bouma is te Hoogezand berucht om zijn heulen met de Duitteers. ZIJ, WIER STAMKAARTNUMMER BINDIGT OP 6 ZIJN DEZE MAAND DE GELUKKIGEN. Aan hen, wier stamkaart-nummer eindigt op 6 zal in Juni een schoenbon worden verstrekt. Dengenen, die na 1 Jan. 1945 reeds een schoenenbon ver- kreglen, krijgen nw geen bon meer. BON VOOR EIBREN. Op 29 Mei wordt voor personen, die in of na 1932 zijn geboren een bon voor een ei aangewezen. WIE KRIJGEN BANANEN? Het gedeelte van de lading bananen Waarmede het m.s. ..Duala" te Rotter dam is aangekomen, dat voor Neder- land bestemd is, wordt in de eerste plaats bestemd voor ziekenhuizen en sanatoria. Op voorinleveringsbonnen voor sinaasappelen en citroenen, waar- op deze vruchten nog niet zijn afgelie- verd, zullen in de Noordelijke provin- riën ten dele bananen worden verstrekt INLEVERINGSTERMIJN KOLENBONNEN. De termijn van inlevering bonnen bonnen 60 BV en 61 BV van kaart T 606 is tôt nader aankondiging ver- lengd. Kiest hem, die de belangen van Uw naasten het beat behartigt de.... Nati onale Hulpzegel Zaterdag a.s. herdenkt dhr. L. Zwiers alhier, het feit, dat hij 25 jaar in dienst is bij de P.T.T. WESTERBROEK. Een dezer dagen is de ..Landbouw" in vergadering bij- een geweest. Besloten werd over te gaan tôt de aankoop van een sproei- machine ter verdelging van onkruid en ter bestrijding van de coloradokever. Met uitzondering van het zaaien van graszaad is het terrein van de sportvereniging ..Westerbroek" gereed gekomen, en zal het volgende seizoen bespeelbaar zijn. De volledige afwerking zal het vol gende jaar geschieden door de Ned. Heide Mij. SLOCHTEREN. Door de Partij v. d. Arbeid zijn de onderstaande candidaten opgesteld voor de a.s. gemeenteràads- verkiezingen der gem. Slochteren: 1. H. Riepma, Tjuchem; 2. J. Ridder- bos, Kolham; 3. G. Hazenhoek, Sidde- buren4. B. Knollema PJzn., Harkste- dé; 5. D. Wolt, Schildwolde; 6. D. Freije, Harkstede; 7. L. de Leeuw, Schildwolde; 8. A. Tuinema, Siddebu- ren; 9. M. W. L. Penterman, Harkstede; 10. A. Rijkens Kzn., Slochteren; 11. G. Roelfsema, Schildwolde; 12. W. Ween- der, Harkstede; 13. H. Smedes, Schild wolde; 14. H. Waijer, Harkstede; 15. G. Spakman, Kolham; 16. H. de Vries, Slochteren; 17. H. S. Kuper—Bouwman Schildwolde. De moderne landarbeidersbond vergaderde in café Hommes. Op grond van Ingekomen stukken over lonen en de desbetr. uitspraak van de rijksbe. middelaar werd besloten in Federatief verband krachtig te protesteren. HARKSTEDB. Bij de Donderdag- avond gehouden vergadering van de Alg. Oranje Ver. werd een bestuur waarin beide stromingen vertegenwoor- digd zijn gekozen bestaande uit de h.h. T. Kruyer, D. Freye, M. Boiten, H. Friso, J. Zijlema, K. Kreuyer, Dr. J. Berg, S. Broekema en H. Nijborg. Be sloten werd op 31 Aug. 's middxgs een kinderfeest te organiseren.waartoe con tact zal worden geeocht met het per soneel der scholen te Lageland, Woud- bloem, Scharmer, Hamweg en Hark stede, met de besturen der bijz. scholen en de oudercomm. der openbare scholen Men zal trachten passende muziek te engageren. Voor het avondfeest zal medewerking worden gevraagd aan de Chr. Zangver. .Luther", Herv. Kerkkoor, Gyjnn. Ver. ..Doles" en de Toneelver. UTbl, ,,Tot Steun in de Strijd'1, BUD en ..Vrien- denkring". Ds. Meijer van Vierliuizen-Zout- kamp heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente alhier bedankt. i In 't café Staalstra had de hul- diging plaats van den heer P. J. Knol lema, die het feit herdacht, dat hij 25 jaar lang lid was geweest van da Bondsraad van de Ned. Landarb. Bond. Een groot aantal vrienden en geestver- wanten van den hoer Knollema van hier en elders vulden de zaal toen om half acht de heer Pietersen uit Gronin- gen de bijeenkomst opende. De h.h. Lageveen uit Utreeht, Pie- tersen, Waijer en Friso voerden het woord. Eir werden den jubilaris een ruststoel en een bureaulamp aangebo- den. Na het dankwoord van den heer Knollema gaf de vereniging ,,Tot steun in de Strijd" een uitvoering. ZUIDBROEK. Voor de vacante be- trekking van gemeente-timmerman in onze gemeente, hebben zich ruim 30 sollicitanten aangemeld. In een vergadering van de afd. Zuidbroek v. d. Partij van de Arbeid werden candidaat gesteld voor de a.s. verkiezingen voor de gemeenteraad: 1. P. Kuibers; 2. A. Bakema; 3. J. Smith; 4. J. Vpgter; 5. E. v. Slooten; 6. E. Weitering; 7. Mevr. Doddema Springer; 8. J. Smit; 9. D. Bosscher; 10. T. Bartelds; 11. W. Bosscher. Voor de Paarderennen te Zuidbroek op Hemelvaartsdag zijn 15 paarden aangegeven. NOORDBROEK. Door Burg. en Weth dezer gemeente is tôt tjjdel. amb- tenaar ter secretarie benbemd de h'eer K. H. Mulder te Wagenborgen, thans volontair te Slochteren. FEUILLETON 51) door CHARLES GARVICE. Een gevoel van hulpsloze verlaten- heid maakte zich van May meester. „En j en heeft hij geen boodschap achtergelaten voor voor mij?" nNee dat is nu toch âl te dom van me! Daar had ik werkelijk hijna het doel van mijn bezoek vergeten! Ja, hij liet inderdaad een boodschap voor u achter een brief. Hij kwam in han den van mijn kamenier, en daar ze nogal vergeetachtig is en ik vond, dat u de brief onmiddoilijk behoorde te heb ben heb ik hem zelf maar mee ge- hracht." Ze stond op en haalde de brief uit haar tasje. May nam hem aan en bleef er be- sluiteloos mee it haar handen staan. Maar Rose Vavasour was niet van plan, zich te laten beroven van haar zoet® wrsâk ..Maakt u hem toch gerust open, juf- frouw Dalton," zd ze met haar liefste stem. ..Ongewijfell bevat hij de sleutel tôt het raadsel eu wrj sterven allemaai van nieuwsgierighdd naar de eigenlijke oorzaak van zijn fferhaast vertrek." Werktuigelijk hak May de envelop pe open, en werktiigelijk las ze de in- houd Een paar seonden lang stond ze op die twee regeli te staren, alsof ze geen betekenis wor haar inhielden; toen drong de waarheid tôt haar tToor. De kamer seheen om haar heen te draaien, het mooie spottende gezicht werd vaag en, newlig en wankelend greep zij zich aan dt schoorsteenmantel vastL ..Scheelt er iets tan, juffrouw Dal ton?" vroeg Rose Tavasour. „Voelt u zich niet goed? Toch geen slecht nieuws hoop ik?'' Vôôr May tijd zoa hebben kunnen vinden om te ajitwoorden, ging de deur open en de heer Bosall kwam binnen. Hij staarde vragend en bezorgd van de één daar de ander, toen gin g hij naar May. Juffrouw Dalton, wat is er? Neemt u me niet kwalijk," -met een haastige buiglng in de richting der beroemde schoonheid „ik dacht dat Sir Héron hier was.'' „Sir Héron Letchford," echode de bezoekster ironisch, „is op 't ogenblik mijlen ver weg. Hij vertrok met de eer ste trein. Deze brief, die ik heb