De Som barsi Het Haringprobleem LadyL Nederlands Steenkoolpositie De Vento Het werk van de Boerin. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Er zijn drie îeveranciers. o Na de Feestelijkheden te Sappemeer Waarin opgenomen de „SLOCMT£îî COUTANT" worOt huis aan huis gelezen te Hoogezand, Sappeme'er, &?toehteTen, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Opgenicht 1870. opent 11 Juli haar poorten- Plaatselijke Berichten Bij aile problemen, die we op te lossen hebbea is nog éôn gekomen, het Maringprobleem. De Minister besloot de Harkigprtjs op 8 cent te stellen, waarop de Amsterdamse venters een ander besluit namen, geen Haring te verkopen. En toen zij wel wilden verkopen was de vangst zo gering, dat er practisch geen Haring was. Landbouw Wie wordt ETCHFORD Het Kabinet-Beel. De onderhandelingen. welke door dr. L. J. M. Beel zijn ge- voerd met betrekking tôt het samenstellen van een Regering hebben tôt succès geleid. De samenstelling van het' kabinet luidt als volgt: Minister près, en min. v. Bmnenl. zaken Dr. L. J. M. Beel. Buitenl. zaken: Mr. C. O. W. H. baron van Boetselaer van Ooster- hout, hoofd van de dir. politieke zaken van het Dept. van Buiten- Iandse Zaken Justitie: Mr. J. H. v. Maarseveen, Lid Tweede Kamer Onderw., Kunsten en Weten- schappen Dr. Jos Gielen, Hoofd Inspecteur Lager Onderwijs te Nij- inegen Financiën Prof. Mr. P. Lieftinck Oorlog en ad. interem Marine Luit.-Kol. A. H. J. L. Fievez, chef bureau II van het Mil. Kabinet van het Ministerie van Oorlog Openbare Werken en Weder- opbouw Dr. Ir. J. A. Rengers Verkeer Ir. H. Vos Economische Zaken Dr. G. W. M. Huysmans, dir. van de Mij. tôt Fin. van het Nationaal Herstel; Landbouw, Visserij en Voedsel- voorziening: S. L. Mansholt; Sociale Zaken: W. Drees; Overzeese Gebiedsdelen Mr. J. A. Jonkrnan, oud-voorz. Volksraad; Minister zonder Portefeuille Mr. p. N. van Kleffens. De beëdiging van de Mini sters vindt plaats hedenmorgen om 11 uur in het Paleis te Soestdijk. 75e Jaargang WOENSDAG 3 JULI 1946 No. 51 ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER AD VERTE NTIES 12 et. p. mm. Zogen. ,,Kleintjes", als te lcoop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et, (bg vooruitbetaling) 00STG00RECHT Verschijnt Woensdag en Zaterdag Uit. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres: Drukkerij T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel.213 Hoofdredacteur: R. E. Kremer Redacteuren: J. D. B. Lammerts en H. Bonewit. De steenkool speeK een belangrijke roi op het wereldtoneel. Vrijwel aile in. dustrieën, het spoorwegverkeer en, in landen, die niet doorsneden worden door snelstromende rivieren, ook de electri. citeitsvoorziening zijn afhankelijk van de steenkoolvoorziening. En de steen- koolvoorziening in Europa biedt geen rooskleurige aspecten. In bijkans aile Europese land.ee heeft men te kampen met kolentekorten, en om tôt een bil- lijlte verdteling van het beschik(bare „zwarte goud" te komen is er een Europees Kolen Comité in het leven geroepen. Nedeland heeft momenteel de be- schikking over drte Ieveranciers van ko. len. De voornaamste daarvan is het Limburgse mgnengebied. De beide an. dere DuRsland (Ruhrgebied) en Ame. rika. Het Ruhrgebied heeft in de iaat. ste tijd twee nieuwe afnemers gekre. gen, dat zijn Zweden, dat steenkool no- dig heeft om hout voor de wederop- bouw te kunnen leveren, en Italie, dat het toegeaegde kwantum uit Amerika niet ontvtng, en daarom de beschikking kresg over Duitse