i DienslboMatoentjes. „Se öonsurrent". I, OS UT „De Crncurrent". ZEEP ■mmummimumntUM sfmrnnmrnTimmmra aTmngm TTÏTTTT7TT7TTT7T mnrmTiinrmtrmm Snnnnminnmmnra en P *m?7?? TTTT TTTT TTTT TTTTTTR m F. J. H. SMIT, inkoopen Marktbericht ran de Vereeniging Ga Seurs n.ocr 11,00 -. 0.00 0.00 18 50 15.25 amininiraniütiMitti*: Adv.blad van Sappemeer," die hier meer lezers hebben. De heer J. Talens wenschte te weten hoe de voorz. aan dit getal abbonné's is geko men. De voorz. wenschte niet te zeggen, hoe deze inlichtingen zijn verkregen. Zijn zi niet juist, dan kon de heer Talens aan het bureau van de Courant dit wel vernemen De heer G. Buss merkte op, dat de N O. de publicaties wel kan overnemen. De heer Talens repliceert nog, dat de ingezetenen van Trips- en Borgercompagnie de publicaties niet lezen, daar zij hoofdza kelijk de N.O. lezen. De voorz. stelde voor van de zaak te stappen en de public, niet te plaatsen Conform besloten. Het punt van de agenda benoeming on detwijzer werd geschrapt, cmdat de eene sollicitant, de heer G. Donker te Kalkwlfk reeds benoemd is te Martenshoek, welke benoeming hij waarschijnlijk zal aannemen eu dat de andere sollicitant, de heer J Dijkema te Alteveer bericht heeft gezonden dat hij ziin sollicitatie niet wenscht te handhaven." Wordt besloten een nieuwe ■oproeping te doen. Hierna sluiting. Bestel Uwe MEUBELEN bij een Meubelmaker. G. MAR- TINUS, meubelmaker, Sappe- meer, levert soiiede en goed koop. de Land- niendam dag 17 VERGADERING van bouwvereeniging Mun gehouden op Maffe Mei '09. Aanwezig 20 leden. De circulaire van het hoofdbestuur van den Veenk. B.B. om verhooging van de toegezegde subsidie van 100 gld" met 300 gld. vond vrij wat bestrijding. De voorz handhaafde zijn oud stantpunt, dat n.l. deze vereeniging niet dat groote belang heef bij een bruikbare aardapptlrooimachine dan andere gedeelten van de Veen koloniën ;hebben, en meende, dat de ma chine er zonder prijsvraag ook wel zal komen. In onze gemeente is korenbouw hoofd zaak en daar komt nog bij, dat vele stuk ken land niet geschikt zijn voor de werking met een dusdanige machine. Andere leden sluiten zich bij dit betoog aan, zoodat besloten werd de toegezegde subsidie van 100 gld. nret te verhoogen. Voor de onderlinge brandverzekering van de landb.vereeniginjg Zuidwending uit gaande, was evenmin veel animo, zoodat besloten wordt dit stuk voor kennisg. aan te nemen. Tevergeefs wekte de voorz. de leden op om een punt op de agenda te plaatsen van de vergadering van den Veenk. B.B, in juni te houden. Niemand gaf een punt op. Daarna ging men over tot betaling van Chili' fot een bedrag van f 3294,48. Hierna sluiting. Groote keuze zuiver waschechte KA TOENTfES, voor morgenjapon nen. Zie de Etalage. Beleefd, aanbevelend: HOOGEZAND. PLAATSELIJK NIEUWS. Sappemeer. De beide candidaten, mr. Smidt en mr. Sannes, respectievelijk voor hel lidmaatschap der Tweede Kamer ge- candideerd door de vrijzinnigen en soci aal-democraten, zullen a s. Vrijdag in het hotel Struvé een openbaar debat voeren. Daar beide heeren respectievelijk een uur 20 minuten en 10 minuten zullen spreken en er dus alleen voor het spreken drie uur noodig zijn, is dus op tijd komen nood- zakelijk. Precies 8 uur wordt de samenkomst door ds. Binnerts geopend. Den volgenden avond debatteeren ge noemde candidaten te Stadskanaal in om gekeerde volgorde en is de leiding aan den heer F. Spiekman te Veendam. Op verzoek maken we belanghebben den attent op de in dit nummer voorko mende advertentie van de Spaarbank „Hoogezand—Sappemeer", waarvan de zitting wegens het Pinksterfeest éen week is vervroegd. 