ge- bracht, verklaart zijn afwezigheid. Juf frouw Dalton schijnt er onaangenaam door gejtroffen te zijn.'' Weer keek mijnheer Boxall van de één naar de ander, toen duwde hij May zachtjes in een stoel neer, llep haastig naar Rose Vavasour en raakte haar arm aan. „Wist u het niet?" vroeg hij fluiste- rtend. ..Weten wat?'' ,,Dat ik vrees, dat ze het u niât verteld hebben mijnheer Dalton ik wil u niet doen schrikkem. mijn heer Dalton is dood." De schoonheid verschootl van kleur en keek ontzet. „Ik ik wist er niets van," zei ze stamelend. ,,Ik zweer u, dat ik het niet wist.'' „Ja," fluisterde hfj. ,,Hij is dood. Ik dacht dat ze 't u wel verteld zouden hebben, en en als u me misschien kunt zeggen waar Sir Héron is ,,Dat kan ik u niet, zeggen. Ik weet het zelf niet. Isis het werkelijk waar? Is hij dood?" ,,Bent u een vriendin van juffrouw Dalton?" (Wordt vervolgd.) Onweer in de nacht. Felle lichtstra- len sdhieten langs het zwerk; breed rolt de donder uit. Dan hameren de eerste regendruppen een roffel op de dakpan- nen. Onze gedachten zweven uit, naar kurkdroge akkers met een verdroogd, kwijnend gewas, dat smachtte naar het water, dat nu met stralen uit het don- kere zwerk neervalt, naar weiden met gezapige koeien, die zich loeiend spie- gelen in het groenachtige slootwater. Wanneer we de volgende dag in het malse zomerregentje door de velden fietsen, is het groen weer fris. In één nacht zijn de gewassen meer opgescho- ten, dan in de voorafgaande week, en de weiden hebben zich krachtig hei*~ steld, ër is nu volop gras. De tuinen zijn vol bonté kleuren, want veel knoppen zijn opengesprongen Hoe mild is de natuur, in vorm en kleur Maar de mens is niet tevreden; hij wil bloemen hebben vôôr Moeder Na tuur haar bloei heeft vastgesteld. En misschien is deze ontevredenheid goed, want daardoor kunnen velen werk vin den in de bloemkwekerijen. Tôt enige jaren voor de oorlog was de bloemencultuur in ons land een vrij belangrijke schakel in de bodemproduc- tie. Daar waren in de eerste plaats on ze beroemde bollen, die afnemers von- den over bijna de gehele wereld. Daar- naast was ook de teelt van planten en snijbloemen niet zonder betekenis. Wa ren bloembollen î.itsluiter.d aangewezen c p de strook grond achter de duinen, bloemkwekerijen vond men over het ge hele land verspreid met als belangrijk- ste centrum Aalsmeer, dat liggend na- bij het vliegveld Schiphol haar kleurige kasproducten snel naar het buitenland en Duitsland was de belangrijkste afnemer kon vervoeren. In de oorlog is veel veranderd. Bloe men hadden voor de bezetters geen be tekenis. De productieslag moest gewon- nen worden: er moesten groenten, aard- appelen, oliehoudendezaden en granen geteeld worden. Thans is ca. 70 van de oude bloem kwekerijen in ere hersteld, en ondanks het fait, dat Duitsland als afzetgebied vervallen is, gaan de zaken goed. De gehele productie blijft in het binnen- land, maar zij gaat vlot van de hand en tegen hoge prijzen. Meer dan ooit geldt nu: ,,Zeg het met bloemen", want die dingen, welka men vroeger als ca deau placht aan te bieden zijn niet, of niet zonder bon verkrijgbaar. Bloemen zijn duur, zeer duur. Dat is een gevolg van de stijging van lonen en exploitatiekosten. Een handicap voor de kwekers is, dat zij het afgelopen jaar geen brandstof hadden om