kolen. Tengevolge daarvan zullen de leveringen aan.geal- lieerde landen teruglopen. AarfVankelij. ke geruchten, dat ook de leveringen aan Nederland geringer zouden worden blij. ken voorbarig te zijn geweest. Gedu. rende deze maand kan Nederland ver. wachten 160.000 ton uit het? Ruhrge. bied te zullen ontvangen. De Ameri- kaanse kolen-leveranties aan ons land zijn onzeker, wegens de stakingen. De enige leverancier waarvan wij ab- solute zekerheid hebben zijn de Zuid. Limburgse mijnen, en zij zijn ook de grootste leverancier. Het gehele kwan tum dat ons voor de maand Juli uit Duitsland is toegezegd indien we het geheel krijgen kan in minder dan een week door de Limburgse mijnwer. kers worden opgebracht. Volgens bere. kening kan de opbrengst van de Ne. derlandse mijnen per dag 38.500 ton bedragen, maar deze berekening schijnt vrij optimistisch te zijn, want de hoog- ste dagopbrengst, welke op 21 Juni werd bereikt, bedroeg 30.000 ton. In verband met het grote belang, dat de hteenkolen vormen voor 't weer vol. ledig op gang komen van de Ned. indu strie, is men er thans toe overgegaan De opbouw van de Vento, welke op het sportterrein te Veendam wordt ge- houden is begonnen. Over 8 dagen zal de tentoonstelling haar poorten openen. Zij omvat 5 gebouwen met een totaai oppervlgk van 3800 m2. Er zijn afzon. derlijke gebouwen voor handel, in. djustrie, landbouw en kunst. Handels- firma's uit het gehele land zijn verte. genwoordigd. Op landbouwgebied is 'n keur van artikelen aan te treffen, van verschillende inzenders. Door de in dustrie worden twee gebouwen in be- slag genomen. Een daarvan bevat uit. sluitend Veenkoloniale indastrieën, om. vattend de streek van Ter Apel tôt Hoogezand. Het kunstgebouw zal een expositie van lectuur, beeldhouwwerk. enz. bevatten. De V. v. V. heeft de taak op zieh ge nomen hen, dite Jh verband met de Veu. to te Veendam vertoeven aan onderdak te helpen. Er zal tijdens de tentoonstelling vol- doende ontspanning te Veendam zijn, o.a. zal er een kermis zijn, en goedver- zorgde programmai in ,,Veenlust''. De opening van de Vento geschiedt Donderdag door den Comm. der Konin. gin in de prov. Gron. Een bezoek van van het Prinselijk Paar zou op Vrijdag (de 2de dag) mogelijk zijn. Er zal een spéciale Vento.krant ver. schijnen met een. oplage van 25.000 exemplaren, die volledige gegevens over de tentoonsteling heeft. Het aan- kal deelnemers bedraagt 165. De organisatie en uètvoeringberuatte bij de fa. Drexhage de Zee te Gro. ningen. De opening van de Vento zal Aoof de radio worden uitgezonden, en natuurlijk zal flaarbij de speciaal geeompone'erde „Vento-mars" niet ontbreken. het mljnwerkers corps te gaan uitbrei- den. Over het gehele larrd worden pro. paganda.vergaderingen belegd. Daar. mede hoopt men ongeveer 1000 nieuwe mijnwerkers te winnen. Bovendien zul. len voor het einde van dit jaar 3000 ge. detineerden werk in de mijnen krfjgen Uits het steenkolenvraagstuk blijkt reeds hoe grote belangen wij bij Duits land hebben. Binmenkort zal over Duitslands lot te Parijs worden beslist. Duitsland is onze vijand en onze ver. nieler geweest. Maar toch kunnen wij niet onverschillig staan tegenover de toekomst van het land. Vroeger was Duitsland, ons natuurlijk aohterland, een onmisbaar element in het Neder. landse economische- en zakenleven. Wij zijn thans bezig ons belangengebied naar het Zuiden te verplaatsen, naar België, dat voor de oorlog eveneens grote belangen had bij zijn grote Ooste- lijke buurman, en