MijI païen, LadyL Uitslag Gemeenteraadsverkiezing. Kapitein Gay NIBIJWS- en ADVERTENTIEBLAD opgericht 1870. Officieel Orgaan voor Hoogezand en Sappemeer die werden bereikt. Installatie Burgemeester Noordbroek op Woensdag 14 Augustus. Waarin opgenomen de „SLOCHTER COURANT" wordt huis a«n huis gelezen te Hoogemmd, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek en Muntendam. MERKWAARIGE KASTEELHEER. Plaatseiijke Berichten i SAPPEMEER P. v. d. A. A.R. C.H P. v.d. Vr. R.K. C.P.N. Zetelverdeling 3 Geb. Ned. Herv. Kerk 156 76 72 82 117 1 Oosterschool 249 62 98 29 440 P. v. d. A. 4: C.P.N. 5 3 Kees de Haanstraat School 251 97 52 138 218 P. v. d. Vr. 1 R.K. 1 Geref. School 246 116 90 80 362 A.R. en C.H. 2. Consultatiebureau 300 88 63 62 205 TOTAAL 1202 439 375 391 1342 P. v. d. A. Chr. Part. P. v. d. Vr. C.P.N. HOOGEZAND en K.V.P. Zetelverdeling Gemeentehuis 399 218 174 85 Kalkwijk 364 127 103 200 P. v. d. A. 7 Chr. Part en K.V.P. 3 Martenshoek 347 212 74 204 Kielsterstraat 593 142 21 219 Foxham 203 122 29 285 Kiel-VVindeweer 423 194 145 150 Kropswolde 317 73 198 246 Westerbroek 326 45 99 162 TOTAAL 2972 1133 843 1551 SLOCHTEREN P. v. d. A. A. R. C.H.U. Alg. Bel. P. V. d, Vr. C.P.N. Zetelverd. Slochteren 182 182 190 36 100 115 Schildwolde 326 354 141 42 112 47 P. v.d. A. 5 Hélium 241 188 136 60 106 51 A. R. 3 Siddeburen 252 360 162 105 122 87 C. H. U 2 Tjuchem 143 99 54 6 74 46 Alg. Bel. 1 Overschild 73 85 53 1 52 20 P. v.d. Vr.2 Froombos 281 36 83 25 92 224 C.P.N. 2 Kolham 173 20 39 13 88 102 Scharmer 218 61 30 20 222 70 Harkstede 327 101 43 37 154 31 TOTAAL 2216 1486 931 345 1122 793 ZUIDBROEK P. v. d. A. A. R. C.P.N. Gem. Bel. Zetelverdeling Gemeentehuis 226 144 226 163 School Heiligeiaan 232 74 215 128 P. v. d. Arb. 2 A. R. 1 TOTAAL 458 218 441 291 NOORDBROEK Gem. Bel. P. v. d. A. Onafh Par. Midd.st.l C.P.N. Zetelverdeling Gemeentehuis 193 145 14 29 62 Zuiderschool 119 155 45 74 86 Gem. Bel. 3 School Stootshorn 58 74 5 3 34 P. v. d. A. 3; C.P.N. 1. TOTAAL 370 374 64 106 182 De Broodrantsoenering leidt in Engeland tôt moeilijkheden Wie wordt ETCHFORD 75e Jaargang ZATERDAG 27 JUTA 194H No. 58 ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 p. kwart., fr. p. post f 1,50 (bij vooruitbetaling) PRIJS DER ADVERTENTIES 12 et. p. mm. Zogen. Kleintjes", als te koop, te huur, gevraagd enz. minim. 75 et. (bij vooruitbetaling) 00STG00RECHT VerschUnt Woensdag en Zaterdag Uit. T. K. KREMER, Sappemeer Administratie- en Redactieadres: Drukkerij T. K. KREMER Zn. Noorderstr. 54, Sappemeer, Tel.213 Hoofdredacteur: R. F. Kremer. Redacteuren: J. D. B. Lammerts en H. Bonewit. Het is thans ongeveer een jaar gele- I die ernstig was beschadigd, draait weer, den, dit de eerste bus na de oorlog door het door de proeffabriek te Gro- door orze gemeenten reed. De mensen I ningen gevonden procédé tôt bereiding waren aithousiast, maar een dag later van krantenpapier uit stro, openen waren ciezelfde mensen ontevreden, er zich nieuwe perspectieven voor stro. reden tt weinig bussen, want Sijkans ver werk ing, welke zieh tôt nog toe iedereen uit deze omgeving wllde naar Groningoi. Toen kwam de eerste trein, een gotderentrein, die kolen bracht voor de gasfabrieken. Wat later wer den ook weer personentreinen op de door onzi streek lopende lijnen ingezet. We ziji een jaar verder. Met