Molotov's taak te Parijs L»„yL Zij vroeg om Jenever Kapitein Gay Hoe is de stand der Gewassen? 7 NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD opgencht 1870. Ofïicieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Sjahrir's Tegenvoorstellen betekenen verbreking van de Rijkseenheid meeA Waarin opgenomen de „SLOCHTE!$ COURANT" en H Bonewit wordt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam, JBuitenlands Overzicht De Kabinetsformatie te Plaatselijke Berichten Indonesië De tegenvoorstellen, welke door Sjahrir aan Dr. v. Mook zijn over- handigd vormen een ernstige te- rugtred, want zij omvatten de facto erkenning van de regering van ,,de republiek Indonesia" over Java en Sumatra en samenwer king met die regering tôt de vesti- ging van een Ind. vrije staat, die een bondgenootschap met Neder- land zal aangaan. Deze voorstellen betekenen, in dien zij zouden worden aanvaard, de verbreking van de rijkseenheid. Kan Nederland op basis van deze voorstellen onderhandelen Mis- schien is thans de tijd rijp voor de in de motie v. d. Poil voorgestelde Rijksconferentie. Het is natuurlijk een open vraag of Sjahrir c.s. hieraan willen medewerken, maar moet men het voortbestaan van het Nederlandse rijk in handen leggen van een kleine groep dwin- gelanden Er kan ook geconfe- reerd worden zonder vertegen- woordigers van Sjahrir en zelfs over hen! Wie wordt ETGHFORD !M aacJES "M dZ3p s6aei ijAk uoDirtija^ 75e Jaargang ZATERDAG 22 JUNI 1946 No. 48 ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1,50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER AD VERTE NTIES 12 et. p. mm. Zogen_ ,,Kleintjes", ala te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) Verschijnt Woensclag en Zaterdag Uit. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres: Drukkerij T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tei.213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer Redacteuren: J. D. B. Lammerta Sedert 1 Mei is er een wijziging ge. komen in de politiek van de Sowjet Unie t.o.v. Duitsland. Op enkele uit- zonderingen na is een einde gekomi aan de ontmanteling van Duitse in w strieën in de Russische bezettingszône, hetgeen reeds door den Russischen ver- tegenwoordiger in de geallieerde con. trôleraad in Berlijn, maarschalk Soko. lovsky, den opvolger van maarschalk Zhukov, was aangekondigd. Bovendien heeft Sokolovsky bekend gemaakt, dat slechts 15 van de industriële op. brengst van Oost.Duitsland gebruikt zal worden voor de bestrijding van de bezettingskosten. Deze gewijzigde Russische houding is door Stalin bevolen om Molotovs taak te vergemakkelijken, want de volks- commisaris voor buitenl. zaken zal op de conferentie te Parijs de principes van de overeenkomst van Potsdam ver- dedigen, en trachten dat verdrag be- vestigd te krijgen door de Westelijke geallieerden. Aan het Sovjet.Militaire Bestuur in Duitsland is daarom op. dracht gegeven zijn werkwijze te wij. zigen, teneinde het mogelijk te maken aan te tonen, dat Rusland zich aan de Potsdamse overeenkomst heeft gehou- den, en dat de Russische politiek in Duitsland er niet de oorzaak van is, in dien door afwijking van deze overeen komst het Duitse economische leven ten gronde zou gaan. De agenda van de conferentie der ministers van Buitenlandse zaken van de vier grote mogendheden is met enige punten uitgebreid en bevat thans 55 kwesties. Het eerste punt, dat eraan toegevoegd werd is de zaak Oostenrijk, het tweede, de politieke toestand