ae De Verkiezingen £m £ied il ■m België's Kunstmestvoorzienmg 2),e „AnAc(ituAô" iv~aô een, Ue^giâ,ûng, NIELJWS- en ADVERTENTIEBLAD opgericht 1870.Officieel Qrgaan voor Hoogezand en Sappemeer in Tsjecho-Slovakije, Frankrijk en lialië 0-edkeiq.t de Ï3.>litâ,e £Ô-ne in Quitâtand Een Voorbeeld voor Nederland Het Saargebied çjxiat om de lUeJie£.d SAxinneg,e>L Rïaiu-en 4* Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Buitenlands Overzicht 75e Jaargang ZATERDAG 8 JUNI 1946 No. 44 ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1,50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen, ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) Verschynt Woensdag en Zaterdag Uit. T. K. KREMER, Sappemeer Administra tie- en Redactieadres: Drukkerij T. K, KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel.213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerts en H. Bonewit. In Tsjecho.Slovakije heeft zich een vreedzame revolutie voltrokken, een re- volutie door middel van de stembus. Het resultaat van de verkiezingen in dit na de oorlog herrezen land zullen velen enigszins verbaasd hebben. Na de verkiezingen in Oostenrijk en Honga. rije, had men de indruk gekregen, dat enige maanden bezetting door de Rus- sen voldoende waren om een volk voor. goed van het communisme te genezën. Tsjecho-Slovakije hefeft het tegendeel laten zien. Wij moeten hieruit afleiden, dat de verhalen over terreur in de door Rusland bezette gebieden schromelijk overdreven zjjn. Merkwaardig is intus. sen, dat de Russische invloed niet het sterkst was in het ietwat achterlijke Slovaklje, maar in de voornaamste de- len van het land, Bohemen en Moravie. Dat Tsjecho-Slovakije zich op Moskou zal gaan oriënteren is zo meent men in Rusland een logisch gevolg van de gebeurtenissen. De anti.Russische stemming en de impopulariteit van de Sovjet troepen was slechts van voorbij- gaande aard; de, vooral door de mid- denstand verspreide geruchten, dat het land zich zou verenigen tegen de Russen, dat Benesj Tsjecho-Slovakije aan Stalin zou overleveren, zijn al lang weer geluwd. De Tsjeehen zijn teleurge. steld over de Westerse mogendheden, die hen op het critieke moment in de steek lieten en hen, om te trachten een oorlog te voorkomen, aan het barbaarse nazidom overleverden. Toenadering tôt een herboren Duitsland zal niet moge. lijk zijn, want de drastische wijze waar. op Tsjecho.Slowakije zich van de Sude- ten.Duitsers heeft ontdaan, heeft het land v. jaren en jaren van 'Duitsl. ver- vreemd. Welke steun kon de republiek anders vinden dan Rusland? Daarom heeft een groot gedeelte van de kiezers zich naar het Oosten gewend. Président Benesj, wiens partij, de Tsjechische Socialisten, als tweede uit de strijd is gekomen, heeft zich reeds tôt een communiât gewend voor de forma. tie van een kabinet. Met hun 115 zetels zyn de communisten wel is waar geen absolute overwinnaars, maar wel heb ben zij een leidende positie verkregen, en het is te verwachten, dat Tsjecho- Slovakjje zich onder de huidige om. atandigheden op Moskou zal gaan ori- enteren. Frankryk. De stembusresultaten in Frankrijk geven een verschuiving naar rechts aan, en duiden in zeker opzicht op een over. winning van De Gaulle. De grondwets. wijziging welke voor de constituante was ontworpen, is. door het gehouden volksreferendum verworpen. Daarom moesten de Fransen op 2 Juni 'n nieu. we volksvertegenwoordiging kiezen. En de M. R. P. (Mouvement Républicain Populair Progressieve Katholieken) is als overwinnaar uit deze verkiezings. strijd gekomen, zij zal met 152 zetels de eerste plaats innemen in de nieuwe volksvertegenwoordiging. Het aantal zetels der communisten is van 150 tôt 144 teruggelopen, doch vooral ten plaL. telande boeken zij stemmenwinst. De isocialisten boeken het zwaarste verlies n.l. 17 zetels. Men moet