Regeeringsverklaring De Vredesconferentie vastgesteld. Naar het einde van de Spellingschaos NIELJWS- en ADVERTENTIEBLAD ope**** ism Qfficieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer Wat zegt ons de Herdenking van Coëperatorsdag in Hotei Faber te Hoogezand. Waarin opgenomen de „SLOGHTER COURANT" wordt huis aan huis gelezeu te Hoogezand, Sappemeer, Siochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. Maatregelen met betrekking tôt Land- en Tuin- bouw aangekondigd -- Over de Zuivering zegt de verklaring niets Ma een stormachtig débat in de volks- vertegenwoordiging is de Belgische Regering - nadat een motie van vertrouwen was ver- worpen - afgetreden. Plaatselijke Berichten Vier opgewekte mannen zijn in het Luxembourg bijeen gekomen. Ontwerp voor een officiële spelling bij de Statén Generaal ingediend. Wie word ETGHFORD eu gisteren; toen ik me wat be-l geheel in elkaa7 gednikr F^r" de, en eens het raam werd gcdood ^en 75e Jaargang WOENSDAG 10 JULI 1946 No. 58 ABONNEMENTSPRIJS r f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1.50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER AD VERTE NTIES 12 et. p. mm. Zogesi, ,,Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et, (bij vooruitbetaling) OOSTGOORECHT Verschljnt Woensdag en Zaterdag Uit. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres: Drukkerij T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel.213 Hoofdredacteur R. F. Kremer, Redaeteuren: J. D. B. Lammerts en H, Bonewlt. De regeringsverklaring, die Viijaag Minister behoort tôt dezelfde paitij als de j.l. door Munster Beel voor de Tweede afgetreden bewindsman. Betekent dit een tVamer werd uitgespioken. bevat een aantal puaten waartegtn viijwel geen mens enig bezwaar zal kunnen aanveeren. Daar heelt men het aangekondigûe stieven r.aar een zo spoedig mogelijk voiledig heistel van onze volkswelvaart met opvoermg van de nationale pioauctie WEjaiaoor de export kan woiden vergioot en daaiuit en uit de baten van vosr het buiteniand te verrichten diensten, de import kan werden gefinancierd. Verder: de sanering der staatsiinanciën. Dat het hiervoor nodig is de Neneriandse Bank te socialiseren zal zeker van verschillende kan- ten worden bestrecen. Wie zal voorts be zwaar kunnen maken tegen de aanyekon- digde constructieve loon- en prijspolitiek met uitbreiding van de sociale verzekering en een open oog voor de mogeiijkheid van ouderaomsverzekering, of tegen de verhoging der geestelijke welvaart op basis van de zadehjke beginselen van het Christendom Bovendien bevat de regeringsverklaring een clausuie betreffende land- en tainboaw, waartegen van geen enkele zijde bezwaar zal kunnen wornen gemaakt, n.l. c&t.ge- streefd zal worden naar versterking van de positie van land- en tuinbouw, o.m. door rationalisatie van productie en afzet, waarbij dient beverderd te worden, dat het kleine boeren- en tuindersbedrijf een economisch vurantwoorde grondslag wordt gegeven. In de Buitenlandse betrekkingen blijft de regering zich geven aan de organisatie en opbouw der Verenigde Volkeren. Programmapunten welke geen onverdeelde instemming zullen vinden zijn het handhaven van het Nationaal Welvaartsplan en het continueren van de geleide économie. Wel wordt de Staatsbemoeiïng met het bedrijfs- leven ingekrompen, maar een leiaende taak der overheid wordt voorgestekl en om dat te bereiken, zal het beleid der regering op grondwetswijziging gericht zijn. In de verhouding tôt de Overzeese Ge- biedsdelen zal de positie van de verhouding tôt Nederland worden herziep. Als richt- ltjnen in het Ministerie van Mr. Jonkman zullen gelden de K.oninklijke rede van 7 Dec. 1942, en de voorstellen van Minister Logemann van 10 Pebr. van dit jaar, welke inhouden een