bewon. dering verwekkende energie heeft Ne. derland nch aan de taak van de op- bouw gezet. We bezitten weer een spoorweguet dat er zijn mag; de KLM slaat haar vleugels steeds wijder uit; Nederlandse schepen trekken weer lij. nen over de oceanen. En juist in de af- gelopen digen zijn mijlpalen in het her. stel bereiit. In de erste plaats het feit, dat een boog van de Moerdijkspoorbrug, die tijdelik aan de verkeersbrug was bevestigd, weer op haar oude plaats is gebraeht, Op 2 Aug. volgt de tweede geleende toog en op 24 Aug. kan de spoorbrug weer in gebruik worden ge. nomen. Dst betekent een omwenteling in het treinverkeer naar en in het Zui. bijna geheel beperkte tôt de vervaardi- ging van veevoeder en strocarton, welk laatste produmt voornamelijk was aan. gewezèn op de export. Zodra de kran- tenpapiervervaardiging uit stro in prac- tijk gebraeht kan worden, zal dit pro. duct ook op de binnenlandse markt een gerede aftrek vinden, want de papier- positie is in ons land nog niet roos. kleurig, daarvan is de belaehelijk kleine omvang van de kranten het beste be- wijs. SITDOWNSTAKING TE SCHIEDAM. Bij de werf Wilton-Fijenoord is plot, seling een sitdownstaking uitgerbroken. Het was bij de werf gebruikelijk, dat de werkbazen en het kantoorpersoneel voor hun vacantie een week salaria extra ontvingen. De arbeiders waren hierover ontevreden en hebben zich tôt de directie gewend om ook een derge. Ijjke gratificatie te krijgen. De directie zich achterstevoren door wentaltrapgat te wringen, treden ver weer in een doodgewone geparkeerd. het zegde toe zich tôt het collège van rijks- den van ens land. En nu wij het toch bemiddelaars te zuilen wenden. Dit col. over de kederl. Spoorwegen hebben I iege heeft echter afwijzend over het moeten w| hieraan toevoegen, dat het1 verzoek van de arbeiders beschikt. station vaj Dordrecht weer in gebruik Toen deze beslissing aan de werklie. is genomei. Het kleine stationnetje van den werd medegedeeld zijn zij tôt een Zwijndrecht, dat vanaf de bevrijding op sitdownstaking overgegaan. uitstekendt wijze de taak van Dordrecht had overgenomen doezelt weer weg in NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ landelijke rust. de VREDESCONFERENTIE. Ook voor Amsterdam is het een be- j De delegatie, die Nederland zal ver- langrijke dag geweest, en niet minder tegenwoordigen op de vredesconfereniie voor het door de oorlog zo gehavende te Parijfc zal bestaan uit Mr. W. C. G. IJmuiden. Dat was op 18 Juli 1946 een g. Baron v. Boetselaer v. Oosterhout datum, die in de hoofdstedelijke ge- (min. v. Buitenl. zaken), Jhr. mr. A. schiedenis zal worden vastgelegcl. Want w. L. Tjarda v. Starkenborgh Stacho. toen is de herstelde Noordersluis te wer Mr. E. Star Busmann, Prof. mr. IJmuiden opengesteld en zijn de laat- dr. 'j. P. A. François, Mr. A. F. H v ste wrakken uit het Noordzeekanaal Troostenburg de Bruyn, Kol. A. g! j! verwijderd. Daarmede is de Amster. m. J. v. d. Kroon Mr. E. A. Lieftinck damse haven weer toegankelijk voor en Mr. M. C. M. Voorbeytel. de grootste sehepen. In 1939 verliet de ,,Oranje" van de Mij. ,,Nederland'' de bjj oefeningen te Bussum metj leider van de dienst die zijn lidmaat. Amsterdamse haven, met hestemming1 handgranaten is een onderofficier ge.j schap van de S.A.. had verzwegen, zal de evenaar. Op 18 Juli j.l. stoomde