in Italië, werd op speciaal verzoek van Molotov aan de agenda toegevoegd, omdat de Russische vertegenwoordiger bevreesd is, dat uit het resultaat van het, over de vraag: Koninkrijk of repu, bliek gehouden plebiciet, opstand door monarchisten gesteund door ex.fascis. ten, zou kunnen voortvloeien. Deze beide punten zijn aan het einde van de agenda geplaatst. Tôt de laatste punten van de agenda behoort ook het vredesverdrag met Duitsland. Een Engels voorstel om Duitsland in meer dan 10 staatjes te verdelen vindt steun bij de V. S. en ten dele ook bij Frankrijk, terwijl men meent, dat ook Rusland hiertegen geen ernstige bezwaren zal maken. Indien men begonnen was met de ne. telige problemen Oostenrijk en Duits land, en daarover tôt overeenstemming was gekomen, zou dit een snelle oplos- sing van de minder belangrijke kwes ties ten goede zijn gekomen. Maar men 1s begonnen met de bespreking van het vredesverdrag met Italië, aan welk land Amerika aile herstelbetalingen wil kwijtschelden. Aan het Italiaanse vre. desverdrag is verbonden de kwestie Triëst. Daarover zal nog menig woordje gesproken worden! Atoomenergie. Amerika heeft voorgesteld een inter. nationale instantie in het leven te roe. pen voor ontwikkeling der atoomener gie voor vreedzame doeleinden. Nog is de atoomenergie een Amerikaans ge- heim, maar aile landen kunnen de be- nodigde grondstoffen op een of andere wijze verkrijgen, zij kunnen experimen- teren en zullen binnen kortere of lan. gere tijd het geheim vinden. De westelijke geallieerden zijn voor. standers van het Amerikaanse voorstel, hiaar welk standpunt Rusland zal in. nemen hangt af van het stadium waar. in de experimenten in dat land verke- ren. Indien de proefnemingen aanlei- ding geven tôt verwachting dat de Sowjet-Unie binnen afzienbare tijd zelf het geheim bezit, is het de vraag of Rusland zich er eveneens achter zal scharen. Is dat niet het geval dan zul len de Russen zeker trachten langs de door de V. S. aangegeven weg het ge. heim te bemachtigen. Zeer groot zal de verantwoordelijkheid zijn, die de voor. gestelde internationale instantie (Atomic Development Authority noe. men de Amerikanen haar) op zich neemt, want de atoomenergie kan het mensdom ten zegen zijn, kan ongeken- de constructieve mogelijkheden openen, maar zij kan ook de wereld naar de vol- komen ondergang voeren. Met zijn voorstel heeft Amerika, mo- menteel de machtigste staat, het be. ginsel van internationale orde erkend, en heeft bovendien de juistheid onder. schreven van het beginsel, dat de ex. plotatie van de nieuwe enrrgiebron, welke zulke grote gevolgen voor de wereld kan hebben zowel ten goede als ten kwade door de volkeren ge. zamenlijk dient te geschieden. WEIÎVING PERSONEEL VOOR DE MIJNEN. Er zal de komende weken een grote actie worden gevoerd tôt werving van personeel voor de mijnen. In verschil. lende plaatsen zullen propaganda ver- gaderingen worden gehouden. Te Sap pemeer vindt deze vargadaring plaats op 25 dezer, op 27 juni te Hoogezand en op 5 Juli te Slochteren. BIDAULT PRESIDENT VAN FRANKRIJK. Met een grote meerderheid is Bidault (M.R.P.) tôt président van Frankrijk gekozen. Communisten en andere linkse groepen hebben zich van de stemming onthouden. De voorz. van de tweede.kamerfrac. tie van de P. v. d. A. heeft verklaard, dat deze partij gaarne volledige mede. werking wil verlenen aan het vooruit- strevende programma van den forma teur, minister Beel. Op 13 Juni is de noodschool Slootdorp (Wieringemeer) geopend. EXAMENS. Vrijdagavond had een korte plechtig. heid p la a ta in de ULO-School te Hooge zand. Het was de eerste keer, dat de diploma's voor de 5-jarige Handels. avondschool werden uitgereikt. Heeft de van ouds bekende Handelscursus ja. renlang in de plaatselijke behoefte voor. zien en met succès thans kan het diploma van de 5-jarige school alleen uitgereikt worden aan die leerlingen, die het schoolexamen met succès heb ben afgelegd. Het programma van de school staat gelijk met dat van de be kende prakttjkdiploma's van de Asso- ciatie terwijl het examen wordt afge. ïiomen volgens het Règlement door de regering vastgesteld in 1940 en onder. toezicht van gecommitteerden. Op het diploma wordt vermeld in welke vak. ken de oandidaat examen heeft gedaan. Men kan bjj de opleiding kiezen tussen de boekhoudvakken en de talen, men kan ook alle vakken tegelijk doen. Re gel is, dat dipl. Nederlandse correspon- dentie (van de Associa tie) behaald wordt aan 't eind van de 4de klasse. Bij dit eerste examen werden 9 can- didaten geëxamineerd die alle slaagden. Het zîjn: Alberdina Blaauw: Duits en Engels; Arendtna Huttinga; Duits en Engels; G. Blaak: Handelswetensch. -f- Duits en Engels; J. R. Drenth: Handels. wetensch. 4- Nederl.; E. Lammerts: Handelswetensch. Ned., Duits en En. gels; H. Looyenga: Handelsw. Ned.; H. v. d. Meulen: Handelsw. Duits en Engels J. H. Silljé: Handelsw. -f- Ned., Duits en Engels; G. Visker: Handelsw. Ned., Duits en Engels. Engelsen en Russen, die 1600 mijl van elkaar verwflderd zfln hebben radio, telegrafisch ©en ptrtijtje schaak ge speeld. Door de politie is aangehouden een vrouw, die in hysterische toestand hier per trein was aangekomen. Het bleek, dat haar echtgenoot SS-man is. Sedert liij naar het Oostfront vertrok heeft zij samengewoond met J. te Amsterdam. Kort geleden heeft zij ruzie met J. ge. had en is toen weggelopen. De vrouw, R. S., staat moreel slecht aangeschreven. In haar cel heeft ze ge. vraagd omjenever. SAPPEMEER. Door den tuchtrechter voor de voedselvoorziening werd A. N., alhier, veroordeeld tôt f 35.boete, in verband met onjuist invullen van de registratie-opgave voor vee. HOOGEZAND. Zondag hield de Zeil. ver. ,,Zuidlaardermeer" een water- sportdag. Met 26 boten werd in groeps- verband naar Noordlaren gezeild, om daar te genieten van de natuur. De re- gen vormde echter een spelbreker, waardooor men vroeger dan men van plan was terugzeide. De middag werd in gezellig samenzijn in het Paviljoen v. d. Schuur doorgebracht. De hr. Spakman Sr. reikte de prijzen uit. Wegens het plegen van verschil. lende kleine diefstallen is aangehouden mej. K. Zij is naar Groningen overge- bracht. Donderdag hield de openb. uit- leenbibl. haar alg. ledenverg. Aan het jaarverslag 1945 ontlenen wij: De con. tributie werd verhoogd tôt min. f 2. p. j. De leeszaal werd bezocht door 1058 personen (v. j. 1654). Het aantal uitgeleende boéken bedroeg 55.765 (v. j. 68.382) waarvan 16841 studiewer. ken, 26066 romans en 12858 jeugdboe- ken. Op 1 Jan. '46 bezat de bibl. 12869 banden; het aantal leden bedroeg 1628 waarvan 5 tijdelijk. In wekelijkse zen. dingen werden aan corresp. Scharmer Harkstede gezonden 3846 banden, aan Nieuwolda 639 banden. Het totaal der ontvangsten bedroeg f 8456.01, tegen uitgaven f 8396.20. Het aftredend bestuurslid dhr. v. Dijk werd herkozen. Als leden v. d. kas. comm. werden benoemd de hh. Arms en Balcker. Daar het aantal inwoners van Hgz.. Spm. 20.00 heeft overschreden