Wat in één jaar werd bereiki Plaatselijke Berichten Jitm Mechanische Melkwinning LadyL ai NIEUWS- en ADVERTENTIBBLAD oPgericht nno. Qfficieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer flflHËlMUai Waarin opgenomen de ,,SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Binnenlands Overzicht Dienstregeling Nederlandse Spoorwegen lû m 8833 m §833 886 om Wie wordt ETGHFORD 75e Jaargang ABONNEMENTSPRIJ S f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1,50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES: 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et, (bij vooruitbetaling) WOENSDAG 5 JUNI 1946 No. 43 G00 Verschijnt Woensdag en Zaterdag Uit. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres Drukkerij T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel.213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer, Redacteuren: J. D. B. Lammerts en H. Bonewit. Nog heerst er politieke onzekerheid in ons land. De regering Schermer. horn is damissionair en de formatie van een nieuwe regering is tôt op het mo ment, dat wij dit schrijven geen feit geworden. Intussen hebben de verkie. zingen van de Provinciale Staten plaats gehad. Zo zien we langzamerhand, dat het bestuursapparaat op democratische grondslag Wordt hersteld, dat langza merhand het volk weer invloed krijgt op de regering. Maar ondanks deze politieke onze kerheid, ondanks de onrust en verwar. ring in het Nederland aan de Aziati- sche evenaar, herstelt zich in ons land geleideltjk het normale leven. Dit her. stel moeten we meten in grote lijnen, en het doet daarbij niet ter zake of we een pondje suiker meer of minder krij. gen of wij het een week zonder vlees moeten stellen,. al is het niet prettig uw ochtendboterham te moeten weg- spoelen in een paar slokken bittere thee of een Zondagsdiner te bereiden zonder vlees. We moeten echter verder kijken dan onze kleine persoonlijke be. langetjes. In één jaar tijd werdeil 5000 noodwoningen 4500 noodboerderijen en 4500 noodstalïen gebouwd, en 290.000 huizen werden hersteld. Diverse brug. gen werden gebouwd of hersteld, en de twee grote inundaties Walcheren en de Wieringeremer kwamen droog. In onze haveps komen weer schepen, want de versperringen zijn opgeruimd, al is Am sterdam voor gote schepen nog niet be- reikbaar. Maar vermoedelijk zal in de loop van de volgende mnd. de gerepa. reerde sluis v. IJmuiden weer in gebruik genomen kunnen worden. Zij is dan wel. iswaar nog niet in haar oude luister hersteld, want men heeft hier en daar met reparaties genoegen moeten nemen waar vernieuwing nodig was, maar het voornaamste is wel, dat de sluis weer gebruikt kan worden en dat schepen, als de Oranje'' welfce in Amsterdam thuis bèhoren, die haven weer kunnen bereiken. Het economisch herstel begon met de geldsanering. Een ernstige belem. mering vormt de hoge levensstandaard. Het is moeilijk met de dure producten tegen. het buitenland te concurreren Er werden reeds handelsverdragen ge_ sloten met Frankrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Tsjeeho-Slovakijë Denemarken, Portugal en België. Het is zaak ons' thans reeds van afzetge. bieden te verzekeren, want het zal moeiljjk zo niet onmogelijk zijn op reeds voile wereldmarkten nog een plaats te vinden. Daarom is dit jaar, waarin aile landen nog zoekende zijn naar afzetgebieden, voor Nederland van grote betekenis. Indien het bedrijfsle. ven erin slaagt een belangrijke plaats op de wereldmarkt te veroveren, dan zijn daarmede de funderingen gelegd voor de toekomstige ontwikkeling van onze export en daarmede voor onze welvaart. Het is verheugend dat onlangs een 