zij dood. wegens bedrog tereentstaan. -.veer binnen, als eerste schip, dat dej herstelde sluis passeerde. Ze'ven jaar had zij aïs hospitaalschip over de oceanen gezworven. Zo gaan wij steeds een stapje verder. De zware walserij van de Nederlandse hooghovens in IJmuiden keert terug; de bandenproductie en de textielfabri- cage bewegen zich in stijgende lijn. De Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem, Een jonge os te Sieaford heeft kans gezien zijn eigenaar twee dagen te la- ten puzzelen. Het dier verdween na lijk spoorloos en niemand kon begri; hoe dat aan een os kon gelukken Plotseling zag men een oss'en ovar de kantelen van de toren Kyme-Castle steken. De kop stat in de verte gelijk zuster Anna, die ir steeds niets komen zag. D^ dorpelin von Sieaford klommeiî moeizaam nauwe, honderdacht treden hoge v teltrap in de toren op en zagen d; dat de os vast zat, Hij kon zich keren of wenden en staarde berust naar de grazige weiden, ver bene zich. Goede raad was duur, of eiger ook niet, want een slimme clorpe! zag kans zich langs de os te wring vatte de' horens en begon stevig te du. mon. De os nioest en zou achterstevo. ren de trap af een andere weg t niet mogelijk. frîaar de os stond Hij wenste kasteelheer te blijVen staarde Mét een vermoeid gebaar wiste duwer zijri voorhooïd af en wuifde z met zijn pet wat koelte toe. Die pet werd het noodlot voor i viervoetigen kasteelheer. Hij schrok scharrelde eigener beweging achteruit. Toen de dorpeling zulks in de gâte kreeg, hieef hij met zijn pet zwaaien. AMEEIKA AN SE ANTI-NAZI MAATREGELEN IN r BEIEREN. Daar de Amerikanen in Beieren ge. constateerd hebben, dat de dénazificla. tie door de Duitse autoriteiten niet vol. doende intensief geschied, zuilen zij de zuivering zelf ter hand nemen, en heb ben reeds maatregelen. aangekondigd. Vooral bij de medische dienst zijn misstanden ontdekt. Verschillende, nazi artsen hebben hun praktijk hervat. De ATOOMBOMPROEF HERHAALD. Woensdagavond is atoombom no. 5 in een waterdichte kist onder de zeespie.. gel in de baai van Bikini verdwenen. Om precies 22.35 uur Nederlandse tijd werd het verni etigir.gsinstrument tôt ontploffing gebraeht. Een kegelvormige waterkolom van ca. 5 km. lengte steeg op naar de hemel. Stoom- en stofwol. ken verspreiden zich over de baai en onttrokken de 85 proefschepen, die daar iagen, geheel aan het gezicht. Op een eiland in de nabijheid van Bikini is een vloedgolf van 2 3 meter waargeno. men. De ontploffing heeft het slagschip Arkansas, een transportsehip, een vrachtboot voor tanks en een sloep tôt zinken gebraeht. Verder werden een aantal schepen w.o. een vliegtuigmoe- derschip, beschadigd. DE CONFERENTIE TE MALINO. Te Malino heeft dr. v. Mook gecon- fereerd met vertegenwoordigers van verschillende gebieden in Indië. Er werden diverse resoluties aangenomen. Dr. v. Mook is zeer tevreden over het behaalde résultant. REVOLUTIE IN BOLIVIA. In de Zuid-Amerikaanse landen pleegt het nog al eens tôt revolutie te komen Het laatste land waar een revolutie heeft plaats gehad is Bolivia. De pré sident is er vermoord en de botsingen welke plaats vonden hebben het verlies van een aântal mensenlevens tengevolge gehad. PROTEST TEGEN BEGUNSTIGING DUITSE HAVENS. De regeringen van Nederland en Bel. gië hebben, met steun van de Franse regering, bij het