de kassen behoorlijk te verwarmen. Daardoor zijn de kasproducten slechts enkele weken eerder dan de produeten van de koude grond. Dat betekent, dat aile kasbloe- men in de loop van deze weinige weken verkocht moeten worden, omdat door het gereedkomen van de bloemen van de koude grond het aanbod zo enorm stàjgt, dat de prijzen belangrijk inzak. ken, en lonende exploitatie der kassen niet meer mogelijk zou zijn. Thans nu het zaaien en stekken voor de deur staat, willen de kwekers gaarne weten op hoeveel brandstof zij kunnen rekenen, want de verwarming der kas sen is de belangrijkste factor in hun bedrijf, en daarmede moeten zij bij het zaaien en stekken rekening houden. Bloemen zijn luxe, een dure luxe. En het is duidelijk, dat de binnenlandse consumptie zal afnemen, zodra men zijn geld weer kan besteden aan nuttiger en belangrijker dingen. Daarom is het zaak dat naar gebieden wordt gezocht, waar- naar onze bloemen-export zich zal kun nen richten. De uitvoer naar Frankrijk schijnt goede perspectieven te hebben, en dezer dagen werd in Moskou een tenitoonstelling gehouden van Neder landse bloemen, waarbij 30.000 bloem bollen aan de Russische hoofdstad wer den aangeboden. Er schijnt een moge- lijkehid te bestaan, dat Rusland een belangrijke afnemer van de Nederland se bollen wordt. Duitsland is in de eer ste jaren als afzetgebied voor bloemen uitgeschakeld, het kan zijn geld beter gebruiken voor granen en andere voe- dingsproducten. En op crediet leveren zou in feite betekenen onze bezetters gratis in de bloemetjes zetten. Daar- voor zullen wij wel oppassen! Men kan timmerman of typograaf worden door naar de ambachtschool ta gaan of door in werkplaats of drukkerij vanaf loopjongen tôt vakman te wor den opgeleid; men kan boekhouder of stenotypist worden, door een der vele goede cursussen, welke gegeven wor- dem, te volgen. Maar journalistiek is een vak dat niet iedereen door het vol gen van een schriftelijke of mondelinge cursus kan leren. Het journalist-zijn berust op aangeboren eigenschappen, die niet aangeleerd, maar wel ontwik- keld. kunnen worden. Dat dienen dege- nen, die zich aanmelden voor een van de talrijke schriftelijke cursussen in journalistiek te bedenken, voordat zij hun lesgeld betalen. Wie journalist wil worden, moet wel overwegen, dat het beroep veel mooie zijden heeft, maar dat er latente, min- der mooie kanten aan verbonden zijn. Indien men zijn intrede doet ih het do- mein van ,,De Koningin der Aarde" moet men zich bewust zijn, dat zijn be- roepsbelang gaat voor ailes, en men bereid moet zijn ailes daarvoor op te offeren, zelfs het gezinsleven. Wan neer er 's nachts brand is, of een cy- cloon over de aarde raast moet de ver- slaggever evengoed op het pad als wan neer er een of andere uitvoering wordt gegeven. Men moet zich door het bovenstaan- çle echter geenszins laten afschrikken. Wie meent, dat de journalistiek hem in het bloed zit en dat hij over flair (dat is de gave om op eeii bepaald ogenblik aan te voelen wat de mensen het meest interesseert en de quentessence daar- van snel te doorzien) beschikt, doet het beste als volontair werk te zoeken op een redactiebureau. De practijk is de beste leermeesteres. De nodige techni- sche kennis kan hij opdoen bij een vak- opleiding die binnenkort door de Ne derlandse Joumalistenkring zal worden georganiseerd. Binnen enkele maanden leveren de Middelbaar-OnderwijS-instellingen eën contingent jongen mensen af, die de wereld in moeten. Daaronder zullen ver schillende zijn, die carrière willen ma ken op een redactiebureau, en die de gave van het journaUst-zijn niet menen te bezitten. Voor die jongelui behoeft het redactiebureau toch geen verboden terrein te blijven, want naast de redac teuren vindt men er red.