Frankrijk. Maar zelfs indien deze poging slaagt, dan npg kun nen wij niet onverschillig blijven over de toekomst van het Duitse Rijk. Te- gen militaire bediaeiging van Duitsland zullen waarbergen moeten worden ge. vonden, h et zij dwor décentralisa tie, ont. manteling der zware industrie, enz. Maar economisch hebben verschillende landen belang bij een gezond ontwik. keld Midden-Europa. t NATIONALE REGLASSERINGSDAG 6 JULI 1946. Zoals met zovele instellingen het ge. val is geweest, heeft het werk van de reelassering-verenigingen de afgelôpen jaren praktisch stil geStaan. De reclasseringsai^ieid moet eohter weer met voile kracht ter hand worden genomen. Dit werk kan alieen op het vooroorlogse niveau worden voortgezet, wanneer het nodige en thans ontbre. kende geld wordt bijeengebracht. De weg van (je gevangenis naar een eerlijk bestaan moet helaas voqr velen geëffend worden. Het is voor cfiegenen, voor wie deze weg gebaartd moet wor den van hèt grootste belang, maar ook voor de gemeenschap, die tooh alleen gebaat is met sterke mensen, die in staat zijn rechtop hun weg door het le. ven te gaan. Niet iedereen kan tijd en kracht ge- ven aan de reclasseringsarbeid, maar op de Nationale Reclasseringsdag (6 'Juli a.s.) kan ieder iets doen voor de instandhouding van dit sociaal werk, door de collecte op die dag royaal te gedenken. In de baai van Bikini lageti 97 ter 1 SJAHRIR ONTVOERD EN VRIJ GELATEN. Dezer dagen werden Sjahrir en enige van zijn gematigde ministers ontvoerd. Dit feit gaf aanlëiding tôt allerlei voor. spellingon en gissingen. De minister près, der ,,Indonesisehe_regering" i« echter inmiddels teruggekeerd. SAPPEMEER. De feestelijkheden van groot kampioensfeest gehouden. Hier- de V. v. V. liggen weer in het verleden. aan zullen o.a. medewerken het heken. Vrijdagavond en Zaterdagavond hebben de gezelschap ,,De Co-optimisten" mët de liefhebbers van Variétévoorstellin. gen kunnen genieten van een uitvoering in hôtel Struvé. Voetballiefhebbers kon. den hun hart ophalen, toen Zaterdag. middag HSC de stijd aanbond tegen een elftal van oud-Noordel. elftalspe. lers, die in 22 gelijk spel eindigde. En Zondag vormde de clou der festi. viteiten. Eerst waren er de paarden- rennen, die honderden naar de renbaan hadden gSlokt, en waarvan de uitela. gen elders in ons hlad zijn vermeld, en BONN EN VOOR PETROLEUM. Voor kookdoeleinden zijn voor de maand Juli de Volgende bonnen geldig verkjaard: 41 t.m. 44 van kaart UA 510, 41 en 43 van UB 510, 71 van UC 510, aile 4 lFer en 126 van UD 510 2 liter. NIEUW MODEL SCHOENENBONNEN Met ingang van 1 Juli zijn nieuw mo. de! schoenenbonnen ingevoerd, die in dë kleuren blauw en rood zijn uitgevoerd met zwarte opdruk. Voor werkschoenen zullen binnerrkort ook nieuw model bonnen worden ingevoerd. Deze worden blauw en grijs met zwarte opdruk. BIOSOOOP HOOGEZAND. „Je kunt het niet meenemen.'» Wat was eigenlijk de bedoeling van Capra toen hij deze film regiseerde? Schertsend de waarheid vertellen of een onderhoudend verhaaltje opdissen zon- der meer? Hoe het ook zij, de geschie. dénis, die den bezooeker in ,,Je kunt het niet meenemen" word Voorgezet zal hij den liefhebber van deze lichte amusementskost een goed onthaal vin. den, omdat de manier waarop zij ver. teld is, v.lot, onderhoudend en vermake- lijk is, al komen tempo en dynamiet nog ai eens in de verdrukking. Oudge. dienden, die men in lange tijd niet zag, verschijnen weer op het doek, hetgeen ook niet zonder bekoring is, omdat het een