niet verwachten, dat door de overwinning van de M.R.p! De Gaul le onmiddellijk zal terugkeren in het politieke leven. Dit ligt niet in de lijn der verwachtingen. Wel is het moge. lijk, dat Bidault, de huidige minister van buitenlandse zaken tôt het hoogste ambt in Frankrijk geroepen zal wor. den. Daarnaast zou htj dan de porte feuille van buitenlandse zaken onder zijn berusting kunnen houden. Over het algemeen betekenen de ver kiezingen geen ongunstige politieke verschuiving voor Frankrijk, want on. getwijfeld gaat er van sterke en in de gehele wereld populaire figuren ala De Gaulle en Bidault meer kracht naar buiten uit dan van minder bekende po- litici. Italie. Nadat de Italianen in een kwarteeuw geen verkiezingen meer hebben gehad, hebben zy Zondag ook gestemd. De or- ganisatie functioneerde echter stroef, zodat er twee dagen mee gemoeid wa ren. Aan de verkiezingen was een réfé rendum verbonden over de kwestie Ko. ninkrijk of Republiek. Zojuist is bekend geworden, dat de republiekeinen een meerderheid hebben behaald. Rapport over Spanje. Het rapport van de Commissie voor Spanje van de Veiligheidsraad is ver. der gegaan dan men algemeen ver- wacht had. In zoverre heeft het voor een verrassing gezorgd. Men verwacht. te namelijk slechts een morele veroor. deling van het regiem van Franco, en het rapport gaat veel verder. De Commissie acht de Franco-rege. ring geen bedreiging voor de interna, tionale vrede, maar zij meent dat zij een situatie schept,die de internationale vrede in gevaar zou kunnen brengen. Daarom stelt z,(j voor dat de Alg. Verg. der V. N. bij de leden zal aandringen op verbreking der diplomatieke betrekkin. gen met de huidige Spaanse regering. Verder stelt de commissie voor om een vrijelijk gekozen Spaanse regering tôt de V. N. toe te laten indien aan de vol- gende voorwaarden is voldaan: Aftre- den van regering Franco, politieke am. nestie, terugkeer der verbannen Span. jaarden, vrijheid van pol. verenlging en -vergadering alsmede van drukpers en vrjje openbare verkiezingen. Siam en Frankrijk. In de vorm van een lang mémoran dum heeft Siam by de Veiligheidsraad geprotesteerd tegen sehending van haar grondgebied door de Fransen, en heeft tevens gevraagd lid te mogen worden van de V. N. Men is algemeen van mening, dat de gebeurtenissen minder ernstig zijn, dan de Siamese regering het wil doen voor komen, maar dat ze ernstiger zijn dan de Fransen beweren. Doch Frankrijk schijnt er geen bezwaar tegen te heb ben, dat de kwestie in de raad behan. deld wordt, omdat men in Britse en Amerikaanse kringen hoewel men de militaire actie afkeurt sympathie gevoelt voor de Franse wens kleine ge bieden, welke Frankrijk in 1941 aan Siam verloor thans terug te nemen. De Frans-Siamese wrijving dateert reeds vanaf 1867, toen een groot deel van Cambodsja dat aan Siam behoorde Frans protectoraat werd. In 1904 werden nog enige stukken Siamees grondgebied bezet, en in 1907 werd het j een kunstgebit. geheel afgerond. Het gebied dat Siam Er zijn diverse DE OVERWINNINGSPARADE. Vandaag viert Londen de V(ictory) Day. Er wordt een grootscheeps opge. zette overwinningsparade gehouden, waarvoor niet minder dan 10 millioen toeschouwers worden verwacht. Deze mensen moeten vanmorgen om half negen hun plaatsen reeds hebben inge. nomen. Na afloop van de parade verwacht men een overstelpende drukte. Om die te verwerken zullen vannacht de onder. grondse treinen tôt 1 uur en de bussen tôt 2 uur rijden. Extra bier wordt er in verband met de V.day niet verstrekt, maar een aantal caféhouders heeft in de laatste weken hun biervoorraad ge. spaard. De versieringen en verlichtingen zul len tôt de volgende week Zaterdag te zien zijn. DE PRIJSCONTRôLE GAAT TAND. ARTSEN AAN DE TAND VOELEN. De pryscontrôle is bezig de tandart- sen te bezoeken, die hun patiënten te hoge