200 tons drijvende bok welke bestemd is voor levering aan k'rankrijk, en die een der grootste, zo niet de grootste drijvende bok is,'welke ooit in Neder land werd vervàardigd, officiëel werd getest en goedgekeurd, en binnenkort naar Frankrijk zal worden gesleépt. Niet alleen is dit een voortreffelijke re clame voor de Nederl. scheepsbouw maar het is ook van het grootste be. lang voor onze deviezenposîtie. Ondanks de havenpersoneel- en zee. liedenstaking die vanzelfsprekend een zeer ongunstlge invloed zal hebben op het economisch herstel, mogen wij niet pessimistisch zijn in onze verwachtin- gen voor het tweecje jaar na de bëvrij. ding. itVADER DES VADERLANDS." Door de gezamenlijke Kamers pol lens" en Vondel'' werd Vrijdag j.ï.' on. der regie van den heer H. W. Plinsinga een opvoering gebracht van Veterman's ,,Vader des Vaderlands", welke opvoe ring ik niet aarzel een belangrijke daad te noemen, belangrijk niet alleen om- dat het dilettanten toneel aan haar pri maire roeping goed toneel te bren. gen voldeed, maar ook omdat het gegeven, het in grote trekken geschet- ste en uitgebeelde leven van Prins Wil lem van Oranje voor ieder onzer van belang is en bltjft; redeneti, waarom wjj, in afwijking van onze stelregel er een critiek op leveren. En deze critiek kan onverdeeld gunstig zijn in grote lijnen. Zeker, er vielen zwakke punten waar te nemen: de duideljjkheid in dïc. tie liet, vooral bij enige vrouwelyke rollen nog al te wensen over; marquan. te gezegden, die voor het heden min- stens evenzo kenschetsend waren aïs voor het verleden, kwamen niet vol- doende bçklemtoond over het voetllcht maar dat zijn maar kleinigheden tegen.! over het vele goede en uitstekende dat deze uitvoering bracht, Prins Willem, gespeeld door den heer K. Addens was volkomen acceptabel, hoewel de k'racht van z'n spel in overtuiging toenam naarmate de figuur van den Prins ouder werd. De Granvelle-uitbeelding van dhr. J. L. de Jong, ofschoon door mjj graag uitgeslepener gezien be- hoorde tôt de beste creaties van' het spel, hetgeen evenzeer gezegd kan wor. den van de roi van René van Lotherih. gen, geïnterpreteerd door mej. A. Hu_ neman: een buitengewone creatie meer dan dilettanten werk; mevr. Addens de Grooth speelde de Margaretha figuur zeer gaaf en met juist sentiment. En zo zou ik door kunnen gaan: ieder van de vele spelers gaf een scherpe intér. pretatie van z'n roi, of men nu Alva Egmont of Hoorne neemt slechts een enkele bleef ten achter. Ten «lotte een woord over de regie N hierover niets dan de grootste lof; som. mige taferelen waren ware schilderijen artistiek en schilderachtig, door groe! pering en costumering; een buitenge. woon stukje werk van den heer Plin singa. Ailes bij elkaar een unieke uit voering, die doet hopen, dat het werk van de verbonden kamers vaker in de loop van het komend seizoen naar bui. ten bekend zal worden; de krachten zjjn er, de regie is meer dan berekend voor haar taak, en de waardering van het publiek zaf komen, zoals uit de ovationele hulde van Vrijdag j.l. bleek. L. BIOSCOOP HOOGEZAND. M A YEBLIN G. Een reprensatief specimen der voor. oorlogse Franse filmindustrie is de film Mayerling" die hedenavond nog in de Bioscoop dràait, niet alleen door het aan emotionele scènes rijke verhaal met z'n historische achtergrond, maar meer nog door de uitermate ingehouden ver- haaltrant van de caméra. Aile effect. bejag is deze film vreemd. Simpel en nuchter geeft het de historié van de ongelukkige liefde van den keizerszoon voor de jonge hofdame weer, geen charge geen uitbuiten van het senti ment tôt het sentimentele; rake en treffende