Amerikaanse dept. v. BIOSCOOP HOOGEZAND. Dédé van Montmartre. De film, die vanaf Maandag in de Bioscoop draait, bevat aile elementen, die haar maken tôt een rolprent, die de aandacht verdient. En dit niet zo zeer om het gegeven, om de inhoucl hoe spannend het verhaal ook filmisch ver- teld moge zjjn a's we^ om de verfil. ming zelf. De handeling speelt zich af in de Parjjse onderwereld, waarbij de liefde tussen een lid een een ateller- meisje het hoofdthema vormen. Typisch zijn de eigenschappen, die deze film bezit en die haar onmiddellijk als zodanig doen kennen, die haar daar. door maken tôt een sterke film. In de eerste plaats de milieu.schildering, die hier buitengewoim raak getroffen is en van een zuiverei welhaast rauwe reali- P v H Vr 9 CPMT PPM NOORDBROEK. De installatie van den nieuwbenoemden Burgemeester, den heer A. Omta, is bepaald op Woens. dag 14 Aug. a.s. in het hôtel Schrage. SAPPEMEER. Vrijdag 19 Juli, aan de vooravond van de vacantie is voor de jongens van het Internaat Boelkes in het internaat een promotieavond be. legd. Anton Brink, voorz. der jongens- club sprak een openingswoord. Door den hr. Faber in bruikleen afgestane films, w.o. dierenleven in de vrij natuur en de bevrijding van Hgz. en Spm. wer. den vertoond. De heer Krùse, toneel- rneester van Hôtel Faber draaide deze films. Enige jongens van het internaat droegen stukjes voor. Vervolgens was er gelegenheid tôt een dansje, waarna de heer Boelkes met een korte toe. spraak deze vlot verlopen en gezellige avond besloot. Leerlingen van de school Kees de Haanstraat maakten een uitstapje naar Paterswolde. De leerlingen van de Oosterschool bezochten in twee groe. pen Emmen. De reclasseringscollecte heeft hier ter plaatse f 94.13 opgebracht. SLOCHTEREN. Maandag a.s. 's na- middags 2 uur zal de raad dezer ge. meente in vergadering bijeenkomen. Spreekuur van den burgemeester in de komende week: Maandag en Za. terdag van 10 tôt 11 uur. Zondagmiddag deed de Eerw.heer Eenshuistra, evangelist te Heerenveen, intrede. in f>e Ned I rv. Cem. te Froombos en Schaaphok, na bevésti- ging door ds. Lieve. Hij werd toege. sproken door dhr. Pruysen, evangelist te Sappemeer en den bevestiger. SCHIIrDWOLDE. Op de voordracht Buitenl. zakeu geprotesteerd tegen de voor onderwijzeres aan de O. L. school begunstiging vah Duitse havens in alhier, vacature J. A. Enties ziin plaats van Nederlandse- of Belgische. i J 1 bij leveringen aan de bezettingstroepen. De raad voor economische aangelegen. heden in Duitsland schijnt welwillend tegenover dit protest te staan. ge- plaatst de damas: 1 mej. E. Gorter te Glimmen; 2 mej. A. K. van Timmeren te Appingedam; 3 mej. H. E. M. Veg. ter te Kolham. zaamheden, waaruit bleek, dat in Oude- Pekela weer een afdejing werd opge richt en in Nieuwe.Pekela de slapende afdeling weer tôt nieuw leven werd ge- bracht^ terwijl officieus ook een afde. ling te Musselkanaal en omstreken werd Opgericht ivaarvan de officiële oprich- ting a.s. ^ondag 28 Juli zal plaats vin den. Dit werk zal thans voortgezet worden te Veendam en Weerdinge. Op 29 Sept. a.s. zal te Groningen de Najaarsvergadering voor aile leden worden gehouden met 's voormidd. een inleiding over Volkshogescholen" en 's middags een excursie. Verder wordt er voor het komende seizoen een leden. werfactie ingesteld, waarvoor