prijzen hebben berekend. Er zijn reeds 1200 z.g. „verplicht verzekerde" personen gehoord die twee of driemaal de toegestane prij's hebben betaald voor ontoelaatbare feiten in 1904 en 1907 verloor werd in 1941 J vastgesteld: fondspàtiënten, die bij par. Wegenfi Pinksteren bestaat ons blad p f) Q i L L den uit 4 pagina's. Woensdag ver. L^COtXO^tTiLù^CVbE- J,fh&£'?'iù&C)-'btLHsCL U!!i- /tnnnnnllk Vlt/lf nS<xT heden schjjnt Oost.Goorecht echter nie*. HUN AVONTUUR WAS GROTER, DAN ZIJ VEWACHT HADDEN Een jongen van negen en één van twaalf jaar afkomstig uit een tehuis te Amsterdam wilden er eens uit. Zij na- men een retourtje naar Rotterdam en kwamen prompt met de laatste trein terug. Dat was een beetje laat om nog in het tehuis aan te bellen. Dus be. sloten zij op een in het Oosterdok lig. gende schuit te ovemaehten. Ondanks hun vermoeidheid sliepen zij echter niet rustig. Misschien knaagde hun geweten, misschien had het een andere oorzaak, maar midden in de nacht kreeg een van beide jongens last van slaapwandelen. Het promenadedek was echter te klein, en -zo tuimelde de jongen overboord. Bij zijn pogingen om zijn vriendje te red- den viel ook de tweede jongeman in het water. Op hun hulpgeroep gelukte het een voorbijganger beide op het droge te brengen. Na zich te hebben afgedroogd werden de jongens naar het tehuis te. ruggebracht. Vermoedelijk zijn zij daar nogmaals afgedroogd onder Japanse beschermlng teruggeno. men. Thans eist Frankrijk deze gebie den weer op, en uit daarby misschien volkomen terecht de beschuldiging dat Siam Indo.Chinese opstandelingen (welke het de Fransen zeer moeilijk maken) van wapens voorziet en hun toevluCht verleent op haar grondgebied Zou wapengeweld het einde zijn van de Frans-Siamese vredesconferentie, welke sedert Januari in Saigon werd gehouden tieulieren werden achtergesteld, con tante betaling van de veel te hoge prys, betaling in natura, betaling onder de tafel, betaling op spaarkaarten (hier- door kreeg de patiënt 't gebit eerst na dat de kaart vol was),en verhoging van de prijzen, nadat de behandeling reeds was begonnen. Vandaag of morgen zullen de tand. artsen, die aan deze misstanden hebben medegewerkt aan de tand worden ge. voeld. De richtprijzen voor de landbouwpro. ducten zijn eindelijk bekend gemaakt. Maar deze prijzen zullen geen invloed me'er hebben op de omvang en de sa. menstelling van de oogst, daarvoor zijn ze veel te laat gekomen. Al het land is inmiddels bezaaid en eerst de inventa, risatie van de gewassen, die doorgaans in deze maand plaats vindt, zal aanto. nen of de boeren onder deze omstandig- heden in staat zijn geweest aan de be. hoeften van ons volk zoveel mogelijk te voldoen. Het gaat er nu om te weten tôt op welke hoogte onze landbouw kan voorzien in de eigen vraag naar brood. graan, suiker, peulvruchten, vetten, vlees, groenten en vruchten. Een enigs zins betrouwbare schatting is eerst te maken als we weten hoeveel hectaren er van de verschillende gewassen zijn verbouwd, hoeveel productieve koefen, varkens en kippen we hebben en hoe hoog de melkproductie in Mei is ge weest. Van onze voortbrenging zijn we immers nog steeds in de eerste plaats afhankeiyk voor de voedselvoorziening. Ondanks aile mooie plannen is ieder land slechts zeker van hetgeen het zelf voortbrengt. Wat ingevoerd zal worden wordt bepaald door de internationale toewyzingen en deze hangen weer sa. rnen met geld. en belangenpolitiek, en zijn dus altyd onzeker. Hoe onafhanke. lijker wij ons maken van die buiten landse bevoogding des te beter zullen trouwens de Nederlandse belangen door de grote mogendheden erkend worden, want nog steeds is hij, die om hulp moet komen vragen de zwakste en on. aanzieniykste partij. Daarom is voor. alsnog voortzetting van de oorlogsland- bouwpolitiek noodzakelijk. Van het ver- stommen der