overgangsperiode met een autonoom lndiseh Gemeentebest onder een Kroonvertegenwoordiger en binnen het Rijk, en daarna opening van een vrije keuze om al dan niet in het Rijk te blijven. De nieuwe ERKENNUN GSREGLEMEN T LOONDORSERS. Afgekondigd is het erkenningsregle. menjt loondorsers, teneide te komen tôt een status van erkende loondorsers. Be. langhebbenden dienen aanvragen te richten tôt de vakgroep Loondorserij, op daarvoor door die vakgroep te ver- sirekken formulieren. Bij afwijzing kan de betrokkene zijn verzoek binnen 14 dagen herhalen bij het Bedrijfsschap. Van de beslissing van het Bedrijfsschap staat binnen 2 maanden beroep open bij het scheidsgerecht voor de voedsel. voorziening. BELG1SCHE REGERING AFGETREDEN. BIOSCOOP HOOGEZAND. KATJA. Onwillekeurig gaan bij bovengenoem- de film de gédachten uit naar een an- dere Franse rolprent ^Mayerling", waarin Danielle Darieux eveneens de hoofdrol speelt. En bij een vergelijking komt men tôt de conclusiei dat „Katja" filmisch gezien op een zeker niet minder hoog peil staat dan eerstge. noemde. Niet alleeri, dat het romanti. sche gegeven op een alleszins zeer ac_ ceptabele manier is weergegeven, niet alleen dat ook hier de caméra door een uitstekende vakman wordt gehanteerd, maar op haar tweelingzuster heeft ,,Katja" nog dît voor, dat de geestige, lïumoristische noot op bescheiden en verantwoorde wijze de dramatische mo- menten, die niet zo zwaar ztjn aan- gezet als in Mayerling" afwisselt. Buitendien biedt' zij gelegenheid Darieux nu eens te zien in de roi van een vrolijk jong melsje, die haar al even goed ligt als het zwaardere werk, waarv-an zij ook in deze film weer blijk geeft, die aile goede eigenschappen van een goede Franse film heeft: een logisch opge. bouwd verhaal een scherpe beeldwis- seling, de juistè dynamiek, een pittige dialoog en een camera.werk, dat den vakman verraadt. Neem daarnaast nog het spel der hoofdrollen, dat van een Darieux, die in haar rijk geschakeerde roi aile sentimenten op julste wijze wijze weergeeft raak en met de juiste «Kpressie en dût van John Loder, die een uitstekende, contrasterende Uzaar weergeeft, dan heeft men aile elemen. ten, die ,'Katja" maken tôt een film, die men moet gaan zien. L. VEILIN GBERICHTEN HoogezandSappemeer, 8 Juli 1946. Platglaskomk. I A f 27—29; Idem 1 f 25—28; Idem II f 2021; Kaskomk. 1 f 21; Bloemk. I A f 24—38; Bloemk. 1 f 1634; Idem II f 1024; Perziken 1 f 160—220, ailes per 100 kg. Tomaten' A f 115120; Tomaten B f 105—120; Tomaten C f 110; Stamsla. bonen f 160; Tuinbonen f 1516; Peu- len f 135145; Peen f 14—20; Kroten f 21-^24; Sjalotten f 4.10—5.10; Aard. lieien f 225; Rabarber f 8.40Tï.10; Spitse Kool f 7.20—8.10; Witte Kool i 4.50—9.70 per 100 kg. Rode Kool f 18.5029.20; Andijvie i 18.6022; Savoye Kool f 12.5013; Andijvie f 4.509.70, per 100 kg. Rropsla I f 4.60—6.30 100 krop. voortzetting van zijn politiek Zo ja, dan ware het onnodig geweest Logemann door Jonkman te vervangen. De regeringsverklaring cmvatte een be- knopt programma van het beleid, en het zou Voorbarig zijn instemming te betuigen of critiek te leveren zonder te weten op welke wijze dit tôt uitvoenng zal worden gebracht De algemene lijnen \an het beleid zijn vrij vaag aangeduid en de uitwerking is op velerlei wijzen mogelijk. In afwachting daarvan spreken wij de hœop uit, dat het kabinet Beel ons een flink eind verder zal brengen op de weg naar herstel. Intussen valt het op, dat over de zui\ ering en de berechting van de geïnterneerden geen woord in de verklaring is gezegd. Misschien zal de Troonrede, welke 23 dezer wordt uitgesproken, hierover het een en ander bevatten. VOOR KOfSEN IS BON A NIET MEER NODIG. Kousen en aokk-en zijn thans te krij- gen tegen... het daarvoor vereiste aantal