wordt de openb. uitleenbibl. omgezet in een Openb. Leeszaal en Bibl. De dienover- eenkomstige statutenwijziging zal "in een binnenkort te houden ledenverg. worden behandeld, daar de opkomst Donderdagavond onvoldoende was om over statutenwijziging te kunnen be. slissen. De heer B. H. Drent, linieerder bij de Kantoorboekenfabr. Atlanta'', alheir, herdacht Donderdag j.l. het feit, dat hij 25 jaren aan de zaak was ver bonden. Hrj werd door de directie ge. huldigd. WESTERBROEK. Door de politie zijn in samenwerking met de C. C. D. aan. gehouden J. S. en H. W., beiden hier woonachtig, verdacht van hetj clande- stien slachten van schapen. Schuringa werd aangewezen heerder van de sproeiers. als be. NIEUW COMPAGNIE. Op 17 dezer vergaderden de leden van de landb.ver. ,,Kielcompagnie" in café ,,De Dam". Er werd besloten te protesteren tegen de onlangs vastgestelde richtprijzen. Meer- dere orders op originele zaairogge en zaaihaver werden genoteerd, terwijl eveneens bestellingen werden gedaan op ,,Emhal" landbouwkalk. Op de on. langs van het C. B. ontvangen K 40 was overwicht geconstateerd. SLOCHTEREN. Zaterdagavond hield de Oranje Ver. ,,Oranje-Nassau", onder leiding van dhr. E. Scheidema, haar jaarvergadering in 't „Hoogehuis". De boeken van den penn. sloten met een voordelig kassaldo van f 174.06. Voor de op 31 Aug. a.s. te organise, ren feesten werd een uitgebreid werk. comité benoemd. Onder leiding van dhr. B. E. de Boer werd alhier een C. H. Jongeren gemeenschap opgericht. Na een uiteefi- zetting van het doel van deze gemeen schap werd overgegaan tôt het verkie. zen van een bestuur, hetwelk als volgt is samengesteld Voorl. voorz. W. Weerts Sr„ Secr. F. Kalk, Penn. W. Weerts Jr. Hierna volgde nog een geanimeerde bespreking. SCHILDWOLDE. Zaterdagavond vond de officiële opening plaats van het café ..Wijchgelsheim", ter gelegenheid van de overname der zaak door dhr. Veen- hoven. Voor deze gelegenheid was ge- engageerd het cabaret.gezelschap ,,De Co.Optimisten" met de revue „Dat is wat voor U". Het werd een succesvolle avond, terwijl het gebodene op hoog peil stond. ARBEIDSVOORZIENING IN DE LANDBOUW. De landbouw heeft in versehillende delen van ons land te kampen met een groot tekort aan landarbeiders. Het landsbelang brengt mede, dat niettegenstaande deze tekorten toch de teelt van arbeidsintensieve gewas- sen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd, waardoor de personeelsvoorziening in de landbouw nog moeilijker wordt. Het Rijksarbeidsbureau stelt zich ten doel om door een intensieve arbeidsbe- middeling de landbouwers hierbij be. hulpzaam te zijn. Dit streven kan ech. ter alleen slagen wanneer de aanvra. gen om personeel zo klein mogelijk worden gehouden en zo vroeg mogelijk worden ingediend. Men dient hierbij te bedenken, dat er in vele landbouwge. bieden tekorten zullen blijven, zodat de beschikbare arbeidskrachten over een zo groot mogelijk aantal bedrijven die- nen te worden verdeeld, terwijl de werk- gevers verplicht zijn door onderlinge samenwerking zichzelf zo veel mogeliik te helpen. Zij, die een tekort aan personeel heb ben of zullen krijgen, nioeten hun aan. vragen om personeel zo mogelijk 14 da. gen voor de aanvang van het werk in. dienen bij het Gewestelijk Arbeidsbu. reau of Bijkantoor. Het aanvragen van arbeiders ten behoeve van de oogst van hoofdgewassen dient in elk geval voor de hiervoor vastgestelde data te geschieden. Spoorlijn GroningenNieuw© Schans enige uren gesfremd. Tei'wijl men