kanonnen kan echter ge. bruik worden gemaakt om vooral onze kunstmestpositie te verstevigen, want van deze période moeten wij gebruik maken om de productiviteit van onze bodem te herstellen. Hoe meer deze wordt verbeterd des te minder zyn wy ook in ander opzicht afhankeiyk van de invoer omdat vruchtbaarder grond een grotere productie aan eigen veevoeder geeft. Zoals bekend is het vooral de kali- voorziening, die grote zorgen baart. Biykens mededelingten van den direc teur van de kunstmestdistributie, de heer Boudewijn, loopt het met de fos- faatvoorziening wel los, terwyi de stik- stofvoorziening geleidelijk beter wordt. Doch de kali is de zwakste schakel op het moment. Men volgt daarom met spanning hier tie lande de Belgische on. derhandelingen met Rusland, omdat de Belgen aan de Russen alleen industrie, producten willen leveren, als deze kali en steenkool willen afstaan, zo iets meldde tenminste een dezer dagen een der grootste Engelse bladen. Iets van die aard zal ook ons land moeten doen» want er moet kali komen. Alleen met hard werken en met zo hoog mogelijke opvoering van de productiviteit van de grond en de arbeid kunnen wij er weer bovenop komen. Dat neemt niet weg dat op iedere arbeid ontspanning moet volgen. Juist in de landbouw is de geçlachte aan va- cantie voor volwassenen dikwijls als iets buitenissigs beschouwd en toch is het zo goed als men eens een paar da. gen uit de tredmolen van de dagelijkse arbeid wordt gehaald. Wij begroeten daarom de instelling van een „vacan. tiefonds voor de landoouw" met vol- doening. Wij hopen alleen dat naast deze maatregelen voor de landarbeiders er ook iets zal worden gevonden om de kleine boeren en hun vrouwen de en. kele dagen van ontspanning te geven, die zy zo hard nodig en zo eerlijk ver. diend hebben. DE STAART VAN DE UNILEVER AFFAIRE. De officier van Justitie heeft hoger beroep aangetekend tegen de volgende door den politierechter in verband met de Unilever affaire uitgesproken von- nissen: v. d. Polder (1 jaar en 8 mnd.), Dingeman (9 mnd.), Kolkman (9 mnd.) Leezer (8 mnd.), ten Haave (4 mnd.), en Honig (6 mnd.) allen directeur of onder directeur, Moonen (8 mnd.), v. Vliet (4 mnd.), v. d. Steen (8 mnd.), Keulemans (9mnd.) beambten en P. R. Douwes (f 1000 boete of 1 mnd. hech. tenis boterhandelaar te Wassenaar. Deze zaktn zullen t.z.t. door het ge. rechtshof te 's Gravenhage worden be- handeld. LUNTEREN WORDT GEïLLU STREERD Lunteren krijgt eerdaags z.g. ,,ge. illustreerde" wandelwegen, d.w.z. dat de routes naar markante punten niet meer met nuchtere naambordjes, waar- op een pijl staat, zullen worden aan. geduid, maar door artistieke en sug. gestieve afbeeldingen. De nieuwe voorzitter van de plaatse- îyke V. V. V. kwam op het idee deze vorm van wegwijzing welke in het bui. tenland hier en daar wordt toegepast, voor Lunteren in te voeren. Enige kun. stenaars zegden belangeloze medewer- king toe. Zo kwamen dezer dagen 12 zeer originele wegwijzers gereed. Ter kennismaking met deze nieuwig. heid op touristisch gebied organiseert de V. V. V. morgen een wandeltocht langs de punten waar de nieuwe weg. wijzers zijn opgesteld. Bij slecht weer wordt de tocht uitgesteld tôt 0e tweede Pinksterdag. VLEESBONNEN GESTOLEN. Inbrekers te Roosendaal zijn er, na dat zij de gehele boel overhoop hadden gehaald, in geslaagd een flinke buit te bemachtigen. Er werden ontvreemd 3000 vleesbonnen ter waarde van 300 kg. vlees, zilveren schalen, gebruiks- voorwerpen, f 200 in geld, een kistje ssigaren, 3 pakken suiker, 5 kilo koffie, 6 buitenbanden, 5 blikken cômed pork, 3 blikken gehakt, een tjafellaken, 46 kg. aardappelmeel en de distributiebe. scheiden van 6 personen. Vele kostbaar. heden hebben de dieven „vergeten". De politjie stelt een onderzoek in. Er wordt niet vermeld hoe de besto- lene een slager, aan zo