gelegenheid biedt deze Amerikaan. se film eens te vergelijken met de En- ijelse- en Franse- van de laatste weken. Ailes bij elkaar een lichtverteerbare kost. r- L. de nieuw.e revue: ,,Dat is wat voor U Opbrengst collecte Prins Bernard Fonds: Hoogezand f 371.74%; Sappe meer f 201.32. SLOCHTEREN. Te Groningen slaag. den voor het Middenstandsdiploma de hrn. A. Staal te Harkstede, W. Timmer te Siddeburen en mej. K. v. Timmeren te Slochteren. Vrijdag werden op het sportter rein te Schildwolde schoolwedstrijdeii dan Ikst but not least het vuurwerk.1 gehouden, waaraan werd deeigenomen Kleurige lichteffecten Verliehtten de i door de ULO. en Landbouwhuishoud. omtrek en tekenden brandende reflexen school te Slochteren en de ULO School aan de duisterende avondhemel. i te Siddeburen. Alhoewel de regen een De feestdagen zijn voorbij. De kermis is weer geeloten. De zwaar beladen wa. gens zijn naar elders vertrokken. Ach- ter de gasfabreik ligt het grasveld, dat eens honderden opgewekte feestgangers bevatte, weer stil en verlaten. Intuasen is het verheugend, dat de fieestelijkheden vlot en zonder onpretti. ge incidenten zijn verlopen. Slager T. had een jongen met een belangrijk hedrag naar de bank ge. zonden, doch de 14-jarige jongen ver. loor het geld. Mej. B., die het vond, heeft het den slager teruggebracht. O.l.v. dhr. A. Mulder vergaderde in het Bontehuis het Waterschap ,,de Ver. Waterschappen Kleinemeer en Bor- gercie Westkant". Volgens het fin. ver. slag bedroegen de ontvangsten f 5438.09 en de.uitg. f 5259.58. De begroting voor 1946-'47 werd vastgesteld op f 5119.15 voor ontv. en uitg. De omslag werd be. paald op f 7.Het Algemeen Regl. werd met algemene stemmen gewijzigd. De heer Juco Boer werd als bestuurs- lid herkozen. HOOGEZAND. De nummering der lijsten voor de komende gemeenteraads. verkiezingen luidt als volgt: 1 P. v. d. A.; 2 Chr. Partijen ep iLV.P.3 P. v. d. Vr.; 4 C. P. N. Dat er gebrek isFaan onderwij- zers bewijst wel het feit, dat er voor vacatures aan de komschool, alhier en te Kropswolde slechts 2 sollicitanten zijn. Op het station t^e Hoogezand zijn, zoals in de meeste stations van grotere plaatsen, thaxis verschillende kranten te vsrkrijgen. Ondanks de j.l. Zondag in de pro- motiewedstrijd tegen AHC geleden ne. derlaag gaat de vereniging SVH op Za terdag 13 Juli a.s. feestvieren. Ter ge legenheid van het behaalde afdelings. kampioenschap en tevens van het alge. meen provinciaal kampioenschap 2de klass-e wordt dan In 't hôtel Faber een enkele maal als spelbreker optrad, had den de wedstrijden, onder de goede lei- ding van den leraar Lich. Opv., dhr. Rengers, en de consulent in dit district, een zeer vlot verloop. In totaai behaal. de de ÛLO.School Siddeburen de mees te overwinningen, op de voet geyolgd door de meisjes van de Landbouwhuis. houdschool. Er was zeer veel belang- stelling van de zijde der ouders, terwijl ook Burg. en Weth. alsmede de voorz. en s«cr. van de commissie voor Lich. Opvoeding van hun helangstelling blijk gaven. Door de padvindersleid(st)ers uit het district Groningen.Oost wordt op Zaterdag 6 Juli a.s. te Slochteren een bijeenkomst gehouden, waar zij te gast zullen zijn bij ,,The Big Tree". Des middags staat een vergadering op het programma voorafgegaan door een botanische excursie, terwijl des avonds een kampvuur wordt ontstoken. Nummering eandidatenlijsten voor de gem. raadsverkiezing: 1 P. v. d. A.; 2 A. R. Partij; 3 C. H. Unie; 4 Gem. Belangen; 5 P. v. d. Vr.; 6 