17 Mei. Ten overstaan van notaris D. L. de Koe had heden in het hotel Van Biessum de veiling plaats van het bouw terrein van mej. de wed. Kuipers. Kooper de heer Tulp, smid te Kleinemeer v. f 1010. Door het bestuur dei op te richten centrale coöperatieve aardappelmeelfabriek te Coevorden, zoo meldt de „Zw. Ct.", is benoemd tot directeur-opzichter der fabriek de heer Vierkant te Tripscompagnie en tot boekhouder de heer Lukkien te Veendam. Hoogezand, 16 Mei. Voor een zeer matig bezette zaal trad gisterenavond de heer K. ter Laan, in het hotel Faber op met het onderwerp: „De neutraliteit der openbare school". Spr. betoogde dat de lagere school neutraal moet zijn, wil zij niet het voorwerp zijn van een partijstrijd. De school is thans in gevaar en daarop moet bij de a.s. verkiezingen het oog wor den gericht. De heer J. M. Haarman opende en sloot namens de afdeeling van den Bond van Ned. Onderw. de verg. Slochteren, 15 Mei. In de gehouden vergadering der Schapenverzekering-Mij. alhier bleek uit het verslag van den pen ningmeester dat er 164 voor een bedrag van f 3534 van deze dieren waren verze kerd en in 't verloopen jaar 8 gestorven en afgekeurd waarvoor werd uitbetaald f 144,49. Mede werd er onder de uitgaven geboekt voor taxatie's, buitengewone en diverse uitgaven de som van f 37,19, to- iaaluitgave 181,59. De ontvangst bedroeg gezamentlijk f 250,30 zoodat de balans een batig slot aanwees van 68,71. Hierna werden de doode en afgekeurde schapen over het volgend jaar verkocht en werden deze aan de hoogste inschrijvers Levie en S. Bodegraaf toegewezen v. f 6 25 Daarna ging men over tot de benoeming van een voorzitter der Maatschappij en werd met bijna algameene stemmen be noemd de heer G. de Vries, h. d. o. school alhier, terwijl er twee nieuwe taxeurs en een bode werden verkozen. Hiermede de agenda behandeld zijnde richtte de penningmeester nog een kort woord tot de aanwezigen cn wees er op dat het verloopen jaar finantied wel niet zoo heel gunstig was geweest, maar dat allen die er toe hadden bijgedragen met zelfvoldoening konden terugdenken en le zen als met gulden schrift op de keerzijde van de medadje. Wij hebben geholpen en gedaan wat wij konden en moesten doen. Verder beval hij de belangen der ver eeniging zoowel in 't bijzonder als in 't algemeen aan het bestuur maar ook aan de leden aan en wees er op dat mei de benoeming van den voorzitter, den heer De Vries vrij zeker een groote schrede in de goede richting was gedaan wiens lei- rg en voorlichting de vereeniging zeer zeker ten goede zou komen en besloot met den wensch dat het volgend jaar een gun stiger verloop mocht hebben. Schildwolde. In de Zaterdagavond in 't hotel Wijgcheisheim" gehouden verga dering der landbouwvereeniging „Schild wolde" was o.m. ingekomen het werkje Algemeene handelsvoorwaarden voer d aankoop van producten enz." Daar dit punt te gewichtig werd geacht om zoo maar van de baan te worden ge schoven werd besloten, eene Commissie te benoemen die de zaak nader