de nieuwe spoorbrug over het Munjjendammerdiep, in de lijn GroningenNieuwe Schans, af draaide, knapten plotseling enige betonnen pi- laren, waarop de brug steunt. De brug bleef op het ondersjijel rusten, zodat verder ailes zonder ongelukken afliep. Na enige uren met man en macht wer- ken slaagde men er in de brug weer over het kanaal te krijgen zodat de treinen weer konden passeren. RELLETJES TE PARIJS. Onlangs werden het communistische partijgebouw en de bureaux van het communistische dagblad ,,Nationaal Front" door een grote menigte be. stormd. De ruiten moesten het ontgel. den. Bovendien zijn een aantal geschrif. ten verbrand. De 15.426 Russische bioscopen werden in 1945 door 525.000.000 perso, nen bezocht. (Doop). Predikbeurten, Zondag 23 Juni. Ned. Herv. Kerk. Sappemeer: 10 u. dr. P. Glas v. Wes- terbroek. Hoogezand: 10 u. ds. Schmidt Kielwindeweer: Geen dienst. Kropswolde: 3 uur ds. Wasch. Westerbroek: 7 u. dr. P. Glas. Zuidbroek: 10 u. ds. v. Mullem. Noordbroek: 10 u. ds. v.;d. Meiden. Docpsgez. Gemeente. Sappemeer: Geen dienst. Noordbroek: Geen dienst. Ger. Kerk. Sappemeer: 9.30 u. dh. J. Koelewijn Em. Pred.; 4.30 u. ds. W. Tom. Martenshoek: 9.30 u. ds. W. Tom; 5 u. ds. P. Klapwijk. Ned. Herv. Kerk (Ev.) Sappemeer: 10 u. en 4 u. dhr. K. Pruy- sen. Baptisten Gemeente n. Hoogezand: 10 u. Dienst; 2.15 u. Kin. derkerk; 3.30 u. dhr. Veenstra; 7.30 u. Jeugddienst. Foxhol: 10 en 6 u. Ev. Veenstra. OFFICIëLE BONNENLIJST (23 Juni tôt en met: 6 Juli). Bonkaarten KA, KB, KC 606. 340 t.m. 344 800 gram brood 345 400 gram brood 346 200 gram kaas 347 100 gram bloem 348 100 gr. gedr. Zuidvruchten A 64 Reserve 1 ei B 64 Reserve 1600 gr. brood C 64 Reserve 800 gram brood B 66 Reserve 100 gram kaas Bonkaarten KF 606 380 BMV 250 gram boter 381 BMV 125 gram margarine Bonkaarten LA, LB, LC b06 255 vlees 200 gram vlees 256 vlees 300 gram vlees A 52 melk 2 liter melk B 52, C 52 melk 3% liter melk Bonkaarten KD, KE 606 840, 841 800 gram brood 342 100 gram kaas 848 100 gram bloem 844 100 gr. gedr. Zuidvruchten D 64 Reserve 800 gr. brood E64 Reserve 500 gr. rijst, kindermeel of kinderbiscuits Bonkaarten KG 606 880 BMV 250 gram boter 881 BMV 125 gram margarine Bonkaarten LD, LE 606 755, 756 vlees 100 gram vlees. D 52, E 52 melk 6 liter melk Tabakskaarten enz. T 33 2 rants. tabaksartikelen V 33 100 gr. choc, of suikerwerken X 33 2 rants. tabaksartikelen Vlees. Rantsoenen personen boven 4 jaar verhoogd tôt 200 gr. per week. In bovenstaande lijst is bovendien een extra rantsoen van 100 gr. aangewezen. Babypakketten. Tegen inlevering van 40 punten van de baby-textiefleaart worden weer bonnen voor babypaketten verstrekt. De prijs van het schoonmaken van haring is van 1 op 2 cent gebracht. Een schoongemaakte haring kost dus f 0.10. HARKSTEDE. Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk Scharmer.Harkstede Ds. Bloem te Roswinkel. Op grond van gegevens verstrekt ZUIDBROEK. Ten bate van het .door de Rijkslandbouwconsulenten, cor- fonds .Nederland helpt Indië" werd respondenten van de Directie van de door de gezamenlijke padvinders van j Landbouw en het K.N.M.I. te de Bilt, Slochteren, Zuidbroek en Noordbroek is een rapport samengesteld over de een bonte.avond gegeven in ,,Ons Ge. stand der gewassen op 14 Juni. Wij bouw", o.l.v. Hopman v. d. Velde van ontlenen hieraan het volgende: De weersgesteldheid was niet gun. Slochteren. Aan het slot van de avond bracht burgemeester Steenhuis den pad vinders en padvindsters dank voor