grote voorraden koffie, suiker, sigaren en buitenbanden kwam. ER WORDT BROOD NAAR BELGIë GESMOKKELD. Ondanks de instelling van' een 500 meter strook worden er nog altijd vrachtjes van België naar Nederland en omgekeerd gesmokkeld. De smokkel- waar, die uit België komt blyft altijd hetzelfde: textiel, schoenen, sigaretten en drank. Vanuit Nederland wordt op het ogenblik veel brood naar België ge smokkeld. Weliswaar zyn er in België meer meelproducten zonder bon ver- krijgbaar dan bij ons, maar de graan. schaarste heeft België genoodzaakt te rug te keren naar het grauwe brood uit de oorlogstijd. Vandaar deze voorliefde voor Nederlands brood. Pootaardappe- len zyn bovendien bij de Belgen zeer in trek. Er werden de laatste weken verschil lende vrachten brood en aardappelen door de douanen aangehouden. WIJZIGING IMMIGRATIE VOOR. SCHRIFTEN VOOR CANADA. In het Canadese lagerhuis is een wij ziging van de immigratiewet aange- kondigd. Krachtens deze wijziging zal het mogelijk zijn, dat personen, die ver. wanten in Canada hebben in dat land immigreren en daarbij door deze ver. wanten worden gesteund. Het is de be- doeling dat de verwanten hun relaties helpen en onderdak verlenen, tôt zy zich gevestigd hebben. Men meent door deze wyziging van de immigratiewet in zekere mate tege. moet komen aan de dringende ver. zoeken tôt immigratie welke worden gedaan door vludhtelingen en ,,displa. ced persons", die verwanten in Canada hebben. De diplomatieke correspondent van ,,The Observer" schrijft zijn blad van. uit Hamburg: Het eerste wat den bezoeker van Hamburg opvalt, in deze onofficiële hoofdstad van de Britjse zone in Duits land is, dat er een ongustige ontwikke. ling valt waar te nemen in de verhou- ding tussen de Duitse -bevolking en de Britse autoritieiten. Een tweede feit, dat de bezoeker waarneemt is dat Hamburg en een groot gedeelte van de Britse zône aan de rand staan van een economische ineenstorting.* Het is onmogelijk met de mensen t;e praten -en zelfs me^ de felste anti- "azi's zonder bitterheid, achterdocht en vrees inzake de plannen van de be. zettende macht waar te nemen. Een dergelijke stemming wordt door de plaatselijke autoriteiten geenszins ont- kend. Zij verklaren, dat, deze sfeer de laatste 3 of 4 maanden is gaan heer- sen. Daarvoor was de ontwikkeling van Hamburg vrij gunstig te noemen. Er was een gezonde herleving waar te ne. men van de locale democratische poli- tiek, het culturele leven (universiteit, schouwburgen, concerten, enz.) bereikte weer een beroorlijk peil, en men was en is nog volkomen tevreden over het gedrag van de Britse soldaben. Tenge- volge van deze gunstige omstandighe. den is de bevolking van de ten dele vernielde stad gestegen van 900.000 tôt 1.400.000. Er zijn echter omstandigheden die de materiëel en moreel vry gunstige toe. athnd ondermijnen. Daar is in de eerste plaats de heersende hongersnood. En deze hongersnood zou de dood van ve len tengevolge hebben, indien het de Hamburgers niet zou gelukken in het omringende platteland wat voedsel voornamelijk aardappelen te bemachti gen. Gedurende de weekeinden trekken tienduizenden naar buiten, en gaan uit. gerust met tas en rugzak van boerderij tôt boerdery om enige kilo's aardappe len te bemachtigen. En als dat gelukt is wordt aan de helft van1 deze mensen dit voedsel door de politie ontnomen, omdat het verboden is. De noodzake. lijkheid deze bedel-tochten te maken, om aan de hongerdood te ontkomen werkt démoralisé rend, en men verwijt de bezettingsautoriteiten, dat ziJ niet in staat zyn de boeren te dwingen, hun producten langs officiële weg in distri buée te brengen, en dat zy daarom nu loeren op degenen die een verboden handeling doen om hun gezin voor de hongerdood te bewaren. Veel fabrieken werken slechts op halve kracht, terwijl de verkrijgbare consumptie