karaktertypering; verant- woorde close.ups, op het psychologisch juiste moment aangezet; en bovenal een juiste stemming.opwekkend meeleven van de schijnbaar levenloze objecten, van de entourage, van de omgeving; een treffend voorbeeld hoe auditief en visuee! beeld, nu eens elkaar onder. steunend, dan weer in elkaar overvloei- end gehèel het gamma der menselijke sentimenten door de caméra vermogen weer te geven: een zeldzaam mooie en gave film. L. BANANEN. Tegen inlevering van bon 822 van kaart KD of KE 606 zal aan personen geboren in of na 1942 500 gram ba. nanen worden verstrekt. Met de afle. vering kan nog geruimen tijd gemoeid zijn. De bonnen moeten uiferlijk 8 dezer in het bezit zijn van den detaillist. SAPPEMEER. Door de Rijkspolitie is gearresteerd H.D. wegens het plegen van onzedelijke handelingen met een minderjarig meisje. H. D. zal voor de Officier v. Justifie te Groningen wor. den geleid. Te Groningen slaagde voor de erkenning Bouwvakpatroon de heer J. Schuitema timmerman, alhier. De afdeling HoogezandSappe meer van de Partij v. d. Vrijheid hield de vorige week in ,,Het Bontehuis'' een ledenvergadering, waarin het definitie- ve bestuur als v'olgt werd gekozen: A. Kamps, Spm., voorz.; Dr. J. Lolkema, Hgz. 'secr.; J. Couwenhoven, Hgz., pennm. en de heren' A. van Delden, Spm. L. Dambers, Kielw., J. Smit, West'erbr. en J. Topper, Kropsw. tôt leden van het bestuur. HOOGEZAND. Voor het eeist na de bevrijding komt circus Saltarino bij ons op oezoen. Het circus deelt ons mede tijdens de bezening door de cultuurka. mer verboden te zijn geweest. Het voegt hieraan toe, dat in de menege van het ondergedoKen circus de mannen van de B.S. schietoefeningen hielden. De na de bevrijding met steun van de autorité!, ten weer op gang gebrachte zaîk is aanmerkelijk verfraaid. De eerste voor- stelling hier ter plaatse vindt Zater. dag a.s. plaints. De heer A. Bakema, onderwijzer aan de komschool alhier, is benoemd tôt hoofd van een school te Deventer. Zondagmiddag kwam de kring Oost.Goorecht" van de Bond van Staatspens. in vergadering bîjeen in het hôtel Faber. Het woord werd gevoerd door de heren G. v. Roepel uit Deven ter, bondsvoorzitter, en den heer J. Ai Berger uit Haren, voorz. van de Raad v. Arbeid te Groningen. Het muzikale programma werd uitgevoerd door het fanfarecorps H. S. o.l.v. zijn nieuwe di rigent, den heer L. Smid, en het Gem. Koor van Foxham o.l.v. den heer Kalk. Op Hemelvaartsdag heeft op Ce hoek van de v. Royenstraat en de Kiel. Sterstraat een aanrijding plaats gehad tussen een GADO-bus en een luxe auto. Beide wagens liepen enige materiële schade op. SIDDEBUREN. Tijdens een kort doch hevig onweer sloeg de bliksem in de schuur van de boerderij van Gebr. de Boer. De brandweer kon niet voorko. men, dat de gehele schuur, waarin o.a, 1100 pakken stro waren opgeborgen ge. heel afbràndde. In verband met de Pinksterdagen ver. schynt ons blad Zaterdag a.s. met 4 pagina's. Woensdag 12 Juni zal ,,Oost Goorecht'» echter niet verschijnen. DE FRANSE VERKIEZINGEN. Volgens A.F.P. zou de zetelverde. ling op grond van de Franse verkiezin. gen als voglt zijn: M.R.P. 159, Comm. 147, Soc. 116, Conserv. 