een wis- selhamer. of vlag beschikbaar zal wor den gesteld. Ter versterking van de fi- nanciële positie van het comité zal een verloting worden georganiseerd en zui len. de afdeling zich bçlasten met de verkoop der loten. Besloten werd, dat het be3tuur nog met 2 leden zal worden uitgebreid. NOORDDIJK. Tôt secr. penningm. der Grondzijlsterpolder werd benoemd de heer G. J. Minhcîts. MIDDEL3ERT. Onder zeer grote be. langstelling werd Dinsdagmiddag dhr. L. v. d. Werfouderling dezer gemeen- te, ten grave gedpagen. Aan het graf werd gesproken door ouderling D. Har. sema, ds. Wassenaar van Leeuwarden en de plaatseiijke predikant ds. Veen- stra. Ds. Was/senaar dankte narnens de familie. Na enige jaren rust zal de zand. zuigerij alhier wederom in werking worden gesteld. De nieuwe machines zijn inmiddels geplaatst. (Van een Londense correspondent) De broodrantsoenering in Engeland heeft de hoofden van de Londense huis, moederh op hol gebraeht. Tegen het einde van de vorige week dus juist voordat de distributiebepalingen van kracht werden belegerden zjj in massa's de bakkerswinkels. Van 's mor. genis vroeg, reeds geruime tijd voordat de winkels geopend hadden tôt het slui. tingsuur 's avonds stonden er lange rijen wachtenden somtijds honderden meters Iang waarvan Blechts zo nu en dan een aantal mensen werd ge. holpen, omdat de bakkers niet snel ge- noeg brood konden bereiden. Er is veel meer brood gekocht dan nodig is. De huismoe'ders hebben grote hoeveeiheden ingeBlagen, en thans zijn veel van die voorraden, omdat zi niet meer geschikc waren voor de menseljjke consumptie, naar de varkensstal verhuist. Thans is de distributie een feit ge- worden. Het door de regering ingestel. de punten.systeem is lastig en de ver koop van brood houdt daardoor drie- maal zo lang op als voor de rantsoene. ring. Het publiek is ontevreden, en ook het bakkerspensoneel. Bij een grote firma heeft de helft van het personeel ontslag genomen, en de arbeidsbeurs was niet in staat plaatsvervangers te zenden. In Noord.Ierland is een deel van de broodbezorgers in staking ge- gaan. De eerste dagen van de brooddistri. butie hebben de gemoederen in hoge mate bezig gehouden. Het. distributie- systeem blijkt tamelijk ingewikkeld. Of misschien Î3 het de onwennigheid, die verkopers en klanten zoveel hoofdbre. kens kost. ZUIDBROEK. De heer W. C. Palsen. berg, stationschef, alhier( is benoemd i 79. Houd je rustig tôt onderchef te Groningen. Roy", zèi kapitain Gay. In de op Zondag 21 Juli j.l. in Het schip van Billy ,,Ons Gebouw" gehouden vergadering Hev/son ligt aan de an- van het Gron. Dr. Prov. Prop. Comité j dere kant van het van de Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, met eiland en we moeten de aangesloten afdelingen) werd ver-trachten het zwemmend slag uitgebracht van de gedane werk. te bereiken. Blijf kalm." EXAMENS. Op het Dinsdag en Woenisdag gehou. den examen voor lingerie-naaister en costumière in de Modevakschool der Eerw. Zusters, slaagden voor Lingerie: de dames D. Bos, A. Bakker, J. Eg. genls, A. Hartmanj D. Jeuring, C. Kleefsman, E. Tromp, G. Spaak en S. Vegter; voor costumière de dames D. Bos, J. Eggens, C. Kleefsman, D. Loer. op, E. Tromp, A. Schaap, G. Spaak en S. Vegter. Voor het door de Ver. van Lera- ressen in het Modevakonderwijs "gehou. den examen slaagden de