textielpunten. (Normale kousen, sokken en sportkousen 4 pnt. onder. kousen, ongeminderde dameskousen, sklsokjas, baby. en kleuterkousjes en -sokjes 2 pnt.) Inlovering van bon A is dus niet meer nodig. SPOORWEGNIEUWS. De opvoering van de snelheid van de ttreinen GroningenHolland tôt 80 km. p. u. zal op 19 Aug. ingaan. Op de lij. nen van Holland naar Eindhoven en Maastricht zal deze snelheid dan even eens worden ingevoerd. ONGELUK BIJ MOTORRACES TE STADSKANAAL. Tijdens de te Stadskanaal gehouden motorraces verloor Schoneveld uit Groningen de macht over zijn stuur en reed op het publiek in. Zêven perso'nen werden ernstig gewond, waarbij een ze. venjarig jongetje. Schoneveld zelf liep een beenbreuk op. Na het ongeval wer den de races gestaakt. 25 jaar na de mooral op de voorm. R.K. minister van financiën van Duit&land Mathias Erzberger zal de vermocdelijke dader, Heinrich TillasseD, voor het gerecht staan. COLLECTE RECLASSERING. De collecteNoor de reclassering te Sappemeer kon wegens omstandiglteden Zaterdag j.l. geen doorgang vinden. Zij vindt nu Zaterdag a-s. plaats gelijktij. dig mot dïe te Hoogezand. HOOGEZAND. De grote zaal van t hôtel Faber was j.l. Zaterdagavond na- genoeg geheel bezet met genodigden. leden en andere belangstellenden, toen de heer J. Kuipers, voorzitter van de Coôp. Productie. en Verbruiksvereni. ging E.M.M.'' u.a. te Hoogezand de bijeenkomst ter herdenking van de In ternationale Cooperatorsdag opende. V66r de pauze sprak de heer J. Dijk een rede uit, waarin hij in 't kort het ontstaan en de ontwikkeling van de cooperatieve beweging uiteenzette. De oud.voorzitter van E.M.M.", de heer P. Schâfer hield na de pauze een causerie. Hij gaf in vogelvlucht een o'verzicht van het in 1944 dertigjarig bestaan van de eigen plaatselijke ver- eniging. Door mevr. Schâfer, voorzitster van de Coop. Vrouwenclub Hoogezand Sappemeer werd een korte uiteenzetting gegeven van het Margaretha Meiboom- fonds. Medêwerking aan deze avond ver. leenden verder op zeer verdienstelijke wijze enige adspirant.meisjes- en da. mesgroepen van de sportver. SVH met verschillende vrije oefeningen, knots- oefeningen, hoepeloefeni-ngen enz. Het muzikale gedeelte werd veraorgd door den heer J. Kalk, welke hierblj werd geassisteerd door twee zijner 15- jai'ige leerlingen, mej. K. Blaauw en mej. B. Menke. Vrijdagmiddag vond ten Ge- meentehuize de aanbesteding plaats van de bouw van 8 dubbele woningen In de v. Royenstraat en 2 huizen in de Spoorstr. Over enige cfagen zullen de opdrachen worden verstrekt. Hieronder geven wij een lijst van hoogste en laag. ste inschrijvers: Metsel- en timmerwerken: hoogste inschr. A. Akkerman en Zn., Hgz. f 242740.laagste inschr. H. Smit en A. de Jong,' Veendam beiden f 189600. Loodgieterswerk: hoogste M. Porrin. ga, Haren f 8904.laagste T. Walt, hekker, Gron. f 5611.80. Electr. Install.: hoogste M. Porringa, Haren f 5520.laagste R. Zonderman Co., Gron. f 3270.—. Schilderwerk hoogste Dummer Ter Apel f 13500.laagste R. Kui'lman, Gron. f 12350.— Zoals wij reeds eerder mededeel- den zal SVH ter gelegenheid van het door haar eerste heren haadbaletftal behaalde kampioenschap op Zaterdag 13 Juli a.s. in 't hôtel Faber een feest organiseren. Het bekende Cabaret-, Variété- en Revue gezelschap ,,De Co-optimisten" zal medewerking verlenen aan deze avond met een vergroot ensemble en een geheel nieuw programma. Opge. voerd zal worden de revue ,,Dat is wat vooor U". Mej. R. K. v. Zomeren alhier slaagde onlangs voor het in Den Haag gehouden—voorbereidende examen voor belasting-consulente. SAPPEMEER. Een zeer jong kind, welks ouders in de Parkstraat wonen is te water geraakt. Het is juist op tijd door de Mûeder weer op het droge gebracht. WESTERBROEK. De ingelanden van Westerbroekstermadepolder kwamen onder voorzitterschap van dhr. A. ten Kate in café Smid bijeen. Voor het dienstjaar 1945/46 waren de ontvangsten van de Wasterbroekstermadepolder f 5291.78; de uitgaven f 4160.17. De ontvangsten v. d. Pontonbrug be. droegen f 1929.25; de uitg. f 1258.20. De ontvangsten van de Zuidermade bedroegen f 1907.58; de uitg. f 970.91. De ontvangensten van de wegen in de Westerbroekstermade bedroegen f 348.60; de uitg. f 243.