-secretarissen, correspondenten, archivarissen en cor- rectors. Wellieht kunnen die jonge mensen als zodanig een plaats in de maatschappij verovereri. Daar ons blad niet voor Zaterdag versehijnt, wordt de uitslag heden- avond in onze étalagé bekend gemaakt GEMEENTEN PROVINCIES Sap- Hoo- Sloch Zuid Noord Groningen Friesland Drente Ôverrjsel Gelderland Utreeht Nd.-Holl and Zd.-Hollfl nd Zeelan d Nd.-Brab ant Limbu t meer zand teren broek broek stemmen zet stemmen zet stemmen zet stemmen zet stemmen zet stemmen zet stemmen zet stemmen zet stemmen zet stemmen zet stemmen zet 14G8 ?,788 ?141 660 451 58065 1.3 38266 10 24981 9 54033 10 76685 12 49177 10 223702 22 283269 24 18390 6 33609 5 18048 3 4fi0 fi?,4 246 150 99 19807 4 29348 8 12919 4 18879 3 23405 3 11020 2 78689 7 67422 5 8519 3 10868 1 1542 148 31.5 1284 1.34 154 21136 5 14604 3 3442 1 11900 2 4362 3058 17861 1 8423 40 850 377 70 6 2 10004 2 13153 3 5129 1 69183 13 129715 20 59297 12 182350 18 191735 1(3 23349 8 345570 53 199051 308 374 1155 163 36 41604 10 47093 12 19195 7 33249 6 49646 8 43151 8 88408 8 161048 13 20950 7 13318 2 1770 Q8 IfiO 475 22 56 16624 3 36474 9 13169 5 37687 7 71937 11 27895 5 58295 5 102843 8 23580 8 13431 2 3577 105 ?00 802 71 105 13330 3 8100 2 14293 5 15344 2 30874 4 14265 2 59667 5 80487 7 13649 b 405 162 141 36 63 9589 2 6486 1 1806 6456 1 3873 3342 70019 6 31129 2 10548 612 1024 7512 1 10549 1 8865 1 3872 40316 3 10616 4 1863 181 346 324 95 65 13658 3 13658 2 9535 3 13695 2 23772 3 8950 1 58864 5 63959 4 4112 1 11576 1 15037 2 Overige partijen: Groningen NSB 2, Recht en Vrijheid 1, Fed. v. Transportarbeiders 0. Friesland N.S.B. 0, R.S.A.P. 0, Treelstrabeweging 2. Drente NSB 3, RSAP 0. Overijsel NSB 2, RSAP 0. Gelderland NSB 2, RSAP 0, Actie Bouwman 1. Utreeht: NSB 1, RSAP 0. Nd.-Holtand NSB 4, RSAP 1, Troelstrabeweging 0 Zd.-Hol- land NSB 3, RSAP 1, Bolsjewikl Leninisten 0, Chr. Nat. Actie 0, Lijst Gijson 0. Zeeland NSB 1, Lijst Bauwens (RK diss.) 0. Nrd.-Brabant NSB 1, Actie Bouwman 0. Limburg: NSB 2, RK Diss. Lejeune 0, Actie Bouwman 0, RK Diss. Clevers 0 zetels. Auteursrechtcn van A.N.P. en eig™ verkiezingadienst voorbehouden. Er vonden in onze gemeeiiten het af gelopen weekeind twee uitvoeringen plaats, die ervoor in aanmerking ko men in onze kunstrubriek te worden besproken. Zaterdagavond concerteerden voor de stampvolle zaal van Hôtel Faber het in ons land zo bekende dansorkest ,,The Ramblers" onder leiding van de niet minde bekende Théo Uden Masman. Zondagavond gaf het gezelschap Bou- ber in de schcuwburgzaal van het Hôtel Struvé een uitvoering van het half al- legorische spel van Herman Heyermans ..Allerzielen", dat een conflict tekent tusaen evangelistisch. en fanatiek dog- matisch Katholicisme. Daar was de op- komst slechts matig. Wij vragen ons af waarom trekken de Ramblers'' wel een voile