onderzoekt. Tot leden dier commissie werden be noemd de heeren A. Folkersma en Doornbos Ezn. Naar aanleiding van het verzoek van het Hoofdbestuur van den Veenkoi. Boe renbond om meer subsidie voor den wed strijd met aardappelrooimachines werd be^ sloten het toegestaan bedrag te brengen van f 50 op f 100. Jonge bij de 's Hertogenbossche voor f 1500 en de inboedel bij de Bataafsche Brandwaarborg-Mij voor f800. Groningen. Zaterdagmiddag omstreeks 3 uur is door ee*1 werkman vermoedelijk op de Groote kt een bruine porte monnaie verloren waarin papiergeld voor een waarde van f300. De commissaris van politie verzot jt den vinder zich, mede in het belang van den verliezer, bekend te maken aan het hoofdbureau van politie Voor den vinder is een beloor.ing van f 25 uitgeloofd. Stadskanaal, 15 Mei. Een diep treurig ongeluk had hier gisterenavond plaats, Vrouw Drenlh wilde een emmer water uit het vaarwater halen, nabij den Pekelderweg alhier. Hoe het is gebeurd, weet men niet, doch het vrouwtje lag plotseling in de vaart. Spoedig werd ze op den "wal geholpen, doch e«nigen tijd daarna over leed de arme vrouw. Siddeburen. De heer J. van der West alhier verkocht dezer dagen een éénjarige afstammeling van den bij den heer Stol- lenga te Helium gestationeerden stamboelo hengst „Anco" voor den enormen prijs van f 400.—. Harkstede, 15 Mei. Hedenmorgen za gen twee daglooners die naar hun werk gingen, een hert grazen in een stukgroen- 'and. Toen hef dier hen zag, vluchtte het in de richting Slr.chierdiep. Hel had hoorns. Naar men zegt is het hert ook ten den van het dorp Woltersum gezien- geen zui- Noordbroek, 15 Mei. Door de liberale iriesvereeniging „de Eendracht" werd gis teren de heer dr. L>. Bos tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld en tot candidaten voor den gemeenteraad de heeren T. R. Huisman en J. Eennhuizen aftredend.) Wagenborgen. Ten huize van T. Prenger vergaderde Zaterdagavond de feestcommissie voor het te houden zomer feest. Besloten werd het feest te houden op Donderdag den 17 Juni. Het hoofd nummer der festiviteiten zal zijn eene keuring van ingespannen tulgpaarden, vrije mededinging, én vervolgens een bioemen- coiso en een fietswedstrijd, waaraan alleen ingezetenen van Wagenborgen mogen deelnemen. De secretaris deelde mee, dat leden bedankten en 2 nieuwe zich lieten inschrijven, zoodat de vereeniging thans 47 leden telt. Ten slotte werd er nog een ury voor de keuring en voor de bloemen corso benoemd. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft het zoo geweldig gevroren, dat alle aardappelen, die boven den grond stonden, zijn afgevroren. Het is een schadelijke nacht geweest. Musselkanaal, 16 Mei. Zaterdagmiddag had hier een treurig ongeval plaats. Het zevenjarig zoontje van den kleermaker Leysen was op de treeplank der goede rentram geklommen, toen deze stilstond. Nadat de tram reeds in beweging was, bemerkte de conducteur het knaapje; hij waarschuwde den koetsier en deze remde direct. Doch middelerwijl sprong het jon getje van de tram, met het noodlottig gevolg, dat hij onder de lorrie terecht kwam, die achter de tram reed. Toen stond ook reeds de tram stil doch helaas te laat. Met gebroken hals en eenige wonden aan het hoofd, werd hij onder den wagen weggehaald, zoodat de ont boden geneesheer slechts den dood kon constateeren. Men kan zich den toestand der arme ouders voorstellen, toen hun kind, dat vrolijk spelende de deur was uitgegaan, lévenloos werd binnengebracht. N.