—. De begroting van het dienstjaar 1946- 1947 werd in ontvangst en uitgaaf voor de Westerbroekstermadepolder vastge- stseld op f 6370.63, de Pontonbrug op f 2608.27 en de Zui'dermade op f 2230.47 Per ha. werd als omslag vastge. steld: Westerbroekstermadepolder f 15; Pontonbrug f 6; Zuidermade f 8. De administratie werd nagezien door de heren J. Smit, H. Piel en D. van Dij- ken en in orde bevonden. Het salaris van den tooekhouder werd met f 65.verhoogd. Als bestuurslid werd de heer C. Ro. melingh gekozen met vrijw»l algemene stemmen. Tenslotte werd 't Bestuur vrij man- daat verleend inzake het verzwaren der dijken. KOLHAM. Ds. mr. J. Schoenmaker, Ned. Herv. predikant alhier heeft het beroep naar Heeg aangenomen. NOORDBROEK. De landgebruiker Jan Sp. te Stootshorn is gearresteerd verdacht van frauduleus slachten en van zwarte handel. Na verhoord te zijn is hij overgebracht naar Groningen en MOEILIJKHEDEN IN DE STROC ARTGNENDU STRIE. Een van de takken van industrie, die na de bevrijding van ons land nog niet op gang is kunnen komen, is een ty- pische landbouwindustrie namelfjk de productie van stocarton. Deze indu, strie die tengevolge van verschillende oorzaken uitsluitend is gevestigd in de Groninger kleistreek en in de veenko- loniën is voor het grootste deel exportnijverheid. Op het ogenblik is er een grote vraag naar strocaiton in Engeland en de prij. zen die op deze markt kunnen worden behaald Zijn redelijlc. Ook de uitvoer naar Brits.Indië biedt waarschijnlijk door de huidige situatie in Japan, gun- stige perspectieven. De stropositie in ons land is zodanig dat grote hoejveel- heden strocarton geleverd zouden kun. nen worden. Het moet zeer worden betreurd dat de 19 strocartonfabrieken in ons land door het ontbreken van steenkolen bijna aile tôt stilliggen gedoemd zijn. Wel wordt getracht een andere brandstof namelijk ruwe olie te verkrijgen, het- geen de exploitatie duurder zou maken, doch het is de vraag of deze poging net gewenste resultaat zal opleveren aan. gezien het transport van deze oiie op grote moeilijkheden blijkt te sturi-en. DUITSE VOORLICHTING. In het archief van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie bevindt zich een pagina van het ,,Algemeen Han- delsblad", opgemaakt in September '41 bestemd om als hoofdartikel geplaatst te worden, zodra de val van Moskou een feit zou zijn. De loop der gebeurte. nissen heeft echter een andere wen. ding genomen het artikel is nooit in de krant gekomen. De kop luidt: ,,Bij de val van Mos. kou.'' Als onderkop is daaronder gezet: ,,De millioenenstad met de gouden koe. pels Een stad met meer dan vier millioen inwoners, eerbiedwaardig van geschiedenis, belangrijk voor industrie en handel, doch bedorven door het Bolsjewisme." U MAG NIET RIEER BETALEN DAN 16 et. voor een Kilo nieuwe aardappe- len afgehaald aan de winkel, welk be. drag bij thuisbezorging met 1 et. mag worden verhoogd. NIEUWE METHODE VAN STELEN. Hilversum heeft een tassendief. Het is een man, die in vrouwenkleren rond- fietst, en zodra hij de kans daartoe krijgt dames van hun tassen berooft. Er zijn reeds verschillende. aangiften bij de politie binnengekomen. In de Parijse conferentie van vier mi- nisters van Buitenlandse zaken heeft men onverwacht grote successen be haald. En het grootste daarvan