volgende da. mes: Voor le coupeuse M. Schutte, Scharmer; A. Baron, Kropswolde; K. Pots, Foxham. Allen opgeleid door de modevakschool dames Wehrmeijer, Hgz. SPORT DE VIERDAAGSE. De vierdaagse afstandsmarsen zijn na de oorlog in ere herstela. Vandaag wordt het laatste -parcours gelopen. Ongeveer 4000 deelnemers hadden zich gemeld voor dit jaarlijks weerkerend evenement in- de wandelaarswereld. Wandelen is de oudste sport, maar het wqrdt door velen niet als sport ge. zien, omdat er geen wedstrijdvorm aan verbonden is, zodat aile spanning ont. breekt. Toch is wandelen zeer zeker een gezonde en nuttige sport. De re- gelmatige training houdt het lichaam fit, terwijl de wandelaar in nauw con tact komt met datgene, waarvan het snelverkeer ons heeft vervreemd: de natuur. De wandelaar zal op zijn weg allerlei dingen opmerken, die aan het oog van wielrijder of automobilist voor- bij gaan. Aan degenen, die beweren, dat wan delen geen sport is, raden wij aan eens één dag mee te lopen met de vierdaagse Na kilometers en kilometers tippelen zuilen zij tôt de conclusie komen, dat hun mening onjuist was. Deze week heeft Nijmegen weer van zich doen spreken, want Nijmegen en de vierdaagse zijn onafscheidelijk aan elkander verbonden. AANVULLENDE BONNENLIJST (21 Juli tôt en met 8 Augustus 1946) Bonkaarten KB 608. Reserve B 87 1 ei. Bonkaarten LA, LB, LC 608. A 71 melk 2 liter melk B 71, C 71 melk 3% liter melk 394 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaarten LD, LE 608. D 71, E 71 melk 6 liter melk §94 aardappelen 1 kg. aardappelen Tabakskaarten. T40 2 rantsoenen tabaksartikelen KLOMPEN 3de SOORT VRIJ. Vanaf 15 Juli is het afleveren en in ontvangst nemen van klompen 3e soort, zonder overhandiging van bonnen ge. oorloofd. ZIJ, WIER STAM KAARTNI M MER EINDIGT OP EEN 8 en Sedert Januari 1945 nog geen bon voor gewone of beroepsschoenen ont vingen, komen in Augustus in aan. merking voor een schoenenbon. Het distributiekantoor zal een nadere rege. ling voor het afhalen der bonnen be- kend maken. DISTRIBUTIE VAN APPELEN, PEREN EN PRUIMEN. In de tweede helft van Augustus zuilen voor appelen peren en pruimen maximumprijzen gelden, die in verband met de gewijzigde omstandigheden hoger zuilen liggen dan het vorige jaar. tevens zal dan een distributie- regeling voor dit en eventueel ander fruit worden ingevoerd. Handbal. Uitslagen van Zondag: Dames: Lova IHS I 40; Heren: Lova I—H S I 2 bataljon IHS I 4 voor HS werden gemaakt door R. Schol tens (3) Poortman (2) en J. Deen. VERENIGINGSMKDEDELIMGEN. H- S" De deelnemers voor de jeugddag van Zondag- 28 Juli a.s. gelieven om 9.15 u. aanwezig te zijn. Het vertrek van de optocht is vast- gesteld om 2 uur vanaf de Knijpslaan. Het is gewenst, dat aile leden hieraan meedoen. Weest allen vroegtijdig aan wezig. AMSTERDAM SE MEISJES WILLEN MET AMERIKANEN DANSEN. Ter gelegenheid van Amerikaans vlootbezoek aan Amsterdam, is heden. avond een groot bal georganiseerd waarop 1470 Amerikaanse officieren en manschappen aanwezig zuilen zijn. Het Amstedamse politie muziek gezelschap zal de avond openen met de uitvoering van de mars Stars and Stripes forever" en daarna zuilen de Amerika nen kunnen beproeven of de Neder. landse meisjes beter dansen dari hun eigen landgenoten. Het is de bedoeling, dat ook de burgerij tôt dit bal toegang heeft. Reeds