35, Radicalen 35 overige partijen 30. V. V. II. S. Met ingang van Donderdag 6 Juni 1946 sluit de aangifte van de producten inplaats van kwart over tien, precies 10 uur. Bij aangiften na 10 uur worden dubbele veiling procenten berekend. Deze en volgende week aile dagen vei ling, dus ook op Pinkstermaandag. VEILIN GBERICHTEN. HoogezandSappemeer, 3 Juni 1946. Platglas komm. I f 4246; Idem H f 3638; Kaskomm. I f 39; Idem II f 32; Bloemkool I f 4676; Idem II f 3152; Perziken f 150185;, ailes per 100 stuks. Slavellen f 10; Kroten I f 3.704.60; Kroten II f 2.40—2.90; Sjalotten f 5.40 7.70; Peen f 90105; Spinazie f 15 f 20; Snijmoes f 2735; Aardbeien f 390—540; Rhabarber f 7—10.20; Spitse kool f 2635; Andijvie f 58 f 59 allés per 100 kg. Kropsla I f 2—3.10; Kropsla H f 1— f 1.20 per 100 krop. Bos Peen f 4564 100 bos. FINANCIëN EN ECONOMIE. Het jaarverslag over 1945 van De Twentsche Bank N.V. wijst op niet on. gunstige resultaten. Besloten werd een bedrag van 2 millioen uit de winst in het pensiœnfonds te etorten. De T. B. heeft voor een bedrag van 4 milliôen deelgenomen in het preferente kapitaal van de herstelbank. De winst bedraagt f 2.876.587, waar. van f 1.676.587 op de nieuwe rekening wordt overgebracht en toegevoegd aan het onverdeelde winstsaldo van 1944 ad f 342.486.00. Voor de aandeelhouders is beschikbaar een bedrag Tan f 1.200.000 waarvan 3 dividend kan worden uit. gekeerd. SCHILDWOLDE.Dhr. Ridder, make" laar werd op zijn eigen kantoor door een 'zekere B. uit Schildwolde zodanig mishandeld, dat van één zijner oren het trommèlvlies scheurde, en zich on. der specialistische behandeling moest stellen. Procesverbaal is opgemaakt. Op Hemelvaartsdag liep de 13. jarige Alberdina Speelman tegen een voorbijrijdende auto, tengevolge waar van zij beide benen brak. Nadat dr. Jen- sema de eerste hulp had verleend moest het meisje naar het ziekenhuis in Gro ningen worden overgebracht. Het meis je was bevreesd voor een hond, week daarvoor uit en liep ruggelings tegen de auto aan. Er is procès verbaal opgemaakt, doch de bestuurder van de auto treft geen schuld. ZUIDBROEK. Uitslagen paarderen. nen op Hemelvaartsdag georg. door de V. v. V. le omloop: 1 Jellie (L Midde< Mussel, f 250); 2 Alex (Gebr. ICuiper, O. Pek'ela, f 150) 3 Kasper (S. Heine, Zandberg 'f 100); 4 Quenie (Gebr. Dijk, Winsch. 'f 75) o Blesje (J. S. Mulders, Assen 50); 6 Prince (R. v. d. Gieze, Wilderv. f 25). 2e omloop: 1 Diableu (K. Lieuwe, Roden f 100); 2 Alex (E. Smit Wil derv., f 60); 3 Elza (K. Lieuwe koden, f 40) 4 Nora J. Beertema, Winsch., f 25); 5 Sylvia (J. Beertema', Winsch.' f 15); 6 Rla (Gebr. Huberts den HorW f 10). Bij het Kantongereeht alhier zijn als Rijksklerk le klasse benoemd de h.h. L. Doddema, Zuidbroek en G. L. v. Bui. zen te Sappemeer. In hôtel Buining werd een twee- tal burgerbehuizingen publiek verkocht resp. ten verzoeke van de Erven Tuin en de Erven van Turen. Kopers werden dhr. J. Wubs van de behuizing aan de Hqiligelaan voor f 3500 en dhr. N. v. Turen van de behuizing aan de Kerk. straat voor f 3550. Wij vernemen, dat de collecte voor de Stichting 19401945 alhier f 1606.50 heeft opgebracht, waarvan f 387.50 aan jaariijkse bij dragon. MUNTENDAM. Wachtmeester J. v. Houten van de Rijkspolitie, alhier, is overgeplaatst naar Termunten. In de daardoor ontstane vacature wordt voorzien door de benoeming van den heer J. J. Rotfteveel Winschoten. HET EERSTE SCHOT. Sedert de Berlijnse politie weer met vuurwapens is uitgerust loste dezer da gen een agent het eerste schot. De man die uit een winkel twee radiotoestellen had ontvreemd werd door dit schot ge. dood. DISTRIBUTIENIEUWS Koffie. Wegens vertraging in de aanvoer is het mogeiijk dat niet op tijd een bon kan worden aangewezen. Cacao. De aanvoer verloopt niet naar wens daarom wordt 16 dezer een bon aan gewezen voor slechts 50 gram, welk rantsoen bestemd is voor 8 weken. Meat and Vegetables. Op 6 Juni zal een extra bon worden aangewezen. GELDIG VERKLAR1N G KUNSTMESTBONNEN. Met ingang van 1 Juni 1.1. zijn geldig verklaard: Fosforzuurborinen van het ,,achtste" bemestingjaar (1946/47) voorzien