C. P. N. KOLHAM. Ds. Mr. Schoenmaker, Ned. Herv. prêdikant alhier heeft voor het beroep naar Leermens bedankt. HELLUM. Woensdagavond werd in café v. d. Berg de jaarvergadering ge houden van de Coôp. Boerenleenbank SiddeburenHélium. Het door den kas. sier, dhr. F. Boerema, keurig samen- gestelde jaa^verslag, sloot in ontvang sten en uitgaven met een kapitaal groot f 3862393,24. Dhr. T. Douwes werd als voorz. herkozen. Dhr. J. Aeil. kema werd als lid van de Raad Van Toezicht herbenoemd. SCHARMER. Bij de Aardappelmeel- fabriek ,,De Woudbloem" had de plech. tige overdracht plaats van een monu ment ter gedachtenis van de werklieden E. Kleefman, H. Kleefman en B. Thoma dis gevallen zijn tijdens d« verzetssta. king op 4 Mei 1943. In de baai van Bikini lagen 97 ter dood veroordeelden schepen van Ame. rikaanSe, Duitse en Japanse oorsprong. Oude en nieuwe gevechtswagens en al lerlei andere voorwerpen hebben het lot der schepen gedeeld: de totale vernie, tiging. Een formatie bommenwerpers spiraaide aan de staalblauwe hemel. Toen het was op Zondag 1 Juli, 's avonds 11 uur Nederlandse tijd I werd het geweld ontketend: door' een B. 29 vliegend superfort werd een atoombom op het rustige landschap, dat slechts bewoond was door diëren, afgeworpen. Een fel licht verbleekte het licht van de tropenzon, een gloeien. de orkaan raasde over land en zee, en i joeg een dampende wolk op naar de hemel; het 1.000.000 graden hete water werd tôt op 100 voet opgezweept, en de vloedgolf die werd ontketend was tôt in Nieuw Zeeland, Australië en het Amerikaanse vasteland waar te nemen. j De raeest nabije toeschouwers van j het drama, dat zich over Bikini vol. trokken heeft, waren producten van i het menselijk vernuft, zoals ook het bedwingen van de atoomkracht zelve etti product van menselijk verstand is, het watiien seismographen, therinogra- phen, lichtmeters, registratietoestellen, camera's enz. Zij zullen de kracht van het geweld meten, en het mensdom in de form van grafieken, films, enz. de potentionaliteit van de atoomenergie le- ren kennen. Het geweldige, en meest uitvoerig voorbereide experiment, dat ooit in de historié van het mensdom is aangete- kend is uitgevoerd. Langzamerhand zal nu het scherm van geheimzinnigheid, dat de atoomenergie omhult, omhoog gaan. Steeds duidelijker zullen de onge. kende mogelijkheden van de nieuwe vinding zich gaan aftekenen. Intuasen is bekend geworden, dat het Am. schip Nevada" de ramp heeft dverleefd. EEN DUUR KUSJE. Twee vrienden kwamen onlangs een treincoupé binnen en vonden daar een knap meisje in zoete rust. De ene vriend wedde met den ander om twee shilling, dat hij, gelijk de Prins eens Doorn. roosje, het meisje zou kussen. Aldus geschiedde, doch het einde van dit sprookje was niet ,,en ze leefden lang en gelukkig". Het wakker gekuste meisje toonde zich zeer verbolgen en liet tegen dezen modernen prins'' pro cès verbaal opmaken. De schuldige win. naar van twee shilling werd veroordeeld tôt twee pond sterling boete en twee pond en twee shilling van het geding. Namens de directie van de fabriek sprak de voorzitter de heer H. H. de Haan van Hélium. Voor de familie voer- de het woerd de heer Scholtens, zwa. ger van de gebr. Kleefman. Het monument staat op de zelfde plaats bij de fabriek, waar eens ,,de trouwe Nederlanders" vielen door den wreden bezetter. SCHILDWOLDE. Donderdag speelde het Overheidspersoneel ..Duurswold- Nieuwolda" op het terrein achter café Spanninga, een voetbalwedstrijd ten bate van het comité „Stichting 1940 1945" en Puttens Jeugct." Er werd door beide ploegen enthou- siast en fors doch fair gespeeld. In de ploeg van .Nieuwolda" zat goed ver band en vormde één geheel, terwijl ,,Duurswold" meerdere zwakke plaatsen vertoonde. Wanneer men echter ver. sterking kan vinden voor de linkervleu- gel en hanthalves, is van deze ploeg ze- ker nog iets goeds te maken. De uit- slag 63 in het voordeel van Nieuwol da", gaf de verhouding goed weer. Ge. zien het doel van deze wedstrijd was dë helangstelling echter maar matig. Het ligt in de bedoeling meerdere wed strijden te organiseren tegen Overheids. personeel uit de omliggende gemeenten ZUIDBROEK. In een gehouden ver- gaderîng in het café Ten Hove werd he. sloten tôt een fusie tussen de Gymna- stiekvereniging D.O.S. en de Voetbal. vereniging Zuidbroek. De naam van de nieuwe vereniging is Sportvereniging Zuidbroek. De bedoeling is nog meer verenigingen gelegenheid te geven zieh bij deze vereniging aân te sluiten. FEUILLETON 60) door CHARLES GARVICE. Het was juisj. een avond om doelloos rond te dwalen, en May bleef bij het ho^en hek van een weiland staan en staarde in gedachten naar de koeien, die tôt aan hun buik in de dauw ston- den. Ze had behoefte aan eenzaamheid; de gedrukte woorden van een kart krantenberichtje in een locaal hlaadje dansten voor haar ogen rond zonder haar een ogenblik rust te laten. Het was een aankondiging geweest van de verloving tussen Sir Héron Letchford en -mejuffrouw Rose Vavasour. ,,Zo gauw zo gauw al!" fluisterde ze voor zich heen. ,,Ze heeft niet lang hoeven wachten. Ja, zij heeft nu ten. slotte toch gewonnen en ik heb verlo. ren. Mannen zijn toch te benijden om hun kort geheugen!" Een visioen van het knappe bruine gezicht, zoals het die maanlichte avond met zoveel hartstochtelijke teer. heid op haar had neergezien, schoof zich voor het landschap waarnaar zij staarde zonder iets te zien. Zij zuchtte. Ergens in de verte sloeg een klok, en, tôt bezjnning komend, keerde ze zich om; ze kon Garrie wel tegemoet gaan. Meteen hoorde ze het geluid van paar. denhoeven en een ruiter verscheen om de bocht van de laan. hield met een plotseling rukje de teugels in toen hij vlak bij haar gekomen was, nam zijn hoed af e» zei: ,,Neemt u me niet kwalijk kom ik zô op de straatweg?" May stiopd als aan de grond genageld en aile kleur week uit haar gezicht je. Een .ogenblik staarden haar donkefh ogen verwilderd voor zieh uit; toen keerde ze zich om en tastte met haar hand naar het hek als om steun te zoe. ken. De ruiter wachtte; toen menend, dat zjj hem niet verstaan had, kwam hjj wat dichterbij. Pardon maar kunti u me ook zeg- gen of ik zô op de straatweg kom Toen brak hij plotseling af, en met een ruk die het paard dec*i steigeien hield hij de teugels in, sprong uiti het zadel en riepi ,,May!'' HOOFDSTUK XXVII. Verleden en toekomst. Een minuut lang het leek een jaar stonden ze daar en zagen elkaar in de ogen. May's gezicht was dodelijk bleek; en in zijn blik lâg een uitdruk- king als van iemand, die plotseling de geest ziet verschijnen van een lang be_ treurde dode. Met inspanning van al Zjjn krachten bracht hij eindelijk uit, schor en hard: i(May. jij hier?" ',Jaj ik ben het) Sir Heron^' aei ze met zwakke stem. Ja> ik ben het." ,,Maar maar zèi hij, langzaam ©m zich heenkijkend alsof hij nog steeds meende, dat hij' droomde hoe kom je hier?" Ze antwoordde niet ze voelde zich er niet toe in st»aatj en bleef voor zich uit. op de grand turen. Wil je niet