is dat een vredesconferentie, waaraan 21 lan. den zullen deelnemen is vastgesteld op 29 Juli. Toen dit besluiti bekend werd Zijn in het Luxembourg te Parijs vier opgewekte mannen bijeengekomen om de taak waarop zij bijna een jaar'heb. ben gewacht te vervullen: 21 landen uit te nodigen voor een conferentie, waar. op de wereldvrede zal worden gesmeed. Die vrede zal een einde maken aan de onzekerheid, die op het ogenblik heerst en een basis vormen, waarop çen nieuî we wereld kan worden gebouwd, een wereld waarin plaatte moet zijn voor ieder. Deze vier mannen., Gladwyn Jebb (Gr. Brit.), James Dunn (V.S.), Andrei Wisjinsky (Rusl.) en Couvé de'Murvil- le (Frankrijk), de afgevaswdigden van de confererende 4 ministers, die de ont- werp vredesverdragen met Itàlië, Bul. garije, Hongarjje, Roemenië en Finland in een zodanige vorm hebben gegoten, dat hun principalen de uiteindelijke voorwaarden konden vastst'ellen, zijn Vrijdag begonnen met de voorbereiding van de vredesconferentie en de uitnodi. ging van de 21 landen. Helaas wordt hun werk weer vertraagd, omdat over de formulering der uitnodigengen geen overeenstemming is bereikt. De vaststelling van de vredesconfe rentie is te Parijs voorafgegâan door nog enkele successen. Op nog drie pun- ten, die tôt nog toe een struikelblok vormden, is overeenstemming bereikt dat zijn de kwesties der Italiaanse ko. loniën, de door dat land aan de Sow- jet1 Unie te verrichten herstelbetalingen, en Triëst. De Italiaanse koloniën zullen nog een jaar onder tijdelijk beheer blijven, tot- dat afgevaardigden zich van de toe. stand ter plaatse op de hoogte hebben gesteld. De Italiaanse herstelbetalingen aan Rusland werden vastgesteld op 100 millioen in goederen, te voldoen in 7 jaar. De eerste 3 jaren vinden geen betalingen plaats, de beide daarop vol- gende jaren word'en geen betalingen ge- daan uit de opbrengst der Italiaanse productie. Voor de haven Triëst eens Oostenrijks voornaamste hande'lsstad, en thans een geschilpunt tussen Zuid. Slavië en Italië, is een internationalisa, tieplan gemaakt. Overal heerst een opgewekte stem- ming in verband met het feit, dat men te Parijs uit de impasse is geraakt en dat over de geschilpunten, die onop'los. baar schenen, overeenstemming is be reikt, behalve in Itlalië. In sombere woorden verklaren de kranten, dat al- len zieh nu tegen Italië hebben gekeerd. De pers richt zich in het bijzonder te. gen Frankrgk. Men erkent, dat de Franse buitenlandse politiek gericht is op versterking van zijn positie t.o.v. de overige geallieerden, maar meent dat de vergroting van Frankrijks prestige gaat ten koste van Italië, en daardoor een verwrjdering tussen Parijs en Rome tengevolge zal hebben. Een van de bla. den schrijft, dat Frankrijk thans een „trouwe vriend" verliest en alleen zal staa,n ten prooi aan de fluctuaties der Russische en Engelse politiek. Sedert minister Marchant zijn ver. eenvoudigde spelling van de Neder. Iandse taal liet labriceren, leven we in een spellingschaos. De nieuwe spelling werd wel op de scholen ingevoerd, maar de oveiheidsorganen bleven in de oude spelling (De Vries en Te Winkel) ver. schijnen. Vele particulieren hielden zich aan de overheidsorganen en bleven dus ook bij het oude. Bij examens kon men kiezen van welke schrijfwijze men ge- bruik wenste te maken. Niet alleen dat deze tweeledige schrijfwijze van onze taal in het buiteniand een vrij dwaze indruk moest maken, plaatste zij jonge mensen, die de school verlieten en, die in een z.g. ,,hersenberoep" hun entrée maakten in de samenleving, dikwijls ter beschikking gesteld van den Offi. voor een moeilijke situatie. Immers, heel dikwijls kwam het voor, dat deze cier van Justitie. FEUILLETON door CHARLES GARVICE. 