zaal, waar om willen honderden jonge mensen met plezier een rijksdaalder offeren om het ensemble van Masman te zien en te horen, maar waarom nemen zo weinig mensen de moeite om naar een uitste- kende toneelvoorstelllng te gaan kij- kien. Wij hebben er geen bezwaren tegen, dat jonge mensen naar 'n bekend dans orkest gaan kijken. De technische per- fectie van het gebodene was volkomen (Glimwormpje van Paul Lincke) en de individuele prestaties waren uitstekend (drumsolo van Kranenburg), al waren er dan momenten dat de Uefhebbers van goede muziek graag watjes in hun oren gehad zouden hebben, omdat hun trommelvliezen dreigden te barsten van het lawaai, en hun haren te berge re- zen door de wanklanken.Maar het doet onaangenaam aan, dat de uit kunstzin- nig oogpunt veel hoger staande uitvoe ring van het gezelschap Bouber veel minder pubUek trok. Duidt dat op ver wording van de smaak; op vervlakking van het kunstzinnig peil van de gemid- delde mens? Hoe dan ook, de toneelliefhebbers, die niet1 naar ..AUerzielen'' zijn gaan kiiken hebben iets goeds gemist. H. B VARKENS VOOR HUISSLACHTING. Vergunning voor het houden van een varken voor huisslachting wordt ver strekt aan exploitanten van land- en tuinbouwbedrijven, wier inkomeif voor- namelijk uit dit bedrijf komt en die in de nabijhaid der bedrijfsgebouwen wo- nen. (Zij die er een zetboer op na hou den komen niet in aanmerking); land- arbeiders in vaste dienst en losse ar beiders die ten minste 8 mnd. per jaar in land- of tuinbouw werken. Aanvra- gen te richten tôt den plaatselijken bu- reauhouder. HANDELS- EN BETAI.INGSOVEIt- EENKOMST TTISSEN NEDERLAND EN DE BELGISCH-LUXEMBUBGSE EOONOMISCHE UNIE. Te Brussel is een handels- en beta- lingsovereenkomst tussen Nederiand en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gesloten, welke een jaar geldig is. Wegens de bijzondere omstandigheden zal de uitvoer uit ons land naar BelgSë geringer zijn dan de import in ons land. De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie zal naar ons land exporteren: textiel, vensterglaa, wederopbouwmate- rialen, houtproducten, metaal-, papier-, en chemische produeten, handen, kunstmeststoffen en sierplaten. Op het lijstje van produeten die voor export uit ons land naar België staan bevin- den zich: electrotechnische- en radio- artikelen, zand, grint, chemische pro dueten, vlas, pootaardappelen, land- en tuinbouwzaden, 3tieren, varkens, bloem bollen, visserij- en boomkwekerijproduc- ten. STEMT! vandaag af op Hilversum II te 19.15 u. VEEL.IN G SBERICHTEN. HooogezandSappemeer, 27 Mei 1946. Platglaskomm. I f 3542; Idem II f 3033; Bloemkool I f 6381; Idem n f 44—64, 100 stuks. Kroten f 4.70—6.30; Stqofsla f 11.20 f 11.60; Spinazie f 1223; Snijmoes f 3034; Aardbeien f 440460; Rha- barber f 15.60—19.90; Spitse kool f 29 f 39, per 100 kg. Kropsla I f 3.206.90; Kropsla II f 1.902.80, per 100 krop. Bos peen f 6062; Radijs f 4.905 100 bos. V. V. H. S. Aile dagen veiling behalve Hemel- vaarsdag. De verpaking van perziken in doos- jes of fruitkisten moet uitsluitend ge- schiedan in papierwol, dat verkrijgbaar is aan het magazijn. -iretails van de overeerifcom^ «Vrtuf-ik o - (3 iyuox /I •ITT I <\r Qj er» H -4",G)q IV 4*4 uee napprouey -udjenn BnibpTdo .iooa

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1