van opdruk 1 en 2. Deze bonnen behouden hun geldig. heid tôt 1 AuguStus 1946. IHJ HAD GEEN ZIN IN LIFTERS. Een Canadese militair die per jeep bij Nispen over de grens kwam, deied alsof hij geen zin had in lifters. Een commies die zijn hand opstak reed hij voorbij. feen eind verder wilde hij dat. zelfde doen met een tweetal commie- zen. Dezen openden echter het vuur. De Canadees bood duizend verontschul. digingen aan, dat hij de commiezen voor lifters had aangezien. Bovendien was hij een beetje nerveus". Dat waren redenen voor de commiezen om eens een onderzoek in te stellen. Het resul. taat was 10 paar zijden kousen en een wollen deken. De militaire politie heeft thans de zaak in handen. De bekende componist Richard Strauss heeft te Lausanne een blinde darmoperatie ondergaan. In verband met de dienstregeling der N.S. welke 3 dezer in werking getre. den is, drukken wij hierbij nogmaals de lijnen welke door gaan af. Bovendien vermelden wp de dienstregeling voor met Holland. GRONINGEN—NW. SCHANS v.v. onze gemeenten de verbindingen B B B B B B* Groningen 4 45 '5 53 7 26 8 28 9 36 11 34 15 00 17 14 18 25 22 30 Kropswolde 6 09 7 45 8 46 9 55 11 53 15 18 17 33 18 43 22 47 Martenshoek 6 14 7 52 8 52 10 02 12 00 15 24 17 40 18 49 22 52 Hgz.-Spm. 5 08 6 20 7 59 8 59 10 09 12 07 15 31 17 48 18 56 22 58 Spm. Oost 6 27 8 07 9 05 10 16 12 14 15 37 17 55 19 02 23 03 Zuidbroek 5 21 6 33 8 16 9 15 10 25 12 27 15 47 18 04 19 12 23 12 Scheemda 5 41 9 28 12 41 16 00 19 28 23 24 Winschoten 5 53 9 ■12 12 56 16 08 19 41 23 33 Nw. Schans 6 11 9 59 13 14 19 58 23 50 B* B B B B B Nw. Schans 5 04 6 34 10 20 13 46 20 30 Winschoten 5 23 ti 56 42 14 10 16 30 20 51 Scheemda 5 33 7 12 10 52 14 21 16 40 21 01 Zuidbroek 5 46 7 03 7 28 10 28 II 06 14 37 16 53 17 28 20 20 21 15 Spm. Oost 5 55 7 39 11 16 14 48 17 03 17 35 20 30 21 25 Hgz..Spm. 6 02 7 16 7 46 11 23 14 56 17 10 17 43 20 37 21 32 Martenshoek 6 07 7 52 11 29 15 02 17 16 17 48 20 43 21 38 Kropswolde 6 13 7 58 11 35 15 09 17 22 17 53 20 49 21 44 Groningen 6 30 7 39 8 17 10 59 11 52 15 28 17 39 18 08 21 08 22 01 STADSKANAAL—ZUIDBROEK Stadskanaal H.S. Stadskan. P.weg Bareveld Wildervank Veendam Zuidbroek B 6 22 6 28 6 37 6 45 6 51 7 01 9 47 9 53 10 02 10 10 10 16 10 26 B 13 47 13 53 14 02 14 10 14 16 14 26 B 16 47 16 53 17 02 17 10 17 16 17 26 19 30 19 38 19 48 19 55 20 04 20 17 ZUIDBROEK—STADSKANAAL Zuidbroek Veendam Wildervank Bareveld Stadskan. P.weg Stadskanaal H.S. B 6 35 6 49 6 56 7 04 7 13 7 18 819 8 34 8 43 8 53 9 04 9 11 B 10 27 10 41 10 48 10 56 11 05 1110 B 16 04 18 08 16 18 18 23 16 25 18 32 16 33 18 42 16 42 18 53 16 47 19 00 B= Alleen op werkdagen Alleen tôt nader te bepalen datum. O «Ci H 0 N M KÎOhH hnnn oo os os g OS OS rH v* -«r co 01 v m m H H H rH CO OS g t» SPn'O S C. M V S 4> m s* '3 -P 0) C W *-> O C rj -M rh 5 r? O T5 Ph CO ro o H O <N O CÛOWN H H H W co r- CQ Q HOMO M es co 00 co t> H O r- r- oo co nj rH "O W x 2 o co m s- m cm m g H O O H 04 O bio C 1 -a P a NIEUWE K.L.M. ROUTE NAAR CURAçAO. De spéciale. K.L.M.-vluchten Amster damCuraçao, dit tôt nu toe werden gevlogen via Lissabon, Dakar en Natal, zullen met ingang van 6 Juni a.s. wor. den gevlogen over de route Amsterdam PrestwickGanderNew YorkCu raçao. Aile correspondentie, die met de eer. ste vlucht over de nieuwe route wordt verzonden, zal door de Nederlandse Pos. terijen van een speciaal stempel worden voorzien. Er zullen echter voor het publiek géén spéciale enveloppen worden be. schikbaar gesteld, wel zal te zijner tijd een beperkt aantal spéciale enveloppen gefrankeerd en voorzien van genoemd stempel ter beschikking gesteld