62) i ,,Bent u dat, juffrouw Dalton?" Ze keerde zich om met een vaag glim- lachje. Het was Graham Gordon, de jonge dokter. „Ik vroeg me al af wie daar zo stil stond te dromen," zei hij lachend, en zijn stem verried, hoe verheugd hij was over die onverwachte ontmoeting. „Mag ik u naar huis brengen? Uw zusje is er al; ik kwam haar tegen met een soort van weefgetouw, dat ze als een hondje achter zich aantrok. Ze had de dolste prêt.'' ,,Ja, Carrie heeft de gezegende gave der vrolijkheid. Ze vindt het hier ook zo heerlijk!" ,,Ik wilde, dat ik er even zeker Van kon zijn, dat u zich hier ôôk geluk. kig voelde/' zei hij ernstig. „Maar ik yrees, dat zulks niet het geval is.'' Ze wierp hem een vlugge blik toe, en zag, dat zijn ogen op haar gevestigd waren met een weemoedige tederheid, die zijn knap gezicht bijna mooi maakte „Ik ben hier heel graag," zei ze, even blozend. ,,Ik zou anders al erg ondank. baar moeten zijn, want iedereen doet ailes om me het hier prettig te maken de dominé, de Baldwins, U ieder. een;" ,,Nee," zei hij, ,,de dankbaarheid is helemaal aan ons. Weet u dan niet wat de komst van een meisje als u betekent in zo'n dorpje waar vier, vijf ontwikkel. de mensen wonen? Als ik tenminste voor me zelf mag spreken ik begrijp niet, hoe ik het hier vroeger ooit uitge. houden heb. U hebt heel mijn leven ver- anderd. Half-vragend, half-angstig keek May naar hem op, haar hart klopte zô vlug dat ze moest blijven stilstaan, en op hetzelfde ogenblik had hij haar twee Landenin de zijne genomen, vôôr zij een beweging kon maken om het te voorkomen. Juffrouw Daiton May! Waarom zou ik proberen, het langer voor je te verbergen? Ik wist al maanden gelecien dat ik van je hield. Ik geloof dat ik van je gehouden heb vanaf het eerste ogen blik, dat ik je zag weet je niet meer, toen een van je peuters uit de eerste klas zo ziek was en ik je aan zijn bedje vond zitten met een uitgeperste sinaas. appel! En sindsdien ben ik elke dag meer van je gaan houden. May zou ik erop mogen hopen, dat jij mettertijd ook een heel klein beetje om mij gaat geven?'' May bedekte plotseling haar gezicht met de handen, want de tranen stroom. den haar over de wangen. Met haar vrouwelijke intuïtie wist ze onomstote. lijk zeker, dat de liefde, die haar hier geboden werd, een zeldzaam geschenk was de nobele, toegewijde liefde waarvan zovele vrouwen in hun leven tevergeefs dromen. O, als ze die andere herinnering maar uit haar hart kon rukken, die daar waren ingebrand met een smartelijk vuur met een onuit- wisbare scherpte! ,,May,'' zei hij eindelijk. ,,Is er geen hoop? Ben ik te laat?Ga je me zeggen wat ik aldoor gevreesd heb te zullen horen: dat er iemand anders is die recht op je heeft?'' Krampachtig greep ze zijn hand. ,,Och, waarom moest u dat aile, maal tegen me zeggen? Waarom moest u van me gaan houden? U bent zo edel en zo goed u staat zo ver ver bo- ven me! Ik ben iemand als u niet waard. Te laat! is het te laat? Ik wilde dat ik gestorven was vôôr ik hier kwam om u ongelukkig te maken!" ,,Stil! Stil toch!'' zei hij, haastig haar hand aan zijn lippen brengend. „Dat mag je niet zeggen! Ongelukkig! Je hebt me niet ongelukkig gemaakt. Mijn grootste geluk ligt in mijn liefde voor jou. Stil! huil toch niet dat is het enige dat ik niet verdragen kan." ,,Neen. Ik ik huil al niet meer. Maar maar ik ben zo ongelukkig." In haar zelfverwijt en haar behoefte om hem te troosten kwam ze dichlter naar hem toe en iegde haar hand op zijn arm. Dit half-liefkozend gebaar deed hem al zijn zelfbeheersing Verliezen. Met een onderdrukte kreet greep hij haar hand en keek op haar neer met hartstochtelijk verlangen. ,,May, stuur me niet weg zonder de minste hoop. Dat zou ik niet kun nen dragen. Zeg me dat ik mag hopen, dat je mettertijd over jaren