artikelen stieeds schaarser worden. Dit is te wijten aan gebrek aan kolen en electriciteit, en de daling van de kolen productie van het Ruhrgebied moet weer worden toegeschreven aan het voedselgebrek. Bovendien raken de voorraden grondstoffen uitgeput. Tôt op heden was aile industriële ac. tiviteit gebaseerd op de voorraden grondsCoffen, welke bij de capitulatie nog aanwezig waren. Deze raken thans uitgeput en nieuwe aanvoer is niet te verwachten. De burgemeester van Ham burg verwacht dan ook een economi sche ineenstorting en een geheel tôt stilstand brengen van het resterende industriële leven binnen 2 maanden, tenzij Engeland zijn politiek jegens Duitsland wijzigt. Het is duidelijk, dat de plannen wel. ke gemaakt zijn voor handhaving en ontwikkeling voor industrie en buitenl. handel,, waarvan het wel en wee van de bevolking van Hamburg en omstreken afhangt, niet kunnen worden uitge- voerd wegens de huidige internationale In het Saargebied heeft zich een niet onvermakelyke comedie afgespeeld. By het vredesverdrag in 1918 werd dit aan delfstoffen rijke gebied van Duitsland losgescheurd. De bevolking bleef ech ter Duits, en steeds weer klonk de kreet: ,,Zuriick zum Reich". En die kreet bleef klinken, ook toen Hitler in 1933 de macht in Duitsland aan zich trok en de onderdrukking van vrije me. ningsuiting door de nazi's begon. De invloed van het Duitse nationalisme bleek sterker te zyn, dan het verlangen 'naar vrijheid: Duitsland bleef de Saar. Omsloten door bergen, die het bescher. schermen tegen de ruwe Noordewinden, ligt het stadje aan de Italiaanse kust. De nauwe straatjes met de oude ge- rende en dikwijls tôt elkander nygende geveltjes lopen omhoog tegen de be. boste hellingen en het geheel is be. strooid met een sub.tropische bloemen. weelde. In de baai doemen vissersschepen op, en verdwynen weer in de wazige ver. ten. Soms varen zij de haven binnen en lossen hun vangst. Vrouwen en kinde- ren helpen mee de tonnen aan wal te brengen. Eeuwige leeglopers staan te gen het hekje op de kade geleund en kyken naar de arbeid van de komende en gaande vissers, van het lossen, en van de arbeiders op de scheepswerf. Zij staan er elke dag, zoals er ook elke dag de kinderen z'yn, die zich na de vermoeienissen van de dag komen ver. fiissen in het koele water, en de stilte verscheuren met hun vroiyk geroep. Zulk een fris bàd ils nodig voor de dar. tele jeugd want het is warm in't stadje. De bakker, die zijn klanten in de stij. gende straatjes moet bedienen, moet steeds zijn pet even oplichten om de frisse zeewind even door zyn haren te laten stryken en de melkboer wist zo nu en dan zyn voorhoofd even af. Maar de warmte deert de inwoners niet. Er gebeuren in het stadje geen wereldschokkende feiten en er is niets dat enige emotie brengt. Het leven glijdt er voort, rustig en oppervlakkig. Als iedere andere dag de grote auto's over de bergpas komen om de vis te halen dan komen de mensen naar bui ten om te kyken, en als de wagena weer weg zijn, dan verdwijnen zy weer in hun felbeschilderde huisjes en gaan voort aan hun dagelijks weri. Het is avond in het stadje. De zon. nestralen hebben hun grote hitte ver. loren, als een grote rode bol verdwijnt de zon aan de rode, weistelijke hemel. De dagtaak is ten einde. Nog een poo3. je staan de mensen in groepjes buiten, en genieten van de frisse zeewind, die de broeiende hitte heeft verjaagd. Langzaam valt de duisternis. De men sen verdwijnen in hun huizen, het is nacht. Als een reuzenlampion zweeft de maan boven de blinkende zee. Het ils nu stil, volkomen stil. Neen toch niet, uit een van de huizen klinkt muziek, de vibrerende stem van een mandoline. De klanken rijgen zich aaneen tôt een ragfyne mélodie, die opstygt naar de behterde hemel. Een gast in het hôtel zit rechtop in zyn bed en luisterd gespannen naar de broze