worden van philatelisten. Nadere mededelingen hieromtrent volgen. Inmiddels wordt men verzocht geen bestellingen, geld of postzegéls aan de KLM toe te zenden. PHILIPS NU OOK IN DEN BOSCH De afd. Radiobuizen van de Philips- Fabriek is van Eindhoven overgeplaatst naar Den Bosch. Het monteren van de buizen geschiedt door meisjes. Het laat zich echter aanzien dat het aantal werkkrachten in de naaste toekomst zal toenemen. Rusland heeft geprotesteerd te. gen de zachtmoedige bejegening van den Japansen keizer. Uiterlijk 1 Juli zullen uit Engeland een aantal melkmachines aankomen alsmede onderdelen voor reeds in ons land zijnde machines, zodat bij elkaar in ongeveer 25 boérderijen een proef kan worden genomen met mechanische melkwinning. Aan de hand van de be- reikte resultaten zal uitbreiding van het aantal machines, en eventuéel im port op vrij grote schaal onder ogen worden gezien. In andere landen bestaat een toene. mende belangstelling voor machinale melkinstallaties, men is volkomen te- vreden met de behaalde resultaten en in verband met het tekort aan werk. FEU1LLETON door CHARLES GARVICE. 53) „Ik denk over de toekomst, Carrie. We moeten vandaag of morgen enig besluit nemen vaststeÉen wat we zullen gaan uitvoeren. We kunnen hier maar niet blijven hangen. Wij zijn hier al veel te lang gebleven." ,,Niet te lang naar hun zin," zei Carrie. ,,Neen,'' stemde May warm toe, „neen, ze zouden ons 't3 liefst ons hele leven houden, als we wilden; maar dat zou natuurlijk geen manier zijn. Daar bij, we zijn niet straatarm." ,,Hoeveel hebben we precies nog over van die chèque vroeg Carrie. May nam haar tasje en telde de in- houd van het! binnenzakje op tafel uit. ,,Honderd twee en tachtig pond, drie shilling en twee pence nee, dat is een knoop. En en dan hebben we nog onze bijoux. Dat wordt zowat laat eens zien „0, May!" riep Carrie ontzet. „Bijoux zijn evengoed als geld, Car rie," zei May rustig. „We zullen zeg- gen, twee honderd en vijftig pond; maar dat is ons kapitaal. En iedereen weet, dat feren op je kapitaal net hetzelfde is als de tak doorzagen waarop je zit. We moeten werken voor ons brood, Carrie, kind.'' „0, May!" hijgde Carrie. „Je wilt toch niet weer terug gaan naar Clap- ton naar mevrouw Brown, en mij al leen laten?" ,,Nee, dat is niet precies de bedoe- ling, Carrie. Ik ben niet van plan, naar de kostschool terug te gaan. Zou je zou je 't naar vinden als we niet bij el kaar konden blijven? Neen, ik heb er- over gedacht, dat ik misschien een aan- stelling zou kunnen kr(jgen als onder- wqzeres aan een of andere dorpsschool. Hoe zou je dat vinden Carrie?'' De kleur kwam op Carrie's gezicht- je terug en ze knikte goedkeurend. „,Dat zou veel beter zijn. May maar is daar wel zo gemakkelijk aan te ko men? Er zullen wel heel wat liefheb- bers zijn voor dergelijke posten". ,,Kijk iets als dit bij voorbeeld, zei May, terwijl ze met voorgewende non chalance een krantenknipseltje uit haar tasje haalde en voorlas: „Gezocftt een onderwijzeres om de gehele zorg voor een kleine dorpsschool op zich te nemen. Acte Frans en teke- nen gewensb. Salaria: honderd pond per jaar met vrij wonen in klein landhuis. Getuigschriften en uitvoerige bijzon- derheden aan dominé Floyd, Warley, Wiltshire." „Q, May, dat klinkt haast al te mooi! Honderd pond per jaar en een klein huisje, helemaal begroeid met klimop! Schrijf er toch gauw op - je kunt nooit weten „Ik heb erop geschreven," zei May rustig. ,,En hier luister, Carrie!'' Ze haalde een brief te voorschijn en las: .Dominé Floyd heeft mejuffrouw Dalton's brief in goede orde ontvan- gen en zal gaarne een persoonlijk on- derhoud