mis. schien van me zult leren houden. Ontneem me niet aile hoop!'' ,,Ik ik dat kan ik niet zeggen," zei May wanhopig. ,,Toe, zeg er nu geen woord meer over. Ik ik laat me nu gaan. Zeg niets meer." ,,Geen woord meer,'' beloofde hij ern stig, terwijl er een glans van hoop in zijn ogen kwam. ,,Geen enkel woord. Ik zal wachten heel geduldig. Laat ik dat mogen doen meer vraag ik niet van je. Goede nacht mijn lieve lieve May!" HOOFDSTUK XXVIII. Een vriendenraad. Het was de namiddag na Heron's vreemde ontmoeting in Warley en de lentezon stroomde binnen door de grote ramen van de Rookery Club. Vane ging rond in de koffiekamer en snuffelde lusteloos de ochtendbladen door. De deur ging geruisloos open en de jonge hertog van Gretnor keek ®m de hoek. ,,Hallo, Vane!" zei hij. Je bent nu precies de man dien ik zocAt!" (Wordt vervolgd.) jonge mensen, die nooit anders dan de spelling Marchant hadden geleerd, zich na hun schooljaren moesten gaan bedie- nen van de oude schrijfwijze. Nu is het aantal van hen, die zo nu en dan pie. gen te zondigen tegen de regels van de Nederlandse taal wel is waar altijd al groot geweesti maar de tweeledigheid heeft dit euvel nog sterk in de hand gewerkt. Thans zijn wij op weg naar een nieuwe spellingi die voor ailes en allen zal gelden. Het lang verwachte wetsont- werp, houdende voorschriften omtrent de schrijfwijze van de Nederl. taal, is in. gediend. De officiële spelling zal bij alg. maat. regel van bestuur worden vastgesteld. Aile scholen zullen haar onderriehten, aile overheidsorganen haar gebruiken. Examens, waarin deze spelling niet ge- volgd is, worden niet erkend. De richtlijnen voor de nieuwe spelling zijn in overleg met België vastgesteld, en komen in hoofdzaak op het volgende neer: Aansluiting bij de spellinng De Vries en Te Winkel met de Volgende afwijkingen: In open lettergrepen wordt altijd één e en één o geschreven; op het eind van woorden wel één o maar dub- bel' e (dus zo< zee enz.). De naamvals n behoel't niet meer gebruikt tq worden en is dus facultatief geworden. De ch wordt niet geschreven waar zij niet ge- hoord wordt (fors mens, vis). EXAMENS. HELLUM. Geslaagd voor het eind. examen aan de Rijks H.B.S. te Appin- gadam diploma B^ dhr. W. v. Koldam, alhier. SLOCHTEREN. Geslaagd voor het eindexamen U. L. O. diploma B. Jan Wiitjer, Harkstede en Johan Politiek, Hélium' leerlingen van de ULO-school te Siochteren. Voor het Middenstands-Diploma slaagden voor het j.l. gehouden examen de dames: N. Bakkei^ Spm.; K. v. Tim. meren, Kolham en de de heren: E. Ko. ningi Spm.; H. B. Teuben, Spm.; F. Roelfsema, Spm.; H. Baron, Kropswol- de; J. Wevert Spm.; J. H. Scheper Kalkwijk; K. Limberger, Spm.; H. Ubels Westerbroek; W. Schrik, Spm.; H. Mep- pelinki Spm.; P. Houwing, Hgz.; A. Pietersen, Hgz.; J. Hofstee, Schildwol. de; E. Kooi) Spm., H. v. ijijken, Wes. terbroek; A.'Aten, Spm.; H. Pot Spm.; M. Koning, Kolham; J. Folkersm'a, Kol ham; J. Kroon, Spm.; H. Schuur Schildwolde; J. Bronsema Spm.; P. a'. Lambeck, Foxhol; J. v. éercum, Hgz.; J. Walraven, Hgz. Allen ontvingen hun opleiding aan het Instituut Boelkes Sappemeer. zijn, wat hij voor die zekerlijk de voor de toekomst zou deed een ernstig beroep op UIT AMERIKAANSE CORRESPONDENTDE. De Atoomenergie nog steeds in het brandpunfj der beiangstelling. De wetenschapi dat er geen mlddel bestaat «n aan het geraar van de atoom.energie Ife ontkamen, heefç ln Amerika een stemming van onzeker heid gekweekt. Maar langzamerhand is er meer vertrouwen in de toekomst ge komen. Men gelooft in een nieuw tijd. perk van internationale samenwerking niet omdat( men overal tôt samenwer' king wil komen, maar omdat deze aan de wereld wordt opgedrongen uit vrees voor de nieuwe wapens. Bernard M. Baruch, de Staatsman, die