klanken, die door het geopende venster binnendringen. Hij grijpt een boekje van de tafel en schryft de no. ten op. Een lied is geboren, het wordt ge. hoord en «astgelegd. Het reist om de wereld, gaat over zeën en woestynen, het klinkt in concertzalen en in dan cings, het wordt voor microfoons ge- speeld en verjazzd. Het wordt leiyk, verfomfaaid en afgezaagd kwijnt weg en sterft. Een lied werd geboren en Sing rond de wereld, toen is het gestor. ven, vergeten als zijn componist. Het is nacht in het dorpje aan de Italiaanse kust. Er klinkt muziek in de stilte. De noten rijgen zich aaneen tôt een ragfijne mélodie, die opklinkt naar de besterde hemel. Het is een zoon die deze tere melbdie op zyn mandoline tokkelt uit piëteit voor zijn overleden Vader. landers tôt zich trekken met onweer. staanbare kracht. In 1935 mocht de Saarbevolking haar wens in de vorm van een référendum kenbaar maken, en bijna eeristemmig koos men ,,Zuriick zum Reich". Thans is de stemming in het Saar. gebied omgeslagen. Men wenst inlijving bij Frankrijk, en er worden zelfs z.g. Franse dagen" gehouden. In grote meetings, openbare vergaderingen, enz. wordt propaganda gemaakt voor de aansluiting bij Frankrijk. Deze actie vindt natuuriyk weerklank m de Paryse pers. De sensatie.bladen beschreven onder grote en sprekende koppen de Franse dagen", de meer be. zadigde kranten stonden meer sceptisch tegenover deze zaak. Hoe dan ook, in het Saargebied gaan stemmen op die vragen om een nieuw plebiciet, waardoor het volk in staat is de „vergissing" van 1935 ongedaan te maken. Onlangs schreef een der kranten, dat men een inlyving bij Duitsland zou kun. nen vergelijken met een huwelijk uit liefde, en een aansluiting by Frankryk met een huwelijk gebaseerd op het ver. stand. Indien dat zo is zou een huwelijk gebaseerd op verstandelijke redenering in de toekomst wel eens de kans lopen ontbonden te moeten worden, omdat liefde zwaarder weegt dan verstand. Hoe is Frankrijks houding in deze kwestie? Natuurlijk is zij voorstander van inlijving bij haarzelf, hoe kan zij tegenstander zyn van het feit, dat men haar een rijk mijngebied in de schoot wil werpen. Voorlopig beperkt men er zich echter toe de propagandisten te belonen met pakjes levensmiddelen en rokerij. De toekomstige beschikking over de mijnen is thans zeker een kleine hoeveelheid etenswaren en siga retten waard. spanningen. Het volk beseft dit echter niet, dat denkt, zich Hitlers woorden dat het het doel der geallieerden was het Duitse volk uit te roeien herinne. rend, dat thans ook Engeland aan een koude uitroeiing begonnen is, die be. gint met stopzetting van he^ economi. selle leven. Kleine moeiten veroorzaakt door, en fouten van het militair be- stuur, waaraan men normaal geen aan. dacht zou schenken, krijgen tegen deze achtergrond een grote betekenis en veroorzaken een nerveuze stemming. Het verbod machinale uitrustingen die voor een of andere industrie nodig waren te redden van de werf Blohm Voss, voordat deze werd opgeblazen, het niet nader verklaarde verbod te roeien of te zeilen dp de Alster de somtijds zeer onverwachte vordering van gebouwen (in de overbevolkte stad) voor vrouwen en andere familieleden van de soldaten, dat ailes tegen een achtergrond van honger, vrees en ach terdocht, wordt beschouwd als opzet. telijke plagery, en geruchten van die aard doen de ronde door de stad. Van aile oorzaken, welke tôt deze crisis hebben geleid is gebrek aan voor. lichting één welke men het gemakke- lijkst had kunnen vermijden. Wat de nieuwsvoorziening betreft is de Britse zone nog bijna geïsoleerder als onder Hitler. Door officiële nieuwsbronnen te verwijderen heeft Engeland zijn propa. ganda veel in waarde verminderd. Zelfs meer ontwikkelde en by politiek geïnteresseerde mensen weten weinig van de achtergrond der gebeurtenissen