met haar hebben." Carrie sprong met een kreet' van vreugde uit haar stoel. O May, lelijkerd, en daar heb je me niets van verteld!'' „Nee schat, ik wilde niet, dat je 66k in angetige spanning zou zitten en fk had zo weinig hoop, dat er iets van te- recht zou komen. En zelfs nu "het is best mogeiijk, dat de dominé me te jong vindt. Hij kan wel een visioen hebben van een grappige juffrouw Dalton van middelbare leeftijd!" ,,Wacht maar tôt hij je gezien heeft, May! O, wanneer ga je erheen? Maar maar wat zullen de Boxall's in 's hemelsnaam wel zeggen?'' ,,Ik ben bang, dat ze erg teleurge- steld zullen zijn, Carrie. Ik durf het hun bîjna niet te vertellen. Maar toch moet het er vanavond van komen, want ik heb den dominé geschreven, dat ik hem morgen een bezoek zal brengen." Morgen! O, May, denk je dat wij hem aardig zullen vinden?'' ,,De hoofdzaak is maar, of hij ons aardig vindt!" zei May lachend. ,,0, May!" riep Carrie plotseling, ,„wat ben je toch eigenljjk flink en moe- dig! Je maakt, dat ik bijna zou verge- ten hoe héél anders ailes voor je had moeten zijn! O, May, denk je, dat hij er iets van weet? Dat kan toch bijna nieU Als hij er iets van wist, zou hij toch niet zo wreed en hardvochtig zrjn om t6e te staan dat je weer voor je brood ging w,erken!'' ,,St!" zei May kleurend. ,,We spra- ken nu niet over over Sir Héron, kindlief. Wat komt het1 er op aan, of hij er iets van weet of niet? Dat is al- lemaa'l jaren geleden ,,Vier weken geleden," fluiserde Car rie met vochtige ogen. ,,May, je spreekt nooit over hem maar maar toch vergeet je het niet, May." (Wordi vervolgd.) krachten voorzien de melkmaehines in een behoefte. Ongeveer 45.000 bedrijven van meer dan 10 koeien> dat.is bijna de helft past in Engel. mach. melken toe. Voor Nw.Zeeland bedraagt dit percen. tage 90t en het aantal machines in de V.S. in gebruik wordt geschat op 330.000. In ons land doen zich bij het mecha- nisch melken diverse moeilijkheden voor De voornaamste daarvan is de versnippering der percelen. Verder is in ons land het vee 's winters in de stal. leni waardoor electrische aandrijving van de machines mogeiijk zou zijn. Wanneer het vee in de wei is is dat echter niet mogeiijk, en is aandrijving door middel van een benzinemotor no. dig. Zich op een bepaalde méthode in. stellen^ zoals in de landen waar de koeien het gehele jaar buiten blijven is daarom niet mogeHjk. De ervaring met melkmachines wa. ren tôt nog toe in ons land niet zeer gunstig. Men schreef dit toe aan snelle slijtagei ondoelmatige constructie en de onvoldoende hoeveelheid reserve on derdelen. Bovendien werd de zindelijk. heid van het machinale melken in twij. fel getrokken. Deze teleurstellende resultaten moe ten echter niet aan de machines worden toegeschreven) maar aan de behande ling ervan. De boeren waren niet vol. doende doordrongeni dat aan onderhoud en reiniging de gro'otst mogelijke aan- dacht moest worden besteed dat dage. Ijjks de tepels en slangen dienen te wor den gesteriliseerd) en dat de gehele in. stallatie van tijd tôt tijd moet worden gecontroleerd.Verder moet er steeds op worden gelet, dat de machine regelma. tig werkt. In de maand Maart is een Nederland se commissie naar Engel. geweest om het gebruik van melkmachines te be. studeren. Deze commissie meentj dat ook voor het Nederl. veehouderijbedrijf deze machines gebruikt kunnen wor. den. De boeren moeten echter op de hoogte zijn hoe de machine functio. neert en aan welke eisen moet worden gedaan om van een zindelijke melkwin ning verzekert te zijn. Ten slotte komt de commissie tôt de conclusie dat me chanische melkwinning voor ieder be. drijf