-Pekela, 17 Mei. Gisterenavond plm. kwart na elf ontstond door onbekende oorzaak brand in de boerderij van W. H. Horlings. Door den hevigeh oostenwind stond in een oogenblik alles in lichte laaie. Vóór de spuit aanwezig was, had ook het naastbijligger.de huis van P. H. de Jonge, bewoond door den eigenaar en nog twee gezinnen, vuur gevat en lag in een mini mum van tijd aan den grond. Een oogen blik later brandde ook het huis van Sulman dat er naast en van J. de jonge, dat er tegenover staat. Deze beide huizen bleven echter met vereende krachten ge spaard, daar inmiddels ook reeds 2 spuiten aanwezig waren. Huis en inboedel van Horlings waren verzekerd bij deütrechtsche Brandwaarborg-MlJ. Het huis van P. de JONGELUI die gaan trouwen, worden beleeji en dringend ver zocht hunne te doen in d:. rijk voorziene Meu belmagazijnen van De prijzen zijn extra laag gesteld. De leveling is franco en onbeschadigd in huis. MARTENSHOEK. GEMENQD NIEUWS. Het tweejarig zoontje van den landbou wer B. Hövels te Denekamp viel in een pot met kokende melk. Met vreeselijke brandwonden aan het hoofd en de eene iijde van zijn l chaam werd het uit zijn verschrikkelijken toestand bevrijd. Een 6 jarig knaapje (het eenig kind van P. B.) aan den Steenweg nabij de brug van „De Purmer'j (N. H.) is Zaterdag te water gevallen en verdronken. In de Peperstraat te Rotterdam heeft Vrijdagnacht te 2 uur voor pand 31 in die straat een beruch persoon, P. J. v. Zwieten, nie reeds g/vuim» Hid met moordplannen rondliep, met eer slagersmes aangevallen den ketelbikkersbaas Beuvers, wonende te Katendrecht, die in gezelschap was van een Engelsche zeeman die in het pand ver toefde met een vrouw. Het meisje van v. Z. trachtte nog den moordaanslag te voorkomen, door zich tusschen den aanvaller en het slachtoffer te plaatsen, dcch over haar schouders heen stiet v. Z. het mes Beuvers in het hart. Door eenige omstanders naar het zieken huis gedragen, bleek hij bij aankomst reeds overleden. Een half uur later werd v. Zwieten in de Zandstraat gearresteerd er. had de politie de grootste moeite om den moordenaar tegen de menigte te beschermen. Op de Korte Hoogstraat, op weg naar het politie bureau aan' de Pauwensteeg, ontstond een algemeene worsteling. De moordenaar werd tegen den grond geslagen en op het hoofd getrapt en ook eenige agenten ge raakten onder den voet. Eerst nadat een brigadier eenige revolverschoten gelost had, kwam er eenige ruimte en kon de moor denaar naar het poluie-bureau worden overgebracht. Eenige dagen geleden zagen boeren op de rivier Santerno bij Ferrara een scheepje drijven, dat snel door den stroom werd meegevoerd. Eenige nieuwsgierigen snel den toe, om het speelgoed te bekijken en in de nabijheid yan Alfosine gelukte het een boer, het vaartuigje aan land te halen. Hoe verbaasd stonden de landlieden over hun vondst. Het kleine vaartuig was zorg vuldig met teer bestreken en in het dek waren gaatjes geboord. Binnen in lag een klein meisje, goed ingepakt, in den mond een speen van een nog half gevulde melk- vlesch en rondom lagen kleertjes van de kleine. Op de borst van het kind lag een couvert met 600 lire en een papiertje met de woorden: „Ik ben 2 dagen oud, neem mij aan en gij zult gelukkig worden." De boer bracht het scheepje bij zijn pachtheer en deze, rijk en kinderloos, adopteerde het wicht onmiddellijk. Te Beesd is Zaterdag het P/a jarig doch tertje van den landbouwer J. door paard en kar van den voerman G. uit Helden overreden en gedood. PREDIKBEURTEN. Donderdag 20 Mei. (Hemelvaartsdag) Herv. Qem. Hoogezand. 