Woensdag werd de gele- 23' Zuidl Kader- genheid opengesteld, zich van kaarten 6 (de doelpunten voorzien. Tôt nog toe hebben bijna alleen damds in aile leeftijden van deze gelegenheid geprofiteerd. Er schijnt dus veel animo bij de Arnster. damse schonen te zijn om met de Ame rikaanse matrozen te dansen. FEUILLETON door CHARLES GARV1CE. 66) .Die ring wat bedoelt u... Hallo!" W t hAhperqf A ramera lvie' hiJ zichzelf in de rede, terwijl hij teit. Dan is daat Ver" naar voren leunde en Héron even strak werk. Nergens bat de cineast zien ver- leiden om de handeling, de verhoudin. gen die er zich buitengewoon toe kon. den' lenen, uit te buiten, waardoor hij in het valse sentiment zou yervallen. Een even aangeven van een toestand, van een gevoel, meer met, maar dan toch zo, dat er bij den bezoeker geen misvatten kan oltstaan. Hieraan on - leent Dédé van Montmartre" tevens haar tiynamische kracht. Geen bree voerig uitgespoJ»® ontledmgen maar een koele en krscUtige mise point'. Duardoor ook-ie grote suggestieye kracht die ei"Vn deze rolprent uit. gaat èen kra^1- die den bezoeker on. der àe indruH brengt. Dédé van Montmartre" is een scher. pe suggestieve- raak getroffen Franse film, die hoe men ook over het verhaal moge dènken. filmisch volkomen ver. antwoord is- ver. L. aanstaarde als deze hem. -.Die ring!'' herhaalde Héron met on- d®rdrukte razernij. ,,Die ring is van mij e ko m j(j daaraàn vraag ik! Hij is van mij!" ..Hemel!" mompelde de zieke, ,,ijl ik nu weer?" Toen voegde hij er'hardop b- HCsnt u mij, mijnheer?" k ken je en jij kent mij. Dat is ven?"S Weigèr je, me die ring te ge- ,Die ring?'> herhaalde hij langzaam. a, le is va u Da^. weet Maar ik Heron'anUt ^tolen." woede en jaT^lcht was ^ertrokken van N6GH 'j jou gestoleneimhi;i hees' uhij werd voor ,,Er moet' ValS6 siang!" stand zijn," Zef r1 6611 of ander misver- zicht bloedrood w0^eke. terwijl z^n ge" kerden. „U w n! ,en ziJn °&en flik- n°gal vrijmoedig in uw uitlatingen, mijnheer. De dame die mij deze ring gegeven heeft verdient der. gelijke benamingen volstrekt niet. Wie heeft ze vais behandeld?'' ,,Mij," siste Héron, diei geheel buiten zichzelf was. ,,Mij, den man die haar liefhad en haar 'vertrouwde. Ik ken je! Jij was de man voor wien çe me ver- raden heeft. Geèf mij die ring!" ,.Ik ik begrijp u niet. Ik kan er niet uit wijs. Uw ring! Ja, ik weet, dat het uw ring is; en als ik dat niet ge- weten had, zou ik hem al lang geleden verkocht hebben. Maar maar hoe komt u in vredesnaam hier?'' ,,Ik ben hier^' hijgde Héron, omdat haar trouweloosheid me> zô ellendig en msteloos gemaakt heeft,, dat ik 't in Engeland niet langer kon uithouden omdat 't geschreven stond, dat wij bei. den elkaar moesten ontmoeten. Geef me die ring, of Hij hief zijn vuist op. ,,Of wilt u me1 slaan?" vroeg de an. der rustig. ,,Nu, ik ben niet erg in con. ditie hè; nogal verzwakt door malaria. Maar 't is me heus een raadsel, wat ik u misdaan heb!" ,,De ring! De ring!'' herhaalde Héron zinneloos. Toen, plotseling beheerste hij zich; hij liet zijn àrmen slap langs zijn zijden vallen en lachte schor en on- natuurlijk. Neen!" zei hij, ,,houd hem ook maar! Breng hem haar maar terug eu draag hem op je bruiloftsdag, en vërtel haar maar, dat ik, haar verloofde, jou een ziekenbezoek heb gebraeht! Uit belangstelling in een