hun medewerking aan het goede doel. KIEL-WINDEWEER. In één der lo- kalen van de O. L. School is op 17 de zer het onderwijs aan de nieuw opge. richte kleuterschool begonnen. Er zijn 58 leerlingen. Leidster is mej. Olthof van Winschoten. Onlangs werd in 't café „Cen. trum" de vergadering van de Landb. Ver. gehouden o.l.v. dhr. L. Lambers. Besloten werd bij 't gemeentebestuur aan te dringen op het houden van zit. dagen, door de distributiedieust voor zelfverzorgers te Kiel. Bij 't C. B. werd 200 kg Cesarol voor bestrijding van insecten besteld. De hr. stig. Vooral het droge weer in de 2e helft van April en de eerste helft van Mei heeft een gunstige ontwikkeling der gewassen tegengehouden. Daarbij heerste op de zandgronden hier en daa1 gebrek aan stikstof. De berichten over jde geïnundeerde gronden luiden naar omstandigheden niet ongunstig. i Wintergranen: Tengevolge van de Het huis, eigendom van mej. wed. S. droogte en het schrale weer is de stand Bos, is laag verzekerd. in het Noorden niet al te best, maar in NOORDBROEK. Doordat een petro. leumstel in brand geraakte ontstond er brand in de arbeidersbehuizing bewoond dooor de gezinnen F. Smidt en J. Primé. 68. Met gesmoorde woedekre- ten tuimelden de mannen van den baron terug door de deur, de één over de ander rollend. Kapitein Gay hielp hen een handje, door den laatsten overblijvende met kracht op hen te slingeren. het Zuiden vrij goed. In Groningen is de tarwe tengevolge van de gevallen regens wat weelderig en slap. De rogge staat er in het algemeen redelijk voor; de stand van het vroeggezaaide- is min der gunstig dan van de laatgezaaide-, Zomergranen: Dank zij de regen van de laatste weken hebben de zomergra. nen zich goed hersteld en staan er re. gelmatiger voor dân de wintergranen. Veldbonen en erwten: Stand is ongun stig. In Zuid.Holl. treedh erwtenmoe- heid op; op de Zeeuwse eilanden vôet- ziekte. Koolzaad staat er slecht voor. De meeste percelen zijn omgeploegd, de rest is hevig aangetast door loodglans- en snuitkevers. Blauwmaanzaad Stand over het al. gemeen slecht. Mosterdzaad had ernstig te lijden van glanskevers. Karwij. Niet ongunstig; hier en daar treedt karwijmot op. Spinaziezaad staat vrij goed. Aardappelen hebben geleden door nachtvorst, doch hebben zich tengevol. ge van de regenval hersteld; stand thans normaal. In het pootgoed kom' bladrol voor. Suikerbieten. Stand wisselend. Door de regenval verbetering mogelijk. Klaver: Stand vrij goed, soms echter te hol. Door gebrek aan zaaizaad be. teelde oppervlakte gering. Wei- en Hooiland: Stand laat te wen. sen over vanwege de droogte. De regen bracht verbetering, doch de stand is nog achterlijk. de verbetering houdt echter aan. Stikstofgebrek doet zich gevoelen. Er zijn veel boterbloemen in de weiden. FEUILLETON 57) door CHARLES GARVICE. ,,Rose zaL hem aannemen, jat tenzij er is maar één man op de wereld die het zou kunnen voorkomen, en h(j stelt zich aan als een krankzinnige ter- wille van een miserabel meisje, dat niet waard is, met Rose in één âdem ge. noemd te worden!'' Ze kreunde. Denk je dat hij vanavond zal komen?"" ,,Hi) heeft het beloofd," zei Vane schouderophalend. Maar 'je kunt de laatste tfjd onmogeiijk staat op hem maken.'' Het etensuur in Groavenor Square was kwart over zeven en om. streeks die tijd zat Lady Letchford in de salon, stijf rechtop in haar stoel en zenuwachtig met haar vingers op de zijleuningen trommelend terwijl ze nu en dan een onrustige biik op de deur wierp. Eindelijk