tegen me spreken?" vroeg hij. ,,Niet één woord?" nWat zou ik kunnen zeggen> Sir Héron aei ze zacht. ,,Er valt niets te zeggen," Als lood viel de harde waarheid van deze woorden hem op het hart_ Neeni ter viel niets te zeggen^ dat voelde hij. Er viel niets meer te zeggen tussen hen beiden, cHe elkaar voor korte tijd zô na hadden gestaan, dat ze gemeend had. den dat niets hen ooiti van elkaar zou kunnen vervreemden. ,,Ben je ben je in de rouw?" vroeg hij eindelijk. ^Ja; mijn vader is dood." !je vader!" echode hij. ,,Je vader! Daar wist ik niets van! Hoe komt het dat ik dat nooit gehoord heb?" ,,Waarom zoudt u het hebben moeten horen?'' vroeg ze koud. fWat doet het erlioe?" En je hent hier! Waarom? Ben je aljèen? Carrie je zusje .Mijn zuster is hier bij me." "Logeer je hier y Ze antwoordde niet. maar staarde langs hem heen naar de schémerige ho rizon. Zijn medelijden zou zwaarder te dragen zijn dan al het andere. Zij kon hem niet vertellen. hem. die eens haar liefste was geweest. en nu de echtge. noot van Rose Vavasour zou worden. dat ze arm en afhankelijk was een onderwijzeres aan een dorpsschôol in 6en afgelegen nest. (Wordt vervolgd.) Met de verbetering van 't weer heeft men eindelijk kunnen beginnen met hooien, maar het gaat nog met horten en stoten. Veel gras is te oud geworden en wat reeds gemaaid was, heeft al te rijkelijk de bezwaren ondervonden van afwisselend natregenen en weer opdro. gen, ook al is de overmaat van water in de afgelôpen weken niet meer zo groot geweest als in het midden van de maand. Wij hebben dan ook op ver. scheidene plaatsen gezien, dat de boe- reii hun vee maar in het hooiland de- den; daardoor wordt wel veel gras ver. trapt, maar komt de hoofdzaak ten- minste nog tôt zijn recht, terwijl het verbes zeker 't dubbele zou zijn gewor den, als men ondanks het slechte weer toch getracht had te hooien. Gaat men tôt het afweiden van hooiland over dan moet afgegraasd weiland tôt hooiland worden bastemd, waardoor het "hooien een maand verlaat wordt, may dan veelal met een behoorlijk succès wordt beloond. Alleen moet men in dat geval wel zorgdragen dat de kale weiden ook werkelijk de zorgen krijgen die aan hooiland toekomen, d.w.z. dat men de mestplakken uit elkander slaat en de bossen gras, die in ieder weiland ont. staan afmaait. De aangroel gaat na af weiden bij het vochtige weer, dat we dit jaar hebben, verassend snel en de kwaliteit van hooi voor voorgeweid wei land, pleegt uitstekend te zijn. Zo kan men de s trop van een ongunstige Juni. maand tôt een minimum- beperken. Wel moet men er aan denken, dat het oor- spronkelijk voor hooiland bestemde grasland er na het afweiden erg ruig bij zal liggen, aodat men ook dit, als het vee er weer uit is, terdege onder handen moet nemen. Met de maaima. chine wordt het restant lang gras op. geruimd, maar daarna zal ook dit land nog een flinke snede etgroen opleveren. Hoe dikwijls zien wij niet, dat de na. zomer nog goed maakt, wat in de voor- zomer tegenviel; laten we dus niet ont- moedigd zijn. Wie werkt met verstand, komt altijd beter door de moeilijkheden heen, dan men aanvankelijk voor mo. gelijk zou gehouden hebben. Maar met dat al vergt dit opnieuw meer werk, dan waarop men gerekend had en dat is wel een heel groot be- zwaar, want het arbeidskrachtentekort blijft in de gehele land- en tuinbouw nijpend. Zo heeft de Stichtlng voor de Landbouw In Gelderland onlangs een onderzoek ingesteld op 2000 bedrijven en daaruit oleek, dat men zich op de