10 uur ds. Franke. Schildwolde. 9y3 uur ds. de jonge. Zuidbroek. Half tien ds. Tammens. Evangelisatie. Winkelhoek. Half tien A. J. Fortuin. Stootshoin. Vm. half tien R. D, Dijkstra RECHTSZAKEN. De rechtbank te Winschoten veroordeelde .1. Vrijdag o a. de navolgende personen an Luppo Fr., 60 jaar, schoenmaker te Kleinemeer, thans gedetineerd, wegens brandstichting, tot 10 maanden gev, na aftrek der preventieve hecht. Tammo Z., 23 jaar, fabrieksarbeider ie Zuidbroeksterveen en Jan Z., 18 jaar, boerenknecht te Uiterburen, wegens aan randing en mishandeling, ieder tot f 12 boete of 24 dagen hecht. Hendrik B38 jaar, arbeider te Finster- wolde, wegens verzet tegen de politie, tot maanden gev. Vrijgesproken: Metta H., 18 jaar, te Borgergercompagnie, die terecht heeft gestaan wegens smaad. Zondag 23 Mei. Herv. Gem. Sappemeer. Vm. 10 uur Ds. Meeth. Hoogezand. Ds. Franke. Westerbroek. Vm. ds. Dijkstra. Harkstede. Vm. ds. Werkman Slochteren. Half tien ds. Th. Kramer. Schaaphok. Vm. 9 uur G. Veenema. Vroombosch. 's av. 6y3 uur, G. Veenema Schildwolde. Geen dienst. Zuidbroek. V m. 9y3 uur ds. Tammens. Noordbrcek. Ds. Buurma. Zondagschool half twee. Muntendam. Vm. ds. Groenewold. Doopggez. Gem. Sappemeer. Ds. Binnerts. Evang. Luth. Gem. Sappemeer. N.m. half drie ds. Schade van Westrum van Groningen. Evangelisatie. Winkelhoek. 10 uur M. Kuipers. 6 uur ds. A. Blink Kramer. Stootshorn. Vm. half tien R. D. Dijkstra Zondagschool 11 uur. Noordbroek. 'sAv. 6ys uur Dijkstra. Om 2 uur Zondagschool. Hersteld Apost. Zending in de Eenheic der Apostelen. Kolham. Voorin 10 uur en 's nam 5 uur Groningen, 18 Mei 1909. 75 K.G. 75 - 75 70 60 60 46 46 46 46 H.L, Kleefsche Tarwe RoodeDikk. Witte inl. Rogge N. Wintergerst Zomergerst N. Dikke Haver Probsteier Zw. Haver ld. lichte Tlauwpeulerwten Capucijners dozijn erwten Groene Schokker Paardeboonen Wierde Waalsche boonen Duive Coolzaad Hamburger Koolzaad Karwijzaad 50 31. Maanzaad 50 - Geel Mosterdzaad per H.L. - Kanariezaad 70 K.G. - LjJnzAad blauw bloei NOTEERING ANTWERPEN ROTTERDAM NORDENHAM ZUIDBROEK 0.00 8.00 8.00 5.60 5.00 0.00 3.60 3.60 3.80 0.00 7.00 0.00 80 K.G. - perHJL. - K.G. 0.C0 9.00 - 9 00 - 5.85 - 5.30 - 0.00 - 3 85 - 3 85 - 4 10 - 0.00 - 10.50 - 0.00 0.00 - 00.00 - 11.00 - 11.00 - 7 60 - 6 75 - 6.25 - 8.00 8.50 8.00 7.00 - 6.00 - 5.50 - 7.00 - 0,00 - 00.00 - 0,00 -00.00 - 15.00 - 18,50 6,50 - 9,75 9.15.25 5.50 - 6,60 00.0 - 0.00 5.90 - 8.30 CH1L1SALPETER. f12 35. -12.50. - 12 80. -13.20. T. BLOK, Zuidbroek. Marktbericht van G. S. LANDWEER GRONINGEN, 18 Mei 1909. Kleefsche Roode Dikkop Witte Prolific Inlandsche lichte Wintergarst extra puike Zomergarst f Tarwe. 75 kg. 75 75 75 Rogga. 70 kilo f 5.75 0.00 8,50 8,50 0.00 70 Garst. 60 kilo 60 60 Haver. 