kwam Rose Vavasour binnen, gekleed voor het diner. Er was een uitdrukking van weemoedige teder. heid en verwachting in haar ogen en haar wangen bloosden wat dieper dan gewoonlijk. Zelfe de trotse oude vrouw kon niet nalaten haar met oprechte be- wondering aa«n te staren zij had haar nog nooit zô mooi en onweerstaan. baar gevonden. De gong voor het diner klonk dreu. nend door het huis en Lady Letchford wierp met een zware zucht een blik op de klok. ,,Hij komt niet," zei ze radeloos. En Vane?" ,,Die zal niet komen zonder hem. La. ten we maar aan tafel gaan." Maar nauwelijks was de soep opge- diend of de deur ging open en Héron kwam binnen. Hij liep rustig de kamer door, kuste vluchtig zijn moeder en stak Rose de hand toe. Beide vrouwen merkten daarbij op de oudste met bezorgdheid, de jongste met felle ja_ louzie dat hij eruit zag als een ge. broken man. Ik ben bang dat ik een beetje over tijd ben," zei hîj, terwijl hij aanschoof. ,,Ik ben bit), dat'u niet gewacht hebt." ,,We dachten al dat je ons toch nog in de steek liet,'' zei Rose met haar gewone rustige 'opgewekthéid en zo luchtig, of ze hem de laatste maand elke dag gezien had en of er intussen niets gebeurd was. „Waar heb je mijn broer gelaten?" ,,Vane?" vroeg hij verstrooid. ,,0 ja, dat is waar ook, ik zou op hem gel wacht hebben en we zouden samen hier- heen gegaan zijn. Het is me helemaal door het hoofd geschoten." Lady Letchford nam een voorbeeld aan Rose's luchtige tact en begon met dezelfde opgewektheid een gesprek met hem. Ongetwijfeld was het de beste taciek hem te behandelen of er niets bijzonders gaande was. Rose zelf was,.. ongewoon levendig en onderhoudend; roerde allerlei onver. schillige onderwerpen aan en vertelde grappige voorvalletjes uit de ùitgaande wereld, bedoeld om hem te amuseren. En langzamerhand scheen het of ze succès zou hebben; het strakke gezicht ontspande zich meer en meer; zijn blik werd zachter, zijn stem klonk minder scherp. Hij deed geen poging meer zich te onttrekken aan de weldadige en kalmerende invloed, die er van haar op. geruimd gepraat u'itging. Na het eten lieten ze hem een ogen. blik alleen om nog wat te roken. Blijf je niet te lang weg?" vroeg Rose"met haar zachtsten glimlach véér ze Lady Letchford volgde naar de salon. ,,Ik moet straks nog naar Lady Merivale." Hij knikte toen zei hij plotseling: ,,Hè nee, toe blijf vanavond eens thukj." ,,Thuisblijven! Ik ben bang, dat Maar goed, ik zal er nog eens over denken." De twee vrouwen zaten bij het vuur tijd Ik ver. kan in de salon, Lady Letchford triest en bezorgd, Rose glimlachend en vol zelf- vertrouwen. ,,Wat is hij in die korte ouderd!" tobde zijn moeder. het niet aanzien, Rose!'' ,,Laat hem niet merken, dat u zich zo ongerust over hem maakt zei het meisje zacht. We moeten hem niet af. schrikken door gejammer als we hem niet willen verliezen.'' ,,Neen, we mogen hem niet verliezen. Rose, ik stel al mjjn hoop op jou. O ik heb wel gemerkt hoeveel invloed je op hem kunt uitoefenen als je wilt! Red hem, als je kunt terwille van mij!" ,,Ik zal dat doen terwille van me. zelf," antwoordde zij met een veelbete- kenend lachje. Denk je, dat hij iets weet omtrent dat dat meisje?" vroeg Lady Letch. ford. ,,Neen, ik weet zeker van niet" zei Rose. ,,Als hij er iets van wist, zoù hij haar overal zoeken haar opsporen; en dat heeft hij niet gedaan. Neen, dat moeten we tôt elke prjjs voor hem'ver. borgen houden;" Eindelijk kwam Héron uit de eetka. mei". Rose ging een