bedrijven van 10 Ma. en minder nog wel met eigen krachten kan redden, maar dat op de grotere boerderijen vrouw en kinderen veel te hard moeten meewer- ken, terwijl men zelfs dan nog niet vol. doende arbeidskrachten heeft voor de oogst. Iedereen weet hoe verkeerd het uit sociaal oogpunt is als de vrouwen niet voldoende tijd aan het huishouden kunnen besteden omdat zij op het land of de stal moeten helpen. Een van de grootste veroveringen van de laatste halve eeuw was juist, dat de boeren. vrouw grotendeels van de harde land- t'elijke gn zedclijke verbetering en gun- arbeid was vrijgemaakt, zodat zij zich meer aan het gezin kon wijden. Gees- stiger gezondheidstoestand waren daar. van het gevolg, de lcindefsterfte daalde en het gehele leven van de boerenge. zinnen werd er aantrekkelijker door. Voor de kinderen is het natuurlijk ook veel beter als zij niet met arbeid wor- PRIJZEN MELKPRODUCTEN VOOR CONSUMENTEN. De prijs van flessenmelk, welke 2 et. boven die van losse melk lag, i^ met 1 cent verhoogd en daarmede 3 cent bo- de prijs van losse melk gekomen. Verder volgen hier nog enige prijzen: los in flessen Karnemelkspap 15 17 Melkyoghurt 29 31 Taptemelkyoghurt 22 24 Ailes per liter en in centen uitgedrukt. DE NIEUWE BONNEN MOOGT U EERST VRIJDAGMORGEN GEBRUIKEN, Dé gezamenlijke kruideniers wljzen erop, dat op de nieuwe bonnen niet eer. der dan Vrijdag wordt verkocht, over. eenkomstig dé desbetreffende hepaling. Tegen enige winkeliers, die zich hier- aan niet hebben gehouden is de afgelo. pen wêek procès verbaal opgemaakt. den belast. Kimderen, die om vijf uur 's morgens onder de koeien zitten, kun nen op school hun aandacht niet bij de lessen houden. Er moet dus uitkomst worden gezocht; als er geen arbeiders genoeg in land- en tuinbouw te houden zijn, moeten er maatregelen worden ge. troffen om het werk op eenvoudiger wijze te doen. In de tuinbouw kan dit bijv. gebeuren door het transport van de groenten naar de veilingen te laten verzorgen door een centrale ophaal. dienst. Evenmin als iedere boer zijn melk zelf naàr de fabriek rijdt, is het nodig, dat iedere tuinder met schuit of wagen naar de veiling gaat. In de land bouw zal men moeten zorgen voor ar- beidsverdeling en onderlinge hulp, waarbij vooral de oogstmachines geen uur mogen stilstaan als het weer goed is voor oogstwerk. VEILINGSNIEUWS Opgaaf van Zwarte Bessen uiterlijk as. Donderdag in het Veilingsgebouw. EXAMENS. Eindexamens Gem. H.B.S. te Hoogte. zand afd. A. Geslaagd aile candidateu nl.l mej. G. A. Kranenborg, Hgz. en de heren H. S. Jonker, Hgz.; A. Swarts, Spm.; C. W. Vermeulen, Drachten; Afd B. Geslaagd de heeren W. Biou- wer, Dokkum A. Spieen Brouwer. H. R. Hoepman en M. C. Nijhoff Hoogezand. Geslaagd toelating H.B.S. Mej. E. Groen, Hoogezand. Eindexamen Rijks H.B.S. met 5.j. cursus te Sappemeer. Geslaagd aile candidaten, t.w.: Jan Heero Boer, Spm.; Abraham Jan Dontje.Spm.; Harm Roel. of Kliphuis, Spm.; Jurriën Mulder,Spm.; Albertus Hermannus Nanninga, Hgz.; Wilem Rîjkens, Slochteren; Gerardus Hendrikus Scholtens, Hgz.; Oene Siet. zema, Schildwolde; Gesienus Smit, Kolham. GRANATEN OP GENNEP. Een granaat van zwaar kaliber, -ko mende uit de richting Duitsland, is te Geiinep ingeslagen. Het profectiel kwam terecht in het kamp ..Zonlicht. heide" voor ingekwartierde arbeiders, waar alleen glasschade ontstond. De frechter die in de grond werd geslagen heeft een middellijn van 4 m. en is 1 1% m. diep.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1