van enige omvang een verbetering betekent) ook al in verband met het geringe aantal beschikbare arbeids. krachten. RAADSVERGADERING der Gem. SAPPEMEER op 31 Mei '46. Van de leden zijn de h.h. Albronda en de Wit afwezig. Onder de Ingekomen Stukken be. vindt zich een verzoek om ontslag van den heer Hoffmani hoofd der school voor V. G. L. O. te Sappemeerj wegens zijn benoeming als onderwijzer aan de school voor V.G.L.O. te Groningen. Dit ontslag wordt eervol verleend. Voor de functie van brugwachter hebben zich 113 sollieitanten aange. meld. Na schifting is een aanbeveling gemaakt van 5 personen waarvan de heer Klok, hulpbesteller 'der P.T.T. te Sappemeer werd gekozen. Aan dhr. K. Niemeyei^ stoker bij het gasbedrijf wordt ingaande 1 Juli a.s. eervol ontslag verleend. Wegens het niet aannemen van zijn benoeming wordt inplaats van den heer J. H. P. Wortelboer als lid van de comm. v. toezicht op het Lager Onder. wijs benoemd dhr. H. J. Geling. In verband met de opmerktngen van Ged. Staten worden enkele wijzigingen aangebracht in de Gemeente begroting. De heer Mulder '(C.P.N.) kan zich met het feiti dat Ged. zich mengen in aller, lei gemeentelijke aangelegenheden niet verenigen. Hierop antwoordt de bur. gemeester dat de gemeenten eerst ailes zelf weer kunnen oplossen zodra zij vrijkomen van het toezicht van een controlerend orgàan> c.q. Ged. Staten. De heer Mulder m'erkt tenslotte op dat we reeds een jaar vrij zijn maar de gemeenten nog steeds niet zo vrij zijn, dat zij kunnen doen en laten wat ze wiljen. De heer Schâfer (P.v.d.A.) sloot zich aan bij hetgeen dhr. Mulder had gezegd. Teneinde de sport meer krachtdadig ter hand te nemen> stellen B. W. voor een nieuwe comm. y. Lich. oef. te benoemen. Als leden worden benoemd de h.h. B. J. Eikemaj W. Fledderman F. H. Roukesj M. Sc'heeni A. G. Lar. moyeur D. Vegter en J. de Wind. Het voorstel van B. en W. om aan de stichting ^Woningbouw Sappemeer" een voorschot te verstrekken ad f 76.000 voor de bouw van 8 woningen, mits door het Rijk eenzelfde bedrag beschikbaar wordt gesteld wordt door de raad aangenomen. MOFFEWERK. Tijdens de Duitse bezetting zijn in Europa ca. 10.000 kinderen geroofdi en naar Duitsland overgebracht. Daar werden zij verduitst en sommige ge- plaatst op instltuten voor de opleiding van SS lieden. Naar men thans van de kinderen zelf verneemt) werden zij her. haaldelijk mishandeld, 'en deden zij zo nu en dan dienst als proefkonijn> wàar. bij zij verschillende inspuitingen kre. geîi. De UNRRA zal nu trachten deze kin. deren op te sporen. Daar de kinderen veelal verduitst zijn zal het werk niet gemakkelijk zijn> daar de identiteit uit kleinigheden zal'moeten blijken. De ge- vonden kinderen zullen naar UNRRA centra worden gebracht en vandaar worden doorgezonden naar hun land. ..DE» HOOP" VAART WEER UIT. Zaterdag is het hospitaal.kerkschip ,,De Hoop" weder uitgevaren, om vis sera en andere zeevarenden medische en religieuse hulp te bieden. >tDe Hoop" welke eigendom is van de gèl'ijknamige 49-jarige vereniging> heeft een beman. ning van 12 koppen àan boord en voorts een ziekenbroeder> een dokter en een dominé. IN WERKIN G VAN ATOOMUITSTRALIN G. Naar Bikini in de Grote Oceaan zijn per Amerikaans stoomschip bijna 5.000 levende dieren overgebracht. Bij deze dieren wil men de inwerking van de atoomstralen nagaan. Bikini bevindt zich binnen het gebied dat voor atoom. bomproeven zal worden gebruikt. De weduwe van den noorsen verrader Quissling is gearresteerd. g, cm icaieera. détails van de 'Wwp uappniney •oa.EEq Bmprejdo jooa w U ipn 4-JsqiV

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1