beetje verzitten op de divan om plaats voor hem te maken. (Wordt vervolgd) SPORT. Voetbal. Kampioenscompetitie 22 Juni: Ajax— Heerenveen NAC— Limburgia; NEC— Haarlem; 23 Juni HeerenveenAjax- HaarlemNEC. le klasse, Distr. V.: Sneek—HSC. Ten bate van de Stichting 1940-1B45 en van Putten's jeugd wordt 27 dezer op het SGV fyerrein te Schildwolde een voetbalwedstrijd gespeeld tussen Over. heidspersoneel Slochteren en Overheids. personeel Nieuwolda. In het kader van de feestelijkheden gëorganiseerd door de V. v. V. staat i voor Zaterdag 29 Juni een voetbalwed strijd op het programma. HSC I speelt tegen een elftal van oud.Noordelijk. elftalspelers, als volgt samengesteld: Koljtjhof (GRC), Pots (GRC), Woltjes (Veendam), Luppes (GRC), Kammeyer (Be Quick), Huizeling (Velocitas), Meulema (WVV), Bonsema (GVAV) Az. Mulder (HSC); Wilkens (Be Quick) Jensema Be Quick). Aanvang 4.30 u. Scheidsrechter dhr. Schipper. Handbal. Zaterdag 22 dezer worden op het HSC terrein seriewedstrijden gespeeld door de Ned. Chr. Handbal- bond. HoogezandSappemeer zullen vertegenwoordigd worden door SeS. PromotiecompetltSe 2de klasse. Het lste herenelftal van SVH zal te- zamen met Voorwaarts II (Groningen) en AHC (Stadskanaal) in een halve competitie spelen om een plaats in de eerste klasse. Het is de bedoeling van de districts, leiding, de lste klasse met één vereni- ging uit te breiden. In verband hier, mede worden geen degradatiewedstrij. dën gespeeld. Daar er slechts een halve promotie- competitie wordt gespeeld wnden de wedstrijden op neutraal terreîh plaats. Morgen aanv. 10.30 uur speelt SVH de eerste wedstrijd op het sportterrein te Zuidlaren tegen Voorwaarts II. Het bestuur van SVH zal het op prijs stellen, als een groot aantal supporters uit HoogezandSappemeer morgenoch. tend op het terrein in Zuidlaren aanwe- zig is. Zondag 30 Juni moet worden gespeeld tegen AHC, waarschijnlijk te Zuidbroek. Omtrent de door WIK II (heren 3 C) en DOS (dames 2 C) te spelen promo- tiewedstrijden is ons nog niet bekend. Duivensport. De Postduivenver. „De Luchtstor- mers" (H.S.) hield Zondag j.l. een wed- vlucht vanuit Roermond, een afstand van 225 km. Gelost om 7.30 u. met Z.W. wind arriveerde de eerste vogel om 11.05 u. Uitslag: 1, 2, 4 en 6 J. H. T. Wortelboer, 3, 5, 7 en 8 H Self, Win- naar poule aangewezen duif J. H. T. Wortelboer met 58024. VERENIGIN GSMEDEDELINGEN. S. V. H. Handbal De promotiewedstrijd, mor. gen, Zondag, tegen Voorwaarts II is nader vastgesteld op 's morgens 10.30 uur (terrein Zuidlaren). Gelieve hier goede nota van te nemen. Het vertrek voor spelers en reserves is nu vastge steld op 9.30 uur vanaf garage Gado. Supporters kunnen eventueel met de bus van 10 uur vanaf garage Gado naar Zuidlaren vertrekken. V EIL1NGBERICHT. Hoogezand—Sappemeer. 20 Juni 1946. Platglaskomkommers 1A f 22f 29, idem 1 f^2f 28, idem 2 f 17f 20, Kaskomkom- mers 1 f 18.f 19, Bloemkool 1A f35—f 47 idem 1 f 24f 36. idem 2 f 18f 27. Perzi- ken 1 f 36f 48, ^alles per 100 stuks. To- maten A 1215 f 230, idem C f 220—f 230, idem D f 140—f 170, Stoofsla f 10.10—f 10.30 Stamslabonen f 150, Tuinbonen f 21 f 24, Peen f 26 f 33, Postelein f 28f 29, Aard beien f 230—f 260, Rabarber f 8.30—f 8.40, Spitse kool f 8'f 8.40, Acdijvie f 10.10 f 12 10, ailes per 100 Kg., Kropsla 1 f 5.60— l'MIK ik m HBE svfrmRon "0Hejs jaq -o j j3I,3jE en 6nip;31do Jqoa 'v°or. iKeejt- Ûeh ik u ,op, het .terrasie gezien.'[overlec "pJ j-isqiV

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1