en zijn daarom niet in staat de doel- merken van Engeland volkomen te be. grijpen. Duitse kranten die twee of drie maal per week verschijnen geven slechts een vage omlijning van het nieuws, buiten. landse en ook Engelse kranten zijn verboden; daardoor zijn zelfs de aan- hangers van Engeland en de Britse po litiek niet in staat de werkelijke strek. king van de Britse mening te zien of te begrijpen of de Britse motieven te waarderen. Bepaalde arikelen uit „The Economist" en ,,The Times'',welke bla den binnengesmokkeld zijn werden overgetikt, en circuleerden van hand tôt hand zoals dergelijke artikelen ook tijdens het nazi.regiem circuleerden. Het feit, dat er nu een Britse regering in Duitsland is, welke wordt gecriti. seerd en waardoor het volk wordt on- derdrukt, legt zelfs goede vrienden van Engeland het zwijgen op. Duitsland van heden is een land waar de vijf grote euvels om zich heen grij. pen: nood, vrees, onreinheid, leeglope- rij en onwetenhe'id. Uit politiek oog. punt brengt het laatste van deze euvels zeer ernstig en onmiddeliyk ge vaar met zich, en men krijgt het gevoel dat verbetering van het voorlichtings- apparaat zelfs de zo noodzakeiyke ver. andering der Britse politiek in het eco nomische leven in Duitsland moet voor. afgaan. Zaandbulten, Juni 1946. Beste Wobbegie, Dus doe bist zaik wèst wicht. Dat is veur ieder mîns beroerd, moar veur 'n huusvraauw wel 't aalermînste. Eerst toch hèt zai de noaregheden van de zaikte en din ook nog de zorge over d' huushôllen. 'k Biti 't mit die ains, mien Haarm haar der nait veul van te. rècht brocht, hai is doarveur te driftig, te onhandig. In 't begun van ôns traau- wen wol hai mie nog wel ais hèlpen (zoo binnen manluu din) moar hai brak mie zooveul dak al gaauw tegen hom zee: ,,schaai moar uut mien jong, 't komt te duur!" Gelukkig is hai 'n goîe boer woar 'n bulde waark in zit. 't Ge- was liekt beter as 't veurige joar, nou dat is ook wel neudig, want tou bin nen wie der laang nait komen. Veur Zaandbulten was 't nou ook te laang dreuge, 't laand begon te stoeven, moar nou der al 'n beetje woater komen is knapt aalles mooi op. As. 't 'n goîe oogst wordt din wordt 't veur de boe ren 'n geldsmietery, want de priezen binnen goud. Moar Haarm zègU doar gaait tegenswoordeg ook 'n bul'de ôf loonen binnen hoog, kunstmizze duur en ook van de rekens van smid, stel. moaker, vaarver en timmerman vaalt men achterover." Hai zegt: ,,'t dut traauwens niks ôf of der wat verdaind wordt, de fiscus hoalt ôns toch aales weer ôf, dit mout wel want de moffen hebben ôns dood aarm moakt." 't Zel mie beneien wat regeeren wie nou krie" gen, 't dut nait veul ôf, de dubbeltjes van de boeren kinnen ze aalemoal wel vinden. Haarm zègt: ,,of ie van de kad. de of van de koater' beten worden, 't dut niks ôf!" 'k Bin moar bliede dat de tweide koamer en Stoaten.verkiezing achter de rugge is. Hai mînsen, hier in Zaandbulten haren z' aale boomen vol plakt, d' aine party beloofde nog meer as d' aander Haarm hèt zien biljet zôô on ingevuld, in de buzze gooid. Hai zee: ,,'t kin mie niks schelen wel mie rôpt!" Dat heb ik nait doan, 'k heb op 'n vraauw stemd, menister zègt toch wie mouten spoaren, doar hèt 'n vraauw veul beter slag van as manluu. Heb ie in Klaikloeten ook al 'n verainiging van plattelands vraauwen? Hier in Zaand bulten hèvve aine mit 70 leden, 'k bin der ook lid van. Haarm zègt: ,,wie manluu kinnen de schoetjes wel kloar lèggen!" Loater schief 'k die der nog wel ais over. Mit vrundeleke grouten, Dien vrundin MAARGIE. IN HET KORT. In verband met zwarte handel in suiker zyn te Roosendaal 10 personen gearresteerd. MO lrin /-vl- vouivaie lerug'Y7' vroeg hij. prno- - I lachip net een narra I Zoftlcf ïr» uee sTO3pep nap^mncy ma,een Bm'pRdo ioA B|J^UJduUeS dWOHl 3Z3P

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1