landgenoot, ha, ha!'' ,,Verloofde!'' riep de jonge man, hem aanstarend. ,,Bent u niet goed wijs? Kent u me dan tenslotte toch niet! Groté hemel u kunt toch niet den. ken... Kijk me eens rustig aan, mijn. heer. Weet u niet, wie ik ben?" „Ja, ik ken je. Je bent de man, met wien 'ze in het bos een rendez-vous had. Je bent May Dalton's liefste.'' ,,Loop naar de maan met uw .lief ste"!'' riep hij met een opgewonden lachje. t U pioet gek zijn, of ander3 ben ik het! Ik ben Sidney Dalton, May's broer!'' H(j sprong uit het bed, juist op tijd om Héron op te vangen toen hij wankelde en viel. HOOFDSTUK XXX. Opheldcringen. Er stond een glas druivensap op het kastje naast het bed, en Sidney Dalton slaagde er in een paar druppels tussen Heron's lippen te doen vloeien. Eindelijk kwam deze. tôt zichzelf en na een lange vragende blik in het knappe jongensachtige gezicht, sloeg hij de ogen neer en zuchtte een zucht van bijna ondragelijke wroeging, berouw en zelfverwijt. Het was werkelijk niet no. dig bewijzen te vragen voor de bewe. ring van den jongen man. Nu Héron hem goed aankeek, kon hij in eike trek de onmiskehbare verwantschap bespeu- ren. Dat waren May's ogen, dat May's weke, bewegelijke mond en in de vorm van het gezicht was zelfs iets, dat hem herinnerde aan Carrie, de kleine, goed- lachse Carrie! Hemel!" riep hij uit, ,,wat ben ik blind geweest!" Probeert u nog iets te drinken, Sir Héron. Wat gloeit u het zou me niets vervvonderen, als u zelf een aan. val van malaria onder de leden had! Ze vertellen het natuurlijk niet aan de gasten maar je moet het hier wel krij gen! Zo gaat u nu eens rustig zitten r zo hier." Hei'on luisterde naar zijn kalmerend gepraat en liet leek hem, of May's stem hem in de oren klonk. ,,Ken je ma?" vroeg hij tenslotte. Sidney Dalton knikte. ,,Ik hoop, dat je me vergeven wilt," zei' Sir Héron, en zijn diepe stem had nog nooit in 'zijn leven zé nederig en berouwvol geklonken. (Wordt vervolgd.) VAN EEN ZEEMIJN, DIE GEEN ZEEMIJN WAS. Schippers, die te Zevenbergen lagen ontdekten een zeemijn, die in de rich- ting van hun schepen dreef. In allerijl werden de levende wezens die zich aan boord bevonden in veiiigheid ge. bracht. Toen waarschuwden zij de po litie, en deze gaf een seintje aan de mijnopruimingsdienst te Hoek van Hol. land. Niet minder dan 10 man" uitge. rust met het nodige materiaal om het gevaar te bezweren werden naar Zeven bergen gedirigeerd. De mijn was intus. een in het riet blijven vastzitten, en de gehele omtrek was afgezet. Met de grootste voorzichtigheid naderden de opruimers het projectiel om het on- schadelijk te maken. Maar dat was niet nodig, want wat de schippers voor een mijn hadden aangezien, bleek bij na dere beschouwing een stankafsluiter te zijn. NOODWEER BOVEN BRABANT. In de nacht van 24 op 25 Juli heeft boven Noord-Brabant een noodweer ge. woed, dat vooral bij Eindhoven zeer he- vig was. Door de hagel zijn vele ruiten en hier en daar ook meubilair vernield. De schade aàn de te velde etaande ge. wassen en aan de f ru i l boni en is ernstig. Ook de telefoonlijnen werden bescha digd. Het materieel van de Rijkslucht. vaart3chool te Gilze.Rijen is uitgebreid met 3 Beechcraft-vliegtuigen. De politie.luchtvaart afd. in Tsjeôho.Slovakije wordt 1 Augustus in- gewijd.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1946 | | pagina 1