46 kilo 46 Dikke zware id. lichte Probst, zware 46 id. lichte 46 Zwarte zware 46 idem lichte 46 Paardenboonen 80 Wierboonen Waalsche boonen Duivenboonen, N. Blauwpeulerwten Rozijn Erwten Schokker Erwten Groene Erwten Koolzaad Idem (Hamburger) Karwijzaad 50 kilo Geel Mosterdzaad 575 5,15 5.25 0,- 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 7,25 6,00 5.50 0.00 8,00 0,00 7.50 8,CO 0.00 0,00 10,00 9,00 fO.OO „9,00 9,00 „0,00 f5.85 „5,85 f5,25 „5,30 „0.- f 3.85 3.85 3.85 3.85 0.00 0.00 7.55 6,75 6.65 0,00 10.50 03,COi Granen als genoteerd verkocht. Marktnoieering. i le soort. f240—260. - 160—180. - 000-000 45-47 ct 2e 190- soort. 210. 130—140. -000—000. 40—42 ct f 0 00- 000. - 00—00. 5658ct 48-50 cl f 80—90. f 60-70. 6870 ct 64 - 66 ct k.g.65—75ct slachtgew. f Kalf- en melkk. Kalfvaarzen Vroegm. koelen Vare koeien Vaarzen Stieren p. k.g. Kalver én pinken Slachtvee Vette Kalv. p Melkschapen Weideschapen Weidelammeren Lammeren Vette schapen Loopvarkens Biggen (de week) - Vette varkens 4246 ct. Londensche (exp40-42 ct. Boter f 1.05 tot f 1.25, Hoendereieren f 0.45 tot f0.70. Eendeneieren f0.75 tot f0.85. De aanvoer van vee bestond heden uit 1205 koeien, 622 vette kalveren, gras- kaiveren,728 schapen, 6564 lammeren, 311 vette en Londensche varkens, 1103 vette en magere biggen, 9 geiten, 1 paard veulens, samen 1054? stuks. 21—23. 14-17. 6-7 00—00. 23—24. 16-18. 5—8.50. f 1719 - 10-12. - 5-6. - 0-0. - 18-20 - 12—14. - 1.151 30 40—42 ct. komt U halverwege tegemoet, doet al het werk in de helft van den tijd en voor de hèlft der kosten, die U aan gröène zeep zou uitgeven. 5unlight maakt, dat Uw goed niet lijdt, Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen slavernij is. Devoistrektezuiverheid van Sunlight maakt haar alleen geschikt voor het wasschen linnen en van kostbaar jne kant. ADVERTENTiËN. £f Maandag den 17 Mei her- £g dachten onze geliefde ouders RUDOLF RIJ KENS eh TRIJNTJE VRIEZEMA hunne 25-jarige Echtvereeniging. Slochteren, Mei '09. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Den 20 Mei hopen onze geliefde ouders JAN BAAS en mti AALTJE WOLTHUIS hunne 35-jarige echtvereeniging te herdenken. Zuidbroek, Mei '09. Hunne dankbare kinderen, behuwd- P en kleinkinderen. Den 21 Mei hopen* onze s*»* geliefde oudets, behuwd- en^root- p ♦•J ouders - p en g~ GEESIEN SCHUlf p hunne 25-jrrige echtvereeniging r* te herdenken. p Hoogezand. Mei '09. JS J- MEERTENS. "v p M. MEERTENS-Tonnis. Zondag den 23 Mei hopen P onze geliefde ouders KLAAS HUISMAN p en GEEZIEN DE JONGE hunne 35-jarige echtvereeniging |£T te herdenken. p Kalkwijk, Mei 1909. gj hunne dankbare kinderen en p kleinkinderen. Zondag den 23 Mei hopen onze geliefde ouders ||r ]AN VENEMA en GRIETJE SCHUUR, 3L hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hoogezand, Mei 1909. yf Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen, fg -tfe' f»o a id T3' r-- a fct a 'ïS&ü - V Zondag 23 Mei hopen onze geliefde ouders JAKOB HELMERS en MARIA DE GROOT hunne 35-jarige echtvereeniging te herdenken. Sappemeer. C. HELMERS. j. HELMERS-KRANS. I-»- A. HULSEBOS-HELMERS. p J. HULSEBOS. p L. HELMERS. P Mar ndag den 24 Mei hopen P onze geliefde ouders p B. GERDES p K. VAN BUIZEN 'f P hunne 25-jarige Echtvereeniging fcj te herdenken. a.» Kleinemeer, Mei 19C9. p Hunne dankbare kinderenP behuwd- en kleinkinderen, gj Kr3l I J alag KURiNLLIJj 'VlECKiniN Li

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1909 | | pagina 2