onlangs werd benoemd tôt vertegen woordiger van de V. S. in de comm" voor atoomenergie der V.N. gaf uit. drukking aan dat vertrouwen, toen hij die commissie het voorstel voorlegde tôt instelling van een internationale in- stantie voor de ontwikkeling der atoomenergie voor vreedzame doelein- den. Hij richtte zich tôt zijn mede-wereld. burgers met de volgende openings- woorden: t,Wij zijn hier om te kiezen tussen snel handelen en de dood. Daar gaat het) hier voor ons om. Achter de sombere dreiging van het; nieuwe tijdperk van de atoom.energie ligt de hoop, waardoor, indien men deze met geloof en vertrouwen aanvat onze redding kan worden verworven. Falen wij, dan hebben wij ieder mens gedoemd de slaaf van de vrees te zijn. Laten wij ons zelf niet misleiden. Wij m.oeten kie zen tussen wereldvrede of wereldver nietiging." Daama stelde Baruch noemde, formule wereld tôt heil zijn en hij allen om deze te aanvaarden. ,,In ons welslagen is de belofte gele. gen van een nieuw leven, vrijheid van hartbeklemmende vrezen waaronder de wereld thans gebukt gaat. Het begin van de overwinning voor de grote idea. len waarvoor millioenen hun bloed heb ben vergoten en het leven hebben ge- laten ligt in het bouwen van een prac- tisch uitvoerbaar plan. Wij naderen thans de vervulling van de aspiraties dei mensheid. Aan het eind van de weg ligt een sehoner> beter en veiliger leven waarnaar wij zozeer verlangen en dat wij willen bereiken." De optimistische noot was niet be- perkt alleen tôt het "visioen van een in. ternationale samenwerking, die totdus. ver onmogelijk was geweest in de we- reldgeschiedenis, doch een beter mate- lieel leven als belofte van de atoom- bom scheen kort daarop dichter bij de verwezenlijking tte zijn> na de medede- ling van het Amerikaanse Département van Oorlog dat de eerste vredestoepas. sing van het atoom.onderzoek tôt de onmiddellijke mogelijkheden behoorde. Een ingénieur van het Manhattan- district vah het Département van Oor- log) dat de atoombom ontwikkelde, kondigde1 aan dat er radio-isotopen be- schikbaar waren voor biologisch en me. discli onderzoek. Zij zullen geproduceerd worden in de Oakridge.installatie welbekend uit de berichtien omtrent dé fabricage van de atoom.bom, en zullen gedistribueerd worden onder erkende hospitalen, universiteiten, research-la boratoria en afdelingen voor klinisch onderzoek. De enige beperking die hier, bij gemaakt is bestaat hieruit, dat deze afdelingen voor klinisch onderzoek elke belangrijke wetenschappelijke ontdek. king die zij doen moeten publiceren. ER STAAT WEER EEN ATOOMBOM- PROEF VOOR DE DEUR THANS OP 25 JULI. De datum voor het tweede atoombom- experiment is vastgesteld op 25 Juli wederom te Bikini. De bom zal ODder het zee-opper- vlak tôt explosie worden gebracht. De generale repetitie vindt plaats op 19 Juli. Roemenië heeft de doodstraf afgeschaft. NIEUWE RANTSOENBONNEN EN -KAARTJES. Maandag is men begonnen nieuw mo- del rantsoenbonnen en .kaartjes in om. loop te brengen. De thans in omloop zijnde bonnen zijn geldig tôt en met 3 Augustus. Wisselbonnen blijven ook na die datum geldig. Eveneens blijven gel dig de bonnen „Een rantsoen artikel A (voor Yi rantsoen huishoudzeep) een rantsoen artikel K (Schoenen voor ge- repatrieerden uit Indië) en een rantsoen artikel AA (schoenreparatie). GELDIGHEIDSDUUR ZUIDVRUCH. TENBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van bonnen 348 en 844 voor Zuidvruchten is verlengd tôt 21 Juli a.s. GELDIGHEIDSDUUR ZEEPBON NEN De zeepbonnen 430 en 930 zijn geldig tôt 13 dezer. paôîfaAiàrj 'mzt"33'ou Ctflû. -ZI "e-|-ri-CilUe h« zich met een schok weer op" M^RmoRirvI iVJfn/xww- h l i I [XX CL ICII ter voelde voor erra 1S: ^ledei?

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1